神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Mintys.Ironija istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2022 rugsėjo 08 d., 19:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 255-267 eilutės:
Kaip ironiją įžvelgti muzikoje?
* [[https://mtosmt.org/issues/mto.16.22.3/mto.16.22.3.bourne.html | Janet Bourne. Perceiving Irony in Music: The Problem in Beethoven’s String Quartets.]]
* Violation of expectation (palyginti su Leonard Bernstein "The Unanswered Question")(ir su lūkesčiais - su nuostaba, su grauduliu, su baime, su bjauresiu)
* Blatantly failing to fulfill one or more of the “maxims” defined by the linguist H.P. Grice (1975), who argues that a person implicitly follows the maxims in any “cooperative” conversation.
* [[https://www.routledge.com/This-is-the-Sound-of-Irony-Music-Politics-and-Popular-Culture/Turner/p/book/9780367599287 | This is the Sound of Irony: Music, Politics and Popular Culture]] Rinkinys, red. Katherine Turner.
* Ironija sutarime - skirtingų žmonių balsai gali susidainuoti ir tapti vienu balsu arba ne.
* [[https://www.amazon.com/Varieties-Musical-Irony-Mozart-Mahler-ebook-dp-B07317PWMT/dp/B07317PWMT/ref=mt_other?_encoding=UTF8&me=&qid= | Michael Cherlin. Varieties of Musical Irony from Mozart to Mahler.]] [[https://online.ucpress.edu/jams/article-abstract/73/1/192/107172/Varieties-of-Musical-Irony-from-Mozart-to-Mahler?redirectedFrom=fulltext | Recenzija]]
** Michael Cherlin meditates on various philosophical and literary writings on irony and undertakes the ambitious task of assembling a generic classification of irony that can be applied to common-practice repertoire from Mozart to Mahler.
** Esti Sheinberg's analysis of Shostakovich's music in relation to the Russian formalists,
** this reviewer's analysis of Ligeti's Le Grand Macabre through the lens of Bakhtin's existential irony,
** Michael Klein's analysis of Chopin's Nocturne in B Major op. 32, no. 1, on the basis of Northrop Frye's ironic archetype,
** Julian Johnson's study of irony in Mahler's songs and symphonies.
** One of the distinguishing features of Cherlin's monograph is the synoptic perspective he brings to analyzing...
2022 gegužės 27 d., 21:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 146-254 eilutės:

---------------------------------------------------------

Jinai pakeičia vieną priešingybę - išsireiškimo turinio ir raiškos - kita priešingybe - mūsų pačių sveiko ar nesveiko elgesio. Išoriškai žiūrint, išsireiškimus apibūdina tūkstančiai garsų ir milijonai reikšmių. Tačiau drįstu įžvelgti, savo atitinkamus vidinius gyvenimus galime nusakyti labai ribotu vaizduotės žodynu, kuriuo susistyguojame, nuleidžiame ironijos įtampą, atsiremdami į savo esamą, asmenišką reikšmių tinklą. Ironiją įžvelgiu keturiais sąmoningumo lygmenimis. Prieštaravimas gali savaime atsiskleisti. Tuomet sąžininga juo nurodyti būtinumą, tikrumą ar galimumą. Arba galiu pats atkreipti savo dėmesį į prieštaravimą ir jį priskirti daiktui, eigai ar asmeniui. Galiu ieškoti prieštaravimo - vienio, visybės ar daugio. Galiu pripažinti, kad prieštaravimas glūdi manyje pačiame – buvime, veikime ar mąstyme. Bendrai, ironijos įtampa išauga prieštaravimui atsiskleidžiant arba mums ją įsidėmint arba jos ieškant arba savyje aptinkant. Ironijos įtampa atslūgsta prieštaravimą priskiriant tam tikrai vaizduotės aplinkybei.

LYA LKP archyve yra nepaskelbti varguolio, puskarininkio, policininko, sukilėlio, žudynių rengėjo, partizano, politinio kalinio Alfonso Nykštaičio širdingi atsiminimai, kuriuose jisai savo nuotykiais pavaizduoja priežastis dėl kurių „vis labiau žmonės nukrypsta į socializmo lagerį“. Atsiminimus paskatino rašyti "Kauno tiesos" redaktorius. Jų pagrindu 1961 metais A.Nykštaičiui buvo įvykdyta mirties bausmė.

Laikraštis nutyli tai, kas paaštrina įtampą tarp Nykštaičio neįtartinumo ir įsitikinimo, kad budelis sulauks bausmės: Nykštaitis jau buvo kalėjęs lageryje už nusikaltimus, ir be to, grįžęs mokėsi Marksizmo Leninizmo universitete.

sukilėlis, partizanas, kalinys - išklausytina, brangi patirtis lietuviams - žmogžudys, kosmopolitas (neaprėpiama) - bendražmogiškumo pavyzdys išklausytinas žmonijai (buvimas)

kuklus žmogus - budelis sulaukia bausmės - nutyli, kad jau kalėjo, lankė MLU (dėmesinga), santvarka pati yra baisi (eiga)

susijęs su istorijos veikėjais - gali nušviesti asmenybes - veikėjus sieja baisūs dalykai (dėmesinga) - jisai kaip veržlus žmogus pats įsivėlė į baisenybes, išsako savo nuoskaudas (asmuo)

žino kas "skauda" - jo patirtis jį įteisina - jam nerūpi jo nužudytieji (paieška) - jisai jautrus sau (savo įtampai) bet ne kitiems (susitvarko) (daugis)

netyli, dalyvaus diskusijoje, pasidalinis patirtimi - tiki tiesa gydyys ir padės susikalbėti, o jis jau atsėdėjo - jį nuteis mirtimi, o memuarus pasmerks (atsiskleidimas) - jis sudalyvaus negyvas (būtinas)

"aš pasaulio centas", vaikiškas pasaulis - aš savo kampu prisidėsiu prie pokalbio - iš jo memuaro vieninteliai paskelbti žodžiai kaip baisuolį - būtent šiais žodžiais panašus į vakarų kairuolius ir ne sovietus (visuma)

baltaraištis su kaukole - mūsų ypatumo ženklas - jeigu jie tvarkytojai, prie ko čia kaukolė (atsiskleidimas) - ta kaukolė reiškia kažką daugiau kas ankščiau sutarta (galima)

Ričardas Šveiceris - pažįstamas iš vaikystės - tai du išžudytojai (dėmesingas) - jų gyvenimo kelias neatsitiktinas (eiga)

vaikiškas antisemitizmas - kokia buvo aplinka ir kas suprantama - jie taps išžudytojais ir nėra būdingi (paieška) - jų išsivystymas dėsningas, kryptingas (daugis)

Tokia ironija iškyla skaitant kitų lietuvių kalinių atsiminimus apie Štuthofo koncentracijos stovyklą - kun.Stasio Ylos, Rapolo Mackonio, Sruoga nerašo apie savo žmoną,

* Tyriau lietuvių tautos valios reiškėjų nusikaltimus, nufotografavau 100,000 su viršum puslapių.
* Tai savotiškas mūsų tautos šventraštis.
* Aptikau keturis veikalus, nušviečiančius kaltininkų pasaulį, atėjo galimybė su jais supažindinti.
* Ieškojau prasmės sau - supratau, kad tai kas mane sudomina yra ironija kylanti dėl to, kad žinau tai apie veikėjus ko eilinis skaitytojas nežinotų.
* Nusakysiu kaip ironijos pavyzdžiai yra naudingi tiriant įvardijimo kalbą.
* Keturi pavyzdžiai išsireiškimų: "vaikiškas antisemitizmas", "priesaika", "aš prašau teisingumo", "mano mamos portretras".
* Tad apžvelgsiu šešias atjautas.
* Ironija turi nesveikų bruožų, o kartu ir sveikų bruožų.
* Ką pastebėjau iš pavyzdžių...
* Vertinimai yra labai asmeniški - labai priklauso nuo turimų žinių ir kultūros - tai kas man atrodo įdomu ar širdinga gali kitam atrodyti neigiama.
* Kaltininkų pavyzdžiai ženkliai padidina ironijos įžvelgimą.
* Ironiją galima įžvelgti visakame.
* Ironija sustato sąlygas dėmesiui - ir tas dėmesys išlieka tol kol neišsprendžia klausimo.
* Nesveika ironija tiesiog siekia dėmesio bet nepadeda išrišti jos įtampą.

Ironijos esmė
* Ironijos esmė - svarbu, kad žmogus nežino, tai jo laisvės sąlygos.
* Ironija sieja platesnį ir siauresnį požiūrį.
* Skirti sąmoningą ir nesąmoningą ironiją.
* Skirti atskleistą ir neatskleistą ironiją.
* Aš pasakau vienaip, Tu supranti kitaip, Kitas iš šalies mato prieštaravimą, Dievas iš aukščiau sveikai įprasmina.
Sveika ir nesveika ironija
* Skirti sveiką ir nesveiką ironiją.
* Bandyti kalbėti tiesiai.
* Ironija tampa nihilizmu, atsiribojimu.
* Ironija netenkina žmogaus norinčio tiesaus žodžio.
* Yra dalykų - pletkų - kurių nėra prasminga žinoti, geriau nežinoti.
* Ironija gali tenkinti tik sąlygiškai.
* Ironija yra dalinis atsiskleidimas.
* Žinojimas nebūtinai padeda susigaudyti, teisingai elgtis, tad jis neprasmingas.
* Ironija kaip priemonė - kai nedrįstame, neįstengiame tiesiai pasakyti - kai norime nors dalinai paprieštarauti - ir tada kai net tiek nedrįstame, lieka ironijos tonas kaip visuotinė nuostata, kad galime nors tiek.
* Sarkazmas yra nesveika ironija.
* Kierkegardas: Ironistas (nesveika ironija) neturi vizijos, pranašas turi viziją. Ironistas aukoja save.
* Kierkegardas: Romantikai savo gyvenimą susikuria, gyvena poetiškai, neigia objektyvumą, susikuria praeitį, perkuria įvykius, gyvena nuotaikomis.
* Kierkegardas: Žmoniškas gyvenimas neįmanoma be ironijos. Reikėtų gyventi kontroliuoti ironija.
* Dievo požiūris yra joks požiūris, tai požiūrio atsisakymas. Tai virvės galo gražus užrišimas, kad virvės galas neirtų, nesidarkytų.
Išvados iš pavyzdžių
* Prieštaringas kontekstas suteikia daugybę galimybių ironijai.
* Nusikaltėliai žmonijai padidina ironijos įtampą.
* Ironija prasminga tik tam tikram žmogui tam tikru žinojimu.
* Gali vienu metu susidėlioti keli ironijos kampai.
* Neįprastas reikšmių laukas suteikia nelauktą reikšmę sąvokai, žodžiui, elgesiui, įvykiui.
* Kinas gali veikėjus įstatyti į skirtingus reikšmių laukus. Labiau išnaudoti kino galimybes.
Įvardijimas
* Ironija gali apimti viską, jos galimybės yra įvairiausios, tad ja gal galima suvokti įvardijimo kalbą.
* Ironiją galima apžvelgti viskame, tad jinai tampa neturininga.
* Ironija įvardijimo kalbai suveda tris kampus, panašiai kaip įtampos lygtis suveda tris balsus pasakojimui.
* Ironijoje dėmesį sužadina įtampa tarp to kaip suprasta ir to kaip yra.
* Ironijos galimybės yra reikšmės patikslinimo būdai.
* Įvardijime gali būti, kad veiksmai +1, +2, +3 veda iš vieno padalinimo į kitą ir ironijos pagrindu iš to išsiveda aplinkybė.
* Aplinkybė iškyla kaip [[gyvybės dėsniai | gyvybės dėsnis]] ir priklauso nuo plotmės. Prisiminti santykius tarp betko ir visko, prisiminti gyvybės dėsnių plotmes. Kur yra betkas?
* Kūdikystės, vaikystės pavyzdžiai: Ne (teigia ir neigia, ydingai ir sąžiningai), Kodėl? (atsikerta neigimui ar teigimui, teiginį pripažįsta ir jo nepripažįsta, juo suabejoja), Mama (nuo jos priklausomas, o ją valdo). Abstrakti ironija glūdi kalbos pačioje pradžioje.
* Paauglių kalba - sąmokslininkų juokelių kalba - vystosi labai greitai nes paaugliai keičiasi kas kelerius metus.
* Kalbos išreiškia susikaldymą trimis asmenimis: Manimi, Tavimi, Kitu.
* Įvardijimu Kitu stebime iš šalies kaip Aš save įsisavinu kaip Tu.
* Reikėtų tirti kaip kalbos dalių rūšys (atitinkamais padalinimais) trijų veiksmų lygtimis nustato gyvybės dėsnį (aplinkybę) ir taip papildo esamas žinias nauja išsireiškimu, nauja reikšme.
* Nulybės atvaizdai (tiesa - atskleidimą, betarpiškumas - dėmesį, pastovumas - paiešką, prasmingumas - aprėpimą) aštrina prieštaravimą, sukelia įtampą (tai įtampos lygtys, šaltiniai), o trejybės atvaizdų aplinkybės gesina, slopina, išriša įtampą.
Nežinojimo nuoširdumas
* Nežinojimo nuoširdumas iškyla nepaisant ironijos, nepaisant neatitikimo - išlieka nuoširdumas kaip dorybė.
* Ironijos ketverybė (pagrįsta šešerybės atvaizdais) iškyla dėl to, kad įvardijimas išplaukia iš Dievo valios sandaros, o ji remiasi trimis asmenimis: Dievu ir žmogumi ir kitu. Jie atsisipindi ironijos ketverybėje.
* Prieštaravimas apibūdina veidmainiškumą.

[[http://www.prodeoetpatria.lt/index.php/tevyne/knygos-uz-tevyne/183-zmones-ir-zverys-dievu-miske-stasys-yla | Kun.Stasys Yla. Žmonės ir žvėrys.]]

Ketvirtą gavėnios sekmadieni suruoštas mums antrasis “krikštas” pirmiausia palaužė teis. majorą Stasį Puodžių. Jis greitai susirgo plaučių uždegimu, bet keletą dienų dar buvo varomas į darbus. Parvesdavome ji už rankų ir vėl išsivesdavome. Stengėmės, kad jis patektų prie vandentiekio statybos darbų, o čia jį užkišdavome tarp sukrautų plytų, įsaulyje, kad prasėdėtų ligi vėl grįšime iš darbo. Po keleto dienų jis buvo visai bejėgis, ir vieną rytą gavo kortelę eiti į ligoninę. Palydėjau jį kiemu iš 6-to bloko, kur tada mes gyvenome. Vedžiau už parankės ir mačiau, kaip jis beviltiškai atrodo.

— Stasy, — sakau jam. — Aš noriu atlikti tau pareigą, kaip kunigas. Tavo kova bus sunki, pats supranti. Ar nori?

Jis pažiūrėjo į mane, lyg netikėdamas žodžiais.

Laiko išpažinčiai atlikti nebuvo. Jutau, kad jo dienos suskaitytos, ir aš jam tuojau daviau išrišimą. Mačiau, kaip jo akys buvo pilnos ašarų. Jis sutelkė visas jėgas ir jo veidas lyg pragiedrėjo. Jis paspaudė man ranką. Jo žvilgsnyje mačiau dėkingumą.

Po keletos dienų, balandžio 14 d. — trečiadienį prieš palmių sekmadienį — 7 val. ryto jis mirė, — pirmasis iš mūsų 46 - šių. Kai 17 balandžio (palmių išvakarėse) patekau pats į ligoninę, kiti mūsiškiai ligonys pasakojo, kad Puodžius prieš mirtį klejojęs ir garsiai šaukęs. Net kelintoje palatoje girdėjo jo vokiškai kartojamus žodžius: “Aš prašau teisingumo... Prašau pašaukti kun. Ylą.”

Kodėl jis šaukėsi kunigo? Matyt, išrišimo įspūdis veikė jį; gal norėjo atlikti dar pilną išpažintį. Šita mintis turėjo būt labai gili, kad net kliedėdamas jos nepametė.

Nelaimingas Puodžius! Turėjo jis jautrią širdį, kaip ir daugelis Zarasų krašto žmonių. Mažas būdamas tarnaudavo mišioms ir buvo katalikiškai auklėjamas. Bet gyvenimas vėliau sulaužė gražią jo jaunystę. Jo šeiminė žaizda buvo gili — šitai aš žinojau. Berlyne, kai mes pirmąjį kartą buvome pabėgę, mačiau jo sugyventinę; žmona su dviem sūneliais tada liko Lietuvoje. Aš nesikišau į šį jo reikalą, buvau jam bičiuliškas, kaip ir kitiems tautiečiams. Kartais užeidavau į viešbutį, kur gyveno jis ir dar keletas lietuvių, pasikalbėdavau. Man rūpėjo ši jo žaizda, bet galvojau, kad reikia ją pakęsti — laukti, kol jis pats jieškos progos ją pagydyti. Gal kada ta mano bičiulystė jam pravers, gal šauksis kokios pagalbos... Dabar jis šaukėsi — paskutinę valandą. Matyt, norėjo tą žaizdą užgydyti, bet aš buvau nebeprisišaukiamas. Dirbau laukuose, ir nieks iš ligoninės nebūtų galėjęs manęs atvesti pas mirštantį Puodžių.

[[http://www.šaltiniai.info/files/literatura/LH00/Balys_Sruoga._Diev%C5%B3_mi%C5%A1kas.LHL300.pdf | Balys Sruoga. Dievų miškas.]]
2022 gegužės 27 d., 13:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 5-9 eilutės iš
Prieštaravimo "šaltiniai" (nulybės atvaizdai) ir jų "aptvarai" (aplinkybės).
į:
Prieštaravimo "pasileidimai" (nulybės atvaizdai) ir jų "aptvarai" (aplinkybės).

Linksniai? Valios? Dievo vaidmuo prieštaravime. Keturi sąmoningumo lygmenys - nulybės atvaizdai. Įvardijime (šv.Petro raktai į dangų) tikėjimas išreiškia įsisavinimą, meilė išreiškia Dievo įsitraukimą (prieštaravime). Širdies ir pasaulio tiesos.
2022 gegužės 27 d., 12:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 5 eilutė iš:
Prieštaravimo "šaltiniai" (nulybės atvaizdai) ir jų "aptvėrimai" (aplinkybės).
į:
Prieštaravimo "šaltiniai" (nulybės atvaizdai) ir jų "aptvarai" (aplinkybės).
2022 gegužės 27 d., 12:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 4-5 eilutės:

Prieštaravimo "šaltiniai" (nulybės atvaizdai) ir jų "aptvėrimai" (aplinkybės).
2022 gegužės 27 d., 12:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 126-135 eilutės:

Kierkegaard
* Ar patys ironija užsiimame be jokio kodėl?
* Ar ironija įžvelgiame Dievo požiūrį kodėl?
* Tai ironijos atvertas pasirinkimas.
* Ar pamąstome, pasirenkame, ar ne?
* Ar tik šiaip užsiimame tuštybėmis?
* Tuštybių tuštybė.
* Sovietų ironija vs. Andriaus ironija (kodėl)
* (Nežinojimo) nuoširdumas - artimumas - nėra išorinio pasaulio
2022 gegužės 27 d., 12:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 118-125 eilutės:
* The prophets used irony.

John
* Real irony (of physics) - people believed everything is known or would be known and we still have that arrogance.
* The irony is our own arrogance but that is a human given.
* Nature is what it is. Nature mirrors our irony.
* We discover irony.
* Feynman: Built in irony of wave particle duality. We're given the God given ability to compute but not to know. "Shut up and compute." Despite the fact that it's impossible for us to know we're still able to compute the practical. Why is part accessible and the other is not? The universe is laughing at us - but giving us presents.
2022 gegužės 27 d., 11:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 108-117 eilutės:

Thomas
* Irony is a two-sided sword.
* Irony requires skill, so suggests the person is abnormal, not able to speak straightforward.
* Assume understanding by another, requires basis of understanding, requires skill.
* Has the ability to hurt the other person.
* Partial irony - make it more clear.
* Playing between two understandings.
* For serious discussion is not the right tool.
* Tool to express meaning when there are obstacles to normal discussion.
2022 gegužės 27 d., 11:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 104 eilutė:
Pridėtos 106-107 eilutės:
* Rimas: sapne jam pasakė "nebūti liūdininku". Šerno tema yra liudininko tema. Andrius: Turi būti du trys liudytojai, o ką daryti su vienu liudytoju ir galų gale su Dievu? Sutapimai yra ženklai liudytojui.
* vartyti veizolius, konkolius - "aš ne prie ko"
2022 gegužės 27 d., 11:06 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 100-104 eilutės:
Atsivertėliai
* Kukauskas
* Kostas Kubilinskas
* Juozas Mikuckis
* Evaldas: meluoja, fantastiška - kalba nebūtus dalykus - neprasta atmintis, protokole giriasi - žydų žudynių nuotraukas perdavė "Į laisvę" leidėjui Lapinskui
2022 gegužės 26 d., 13:08 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 4-5 eilutės:
Uždaviniai
Ištrintos 19-66 eilutės:

Išvados apie ironiją

Ironijos esmė
* Ironijos esmė - svarbu, kad žmogus nežino, tai jo laisvės sąlygos.
* Ironija sieja platesnį ir siauresnį požiūrį.
* Skirti sąmoningą ir nesąmoningą ironiją.
* Skirti atskleistą ir neatskleistą ironiją.
* Aš pasakau vienaip, Tu supranti kitaip, Kitas iš šalies mato prieštaravimą, Dievas iš aukščiau sveikai įprasmina.
Sveika ir nesveika ironija
* Skirti sveiką ir nesveiką ironiją.
* Ironija tampa nihilizmu, atsiribojimu.
* Ironija netenkina žmogaus norinčio tiesaus žodžio.
* Yra dalykų - pletkų - kurių nėra prasminga žinoti, geriau nežinoti.
* Ironija gali tenkinti tik sąlygiškai.
* Ironija yra dalinis atsiskleidimas.
* Žinojimas nebūtinai padeda susigaudyti, teisingai elgtis, tad jis neprasmingas.
* Ironija kaip priemonė - kai nedrįstame, neįstengiame tiesiai pasakyti - kai norime nors dalinai paprieštarauti - ir tada kai net tiek nedrįstame, lieka ironijos tonas kaip visuotinė nuostata, kad galime nors tiek.
* Sarkazmas yra nesveika ironija.
* Kierkegardas: Ironistas (nesveika ironija) neturi vizijos, pranašas turi viziją. Ironistas aukoja save.
* Kierkegardas: Romantikai savo gyvenimą susikuria, gyvena poetiškai, neigia objektyvumą, susikuria praeitį, perkuria įvykius, gyvena nuotaikomis.
* Kierkegardas: Žmoniškas gyvenimas neįmanoma be ironijos. Reikėtų gyventi kontroliuoti ironija.
* Dievo požiūris yra joks požiūris, tai požiūrio atsisakymas. Tai virvės galo gražus užrišimas, kad virvės galas neirtų, nesidarkytų.
Išvados iš pavyzdžių
* Prieštaringas kontekstas suteikia daugybę galimybių ironijai.
* Nusikaltėliai žmonijai padidina ironijos įtampą.
* Ironija prasminga tik tam tikram žmogui tam tikru žinojimu.
* Gali vienu metu susidėlioti keli ironijos kampai.
* Neįprastas reikšmių laukas suteikia nelauktą reikšmę sąvokai, žodžiui, elgesiui, įvykiui.
* Kinas gali veikėjus įstatyti į skirtingus reikšmių laukus. Labiau išnaudoti kino galimybes.
Įvardijimas
* Ironija gali apimti viską, jos galimybės yra įvairiausios, tad ja gal galima suvokti įvardijimo kalbą.
* Ironiją galima apžvelgti viskame, tad jinai tampa neturininga.
* Ironija įvardijimo kalbai suveda tris kampus, panašiai kaip įtampos lygtis suveda tris balsus pasakojimui.
* Ironijoje dėmesį sužadina įtampa tarp to kaip suprasta ir to kaip yra.
* Ironijos galimybės yra reikšmės patikslinimo būdai.
* Įvardijime gali būti, kad veiksmai +1, +2, +3 veda iš vieno padalinimo į kitą ir ironijos pagrindu iš to išsiveda aplinkybė.
* Aplinkybė iškyla kaip [[gyvybės dėsniai | gyvybės dėsnis]] ir priklauso nuo plotmės. Prisiminti santykius tarp betko ir visko, prisiminti gyvybės dėsnių plotmes. Kur yra betkas?
* Kūdikystės, vaikystės pavyzdžiai: Ne (teigia ir neigia, ydingai ir sąžiningai), Kodėl? (atsikerta neigimui ar teigimui, teiginį pripažįsta ir jo nepripažįsta, juo suabejoja), Mama (nuo jos priklausomas, o ją valdo). Abstrakti ironija glūdi kalbos pačioje pradžioje.
* Paauglių kalba - sąmokslininkų juokelių kalba - vystosi labai greitai nes paaugliai keičiasi kas kelerius metus.
* Kalbos išreiškia susikaldymą trimis asmenimis: Manimi, Tavimi, Kitu.
* Įvardijimu Kitu stebime iš šalies kaip Aš save įsisavinu kaip Tu.
* Reikėtų tirti kaip kalbos dalių rūšys (atitinkamais padalinimais) trijų veiksmų lygtimis nustato gyvybės dėsnį (aplinkybę) ir taip papildo esamas žinias nauja išsireiškimu, nauja reikšme.
* Nulybės atvaizdai (tiesa - atskleidimą, betarpiškumas - dėmesį, pastovumas - paiešką, prasmingumas - aprėpimą) aštrina prieštaravimą, sukelia įtampą (tai įtampos lygtys, šaltiniai), o trejybės atvaizdų aplinkybės gesina, slopina, išriša įtampą.
Nežinojimo nuoširdumas
* Nežinojimo nuoširdumas iškyla nepaisant ironijos, nepaisant neatitikimo - išlieka nuoširdumas kaip dorybė.
* Ironijos ketverybė (pagrįsta šešerybės atvaizdais) iškyla dėl to, kad įvardijimas išplaukia iš Dievo valios sandaros, o ji remiasi trimis asmenimis: Dievu ir žmogumi ir kitu. Jie atsisipindi ironijos ketverybėje.
* Prieštaravimas apibūdina veidmainiškumą.
2022 gegužės 26 d., 13:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 30 eilutė:
* Aš pasakau vienaip, Tu supranti kitaip, Kitas iš šalies mato prieštaravimą, Dievas iš aukščiau sveikai įprasmina.
Pridėtos 64-65 eilutės:
* Reikėtų tirti kaip kalbos dalių rūšys (atitinkamais padalinimais) trijų veiksmų lygtimis nustato gyvybės dėsnį (aplinkybę) ir taip papildo esamas žinias nauja išsireiškimu, nauja reikšme.
* Nulybės atvaizdai (tiesa - atskleidimą, betarpiškumas - dėmesį, pastovumas - paiešką, prasmingumas - aprėpimą) aštrina prieštaravimą, sukelia įtampą (tai įtampos lygtys, šaltiniai), o trejybės atvaizdų aplinkybės gesina, slopina, išriša įtampą.
Ištrintos 68-72 eilutės:

* Reikėtų tirti kaip kalbos dalių rūšys (atitinkamais padalinimais) trijų veiksmų lygtimis nustato gyvybės dėsnį (aplinkybę) ir taip papildo esamas žinias nauja išsireiškimu, nauja reikšme.


* Nulybės atvaizdai (tiesa - atskleidimą, betarpiškumas - dėmesį, pastovumas - paiešką, prasmingumas - aprėpimą) aštrina prieštaravimą, sukelia įtampą (tai įtampos lygtys, šaltiniai), o trejybės atvaizdų aplinkybės gesina, slopina, išriša įtampą.
Ištrintos 69-72 eilutės:

* Aš pasakau vienaip, Tu supranti kitaip, Kitas iš šalies mato prieštaravimą, Dievas iš aukščiau sveikai įprasmina.
2022 gegužės 26 d., 13:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 28-29 eilutės:
* Skirti sąmoningą ir nesąmoningą ironiją.
* Skirti atskleistą ir neatskleistą ironiją.
Pridėtos 39-43 eilutės:
* Sarkazmas yra nesveika ironija.
* Kierkegardas: Ironistas (nesveika ironija) neturi vizijos, pranašas turi viziją. Ironistas aukoja save.
* Kierkegardas: Romantikai savo gyvenimą susikuria, gyvena poetiškai, neigia objektyvumą, susikuria praeitį, perkuria įvykius, gyvena nuotaikomis.
* Kierkegardas: Žmoniškas gyvenimas neįmanoma be ironijos. Reikėtų gyventi kontroliuoti ironija.
* Dievo požiūris yra joks požiūris, tai požiūrio atsisakymas. Tai virvės galo gražus užrišimas, kad virvės galas neirtų, nesidarkytų.
Pridėtos 45-46 eilutės:
* Prieštaringas kontekstas suteikia daugybę galimybių ironijai.
* Nusikaltėliai žmonijai padidina ironijos įtampą.
Pridėtos 61-62 eilutės:
* Kalbos išreiškia susikaldymą trimis asmenimis: Manimi, Tavimi, Kitu.
* Įvardijimu Kitu stebime iš šalies kaip Aš save įsisavinu kaip Tu.
Ištrintos 66-69 eilutės:
* Skirti sąmoningą ir nesąmoningą ironiją.
* Kalbos išreiškia susikaldymą trimis asmenimis: Manimi, Tavimi, Kitu.
* Įvardijimu Kitu stebime iš šalies kaip Aš save įsisavinu kaip Tu.
* Prieštaringas kontekstas suteikia daugybę galimybių ironijai.
Pakeistos 68-69 eilutės iš
* Nusikaltėliai žmonijai padidina ironijos įtampą.
į:
Pakeista 72 eilutė iš:
* Sarkazmas yra nesveika ironija.
į:
Pakeistos 74-77 eilutės iš
* Dievo požiūris yra joks požiūris, tai požiūrio atsisakymas. Tai virvės galo gražus užrišimas, kad virvės galas neirtų, nesidarkytų.
* Kierkegardas: Ironistas (nesveika ironija) neturi vizijos, pranašas turi viziją. Ironistas aukoja save.
* Kierkegardas: Romantikai savo gyvenimą susikuria, gyvena poetiškai, neigia objektyvumą, susikuria praeitį, perkuria įvykius, gyvena nuotaikomis.
* Kierkegardas: Žmoniškas gyvenimas neįmanoma be ironijos. Reikėtų gyventi kontroliuoti ironija.
į:
2022 gegužės 26 d., 12:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 29 eilutė:
* Skirti sveiką ir nesveiką ironiją.
Pridėtos 48-52 eilutės:
* Įvardijime gali būti, kad veiksmai +1, +2, +3 veda iš vieno padalinimo į kitą ir ironijos pagrindu iš to išsiveda aplinkybė.
* Aplinkybė iškyla kaip [[gyvybės dėsniai | gyvybės dėsnis]] ir priklauso nuo plotmės. Prisiminti santykius tarp betko ir visko, prisiminti gyvybės dėsnių plotmes. Kur yra betkas?
* Kūdikystės, vaikystės pavyzdžiai: Ne (teigia ir neigia, ydingai ir sąžiningai), Kodėl? (atsikerta neigimui ar teigimui, teiginį pripažįsta ir jo nepripažįsta, juo suabejoja), Mama (nuo jos priklausomas, o ją valdo). Abstrakti ironija glūdi kalbos pačioje pradžioje.
* Paauglių kalba - sąmokslininkų juokelių kalba - vystosi labai greitai nes paaugliai keičiasi kas kelerius metus.
Nežinojimo nuoširdumas
Pakeistos 54-60 eilutės iš
* Ironijos ketverybė (pagrįsta šešerybės atvaizdais) iškyla dėl to, kad įvardijimas išplaukia iš geros valios sandaros, o ji remiasi dviem asmenimis: Dievu ir žmogu. Jie atsisipindi ironijos ketverybėje.
* Įvardijimo kalba
** Įvardijime gali būti, kad veiksmai +1, +2, +3 veda iš vieno padalinimo į kitą ir ironijos pagrindu iš to išsiveda aplinkybė.
** Aplinkybė iškyla kaip [[gyvybės dėsniai | gyvybės dėsnis]] ir priklauso nuo plotmės. Prisiminti santykius tarp betko ir visko, prisiminti gyvybės dėsnių plotmes. Kur yra betkas?
* Kūdikystės, vaikystės pavyzdžiai: Ne (teigia ir neigia), Kodėl? (atsikerta neigimui ar teigimui, teiginį pripažįsta ir jo nepripažįsta, juo suabejoja), Mama (nuo jos priklausomas, o ją valdo). Abstrakti ironija glūdi kalbos pačioje pradžioje.
* Paauglių kalba - sąmokslininkų juokelių kalba - vystosi labai greitai nes paaugliai keičiasi kas kelerius metus.
* Skirti sąmoningą ir nesąmoningą ironiją. Skirti sveiką ir nesveiką ironiją.
į:
* Ironijos ketverybė (pagrįsta šešerybės atvaizdais) iškyla dėl to, kad įvardijimas išplaukia iš Dievo valios sandaros, o ji remiasi trimis asmenimis: Dievu ir žmogumi ir kitu. Jie atsisipindi ironijos ketverybėje.

* Skirti sąmoningą ir nesąmoningą ironiją.
2022 gegužės 26 d., 12:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 26-27 eilutės iš
į:
* Ironijos esmė - svarbu, kad žmogus nežino, tai jo laisvės sąlygos.
* Ironija sieja platesnį ir siauresnį požiūrį.
Pridėtos 32-35 eilutės:
* Ironija gali tenkinti tik sąlygiškai.
* Ironija yra dalinis atsiskleidimas.
* Žinojimas nebūtinai padeda susigaudyti, teisingai elgtis, tad jis neprasmingas.
* Ironija kaip priemonė - kai nedrįstame, neįstengiame tiesiai pasakyti - kai norime nors dalinai paprieštarauti - ir tada kai net tiek nedrįstame, lieka ironijos tonas kaip visuotinė nuostata, kad galime nors tiek.
Pridėtos 38-40 eilutės:
* Gali vienu metu susidėlioti keli ironijos kampai.
* Neįprastas reikšmių laukas suteikia nelauktą reikšmę sąvokai, žodžiui, elgesiui, įvykiui.
* Kinas gali veikėjus įstatyti į skirtingus reikšmių laukus. Labiau išnaudoti kino galimybes.
Ištrintos 43-55 eilutės:


* Ironija gali tenkinti tik sąlygiškai.
* Ironija yra dalinis atsiskleidimas.


* Žinojimas nebūtinai padeda susigaudyti, teisingai elgtis, tad jis neprasmingas.
* Ironijos esmė - svarbu, kad žmogus nežino, tai jo laisvės sąlygos.
* Ironija kaip priemonė - kai nedrįstame, neįstengiame tiesiai pasakyti - kai norime nors dalinai paprieštarauti - ir tada kai net tiek nedrįstame, lieka ironijos tonas kaip visuotinė nuostata, kad galime nors tiek.
* Ironija sieja platesnį ir siauresnį požiūrį.
* Gali vienu metu susidėlioti keli ironijos kampai.
* Neįprastas reikšmių laukas suteikia nelauktą reikšmę sąvokai, žodžiui, elgesiui, įvykiui.
* Kinas gali veikėjus įstatyti į skirtingus reikšmių laukus. Labiau išnaudoti kino galimybes.
2022 gegužės 26 d., 12:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 24-25 eilutės iš
* Ironija gali apimti viską, jos galimybės yra įvairiausios, tad ja gal galima suvokti įvardijimo kalbą.
* Ironiją galima apžvelgti viskame, tad jinai tampa neturininga.
į:
Ironijos esmė

Sveika ir nesveika ironija
Pakeistos 29-32 eilutės iš
* Ironija netekina žmogaus norinčiam tiesaus žodžio.
* Ironija gali tenkinti tik sąlygiškai.
* Ironija yra dalinis atsiskleidimas.
* Ironija prasminga tik tam tikram žmogui tam tikru žinojimu
.
į:
* Ironija netenkina žmogaus norinčio tiesaus žodžio.
Pridėtos 31-41 eilutės:
Išvados iš pavyzdžių
* Ironija prasminga tik tam tikram žmogui tam tikru žinojimu.
Įvardijimas
* Ironija gali apimti viską, jos galimybės yra įvairiausios, tad ja gal galima suvokti įvardijimo kalbą.
* Ironiją galima apžvelgti viskame, tad jinai tampa neturininga.


* Ironija gali tenkinti tik sąlygiškai.
* Ironija yra dalinis atsiskleidimas.
2022 gegužės 26 d., 12:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 6-7 eilutės:

Įvardijimas
Pridėtos 14-15 eilutės:
* Kaip ironijos galimybės susijusios su požiūrių permainomis?
Sveika ir nesveika ironija
Ištrintos 16-17 eilutės:
* Kaip susiję ironija (nežinojimo nuoširdumas), skeptiškumas (nežinojimo drąsa), humoras (nežinojimo viltis)?
* Pakalbėti su Tautvydu.
Ištrinta 17 eilutė:
* Kaip ironijos galimybės susijusios su požiūrių permainomis?
Pridėtos 19-21 eilutės:
Nežinojimo nuoširdumas
* Pakalbėti su Tautvydu.
* Kaip susiję ironija (nežinojimo nuoširdumas), skeptiškumas (nežinojimo drąsa), humoras (nežinojimo viltis)?
2022 gegužės 26 d., 01:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 58 eilutė:
* Kierkegardas: Žmoniškas gyvenimas neįmanoma be ironijos. Reikėtų gyventi kontroliuoti ironija.
2022 gegužės 26 d., 01:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 57 eilutė iš:
* Kierkegardas: Romantikai savo gyvenimą susikuria, gyvena poetiškai, neigia objektyvumą, susikuria praeitį.
į:
* Kierkegardas: Romantikai savo gyvenimą susikuria, gyvena poetiškai, neigia objektyvumą, susikuria praeitį, perkuria įvykius, gyvena nuotaikomis.
2022 gegužės 26 d., 01:17 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 56-57 eilutės:
* Kierkegardas: Ironistas (nesveika ironija) neturi vizijos, pranašas turi viziją. Ironistas aukoja save.
* Kierkegardas: Romantikai savo gyvenimą susikuria, gyvena poetiškai, neigia objektyvumą, susikuria praeitį.
2022 gegužės 26 d., 01:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 55 eilutė:
* Dievo požiūris yra joks požiūris, tai požiūrio atsisakymas. Tai virvės galo gražus užrišimas, kad virvės galas neirtų, nesidarkytų.
2022 gegužės 26 d., 01:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 53-54 eilutės:
* Sarkazmas yra nesveika ironija.
* Aš pasakau vienaip, Tu supranti kitaip, Kitas iš šalies mato prieštaravimą, Dievas iš aukščiau sveikai įprasmina.
2022 gegužės 26 d., 00:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 52 eilutė:
* Prieštaravimas apibūdina veidmainiškumą.
2022 gegužės 26 d., 00:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 51 eilutė iš:
* Nulybės atvaizdai (tiesa - atskleidimą, betarpiškumas - dėmesį, pastovumas - paiešką, prasmingumas - aprėpimą) aštrina prieštaravimą, sukelia įtampą, o trejybės atvaizdų aplinkybės gesina, slopina, išriša įtampą.
į:
* Nulybės atvaizdai (tiesa - atskleidimą, betarpiškumas - dėmesį, pastovumas - paiešką, prasmingumas - aprėpimą) aštrina prieštaravimą, sukelia įtampą (tai įtampos lygtys, šaltiniai), o trejybės atvaizdų aplinkybės gesina, slopina, išriša įtampą.
2022 gegužės 26 d., 00:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 51 eilutė:
* Nulybės atvaizdai (tiesa - atskleidimą, betarpiškumas - dėmesį, pastovumas - paiešką, prasmingumas - aprėpimą) aštrina prieštaravimą, sukelia įtampą, o trejybės atvaizdų aplinkybės gesina, slopina, išriša įtampą.
2022 gegužės 25 d., 20:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 50 eilutė:
* Nusikaltėliai žmonijai padidina ironijos įtampą.
2022 gegužės 25 d., 20:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 49 eilutė:
* Reikėtų tirti kaip kalbos dalių rūšys (atitinkamais padalinimais) trijų veiksmų lygtimis nustato gyvybės dėsnį (aplinkybę) ir taip papildo esamas žinias nauja išsireiškimu, nauja reikšme.
2022 gegužės 25 d., 19:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 48 eilutė:
* Prieštaringas kontekstas suteikia daugybę galimybių ironijai.
2022 gegužės 25 d., 19:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 47 eilutė:
* Įvardijimu Kitu stebime iš šalies kaip Aš save įsisavinu kaip Tu.
2022 gegužės 25 d., 19:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 46 eilutė:
* Kalbos išreiškia susikaldymą trimis asmenimis: Manimi, Tavimi, Kitu.
2022 gegužės 25 d., 19:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 45 eilutė iš:
į:
* Skirti sąmoningą ir nesąmoningą ironiją. Skirti sveiką ir nesveiką ironiją.
2022 gegužės 25 d., 19:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 74 eilutė:
* Ironija - kai reiškmė pasikeičia kai žinios papildomos.
2022 gegužės 25 d., 19:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 44-45 eilutės:
* Paauglių kalba - sąmokslininkų juokelių kalba - vystosi labai greitai nes paaugliai keičiasi kas kelerius metus.
2022 gegužės 25 d., 19:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 43 eilutė iš:
* Kūdikystės, vaikystės pavyzdžiai: Ne (teigia ir neigia), Kodėl? (atsikerta neigimui ar teigimui, teiginį pripažįsta ir jo nepripažįsta, juo suabejoja), Mama (nuo jos priklausomas, o ją valdo).
į:
* Kūdikystės, vaikystės pavyzdžiai: Ne (teigia ir neigia), Kodėl? (atsikerta neigimui ar teigimui, teiginį pripažįsta ir jo nepripažįsta, juo suabejoja), Mama (nuo jos priklausomas, o ją valdo). Abstrakti ironija glūdi kalbos pačioje pradžioje.
2022 gegužės 25 d., 19:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 43 eilutė:
* Kūdikystės, vaikystės pavyzdžiai: Ne (teigia ir neigia), Kodėl? (atsikerta neigimui ar teigimui, teiginį pripažįsta ir jo nepripažįsta, juo suabejoja), Mama (nuo jos priklausomas, o ją valdo).
2022 gegužės 25 d., 18:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 40-42 eilutės iš
* Įvardijime gali būti, kad veiksmai +1, +2, +3 veda iš vieno padalinimo į kitą ir ironijos pagrindu iš to išsiveda aplinkybė.
į:
* Įvardijimo kalba
** Įvardijime gali
būti, kad veiksmai +1, +2, +3 veda iš vieno padalinimo į kitą ir ironijos pagrindu iš to išsiveda aplinkybė.
** Aplinkybė iškyla kaip [[gyvybės dėsniai | gyvybės dėsnis]] ir priklauso nuo plotmės. Prisiminti santykius tarp betko ir visko, prisiminti gyvybės dėsnių plotmes. Kur yra betkas?
2022 gegužės 25 d., 15:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 40 eilutė:
* Įvardijime gali būti, kad veiksmai +1, +2, +3 veda iš vieno padalinimo į kitą ir ironijos pagrindu iš to išsiveda aplinkybė.
2022 gegužės 25 d., 15:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 6-9 eilutės:
* Koks ironijos vaidmuo įvardijime?
** Koks valios vaidmuo ironijoje?
** Kokia Mano-Tavo-Kito lygtis ironijoje?
** Kaip ironija įvardijime veda iš padalinimų į aplinkybes?
2022 gegužės 25 d., 15:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
[[Ironijos pavyzdžiai]], [[Alfonsas Nykštaitis]], [[20220527IronijaSantrauka]]
į:
[[20220527 Ironija]], [[Ironijos pavyzdžiai]], [[Alfonsas Nykštaitis]], [[20220527IronijaSantrauka]]
2022 gegužės 24 d., 23:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 35 eilutė:
* Ironijos ketverybė (pagrįsta šešerybės atvaizdais) iškyla dėl to, kad įvardijimas išplaukia iš geros valios sandaros, o ji remiasi dviem asmenimis: Dievu ir žmogu. Jie atsisipindi ironijos ketverybėje.
2022 gegužės 24 d., 22:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 51 eilutė iš:
* Ironija išsako reikšmių pasikeitimą, tad grindžia įvardijimą.
į:
* Ironija išsako reikšmių pasikeitimą, neatitikimą, pasirinkimą, tad grindžia įvardijimą.
Pakeista 62 eilutė iš:
* Kierkegaard: Irony is the first step towards to subjectivity.
į:
* Kierkegaard: Irony is the first step towards to subjectivity. "A life that may be called human begins with irony."
2022 gegužės 24 d., 22:06 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 61-62 eilutės iš
* The essence contradicts the phenomenon.
į:
* Kierkegaard: The essence contradicts the phenomenon.
* Kierkegaard: Irony is the first step towards to subjectivity
.
2022 gegužės 24 d., 22:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 60-61 eilutės:
* What we say contradicts what we mean.
* The essence contradicts the phenomenon.
2022 gegužės 24 d., 20:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 13 eilutė:
* Kur ironijoje įžvelgti dorybę?
2022 gegužės 24 d., 20:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 33 eilutė:
* Nežinojimo nuoširdumas iškyla nepaisant ironijos, nepaisant neatitikimo - išlieka nuoširdumas kaip dorybė.
2022 gegužės 24 d., 20:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 12-13 eilutės iš
į:
* Kaip ironijos galimybės susijusios su požiūrių permainomis?
Pridėta 32 eilutė:
* Ironijos galimybės yra reikšmės patikslinimo būdai.
2022 gegužės 24 d., 20:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 30 eilutė:
* Ironijoje dėmesį sužadina įtampa tarp to kaip suprasta ir to kaip yra.
2022 gegužės 24 d., 20:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 29 eilutė:
* Ironija įvardijimo kalbai suveda tris kampus, panašiai kaip įtampos lygtis suveda tris balsus pasakojimui.
2022 gegužės 24 d., 18:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 60 eilutė:
* Philip Roth: Sarcasm is moral outrage transformed into comic art.
2022 gegužės 24 d., 17:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 65 eilutė:
* Massimo Pigliucci: Ironija yra išbandymas. When we laugh at an ironic remark, or a sarcastic cartoon, it is left to each of us to pause and reflect on whether laughter was the appropriate response to the situation, given all we know of the individuals and cultures involved. It’s a call that requires us to summon our inner Socrates, and that makes us a better person every time we do it.
2022 gegužės 24 d., 17:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 59 eilutė:
* Dostoyevsky argued that sarcasm is “usually the last refuge of modest and chaste-souled people when the privacy of their soul is coarsely and intrusively invaded.”
2022 gegužės 24 d., 17:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 56 eilutė:
* Mano manymu: Priimti visuomenės primetamą pavidalą ir jam suteikti visuomenei priešišką turinį.
Pridėta 58 eilutė:
* William Brant’s Critique of Sarcastic Reason: “sarcasm is hypothesized to develop as a cognitive and emotional tool that adolescents use in order to test the borders of politeness and truth in conversation.”
2022 gegužės 24 d., 16:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 11-12 eilutės iš
į:
* Palyginti su ciniškumu ir sarkazmu.
Pakeistos 25-29 eilutės iš
į:
* Ironija sieja platesnį ir siauresnį požiūrį.
* Gali vienu metu susidėlioti keli ironijos kampai.
* Neįprastas reikšmių laukas suteikia nelauktą reikšmę sąvokai, žodžiui, elgesiui, įvykiui.
* Kinas gali veikėjus įstatyti į skirtingus reikšmių laukus. Labiau išnaudoti kino galimybes.
Pakeistos 37-47 eilutės iš
Žanras - "supuvę Vakarai"
* Buvęs kunigas [[https://lt.wikipedia.org/wiki/Jonas_Ragauskas | Jonas Ragauskas]].

* Nykštaitis - pats kaltininkas, draugavo su dar baisesniais
* Kun.Yla - draugavo su vienu kaltininku, pažinojo daug jų, bet juos suprato pagal savo laikmetį, tad nesuprato
* Vytautas Mačiuika - pažinojo juos kaip vaikas, nesuprato, kas jie, gerbė ir žavėjosi jais
* Zenta Irena Tenisonaitė Hellemans - buvo jų auka - rašė eilėraščius - negalėjo pasakyti

* Neįprastas reikšmių laukas suteikia nelauktą reikšmę sąvokai, žodžiui, elgesiui, įvykiui.
* Kinas gali veikėjus įstatyti į skirtingus reikšmių laukus. Labiau išnaudoti kino galimybes.
į:
Pridėtos 80-86 eilutės:
[+Išskirti veikalai+]

* Nykštaitis - pats kaltininkas, draugavo su dar baisesniais
* Kun.Yla - draugavo su vienu kaltininku, pažinojo daug jų, bet juos suprato pagal savo laikmetį, tad nesuprato
* Vytautas Mačiuika - pažinojo juos kaip vaikas, nesuprato, kas jie, gerbė ir žavėjosi jais
* Zenta Irena Tenisonaitė Hellemans - buvo jų auka - rašė eilėraščius - negalėjo pasakyti
Pakeistos 95-100 eilutės iš
Išvados
* Ironija sieja platesnį ir siauresnį požiūrį.
* Gali vienu metu susidėlioti keli ironijos kampai
.

Klausimai
* Palyginti su ciniškumu ir sarkazmu.
į:

Žanras - "supuvę Vakarai", atsivertėliai
* Buvęs kunigas [[https://lt.wikipedia.org/wiki/Jonas_Ragauskas | Jonas Ragauskas]]
.
2022 gegužės 24 d., 15:27 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 31-40 eilutės:
[[http://www.satenai.lt/2020/02/07/pries-ironija/ | Ruslanas Baranovas. Prieš ironiją.]]
* Ironija nieko nepakeičia.
* Ironija iškelia nenuoseklumus bet to neužtenka.
* Ironija įsikimbame į savąjį Aš, atsisakome įsipareigojimo ir apsisaugojame nuo buvimo pažeidžiamam.
* Ironija tad yra kūrybiškumo priešybė.
* Sakant viena, pasakyti kažką priešinga, bet pačiam to neištarti, atsitraukti, išlikti saugiam. (Man primena akių
Ciniškumas
* Įžvelgia kituose savanaudiškus ketinimus, o tiki savo ketinimais.
* Ciniškas melas - savo tiesas tvirtina nepaisant, kad jos yra neteisingos ir dargi kitus žeidžia.
Pridėtos 43-44 eilutės:
[+Ironijos apibūdinimas+]
Pridėtos 60-67 eilutės:
Sarkazmas
* John Haiman separates sarcasm and irony in this way: “situations may be ironic, but only people can be sarcastic … people may be unintentionally ironic, but sarcasm requires intention. What is essential to sarcasm is that it is overt irony intentionally used by the speaker as a form of verbal aggression.”

[+Pastabos apie ironiją+]

Pastabos apie ironiją
* Massimo Pigliucci: First, irony is not always intentional, nor is it always concerned with comedy. Second, when it is both of those things, it is a somewhat gentle form of criticism — of social mores or of individuals — aimed at teaching others and whose targets tend to be deserving of it (either because of their otherwise unquestioned hegemony, or because they are pompous, self-important, and so forth).
Pridėtos 74-85 eilutės:

[[http://www.satenai.lt/2020/02/07/pries-ironija/ | Ruslanas Baranovas. Prieš ironiją.]]
* Ironija nieko nepakeičia.
* Ironija iškelia nenuoseklumus bet to neužtenka.
* Ironija įsikimbame į savąjį Aš, atsisakome įsipareigojimo ir apsisaugojame nuo buvimo pažeidžiamam.
* Ironija tad yra kūrybiškumo priešybė.
* Sakant viena, pasakyti kažką priešinga, bet pačiam to neištarti, atsitraukti, išlikti saugiam. (Man primena akių
Ciniškumas
* Įžvelgia kituose savanaudiškus ketinimus, o tiki savo ketinimais.
* Ciniškas melas - savo tiesas tvirtina nepaisant, kad jos yra neteisingos ir dargi kitus žeidžia.

[+Nykštaičio atvejis+]
2022 gegužės 24 d., 14:39 atliko AndriusKulikauskas -
2022 gegužės 24 d., 14:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 9 eilutė:
* Kaip susiję ironija (nežinojimo nuoširdumas), skeptiškumas (nežinojimo drąsa), humoras (nežinojimo viltis)?
Pridėtos 24-30 eilutės:

Šešerybė
* Ironija, skeptiškumas, humoras remiasi nežinojimu.
* O nežinome tai, kas mums svetima. Žinome tai, kas mums sava.
* Ironija, skeptiškumas, humoras iškyla susvetimėjimu - kai pasikeičia riba, sumažėja savumas, padidėja svetimumas.
* Humoro jausmu liūdnumą pakeičia nuostaba.
* Užtat lengva piktnaudžiauti humoru, skeptiškumu, ironija kai primygtinai keičiame ribą.
2022 gegužės 24 d., 14:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 56-58 eilutės:
* Expectation is the opposite of reality.
* What is said is the opposite of the intended meaning.
* Not coincidence, not bad luck.
2022 gegužės 24 d., 13:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 63-65 eilutės:

Aš apie Nykštaitį
* Jisai tuo pačiu yra pagyrūnas karys, susireikšminantis, ir nusižeminantis ir tiesą kalbantis.
2022 gegužės 24 d., 13:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 46 eilutė iš:
* Graikijos komedijų veikėjas Eiron.
į:
* Graikijos komedijų vaidmuo Eiron, vienas iš trijų įprastųjų: Eiron (nusižeminantis, nesureikšminantis), Alazon (pagyrūnas, sureikšmintojas), tiesos mylėtojas - teisingai kalbantis, kaip yra. Nikomacho etikoje.
2022 gegužės 24 d., 13:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 22-23 eilutės iš
į:
* Ironija kaip priemonė - kai nedrįstame, neįstengiame tiesiai pasakyti - kai norime nors dalinai paprieštarauti - ir tada kai net tiek nedrįstame, lieka ironijos tonas kaip visuotinė nuostata, kad galime nors tiek.
Pakeistos 25-29 eilutės iš
į:
* Ironija nieko nepakeičia.
* Ironija iškelia nenuoseklumus bet to neužtenka.
* Ironija įsikimbame į savąjį Aš, atsisakome įsipareigojimo ir apsisaugojame nuo buvimo pažeidžiamam.
* Ironija tad yra kūrybiškumo priešybė.
* Sakant viena, pasakyti kažką priešinga, bet pačiam to neištarti, atsitraukti, išlikti saugiam. (Man primena akių
2022 gegužės 24 d., 12:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 23-24 eilutės iš
http://www.satenai.lt/2020/02/07/pries-ironija/
į:
[[http://www.satenai.lt/2020/02/07/pries-ironija/ | Ruslanas Baranovas. Prieš ironiją.]]

Ciniškumas
* Įžvelgia kituose savanaudiškus ketinimus, o tiki savo ketinimais.
* Ciniškas melas - savo tiesas tvirtina nepaisant, kad jos yra neteisingos ir dargi kitus žeidžia.
2022 gegužės 24 d., 12:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 23 eilutė:
http://www.satenai.lt/2020/02/07/pries-ironija/
2022 gegužės 24 d., 12:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 23-24 eilutės:
Pridėtos 37-38 eilutės:
* Graikijos komedijų veikėjas Eiron.
* Ironijos graiškiška šaknis reiškia nenuoširdžią miną, apsimetinėjimą nežinančiu.
2022 gegužės 24 d., 12:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 17-21 eilutės iš
į:
* Ironija yra dalinis atsiskleidimas.
* Ironija prasminga tik tam tikram žmogui tam tikru žinojimu.
* Yra dalykų - pletkų - kurių nėra prasminga žinoti, geriau nežinoti.
* Žinojimas nebūtinai padeda susigaudyti, teisingai elgtis, tad jis neprasmingas.
* Ironijos esmė - svarbu, kad žmogus nežino, tai jo laisvės sąlygos.
2022 gegužės 24 d., 12:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 9-17 eilutės:
* Pakalbėti su Tautvydu.

Išvados apie ironiją
* Ironija gali apimti viską, jos galimybės yra įvairiausios, tad ja gal galima suvokti įvardijimo kalbą.
* Ironiją galima apžvelgti viskame, tad jinai tampa neturininga.
* Ironija tampa nihilizmu, atsiribojimu.
* Ironija netekina žmogaus norinčiam tiesaus žodžio.
* Ironija gali tenkinti tik sąlygiškai.
2022 gegužės 24 d., 11:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 37-39 eilutės:

Draugai apie Nykštaitį
* Mama: Iš pradžių įdomu, kai pasakoja apie savo šeimą ir gyvenimą. O paskui neigiamai, kad tai pletkai ir apkalbinėjimai. Žmogus su nuoskaudomis.
2022 gegužės 22 d., 15:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 8 eilutė:
* Susipažinti su sokratine ironija.
2022 gegužės 21 d., 21:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 6 eilutė:
* Suprasti ironiją kaip susikalbėjimą, kaip asimetrišką santykį tarp ją nurodančio ir jį suprantančio.
2022 gegužės 21 d., 19:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 4-6 eilutės:

Uždaviniai
* Suprasti ironiją kaip dvigubą (ar trigubą) požiūrį.
2022 gegužės 20 d., 19:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 24 eilutė:
* Suvokimas, atskyrimas
2022 gegužės 20 d., 17:17 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 4-6 eilutės:

Žanras - "supuvę Vakarai"
* Buvęs kunigas [[https://lt.wikipedia.org/wiki/Jonas_Ragauskas | Jonas Ragauskas]].
2022 gegužės 20 d., 11:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 38-56 eilutės iš
* [[https://www.philosophersmag.com/footnotes-to-plato/111-the-philosophy-of-irony-and-sarcasm | The Philosophy of Irony and Sarcasm.]]
į:
* [[https://www.philosophersmag.com/footnotes-to-plato/111-the-philosophy-of-irony-and-sarcasm | The Philosophy of Irony and Sarcasm.]]

>>bgcolor=#FFECC0<<
----------------------------

2022.05.17 A: Kaip [[ironija]] išlaiko mūsų dėmesį?

D: Ironija išskiria Dievo ir žmogaus kampus, leidžia matyti dviem kampais, tad kurti požiūrių grandines. O tų grandinių puoselėjimas išlaiko dėmesį, tai Dievo ir žmogaus susikalbėjimas.

2022.05.16 A: Koks žinojimo ir nežinojimo vaidmuo [[ironija | ironijoje]]?

D: Ironija nušviečia žmogaus laisvumą, kaip jo troškimai išplečia ir pranoksta jo likimą. Jo likimai išplaukia iš jo nežinojimo. O jo nežinojimą apibrėžia jo žinojimas. Tad ironija patvirtina, kad jo nežinojime glūdi kažkas daugiau nė jo žinojimas, kuo jis pranoksta save. Ironija išsako žmogaus galimybę pranokti save, kad galėjo ir gali būti kitaip.

2022.05.14 A: Kaip [[ironija | nežinojime glūdinčiose dorybėse]] įžvelgti žmogaus ir Dievo požiūrius?

D: Žinojimas remiasi žmogumi, o nežinojimas remiasi Dievu. Dorybės yra tai kuo remiasi Dievo žinojimas, tai žmogaus esmė, o kartu tai trejybės rato pagrindas. Žmogus atsiskleidžia nežinojime ir jisai atsiskleidžia pirmiausia Dievui. Užtat Dievas juo atsiskleidžia, o jūs, Dievo liudytojai, toliau atsiskleidžiate tam pačiam Dievui, kuris jus vertina, taip kad tas žmogus galiausiai save supranta per jus ir per Dievą.

--------------------------------
>><<
2022 gegužės 16 d., 15:26 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 3-10 eilutės:

Gegužės 27 d. konferencija [[https://www.lkti.lt/2022-m-geguzes-27-d/ | Estetika, meno filosofija ir kūrybinė veikla socialinių virsmų metu.]] Siūlyti iki gegužės 15 d.

Apie ironiją Nykštaičio, Mačiuikos, Tenisonaitės, Ylos (ir kitų Štuthofo kalinių) veikaluose.

[++Ironijos tyrimams medžiaga: Holokausto kaltininkus pažinojusiųjų atsiminimai.++]

Apžvelgsiu ketverius atsiminimus
2022 gegužės 16 d., 15:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
[[Ironijos pavyzdžiai]], [[Alfonsas Nykštaitis]]
į:
[[Ironijos pavyzdžiai]], [[Alfonsas Nykštaitis]], [[20220527IronijaSantrauka]]
2022 gegužės 15 d., 11:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 22 eilutė:
* Vaizduotės ribotumas, jos santykis su savo ribomis.
2022 gegužės 14 d., 20:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 9 eilutė iš:
[++Ironijos tyrimui medžiaga: Holokausto kaltininkus pažinojusiųjų atsiminimai.++]
į:
[++Ironijos tyrimams medžiaga: Holokausto kaltininkus pažinojusiųjų atsiminimai.++]
2022 gegužės 14 d., 18:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 27 eilutė:
* X nepaisant Y
2022 gegužės 14 d., 18:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 38-40 eilutės:

Klausimai
* Palyginti su ciniškumu ir sarkazmu.
2022 gegužės 14 d., 18:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 36 eilutė:
* Ironija sieja platesnį ir siauresnį požiūrį.
2022 gegužės 14 d., 15:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 9 eilutė iš:
[++Ironijos tyrimui medžiaga: Lietuvos kiną praturtintų Holokausto kaltininkus pažinojusiųjų atsiminimai.++]
į:
[++Ironijos tyrimui medžiaga: Holokausto kaltininkus pažinojusiųjų atsiminimai.++]
2022 gegužės 14 d., 14:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 34-36 eilutės:

Išvados
* Gali vienu metu susidėlioti keli ironijos kampai.
2022 gegužės 14 d., 14:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 9 eilutė iš:
[++Medžiaga ironijos tyrimui: Lietuvos kiną praturtintų Holokausto kaltininkus pažinojusiųjų atsiminimai.++]
į:
[++Ironijos tyrimui medžiaga: Lietuvos kiną praturtintų Holokausto kaltininkus pažinojusiųjų atsiminimai.++]
2022 gegužės 14 d., 13:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 9 eilutė iš:
[++Nežinojime slypi nuoširdumas: Lietuvos kiną praturtintų Holokausto kaltininkus pažinojusiųjų atsiminimai.++]
į:
[++Medžiaga ironijos tyrimui: Lietuvos kiną praturtintų Holokausto kaltininkus pažinojusiųjų atsiminimai.++]
2022 gegužės 14 d., 13:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 23 eilutė:
* Ironija išsako reikšmių pasikeitimą, tad grindžia įvardijimą.
2022 gegužės 14 d., 13:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 28 eilutė:
* Jėzaus aštuoni pamokymai: Kaip vertini kitus, taip pats esi vertinamas, ir taip toliau, išsako ironijos kampus.
2022 gegužės 14 d., 13:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 15 eilutė iš:
* Vytautas Mačiuika - pažinojo juos, nesuprato, kas jie, gerbė ir žavėjosi jais
į:
* Vytautas Mačiuika - pažinojo juos kaip vaikas, nesuprato, kas jie, gerbė ir žavėjosi jais
2022 gegužės 14 d., 13:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 14 eilutė iš:
* Kun.Yla - draugavo su vienu kaltininku, pažinojo daug jų, bet juos suprato pagal savo laikmetį
į:
* Kun.Yla - draugavo su vienu kaltininku, pažinojo daug jų, bet juos suprato pagal savo laikmetį, tad nesuprato
2022 gegužės 14 d., 13:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 9-11 eilutės iš
[++Nežinojime slypi nuoširdumas: Lietuvos kiną praturtintų Holokausto kaltininkus pažinojusiųjų prisiminimai.++]
į:
[++Nežinojime slypi nuoširdumas: Lietuvos kiną praturtintų Holokausto kaltininkus pažinojusiųjų atsiminimai.++]

Apžvelgsiu ketverius atsiminimus
2022 gegužės 14 d., 13:09 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 15-18 eilutės:
Dieviškoji ironija. Susigaudymas ir nesusigaudymas.

Kaip apibūdinti ironiją?
* Ironija - nežinojimo nuoširdumas, skeptiškumas - nežinojimo drąsa, humoras - nežinojimo viltis. Vadovautis nežinojimu. Tautvydas Vėželis.
Pridėtos 17-20 eilutės:
* Kinas gali veikėjus įstatyti į skirtingus reikšmių laukus. Labiau išnaudoti kino galimybes.

Kaip apibūdinti ironiją?
* Ironija - nežinojimo nuoširdumas, skeptiškumas - nežinojimo drąsa, humoras - nežinojimo viltis. Vadovautis nežinojimu. Tautvydas Vėželis.
Pridėta 29 eilutė:
* Dieviškoji ironija. Susigaudymas ir nesusigaudymas.
2022 gegužės 14 d., 13:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 28 eilutė:
* Plyšta galva nuo prieštaravimų įprastam mąstymui.
2022 gegužės 14 d., 12:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 26 eilutė:
* Ironija įsivaizduojame Dievo požiūrį.
2022 gegužės 14 d., 12:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-2 eilutės iš
[[Ironijos pavyzdžiai]]
į:
[[Ironijos pavyzdžiai]], [[Alfonsas Nykštaitis]]
Pakeistos 30-81 eilutės iš
* [[https://www.philosophersmag.com/footnotes-to-plato/111-the-philosophy-of-irony-and-sarcasm | The Philosophy of Irony and Sarcasm.]]


Ko ji neparašo
* Tenisonaitė apie savo motinos mirties aplinkybes. O jos skaitytojas, Pranas Visvydas, nežinojo.

Ko jisai neparašė ir nežinojo
* Kun.Yla apie Holokausto kaltininkus.
* Vytautas Mačiuika nežinojo, kad jo tėvo draugai buvo kaltininkai.

Ką žinojo, o neparašė
* Nykštaitis neparašė, kas Prapuolenis paskui buvo.

'''[[Alfonsas Nykštaitis]]'''

Ironija
* Kad toks baisus nusikaltėlis rašo tokius atvirus, širdingus prisminimus, gilinasi į sąžinės klausimus, yra jautrus kitiems.
* Kad jisai aprėpia tiek daug Lietuvos istorijos.
* Kad jisai pažįsta ir susieja tiek daug įžymybių.

policinkas, abvero agentas, sukilėlis, partizanas

Jisai rašo, kad buvo lageryje - pasitikrinti. Kodėl šito nemini sovietinė spauda?

Niekas iš Kauno medicino įrengimų remonto dirbtuvės darbuotojų ir neįtarė, kad po kuklaus meistro Alfonso Nikštaičio kauke slepiasi užkietėjęs budelis ir žmogžudys, kurio rankos sukruvintos dešimčių tūkstančių nekaltų žmonių krauju. Kokia šlykšti ir biauri šio piktadario sieliūkštė. Su pasibjaurėjimu skaitai jo išsamius "memuarus", kurie buvo surasti, kai Valstybės saugumo komiteto darbuotojai atliko kratą. (Komjaunimo tiesa, 1961 m. vasario 28 d.) Mirties bausmė įvykdyta.

Sovietų spaudos įžvelgta ironija apie Nykštaičio ciniškumą, pavyzdžiui, jo išsikviestą matematiką patikslinti skaičius.

Užrašė 1959 metais. Atsiminimai.

Pats prisistato:

Kapitalistinėse šalyse esančių lietuvių emigrantų spauda dažnokai kelia klausimą, kodėl vis labiau žmonės nukrypsta į socializmo lagerį. ... Niekuomet neturėjau pinigų, bet ir niekuomet nesiginčijau su savo sąžine. ... Aš puikiai žinau, kas yra "skauda". Vienaip skauda, kai nusikaltus muša mama, kitaip kai piemenį muša šeimininkas. ...

'''Vytautas Mačiuika'''

Priesaika.

'''Zenta Irena Tenisonaitė Hellemans'''

Mano mama yra seniai mirus, dar Lietuvoj. Nei viena kita mamos draugė niekada manęs nepasigedo, o jų yra ir Amerikoj, ir Lietuvoj. Na, gal ta mįslė kada nors paaiškės. Tuo laiško gavimu, aš galėčiau pradėti rašyti knygą, "Mamo mamos portretas".

"Baisioji karo audra ir žmonių žiaurumas 1941 m. liepos mėnesį iš jos atėmė motiną." (Regina Žukienė. 2001 m. balandžio mėn. 28 d., "Draugas", Šeštadienio priedas. Nr.83 (17) )

Ji išspausino keturis eilėraščius apie savo motiną.

ATSIMINIMAI APIE MOTINĄ

Atsiminimuose esi trapi kaip sausas vaškas. Ir tik relikvija — išblyškus fotografija sena. Dar atvirukas vienas, tavo ranka parašytas. Toliau migla ir tuštuma neišsakyta...

Užmerkusi akis stengiuosi atsiminti tavo brangų veidą, į kurį esu žvelgusi tik vaikiškom akim. Pavidalas man tavo pasirodo spindintis ir gležnas. Ir kaip šventoji tu su aukso auerole – dausų šalies vaivorykštės spalvų grakšti plaštakė.
į:
* [[https://www.philosophersmag.com/footnotes-to-plato/111-the-philosophy-of-irony-and-sarcasm | The Philosophy of Irony and Sarcasm.]]
2022 gegužės 14 d., 12:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 25-34 eilutės iš
Žmogus – ne mašina gi. Pavargsta – Balys Sruoga apie įnirtingai kalinius mušantį nacistą (romanas „Dievų miškas“).

Ironijos pavyzdžiai
* Partizanas nusikaltėlis kosmopolitas

Ironija gali suvienyti skirtingai manančius ar nusiteikusius.

Robert Alter. The Art of Biblical Narrative.

[[https://www.philosophersmag.com/footnotes-to-plato/111-the-philosophy-of-irony-and-sarcasm | The Philosophy of Irony and Sarcasm.]]
į:
Ironijos svarba
* Ironija gali suvienyti skirtingai manančius ar nusiteikusius.

Šaltiniai
* Robert Alter. The Art of Biblical Narrative
.
* [[https://www.philosophersmag.com/footnotes-to-plato/111-the-philosophy-of-irony-and-sarcasm | The Philosophy of Irony and Sarcasm.]]
2022 gegužės 14 d., 12:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-2 eilutės:
[[Ironijos pavyzdžiai]]
Ištrintos 15-18 eilutės:
Lietuviai rašytojai Holokausto paunksmėje

Lietuvos kinui
Pridėta 20 eilutė:
* Neįprastas reikšmių laukas suteikia nelauktą reikšmę sąvokai, žodžiui, elgesiui, įvykiui.
2022 gegužės 14 d., 12:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 11 eilutė iš:
* Vytautas Mačiuika - pažinojo juos, gerbė ir žavėjosi jais
į:
* Vytautas Mačiuika - pažinojo juos, nesuprato, kas jie, gerbė ir žavėjosi jais
2022 gegužės 14 d., 12:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 10 eilutė:
* Kun.Yla - draugavo su vienu kaltininku, pažinojo daug jų, bet juos suprato pagal savo laikmetį
Ištrinta 11 eilutė:
* Kun.Yla - draugavo su vienu kaltininku, pažinojo daug jų, bet nenorėjo juos taip suprasti
2022 gegužės 14 d., 12:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 7 eilutė iš:
[++Nežinojimo nuoširdumas: Lietuvos kiną praturtintų Holokausto kaltininkus pažinojusiųjų prisiminimai.++]
į:
[++Nežinojime slypi nuoširdumas: Lietuvos kiną praturtintų Holokausto kaltininkus pažinojusiųjų prisiminimai.++]
2022 gegužės 13 d., 11:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 68-71 eilutės:

'''Vytautas Mačiuika'''

Priesaika.
2022 gegužės 11 d., 19:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 48-49 eilutės iš
'''Alfonsas Nykštaitis'''
į:
'''[[Alfonsas Nykštaitis]]'''
Pakeistos 81-82 eilutės iš
Užmerkusi akis stengiuosi atsiminti tavo brangų veidą, į kurį esu žvelgusi tik vaikiškom akim. Pavidalas man tavo pasirodo spindintis ir gležnas. Ir kaip šventoji tu su aukso auerole – dausų šalies vaivorykštės spalvų grakšti plaštakė.
į:
Užmerkusi akis stengiuosi atsiminti tavo brangų veidą, į kurį esu žvelgusi tik vaikiškom akim. Pavidalas man tavo pasirodo spindintis ir gležnas. Ir kaip šventoji tu su aukso auerole – dausų šalies vaivorykštės spalvų grakšti plaštakė.
2022 gegužės 11 d., 19:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 49-53 eilutės:

Ironija
* Kad toks baisus nusikaltėlis rašo tokius atvirus, širdingus prisminimus, gilinasi į sąžinės klausimus, yra jautrus kitiems.
* Kad jisai aprėpia tiek daug Lietuvos istorijos.
* Kad jisai pažįsta ir susieja tiek daug įžymybių.
2022 gegužės 10 d., 21:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 7 eilutė iš:
[++Nežinojimo nuoširdumas: Lietuvos kiną praturtins Holokausto kaltininkus pažinojusių prisiminimai.++]
į:
[++Nežinojimo nuoširdumas: Lietuvos kiną praturtintų Holokausto kaltininkus pažinojusiųjų prisiminimai.++]
2022 gegužės 10 d., 19:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 7 eilutė iš:
[++Nežinojimo nuoširdumas: Lietuvos kiną praturtins Holokausto kaltininkų ir juos pažinojusių prisiminimai.++]
į:
[++Nežinojimo nuoširdumas: Lietuvos kiną praturtins Holokausto kaltininkus pažinojusių prisiminimai.++]
2022 gegužės 10 d., 19:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 7 eilutė iš:
[++Nežinojimo nuoširdumas: Lietuvos kiną praturtinsiančių Holokausto kaltininkų ir juos pažinojusių prisiminimai.++]
į:
[++Nežinojimo nuoširdumas: Lietuvos kiną praturtins Holokausto kaltininkų ir juos pažinojusių prisiminimai.++]
2022 gegužės 10 d., 19:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 7 eilutė iš:
[++Nežinojimo nuoširdumas: Lietuvos kiną praturtintų Holokausto kaltininkų ir juos pažinojusių prisiminimai.++]
į:
[++Nežinojimo nuoširdumas: Lietuvos kiną praturtinsiančių Holokausto kaltininkų ir juos pažinojusių prisiminimai.++]
2022 gegužės 10 d., 19:31 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 62-63 eilutės:

Bet į pasaulį aš pažiūrėjau paprasto kenčiančio žmogaus akimis ir aš mačiau gražiais žodžiais ir religijos dogmomis prisižengusį, nerašytą visų šalių turtuolių susivienijimą. Čia žmogui skelbiama dorovė, bet jos nėra, vyksta lėbavimas ir orgijos, skelbiama šeimos neliečiamybė, bet dvasiškis, laimindamas santuokos ryšį, kartais gerai žino, kad brangiai mokąs jaunikis yra Brazilijos ar Argentinos ištvirkimo namų agentas ir santuoka jam tik priedanga grobiui išvežti į užsienį. Po tariamos dorovės priedanga vyksta labai skaudžių ir negražių dalykų. Ir tai kas dar dalinai vyksta pas mus dabar - tai yra ne komunizmo pasėka, bet apnuoginta mūsų senojo gyvenimo tikrovė, nuplėšus nuo jos buržuazinį veidmainiškumą. (ps.168-169)
2022 gegužės 10 d., 19:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 7 eilutė iš:
[++Nežinojimo nuoširdumas: Holokausto kaltininkus pažinoję lietuviai rašytojai praturtintų Lietuvos kiną.++]
į:
[++Nežinojimo nuoširdumas: Lietuvos kiną praturtintų Holokausto kaltininkų ir juos pažinojusių prisiminimai.++]
2022 gegužės 05 d., 18:17 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 58-62 eilutės iš
Užrašė 1959 metais.
į:
Užrašė 1959 metais. Atsiminimai.

Pats prisistato:

Kapitalistinėse šalyse esančių lietuvių emigrantų spauda dažnokai kelia klausimą, kodėl vis labiau žmonės nukrypsta į socializmo lagerį. ... Niekuomet neturėjau pinigų, bet ir niekuomet nesiginčijau su savo sąžine. ... Aš puikiai žinau, kas yra "skauda". Vienaip skauda, kai nusikaltus muša mama, kitaip kai piemenį muša šeimininkas. ..
.
2022 gegužės 05 d., 18:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 59-60 eilutės:

Bet į pasaulį aš pažiūrėjau paprasto kenčiančio žmogaus akimis ir aš mačiau gražiais žodžiais ir religijos dogmomis prisižengusį, nerašytą visų šalių turtuolių susivienijimą. Čia žmogui skelbiama dorovė, bet jos nėra, vyksta lėbavimas ir orgijos, skelbiama šeimos neliečiamybė, bet dvasiškis, laimindamas santuokos ryšį, kartais gerai žino, kad brangiai mokąs jaunikis yra Brazilijos ar Argentinos ištvirkimo namų agentas ir santuoka jam tik priedanga grobiui išvežti į užsienį. Po tariamos dorovės priedanga vyksta labai skaudžių ir negražių dalykų. Ir tai kas dar dalinai vyksta pas mus dabar - tai yra ne komunizmo pasėka, bet apnuoginta mūsų senojo gyvenimo tikrovė, nuplėšus nuo jos buržuazinį veidmainiškumą. (ps.168-169)
2022 gegužės 05 d., 17:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 57-58 eilutės:

Užrašė 1959 metais.
2022 gegužės 05 d., 17:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 56-58 eilutės iš
'''
į:
Sovietų spaudos įžvelgta ironija apie Nykštaičio ciniškumą, pavyzdžiui, jo išsikviestą matematiką patikslinti skaičius.

'''Zenta Irena Tenisonaitė Hellemans
'''
2022 gegužės 05 d., 17:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 54 eilutė iš:
Niekas iš Kauno medicino įrengimų remonto dirbtuvės darbuotojų ir neįtarė, kad po kuklaus meistro Alfonso Nikštaičio kauke slepiasi užkietėjęs budelis ir žmogžudys, kurio rankos sukruvintos dešimčių tūkstančių nekaltų žmonių krauju. Kokia šlykšti ir biauri šio piktadario sieliūkštė. Su pasibjaurėjimu skaitai jo išsamius "memuarus", kurie buvo surasti, kai Valstybės saugumo komiteto darbuotojai atliko kratą. (Komjaunimo tiesa, 1961 m. vasario 28 d.)
į:
Niekas iš Kauno medicino įrengimų remonto dirbtuvės darbuotojų ir neįtarė, kad po kuklaus meistro Alfonso Nikštaičio kauke slepiasi užkietėjęs budelis ir žmogžudys, kurio rankos sukruvintos dešimčių tūkstančių nekaltų žmonių krauju. Kokia šlykšti ir biauri šio piktadario sieliūkštė. Su pasibjaurėjimu skaitai jo išsamius "memuarus", kurie buvo surasti, kai Valstybės saugumo komiteto darbuotojai atliko kratą. (Komjaunimo tiesa, 1961 m. vasario 28 d.) Mirties bausmė įvykdyta.
2022 gegužės 05 d., 17:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 7 eilutė iš:
[++Nežinojimo nuoširdumas: Lietuvos kiną praturtintų Holokausto kaltininkus pažinoję lietuviai rašytojai.++]
į:
[++Nežinojimo nuoširdumas: Holokausto kaltininkus pažinoję lietuviai rašytojai praturtintų Lietuvos kiną.++]
2022 gegužės 05 d., 17:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 60-68 eilutės iš
"Baisioji karo audra ir žmonių žiaurumas 1941 m. liepos mėnesį iš jos atėmė motiną." (Regina Žukienė. 2001 m. balandžio mėn. 28 d., "Draugas", Šeštadienio priedas. Nr.83 (17) )
į:
"Baisioji karo audra ir žmonių žiaurumas 1941 m. liepos mėnesį iš jos atėmė motiną." (Regina Žukienė. 2001 m. balandžio mėn. 28 d., "Draugas", Šeštadienio priedas. Nr.83 (17) )

Ji išspausino keturis eilėraščius apie savo motiną.

ATSIMINIMAI APIE MOTINĄ

Atsiminimuose esi trapi kaip sausas vaškas. Ir tik relikvija — išblyškus fotografija sena. Dar atvirukas vienas, tavo ranka parašytas. Toliau migla ir tuštuma neišsakyta...

Užmerkusi akis stengiuosi atsiminti tavo brangų veidą, į kurį esu žvelgusi tik vaikiškom akim. Pavidalas man tavo pasirodo spindintis ir gležnas. Ir kaip šventoji tu su aukso auerole – dausų šalies vaivorykštės spalvų grakšti plaštakė.
2022 gegužės 05 d., 17:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 58-60 eilutės iš
Mano mama yra seniai mirus, dar Lietuvoj. Nei viena kita mamos draugė niekada manęs nepasigedo, o jų yra ir Amerikoj, ir Lietuvoj. Na, gal ta mįslė kada nors paaiškės. Tuo laiško gavimu, aš galėčiau pradėti rašyti knygą, "Mamo mamos portretas".
į:
Mano mama yra seniai mirus, dar Lietuvoj. Nei viena kita mamos draugė niekada manęs nepasigedo, o jų yra ir Amerikoj, ir Lietuvoj. Na, gal ta mįslė kada nors paaiškės. Tuo laiško gavimu, aš galėčiau pradėti rašyti knygą, "Mamo mamos portretas".

"Baisioji karo audra ir žmonių žiaurumas 1941 m. liepos mėnesį iš jos atėmė motiną." (Regina Žukienė. 2001 m. balandžio mėn. 28 d., "Draugas", Šeštadienio priedas. Nr.83 (17) )
2022 gegužės 05 d., 17:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 51-52 eilutės:

Jisai rašo, kad buvo lageryje - pasitikrinti. Kodėl šito nemini sovietinė spauda?
2022 gegužės 05 d., 17:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 48-50 eilutės iš
'''Nykštaitis'''

Niekas iš Kauno medicino įrengimų remonto dirbtuvės darbuotojų ir neįtarė, kad po kuklaus meistro Alfonso Nikštaičio kauke slepiasi užkietėjęs budelis ir žmogžudys, kurio rankos sukruvintos dešimčių tūkstančių nekaltų žmonių krauju. Kokia šlykšti ir biauri šio piktadario sieliūkštė. Su pasibjaurėjimu skaitai jo išsamius "memuarus", kurie buvo surasti, kai Valstybės saugumo komiteto darbuotojai atliko kratą. (Komjaunimo tiesa, 1961 m. vasario 28 d.)
į:
'''Alfonsas Nykštaitis'''

policinkas, abvero agentas, sukilėlis, partizanas

Niekas iš Kauno medicino įrengimų remonto dirbtuvės darbuotojų ir neįtarė, kad po kuklaus meistro Alfonso Nikštaičio kauke slepiasi užkietėjęs budelis ir žmogžudys, kurio rankos sukruvintos dešimčių tūkstančių nekaltų žmonių krauju. Kokia šlykšti ir biauri šio piktadario sieliūkštė. Su pasibjaurėjimu skaitai jo išsamius "memuarus", kurie buvo surasti, kai Valstybės saugumo komiteto darbuotojai atliko kratą
. (Komjaunimo tiesa, 1961 m. vasario 28 d.)

'''

Mano mama yra seniai mirus, dar Lietuvoj. Nei viena kita mamos draugė niekada manęs nepasigedo, o jų yra ir Amerikoj, ir Lietuvoj. Na, gal ta mįslė kada nors paaiškės. Tuo laiško gavimu, aš galėčiau pradėti rašyti knygą, "Mamo mamos portretas".
2022 gegužės 05 d., 16:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 46-50 eilutės iš
* Nykštaitis neparašė, kas Prapuolenis paskui buvo.
į:
* Nykštaitis neparašė, kas Prapuolenis paskui buvo.

'''Nykštaitis'''

Niekas iš Kauno medicino įrengimų remonto dirbtuvės darbuotojų ir neįtarė, kad po kuklaus meistro Alfonso Nikštaičio kauke slepiasi užkietėjęs budelis ir žmogžudys, kurio rankos sukruvintos dešimčių tūkstančių nekaltų žmonių krauju. Kokia šlykšti ir biauri šio piktadario sieliūkštė. Su pasibjaurėjimu skaitai jo išsamius "memuarus", kurie buvo surasti, kai Valstybės saugumo komiteto darbuotojai atliko kratą. (Komjaunimo tiesa, 1961 m. vasario 28 d.)
2022 gegužės 05 d., 16:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 7-16 eilutės iš
[++Nežinojimo nuoširdumas: Lietuviai rašytojai Holokausto paunksmėje.++]
į:
[++Nežinojimo nuoširdumas: Lietuvos kiną praturtintų Holokausto kaltininkus pažinoję lietuviai rašytojai.++]

* Nykštaitis - pats kaltininkas, draugavo su dar baisesniais
* Vytautas Mačiuika - pažinojo juos, gerbė ir žavėjosi jais
* Kun.Yla - draugavo su vienu kaltininku, pažinojo daug jų, bet nenorėjo juos taip suprasti
* Zenta Irena Tenisonaitė Hellemans - buvo jų auka - rašė eilėraščius - negalėjo pasakyti

Lietuviai rašytojai Holokausto paunksmėje

Lietuvos kinui
2022 gegužės 05 d., 16:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 7 eilutė iš:
[++Nežinojimo nuoširdumas: Lietuvos kinui siūlytini rašytojai Holokausto paunksmėje.++]
į:
[++Nežinojimo nuoširdumas: Lietuviai rašytojai Holokausto paunksmėje.++]
2022 gegužės 05 d., 16:14 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 7 eilutė iš:
[++Nežinojimo nuoširdumas: Lietuviai rašytojai Holokausto paunksmėje.++]
į:
[++Nežinojimo nuoširdumas: Lietuvos kinui siūlytini rašytojai Holokausto paunksmėje.++]
2022 gegužės 05 d., 16:14 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 7-9 eilutės iš
[++Dieviškoji ironija. Susigaudymas ir nesusigaudymas.++]
į:
[++Nežinojimo nuoširdumas: Lietuviai rašytojai Holokausto paunksmėje.++]

Dieviškoji ironija. Susigaudymas ir nesusigaudymas.
2022 gegužės 05 d., 16:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 10 eilutė:
* Ironija - nežinojimo nuoširdumas, skeptiškumas - nežinojimo drąsa, humoras - nežinojimo viltis. Vadovautis nežinojimu. Tautvydas Vėželis.
2022 gegužės 05 d., 15:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 26-34 eilutės:
Ko ji neparašo
* Tenisonaitė apie savo motinos mirties aplinkybes. O jos skaitytojas, Pranas Visvydas, nežinojo.

Ko jisai neparašė ir nežinojo
* Kun.Yla apie Holokausto kaltininkus.
* Vytautas Mačiuika nežinojo, kad jo tėvo draugai buvo kaltininkai.

Ką žinojo, o neparašė
* Nykštaitis neparašė, kas Prapuolenis paskui buvo.
2022 gegužės 04 d., 19:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 9-12 eilutės iš
Paslėpta pajuoka, žodžio ar frazės vartojimas perkeltine reikšme, priešinga tiesioginei. Ji atsiranda, kai žodis ar pasakymas perkeliamas į netikėtą ar priešingų reikšmių aplinką ir kontrasto būdu apibūdina daiktą ar reiškinį.
į:
Kaip apibūdinti ironiją?
* Paslėpta pajuoka, žodžio ar frazės vartojimas perkeltine reikšme
, priešinga tiesioginei. Ji atsiranda, kai žodis ar pasakymas perkeliamas į netikėtą ar priešingų reikšmių aplinką ir kontrasto būdu apibūdina daiktą ar reiškinį.
* Dviprasmybė
* Atotrūkis
2022 gegužės 04 d., 19:06 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 7 eilutė iš:
[++Dieviškoji ironija. Atotrūkiai++]
į:
[++Dieviškoji ironija. Susigaudymas ir nesusigaudymas.++]
2022 gegužės 04 d., 19:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 19-20 eilutės:

[[https://www.philosophersmag.com/footnotes-to-plato/111-the-philosophy-of-irony-and-sarcasm | The Philosophy of Irony and Sarcasm.]]
2022 gegužės 04 d., 19:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 17-18 eilutės:

Robert Alter. The Art of Biblical Narrative.
2022 gegužės 04 d., 18:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 15-16 eilutės:

Ironija gali suvienyti skirtingai manančius ar nusiteikusius.
2022 gegužės 04 d., 18:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 7 eilutė iš:
[++Atotrūkiai++]
į:
[++Dieviškoji ironija. Atotrūkiai++]
2022 gegužės 04 d., 18:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 14 eilutė:
* Partizanas nusikaltėlis kosmopolitas
2022 gegužės 04 d., 18:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 7 eilutė iš:
[++Išsiskyrimai++]
į:
[++Atotrūkiai++]
2022 gegužės 04 d., 18:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 8-13 eilutės:

Paslėpta pajuoka, žodžio ar frazės vartojimas perkeltine reikšme, priešinga tiesioginei. Ji atsiranda, kai žodis ar pasakymas perkeliamas į netikėtą ar priešingų reikšmių aplinką ir kontrasto būdu apibūdina daiktą ar reiškinį.

Žmogus – ne mašina gi. Pavargsta – Balys Sruoga apie įnirtingai kalinius mušantį nacistą (romanas „Dievų miškas“).

Ironijos pavyzdžiai
2022 gegužės 04 d., 18:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 6-7 eilutės:

[++Išsiskyrimai++]
2022 gegužės 04 d., 18:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 5 eilutė iš:
Apie ironiją Nykštaičio, Mačiuikos, Tenisonaitės, Ylos veikaluose.
į:
Apie ironiją Nykštaičio, Mačiuikos, Tenisonaitės, Ylos (ir kitų Štuthofo kalinių) veikaluose.
2022 gegužės 04 d., 18:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-7 eilutės:
[++++讽刺++++]

Gegužės 27 d. konferencija [[https://www.lkti.lt/2022-m-geguzes-27-d/ | Estetika, meno filosofija ir kūrybinė veikla socialinių virsmų metu.]] Siūlyti iki gegužės 15 d.

Apie ironiją Nykštaičio, Mačiuikos, Tenisonaitės, Ylos veikaluose.

Ironija


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2022 rugsėjo 08 d., 19:28