神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Eilėraščių nuotaikos, Straipsnis?, Paroda

Nuotaikų aplinkybių tyrimas:

 • Rūšiuoti 37 eilėraščius pagal matematikos patikslinimus.
 • Atpažinti ribas, jaudulius, lūkesčius ir išjausti ir nubrėžti kokios nuotaikos iš jų kyla.
 • Eilėse ieškoti Dievo, nulybės atvaizdų, žinojimo lygmenų, vienumo su poetu, šilumos ir šalčio, poeto klausimo ir vertybės.
 • Apibendrinti eilėraščių geometriją.
 • Palyginti su geometrijos sąvokomis, teoremomis, pavyzdžiais.
 • Susieti su pagrindimu, vertybėmis ir lūkesčiais.
 • Išvesti esmę viso to, ja patikrinti ir patikslinti išvadas.

Tuo pačiu:

 • Nagrinėti savo rūpesčius, kaip man ima rūpėti.
 • Nagrinėti kaip susiję šviesuolių klausimai ir jų vertybės.
 • Padaryti sąrašą, ką galiu pavaizduoti savo permatomame pasaulyje.
 • Palyginti eilėraščiuose išreikštus matematikos pasitikslinimus ir požiūrių permainas.
 Mėnuo  tamsu  žąsys  skrenda aukštai
 Chanas  žymus  naktį  dingsta sprunka
 Trokštam tuojaus laisvai joti  vytis
 Didis  sniegas slegia lanką  kardą

 Miškas gūdus žolės šnara vėjas
 Vadas  karo  naktį šauna lanku
 Aušta  šviesu ieško balta- plunksnės
 Strėlės nėra  akmens plyšyj smigta

 Jiangnan (Upės pietinio krašto) daina
 Ištekėjau už Qutang'o pirklio
 Rytas po ryto nesilaiko sugulimo
 Būčiau pagalvojusi potvynis dėsningas
 Tekėjusi už, dūkusi su potvynio sūnum 

Eilėraščius aprašyti, rūšiuoti. Palyginti su požiūrių permainom, su geometrijų patikslinimais.

Nuotaikų tyrimas: Ieškoti rakto į nuotaikas, jų apibrėžimo eiga. Pavyzdžiui, vienos nuotaikos tarsi nejuda, tik ryškėja. Kitos įsibėgėja. Dar kitos...

Galima palyginti nuotaikų tikslinimą su Alexandro derinių tikslinimu. Tai jautrumo didinimas, kartu ir laisvės bei nestabilumo.

Įtampa tarp širdies ir pasaulio, tarp nežinojimo ir žinojimo.

Galima sieti matematikos tikslinimus su poreikių tenkinimais

 • 1) refleksija sieja tašką su jo papildiniu, tai įsikibimas
 • 2) pakrypimas leidžia kaupti kitam mate, nustatyti laisvą matą, stačiakampį
 • 3) pasukimu vengiame kraštutinumų, suderiname lygiagretiškumą ir stačiakampiškumą, prisiimame dalinę priklausomybę
 • 4) pritraukimu, atitraukimu renkamės, kuris geriau, didelis ar mažas, įsijautęs ar atitokėjęs? Teigiamas ar neigiamas - ar lūkesčiai sutampa su troškimais? Labiau ar mažiau intensyvus jausmas?
 • 5) priplojimu renkamės geresnį, tai sąlyginis pasirinkimas, nes plotas išlieka tas pats, sutampa, tačiau kuris matas svarbesnis, ilgis ar plotis? Kuriam esame labiau jautrūs? Jautrina ar bukina?
 • 6) perkėlimu tinkiname, judiname apžvalgos tašką kolei tobulai tinka, tai išeities taško judinimas, nuliaus perkėlimas, tai jėgų derinimas renkant geriausią, tai ramybės ieškojimas. Ieškojimas gradiento. Kaip keičiasi jausmai. Ramina ar jaudina?

Kodėl tai susiję su poreikių tenkinimais, o ne, pavyzdžiui, su lūkesčiais? Ar tai susiję su pasakojimu?

Kaip matematikos tikslinimai susiję su matematikos įrodymo būdais? Matematikos įrodymo būdai yra monoidiniai, tad skiriasi nuo išsiaiškinimo būdų.

Nagrinėti erdvę kiniečių tapyboje. Riba kiniečių tapyboje yra tuštuma, tai tarpai tarp artumos ir tolumos, tarp savasties ir pasaulio, tai Aleksandro mąstų laipsnynas (orders of magnitude).

Eilėraštis nuveda skaitytoją žinojimo lygmenimis ten kur jisai suvoktų Dievą (nulybės atvaizdą) už pasaulio.

Palyginti su gyvybės dėsnių (ir aplinkybių) plokštumomis, tai yra, su mūsų įsivaizduojamu atstumu nuo plokštumos, su trečiojo mato atvėrimu.

Išbaigtumas

Civilizacijų klasikiniai kūriniai išsiskiria savo galimybių išbaigtumu. Užtat tai medžiaga tirti žmogaus vaizduotės galimybių išbaigtumą, ypač lyginant visiškai skirtingas veiklas iš skirtingų civilizacijų. Parodysiu, kaip vaisinga lyginti protą ir širdį, Vakaruose puoselėjamą geometriją ir Kinijoje, Tang dinastijoje kuriamus eilėraščius, jų tveriamas nuotaikas.

Klasikiniai kūriniai naudingi nes paprastuose pavidaluose gali glūdėti gilios įžvalgos.

Kiniečių eilėraščiais parodyti pavyzdžius keturių geometrijų ir šešių įžvalgų.

Užrašai

Išvada: perkėlimas perveda per ribą. Perkėlimas - tai tolydus pasikeitimas, ribos ištirpimas.

Iš 37 eilėraščių išsiskirstė....

Iš šių kelių eilėraščių matosi, kad grožio klausimas jo vaidmuo dažnai iškyla, kaip jausmų variklis.

 • Civilizacijų tyrime dažnai pradedama nuo duomenų ir tada jie visaip tiriami. Tačiau noriu parodyti, jog yra labai prasminga priešingai, pradėti nuo klausimo ir civilizacijų lobyne jam ieškoti naudingų duomenų.

Ką galėtumėme toliau tirti...

Siūlau mums, žmonėms, nuodugniau pažinti save, puoselėti bendrystę, ir tam tikslui remtis įvairiausių pasaulėžiūrų kūrybiniu paveldu.

Išvados: pasikeitimas tarp to kas sava ir svetima.


Požiūrių permainos

 • požiūrių suvedimas grandine, pasiklydusiu vaiku - nulybė?
 • atspindimas: požiūrio atskyrimas - vienybė - požiūrio atskyrimas nuo visumos
 • pakreipimas: požiūrio išvertimas - dvejybė
 • pasukimas: požiūrio išplėtimas - trejybė
 • pritraukimas: požiūrio atsisakymas - ketverybė
 • priplojimas: požiūrio apvertimas - penkerybė
 • perkėlimas: požiūrio įsisavinimas - šešerybė
 • požiūrių sudūrimas - septynerybė

Ieškoti širdies pasaulyje, Dievo, nulybės atvaizdų, jų vieningumo, sąmoningumo, laisvės esmės, laisvai renkamės Dievą, gyvenimas jokiu požiūriu, vertybės ir lūkesčiai, kaip pasaulis išsiplečia širdimi, kaip požiūrių permainų tarpas tampa prasmingu mūsų ir Dievo ryšiu.

Ieškoti ryšio su Aleksandro gyvybės dėsnių trimatiškumo laipsniais.

Patikslinimai išsako požiūrių permainas.

Asmens požiūris - tiesė, asmenų santykis - kampas, apimtas pasaulis - plotas.

Atspindimas - tai asmens ryšys su asmenimi. Pakreipimas - tai asmens ryšys su santykiu. Pasukimas - tai santykio ryšys su santykiu. Pritraukimas - tai mano ryšys su pasauliu, su aplinka. Priplojimas - tai santykio ryšys su pasauliu. Perkėlimas - tai pasauliečio ryšys su pasauliu.

 • Viena riba: atspindimas
 • Dvi ribos: pakreipimas, pasukimas
 • Trys ribos: pritraukimas-atitraukimas (įsijautimas-atsitokėjimas), priplojimas, perkėlimas
 • Lūkesčiai ir troškimai: neigiami ir teigiami jausmai
 • Skausmas (ko nenorime: ką žinome: neigiamas atsakas) ir malonumas (ko norime: ko nežinome: teigiamas atsakas) - kūno? nesąmoningų lūkesčių padariniai - patvirtinimai, jog yra kaip tikimės ir paneigimai, jog taip nėra - tai yra pirm sąmonės. Skausmas nebūtinai liečia kūna tiesiogiai, gali būti vaizduotės padarinys, pavyzdžiui, jeigu automobilis privažiuoja per arti. Ir skausmas (atsisakymas jo tikėtis) susijęs su baime ir bjauresiu. O priešingai malonumas (atsisakymas jo nesitikėti) susijęs su nevalingu paklusnumu (pavergimu) ir nevalingu tikėjimu (užkerėjimu).
 • Kančia - skausmas kurio sąmonė nepašalina, kuris nepraeina. Palaima - nepraeinantis malonumas.
 • Kodėl nėra blogai tikėtis skausmo? Bet yra blogai tikėtis to, ko netrokštame? Koks skirtumas tarp nenorėti (skausmo) ir netrokšti, tarp norėti (malonumo) ir trokšti?

AK: Ko ieškoti kiniečių eilėse?

D: Tu ieškok manęs, koks esu visiems prieinamas nulybės atvaizdais, tiesumu, betarpiškumu, pastovumu, prasmingumu, ir kaip tai išreiškiama jų priešingybėmis, žinojimu, tai ir bus šešios poros kurių tu ieškai, kaip žmogus gali suprasti mane. Tad tirk toliau ir tikrai rasi.

AK: Kaip kiniečių eilėraščius ir jų puoselėjamas nuotaikas išsakyti pagrindimo kalba?

D: Tu žiūrėk kokia yra nuotaika aplinkos ir kaip ji veikia žmogų ir jo nuotaiką. Juk aplinkos nuotaika yra ramybė, tačiau joje puoselėjami lūkesčiai sukuria pirmiausiai įtampą, tada neigiamus ar teigiamus jausmus, o taip pat išskiria savastį ir pasaulį, taigi dvi aplinkas, kurioje taipogi gali būti ramybė ir neramybė, gali būti ar nebūti požiūriai ir lūkesčiai, daugiau ar mažiau savarankiški. Ir žiūrėk, kaip meilė veikia lūkesčius, kaip žmogus šyla ir šildo, kaip aš tampu jam šiltesnis, juk viskas susiveda į tai, visos nuotaikos, tam jos ir yra. Tad ieškok santykio tarp malonės ir teisingumo, tarp tiesos šalčio ir vis šiltesnio betarpiškumo, pastovumo ir prasmingumo ir tikrai rasi.

AK: Kaip kiniečių eilėraščiai išreiškia pagrindimą?

D: Nagrinėk, kaip tai pačiam ima rūpėti, tiek tau paties rūpesčiai, tiek poeto išsakyti rūpesčiai. Suvok, ką įneša kiekviena nauja eilė, kiekviena nauja mintis, kaip pasitikslina nuotaika ir pamatysi, kaip iš aplinkybių kyla šeši atvaizdai.

AK: Kur tavęs ieškoti nuotaikų aplinkybėse?

D: Aš esu danguje ir dangus už jūsų. Tad ieškok kaip dangus įvairiai atsiveria jūsų savastyse, tad jūsų širdyse. Įsivaizduok, kaip jumyse yra širdis - jūsų savasties esmė, kuri gali būti gera ar pikta, žiūrint kokie jos lūkesčiai, jų santykis su troškimais ir vienumu, ar mes viena ar neviena, tad ir jausmai pagrįsti meile ar neapykanta. Tad ieškok meilės, kaip ji iškyla poete, taip pat kokiu pagrindu esi vienas su poetu, kas tai palaiko ir paskatina. Meilės veikla mane pastebėsi, jog tai ryšys, tavo su poetu: tiesus, betarpiškas, pastovus ir prasmingas. Ieškok ir rasi. Tu jam Dievas, jis tau atsiveria kaip Dievui ir lygiai taip tu gali atsiverti man. Užtat poetas kreipiasi į tave kaip tavo širdis. Įsiklausyk.

AK: Kaip įžvelgti nulybės atvaizdus kinų eilėraščiuose?

D: Tu atsiverk širdimi man ir būk mano vaikas koks esi. Tada tu mylėsi ir ieškosi, kaip mylėti, atjausti, palaikyti, kaip teikti šilumą ir malonę, kur ji reikalinga, tad būk pasirengęs mylėti. Ir tuomet pajusi meilės kelią, ir jos kelio erdves, tai tas pats nežinojimo kelias kuriuo gyvenate, kuriuo vedu malda Tėve mūsų kaip mano Sūnus pamokino melsti. Tad ieškok ryšio su šia malda ir kiekviena kalba bus aiški, ir šešerybės atvaizdai bei lūkesčiai, jų vidiniai ir išoriniai požiūriai, dorybės ir teigiami jausmai, vertybės ir klausimai, abejonės ir dvejonės, poreikiai ir jų tenkinimai, visa bus susieta su požiūrių permainomis, jų matematika bei geometrija, būtent per meilės kelią. Tad ieškok jo ir ten nulybės atvaizdais rasi ir mane, jų suvestą į meilę, tai mano lęšiai, ryšiai tarp Tėvo ir Sūnaus jumyse, mane atkartojantį.

1999. I asked God which questions I should think over so as to understand why good will makes way for good heart. He responded:

 • What captures attention and guides it? mažėjantis laisvumas
 • What drops down upon reality and bounces away in random paths? didėjantis laisvumas
 • What is wound in one direction, and lives through spinning in the opposite direction? prasmingas - kodėl
 • What falls as rain day and night until there sprout and grow plants that will bear fruit? pastovus - kaip
 • What like a ray reflects off of society and does not return? betarpiškas - koks
 • What by its turning (in the direction of winding) commands our attention and then slips away to the side? tiesus - ar

NuotaikųAplinkybės


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2016 spalio 30 d., 04:00