Gvildenu

Bendrystė

Andrius

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai EEEEEE

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? ECD9EC

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Istorija AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti


Metmenys


 • Ar iš tiesų Jono Noreikos veikla nevienareikšmiška?
 • Atsiliepiame į jų tvirtinimus.
 • Jono Noreikos nusikaltimai prieš žmoniją.
  • Aplinkybės Telšiuose
  • Nusikaltimai ir nusikaltėliai
  • Jono Noreikos vaidmuo Telšiuose
  • Jono Noreikos tolimesnė veikla Šiauliuose
 • Klausimai apie dokumentus. Dėmesio atkreipimas.

Užklausos juodraštis


Mano klausimas

Genocido centro vadove Birute Terese Burauskaite, prašau pagrįsto atsakymo į šį klausimą:

Ar iš tiesų Jono Noreikos veikla nevienareikšmiška?

Atsiliepiu į jūsų tvirtinimus

Susipažinau su jūsų centro tvirtinimais:

 • jūsų 2015 metų pažyma apie Joną Noreiką;
 • jūsų vyriausiuojo istoriko Alfredo Rukšėno parašytu straipsniu "Jono Noreikos-Generolo Vėtros biografijos kontroversijos" straipsniu, kuris paskelbtas jūsų akademiniame žurnale "Genocidas ir rezistencija", 2016 m., Nr.1, ps.39-64;
 • jūsų 1997 metais išleista, Viktoro Ašmensko parašyta knyga "Generolas Vėtra".

Susipažinau ir su jūsų leidiniais apie 1941 m. sukilimą:

Jūs pažymoje tvirtinate, kad

 • jūsų istorikai yra "visapusiškai ištyrę" Jono Noreikos veiklą vokiečių ir sovietinės okupacijų laikotarpiu;
 • jūsų atlikti tyrimai leidžia teigti, kad J. Noreikos veikla vokiečių okupacijos laikotarpiu "negali būti vertinama vienareikšmiškai";

Noriu jūsų užklausti: Kodėl su jumis nesutariame dėl Jono Noreikos nusikaltimų prieš žmoniją? Pirmiausia glaustai išdėstysiu jo nusikaltimus, o paskui jums pristatysiu savo klausimus apie nusikaltimus nušviečiančius dokumentus bei jūsų tvirtinimus.

Jono Noreikos nusikaltimai prieš žmoniją

Aš vienareikšmiškai vertinu Staliną, Noreiką ir Hitlerį. Nesuprantu, kaip Lietuvos valstybė galėtų juos vertinti nevienareikšmiškai.

Jonas Noreika siaubingai, širdingai, valingai, aistringai, visapusiškai, vienareikšmiškai nusikalto prieš žmoniją.

 • I) Jonas Noreika vadovavo nusikalstamai gaujai, LAF Telšiai, kuri Lietuvos Respublikos, lietuvių tautos ir "Žemaičių žemės" vardu per vieną mėnesį nužudė daugiau kaip 3,000 žydų ir 300 lietuvių, juos sulaikė, žemino, apvogė, išnaudojo, kankino ir pasmerkė. LAF Telšiai nusikaltimai savo mąstais, žiaurumu, atsidavimu ir melagingumu lenkia Sovietų Sąjungos, nacistinės Vokietijos ir carinės Rusijos nusikaltimus Telšių apskrityje. LAF Telšiai per vieną mėnesį Telšių apskrityje nusikalto taip kaip jokie okupantai neįstengė per ištisus dešimtmečius.
 • II) Jonas Noreika Šiaulių apskrityje tarnavo Lietuvos laikinajai vyriausybei ir naciams okupantams dėl to, kad jisai kaip žmogus asmeniškai labiausiai tiko rengiant nusikaltimus prieš žmoniją.

A) Aplinkybės: Lietuvių savivalda Telšių apskrityje - "Žemaičių žeme" vadinosi laikraštis, taip pat ir delegacija.

 • Veikė Lietuvos respublikos vardu.
  • Jos vardu vykdė karo lauko teismą. Patys gyventojus suėmė, laikė, teisė, tenkino ar atmetė malonės prašymus, ir sušaudė.
  • Seniūnai pravedė mobilizaciją į "Lietuvos kariuomenę".
  • Kariai dėvėjo Lietuvos kariuomenės uniformas su lietuviškais skiriamaisiais ženklais, buvo ginkluoti šautuvais ir pistoletais.
  • Valdžia vykdė Lietuvos laikinosios vyriausybės nurodymus.
  • Siuntė savo delegaciją sveikinti Lietuvos laikinąją vyriausybę.

B) Patys tvarkėsi - taip kaip naciai niekam kitam Lietuvoje neleido

 • Rengė daugiatūkstantinę manifesticiją - karinius paradus.
 • Leido savo spaudą, matyt, be cenzūros. Nemini jokių vokiečių.
 • Patys valdė ir dalino žydų turtą, net jiems gyviems esant.
 • Patys gaudė komunistus.
 • Patys vedė karo lauko teismą ir skyrė, vykdė mirties bausmes.
 • Patys tvarkė žydų getą.
 • Patys rengė žydų šaudymą ir jam vadovavo.
 • Nenusiginklavo.
 • Kariai įstojo į T.D.A. ir taip ją vadino.
 • Kuopos kaip tokios įtrauktos į Šiaulių batalioną.
 • Šiaulių 14-ojo bataliono štabas tikrumoje buvo Telšiuose iki 1942 m. rugsėjo 1 d. (Lipčiaus atleidimo)
 • O Plungėje kuopa virto bataljonu.

C) Aukščiausia valdžia buvo Lietuvių Aktyvistų Frontas

 • Pagal viską, aukščiausias turėjo būti Ramanauskas.
 • Noreika (pirm Ramanausko) sudrausmino aktyvistus ir nuovadų viršininkus.
 • Jo štabo vadas teikė malonės prašymus.
 • Plungės LAF vadas Alimas rengė žydų žudynes.
 • Baltaraiščiai Alsėdžiuose.
 • LAF vadai vadovavo Žemaičių žemės delegacijai: Noreika, Juodikis, Alimas, Svilas, taip pat Bagdonas, Vilutis.
 • Aktyvistai leido laikraštį "Žemaičių žemė".
 • Tie patys
 • Persivadino LNP, TDA kuopa, butų biuru, Žemaičių legionu.

D) Vokiečiai jų nevaldė

 • Nesimatė vokiečių karininkų - tiktai kariai, svečiai, ryšininkai, kankintojai - įsakymų nedavė, tiktai patardavo.
 • Patys vokiečiai nežinojo, kas kraštą valdė.
 • Neįėjo į Jėgerio ataskaitą, nė į SD ataskaitą.
 • Žydus pradėjo žudyti anksti - liepos mėnesį, kai jų nevykdė Jėgeris.
 • Žydus vergus laikė ilgai - net iki gruodžio mėnesio pabaigos.

E) Glaudūs ryšiai su LNP ir LAF Karaliaučius

 • Jono Noreikos bendradarbių tinklą geriausiai išmanė genocidinės Lietuvių nacionalistų partijos vadas Klemensas Brunius, ir jis buvo ištikimas būtent Puodžiui

F) Įgyvendino plungiškio Germanto Meškausko svajonę išžudyti to krašto žydus.

 • Vadinosi lietuvių nacionalsocialistine policija.

Įvardinti visus nusikaltėlius ir jų nusikaltimus.

 • Žydų išžudymų rengimas, jų kankinimas ir žudymas.
 • Žydų sulaikymas, apiplėšimas, išnaudojimas, jų stovyklos valdymas.
 • Nusikaltimų kurstymas spauda, kalbomis ir renginiais.
 • Lietuvių sušaudymas.
 • Priverčiamojo darbo stovyklų valdymas.
 • Neteisėtas lietuvių vertimas tarnauti kariais.
 • Neteisėtas veikimas Lietuvos respublikos vardu.
 • Atsisakymas gelbėti sovietų tremiamus lietuvius ir lietuvių skriaudžiamus žydus.
 • Rainiuose nužudytų lietuvių ir jų šeimų nelaimės išnaudojimas ir iškraipymas kurstyti neapykantą.
 • Melagingas sąmokslas, kad lietuviai nekalti, o būtent žydai kalti, kad lietuviams trūko kantrybė.

Jono Noreikos tinklo brėžinys

I) Telšių apskrityje

 • A) Jonas Noreika buvo aukščiausia valdžia: Telšių LAF vadas.
  • Telšių LAF štabo vadas svarstė, tenkino ir atmetė Lietuvos respublikos karo lauko teismo mirties bausme nuteistųjų malonės prašymai.
  • Jisai buvo vyresnis už Telšių apskrities pirmininką Ramanauską - pirmuoju pasirašė draudimą savarankiškai vykdyti mirties bausmes.
  • Jisai dalvyavo karo lauko teisme.
  • Jisai pagrindinę kalbą pasakė manifestacijoje.
  • Jisai vadovavo Žemaičių žemės delegacijai sveikinti.
  • Jisai kartu su LNP ir LAF atstovu turėjo trise sudaryti naują, bendrą LNP štabą.
  • Jisai iš vokiečių gavo leidimus nešioti ginklą.
  • Jisai Plungėje leido spaudą 500-1,000 lapelių tiražu.
  • Jonas Noreika vadovavo Telšių apskrityje nacių Vokietijos malone ir Lietuvos nacionalsocialistų vardu
  • Kada žydai buvo laikomi ir kankinami Plungės sinagogoje, Jonas Noreika su šeima gyveno visai ten pat, turtingų žydų name
 • B) Jonas Noreika į savo nusikaltimus įtraukė to krašto karininkus, valdininkus, dvasininkus, šviesuolius, jaunimą ir plačiąją visuomenę.
  • Jonai Noreikai pavaldūs karininkai, LAF vado pavaduotojas Bronius Juodikis, LAF Plungės vadas Povilas Alimas, kapitonas Stasys Lipčius, kapitonas Kazimieras Venclauskis, viršila Pranas Šapalas visi rengė žydų žudynes
   • Jonas Noreika artimai ir ištisai bendradarbiavo su išžudytoju Povilu Alimu prieš ir po žudynes.
  • Jonas Noreika vertė Telšių vyskupijos vyskupus su juo skaitytis.
   • Vyskupai turėjo kreiptis per jį, kad Lietuvos respublika nesušaudytų Žūtauto.
   • Vyskupas Staugaitis savo laiške įspėjo valdžios organus.
   • Noreika po šv.mišių iš katedros surengė Tautinio darbo apsaugos karinį paradą.
  • Jono Noreikos baltaraiščiai sulaikė Alsėdžių kaimo žydus ir paskui juos kankino ir nužudė.
  • Jonas Noreika pavertė Rainių aukas savo nusikaltimų pateisinimu.
   • Laikraščiu kurstė kerštą, taip pat, reikia manyti, savo manifestacija ir Bagdono kalbomis.
   • Jis patsai pajėgė malonę suteikti atsakingiausią kaltininką, leido sušaudyti mažiau atsakingus.
   • Jo valia sušaudyti nužudymo aplinkybių liudytojai.
   • Jo prokuroras - dubenėlis
   • Mockaus knyga visai santūri žydų klausimu
 • C) Jonui Noreikai svarbiausia buvo žydų išžudymas.
  • Jono Noreikos leidžiamas laikraštis "Žemaičių žemė"
   • Holokausto metu ragino ir teisino visų Lietuvos žydų išžudymą.
   • Lietuvos žydų išžudymą laikė pirmuoju uždaviniu.
  • Jonas Noreika buvo demokratijos priešas ir Hitlerio bei nacizmo šalininkas
  • Jonas Noreika, kaip Telšių LAF vadovas, atsako už teisėtų karo veiksmų nepanaudojimo gelbėti tremtinius
 • D) Jonas Noreika išdavė juo patikėjusius
  • išdavė LLV
  • išdavė LAF
  • galėjo taip siaubingai nusikalsti kadangi turėjo didelį žmonių (lietuvių ir žydų) pasitikėjimą ir didelį tikėjimą Lietuva ir lietuvybe

II) Šiauliuose A) Noreika buvo paskirtas į Šiaulius dėl to, kad Urbaitis atsisakė pareigų, nesutiko dalyvauti nusikaltimuose prieš žmoniją, ir norėjo, kad LLV jį atleistų. B) Noreika puikiai suprato, kas yra Holokaustas, jam pritarė ir sutiko prie jo prisidėti. C) Vidaus reikalų ministras Šlepetys buvo LNP įkaitas ir buvo priverstas paskirti Noreika. D) Noreika paskubino žydų naikinimą Šiaulių apskrityje. E) Noreika bandė steigti priverčiamojo darbo stovyklą ir palaikė vergvaldystę, tūkstančių karo belaisvių prievartavimą.

Klausimai apie dokumentus. Dėmesio atkreipimas.

Žemaičių žemė, Nr.5

 • Užtektų panagrinėti Žemaičių LAF laikraštį "Žemaičių žemė" Nr.5.
 • Vedamasis, Jonui Noreikai būdingos mintys, palyginti:
  • Jonas Noreika, Pakelk galvą, Lietuvi!!!
  • Jonas Noreika - esė apie autokratiją

Žemaičių žemė

 • Kur Žemaičių žemė Nr.1?
 • Kur Laisvieji žemaičiai?
 • Kas dalyvavo?
 • Palyginti su Damijonas Riauka. "Branginkime laisvę". Trimite, 1996 m. kovo mėn., Lietuvos šaulių sąjungos leidinyje.
  • 1941 m. liepą kartu su kitais 10 Žemaitijos inteligentų reikalavo vokiečių vadovybę uždrausti genocidą prieš lietuvių ir žydų tautybių žmones ir suteikti Lietuvai savivaldą.
  • Inteligentai? Kazimieras Mockus? Maironio seseraitis, kapitonas Lipčius? vyskupas Staugaitis?
 • Žemaičių žemė Nr.1, liepos 9 d. - Lietuvių aktyvistų fronto veiklos metmenys
 • Damušio, Naručio, Naujokaičio pareiškimai

Zenono Blyno dienoraštis

 • Žemaičių žemės genocidinės delegacijos sąstatas ir veikla.
 • LNP dokumentai - parodyti - genocidiniai
 • LNP vadai - išvardinti visus - genocidininkai
 • Palyginti Leoną Taunį - pavadinti mokyklą jo vardu?
 • LNP išdavė Škirpą
 • LNP surengė pučą prieš LLV, iš tikrųjų, prieš Bobelį
 • Norėjo išsiųsti Noreiką iš Kauno.
 • Įkvėpė LNP žydų žudymui.
 • Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga

Karo lauko teismo bylos

 • sušaudė komunistuojančius
 • Baužos byla sušaudė kalėjimo prižiūrėtojus
 • tragiškai žuvo žmona (Tenisono) - psl.340
 • Tenisonas - Žemaitijos girių takais - kodėl nemini tuos laikus?
 • Jonušauskienės Julijos parodymai - žuvo kalėjimo prižiūrėtojas, kuris bandė juos gelbėti
 • vyskupai išgelbėjo Žūtautą - Vyskupo Borisevičiaus byla - Žūtautas - ir Telšių vyskupijos svetainė
 • Bauža pabėgo bet jo paskui nesušaudė
 • Krygerio prisiminami (Ramanauskas, datos, ir Krygerio likimas)
 • LCVA f.1075, a.2, b.6) Noreikos įsakymas nežudyti
 • Vilutis apie Gewecke
 • palyginti su Jėgerio ataskaita, kaip jie gelbėjo komunistus iš kalėjimo - vadinasi vokiečių įsivėlimas laikytinas kalėjimų sutvarkymas - vadinas lietuviai patys sušaudė žydus
 • R1441-2-1
 • R1441-2-21
 • R1441-2-25
 • R1441-2-69
 • R1441-2-148
 • R1441-2-272
 • R1441-2-321

Kun.Pukio parodymai

 • Noreika gyveno Plungėje, draugavo su Alimu
 • Plungėje teismai
 • Lietuvos kariuomenės karininkai - Lipčius
 • Plungės švietimo istorija - Lipčienė
 • LKP-Pukys-neaisku

Pakalniškio knygos, ypač: Septintoji diena

 • Pakalniškis Plungė
 • Pakalniškis Studento dienoraštis
 • Pakalniškis Per dvidešimtąjį amžių
 • Pakalniškis Septintoji knyga
 • Pakalniškis - pasikalbėjimas su Akiračiais
 • Lietuvos kariuomenės mobilizacija
 • Bylos apie priverstinę mobilizaciją
 • Išvardinti visi karininkai
 • Teisingos datos
 • Pakalniškio nutylėjimai ir dalyvavimas
 • Pakalniškio dienoraščiai
 • Potvynis ALKA archyve
 • Pakalniškis prisimena Noreiką
 • Alsėdžiai - baltaraiščiai
 • byla pie moblizaciją tuomet ir šaukimus vėliau

Plungiškių ir giminių prisiminimai

 • Susisiekieme su JAV gyvenančia Noreikos anūke Silvia Foti. Jinai patvirtino, kad Jonas Noreika gyveno Plungėje ir jos manymu jisai Plungėje nusikalto prieš žydus. Jinai prieš kelis metus buvo Plungėje, bendravo su plungiškiais, taip pat buvo atvykusi Silvios teta, kuri pasakojo, kaip jinai būdama paauglė gyveno Plungėje ir būtent tame name 1941 m. liepos mėnesį lankydavo mažą mergaitę, Silvios mamytę Danutę, su ja pažaisti. Taip pat Šiauliuose yra gražus šachmatams stalas, kilęs iš tų namų, netgi su jidiš įrašu kitoje pusėje.
 • Namas, kuriame gyveno: turtingų žydų name Vaižganto 3, netoli sinagogos, Vaižganto 7a, kur buvo laikomi žydai.
 • Baldai
 • 1971 m. Stanislava Pocienė''', 1907 m. gimimo, pasakė savo sūnui, studentui Bronislavui Pociui, kad 1941 m. Jonas Noreika vadovavo Plungės žydų žudynėms, kaip Plungės komendantas. Jis turėjo 20 pakalikų (lietuvių policininkų baltaraiščių, kurie ant rankos nešiojo baltus raiščius). Ji tai girdėjo iš žmonių. Ji 1941 m. Plungės fabrike dirbo verpėja. Bronislavas Pocius sutiko, kad tai paskelbtumėme.
 • Susirašinėjimas 2002 metais.
 • Kokia to namo istorija?
 • Damijonas Riauka, Trimite: 1941 m. liepos mėn. kapt. J.Noreika kartu su kitais penkiais Lietuvos kariuomenės karininkais (dalyvaujant šių eilučių autoriui, kaip Mardosų kuopos ryšininku) savo bute įsteigė "Žemaičių legioną".
  • Kur tas butas?

LNP ir LAF Karaliaučius

 • Bruniaus parodymai - Telšiai: Noreika, LNP
 • Vilutis - Likimo mozaika - apie LAF, LNP, Puodžių
 • Zenonas Blynas - palyginti tris deklaracijas - antroji atskleidžia voldemarininkų įtaką

Leidimas nešioti ginklus (LCVA f.1075 a.2 b.19 l.3R)

 • Leidimuose nešioti ginklus įrašyti Telšiai ir Lietuvos nacionalsocialistų policija. (Vadinasi, ginklai reikalingi ne karo veiksmams, o tvarkyti žmones - žydus, komunistus.)
 • Riauka mini leidimus nešioti ginklus.
 • Šilgalis: Kelionės į Vokietiją
 • Jam vieninteliam leista vadintis Lietuvos nacionalsocialistu.
 • Olšvangas: jam rūpėjo išžudyti žydus
 • Jisai buvo Heydricho pažįstamas ir Grėfės bičiulis.
 • Pakalniškis: Plungė turėjo savo užtarėją - Germantą Meškauską. Pastoviai rūpinosi Plungės kraštu per Pakalniškį, įsteigė dvi naujas mokyklas, lankėsi ir keitė mokyklų vadovus.
 • Nė voldemarininkai, nė Škirpa jo nenorėjo, nes laikė jį ištikimu geštapininku.
 • Kun.Yla jį apibudino, kaip vienintelį tikrą Lietuvos nacį.
 • 1939 m. Heydrichui siūlė rengti pogromus.
 • Kodėl lietuvių kalba iš kairės, o vokiečių iš dešinės. Ar neturėtų būti atvirkščiai?
 • Ramanausko antras raštas, ką jisai reiškia?

Kiti blankai

 • Telšių apskrities LAF vadas (Svilo išduotas) pažymėjimas apie asmens priešbolševistinį darbą. Skirtingi asmenys: Vadas, Štabo vadas, Būrio vadas.
 • Apylinkės LNP Geležinio Vilko Vadui Pareiškimas Įstoti į TDA.
 • LNP-TDA nario žinios. Apačioje, ką reiškia Sp. "Spindulys" 2620.41 ?
 • Geležinio vilko nario iškilmingas pasižadėjimas.
 • TDA nario pasižadėjimas.
 • Telšių TDA Ramovės nario pareiškimas
 • Telšių apskrities viršininkas Policijos nuovados viršininkui. Patikrinimas ar ginklai laikomi užsibaigus leidimo galiojimui.

Skelbimai

 • 1942 m. vasario mėn. 6 d. savanorių į savisaugų dalinių surašymas - Vokietija ir vokiečiai išvis neminimi

Zenono Ivinskio pro memoria

 • vokiečiai nežino, kas dalyvavo
 • Dieckmann apie Mažeikiai: which Germans were involved is unclear. Apie Plungė: vokiečiai lietuviai? Dieckmann: Mažeikiuose ir Plungėje žydai daug greičiau išžudyti negu kitur Šiaulių apygardoje.

Dieckmann apie Noreiką - tą pačią dieną rugpjūčio 5 d. griežčiau pasielgta su žydų turtu kaip kad Urbaitis ketino. psl.862

 • jo laiškai Olšvangui: per daug visi įsivėlę
 • Olšvango knyga
 • Vilučio Leono byla
 • Staugaitis Vyskupas - raštai - pamokslas
 • Algminas. O šešių metų berniukas Liutavaras L. Algminas įsidėmėjo, kaip jo tėvas, Klaipėdos krašte tarnavęs pasienio policininku, buvo vienas iš , jam po Rainių žudynių pasakojo apie kaltininkus: Nebūtų gerai, jei jie būtų surasti šiuo metu, nes žmonės imtų patys viską į savo rankas. Kai, arba jei, viskas grįš į normalias vagas, žmonės bus teisiami, ir mums reikia, kad būtų nuteisti teisingai. To dabar negalime padaryti. (Samogitia mea Patria, ps.25) buvo vienas iš saugumo karininkų, prisiėmusių vietinės policijos atsakomybę už tvarką vokiečių okupuotoje Lietuvoje. Skirtingai nuo sovietų, naciai suteikė Lietuvai tam tikrą autonomiją. ... Atskiros apskritys formavo savo vietines valdžias, o saugumas buvo patikėtas policijos atstovams profesionalams. (27) ...

Narutis - pasirengimai sukilimui

 • Noreika - spauda
 • Algminienė - atsisakė gelbėti tremtinius
 • Opulskio byla
 • Vanagaitė - Bagdonas (Opulskis?)
 • LYA-Atkočiūnas-Stulginskis
 • LCVA-378-4-23-Juočeris
 • Vitkus Bergmanas - Gargždai
 • Tiesa - Kuliai

"Žemaičių saulutė"

 • tikrosios kankinės

Zalman Bloch

 • visame pasaulyje Telšius labiausiai išgarsino ir tebegarsina Telšių ješiva
 • sovietai uždarė šią ješivą ir stebina, kaip lietuviai kaimynai galėjo dar labiau nuskriausti jos žydus
 • sinagogos gatvė - žydų paveldo turtas
 • rabino kankinystės pavyzdys
 • "Dievas yra visiems"
 • palyginti su dubenėliu
 • su vyskupu Staugaičiu ir vyskupu Brizgiu
 • ar "Žemaičių žemės" Dievas yra Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dievas?
 • Noreikos "Trys velniai" - ar tai Stalinas, Hitleris ir Noreika?
 • Ar čia susiję su Pyragiaus priesaika? su jo mintimis apie Dievą?

Šiauliai

Igno Urbaičio byla - Ignas Urbaitis atsisakė

 • Ignas Urbaitis - šeimos knyga

Ambrazevičiaus laiškas Ivinskiui

Jasaitis

 • Jasaitis - Išgelbėję pasaulį (ėjo pas Gewecke)

Noreika algas išmokėjo batalionui algas - Žagarės žydų žudikams.

 • Bylos apie priverstinę mobilizaciją.

Noreika - priverčiamojo darbo įstaiga

 • Taip pat: Radviliškio darbo stovykla.

Noreika - norėjo būti apygardos tarėju, jam neleido

Noreika - Kuršėnai - užstojo žydų turto grobstytojus

 • tai išsako jo požiūrį į žydų žudymą, kaip didelį tikslą

Šiauliai

 • LCVA - R1099-1-1 Šiauliai
 • LCVA - R1099-1-2 Šiauliai
 • R1099-1-3 Šiauliai
 • R1099-1-8 Šiauliai
 • R1099-1-15 Šiauliai
 • R1099-2-2
 • R1099-1-22 Šiauliai
 • Šiauliai Tėviškė

Noreikos mitas

Kiti lietuviai, Štuthofo kaliniai, nusikaltę prieš žmoniją

 • Pranas Germantas-Meškauskas
 • Stasys Puodžius
 • Kazys Bauba
 • Rapolas Mackonis
 • Petras Buragas - Vilniaus miesto burmistro referentas žydų klausimu
 • Juozas Narakas? vidaus reikalų generalinio tarėjo pavaduotojas
 • Mečislovas Mackevičius? teisingumo generalinis tarėjas
 • Mykolas Mačiukas? LAF karinio skyriaus viršininkas

Noreikos mito kūrėjai

Riauka

Ašmenskas

kiti...?

Pabaigai

Esminė problema yra, kad 1941 m. lietuvių tautos valios reiškėjai Hitlerio nevertino vienareikšmiškai, kaip blogio puoselėtoją. Akivaizdu, kad 2018 m. Genocido centras panašiai vertina Hitlerį nevienareikšmiškai. Užtat Genocido centras negali teisingai vertinti Jono Noreikos, kuris 1939 metais skelbė Lietuvos karininkų žurnale, koks Hitleris žavus.

Genocido centro simbolis yra jos buvęs darbuotojas Petras Stankeras - 80% "Mein Kampf" išleido lietuvių kalba.

Kleisto liudijimas apie Hitlerį ... ir

neva šeši milijonai

Holokausto Atlasas -

Kiti dokumentai

ŠMERŠ?

 • Jono Noreikos byla
 • Noreikos kartotekos kortelė
 • Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga

Žydų skriaudimas

 • LCVA-1075-2-18 Telšių burmistras raštai
 • "Žemaičių saulutė" apie žydaičių krikštą ir išžudymą Kaušėnuose
 • Gyvybė ir duoną nešiančios rankos IV
 • Jakovas Bunka - Plungės žydų istorija
 • Jakovas Bunka - The Jewish Page of Plungian History
 • LKP-3377-55-107
 • LKP-3377-55-126
 • LKP-3377-55-127
 • LKP-3377-55-138
 • LKP-3377-55-140
 • LKP-3377-55-156
 • LKP-3377-55-159
 • LKP-3377-55-161
 • The Vanished World of Lithuanian Jews
 • Vlado Butrimo byla
 • Jono Šlepečio byla (ministro)
 • Kapčiaus Antano byla
 • Mažeikos Klemo byla
 • Sverio Vaclovo byla
 • Kontauto byla
 • Narkaus byla
 • Saukalo byla
 • Slabšio byla
 • Rudavičiaus Zenono byla
 • Riauka - Dienovidis
 • Riauka - Mardosų kuopa
 • Riauka - Trimitas 1943 m. vasario mėn. 23 d. vokiečių geštapas jį areštavo ir įgrūdo į Šiaulių kalėjimą Mardosų pogrindis išpirko iš kalėjimo.
 • Riauka - Ūkininkas
 • Jono Noreikos byla - inteligentų organizavimas
 • LCVA bylos
 • Lietuvos kariuomenės karininkai
 • Lietuvos žydų žudynių byla
 • LYA K1-47-1268 bendradarbiavimas
 • LKP-Kiti
 • Masinės žudynės 2 dalis
 • Masinės žudynės Lietuvoje - Telšių apskrityje
 • Mockūnas Pavargęs herojus
 • Nagevičius Karo muziejus
 • Petuchauskas - Jonas Noreika - Lygumai
 • Plateliai
 • Plungės kraštas - Mardosų
 • Plungės kraštas - Alsėdžių
 • Plungės kraštas - Plateliai
 • Plungės kraštas - Žemaičių kalvarija
 • Rietavo apylinkės
 • Tautos teisė sukilti
 • Žemaičių žemė (Klaipėda)
 • Žemaitis
 • Žlibinai
 • Rainiai - Landsbergis

Liudijimas prieš vyskupą Staugaitį

 • Ona Algminienė, Raudonasis Amaras - patvirtina

Rainių "Pasmerktųjų testamentas"

 • Kaip su tuo dubenėliu?
 • Ar tekstas galėjo sutilpti?

Nenaudosime

 • Holokaustas Žemaitijoje
 • Lietuvos aidas - Germantas
 • Mūsų Lietuva Telšių apskritis
 • LNP nario žinynas
 • Lietuvių frontas
 • Lietuvos inteligentija 1940-1941
 • LCVA - Kazys Mockus dokumentai
 • Jurgėla - Lietuviškoji skautija
 • Končius - Žemaičių šnekos
 • LKP-Zenono Ivinskio dienoraštis

Dar kitos bylos

 • Lietuvių policijos Šiaulių (14-asis) ir Panevėžio (10-asis) batalionai (1941-1944).
 • Gerulių stovykloje žydai - pro Telšius - tiktai Noreikos įsakymu
 • LAF vado Noreikos pavaduotoją, apskrities policijos viršininką Bronių Juodikį nušovė sovietiniai partizanai. (Stankeras, ps.678) Ar jo nužudymas laikytinas antinacine veikla? Ar Genocido centras prieštarautų, kad jiems būtų pastatytas paminklas? Ir kokiu pagrindu prieštarautų? O jeigu būtų nušovę Noreiką?

Palyginimui: Sovietų tremties suvestinė (Gladkovo, birželio 19 d.): Telšių apskrityje: tariamai "antitarybinio, socialiai pavojingų" žmonių - 368 ištremti ir 82 areštuoti

Paskutiniai Telšių žydai išžudyti gruodžio mėnesio pabaigoje - jau po Jėgerio raporto - tai parodo, kad to krašto žydai tarsi nesiskaitė dalimi Lietuvos.

Rietavo sukilėliai dalyvavo žudynėse.

Matosi, kad jisai negerbė tų žmonių, kurie prašė jo malonės. Užtat jisai gerbė tą žmogų - Algirdą Žūtautą - kuris, kaip Noreika, svarstė kitų žmonių likimus.

Išnašos

Kiti klausimai

Škirpos užklausai

'Brazaičio užklausai

 • Freiburge - Generolo Polio archyve - ieškoti memorandumo (Chaimas Bergmanas)

JonasNoreikaSantrauka


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 balandžio 22 d., 22:02