调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Mintys.201611Paroda istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2017 lapkričio 05 d., 20:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Žr. [[Paroda]]
į:
Žr. [[Nuotaikų aplinkybės]] [[Eilėraščių nuotaikos]]
2017 lapkričio 05 d., 20:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 48-115 eilutės iš
[+Paroda+]
į:
[+Eilėraščių sąvokos+]

maze of mountains - cover sun
snow topped mountain: over floating, drifting clouds, white storks
empty mountain with: path, shiny green moss, house with thatch door, pilgrim with hat, temple, tombs
valley with town
woods, grasses, rock
a voice
sunlight
temple among bamboos: evening bell
lute: seven strings
mountain pines: cold wind, pine cone, pine tree
moon, moonlight
branches with red berries
armful of berries
old country - home
orchard
plum tree with blossoms
silken window
little boat
little boat in snowy river: old man, bamboo cloak, fishing,
moor
plains
trees along horizon
river: moon's reflection
birds singing
blossoms broken
bed
ground near bed
pearly blinds
raised brow, tears on cheek
Three Kingdoms - Kingdom of Wu
Eight-sided fortress
oceans
changing river
Heron tower: flights of stairs
window of snow, harp
kitchen: bridal soup
room: girdle, spider, grind
imperial palace: peonies, ladies-in-waiting
bottle of wine, stove, cup, snow
path to village, crossing river
orioles in the trees
Liaoxi camp
Big Dipper: sword
barbarians
Chanyu
horses, cattle
river boundary
fishing pool
jade-white staircase: dew
silk soles
closed casement
crystal pane?
golden arrow: hawk's feathers, white plumed arrow
embroidered silk flag with a tail like a swallow
a thousand tents.
wildgeese
horses
bows, swords
barbarian tent
golden armour
drums
hills and plains
tide


[++Paroda+
+]
2017 lapkričio 05 d., 20:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 2-48 eilutės:

[+Paskaita+]

[+Nuotaikų geometrijos+]

Papasakosiu, kaip mokslu galime kūrybingai gvildenti net ir pačius giliausius klausimus. Aprėpsiu jausmus, poeziją, matematiką ir dorovę.

Paklausiu dalyvių:
* Kokia jų kertinė vertybė, visas kitas aprėpianti?
* Kuriam klausimui norėtų rasti atsakymą?

Papasakosiu, kaip šiuo metu tiriu savo klausimus apie elgesį ir dorovę. Kaip mes, žmonės, elgiamės? Ir kaip turėtumėme elgtis?

Kaip tirti dorovę, kokie klausimai susiję...
* nuotaikos
* kaip kas ima rūpėti
* svaigalai - asmuo ir draugai
* elgesio teorija
* smegenų mokslas
* šventasis Raštas - dešimt Dievo įsakymų - taip pat įsivaizduoti Dievo požiūrį
* geometrija

Esminė išvada: nežinojimo kelias, nuklydimai ir sugrįžimai

Susiesiu su nuotaikomis. Juk mūsų nuotaikos padeda mums susigaudyti, ar mūsų nuostatos teisingos, o gal ne? Taigi, mane domina, kaip išsakyti, atkurti, rūšiuoti įvairiausias mūsų nuotaikas. Panašiai, įvardinti, kaip kad spalvas, spalvų teorija.

Pabandykime sukurti eilėraštį... Pamokysiu, kaip sukurti savo eilėraštį. Tai paprašysiu visų prisiminti kokią nors ypatingą nuotaiką. Paprašysiu vieno kito studento pasidalinti savo nuotaikas, jas apibūdinti. Kartu sukursim įsimintiną eilėraštį.

Įsiklausydami į savo nuotaikas, jas naršydami ir šukuodami, tampame jautresniais, bręstame. O svaigalais, rūkalais kratomės nuotaikų ir liekame nebrandylomis.

Riba tarp savęs ir pasaulio...

Pradėkime nuo sandų, nuo jaudulių. Doroviniai atspalviai. Teigiami jausmai: žavesys, artimumas, meilė.

Kokiais duomenimis tirti nuotaikas? Tyriau Kinijos Tang dinastijos poetų eilėraščius. Juk kiekvieno eilėraščio tikslas yra sutverti tam tikrą nuotaiką.

Panagrinėkime vieną nuotaiką. Ta proga pamokysiu kinų kalba skaityti eilėraštį.

Nuotaikos, pasirodo, priklauso nuo mūsų lūkesčių ir ypač nuo ribos, kurią brėžiame tarp savęs ir pasaulio.

Tą ribą įsivaizduojame keturiomis skirtingomis geometrijomis, ir ją keičiame šešiais tų geometrijų patikslinimais.

Kursime savo eilėraščius, taip pat palyginsiu su kiniečių eilėraščiais.

Palyginsiu ir su dešimt Dievo įsakymų.

[+Paroda+]
2017 lapkričio 05 d., 20:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-466 eilutės:
Žr. [[Paroda]]

Sukūriau permatomą pasaulį atitinkantį Tang dinastijos kinų poetų eilių poveikį mūsų nuotaikoms. Išrašau, kas įeis į šį pasaulį.

----------------------

Attach:NuotaikuGeometrijos.png

----------------------

Ieškoti Dievo - nulybės atvaizdų.

Patikslinimai išsako požiūrių permainas.

Riba susijusi su požiūriais - su skirtumu tarp įsijautimu ir atsitokėjimu.

Atspindimas - tai ženklus pasikeitimas, ribos patvirtinimas. Perkėlimas - tai tolydus pasikeitimas, ribos ištirpimas.

Asmens požiūris - tiesė, asmenų santykis - kampas, apimtas pasaulis - plotas.

Atspindimas - tai asmens ryšys su asmenimi. Pakreipimas - tai asmens ryšys su santykiu. Pasukimas - tai santykio ryšys su santykiu. Pritraukimas - tai mano ryšys su pasauliu, su aplinka. Priplojimas - tai santykio ryšys su pasauliu. Perkėlimas - tai pasauliečio ryšys su pasauliu.

* Viena riba: atspindimas
* Dvi ribos: pakreipimas, pasukimas
* Trys ribos: pritraukimas-atitraukimas (įsijautimas-atsitokėjimas), priplojimas, perkėlimas
http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=233
Li Bai

Naktį mintys - Li Bai
Lova priešais šviesus mėnuo švyti
Rodos lyg tai grindis kloja šerkšnas
Pakeliu galvą stebiu šviesus mėnuo
Nuleidžiu galvą mąstau gimtus namus

Išvada: atspindimas permeta per ribą.

http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=234
Li Bai
A Bitter Love

How beautiful she looks, opening the pearly casement,
And how quiet she leans, and how troubled her brow is!
You may see the tears now, bright on her cheek,
But not the man she so bitterly loves.

Nuoskauda - Li Bai
Gražuolė susuka raudonas užuolaidas
Giliai kenčia rauko šilkverpio antakius
Nors matyt ašaros teka vilgo
Nežinia širdis neapkenčia kurio tokio?

http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=241
Li Duan
On Hearing Her Play the Harp

Her hands of white jade by a window of snow
Are glimmering on a golden-fretted harp –
And to draw the quick eye of Chou Yu,
She touches a wrong note now and then.

Klausytis kanklių (guzheng) - Li Duan
Skamba kanklės paauksuotais tilteliais
Baltos rankos nefrito kambaryj priešais mus
Trokštanti užkerėto Mei Zhou Lang dėmesio
Kartkartėmis suklysta braukdama stygą

http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=236
Wang Zhihuan
At Heron Lodge

Mountains cover the white sun,
And oceans drain the golden river;
But you widen your view three hundred miles
By going up one flight of stairs.

Lipant į gandro bokštą - Wang Zhihuan
Šviesa dienos užu kalno leidžias
Gelsva upė į jūrą įteka
Kas trokšta priblokšti tukstančiu mylių akį
Dar pakilkit vieną aukštą bokšto

* Riba: tolima - riba siekia įmanomas ribas - jos labai tolimos
* Lūkesčiai: trokštame matyt dar toliau
* Baimė - neįmanoma nes viskas viduje - tačiau galim išeiti už savęs - jeigu tai įsivaizduosime tada gali būti kažkas daugiau - tuo pačiu naujai atsiveria baimės galimybė - kurios tačiau trokštame - baimės galimybė, tai ženklas jog galime išeiti už savęs - baimė tai reiškia jog šito neleisim sau įsivaizduoti - tačiau galim kaip tik įsivaizduoti - ir atsiveria galimybė ribas įveikti ir naujai išplėsti - ir susijusi įtampa to belaukiant

http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=260
Li Yi
A Song of the Southern River

Since I married the merchant of Qutang
He has failed each day to keep his word....
Had I thought how regular the tide is,
I might rather have chosen a river-boy.

Jiangnan (Ilgosios upės pietinio krašto) daina - Li Yi
Ištekėjau už Qutang'o pirklio
Rytas po ryto nesilaiko sugulimo
Būčiau pagalvojusi potvynis dėsningas
Tekėjusi už, dūkusi su potvynio sūnum

http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=250
Li Pin
Crossing the Han River

Away from home, I was longing for news
Winter after winter, spring after spring.
Now, nearing my village, meeting people,
I dare not ask a single question.

Persikeliant per Han upę - Li Pin

Kalnai už jų žinių laiškų jokių
Slenka žiema po jos pavasaris
Grįžtant namo jau vis labiau bijau
Nebe drįstu kalbint iš kur žmogus

* Riba: kalnai
* Laukia: žinių.
* Traukia namai - artuma - laikinai, sąlygiškai tolimi.
* Riba dingsta.
* Įtampa auga.
* Baimė, nes vengia sulaukti blogų naujienų, tad laukimo pabaigimo.
* Vis labiau vengia, tad vis labiau bijo.

Išvada: perkėlimas perveda per ribą.


----------------------


http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=224
Wang Wei
Deer-park Hermitage

There seems to be no one on the empty mountain....
And yet I think I hear a voice,
Where sunlight, entering a grove,
Shines back to me from the green moss.

http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=225
Wang Wei
In a Retreat Among Bamboos

Leaning alone in the close bamboos,
I am playing my lute and humming a song
Too softly for anyone to hear –
Except my comrade, the bright moon.

http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=226
Wang Wei
A Parting

Friend, I have watched you down the mountain
Till now in the dark I close my thatch door....
Grasses return again green in the spring,
But O my Prince of Friends, do you?

http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=227
Wang Wei
One-hearted

When those red berries come in springtime,
Flushing on your southland branches,
Take home an armful, for my sake,
As a symbol of our love.

http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=228
Wang Wei
Lines

You who have come from my old country,
Tell me what has happened there ! –
Was the plum, when you passed my silken window,
Opening its first cold blossom?

http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=229
Pei Di
A Farewell to Cui

Though you think to return to this maze of mountains,
Oh, let them brim your heart with wonder!....
Remember the fisherman from Wuling
Who had only a day in the Peach-Blossom Country.

http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=230
Zu Yong
On Seeing the Snow-peak of Zhongnan

See how Zhongnan Mountain soars
With its white top over floating clouds –
And a warm sky opening at the snow-line
While the town in the valley grows colder and colder.

http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=231
Meng Haoran
A Night-mooring on the Jiande River

While my little boat moves on its mooring of mist,
And daylight wanes, old memories begin....
How wide the world was, how close the trees to heaven,
And how clear in the water the nearness of the moon!

http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=232
Meng Haoran
A Spring Morning

I awake light-hearted this morning of spring,
Everywhere round me the singing of birds –
But now I remember the night, the storm,
And I wonder how many blossoms were broken.

http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=233
Li Bai
In the Quiet Night

So bright a gleam on the foot of my bed –
Could there have been a frost already?
Lifting myself to look, I found that it was moonlight.
Sinking back again, I thought suddenly of home.

http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=234
Li Bai
A Bitter Love

How beautiful she looks, opening the pearly casement,
And how quiet she leans, and how troubled her brow is!
You may see the tears now, bright on her cheek,
But not the man she so bitterly loves.

http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=235
Du Fu
The Eight-sided Fortress

The Three Kingdoms, divided, have been bound by his greatness.
The Eight-Sided Fortress is founded on his fame;
Beside the changing river, it stands stony as his grief
That he never conquered the Kingdom of Wu.

http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=236
Wang Zhihuan
At Heron Lodge

Mountains cover the white sun,
And oceans drain the golden river;
But you widen your view three hundred miles
By going up one flight of stairs.

http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=237
Liu Changqing
On Parting with the Buddhist Pilgrim Ling Che

From the temple, deep in its tender bamboos,
Comes the low sound of an evening bell,
While the hat of a pilgrim carries the sunset
Farther and farther down the green mountain.

http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=238
Liu Changqing
On Hearing a Lute-player

Your seven strings are like the voice
Of a cold wind in the pines,
Singing old beloved songs
Which no one cares for any more.

http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=239
Liu Changqing
Farewell to a Buddhist Monk

Can drifting clouds and white storks
Be tenants in this world of ours? –
Or you still live on Wuzhou Mountain,
Now that people are coming here?

http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=240
Wei Yingwu
An Autumn Night Message to Qiu

As I walk in the cool of the autumn night,
Thinking of you, singing my poem,
I hear a mountain pine-cone fall....
You also seem to be awake.

http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=241
Li Duan
On Hearing Her Play the Harp

Her hands of white jade by a window of snow
Are glimmering on a golden-fretted harp –
And to draw the quick eye of Chou Yu,
She touches a wrong note now and then.

http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=242
Wang Jian
A Bride

On the third day, taking my place to cook,
Washing my hands to make the bridal soup,
I decide that not my mother-in-law
But my husband's young sister shall have the fiat taste.

http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=243
Quan Deyu
The Jade Dressing-table

Last night my girdle came undone,
And this morning a luck-beetle flew over my bed.
So here are my paints and here are my powders –
And a welcome for my yoke again.

http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=244
Liu Zongyuan
River-snow

A hundred mountains and no bird,
A thousand paths without a footprint;
A little boat, a bamboo cloak,
An old man fishing in the cold river-snow.

http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=245
Yuan Zhen
The Summer Palace

In the faded old imperial palace,
Peonies are red, but no one comes to see them....
The ladies-in-waiting have grown white-haired
Debating the pomps of Emperor Xuanzong.

http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=246
Bai Juyi
A Suggestion to my Friend Liu

There's a gleam of green in an old bottle,
There's a stir of red in the quiet stove,
There's a feeling of snow in the dusk outside –
What about a cup of wine inside?

http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=247
Zhang Hu
She Sings an Old Song

A lady of the palace these twenty years,
She has lived here a thousand miles from her home-
Yet ask her for this song and, with the first few words of it,
See how she tries to hold back her tears.

http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=248
Li Shangyin
The Leyou Tombs

With twilight shadows in my heart
I have driven up among the Leyou Tombs
To see the sun, for all his glory,
Buried by the coming night.

http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=249
Jia Dao
A Note Left for an Absent Ecluse

When I questioned your pupil, under a pine-tree,
"My teacher," he answered, " went for herbs,
But toward which corner of the mountain,
How can I tell, through all these clouds ?"

http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=250
Li Pin
Crossing the Han River

Away from home, I was longing for news
Winter after winter, spring after spring.
Now, nearing my village, meeting people,
I dare not ask a single question.

http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=251
Jin Changzu
A Spring Sigh

Drive the orioles away,
All their music from the trees....
When she dreamed that she went to Liaoxi Camp
To join him there, they wakened her

http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=252
Xibiren
General Ge Shu

This constellation, with its seven high stars,
Is Ge Shu lifting his sword in the night:
And no more barbarians, nor their horses, nor cattle,
Dare ford the river boundary.

http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=253
Cui Hao
A Song of Changgan I

"Tell me, where do you live? –
Near here, by the fishing-pool?
Let's hold our boats together, let's see
If we belong in the same town."

http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=254
Cui Hao
A Song of Changgan II

"Yes, I live here, by the river;
I have sailed on it many and many a time.
Both of us born in Changgan, you and I!
Why haven't we always known each other?"

http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=255
Li Bai
A Sigh from a Staircase of Jade

Her jade-white staircase is cold with dew;
Her silk soles are wet, she lingered there so long....
Behind her closed casement, why is she still waiting,
Watching through its crystal pane the glow of the autumn moon?

http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=256
Lu Lun
Border-songs I

His golden arrow is tipped with hawk's feathers,
His embroidered silk flag has a tail like a swallow.
One man, arising, gives a new order
To the answering shout of a thousand tents.

http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=257
Lu Lun
Border-songs II

The woods are black and a wind assails the grasses,
Yet the general tries night archery –
And next morning he finds his white-plumed arrow
Pointed deep in the hard rock.

http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=258
Lu Lun
Border-songs III

High in the faint moonlight, wildgeese are soaring.
Tartar chieftains are fleeing through the dark –
And we chase them, with horses lightly burdened
And a burden of snow on our bows and our swords.

http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=259
Lu Lun
Border-songs IV

Let feasting begin in the wild camp!
Let bugles cry our victory!
Let us drink, let us dance in our golden armour!
Let us thunder on rivers and hills with our drums!

http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=260
Li Yi
A Song of the Southern River

Since I married the merchant of Qutang
He has failed each day to keep his word....
Had I thought how regular the tide is,
I might rather have chosen a river-boy.

201611Paroda


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2017 lapkričio 05 d., 20:41