神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Mintys.Kinija istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2018 rugpjūčio 08 d., 18:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-4 eilutės:
* [[http://wcp2018.pku.edu.cn/yw/latestnews/82013.htm | Logistic information]]

2017 lapkričio 05 d., 09:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 30-106 eilutės iš
* Projekto tikslas: Uždavinys: Veikila: Fiziniai rodikliai
į:
* Projekto tikslas: Uždavinys: Veikila: Fiziniai rodikliai
* 6.1. PROJEKTO LOGINIO PAGRINDIMO SANTRAUKA
* 7. PROJEKTO BIUDŽETAS
* 8. PROJEKTO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMO GRAFIKAS
* 8.1. Projekto įgyvendinimo trukmė (mėnesiais) :
* 10. INFORMACIJA APIE PROJEKTO PAJAMAS
* 11. PROJEKTO TINKAMŲ FINANSUOTI IŠLAIDŲ FINANSAVIMO ŠALTINIAI
* 13. STEBĖSENOS RODIKLIAI
* 13.2. Rezultato stebėsenos rodikliai
* 14. PROJEKTO ATITIKTIS HORIZONTALIESIEMS PRINCIPAMS
* 14.2. Ar projekto įgyvendinimo metu bus aktyviai prisidedama prie horizontaliųjų principų įgyvendinimo?
14.2.1. Darnus vystymasis
14.2.2. Moterų ir vyrų lygybė ir (arba) nediskriminavimas
15. INFORMAVIMAS APIE PROJEKTĄ
16. NUMATOMA PROJEKTO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMO PRADŽIA
17. NUMATOMA PROJEKTO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMO PABAIGA
20. PARAIŠKOS PRIEDŲ SĄRAŠAS
21. PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA
Patvirtinu, kad:
1. Šioje paraiškoje ir prie jos pridedamuose dokumentuose pateikta informacija, mano žiniomis ir įsitikinimu, yra teisinga.
2. Prašomas finansavimas yra minimali projektui įgyvendinti reikalinga lėšų suma.
3. Esu susipažinęs (-usi) su projekto finansavimo sąlygomis, tvarka ir reikalavimais, nustatytais projektų finansavimo sąlygų apraše. Jeigu keičiant projektų finansavimo sąlygų
aprašą bus nustatyta naujų reikalavimų ir sąlygų, sutinku jų laikytis.
4. Man žinoma, kad projektas, kuriam finansuoti teikiama ši paraiška, bus vykdomas iš 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.
5. Įsipareigoju per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą pateikti jai reikiamą informaciją ir (arba) atlikti Lietuvos Respublikos ir ES atsakingų institucijų nurodytus
veiksmus, vykdomus dėl projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytų ir kitų Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų, reglamentuojančių veiksmų programos įgyvendinimą,
taikymo.
6. Aš arba mano atstovaujamas pareiškėjas esu (yra) įvykdęs (įvykdžiusi) su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos
Respublikos teisės aktus arba, jei pareiškėjas yra užsienyje įregistruotas juridinis asmuo arba užsienio pilietis, pagal atitinkamos užsienio valstybės teisės aktus (ši nuostata
netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir juridiniams asmenims,
kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai).
7. Aš arba mano atstovaujamo pareiškėjo vadovas, ūkinės bendrijos tikrasis (-ieji) narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas, turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti
sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturiu (-i) neišnykusio arba nepanaikinto
teistumo arba dėl pareiškėjo per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis pagal veikas, nustatytas Finansinės paramos ir bendrojo
finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 ,,Dėl
Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“, 3 priedo „Apribojimų skirti Europos Sąjungos
finansinę paramą, 2004–2009 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų, 2009–2014 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos
finansinių mechanizmų, 2007–2012 metų Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos finansinę paramą aprašas“ 2 punkte (jei pareiškėjo veikla yra finansuojama iš
Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, ši nuostata jam nėra taikoma).
8. Mano atstovaujamam pareiškėjui, kuris yra perkėlęs gamybinę veiklą valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, netaikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra.
9. Man arba mano atstovaujamam pareiškėjui netaikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti ES finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo.
10. Mano atstovaujamam pareiškėjui nėra iškelta byla dėl bankroto ar restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos arba jis nėra
likviduojamas, nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka (ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms); man, kaip
fiziniam asmeniui, arba mano atstovaujamam pareiškėjui, kuris yra fizinis asmuo, nėra iškelta byla dėl bankroto, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės
veiklos.
11. Man arba mano atstovaujamam pareiškėjui nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo
grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (šis apribojimas netaikomas įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba)
valstybės pinigų fondų, įstaigoms, kurių veiklai finansuoti yra skiriama 2007–2013 metų ES fondų ar 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų techninė parama, Europos
investicijų fondui ir Europos investicijų bankui).
12. Mano atstovaujamas pareiškėjas paraiškos vertinimo metu Juridinių asmenų registrui yra pateikęs metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407
„Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (ši nuostata taikoma tais atvejais, kai finansines ataskaitas būtina rengti pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui; šis deklaracijos punktas netaikomas tuo atveju, kai pareiškėjas yra
fizinis asmuo).
13. Jeigu projektas įgyvendinamas kartu su partneriu (-iais) ir jeigu įgyvendinant projektą bus patiriamos PVM išlaidos, kurios yra tinkamos finansuoti iš ES struktūrinių fondų
ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, patvirtinu, kad jungtinės veiklos sutartimis ar kitais būdais užtikrinsiu, kad įgyvendinant projektą numatomos įsigyti prekės,
paslaugos ar darbai bus skirti neekonominei partnerio veiklai ir Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 20–26, 29, 33 straipsniuose nustatytoms veiklos
rūšims (ši nuostata nėra taikoma užsienyje registruotiems juridiniams asmenims arba užsienio piliečiams).
14. Man arba mano atstovaujamam pareiškėjui yra žinoma, kad užsienyje sumokėto Lietuvos Respublikos apmokestinamojo asmens PVM negalima susigrąžinti pasinaudojus
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Elektroninių prašymų priėmimo sistema (EPRIS), o susigrąžinus PVM reikia nedelsiant apie tai
informuoti įgyvendinančiąją instituciją.
15. Mano arba mano atstovaujamo pareiškėjo, kaip ūkinę komercinę veiklą vykdančių fizinių asmenų, ar mano, kaip pareiškėjo vadovo ar įgalioto asmens, privatūs interesai yra
suderinti su visuomenės viešaisiais interesais.
16. Projekto įgyvendinimo metu bus užtikrintas horizontaliųjų principų (darnaus vystymosi, moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo) laikymasis.
17. Man nežinomos kitos šioje deklaracijoje nenurodytos priežastys, dėl kurių projektas negalėtų būti įgyvendintas ar jo įgyvendinimas būtų atidedamas arba dėl kurių projektas
nebūtų įgyvendintas 2014–2020 metų struktūrinių fondų lėšų finansavimo laikotarpiu.
18. Sutinku užtikrinti paraiškoje nurodytą nuosavų lėšų (įnašo) sumą tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti ir užtikrinti visų kitų projektui įgyvendinti reikalingų išlaidų
(tarp jų ir netinkamų finansuoti) apmokėjimą.
19. Sutinku, kad Europos Audito Rūmų, Europos Komisijos, Finansų ministerijos ir tarpinių institucijų, Viešųjų pirkimų tarnybos, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės,
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos ir Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos
atstovai ir (ar) jų įgalioti asmenys audituotų ar tikrintų mano, kaip projekto vykdytojo, ūkinę ir finansinę veiklą, kiek ji yra susijusi su projekto įgyvendinimu.
20. Sutinku, kad paraiška gali būti atmesta, jeigu su ja pateikti ne visi prašomi duomenys (įskaitant šią deklaraciją).
21. Sutinku, kad paraiškoje pateikti duomenys būtų apdorojami ir saugomi ES struktūrinės paramos kompiuterinėje informacinėje valdymo ir priežiūros sistemoje ir Valstybės
biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemoje.
22. Sutinku, kad informacija apie mano arba mano atstovaujamo pareiškėjo pateiktą paraišką (vardas, pavardė arba pareiškėjo pavadinimas , projekto pavadinimas, trumpas
projekto aprašymas, paraiškos kodas ir prašomų skirti finansavimo lėšų suma), taip pat paraiškos vertinimo rezultatai, priimtas sprendimas finansuoti projektą arba jo
nefinansuoti, informacija apie sudarytą projekto sutartį ir projektui skirtų finansavimo lėšų suma, informacija apie įgyvendinant projektą sukurtus produktus (jeigu jų skelbimas
neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams) būtų skelbiami svetainėje www.esinvesticijos.lt.
2017 lapkričio 05 d., 09:06 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 25-30 eilutės:
* 5.1. Projekto poreikis. Pasirinkto sprendimo ir numatomo rezultato aprašymas
* 5.2. Projekto santrauka (skelbiama viešai):
* 5.3. Projekto vykdytojo pajėgumas įgyvendinti projektą ir projekto valdymo aprašymas. Partnerių pasirinkimo pagrįstumas:
* 5.4. Projekto įgyvendinimo rizikos ir jų valdymas:
* 6. PROJEKTO LOGINIS PAGRINDIMAS
* Projekto tikslas: Uždavinys: Veikila: Fiziniai rodikliai
2017 lapkričio 05 d., 09:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 18-23 eilutės:
* 09.3.3-LMT-K-712 Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą

09.3.3-LMT-K-712 Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą

* Pildoma vadovaujantis Aprašo Nr. 4 priede Nr. 7 „Paraiška finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą“ nurodyta pildymo instrukcija.
Poveiklė 10.4 „Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje“.
2017 lapkričio 05 d., 09:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 13-17 eilutės:

'''Teikti LMT paraišką'''

Pildoma vadovaujantis 2017 m. rugsėjo 11 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-678 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 patvirtinimo“ patvirtinto projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 (toliau – Aprašas Nr. 4) priede Nr. 7 „Paraiška finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą“ nurodyta pildymo instrukcija.
Veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ poveiklė 10.3 „Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje“.
2017 spalio 07 d., 11:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 11-12 eilutės:

four 2-hour lectures/discussions and three 4-hour workshops
2017 spalio 07 d., 11:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 9-10 eilutės:

Chinese and Western thinkers.
2017 spalio 07 d., 11:22 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 0 eilutė:
Pakeistos 4-6 eilutės iš
'''Learning to know (with ethics) and not know (with philosophy).'''

Pedagogy for actively engaging students to foster their self-development.
į:
'''Pedagogy for self-development: Learning to know (with ethics) and not know (with philosophy).'''

Pedagogy for actively engaging students to foster their self-development.

Both teacher and student develop.
2017 spalio 07 d., 11:20 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 1 eilutė:
Pakeista 7 eilutė iš:
Pedagogy.
į:
Pedagogy for actively engaging students to foster their self-development.
2017 spalio 07 d., 11:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 3-4 eilutės iš
* [[http://bs.bnu.edu.cn/englishversion/news/134084.html | Asta Radzevičienė apsilankė Beijing Normal University]]
į:
* [[http://bs.bnu.edu.cn/englishversion/news/134084.html | Asta Radzevičienė apsilankė Beijing Normal University]]


'''Learning to know (with ethics) and not know (with philosophy).'''

Pedagogy.
2017 spalio 06 d., 16:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-4 eilutės:* [[http://bs.bnu.edu.cn/englishversion/news/134084.html | Asta Radzevičienė apsilankė Beijing Normal University]]

Kinija


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 rugpjūčio 08 d., 18:36