神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Civilizacinė vaizduotė

Taikdario kelias: Atsipeikėk, mylėk priešą, susidraugauk su blogiu

Kaip taikdarys, siūlau skaityti pranešimą, kuriuo asmeniškai pasitikrinčiau, ar jisai galėtų tikti dviem skirtingom auditorijom su priešingomis nuomonėmis apie dabartinius įvykius. Jį skaityčiau Lietuvos kultūros tyrimo instituto konferencijoje "Civilizacinė vaizduotė ir šiuolaikinės geopolitikos slinktys". Jį taipogi pasiūlyčiau paskelbti interneto svetainėje, kaip antai, Geopolitica.Ru, kurią redaguoja Leonidas Savinas, pristatančioje euroazijanizmą ir kartu Aleksandro Dugino "Ketvirtąją politikos teoriją". Svetainė šiomis dienomis tapo nebeprieinama Lietuvoje.

Pradžiai, meldžiu Dievą, kad mano žodžiai nežeistų, o gydytų Ukrainos aukas, didvyrius ir piktadarius. Man rūpi, kad abi pusės mane išgirstų, bet ypatingai, priešiškoji pusė.

Noriu pateikti savo supratimą Jėzaus įsakymo, "Mylėk priešą". Gyvenimiškai, tai reiškia "viską suvok iš savo priešo pusės". Vadinas: "Būk atviras; veik pažingsniui; būk pažeidžiamas; leisk jiems laimėti; leisk jiems pamokyti; laikykis savo nuostatų; kažkuo dalinkis."

Vardan vaizduotės tyrimo, prisiimu prielaidą, kad aš asmeniškai esu visiškas blogis. Mano amerikietiškas auklėjimas, manyje įdiegti prolietuviški, antinacistiniai, antisovietiniai nusistatymai yra iš manęs pasigaminę įrankį vyraujančio, vienašališko, laisvūniško Sklindžio, Dugino žodžiais, Antikristo karalystės. Kaip aš beįstengčiau pranokti savo nusistatymus?

Atskleidžiu savo asmeninį, laisvūnišką, kraštutinišką ištvirkimą, visai kaip Raskolnikovas romane "Nusikaltimas ir bausmė". Iš didelio rašto išėjau iš krašto taikydamas Jėzaus įsakymą "Mylėk savo priešą". Kalbinau gaujas Čikagoje. Mokiau palestiniečius taikiai kovoti. Organizavau Kenijos taikdarius. Palaikiau žydus Lietuvoje. Siekiau vis labiau abejotinų iššūkių, kaip kad istoriniuose mūsų dienų įvykiuose, kuriuose prisiimdamas savo priešo požiūrį, savo išsigimusia logika, privalau susitapatinti su blogiu! Privalau susidraugauti su blogiu! Prisimenu Jėzų, kuris leido piktoms dvasioms įeiti į kiaulių bandą, kuris leido piktžolėms bręsti tarp javų, kuris pasikeisdavo mintimis iš Šventojo rašto su savo Gundytoju, "nes žmogus gyvas nevien duona".

Siūlau, kad susidraugaudami su blogiu, nevarydami savo priešų į kampą, o leisdami jiems garbingai išsinarplioti, padėdami jiems išmąstyti, ko jie iš tikrųjų nori, suteikdami jiems laisvę ir leisdami jiems rinktis ateitį, išmoktumėme taikiai kovoti kitą dieną, išvengtumėme smurtingų aklaviečių, kurios netarnauja tikrojo blogio visuotiniams siekiams, kurie nėra nė žiauri mirtis, nė žemiškos kančios, nė asmeninis pažeminimas, o pasaulio amžinas valymas amžinu pasmerkimu. Kaip Jėzus sako, esame druska.

Pamenu kaip JAV prezidentas A.Linkolnas nurodė orkestrui sugroti Konfederacijos mylimą dainą "Dixie", būtent dieną po to kai jie pasidavė po broliško susikirtimo, kuris buvo trisdešimt kartų ilgesnis ir žiauresnis nei dabartinis broliškas susikirtimas. Pateikiu pavyzdžius kaip popiežius Pranciškus arba JAV prezidentas J.Bidenas arba Rusijos prezidentas V.Putinas galėtų kurybingai užbaigti šį susikirtimą ir gydyti visas puses.

Mes nežinome, kas iš tikrųjų valdo vienašališkąjį pasaulį, tačiau visas pasaulis mato Rusijos Federacijos vadovavimą atskleidžiant prieštaravimus vardan daugiašališko pasaulio. Šio susikirtimo užbaigimas su meile išjudintų pasaulio Paribį daugiašališkam pokalbiui apie dorovinių luomų Santvarkos dorovinį atrankumą, kuriuo vienašališkas pasaulio Židinys save laiko doresniu už daugiašališką Paribį.

Galėtumėme visi kartu dabar talkininkauti skatinant tokį pasaulinį susikalbėjimą. Pirmiausia, mums reikia kreiptis į savo Užsienio reikalų ministerijas, kad jos mus viešai įrašytų į savo priešus mylinčių patriotiškų piliečių sąrašus. Toliau, jiems davus sutikimą, galėtumėme kartu gilintis į blogio klasikus, atspindinčius Pirmąją, Antrąją, Trečiąją ir Ketvirtąją politikos teorijas, tokius mąstytojus kaip antai Jėzus, Linkolnas, Tolstojus, Leninas, Hitleris, Duginas ir Kulikauskas. Galiausiai, galėtumėme siūlyti aibę kūrybingų sprendimų, kaip taikdariai galėtų būti tikrasis blogis, visuotine prasme, kaip žemės druska, Dievo vaikai. Tuom aš baigiu savo vaizduotės tyrimą.


Kitos galimos temos

Būčiau galėjęs siūlyti

 • Šviesuolių judėjimai ir jų steigėjai, jų santykiai su šviesybėmis (civilizacijomis), mūsų laikmečio aplinkybės ir sąlygos šviesuolių bendrystei.
 • Civilizacijos tarp pasaulėžiūrų ir laikmečių. Jėzaus (Dievo Tėvo, šv.Pauliaus, Korano, Budos... ) išsiaiškinimo būdai ir jų pasekmės mūsų laikmečiui.
 • Civilizacijų lygmenys - poreikių tenkinimas - ir septintas lygmuo, dangaus karalystė. Tenkinimas ryšium su savimi ar su Dievu "Aš esu..."
 • Civilizacijos (apimančių daugybę pasaulėžiūrų) (ir paskirų tautų) pagrindas, trys kalbos ir susikalbėjimas ar nesusikalbėjimas.
 • Civilizacijų raida ir pasakojimų rūšys.
 • Civilizacijos ir pasaulėžiūros kaip koordinačių sistemos.
 • Šachmatų (ir kitų žaidimų) praeitis, dabartis ir ateitis kaip žmonijos raidos

Pasakojimo rūšių takoskyros

 • Tėvas: JAV: iš laisvės 5 į vertę 4 (respublikonai) arba prasmę 6 (demokratai)
 • Sūnus: Lietuva Sąjūdžio laikais: iš vertės 4 į laisvę 5 (gerasis vaikas)(vartotojai) arba prasmę 6 (blogasis vaikas)(tauta)
 • Dvasia: žydai iš prasmės 6 į laisvę 5 (išgelbėjimas) arba vertę (nugalėjimas)
 • Dievas: iš bendravimo 3 į prasmę 6

LIETUVOS KULTŪROS TYRIMŲ INSTITUTAS

KOMPARATYVISTINIŲ KULTŪROS TYRIMŲ SKYRIUS

CIVILIZACIJŲ IR KULTŪRŲ KOMPARATYVISTINIŲ TYRIMŲ CENTRAS

Konferencija CIVILIZACINĖ VAIZDUOTĖ IR DABARTINĖS GEOPOLITIKOS SLINKTYS

2022 m. kovo 4 d. Lietuvos kultūros tyrimo instituto Komparatyvistinių kultūros tyrimų skyrius rengia dvidešimt antrą nacionalinę konferenciją CIVILIZACINĖ VAIZDUOTĖ IR DABARTINĖS GEOPOLITIKOS SLINKTYS. Konferencija vyks Lietuvos kultūros tyrimų institute (Vilnius, Saltoniškių g. 58).

Konferencijos organizacinis komitetas:

Pirmininkas – akad. Antanas Andrijauskas

Nariai – dr. Konstantinas Andrijauskas, akad. Audrius Beinorius, dr. Žilvinė Gaižutytė, prof. Naglis Kardelis, akad. Algis Mickūnas, dr. Rasius Makselis, prof. Stasys Mostauskis, dr. Loreta Poškaitė, prof. Egdūnas Račius, dr. Vytautas Rubavičius, dr. Aivaras Stepukonis, dr. Žilvinas Svigaris, dr. Odeta Žukauskienė

Konferencijoje numatomos šios sesijos:

 • 1. Teorinės ir metodologinės civilizacinės komparatyvistikos problemos;
 • 2. Civilizacinės geopolitikos turinys: Samuelio Huntingtono idėjų sklaida šiuolaikinėje geopolitikoje;
 • 3. Civilizacinė ir kultūrinė vaizdinija geopolitikoje;
 • 4. Civilizacijų ir kultūrų sąveika daugiapoliame pasaulyje globalizacijos sąlygomis: modernizavimo programos vidiniai prieštaringumai
 • 5. Imperinių ir vakarietiškų civilizacinių darinių sąveika ir nauji geopolitiniai iššūkiai (Kinija, Rusija, Turkija ir JAV, Euroatlantinė civilizacija, Europos Sąjunga);
 • 6. Islamiškoji civilizacinė erdvė, jos geopolitiniai iššūkiai ir raidos perspektyvos;
 • 7. Civilizacinė geopolitika Antropoceno iššūkių aplinkoje;
 • 8. Kultūrologiniai, filosofiniai, religiniai, psichologiniai, antropologiniai, etnologiniai, etiniai, estetiniai, menotyriniai Rytų ir Vakarų civilizacijų sąveikos aspektai;
 • 9. Litvakų, karaimų ir totorių įnašas į Lietuvos kultūros raidą.

Už renginį atsakingas prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas, Lietuvos kultūros tyrimų instituto Komparatyvistinių kultūros tyrimų skyriaus vyriaus. m.d. : tel. 8~ 683 49 171 El. paštas: aandrijauskas@gmail.com Konferencijos koordinatorė Inga Laužonytė, tel. – 8 645 424 06 el. paštas: <ingalauzonyte@gmail.com>

Prašome paraiškas su pranešimų pavadinimais ir glaustomis tezėmis siųsti Organizaciniam komitetui iki 2022 m. vasario 25 dienos.

Iš konferencijoje perskaitytų pranešimų bus atrenkami geriausi eiliniam „Rytai-Vakarai: komparatyvistinės studijos“ tomui, kurį numatoma išleisti 2022 metais.

... and Putin appearing from the table on the other side has said, "Can i take part in the in the game?" That is why we have attacked ukraine. We just reappeared on the global scale as an active player playing against this great game as the subject as sovereign player. We try to do that in by all other means so we weren't led to do that. There are in the global that to affirm multi-polarity or sovereignty is prohibited not only for us but for american president when trump tried to do something without this, without this control she was blamed, and replaced brutally and demonized and put outside of the rules, for sure we have broken the rules of chess, one as one player game. It is hot, it is violent, it is bloody as always but that is the end real end of unipolar world where decision is taken only in one by one existing center there is appearance of the second center and at the same time there is a appearance manifestation of the third

23:04 So geopolitical vision of this war or military operation, special military operation in ukraine is about that it is about geopolitics and the decision to be on one part or on one other part is not in favor or against russian, whether russian either russian or ukrainians it is totally different choice, it's totally different option or whether you are with unipolarity agonizing and still present here or you side with emerging multi-polarity not necessary russian it is not about bipolarity russians too small now too weak to afford bipolarity we just defend our right to be one of the civilizations, one of the poles, accepting from the very beginning the existence of other sphere of influence, other polls other civilizations, the number of accepted big players is not limited, it is up to humanity to defend the define what humanity wants so choosing the side now with the west whether with the west either with the west or with russia it is the choice between unipolarity and multi-polarity not with russia you couldn't you could hate us but if you love yourself you somehow take some distance uh in front of the uh western univocal indignation of what we have done so history is like that putin is a less ideological motivated person that we could imagine he is neither nationalist nor liberal nor nor communist he is just jail politician he israelis pragmatist and what he has done was absolutely inevitable by the rules of geopolitics if we accept

20220415Santrauka


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2022 balandžio 09 d., 23:08