神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Mintys.JonasNoreikaPapildomai istorija

Rodyti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2018 gegužės 30 d., 12:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-20 eilutės:
Žr. [[Jonas Noreika juodraštis]]

[+Papildomi faktai+]


'''Vyskupija'''

* Kun.Ramanauskas komjaunuolius šalino iš seminarijos.
* Vysk.Ramanauskas apie kun.Pukį: Man ankščiau iš Plungės parapijos klebono Pukio buvo žinoma kad Pukys iš Misevičiaus, jam dirbant Burmistru, gavo sąrašą prie vokiečių už komunistinę veiklą sušaudytų asmenų, kad patvirtinti to ar kito asmens mirties faktą. Nes be tokio patvirtinimojis negalėjo sudaryti jų žmonų antrų santuokų. Ir kad gavus tokį sąrašą pas jį buvo atėjęs Lifanovas sužinoti apie savo dviejų sūnų ir žento, kurį jis pasiuntė tiklesniom žiniom pas Misevičių kaip Plungės miesto burmistrą.
Pukys man pasakojo kad MGB jį kvietė ir klausinėjo apie asmenis sušaudytus dėl komunistinės veiklos ir jis bijojo, kad jo nepalaikytu su tuo susijusiu. Evaldas: Misevičius kai aiškino kodėl slapstosi irgi minėjo kad bijo kad Lifanovas jį laiko su tuo esant susijusį.

'''Lietuvos kariuomenė'''

* Jatulio organizuotame pulke tarnavo kapitonas Lipčius. Borisevičius su juo susipažino iki 1940 ką veikė vėliau neva nežino ir kokias pareigas užėmė Jatulio batalione irgi nežino.
* (Žemaičių žemė, 1941 m. lapkričio mėn.8 d.) "Telšių Miesto Tautinio Darbo Apsaugos Būrio STEIGIMO AKTAS" "1941 m. spalių mėn. 14 d. Telšių grupės Geležinio Vilko vado sukviestas Telšių miesto lietuvių tautinio darbo bendraminčių susirinkimas, išklausęs G.V.Vado pranešimą ir aptaręs būtinumą lietuviams jungtis, kad organizuotai padėti Lietuvių Nacionalistų Partijai siekti kultūrinių bei valstybinių tikslų nutarė pagyvinti Telšių miesto Tautinio Darbo Apsaugos veikimą suformuojant L.N.P. vadovybės numatyta forma T.D.A. Telšių miesto būrį. Dirbdami Tautinio Darbo Apaugoje pasižadame būti nenuilstamais jos idėjų skleidėjais ir nacionalinės Lietuvos vadovybės įsakymų vykdytojais. 1941 m. birželio mėn. naktį į 25 d. Rainių miške buvo komunistų - bolševikų žiauriai nukankinti 73 suimtieji ir Telšių kalėjime kalintieji geriausi Žemaitijos sūnūs - patriotai. Įamžinimui jų atminties, Tautinio Darbo Apsaugos Telšių miesto būrys, kaip ir L.N.P. Telšių miesto apylinkė, pavadinta "Tautinio Darbo Apsaugos Telšių miesto 73 - jų kankinių vardo burys", kurį sutrumpintai vadinti "T.D.A. Telšių miesto "73" būrys". Seka susirinkimo dalyvių parašai."
* (Žemaičių žemė, 1941 m. lapkričio mėn.8 d.) "Komisija žydų turtui likviduoti. Gebietskomisaro įsakymu, Telšių Apskrities Viršininkas paskyrė komisiją įkainuoti ir parduoti žydų turtą. Komisija savo darbą jau pradėjo. Patartina, kai komisija pradeda darbą bet kuriame rajone, - būti namie, kitu atveju rasti daiktai, turės būti pristatyti miesto savivaldybei, kas sudarys daug nemalonumų."
* (Žemaičių žemė, 1941 m. lapkričio mėn.8 d.) "Steigiama TDA. Tautos garbė - valstybės gerovė. 1941 m. lapkričio mėn. 9 d. 14 val. Telšių TDA Ramovės salėje kviečimas Telšių miesto ir valsčiaus Tautinio Darbo Apsaugos visuotinis susirinkimas. Prašomi visi taurieji 21-45 metų lietuviai - vyrai norį organizuotai padėti Lietuvių Nacionalistų Partijai siekti kultūrinių bei valstybinių tikslų ir skleisti jos idėjas, atvykti. Padavusieji pareiškimus ir užpildžiusiems TDA nario žinių lapus paskirų kvietimų nebus. Telšių TDA Kuopos vadas."
* (Žemaičių žemė, 1941 m. lapkričio mėn.8 d.) "Padėka. Wehrmachto atstovui, Apskrities Viršininkui, Apskrities LNP Vadui už gražias kalbas, kunigams: prel.Kuodžiui, klebonui Pylipavičiui, Butkui ir Velavičiui už atlaikytas pamaldas ir turiningus pamokslus, gimnazijai už kapų papuošimą, burmistrui už iliuminacijas, chorui, orkestrui ir tvarkdariams už triūsą per žuvusių Nepriklausomybės kovose, vokiečių karių, partizanų, savanorių ir bolševikų nukankintų politinių kalinių Vėlinių išvakarėse surengtą pagerbimą reiškiame nuoširdžiai gilią padėką. Rengimo Komitetas."

JonasNoreikaPapildomai


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 gegužės 30 d., 12:07