神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Mintys.Foucault istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2016 rugsėjo 15 d., 16:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-7 eilutės:
[+Foucault tiesos santvarkų apibūdinimas Maslow poreikių laipsnynu+]

Michel Foucault atkreipė dėmesį į tiesos santvarkas, tačiau jisai nesiryžo apžvelgti, kokių jų apskritai yra buvę ir gali būti. Šiam tikslui siūlau psichologo Abraham Maslow poreikių laipsnyną. Kiekvienam poreikiui pristatau atitinkamą jo tenkinimo būdą: gyvybės poreikį tenkiname įskibdami, saugumo - kaupdami atsargas, bendravimo - vengdami kraštutinumų, vertės poreikį - rinkdamiesi gerą vietoj blogio, laisvės - geresnį vietoj blogesnio, ir prasmės poreikį - geriausią vietoj visų kitų. Kiekvienoje visuomenėje vyrauja vienas kuris poreikis, kurį vienintelį svarsto, visų kitų sąskaita. Pavyzdžiui, Vakaruose vyrauja pokalbis apie laisvę, ar vardan jos valdžia turėtų labiau ar mažiau kištis. Tuo tarpu Lietuvoje Sąjūdžio laikais sužibėjo prasmės poreikis, juk laisvės užtektų tiek ir tiek, bet kad ji būtų mums prasminga. Šį prasmės pokalbį atvėrė naujos priemonės - tarptautiniai ryšiai telefaksais, savilaida kopijavimo aparatais, tiesioginė demokracija skambučiais į televizijos ir radijo laidas. Visgi, jį užgožė pokalbis apie laisvės poreikį. Tačiau liko viltis, kad ne tik paskiri šviesuoliai bet ir liaudis gali sąmoningai pereiti iš seno, išsikvėpusio pokalbio į naują, įkvėpiantį pokalbį. Tai įmanoma būtent kuomet nors kiek susilaikome nuo santvarkos brukamo pokalbio, nuo jos žinojimo. Užtat žmogus, susitelkęs į nežinojimą, išsilaisvina iš visų santvarkų ir bendrysčių, nes jos visos apsibrėžia žinojimu. Už jų visų slypi pamatinė, besąlygiškos tiesos santvarka, kurios dalyviai žino, kad nežino. Iš jos kyla laisvė, už visų santvarkų, tuo tarpu atsakomybę kiekviena santvarka nustato savaip, kaip jinai ją supranta. Ir kiekviena tiesos santvarka žmogų apvaldytų visapusiškai, per jo kūną (jo poreikius) apsukdama jo protą (jo abejones), laimėdama jo širdį (jo lūkesčius) ir nusakydama jo valią (jo vertybes). Tačiau kiekviena santvarka laikosi Dievo ar bent saulės malone, remiasi savo vergų ištekliais, kurie tad visada nors kiek laisvi kažkur nepaisyti žinojimo santvarkos, atsiduoti ne sau, o kitam žmogui, tarnauti nežinojimo santvarkai, joje bręsti savo beprotiškais klausimais, pasireikšti savo asmeniška vertybe.


2016 rugsėjo 15 d., 16:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 16-17 eilutės:
Michel Foucault atkreipė dėmesį į tiesos santvarkas, tačiau jisai neapžvelgė, kokių jų yra buvę ir gali būti. Šiam tikslui pristatau psichologo Abraham Maslow poreikių laipsnyną. Kiekvienam poreikiui
Pridėtos 50-52 eilutės:
* Kūniška bendrystė varžo pirmiausiai mūsų elgesį, tiesiogiai nevaldo mūsų protavimo, nė mūsų jausmų, nė mūsų valios.
* Tačiau jeigu "pasaulis" mus apsupa visapusiškai, jeigu neįsivaizduojame, kad yra kažkas už to pasaulio daugiau, tada jisai netiesiogiai valdo ir mūsų vidinį gyvenimą.
* Visgi, jokia tokia bendrystė nėra visuminė, ji pati priklauso nuo platesnės visatos malonės, pavyzdžiui, nuo mūsų gamtą maitinančių saulės spindulių. Ji priklauso nuo išteklių.
2016 rugsėjo 15 d., 14:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 6 eilutė iš:
* Foucault tiesos santvarkų grindimas Maslow poreikių laipsnynu
į:
* Foucault tiesos santvarkų apibūdinimas Maslow poreikių laipsnynu
2016 rugsėjo 15 d., 14:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 6 eilutė:
* Foucault tiesos santvarkų grindimas Maslow poreikių laipsnynu
2016 rugsėjo 15 d., 14:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 3-5 eilutės iš
Nežinojimo žinojimas...
į:
Laisvė tarnauti žinojimo ir nežinojimo santvarkoms.

Kiti galimi pavadinimai:
* Laisvė ir atsakomybė santvarkoje ir už jos
.
* Nežinojimo žinojimas...
* Visuomenės vaidmuo dorovėje...
* Nežinojimas, kaip dorovės pagrindas...
Pridėtos 30-33 eilutės:
* Kaip žmogus gali pasielgti? Mokslininkai dar nenustatė ir net nepasiūlė, kas lemia
* Susijęs klausimas: kaip gali žmogus dorai elgtis?
* Nagrinėti visuomenės poveikį žmogų, kurį Foucault tyrė.
Pridėta 41 eilutė:
* Visuomenė verčia savo narius pripažinti jos tiesą. Tačiau paklusnumui užtenka tiesiog jai neprieštarauti.
Ištrintos 52-56 eilutės:

Tiesos (pripažinimo) privalomumas. Tačiau paklusnumą gali nusakyti nebūtinai tiesos pripažinimas, o tiesiog neprieštaravimas dėl įvairių priežasčių.

Pakeista 55 eilutė iš:
Dorovės (liūne) pagrindas yra nežinojimas - privalome visada pripažinti, jog iš esmės nežinome, (10+2=?), negalime visas aplinkybes išsakyti, nė žinoti, užtat visada privalome sutikti pradėti nuo pradžių. Kartu privalome atsipalaiduoti nuo paskirų dorovės rėmų. Rėma tik padeda susigaudyti, jog kažką nežinome. Tikslas yra išsiaiškinti, ko nežinome, kur atrandame Dievą. Dievas nežinojimas, tai jo būklė. 10 Dievo įsakymų padeda susigaudyti, ko nežinome. Jėzaus antitezės irgi padeda susigaudyti, gilintis, ko nežinome. Dvejonės ir abejonės.
į:
Dorovės (liūne) pagrindas yra nežinojimas - privalome visada pripažinti, jog iš esmės nežinome, (10+2=?), negalime visas aplinkybes išsakyti, nė žinoti, užtat visada privalome sutikti pradėti nuo pradžių. Kartu privalome atsipalaiduoti nuo paskirų dorovės rėmų. Rėmai tik padeda susigaudyti, jog kažką nežinome. Tikslas yra išsiaiškinti, ko nežinome, kur atrandame Dievą. Dievas nežinojimas, tai jo būklė. 10 Dievo įsakymų padeda susigaudyti, ko nežinome. Jėzaus antitezės irgi padeda susigaudyti, gilintis, ko nežinome. Dvejonės ir abejonės.
2016 rugsėjo 15 d., 13:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 3-5 eilutės iš
Nežinojimas...
į:
Nežinojimo žinojimas...
Pakeistos 13-14 eilutės iš
į:
* Paribis. Partizanas, disidentas, kolaborantas - mūsų vienumas.
* Atsakau Foucault keturis klausimus apie dorovę:
** Kuri mano dalis susijusi su dorove? (kūnas, protas, širdis, valia)
** Kas žmones paskatina rūpintis dorove? (jis išvardina įvairius dorovės rėmus, poreikių tenkinimo būdus, o juk galima atsisakyti savo poreikių, rūpintis kito poreikiais, arba visai jų neturėti)
** Kaip mes tampame dorais? (sąmoningėdami: gyvendami klausimais)
** Kuo dorove siekiame tapti? (kertine vertybe, gyventi plačiau už save)
Pakeistos 23-25 eilutės iš
Tiesa, kaip bendrystės pagrindas. Besąlygiška tiesa, kaip plačiausios, šviesuolių bendrystės pagrindas. Tiesos ribotumas sukuria paribio žmones. Žinojimo tikslas, tai atsakomybė.

Laisvės pagrindas, tai nežinojimas. Laisvi nuo bendrytės. Žinojimas
, nebijoti pasakyti, kad žinai. Tyčinis nežinojimas gali būti nedoras.
į:
* Laisvės pagrindas, tai nežinojimas. Laisvi nuo bendrystės.
* Atsakomybės pagrindas, tai žinojimas, tai žinojimo
tikslas.
* Laisvę ir atsakomybę jungia tiesa: akivaizdumas, atsiskleidimas, pasakymas ką žinai, nežinodamas, kaip tai priims. Mums tam reikia drąsos.
* Apskritai, bendrystė išsako sąlygišką tiesą, kuria esame bendri.
* Tad visos bendrystės yra reikalingos norint, kad tiesa reišktųsi sąlygiškai, kad jinai atsiskleistų pilnai, tai yra, visomis kryptimis ir pakopomis, visaip dalinai.
* Bendrystės pagrindas, tai žinojimas: jis skiria esančius visuomenėje ir už jos ribų.
* Kiekviena visuomenė savaip suvokia tiesą, savaip ją pripažįsta ir grindžia.
* Tiesos ribotumas sukuria paribio žmones.
* Visų bendrysčių dalyvius sieja būtent bendrystės dvasia, besąlygiška bendrystė.
* Besąlygiškas žinojimas, besąlygiškumo galimybė, besąlygiška tiesa: plačiausios, šviesuolių bendrystės pagrindas.
* Dalyvavimas keliose bendrystėse, skirtingose tiesos santvarkose, padeda atsiplėšti nuo bet kurios, mąstyti plačiau, sąmoningėti.


* Visuomenė eina link tiesos išskaidymo, suasmeninimo, nebendrumo, nutolimo nuo vienas kito.
* Netikras nežinojimas. Tyčinis nežinojimas gali būti nedoras.
* Bendrumas vienų vienume.
2016 rugsėjo 15 d., 13:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-16 eilutės:
'''Pavadinimas'''

Nežinojimas...


'''Pranešimo esminės mintys'''

* Visuomenės vaidmuo dorovės klausimuose: dorovės liūnas, laisvė, atsakomybė.
* Žmogaus santykis su esama ir pageidaujama visuomene.
* Kaip suprantu David Ellison-Bey požiūrius į Black Metropolis: dorovinę luomų santvarką, diskriminacijos logiką.
* Dorovės rėmai - Toulminas.
* Gyvenimiški pavyzdžiai, kaip įmanoma bendrauti su esama santvarka, būtent, su Lietuvos įstaigom, su Europos sąjunga.


'''Pranešimo pagrindinė mintis'''
Ištrintos 23-29 eilutės:

'''Pranešimo galimos temos'''

* Išdėstyti kaip savaip suprantu David Ellison-Bey požiūrius į Black Metropolis, dorovinę luomų santvarką, diskriminacijos logiką.
* Savaip išmąstyti santykį su esamą ir pageidaujamą visuomenę, jos svarbą dorovėje, dorovės liūne, atsakomybės ir laisvės klausimuose.
* Kaip įmanoma bendrauti su esama santvarka, būtent, su Lietuvos įstaigom.
* Homoseksualizmo kritika.
2016 rugsėjo 14 d., 16:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 112-114 eilutės iš
3)
į:
3) What are the means by which we can change ourselves in order to become ethical subjects? (Self-forming activity) (KLAUSIMAIS)

4) What is the kind of being to which we aspire when we behave in a moral way? (telos) (Pure, immortal, free, masters of ourselves, etc.?) (KERTINĖS VERTYBĖS) (Savęs nevaržantys - nuo savęs nepriklausomi)
2016 rugsėjo 14 d., 16:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 46-47 eilutės:
palyginti su Toulminu
Pakeistos 100-113 eilutės iš
į:
Ethics: Subjectivity and Truth, edited by Paul Rabinow. Essential Works of Foucault, Volume I.

"On the Genealogy of Ethics"

History of Morals: Distinguish code that determines which acts are permitted or forbidden and the code that determines positive or negative value of the different possible behaviors. Ethics: the kind of relationship that you ought to have with yourself.

1) Which is the aspect or the part of myself or my behavior which is concerned with moral conduct?

(KŪNAS, PROTAS, ŠIRDIS, VALIA)?

2) Mode of subjectivation, the way in which people are invited or incited to recognize their moral obligations. Revealed divine law? Natural law? Rational rule? Most beautiful existence? (ŠTAI TIK DOROVINIAI RĖMAI, POREIKIŲ TENKINIMAI)(NE SAVO POREIKIAIS RŪPINTIS, O RŪPINTIS KITŲ POREIKIAIS, ARBA JŲ VISAI NETURĖTI)

3)
Pridėta 116 eilutė:
* The Order of Things
2016 rugsėjo 14 d., 15:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 18-19 eilutės:
Dorovės (liūne) pagrindas yra nežinojimas - privalome visada pripažinti, jog iš esmės nežinome, (10+2=?), negalime visas aplinkybes išsakyti, nė žinoti, užtat visada privalome sutikti pradėti nuo pradžių. Kartu privalome atsipalaiduoti nuo paskirų dorovės rėmų. Rėma tik padeda susigaudyti, jog kažką nežinome. Tikslas yra išsiaiškinti, ko nežinome, kur atrandame Dievą. Dievas nežinojimas, tai jo būklė. 10 Dievo įsakymų padeda susigaudyti, ko nežinome. Jėzaus antitezės irgi padeda susigaudyti, gilintis, ko nežinome. Dvejonės ir abejonės.
Pakeistos 26-27 eilutės iš
Valdymas žinojimu ir nežinojimu. Tarnavimas esamai santvarkai ar nežinojimo klausimų santvarkai. Atsiribojimas nuo santvarkos susilaikymas nors kiek, grindžiantis aukštesnių santvarkų pirmenybę ir galimybę. Nesusilaikymas iškreipia dorovinius rėmus tai laisvumo nebuvimas. Rėmų tikslas yra pabrėžti laisvumą nepašalinti.
į:
Valdymas žinojimu ir nežinojimu. Tarnavimas esamai santvarkai ar nežinojimo klausimų santvarkai. Atsiribojimas nuo santvarkos susilaikymas nors kiek, (laisvumas), grindžiantis aukštesnių santvarkų pirmenybę ir galimybę. (Pavyzdžiui, laisvės klausimo pakankamas išsprendimas JAV-ose.) Nesusilaikymas iškreipia dorovinius rėmus tai laisvumo nebuvimas. Rėmų tikslas yra pabrėžti laisvumą nepašalinti. (Pokalbio pakeitimas). (Pilnavertiškumas ir Sąjūdis, bendravimo būdų pagrindimas technologijomis.)
Pakeistos 32-33 eilutės iš
Nežinojimo žinojimas tai šviesuolių bendrystės pagrindas
į:
Nežinojimo žinojimas tai šviesuolių bendrystės pagrindas. Nežinojimas tai Dievo požiūris, o žinojimas, tai žmogaus požiūris. Žmogaus požiūris į Dievo požiūrį, tai suvokimo grandinių grandis. Tai išskiria gerąjį vaiką ir blogąjį vaiką. Nežinojimo žinojimas (Sokratas pripažino tik tokią bendrystę.) Šviesuolių bendrystė visur gali išdygti. Nežinojimas, tai Dievo būklė, o žinojimas, tai žmogaus būklė. Nežinojimas, sugebėjimas klausti, tai Dievo atpažinimas.

Žmonių vedimas, ką tikėti: trejopa diskriminacija, valdymas: atsisakyti savo bendrystės vardan peršamos, susidurti su neteisingom kliūtimis, ir sužinoti, jog visa tai tuščia.

Su nežinojimu ateina tikėjimo galimybė, vidiniai požiūriai. Palyginti su šešerybe, su nežinojimo dorybėmis: ironija, skeptiškumu, humoru.

Poreikių laipsnynas - spiralinė dinamika. Suvaldyti mases: kūno politika. Dorovinių luomų santvarkos galutinis pagrindas.

10 Dievo įsakymų (poreikiai), Kristaus pamokslas nuo kalno (abejonės), Dvasios dorovė liūne (lūkesčiai), kas iš tiesų esame: vertybės

dorovė tėra mūsų "atsarginė" savastis (kūnas, protas, jausmai), mūsų dorovinis atvaizdas ar lūkestis - kada gyvename tiesa - kuo iš tikrųjų esame (vertybė) - tada dorovė atkrenta

dorovė liūne - dora gyventi teisingai lūkesčiais, laukti ko iš tikrųjų trokštame - neapkęsti, užtat mylėti - būtent meilės jausmas yra gairė - svarbu, kaip į kitus žiūrime, nesidžiaugti nuodėme, savo laimėjimu ar kitų nelaimėjimu, jeigu tai kertasi su dorove

pavyzdžiui, suklydau su Tomo dėl jo laiško, jo nesupratau, bet elgiausi pakankamai pagarbiai - rodžiau gerą valią, sau ir jam, tad laisvumą gerai širdžiai

Šešerybė: įstaigos logika.

Čikagos universitetas - negalime žinoti. Tai mūsų laikų "tiesos režimas", tai filosofija, jog mįslės neišsprendžiamos ir neišspręstinos.

Laisvė pasisakyti, laisvė mąstyti, suvokti nežinojimą, abejoti ir dvejoti.

Moral code: 10 Dievo įsakymų. Ethics: Pamokslas nuo kalno.

Laiko suvokimas?
Pridėtos 102-103 eilutės:

Homo Sacer, Girgio Agamben.
2016 rugsėjo 14 d., 15:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-8 eilutės:
Tiesa, kaip bendrystės pagrindas. Besąlygiška tiesa, kaip plačiausios, šviesuolių bendrystės pagrindas. Tiesos ribotumas sukuria paribio žmones. Žinojimo tikslas, tai atsakomybė.

Laisvės pagrindas, tai nežinojimas. Laisvi nuo bendrytės. Žinojimas, nebijoti pasakyti, kad žinai. Tyčinis nežinojimas gali būti nedoras.

Tiesos (pripažinimo) privalomumas. Tačiau paklusnumą gali nusakyti nebūtinai tiesos pripažinimas, o tiesiog neprieštaravimas dėl įvairių priežasčių.

2016 rugsėjo 10 d., 13:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 26 eilutė:
įtampos balsai klausimai
2016 rugsėjo 10 d., 13:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 19-22 eilutės:

Žinojimas tai svaigalių bendrystės pagrindas

Nežinojimo žinojimas tai šviesuolių bendrystės pagrindas
2016 rugsėjo 10 d., 13:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 17-18 eilutės:

žinojimas tampa vis grubesnis
2016 rugsėjo 10 d., 13:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 9-10 eilutės:

Laisvė tarnauti žinojimo ir nežinojimo santvarkoms.
2016 rugsėjo 10 d., 13:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 13-14 eilutės:

Valdymas žinojimu ir nežinojimu. Tarnavimas esamai santvarkai ar nežinojimo klausimų santvarkai. Atsiribojimas nuo santvarkos susilaikymas nors kiek, grindžiantis aukštesnių santvarkų pirmenybę ir galimybę. Nesusilaikymas iškreipia dorovinius rėmus tai laisvumo nebuvimas. Rėmų tikslas yra pabrėžti laisvumą nepašalinti.
2016 rugsėjo 10 d., 12:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 10-12 eilutės iš
Visada esame laisvi daryti gerą, kaip rodo atsakomybės apibrėžimas šešerybe.

Atsakomybės
apibrėžimas - galimybė laisvai elgtis su savo ištekliais.
į:
Visada esame laisvi daryti gerą, kaip rodo atsakomybės apibrėžimas šešerybe.
* Laisvės šaltinis yra meilė.
*
Atsakomybės apibrėžimas - galimybė laisvai elgtis su savo ištekliais.
2016 rugsėjo 10 d., 12:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-7 eilutės:
'''Pranešimo galimos temos'''

* Išdėstyti kaip savaip suprantu David Ellison-Bey požiūrius į Black Metropolis, dorovinę luomų santvarką, diskriminacijos logiką.
* Savaip išmąstyti santykį su esamą ir pageidaujamą visuomenę, jos svarbą dorovėje, dorovės liūne, atsakomybės ir laisvės klausimuose.
* Kaip įmanoma bendrauti su esama santvarka, būtent, su Lietuvos įstaigom.
* Homoseksualizmo kritika.
Pakeista 16 eilutė iš:
* Dorovinių luomų santvarka.
į:
* Dorovinių luomų santvarka. Luomų pagrindas yra tai kas vis labiau žemiška, matoma, regima (įvaizdžiu, ikona), pasauliška, kūniška, tad baigiasi kūnu, rase, lytimi.
Pakeistos 20-35 eilutės iš
į:
* Problemos iškilimas. Palyginti su kintamaisiais: žinių didėjimu (sudėtingėjimu) ir mažėjimu (paprastėjimu).
* galia sustatyti pokalbio rėmus, tad tiesos pagrindus, klausimus ir atsamymus, kas yra įprasta ir priimta
* galia ir būdai kaip kas pasidaro
* poreikių tenkinimas ir išsisukimas iš jų
* poreikiai ir visuomenių lygiai spiral dynamics. Įvairūs ryšiai tarp poreikių ir visuomenės tvarkų.
* įvardijimo kalba - širdis ir pasaulis
* galia kaip ribojanti sandara, veiklą varžančią
* asmuo gali steigti bendrystę
* savęs apibrėžimas klausimais, vertybėmis, užmojais, svajonėmis
* kalba kaip galios kūrimas: pasakojimo turinys sakramentai
* kalbos dorovės liūne
* kertinės vertybės kaip sveikas pagrindas bendrystei
* brandos sąlygos ir bendrystė
* lytiniai santykiai, tai kas arčiausia žmogaus
* gerumas, sąmoningumas, įpročiai
Pakeistos 41-47 eilutės iš
į:
'''Pokalbiai su Lietuvos įstaigom'''

* Sodros galia (klysti ir atsiprašyti) ir pokalbiai.
* Išnagrinėti Sodros galią ir susieti su dorovine luomų santvarka - nesu kaip anie.
* Holokausto istorija - atsakomybės šešerybė
* Lietuvos genocido tyrimo įstaigos
Pakeistos 50-52 eilutės iš
į:
* foucault, platonas ir bendrystės użuomazga
Pakeistos 57-96 eilutės iš
Sodros galia (klysti ir atsiprašyti) ir pokalbiai.

Išnagrinėti Sodros galią ir susieti su dorovine luomų santvarka - nesu kaip anie

Išnagrinėti santykį tarp galios ir žinojimo ir kaip tai grindžia įvairius dorovinius rėmus.

Problemos iškilimas. Palyginti su kintamaisiais: žinių didėjimu (sudėtingėjimu) ir mažėjimu (paprastėjimu).

luomų pagrindas yra tai kas vis labiau žemiška, pasauliška, kūniška, tad baigiasi kúnu, rase, lytimi.

galia sustatyti pokalbio rėmus, tad tiesos pagrindus, klausimus ir atsamymus, kas yra įprasta ir priimta

galia ir būdai kaip kas pasidaro

poreikių tenkinimas ir išsisukimas iš jų

poreikiai ir visuomenių lygiai spiral dynamics. Įvairūs ryšiai tarp poreikių ir visuomenės tvarkų.

įvardijimo kalba - širdis ir pasaulis

galia kaip ribojanti sandara, veiklą varžančią

brandos sąlygos ir bendrystė

lytiniai santykiai, tai kas arčiausia žmogaus

gerumas, sąmoningumas, įpročiai

asmuo gali steigti bendrystę

kertinės vertybės kaip sveikas pagrindas bendrystei

foucault, platonas ir bendrystės użuomazga

kalba kaip galios kūrimas
* pasakojimo turinys sakramentai

kalbos dorovė liūne

savęs apibrėžimas klausimais, vertybėmis, užmojais, svajonėmis
į:
'''Konferencija'''
2016 rugsėjo 10 d., 11:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-24 eilutės:
'''Pranešimo pagrindinė mintis'''

Visada esame laisvi daryti gerą, kaip rodo atsakomybės apibrėžimas šešerybe.

Atsakomybės apibrėžimas - galimybė laisvai elgtis su savo ištekliais.

'''Šalutinės mintys'''

* Dorovinių luomų santvarka.
* Doroviniai rėmai.
* Santykis visuomenėje tarp galios ir žmogiško žinojimo bei dieviško nežinojimo. Kaip tai grindžia įvairius dorovinius rėmus.
* Jėzaus tvirtinimai "Aš esu..." ir poreikiai.

trys diskriminacijos skriaudos
# nugręžia nuo savo bendruomenės
# nelygios konkurencijos sąlygos
# pasirodo, kad visa tai tuščia


'''Foucault mintys'''


'''Foucault šaltiniai'''
Ištrintos 34-35 eilutės:
Atsakomybės apibrėžimas - galimybė laisvai elgtis su savo ištekliais
Ištrintos 44-48 eilutės:
trys diskriminacijos skriaudos
# nugręžia nuo savo bendruomenės
# nelygios konkurencijos sąlygos
# pasirodo, kad visa tai tuščia
Pakeistos 68-74 eilutės iš
[[http://www.filosofija.vu.lt/05/konferencija-galia-diskursas-ir-subjektas-michelio-foucault-mastymo-paradigma/ | „Galia, diskursas ir subjektas: Michelio Foucault mąstymo paradigma“]] iki rugsėjo 15 d. Spalio 21-22. [[Foucault]] Aprašyti dorovinę luomų santvarką ir dorovinių rėmų įvairovę.
į:
[[http://www.filosofija.vu.lt/05/konferencija-galia-diskursas-ir-subjektas-michelio-foucault-mastymo-paradigma/ | „Galia, diskursas ir subjektas: Michelio Foucault mąstymo paradigma“]] iki rugsėjo 15 d. Spalio 21-22. [[Foucault]] Aprašyti dorovinę luomų santvarką ir dorovinių rėmų įvairovę.

>>bgcolor=#FFECC0<<

2016.09.10 A: Kaip atsiranda mūsų santykis su visuomene?

D: Visuomenė, tai jūsų kuriama bendrystė, tad ji labai svarbi. Jūs ją kuriate ieškodami manęs, kaip blogasis vaikas. Bet verčiau jūs eitumėte ten kur jus rasčiau, tai yra, amžinai bręsdami, tad vykdydami mano valią, išeidami už savęs klausimais į nežinojimą, į tą nežinojimą iš kurio aš pats kylu. Tuo tarpu jūs visuomene tveriate žinojimą. Tad jum reikėtų išversti visuomenę atsiremdami į mane, į dvasią, ne į ją, sandarą. Jūs kiekvienas esate sandara bet jum dera išeiti už savęs į dvasią ir gyventi bendra dvasia, o teisinga sandara atsiras savaime, kaip pasekmė. O jūs priešingai kuriate bendrą sandarą kuri negali jūsų brandinti nė mylėti. Tai ir yra skirtumas kurį gali tirti ir pristatyti mano vardu ir mano šlovei.
2016 rugsėjo 06 d., 16:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 49-51 eilutės iš
savęs apibrėžimas klausimais, vertybėmis, užmojais, svajonėmis
į:
savęs apibrėžimas klausimais, vertybėmis, užmojais, svajonėmis

[[http://www.filosofija.vu.lt/05/konferencija-galia-diskursas-ir-subjektas-michelio-foucault-mastymo-paradigma/ | „Galia, diskursas ir subjektas: Michelio Foucault mąstymo paradigma“]] iki rugsėjo 15 d. Spalio 21-22. [[Foucault]] Aprašyti dorovinę luomų santvarką ir dorovinių rėmų įvairovę.
2016 rugsėjo 05 d., 15:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 10-11 eilutės:

Atsakomybės apibrėžimas - galimybė laisvai elgtis su savo ištekliais
2016 rugsėjo 05 d., 15:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 8-9 eilutės:

Problemos iškilimas. Palyginti su kintamaisiais: žinių didėjimu (sudėtingėjimu) ir mažėjimu (paprastėjimu).
2016 rugsėjo 05 d., 15:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 7-8 eilutės:
Išnagrinėti santykį tarp galios ir žinojimo ir kaip tai grindžia įvairius dorovinius rėmus.
Pakeista 17 eilutė iš:
poreikiai ir visuomenių lygiai spiral dynamics
į:
poreikiai ir visuomenių lygiai spiral dynamics. Įvairūs ryšiai tarp poreikių ir visuomenės tvarkų.
2016 rugsėjo 05 d., 14:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 3-7 eilutės iš
Sodros galia (klysti ir atsiprašyti) ir pokalbiai

Sodra - išnagrinėti

dorovinė
luomų santvarka - nesu kaip anie
į:
Sodros galia (klysti ir atsiprašyti) ir pokalbiai.

Išnagrinėti Sodros galią ir susieti su dorovine
luomų santvarka - nesu kaip anie
2016 rugsėjo 05 d., 14:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 2-3 eilutės:

Sodros galia (klysti ir atsiprašyti) ir pokalbiai
2016 rugsėjo 05 d., 14:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 2-3 eilutės:

Sodra - išnagrinėti
2016 rugsėjo 05 d., 11:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 39-41 eilutės iš
kalbos dorovė liūne
į:
kalbos dorovė liūne

savęs apibrėžimas klausimais, vertybėmis, užmojais, svajonėmis
2016 rugsėjo 05 d., 11:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 37-39 eilutės iš
* pasakojimo turinys sakramentai
į:
* pasakojimo turinys sakramentai

kalbos dorovė liūne
2016 rugsėjo 05 d., 11:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 36-37 eilutės iš
kalba kaip galios kūrimas
į:
kalba kaip galios kūrimas
* pasakojimo turinys sakramentai
2016 rugsėjo 05 d., 11:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 34-36 eilutės iš
foucault, platonas ir bendrystės użuomazga
į:
foucault, platonas ir bendrystės użuomazga

kalba kaip galios kūrimas
2016 rugsėjo 05 d., 10:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 30-34 eilutės iš
asmuo gali steigti bendrystę
į:
asmuo gali steigti bendrystę

kertinės vertybės kaip sveikas pagrindas bendrystei

foucault, platonas ir bendrystės użuomazga
2016 rugsėjo 05 d., 10:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 28-30 eilutės iš
gerumas, sąmoningumas, įpročiai
į:
gerumas, sąmoningumas, įpročiai

asmuo gali steigti bendrystę
2016 rugsėjo 05 d., 10:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 12-13 eilutės:

poreikiai ir visuomenių lygiai spiral dynamics
2016 rugsėjo 05 d., 10:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 24-26 eilutės iš
lytiniai santykiai, tai kas arčiausia žmogaus
į:
lytiniai santykiai, tai kas arčiausia žmogaus

gerumas, sąmoningumas, įpročiai
2016 rugsėjo 05 d., 10:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 24 eilutė iš:
lytiniai santykiai, tai kas žmogui artimiausia
į:
lytiniai santykiai, tai kas arčiausia žmogaus
2016 rugsėjo 05 d., 10:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 22-24 eilutės iš
brandos sąlygos ir bendrystė
į:
brandos sąlygos ir bendrystė

lytiniai santykiai, tai kas žmogui artimiausia
2016 rugsėjo 05 d., 10:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 4-5 eilutės:

luomų pagrindas yra tai kas vis labiau žemiška, pasauliška, kūniška, tad baigiasi kúnu, rase, lytimi.
2016 rugsėjo 05 d., 10:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 18-20 eilutės iš
galia kaip ribojanti sandara, veiklą varžančią
į:
galia kaip ribojanti sandara, veiklą varžančią

brandos sąlygos ir bendrystė
2016 rugsėjo 05 d., 10:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 16-18 eilutės iš
įvardijimo kalba - širdis ir pasaulis
į:
įvardijimo kalba - širdis ir pasaulis

galia kaip ribojanti sandara, veiklą varžančią
2016 rugsėjo 05 d., 10:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 9-16 eilutės iš
poreikių tenkinimas ir išsisukimas iš
į:
poreikių tenkinimas ir išsisukimas iš

trys diskriminacijos skriaudos
# nugręžia nuo savo bendruomenės
# nelygios konkurencijos sąlygos
# pasirodo, kad visa tai tuščia

įvardijimo kalba - širdis ir pasaulis
2016 rugsėjo 05 d., 10:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 7-9 eilutės iš
galia ir būdai kaip kas pasidaro
į:
galia ir būdai kaip kas pasidaro

poreikių tenkinimas ir išsisukimas iš jų
2016 rugsėjo 05 d., 10:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-7 eilutės iš
* [[http://www.iep.utm.edu/fouc-eth/ | Michel Foucault: Ethics]]
į:
* [[http://www.iep.utm.edu/fouc-eth/ | Michel Foucault: Ethics]]

dorovinė luomų santvarka - nesu kaip anie

galia sustatyti pokalbio rėmus, tad tiesos pagrindus, klausimus ir atsamymus, kas yra įprasta ir priimta

galia ir būdai kaip kas pasidaro
2016 rugpjūčio 23 d., 19:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 1 eilutė:
* [[http://www.iep.utm.edu/fouc-eth/ | Michel Foucault: Ethics]]

Foucault


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2016 rugsėjo 15 d., 16:38