神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Rusija, Peace Conference, Šviesuolių judėjimai, 20220415 Santrauka, The Peacemaker's Way, 20220415 Taikdario kelias


 • Įvadas

Mylėti priešą

 • Mano patirtis su smurtingaisiais
 • Karo nusikaltėliai
 • Valstybės vadovas
 • Ratelio susikalbėjimas
 • Lynas tarp priešų
 • Įveikti prarają, rasti ir plėtoti priešams priimtiną veiklą

Atpažinti blogį

 • Kas yra blogis? Atsipeikėti dvejonėmis.
 • Susitapatinti su blogiu.
 • Kaip suprantu blogį.

Suprasti santvarką

 • Žmogus ir blogis. Ar valstybė elgiasi kaip žmogus?
 • Kaip santvarka paima viršų
 • Santvarkų kova

Leisti valdovams valdyti

 • Padėkime priešui išsinarplioti
 • Patys neįsinarpliokime
 • Leisk jam kažką valdyti, kažką laimėti.
 • Išmokti jų kalbą
 • Iš jų pusės suprasti, kad ne jie mūsų priešas, o mes jųjų priešas. Ne mūsų tikslas juos tobulinti, brandinti, o jų tikslas mus tobulinti.
 • Valdymui - pripažinti, išlaikyti ir pajungti tą įtampą - Padėti vienas kitam mylėti savo priešą, kovoti taikiai
 • Parodyti laisvumą, gerą valia - leisti jiems mumyse - mūsų santvarkoje - naikinti, kas blogą, išsaugoti, kas gerą

Supraskime ir palaikykime priešų siekius

 • Palaikydami jų siekius, padėkime jiems mylėti savo priešą, taikiai kovoti.
 • Supraskime Rusijos ir Ukrainos siekius
 • Palaikykime Ukrainos, Rusijos, Vakarų, Putino ir Dugino siekius, leiskime jiems valdyti, parodykime kaip jų galėtų siekti, padėkime jiems jų siekti


Taikdario kelias: Atsipeikėk, mylėk priešą, susidraugauk su blogiu

Kaip taikdarys, skaitau pranešimą, kuriuo asmeniškai pasitikrinu, ar įstengiu tą patį teigti dviem skirtingom auditorijom su priešingomis nuomonėmis apie dabartinius įvykius. Jį skaityčiau Lietuvos kultūros tyrimo instituto konferencijoje "Civilizacinė vaizduotė ir šiuolaikinės geopolitikos slinktys". Jį taipogi pasiūlyčiau paskelbti interneto svetainėje, kaip antai, Geopolitica.Ru, kurią redaguoja Leonidas Savinas, pristatančioje euroazijanizmą ir kartu Aleksandro Dugino "Ketvirtąją politikos teoriją".

Pradžiai, meldžiu Dievą, kad mano žodžiai nežeistų, o gydytų Ukrainos aukas, didvyrius ir piktadarius. Man rūpi, kad abi pusės mane išgirstų, bet ypatingai, priešiškoji pusė.


Mylėti priešą


[Vaizdas: kaip bendrauti su smurtingaisiais]

Pasamprotausiu, kodėl tiek Ukrainai, tiek Rusijai, tiek Vakarams derėtų mylėti savo priešą, tad papasakosiu, kaip pats laikausi Jėzaus įsakymo, "Mylėk priešą". Man tai reiškia "viską suvok iš savo priešo pusės". Vadinas: "Būk atviras; veik pažingsniui; būk pažeidžiamas; leisk jiems laimėti; leisk jiems pamokyti; laikykis savo nuostatų; kažkuo dalinkis."

Mano patirtis su smurtingaisiais

 • paskiras žmogus - saulės akiniai - ko mažiau smurto
 • gaujos - sėsti į automobilį, žaisti krepšinį, Chuck E Cheese piceriją
 • Palestina
 • Kenija

Kalbinau gaujas Čikagoje. Mokiau palestiniečius taikiai kovoti. Organizavau Kenijos taikdarius. Palaikiau žydus Lietuvoje.

Žmonės siekia sau naudos nepaisant ar jie sveiko proto, apsvaigę, įpykę, protingi, iškrypę. Viską išmąsčius iš jų pusės galima juos nukreipti.

Kartais supratus jų kėslus užtenka tiesiog ryžtingai juos paneigti. Išbariau savo šachmatų mokytoją kai jisai atsisėdo šalia manęs, penkiolikmečio, kad pamatytų lentą iš mano pusės, ir jisai nuo manęs atstojo.

Karo nusikaltėliai

Bet kaip su karo nusikaltėliais? Kalifornijoje, lietuvių išeivijoje augau tarp jų nieko nenutuokdamas. Kartą paprieštaravau senukui, Antanui Audroniui, kai jisai leptelėjo, kad žydai valdo pasaulį. Mama sudraudė mane, nesiginčyti su tuo keistu žmogumi. Būtent jo genocidine kalba prasideda vaidinimas "Getas" Kauno dramos teatre. Lietuvių aktyvistų fronto propagandistas Bronys Raila sakydavo kalbas minėjimuose, o ryšininkas Mykolas Naujokaitis buvo skautų didvyris. Jie visi buvo idealistai. Manau, negalvojo, kad buvo kažką blogo padarę.

Didžiausias niekšybes puoselėja atsidavę žmonės, kurie tobulinasi vardan tikslo, vis naujai aukojasi, įtraukia kitus, pateisina veiksmus. Idealistus paveikti galima jų tikslą rimtai priimant, jį kitaip pasukant.

Valstybės vadovas

Asmeniškai supratau Rusijos prezidentą kaip savo priešą. Mąsčiau, kaip jį mylėti, kad jisai garbingai pasitrauktų iš Ukrainos, pasijutęs nugalėtoju? Įsivaizduoju,

 • Vatikanas - Vladimiras
 • Vašingtonas - Tolstojus
 • Išmušti iš vėžių
 • Padeda jautrumas, humoras, menai, netgi muzika.
 • Linkolno pavyzdys, "Dixie".

Ratelio susikalbėjimas

 • peteliškės dėsnis:
 • Tikslas - rasti tašką iš kurio būtų galima viską nukreipti taikia linkme. Archimedo dėsnis, peteliškės dėsnis.

Ar gali maža grupė žmonių įtakoti?

 • Sporto rūmų pavyzdys - suprasti ko priešas siekia, ką jisai vertina
 • Maža draugija skirtingai mąstančių, susikalbančių žmonių prieis prie tinkamo sprendimo.

Lynas tarp priešų

Mylėk artimą kaip save patį - artimo pagrindu tiesti lyną -

 • šachmatininkai
 • Reikia nutęsti taikdarių lyną per asmenines pažintis tarp dviejų priešų, kad galėtų vienas kitą įtakoti, siekti taikdarių grandinės siejančios Vladimirą Putiną, jo politikos šalininkus, Rusijos opoziciją.
 • Reikėtų atsiremti į nuošalyje esančias šalis.
 • Reikėtų aiškinti ir elgtis taip, kad Rusija pajustų, kad toks lynas būtų abipusis. Jai galėtų pavykti vakarus paveikti gal netgi labiau nė vakarai ją.
 • Nereikėtų gėdyti Rusijos šalininkų, o verčiau juos išklausyti ir su jais nuoširdžiai susikalbėti.
 • jeigu prie jo prieičiau, jam pačiam pasiūlyti parodyti geranoriškumą - Putinas - šv.Vladimiro pasiuntiniai

Galėtumėme visi kartu dabar talkininkauti skatinant tokį pasaulinį susikalbėjimą. Pirmiausia, mums reikia kreiptis į savo Užsienio reikalų ministerijas, kad jos mus viešai įrašytų į savo priešus mylinčių patriotiškų piliečių sąrašus. Toliau, jiems davus sutikimą, galėtumėme kartu gilintis į blogio klasikus, atspindinčius Pirmąją, Antrąją, Trečiąją ir Ketvirtąją politikos teorijas, tokius mąstytojus kaip antai Jėzus, Linkolnas, Tolstojus, Leninas, Hitleris, Duginas ir Kulikauskas. Galiausiai, galėtumėme siūlyti aibę kūrybingų sprendimų, kaip taikdariai galėtų būti tikrasis blogis, visuotine prasme, kaip žemės druska, Dievo vaikai. Tuom aš baigiu savo vaizduotės tyrimą.

 • susikalbėjimui tarp priešų nutiesti požiūrių tiltą. (Pakeisti nuotaikas Rusijoje ir pasaulyje.)
  • Rusijos žiniasklaida tvirtina, kad žmonės vakaruose nekenčia rusų ir Rusijos, visgi gerai pajusti, kad tai netiesa.

pakeisti liaudies nuotaikas - įtakoti vadovus - ir atvirkščiai

Įveikti prarają, rasti ir plėtoti priešams priimtiną veiklą

Rusijos valdžios priešininikai nusiminę, jos šalininkai bijo bendrauti.

Puoselėti priešui priimtiną veiklą.

registras

 • užsienio reikalų ministerijos, ambasados, jungtinės tautos, Vatikanas ir kiti tikėjimai, kažkas panašaus į Raudonąjį Kryžių

Vieninteliai, tai duginiečiai, sutiktų gal paskelbti mano kai kurias mintis. Jei priimtinai išsireikščiau, gal įtakočiau patį Duginą, kaip sako, Putino smegenis. Įsigilinus į jų minčių raizgalynę, aš nematau jokios gyvos dvasios, jokios asmeninės naudos, tik aibę dvasinių spąstų. Man tai atrodo grynas blogis. Viską žiūrėti iš jų pusės turėčiau susitapatinti su blogiu. Toliau eiti drįstu nebent susitelkdamas į blogio klausimą.


Atpažinti blogį


Kas yra blogis? Atsipeikėti dvejonėmis.

Ar blogį nors kiek pažįstu? Anot Dugino, liberalizmas yra besąlygiškas blogis, išrautinas su visom šaknim, nes jis neigia valdžių nepriklausomybę. Mano amerikietiškas auklėjimas, vakarietiškas požiūris, prolietuviški, antinacistiniai, antisovietiniai nusistatymai yra iš manęs pasigaminę įrankį vyraujančios, vienašališkos, laisvūniškos, viešpataujančios Antikristo karalystės. Kaip aš beįstengčiau pranokti savo nusistatymus? Gal aš pats esu Antikristas?

[Vaizdas: dvejonės]

Paauglystėje įvairiai suabejodavau savimi. Ar esu robotas? Iš karto tenka suabejoti visais reiškiniais, ką matau, ką jaučiu, ką mąstau, nes visa tai gali būti apgavystė. Atsipeikėjau į abejonę atsakydamas dvejone, O koks skirtumas? Jūs pasakykite, kas tas robotas, ar jisai kraujuoja, ar jisai atjaučia, ar jisai laisvas, o tada pasitikrinsime, gal aš esu, gal aš nesu.

Abejones atremiu dvejonėmis:

 • Ar patinka? Kaip man atrodo?
 • Ar reikia? Kaip kitaip man elgtis?
 • Ar tikra? Koks skirtumas?
 • Ar keblu? Kas nuo manęs priklauso?
 • Ar protinga? Ar įstengiu svarstyti klausimą?
 • Ar teisinga? Ar taip turėtų būti?

O kai aš pasimetęs, kaip kad dėl Rusijos ir Ukrainos, susimąstau, Ką darau jų atžvilgiu? Kai nieko neabejoju, pasitikrinu, Ko iš tikrųjų trokštu?

Išmąsčiau, kad dvejonės kyla pastačius požiūrį į padėtį. Bendro asmens požiūriu vertinu paskiros asmenybės padėtį klausimu "Koks skirtumas?"

Pamoksle nuo kalno Jėzus moko mus šių dvejonių, tai jo antitezės.

Jei mylite tik tuos, kurie jus myli, tai kokį atlygį gausite? Argi taip nesielgia ir muitininkai?! jeigu sveikinate tiktai savo brolius, tai kuo gi viršijate kitus? Argi to nedaro ir pagonys?!

Mylėti priešą reiškia, kad asmeniškai turiu pagrindą nekęsti jo, visgi galiu vadovautis aukštesniu požiūriu, paklusti Dievo įsakymui mylėti jį.

Susitapatinti su blogiu

Šiaip neprotinga man svarstyti, ar esu blogis, bet vardan smurto nutraukimo, pamanykime, kad aš asmeniškai esu visiškas blogis. Atskleisiu savo asmeninį, laisvūnišką, kraštutinišką ištvirkimą, visai kaip Raskolnikovas romane "Nusikaltimas ir bausmė".

Gal aš esu iškrypėlis, kaip mano šachmatų mokytojas? Jisai rezgė savo voratinklius, jisai ieškojo ir rado aukų, bet šalia viso to jis buvo žmoniškas, kaip mes visi. Jam viskas baigėsi kalėjimu ligi gyvos galvos. Nepasakyčiau, kad jisai buvo blogis. Nuo jo nukentėjo jaunuoliai, nes jisai pats nesusilaikė, bet liko įspūdis, kad jisai visuomenėje neturėjo kaip susitvarkyti su savimi. Jisai žinojo, ko nori, ir tuo apsiribojo. Tuo tarpu nesuprantu, ko Duginas nori.

Kaip suprantu blogį

Kaip aš, iškrypėlis, suprantu blogį?

Blogio bruožai

 • Blogis klampina žmones
  • I had already known about evil from my stays in Soviet-occupied Lithuania. The Soviet dissident Jadvyga Bieliauskienė explained how the KGB would include people - about 5% of our nation - by exploiting their pride and vanity. Those invited to the headquarters thought they could outsmart the KGB as to what they'd do or say. But then the KGB would blackmail them, you must now do this because otherwise
 • Blogį lengva matyti kitoje kultūroje
 • Derėjantis su blogiu, nenuolaidžiauti, neiti į kompromisus

Velnių pavyzdžiai

 • segregacija Marquette parke - fizinė įtampa
 • priklausomybė (susuka lizdą)
 • korporacijos (visas žmogaus teises, neturi sąžinės)

Angelų pavyzdžiai

 • Kiekviename žmoguje glūdi jo asmenybės pagrindas, jo kertinė vertybė - angelas sargas sieja kertinę vertybę su Dievu.

Duginas tvirtina, kad Dievas ir žmogus pasitraukia nuo politikos, ją užvaldo kova tarp angelų. Galėtumėme bandyti tuos angelus įžvelgti.


Suprasti santvarką


Blogio šaknys

Gundytojas dykumoje išbandė Jėzų. Apsikeitė Šventojo Rašto ištraukomis. Panašiai, dvasią pagrūdintų pasikalbėjimas su Duginu teologijos klausimais. "Ketvirtoje politikos teorijoje" jisai tvirtina, kad Dievo mirtis iššaukė tris teorijas - liberalizmą, komunizmą, fašizmą.

"Jeigu teisingai išskaitytumėme logiką kuria Būtis išsiskleidžia, mąstanti žmonija galėtų išsigelbėti žaibo greičiu būtent didžiausio pavojaus akimirka."

Mano supratimu, Dievas pasireiškia tapdamas kažkieno Dievu. Žmogus yra laisvas atsiduoti dvasiai už savęs, užtat tuo pačiu gali atsiduoti bedvasiai santvarkai, jį atkerčiančiai nuo visko, kad jame įnirštų pikta dvasia.

Dievas tiria ar Dievas būtinas, ar jisai būtų jeigu jo nebūtų? Kaip jisai, Neapibrėžtumas, pasitraukia, kad būtų Apibrėžtumas, kuris kuria pasaulį per Vaizduojamumą, kuris pripažįsta Dievą kaip Neįsivaizduojamumą. Dievas nebūtinai geras - gyvenimas yra Dievo gerumas, bet amžina branda yra suvokimas, kad Dievas nebūtinai geras, kad būtent mes, o ne jis, privalome būti gerais, kad neteisingas gyvenimas iššaukia mūsų brandą.

Mes pripažįstame Dievo galimybę, tad suprantame, kad reikia gerbti jį kaip tokį, tad susilaikyti nuo nuodėmių, nes jos paneigia Dievo galimybę. O blogis neigia Dievo galimybę, tad pasireiškia nepagarba Dievui, visomis nuodėmėmis - žudymu, vagyste, svetimavimu, melu, geiduliais.

Duginas supranta Dievą kaip tradicines vertybes, o jo priešprieša yra lytinės mažumos. Duginistus supažindinčiau su tokiais žmonėmis pasvarstyti, ką jiems daryti? Dažnai atrodo, kad būtent apie tai sukasi mūsų laikų nesusikalbėjimai.

Žmogus ir blogis. Ar valstybė elgiasi kaip žmogus?

Žmogus įsikūnija santvarka, joje išreiškia savo laisvę, jai atiduoda savo laisvę. Žmonija kuria santvarkas, ir tos santvarkos kuria žmoniją.

Adolfas Hitleris "Mein Kampfe" išsakė dėsnį, kuriuo jisai puoselėjo luominę santvarką. Kiekvienas žmogus turi siekti siauresnio ratelio aukščiau, ir vengti platesnio ratelio žemiau.

Panašiai, Dugino raštuose atpažįstu Vakarų dorovinę luomų santvarką, kurioje išsirikiuoja visos šalys, nuo Amerikos, pasaulio židinio, kuri save laiko dora, iki nustumčiausio pasaulio paribio, kuris savaime blogas.

Kaip santvarka paima viršų

Jei kalbėti apie Hitlerio asmeninius tikslus, tai jo tikslams buvo nenaudinga žydus išžudyti, o verčiau juos laikyti getuose kaip merdintį luomą. Tačiau Hitleris sumūrijo blogio traukos kaminą, kuris paskui jau valdė jį.

Lietuvoje žydų išžudymą paskubino savanoriai, kaip antai Jonas Pyragius, Ričardas Šveiceris, Vytautas Reivytis, Pranas Germantas, Jonas Noreika.

Ką daryti su dokumentais nušviečiančiais lietuvių tautos valios reiškėjų nusikaltimus žmonijai? Šito paklausiau istoriko Arvydo Anušausko, kuris man tėviškai nusišypsojo, "Reikia mokėti nematyti." Šiuo metu jisai yra Krašto apsaugos ministras. Kitas Noreikos gynėjas, Laurynas Kasčiūnas, yra Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas.

Jie norėtų, kad pasipiktintumėme išskirtiniais Putino nusikaltimais. O aš vis prisimenu kaip per penkias savaites Noreikos sukilėliai Telšių apskrityje savanoriškai sušaudė tris šimtus lietuvių, išžudė keturis tūkstančius žydų, tarp jų visus Plungės vaikus, moteris ir senukus, o po viso to Noreika nusivedė žudynių rengėjus į Kauną sveikinti Laikinąją vyriausybę.

Santvarkų kova

Genocido centro darbuotojas Egidijus Dalius Stancikas gynėsi taip: Įžvalgioje Europos parlamento rezoliucijoje „Dėl Europos sąžinės ir totalitarizmo” perspėjama: istorinių faktų neįmanoma interpretuoti visiškai objektyviai ir niekas negali teigti, kad jis – vienintelis objektyvusis žinovas.

Duginas panašiai tvirtina, "Kiekviena tariama tiesa yra tikėjimo reikalas. Žodžiu, tikime ką darome, tikime ką sakome. Ir tai vienintelis būdas apibrėžti tiesą. Žodžiu, turime savo ypatingą rusišką tiesą, kurią jūs privalote priimti, kuri gali nebūti jūsų tiesa."

Europos parlamento rezoliucija išreiškia, kaip nepaisant sunkumų mokslu einame link nešališkos tiesos: "Kadangi istorikai sutinka, kad istorinių faktų neįmanoma interpretuoti visiškai objektyviai ir kad visiškai objektyvaus istorinio jų perteikimo nėra; kadangi nepaisant to profesionalūs istorikai, remdamiesi mokslinėmis priemonėmis, studijuoja istoriją ir stengiasi būti kuo nešališkesni"

Jie supranta blogį kaip priešą, kuris meluoja, žudo, vagia, užtat yra gera priešą apgauti, nukauti, jo turtą nusavinti.

Jie kalba ne visų vardu, ne savo vardu, o "mūsų" vardu, savo kultūros vardu, kalba miglotai, tokiu būdu skaldydami žmoniją.

Jėzus mokino elgtis su visais vienodai: Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: Mylėk savo artimą ir nekęsk priešo. O aš jums sakau: mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus, kad būtumėte savo dangiškojo Tėvo vaikai; jis juk leidžia savo saulei tekėti blogiesiems ir geriesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų. Taigi būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis Tėvas yra tobulas.

Yra dvi dorovės

 • Supriešinimo (blogojo vaiko - apsirikimo) ir sutaikymo (gerojo vaiko - šviesuolių bendrystės).
 • Laisvos valios ir likimo, tarp asmeninio pasirinkimo ir neišvengiamumo.
 • Kova tarp neišvengiamumo ir laisvumo.

Koholetas apie neišvengiamumą

 • Viskam yra metas - metas žudyti, metas gydyti, metas karui, metas taikai. Bet ar verčiau žudyčiau ar būčiau žudomas? Ar sutaikyčiau ar būčiau sutaikytas?

Suprasti jų tikslus ir savo tikslus

Jos blogis

 • Tiesos paneigimas
 • Žmonijos skaldymas į "mus"
 • Tikrovės paneigimas - niekšingų santvarkų pervertinimas
 • Pasaulinės santvarkos pasmerkimas absoliutu blogiu

Ar aš būdamas blogis galiu juos suprasti?

Ar aš galiu išversti šiuos kaltinimus? Kad pats nepaneigčiau tiesos, neskaldyčiau žmonių...

Jų tikslas yra suskaldyti visus, kad kiekvienas už save atsakytų.

Mūsų tikslas yra susieti visus, kad dvasia būtų prieinama, kad kiekvienas galėtų laisvai rinktis, teisingai liudyti.

Jie išbando Ukrainą, kas jinai yra. O mūsų tikslas yra, kad Ukraina turėtų pasirinkimą.

Iš jų pusės suprasti, kad ne jie mano priešas, o aš jųjų priešas.

Žiūrėti iš jų pusės, tai reiškia suprasti, kad pats esu jiems blogis, kaip kad jiems man atrodo blogis.

Save suprasdamas kaip jų priešas, sutampu su jais, neskiriu savęs nuo jų, įžvelgiu prarają, elgiuosi besąlygiškai.

Ne mano tikslas juos tobulinti, brandinti, o jų tikslas mane tobulinti, brandinti, grūdinti.

Ne mūsų tikslas kitus gryninti, o jų tikslas mus gryninti.

Kai mes kitus gryniname, mes esame blogis. Kai kiti mus grynina, tai yra gėris.

Žmogus gyvas ne vien tik duona, jis gyvas kiekvienu Šventojo Rašto žodžiui, jisai gyvas druska - naikina blogį, išsaugo gerumą - ir druska, jei būtų prėska, būtų nieko neverta.

Blogis yra žemės druska. Jisai naikina blogį ir išsaugojo gėrį.

Blogis nenori matyti savo darbų, tad juos daro tamsoje. Bet mes norime matyt trejybės ratu.

Aš jiems kažkuo trukdau, tad netrukdysiu, o palaikysiu ir savaip nukreipsiu. Jei vers mane nueiti vieną mylią, nueisiu su juo dvi.

Tokiu būdu susidraugauju su blogiu.

Verčia mane, kaip Rusijos priešą, pamąstyti, ko iš tikrųjų trokštu, ko noriu iš Rusijos? Ar kad pasitrauktų iš Ukrainos, o gal tiesiog, kad susitaikytų su Ukraina, kad bendrautų, kad Rusija mylėtų priešą, kad Rusija nepasijustų nustumta, kad nebūtų laikoma blogiu?


Leisti valdovams valdyti padėtį


Blogiui lengva susipainioti

Blogis meluoja. Galima įsiklausyti, ką jisai bando savo melais pasakyti, ką pasiekti?

Jisai naikina visa tai, kas yra tuščia. Klausyto yra vargas, tačiau turim reikalą. Mes galim ištraukti tai kas yra sveika.

Kodėl blogiui sunku? Nes jisai tarnauja sau bet iš tikrųjų tarnauja Dievui?

Jo tikslas yra įklampinti žmogų į spąstus, kuriuose žmogus pamanytų, kad nėra Dievo. Blogiui reikia, kad žmogus pripažintų tik pasaulį.

Užtat tenka vis naujai grįžti prie Dievo.

Tačiau žmogui labai nedaug tereikia, nes mažiausia skylutę prakerta blogio kiautą. Užtat blogiui reikia, kad žmogus pamanytų, kad jam reikia labai daug.

Nes jo tikslas yra atkirsti žmogų, tačiau priešiškumas atveria meilės galimybę.

Blogio tikslas yra, kad žmogus pasijustų nelaisvas. Tuo tarpu žmogus visada turi vidinę laisvę, kurią gali įprasminti, kad ir mažiausiais darbeliais.

Įtampą atpažinti ir nuleisti

Priešiškumas sukelia velnišką įtampą. Žmogus, bijodamas tos įtampos, atsikirs nuo kitų. Tačiau įveikdamas baimę jisai gali pereiti pas priešą ir nuleisti įtampą.

Mylėdamas priešą suprask jo priešiškumo šaltinį ir įžvelk jame Dievo paties susipriešinimą, Dievo dvasios pradą, kurį Dievas įveikia atsiskleisdamas tiesa ir meile mums, mūsų laisvei. Širdingai puoselėkime priešo laisvę ir jį laimėsime.

 • Skaldymas sukelia įtampą
 • Valdymui - pripažinti, išlaikyti ir pajungti tą įtampą.
 • Padėti vienas kitam mylėti savo priešą, kovoti taikiai.
 • Parodyti kaip tą įtampą nuleisti, nukelti nuo žmonių - išlaisvinti žmones nuo tos įtampos.
 • Įtampa - malūnai - elektra
 • Susitelkti, įsiklausyti į dvasinį lygį, perkelti kovą į dvasinį lygį - į ženklų lygį - rodyti gerą valią - taikiai kovoti.

Padėkime priešui išsinarplioti

Susidraugauti su blogiu, tai reiškia, pripažinti jo vaidmenį ir padėti jam išsinarplioti.

Siūlau, kad susidraugaudami su blogiu, nevarydami savo priešų į kampą, o leisdami jiems garbingai išsinarplioti, padėdami jiems išmąstyti, ko jie iš tikrųjų nori, suteikdami jiems laisvę ir leisdami jiems rinktis ateitį, išmoktumėme taikiai kovoti kitą dieną, išvengtumėme smurtingų aklaviečių.

Visada rodykime gerą valią, visaip atverkime laisvę.

Geras žodis liudija, geras žmogus dirba gerą darbą. Gera savybė parodo, kad geras Dievas dovanoja gerą dovaną. Gera naujiena tvirtina, kad tai tas pats gerumas. Visa tai yra gera valia, atverianti kelią gerai širdžiai.

Nuginkluojame grynąjį priešą - neišvengiamumo santvarką - išlaisviname joje įkalintą žmogų, "Lauk!"

Patys neįsinarpliokime

Jėzus nenusilenkė savo Gundytojui, o verčiau leido jam valdyti visą pasaulį. Viešpatį, savo Dievą, tegarbink ir jam vienam tetarnauk! Ir tuomet velnias nuo jo atsitraukė.

Leisk jam kažką valdyti, kažką laimėti.

Priešas gyvena neišvengiamumu. Gaunasi, kad pasaulis nevaldomas. Tad pirmiausiai reikia leisti jam sėdėti prie vairo. Tegul jisai atsako ir tegul jisai užleidžia.

Prisimenu Jėzų, kuris leido piktoms dvasioms įeiti į kiaulių bandą, kuris leido piktžolėms bręsti tarp javų, kuris pasikeisdavo mintimis iš Šventojo rašto su savo Gundytoju.

Palaikyti duginiečius, kad jie valdytų savo šalį, kuris šiuo metu nevaldomas. Juk Putino žodžiais, tai kas vyksta yra neišvengiama. Tai reiškia, kad pasaulis nevaldomas žmonių, nė jokių laisvų būtybių.

Kartu su jais plėtoti šviesuolių bendrystę, kurioje kiekvienas save valdo.

Išmokti jų kalbą

Duginas kviečia mus paprieštarauti liberalizmui. Aš savo ruožtu kviečiu jo šalininkus į pokalbį.

Smurtas kaip kalba, buka kalba

 • nuoširdumas
 • dukart trenkiau fašistams

Duginiečiai šiuo metu yra tie kurie Rusijoje jaučiasi laisvi. Dugino kalbą išmokti, plėtoti, padėti jai prisiliesti prie tikrovės.

Dugino mintys savo ištakas randa tame, kad vienašališkumo ir daugiašališkumo prieštaravimų esmė glūdi pačiame Dieve.

Panašiai, išmokti Pasaulio ekonomikos forumo, prezidento Zelenskio, Azovo bataliono kalbą, gilintis į Ukrainos nacionalistų organizacijos pasaulėžiūrą.

Parodyti jų santvarkų prasmę

Žmonės kaip Duginas yra prisirišę prie savo santvarkų, kurios gali būti bedvasios, spąstai.

Galim žmonėms parodyti jų santvarkų prasmę, o taip pat parodyti, kad jie yra kažkas daugiau nė jų mintys, nė jų santvarkos.

Iššaukti demonus, tai išlaisvinti žmones, tai atskirti žmones ir santvarką.


Supraskime ir palaikykime priešų siekius


Palaikydami jų siekius, padėkime jiems mylėti savo priešą, taikiai kovoti.

Kliūtys derybininkams

 • Didžiausia problema derėtojams, kraugeriškumas
 • įveikti kraugeriškumo nelankstumą
 • Ukrainian polls show that they think they can win, they want to see blood
 • Михайло Подоляк 🇷🇺 propagandists are as responsible for atrocities in 🇺🇦 as the army. For years, they’ve nurtured hatred for 🇺🇦 in media. Now the 🇷🇺 viewer wants 🇺🇦 blood and doesn’t accept excuses
 • Valdyti: taikos metu ruoštis karui, karo metu ruoštis taikai
 • Vadovams svarbi liaudies pagarba, liaudis juos įtakoja, mes galim įtakoti liaudies nuotaikas.

Interesai

 • Abiejų šalių derybininkai numano daugybę sprendimų, pavyzdžiais gali būti Suomija ir Austrija, taip pat Šiaurės Korėja ir Pietų Korėja. Ukrainai siūlau pamąstyti, kaip mylėti savo priešą, ir Vakarai juo labiau galėtų jai pasiūlyti, nes Ukrainos įstojimas į Europos Sąjungą ir NATO labiausiai priklauso nuo jos sugebėjimo sugyventi su Rusija ir atsisakyti nereikalingų žemių bei nereikalingų didvyrių, kurie vargu ar apibūdina, kas ta Ukraina, o verčiau ją varžo. Nejaugi Ukrainai trūksta žemių ar didvyrių? Lietuva džiaugiasi atgavusi Vilnių ir Klaipėdą, bet nekovoja dėl Suvalko, Gardino, Lydos ir Ašmenos, kuriuos jai Leninas pripažino. Jeigu Ukraina nori kariauti dėl Krymo, Donbaso ir Stepano Banderos, čia jos reikalas, bet nebūtinai jos draugų. Verčiau leistų Rusijai visa tai laimėti. Manau, beprasmiška kovoti dėl tarptautinės teisės ten, kur jos nebėra.

Susitelksiu į Rusiją, kodėl jai siekti taikos? Kaip parodyti, kad taika palaikytų jos siekius?

Supraskime Rusijos ir Ukrainos siekius

Supraskime Putino siekius

 • demilitarizmą
 • denacifikavimmą

Suprasti Rusijos siekius - kuria prasme esame jų priešai

Valdyti ar bent įtakoti ko daugiau pasaulio,

 • Plėtoti savo pasaulio viziją - vadovauti - daugiašaliam pasauliui prieš vienašalį pasaulį
 • Išsiaiškinti tikrąjį priešą - kas Vakaruose nori, kad karas tęstųsi, kad Rusija silpnėtų?
 • Kariaudama jinai rizikuoja pralaimėti ar tiesiog dar labiau sužlugdyti savo kariuomenės reputaciją.

Palaikykime Ukrainos, Rusijos, Vakarų, Putino ir Dugino siekius, leiskime jiems valdyti, parodykime kaip jų galėtų siekti, padėkime jiems jų siekti

 • draugauti su vakariečiais
  • išsiaiškinti - koks Rusijos tikrasis priešas? Ar tai, kaip Duginas tvirtina, plutokratija, Davoso Forumas ir Džordžas Sorosas?
  • atskleisti, kas Vakaruose nori besitęsiančio, nesibaigiančio karo? žiauriaus sąstingio?
  • leisti jiems susipriešinti, susiskaldyti
 • draugauti su Zelenskiu
  • paaiškinti jam: Zelenskis: "Rusai nekenčia mūsų, ir aš nesuprantu kodėl“
 • draugauti su ukrainiečiais
  • tai paprasčiausias būdas atskirti piktžoles nuo javų - vieni priims geruoju, kiti bloguoju
  • atskirti nacius nuo nenacių
  • naudoti ko mažiau smurto (pačiupau akinius)(terorizmas vs. genocidas)
  • jiems artimesnis yra rusų pasaulis, tiek popkultūroje, kine, popmuzikoje, internete - įsivaizduokime, kad rusai jame puoselėtų taikos judėjimą
  • švytuoklės dėsnis - pasėti gražų elgesį
  • Pripažindama Ukrainos kovingumą, ji laimėtų ukrainiečius.
  • Parodyti, kad Rusija ne šiaip didelė tauta, o civilizacija, sutelkianti įvairovę, šviečianti daugybei tautų.
  • juos vis tiek Vakarai atstums
  • pasėti geros valios sėklų, kurios vėliau išdygs
  • gerbti ukrainiečių kovingumą - pripažinti juos ir pasisavinti - kaip broliuką
   • Lenin: “You probe with bayonets: if you find mush, you push. If you find steel, you withdraw.”
  • pasisavinti jų simbolius Šlovė Ukrainai
  • gerbti norus -
 • draugauti su kitom šalim
  • patraukti daugiašalį pasaulį, pasaulio Paribį
 • draugauti su rusais
  • tik 1% rusų kovoja, 99% nekovoja, reikia, kad taikiai kovotų
  • rusai yra vieningi, drausmingi
  • Stalinas Didžiosios Tėvynės karo metu apjungė visus rusus
  • Putino pulko dėsnis - mikliai atsiliepti besikeičiančioms aplinkybėms, išlaikyti vieningumą, valdyti savo liaudį, kad laikytųsi Putino dėsnio greitai persimesti - savo šalies žaidimo taisykles
  • Parodyti, kad Rusijos žmonės gali vieningai siekti geopolitinių tikslų.
  • įtraukti Rusijos įtakos zoną
  • Rusija kaip tikra civilizacija, ne tik didelė tauta, kad ją gerbtų pasaulis

Kalbėkimės

Mes nežinome, kas iš tikrųjų valdo vienašališkąjį pasaulį, tačiau visas pasaulis mato Rusijos Federacijos vadovavimą atskleidžiant prieštaravimus vardan daugiašališko pasaulio. Šio susikirtimo užbaigimas su meile išjudintų pasaulio Paribį daugiašališkam pokalbiui apie dorovinių luomų Santvarkos dorovinį atrankumą, kuriuo vienašališkas pasaulio Židinys save laiko doresniu už daugiašališką Paribį.

Ieškokime bendrų priešų, kovoti su savižudybėmis

 • Pasaulyje kasmet nusižudo (16) 800,000 žmonių, Rusijoje (12) 18,000 žmonių, Ukrainoje nusižudo (20) 9,000 žmonių. Prezidento Putino valdymo metu trigubai sumažėjo savižudybių skaičius. Manoma dėl to, kad degtinę keičia alus ir vynas. Bet kaip tada su tradicinėm vertybėm?

Atsiprašau, kad neįstengiu suvokti savo blogio, tad prašau jūsų pagalbos.


Neaišku kaip panaudoti

 • Brother David Ellison-Bey the racial caste system
 • Kaip šachmatininkai įsijausdami ką priešas mąsto ir kaip jisai supranta savo priešą.
 • Valstybė - gali teisinti savo veiksmus visų vardu

Išversti savo neapykantą, priešiškumą

 • However, by this very command, "Love your enemy", I must take seriously Alexandr Dugin's analysis, as best as I can understand it. Let me proceed and then, as Jesus says, "Judge the tree by the fruit".

Blogio šaknys yra tame, kad Dievui primetamas gerumas, kas paneigia dvasios variklį, jos įgimtą prieštaringumą, kuriuo jinai išeina už savęs.

Blogis yra vaizduotės padarinys. Panašiai, kaip vaizduotė gali prileisti Dievo galimybę ir įsivaizduoti jo santykį su savimi, kad jis būtinai geras, panašiai gali įsivaizduoti, kad yra Neįsivaizduojamasis, kuris būtinai blogas. O tai yra tiesiog vaizduotės padarinys ir jis priklauso nuo vaizduotės pasaulio ir jo atitrūkimo nuo gyvenimo, nuo dalykiškos tikrovės, nuo dvasios turinio [pašalinimo?] iš vaizduotės. Tad blogis atkerta žmogų savo pasauliu, užtat mes vienas kitą išgelbstame savo dvasišku bendravimu, mylėdami vienas kitą.

Vakarai bando suvokti Dievą kaip visuotinį sąmoningumą, visutoines vertybes. Vakarai iš pasaulio sukurs dvasinį lagerį arba praras save ir virs automatu.

God is everywhere, the Devil is beside, Choose dear fellow, whomever you decide.

 • Pasaulio žvejai apgultų visas Rusijos pakrantes ir rusams dovanotų pagautas žuvis. Jeigu oro balionai nuklystų virš Rusijos ir dalintų degtinę. Rusijai pritrūktų jėgų susitvarkyti.

Jie norėtų, kad rusai eitų prieš savo valdžią, betgi nedaug lietuvių drįsta eiti prieš savo valdžią.

Iš karto jus perspėju, kad aš pats esu už juos visus baisesnis, galėtų Druginas sudrebėti, nes suprasti, kad esu grynas blogis, dvigubas pilietis, tikiu, kad Dievas yra gyvas, yra viena tiesa, ir aš ją išsiaiškinsiu, nepaisant pasekmių. Siūlau pasimėgauti, kur mano blogis mane veda.

Pamenu kaip JAV prezidentas A.Linkolnas nurodė orkestrui sugroti Konfederacijos mylimą dainą "Dixie", būtent dieną po to kai jie pasidavė po broliško susikirtimo, kuris buvo trisdešimt kartų ilgesnis ir žiauresnis nei dabartinis broliškas susikirtimas. Pateikiu pavyzdžius kaip popiežius Pranciškus arba JAV prezidentas J.Bidenas arba Rusijos prezidentas V.Putinas galėtų kurybingai užbaigti šį susikirtimą ir gydyti visas puses.

Mano manymu "Dixie" yra viena puikiausių melodijų... girdėjau, kad mūsų priešininkai bandė ją pasisavinti. ... reikalą nukreipiau generaliniam prokurorui, jo nuomone, tai mūsų teisėtas grobis ... tad prašau orkestro mums jį guviai sugroti.

Iš didelio rašto išėjau iš krašto taikydamas Jėzaus įsakymą "Mylėk savo priešą". Mūsų dienų įvykiuose, savo išsigimusia logika, kadangi savo prieše įžvelgiu blogį, privalau susitapatinti su blogiu! Privalau susidraugauti su blogiu!

 • plaukikai
 • Paribyje atsiranda šviesuoliai, ištisai atsiranda žydai.
 • As an organizer of independent thinkers, they are on the periphery.
 • The most archaic cultures are on the periphery. Jews as ever being exiled to the periphery, and when the periphery thrives, they are pushed.

Noreika taikdarys.

Nematau savo blogio

 • However, like a fish in water, I do not see and can hardly imagine the evil around me, this enveloping ether which permeates me. If I fight my evil nature, of my own evil will, will I not simply become more evil?
 • Išlaikyti įtampą su blogiu, prisiminti aukas.

Atvirai apie save

 • I grew up in a utopic neighborhood in California, the greatest state in the greatest country in the history of the world. Our parents would take us to Disneyland, only fifteen minutes away. Whereas my father's father had been executed by the Nazis and my mother's relatives were sent to Siberia. I grew up prejudiced. I was anti-Nazi and anti-Soviet and I felt the duty to save the world. I dreamt of Lithuania becoming just like California but where all the signage was in Lithuanian, which would make it so easy for me and others to speak it. Lithuania is always 40 years behind America, and thus amazingly but perhaps too mechanically, my childhood dream has come true. Can I come to my senses? How can I overcome my prejudices?
 • An early memory of my father is of him spelling out our last name, which Americans found so difficult. "K-U-L-I-K-A-U-S-K-A-S. That's Lithuanian. Our country is occupied by the Soviet Union." I programmed myself by his example. It is not surprising that by 1997 not only my parents but I likewise had moved to Lithuania. I look at my mother lying on the sofa in her solid blue sweats and her big yellow scarf, mesmerized by the events on television, and acknowledge, How could it be otherwise? I am evil just like my parents.

Taikdarystės pavyzdys

 • Study how the Fourth Way has achieved a most profound task of peacemaking by harmonizing the Second Way and the Third Way. The attempts by Ribentropp and Molotov show the failure of enlightened self-interest. Instead... Perhaps we need a common enemy? Suppose the US, Russia and China together invaded North Korea. Or suppose we blame everything, as so often before, on Jews?

Daugiašališkumas

 • Gėrio kryptys.
 • Išmintis pažįsta savo vaikus - visada rodyk gerą valią - Jėzaus ir šv.Jono daugiapoliariškumas.
 • In my quest for wisdom, nelikau universitete
 • After university - wisdom - practice - Senele - the demons - engaging gangs
 • In eternal life, there is no final victory. There is simply a choice between spiritual growth and violent stagnation.
 • Dialogue with Evil -
 • Duginas: When one society tries to judge another, it applies its own criteria, and so commits intellectual violence.
 • The insidious evil in "love your neighbor as yourself".
 • "Judge not, lest you be judged". But I understand Jesus to mean, "Judge others so that they could judge you." I try to judge myself but then, In judging myself
 • Uždegti žvakę, kad tamsa pasitrauktų.
 • Įsiklausyti į Jėzų - blogis manyje įsiklauso.
 • Kryžiuočiai gerbė Kęstutį - pykdavo, jeigu pavėluodavo 15 minučių.
 • Trečdalis mėnulio iškris iš dangaus - pranašystė - islamas -
 • Saulės užtėmimas.
 • Gyvenimas tarp karo nusikaltėlių.
 • Koholetas: Viskam yra metas.
 • Neik su velniu riešutauti.
 • Išmininuotojai, užkrečiamųjų ligų gydytojai.
 • Martin Luther King Jr. Beyond Vietnam -- A Time to Break Silence Balandžio 4 d., 1968 m.
 • I am Pro-everybody! I can only pretend to be anti-capitalist, anti-liberal, anti-cosmopolitan, anti-individualist. I cannot begin to comprehend the comprehensive way my parents abused me. I am not anti-anything.
 • Could we celebrate peace on May 9th at the cemeteries of Soviet partisans and Soviet
 • Evil: As Jesus the scientist says, "Judge the worker by the work", "Judge the tree by the fruit", otherwise sin against the Holy Spirit.
 • Many names for the solution - Finland or Austria, North Korea and South Korea, Bosnia and Hercegovina, Switzerland, Chechnya, Belarus, Kazakhstan, Lithuania, Armenia. The real alternative is to have a non-solution, which is to say, a violent stalemate, as in the Battle of World War I.

Prisimenu skulptoriaus Algirdo Zokaičio ketureilį: Dievas visur, velnias šalia, rinkis žmogeli, tavo valia.

Draugavimas su blogiu

 • Šunims trupinėliai nuo stalo.

Kuria prasme valstybė, tauta, liaudis, minia, būrys žmonių gali būti suprasti ar tiesiog elgiasi kaip paskiras žmogus? Kaip tai atsiskleidžia mylint priešą?

Vienašališkas žmogus

 • Should I kill my father and marry my mother? But they are the same person! They always presented themselves as that universal person, who strives to live by universal values, although not always as boldly as taught by Jesus of the Sermon on the Mount, who commanded, "Love your enemy". In my depravity, I radicalized myself. As Jesus taught, I hated my mother and my father, and I internalized his teachings. I was the unipolar child of unipolar parents. Unipolar Jesus was my lord and master.

G.Landsbergis: Rusijos ambasadorius išprašytas

Kaip su blogiu , kurios netarnauja tikrojo blogio visuotiniams siekiams, kurie nėra nė žiauri mirtis, nė žemiškos kančios, nė asmeninis pažeminimas, o pasaulio amžinas valymas amžinu pasmerkimu. Kaip Jėzus sako, esame druska.


Nepanaudoti

 • I have been strangling my dear Naivete... but she can never die... if she won't die, then please stop me...
 • But I cannot remember, who is the elderly lady that I strangled? Was she Tradition, Conservation?
 • Evel Knieval

I propose now closing up by requesting you play a certain piece of music or a tune. I thought "Dixie" one of the best tunes I ever heard ... I had heard that our adversaries over the way had attempted to appropriate it. I insisted yesterday that we had fairly captured it ... I presented the question to the Attorney-General, and he gave his opinion that it is our lawful prize ... I ask the Band to give us a good turn upon it. Dixie

CivilizacinėVaizduotė


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2022 balandžio 14 d., 23:04