神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Mintys.JonasNoreikaSantrauka istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2018 balandžio 25 d., 16:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-511 eilutės iš
-------------------
''Metmenys''
-------------------

* Ar iš tiesų Jono Noreikos veikla nevienareikšmiška?
* Atsiliepiame į jų tvirtinimus.
* Jono Noreikos nusikaltimai prieš žmoniją.
** Aplinkybės Telšiuose
** Nusikaltimai ir nusikaltėliai
** Jono Noreikos vaidmuo Telšiuose
** Jono Noreikos tolimesnė veikla Šiauliuose
* Klausimai apie dokumentus. Dėmesio atkreipimas.

---------------------
''Užklausos
juodraštis''
--------------------------

[++Mano klausimas++
]

Genocido centro vadove Birute Terese Burauskaite, prašau pagrįsto atsakymo į šį klausimą:

'''Ar iš tiesų Jono Noreikos veikla nevienareikšmiška?'''

[++Atsiliepiu į jūsų tvirtinimus++
]

Susipažinau su jūsų centro tvirtinimais:
* jūsų 2015 metų pažyma apie Joną Noreiką;
* jūsų vyriausiuojo istoriko Alfredo Rukšėno parašytu straipsniu "Jono Noreikos-Generolo Vėtros biografijos kontroversijos" straipsniu, kuris paskelbtas jūsų akademiniame žurnale "Genocidas ir rezistencija", 2016 m., Nr.1, ps.39-64;
* jūsų 1997 metais išleista, Viktoro Ašmensko parašyta knyga "Generolas Vėtra".

---------------------

Susipažinau ir su jūsų leidiniais apie 1941 m. sukilimą:
* Rukšėno straipsniu: [[http://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2010~1367170929223/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content | 1941 m. birželio sukilimas Kretingos, Mažeikių ir Telšių apskrityse]]
** mini Alimą kaip sukilėlį, ne kaip žudynių rengėją, taip pat mini Juodikį
* Bubnio knyga apie sukilimą

Jūs pažymoje tvirtinate, kad
* jūsų istorikai yra "visapusiškai ištyrę" Jono Noreikos veiklą vokiečių ir sovietinės okupacijų laikotarpiu;
* jūsų atlikti tyrimai leidžia teigti, kad J. Noreikos veikla vokiečių okupacijos laikotarpiu "negali būti vertinama vienareikšmiškai";Noriu jūsų užklausti: Kodėl su jumis nesutariame dėl Jono Noreikos nusikaltimų prieš žmoniją? Pirmiausia glaustai išdėstysiu jo nusikaltimus, o paskui jums pristatysiu savo klausimus apie nusikaltimus nušviečiančius dokumentus bei jūsų tvirtinimus.

[++Jono Noreikos nusikaltimai prieš žmoniją++]

Aš vienareikšmiškai vertinu Staliną, Noreiką ir Hitlerį. Nesuprantu, kaip Lietuvos valstybė galėtų juos vertinti nevienareikšmiškai.

Jonas Noreika siaubingai, širdingai, valingai, aistringai, visapusiškai, vienareikšmiškai nusikalto prieš žmoniją.
* I) Jonas Noreika vadovavo nusikalstamai gaujai, LAF Telšiai, kuri Lietuvos Respublikos, lietuvių tautos ir "Žemaičių žemės" vardu per vieną mėnesį nužudė daugiau kaip 3,000 žydų ir 300 lietuvių, juos sulaikė, žemino, apvogė, išnaudojo, kankino ir pasmerkė. LAF Telšiai nusikaltimai savo mąstais, žiaurumu, atsidavimu ir melagingumu lenkia Sovietų Sąjungos, nacistinės Vokietijos ir carinės Rusijos nusikaltimus Telšių apskrityje. LAF Telšiai per vieną mėnesį Telšių apskrityje nusikalto taip kaip jokie okupantai neįstengė per ištisus dešimtmečius.
* II) Jonas Noreika Šiaulių apskrityje tarnavo Lietuvos laikinajai vyriausybei ir naciams okupantams dėl to, kad jisai kaip žmogus asmeniškai labiausiai tiko rengiant nusikaltimus prieš žmoniją.


A) Aplinkybės: Lietuvių savivalda Telšių apskrityje - "Žemaičių žeme" vadinosi laikraštis, taip pat ir delegacija.
* Veikė Lietuvos respublikos vardu.
** Jos vardu vykdė karo lauko teismą. Patys gyventojus suėmė, laikė, teisė, tenkino ar atmetė malonės prašymus, ir sušaudė.
** Seniūnai pravedė mobilizaciją į "Lietuvos kariuomenę".
** Kariai dėvėjo Lietuvos kariuomenės uniformas su lietuviškais skiriamaisiais ženklais, buvo ginkluoti šautuvais ir pistoletais.
** Valdžia vykdė Lietuvos laikinosios vyriausybės nurodymus.
** Siuntė savo delegaciją sveikinti Lietuvos laikinąją vyriausybę.
B) Patys tvarkėsi - taip kaip naciai niekam kitam Lietuvoje neleido
** Rengė daugiatūkstantinę manifesticiją - karinius paradus.
** Leido savo spaudą, matyt, be cenzūros. Nemini jokių vokiečių.
** Patys valdė ir dalino žydų turtą, net jiems gyviems esant.
** Patys gaudė komunistus.
** Patys vedė karo lauko teismą ir skyrė, vykdė mirties bausmes.
** Patys tvarkė žydų getą.
** Patys rengė žydų šaudymą ir jam vadovavo.
** Nenusiginklavo.
** Kariai įstojo į T.D.A. ir taip ją vadino.
** Kuopos kaip tokios įtrauktos į Šiaulių batalioną.
** Šiaulių 14-ojo bataliono štabas tikrumoje buvo Telšiuose iki 1942 m. rugsėjo 1 d. (Lipčiaus atleidimo)
** O Plungėje kuopa virto bataljonu.
C) Aukščiausia valdžia buvo Lietuvių Aktyvistų Frontas
** Pagal viską, aukščiausias turėjo būti Ramanauskas.
** Noreika (pirm Ramanausko) sudrausmino aktyvistus ir nuovadų viršininkus.
** Jo štabo vadas teikė malonės prašymus.
** Plungės LAF vadas Alimas rengė žydų žudynes.
** Baltaraiščiai Alsėdžiuose.
** LAF vadai vadovavo Žemaičių žemės delegacijai: Noreika, Juodikis, Alimas, Svilas, taip pat Bagdonas, Vilutis.
** Aktyvistai leido laikraštį "Žemaičių žemė".
** Tie patys
** Persivadino LNP, TDA kuopa, butų biuru, Žemaičių legionu.
D) Vokiečiai jų nevaldė
** Nesimatė vokiečių karininkų - tiktai kariai, svečiai, ryšininkai, kankintojai - įsakymų nedavė, tiktai patardavo.
** Patys vokiečiai nežinojo, kas kraštą valdė.
** Neįėjo į Jėgerio ataskaitą, nė į SD ataskaitą.
** Žydus pradėjo žudyti anksti - liepos mėnesį, kai jų nevykdė Jėgeris.
** Žydus vergus laikė ilgai - net iki gruodžio mėnesio pabaigos.
E) Glaudūs ryšiai su LNP ir LAF Karaliaučius
** Jono Noreikos bendradarbių tinklą geriausiai išmanė genocidinės Lietuvių nacionalistų partijos vadas Klemensas Brunius, ir jis buvo ištikimas būtent Puodžiui
F) Įgyvendino plungiškio Germanto Meškausko svajonę išžudyti to krašto žydus.
** Vadinosi lietuvių nacionalsocialistine policija.

Įvardinti visus nusikaltėlius ir jų nusikaltimus.
* Žydų išžudymų rengimas, jų kankinimas ir žudymas.
* Žydų sulaikymas, apiplėšimas, išnaudojimas, jų stovyklos valdymas.
* Nusikaltimų kurstymas spauda, kalbomis ir renginiais.
* Lietuvių sušaudymas.
* Priverčiamojo darbo stovyklų valdymas.
* Neteisėtas lietuvių vertimas tarnauti kariais.
* Neteisėtas veikimas Lietuvos respublikos vardu.
* Atsisakymas gelbėti sovietų tremiamus lietuvius ir lietuvių skriaudžiamus žydus.
* Rainiuose nužudytų lietuvių ir jų šeimų nelaimės išnaudojimas ir iškraipymas kurstyti neapykantą.
* Melagingas sąmokslas, kad lietuviai nekalti, o būtent žydai kalti, kad lietuviams trūko kantrybė.

Jono Noreikos tinklo brėžinys

I) Telšių apskrityje
* A) Jonas Noreika buvo aukščiausia valdžia: Telšių LAF vadas.
** Telšių LAF štabo vadas svarstė, tenkino ir atmetė Lietuvos respublikos karo lauko teismo mirties bausme nuteistųjų malonės prašymai.
** Jisai buvo vyresnis už Telšių apskrities pirmininką Ramanauską - pirmuoju pasirašė draudimą savarankiškai vykdyti mirties bausmes.
** Jisai dalvyavo karo lauko teisme.
** Jisai pagrindinę kalbą pasakė manifestacijoje.
** Jisai vadovavo Žemaičių žemės delegacijai sveikinti.
** Jisai kartu su LNP ir LAF atstovu turėjo trise sudaryti naują, bendrą LNP štabą.
** Jisai iš vokiečių gavo leidimus nešioti ginklą.
** Jisai Plungėje leido spaudą 500-1,000 lapelių tiražu.
** Jonas Noreika vadovavo Telšių apskrityje nacių Vokietijos malone ir Lietuvos nacionalsocialistų vardu
** Kada žydai buvo laikomi ir kankinami Plungės sinagogoje, Jonas Noreika su šeima gyveno visai ten pat, turtingų žydų name
* B) Jonas Noreika į savo nusikaltimus įtraukė to krašto karininkus, valdininkus, dvasininkus, šviesuolius, jaunimą ir plačiąją visuomenę.
** Jonai Noreikai pavaldūs karininkai, LAF vado pavaduotojas Bronius Juodikis, LAF Plungės vadas Povilas Alimas, kapitonas Stasys Lipčius, kapitonas Kazimieras Venclauskis, viršila Pranas Šapalas visi rengė žydų žudynes
*** Jonas Noreika artimai ir ištisai bendradarbiavo su išžudytoju Povilu Alimu prieš ir po žudynes.
** Jonas Noreika vertė Telšių vyskupijos vyskupus su juo skaitytis.
*** Vyskupai turėjo kreiptis per jį, kad Lietuvos respublika nesušaudytų Žūtauto.
*** Vyskupas Staugaitis savo laiške įspėjo valdžios organus.
*** Noreika po šv.mišių iš katedros surengė Tautinio darbo apsaugos karinį paradą.
** Jono Noreikos baltaraiščiai sulaikė Alsėdžių kaimo žydus ir paskui juos kankino ir nužudė.
** Jonas Noreika pavertė Rainių aukas savo nusikaltimų pateisinimu.
*** Laikraščiu kurstė kerštą, taip pat, reikia manyti, savo manifestacija ir Bagdono kalbomis.
*** Jis patsai pajėgė malonę suteikti atsakingiausią kaltininką, leido sušaudyti mažiau atsakingus.
*** Jo valia sušaudyti nužudymo aplinkybių liudytojai.
*** Jo prokuroras - dubenėlis
*** Mockaus knyga visai santūri žydų klausimu
* C) Jonui Noreikai svarbiausia buvo žydų išžudymas.
** Jono Noreikos leidžiamas laikraštis "Žemaičių žemė"
*** Holokausto metu ragino ir teisino visų Lietuvos žydų išžudymą.
*** Lietuvos žydų išžudymą laikė pirmuoju uždaviniu.
** Jonas Noreika buvo demokratijos priešas ir Hitlerio bei nacizmo šalininkas
** Jonas Noreika, kaip Telšių LAF vadovas, atsako už teisėtų karo veiksmų nepanaudojimo gelbėti tremtinius
* D) Jonas Noreika išdavė juo patikėjusius
** išdavė LLV
** išdavė LAF
** galėjo taip siaubingai nusikalsti kadangi turėjo didelį žmonių (lietuvių ir žydų) pasitikėjimą ir didelį tikėjimą Lietuva ir lietuvybe

II) Šiauliuose
A) Noreika buvo paskirtas į Šiaulius dėl to, kad Urbaitis atsisakė pareigų, nesutiko dalyvauti nusikaltimuose prieš žmoniją, ir norėjo, kad LLV jį atleistų.
B) Noreika puikiai suprato, kas yra Holokaustas, jam pritarė ir sutiko prie jo prisidėti.
C) Vidaus reikalų ministras Šlepetys buvo LNP įkaitas ir buvo priverstas paskirti Noreika.
D) Noreika paskubino žydų naikinimą Šiaulių apskrityje.
E) Noreika bandė steigti priverčiamojo darbo stovyklą ir palaikė vergvaldystę, tūkstančių karo belaisvių prievartavimą.

[++Klausimai apie dokumentus. Dėmesio atkreipimas.++]

Žemaičių žemė, Nr.5
* Užtektų panagrinėti Žemaičių LAF laikraštį "Žemaičių žemė" Nr.5.
* Vedamasis, Jonui Noreikai būdingos mintys, palyginti:
** Jonas Noreika, Pakelk galvą, Lietuvi!!!
** Jonas Noreika - esė apie autokratiją

Žemaičių žemė
* Kur Žemaičių žemė Nr.1?
* Kur Laisvieji žemaičiai?
* Kas dalyvavo?
* Palyginti su [[http://www.selflearners.net/uploads/Holocaust/Noreika/199603-Trimitas-DamijonasRiauka-BranginkimeLaisve.jpg | Damijonas Riauka. "Branginkime laisvę".]] Trimite, 1996 m. kovo mėn., Lietuvos šaulių sąjungos leidinyje.
** 1941 m. liepą kartu su kitais 10 Žemaitijos inteligentų reikalavo vokiečių vadovybę uždrausti genocidą prieš lietuvių ir žydų tautybių žmones ir suteikti Lietuvai savivaldą.
** Inteligentai? Kazimieras Mockus? Maironio seseraitis, kapitonas Lipčius? vyskupas Staugaitis?
* Žemaičių žemė Nr.1, liepos 9 d. - Lietuvių aktyvistų fronto veiklos metmenys
* Damušio, Naručio, Naujokaičio pareiškimai

Zenono Blyno dienoraštis
* Žemaičių žemės genocidinės delegacijos sąstatas ir veikla.
* LNP dokumentai - parodyti - genocidiniai
* LNP vadai - išvardinti visus - genocidininkai
* Palyginti Leoną Taunį - pavadinti mokyklą jo vardu?
* LNP išdavė Škirpą
* LNP surengė pučą prieš LLV, iš tikrųjų, prieš Bobelį
* Norėjo išsiųsti Noreiką iš Kauno.
* Įkvėpė LNP žydų žudymui.
* Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga

Karo lauko teismo bylos
* sušaudė komunistuojančius
* [[http://www.selflearners.net/uploads/Holocaust/Noreika/LCVA-R1441-2-10-VladasBauza.pdf | Baužos byla]] sušaudė kalėjimo prižiūrėtojus
* tragiškai žuvo žmona (Tenisono) - psl.340
* Tenisonas - Žemaitijos girių takais - kodėl nemini tuos laikus?
* Jonušauskienės Julijos parodymai - žuvo kalėjimo prižiūrėtojas, kuris bandė juos gelbėti
* vyskupai išgelbėjo Žūtautą - Vyskupo Borisevičiaus byla - Žūtautas - ir Telšių vyskupijos svetainė
* Bauža pabėgo bet jo paskui nesušaudė
* [[http://www.selflearners.net/uploads/Holocaust/Noreika/MatasKrygerisApieNoreika.jpg | Krygerio prisiminami]] (Ramanauskas, datos, ir Krygerio likimas)
* [[http://www.selflearners.net/uploads/Holocaust/Noreika/LCVA-f1075-a2-b6-l35-NoreikosIsakymasLAFTelsiai-19410725.jpg | LCVA f.1075, a.2, b.6]]) Noreikos įsakymas nežudyti
* Vilutis apie Gewecke
* palyginti su Jėgerio ataskaita, kaip jie gelbėjo komunistus iš kalėjimo - vadinasi vokiečių įsivėlimas laikytinas kalėjimų sutvarkymas - vadinas lietuviai patys sušaudė žydus
* R1441-2-1
* R1441-2-21
* R1441-2-25
* R1441-2-69
* R1441-2-148
* R1441-2-272
* R1441-2-321

Kun.Pukio parodymai
* Noreika gyveno Plungėje, draugavo su Alimu
** [[http://www.partizanai.org/laisves-kovu-archyvas-25-t-1999/3711-plunges-gimnazistai-laisves-kovoje | Antano Baužio prisiminimai]]
* Plungėje teismai
* Lietuvos kariuomenės karininkai - Lipčius
* Plungės švietimo istorija - Lipčienė
* LKP-Pukys-neaisku

Pakalniškio knygos, ypač: Septintoji diena
* Pakalniškis Plungė
* Pakalniškis Studento dienoraštis
* Pakalniškis Per dvidešimtąjį amžių
* Pakalniškis Septintoji knyga
* Pakalniškis - pasikalbėjimas su Akiračiais
* Lietuvos kariuomenės mobilizacija
* Bylos apie priverstinę mobilizaciją
* Išvardinti visi karininkai
* Teisingos datos
* Pakalniškio nutylėjimai ir dalyvavimas
* Pakalniškio dienoraščiai
* Potvynis ALKA archyve
* Pakalniškis prisimena Noreiką
* Alsėdžiai - baltaraiščiai
* byla pie moblizaciją tuomet ir šaukimus vėliau

Plungiškių ir giminių prisiminimai
* Susisiekieme su JAV gyvenančia Noreikos anūke Silvia Foti. Jinai patvirtino, kad Jonas Noreika gyveno Plungėje ir jos manymu jisai Plungėje nusikalto prieš žydus. Jinai prieš kelis metus buvo Plungėje, bendravo su plungiškiais, taip pat buvo atvykusi Silvios teta, kuri pasakojo, kaip jinai būdama paauglė gyveno Plungėje ir būtent tame name 1941 m. liepos mėnesį lankydavo mažą mergaitę, Silvios mamytę Danutę, su ja pažaisti. Taip pat Šiauliuose yra gražus šachmatams stalas, kilęs iš tų namų, netgi su jidiš įrašu kitoje pusėje.
* Namas, kuriame gyveno: turtingų žydų name Vaižganto 3, netoli sinagogos, Vaižganto 7a, kur buvo laikomi žydai.
* Baldai
* 1971 m. Stanislava Pocienė''', 1907 m. gimimo, pasakė savo sūnui, studentui Bronislavui Pociui, kad 1941 m. Jonas Noreika vadovavo Plungės žydų žudynėms, kaip Plungės komendantas. Jis turėjo 20 pakalikų (lietuvių policininkų baltaraiščių, kurie ant rankos nešiojo baltus raiščius). Ji tai girdėjo iš žmonių. Ji 1941 m. Plungės fabrike dirbo verpėja. Bronislavas Pocius sutiko, kad tai paskelbtumėme.
* Susirašinėjimas 2002 metais.
* Kokia to namo istorija?
* Damijonas Riauka, Trimite: 1941 m. liepos mėn. kapt. J.Noreika kartu su kitais penkiais Lietuvos kariuomenės karininkais (dalyvaujant šių eilučių autoriui, kaip Mardosų kuopos ryšininku) savo bute įsteigė "Žemaičių legioną".
** Kur tas butas?

LNP ir LAF Karaliaučius
* Bruniaus parodymai - Telšiai: Noreika, LNP
* Vilutis - Likimo mozaika - apie LAF, LNP, Puodžių
* Zenonas Blynas - palyginti tris deklaracijas - antroji atskleidžia voldemarininkų įtaką

Leidimas nešioti ginklus (LCVA f.1075 a.2 b.19 l.3R)
* Leidimuose nešioti ginklus įrašyti Telšiai ir Lietuvos nacionalsocialistų policija. (Vadinasi, ginklai reikalingi ne karo veiksmams, o tvarkyti žmones - žydus, komunistus.)
* Riauka mini leidimus nešioti ginklus.
* Šilgalis: Kelionės į Vokietiją
* Jam vieninteliam leista vadintis Lietuvos nacionalsocialistu.
* Olšvangas: jam rūpėjo išžudyti žydus
* Jisai buvo Heydricho pažįstamas ir Grėfės bičiulis.
* Pakalniškis: Plungė turėjo savo užtarėją - Germantą Meškauską. Pastoviai rūpinosi Plungės kraštu per Pakalniškį, įsteigė dvi naujas mokyklas, lankėsi ir keitė mokyklų vadovus.
* Nė voldemarininkai, nė Škirpa jo nenorėjo, nes laikė jį ištikimu geštapininku.
* Kun.Yla jį apibudino, kaip vienintelį tikrą Lietuvos nacį.
* 1939 m. Heydrichui siūlė rengti pogromus.
* Kodėl lietuvių kalba iš kairės, o vokiečių iš dešinės. Ar neturėtų būti atvirkščiai?
* Ramanausko antras raštas, ką jisai reiškia?

Kiti blankai
* Telšių apskrities LAF vadas (Svilo išduotas) pažymėjimas apie asmens priešbolševistinį darbą. Skirtingi asmenys: Vadas, Štabo vadas, Būrio vadas.
* Apylinkės LNP Geležinio Vilko Vadui Pareiškimas Įstoti į TDA.
* LNP-TDA nario žinios. Apačioje, ką reiškia Sp. [[https://lt.wikipedia.org/wiki/Spindulys_(bendrov%C4%97) | "Spindulys"]] 2620.41 ?
* Geležinio vilko nario iškilmingas pasižadėjimas.
* TDA nario pasižadėjimas.
* Telšių TDA Ramovės nario pareiškimas
* Telšių apskrities viršininkas Policijos nuovados viršininkui. Patikrinimas ar ginklai laikomi užsibaigus leidimo galiojimui.
Skelbimai
* 1942 m. vasario mėn. 6 d. savanorių į savisaugų dalinių surašymas - Vokietija ir vokiečiai išvis neminimi

Zenono Ivinskio pro memoria
* vokiečiai nežino, kas dalyvavo
* Dieckmann apie Mažeikiai: which Germans were involved is unclear. Apie Plungė: vokiečiai lietuviai? Dieckmann: Mažeikiuose ir Plungėje žydai daug greičiau išžudyti negu kitur Šiaulių apygardoje.
Dieckmann apie Noreiką - tą pačią dieną rugpjūčio 5 d. griežčiau pasielgta su žydų turtu kaip kad Urbaitis ketino. psl.862
* jo laiškai Olšvangui: per daug visi įsivėlę
* Olšvango knyga
* Vilučio Leono byla
* Staugaitis Vyskupas - raštai - pamokslas
* Algminas. O šešių metų berniukas Liutavaras L. Algminas įsidėmėjo, kaip jo tėvas, Klaipėdos krašte tarnavęs pasienio policininku, buvo vienas iš , jam po Rainių žudynių pasakojo apie kaltininkus: ''Nebūtų gerai, jei jie būtų surasti šiuo metu, nes žmonės imtų patys viską į savo rankas. Kai, arba jei, viskas grįš į normalias vagas, žmonės bus teisiami, ir mums reikia, kad būtų nuteisti teisingai. To dabar negalime padaryti.'' (Samogitia mea Patria, ps.25) buvo vienas iš saugumo karininkų, prisiėmusių vietinės policijos atsakomybę už tvarką vokiečių okupuotoje Lietuvoje. Skirtingai nuo sovietų, naciai suteikė Lietuvai tam tikrą autonomiją. ... Atskiros apskritys formavo savo vietines valdžias, o saugumas buvo patikėtas policijos atstovams profesionalams. (27) ...

Narutis - pasirengimai sukilimui
* Noreika - spauda
* Algminienė - atsisakė gelbėti tremtinius
* Opulskio byla
* Vanagaitė - Bagdonas (Opulskis?)
* LYA-Atkočiūnas-Stulginskis
* LCVA-378-4-23-Juočeris
* Vitkus Bergmanas - Gargždai
* Tiesa - Kuliai

"Žemaičių saulutė"
* tikrosios kankinės

Zalman Bloch
* visame pasaulyje Telšius labiausiai išgarsino ir tebegarsina Telšių ješiva
* sovietai uždarė šią ješivą ir stebina, kaip lietuviai kaimynai galėjo dar labiau nuskriausti jos žydus
* sinagogos gatvė - žydų paveldo turtas
* rabino kankinystės pavyzdys
* "Dievas yra visiems"
* palyginti su dubenėliu
* su vyskupu Staugaičiu ir vyskupu Brizgiu
* ar "Žemaičių žemės" Dievas yra Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dievas?
* Noreikos "Trys velniai" - ar tai Stalinas, Hitleris ir Noreika?
* Ar čia susiję su Pyragiaus priesaika? su jo mintimis apie Dievą?


[+Šiauliai+]

Igno Urbaičio byla - Ignas Urbaitis atsisakė
* Ignas Urbaitis - šeimos knyga
*

Ambrazevičiaus laiškas Ivinskiui

Jasaitis
* Jasaitis - Išgelbėję pasaulį (ėjo pas Gewecke)

Noreika algas išmokėjo batalionui algas - Žagarės žydų žudikams.
* Bylos apie priverstinę mobilizaciją.

Noreika - priverčiamojo darbo įstaiga
* Taip pat: Radviliškio darbo stovykla.

Noreika - norėjo būti apygardos tarėju, jam neleido

Noreika - Kuršėnai - užstojo žydų turto grobstytojus
* tai išsako jo požiūrį į žydų žudymą, kaip didelį tikslą


Šiauliai
* LCVA - R1099-1-1 Šiauliai
* LCVA - R1099-1-2 Šiauliai
* R1099-1-3 Šiauliai
* R1099-1-8 Šiauliai
* R1099-1-15 Šiauliai
* R1099-2-2
* R1099-1-22 Šiauliai
* Šiauliai Tėviškė

[+Noreikos mitas+]

Kiti lietuviai, Štuthofo kaliniai, nusikaltę prieš žmoniją
* Pranas Germantas-Meškauskas
* Stasys Puodžius
* Kazys Bauba
* Rapolas Mackonis
* Petras Buragas - Vilniaus miesto burmistro referentas žydų klausimu
* Juozas Narakas? vidaus reikalų generalinio tarėjo pavaduotojas
* Mečislovas Mackevičius? teisingumo generalinis tarėjas
* Mykolas Mačiukas? LAF karinio skyriaus viršininkas
* Jonas Čiuberkis? LAF veikėjas, Vilniaus miesto savivaldybės sekretorius, Vilniaus apygardos komisarui Hingstui rašydavo mėnesines ataskaitas apie žmonių nuotaikas, pavyzdžiui, apie lenkus ir gudus.
* Robertas Grigas? Vilniaus miesto viceburmistras.

[+Noreikos mito kūrėjai+]

Riauka

Ašmenskas

kiti...?


[+Pabaigai+]


Esminė problema yra, kad 1941 m. lietuvių tautos valios reiškėjai Hitlerio nevertino vienareikšmiškai, kaip blogio puoselėtoją. Akivaizdu, kad 2018 m. Genocido centras panašiai vertina Hitlerį nevienareikšmiškai. Užtat Genocido centras negali teisingai vertinti Jono Noreikos, kuris 1939 metais skelbė Lietuvos karininkų žurnale, koks Hitleris žavus.

Genocido centro simbolis yra jos buvęs darbuotojas Petras Stankeras - 80% "Mein Kampf" išleido lietuvių kalba.

Kleisto liudijimas apie Hitlerį ... ir


neva šeši milijonai

Holokausto Atlasas -[+Kiti dokumentai+]

ŠMERŠ?
* Jono Noreikos byla
* Noreikos kartotekos kortelė
* Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga

Žydų skriaudimas
* LCVA-1075-2-18 Telšių burmistras raštai
* "Žemaičių saulutė" apie žydaičių krikštą ir išžudymą Kaušėnuose
* Gyvybė ir duoną nešiančios rankos IV
* Jakovas Bunka - Plungės žydų istorija
* Jakovas Bunka - The Jewish Page of Plungian History
* LKP-3377-55-107
* LKP-3377-55-126
* LKP-3377-55-127
* LKP-3377-55-138
* LKP-3377-55-140
* LKP-3377-55-156
* LKP-3377-55-159
* LKP-3377-55-161
* The Vanished World of Lithuanian Jews

* Vlado Butrimo byla
* Jono Šlepečio byla (ministro)
* Kapčiaus Antano byla
* Mažeikos Klemo byla
* Sverio Vaclovo byla
* Kontauto byla
* Narkaus byla
* Saukalo byla
* Slabšio byla
* Rudavičiaus Zenono byla* Riauka - Dienovidis
* Riauka - Mardosų kuopa
* Riauka - Trimitas ''1943 m. vasario mėn. 23 d. vokiečių geštapas jį areštavo ir įgrūdo į Šiaulių kalėjimą Mardosų pogrindis išpirko iš kalėjimo.''
* Riauka - Ūkininkas


* Jono Noreikos byla - inteligentų organizavimas

* LCVA bylos

* Lietuvos kariuomenės karininkai

* Lietuvos žydų žudynių byla

* LYA K1-47-1268 bendradarbiavimas

* LKP-Kiti

* Masinės žudynės 2 dalis
* Masinės žudynės Lietuvoje - Telšių apskrityje
* Mockūnas Pavargęs herojus

* Nagevičius Karo muziejus

* Petuchauskas - Jonas Noreika - Lygumai
* Plateliai
* Plungės kraštas - Mardosų
* Plungės kraštas - Alsėdžių
* Plungės kraštas - Plateliai
* Plungės kraštas - Žemaičių kalvarija

* Rietavo apylinkės

* Tautos teisė sukilti


* Žemaičių žemė (Klaipėda)
* Žemaitis

* Žlibinai
* Rainiai - Landsbergis

Liudijimas prieš vyskupą Staugaitį
* Ona Algminienė, Raudonasis Amaras - patvirtina

Rainių "Pasmerktųjų testamentas"
* Kaip su tuo dubenėliu?
* Ar tekstas galėjo sutilpti?


Nenaudosime
* Holokaustas Žemaitijoje
* Lietuvos aidas - Germantas
* Mūsų Lietuva Telšių apskritis
* LNP nario žinynas
* Lietuvių frontas
* Lietuvos inteligentija 1940-1941
* LCVA - Kazys Mockus dokumentai
* Jurgėla - Lietuviškoji skautija
* Končius - Žemaičių šnekos
* LKP-Zenono Ivinskio dienoraštis[+Dar kitos bylos+]


* [[http://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2010~1367170932170/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content | Lietuvių policijos Šiaulių (14-asis) ir Panevėžio (10-asis) batalionai (1941-1944)]].
* Gerulių stovykloje žydai - pro Telšius - tiktai Noreikos įsakymu

* LAF vado Noreikos pavaduotoją, apskrities policijos viršininką Bronių Juodikį nušovė sovietiniai partizanai. (Stankeras, ps.678) Ar jo nužudymas laikytinas antinacine veikla? Ar Genocido centras prieštarautų, kad jiems būtų pastatytas paminklas? Ir kokiu pagrindu prieštarautų? O jeigu būtų nušovę Noreiką?

------------

Palyginimui: Sovietų tremties suvestinė (Gladkovo, birželio 19 d.): Telšių apskrityje: tariamai "antitarybinio, socialiai pavojingų" žmonių - 368 ištremti ir 82 areštuoti

Paskutiniai Telšių žydai išžudyti gruodžio mėnesio pabaigoje - jau po Jėgerio raporto - tai parodo, kad to krašto žydai tarsi nesiskaitė dalimi Lietuvos.

Rietavo sukilėliai dalyvavo žudynėse.

Matosi, kad jisai negerbė tų žmonių, kurie prašė jo malonės. Užtat jisai gerbė tą žmogų - Algirdą Žūtautą - kuris, kaip Noreika, svarstė kitų žmonių likimus.

[+Išnašos+]

* [[http://www.selflearners.net/uploads/Holocaust/Noreika/201601RuksenasApieNoreika.pdf | Jono Noreikos-Generolo Vėtros biografijos kontroversijos]].
* [[http://www.partizanai.org/failai/pdf/generolas_vetra.pdf | Generolas Vėtra]].

[+Kiti klausimai+]

'''Škirpos užklausai'''''''Brazaičio užklausai'''

* Freiburge - Generolo Polio archyve - ieškoti memorandumo (Chaimas Bergmanas)
į:
Žr. [[Jonas Noreika juodraštis]]
2018 balandžio 25 d., 13:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 348-349 eilutės:
* Jonas Čiuberkis? LAF veikėjas, Vilniaus miesto savivaldybės sekretorius, Vilniaus apygardos komisarui Hingstui rašydavo mėnesines ataskaitas apie žmonių nuotaikas, pavyzdžiui, apie lenkus ir gudus.
* Robertas Grigas? Vilniaus miesto viceburmistras.
2018 balandžio 22 d., 22:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 292-294 eilutės:
* visame pasaulyje Telšius labiausiai išgarsino ir tebegarsina Telšių ješiva
* sovietai uždarė šią ješivą ir stebina, kaip lietuviai kaimynai galėjo dar labiau nuskriausti jos žydus
* sinagogos gatvė - žydų paveldo turtas
2018 balandžio 22 d., 21:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 348-352 eilutės iš
į:
Riauka

Ašmenskas

kiti...?
2018 balandžio 22 d., 21:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 361-363 eilutės iš
į:
neva šeši milijonai

Holokausto Atlasas -
2018 balandžio 22 d., 21:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 51 eilutė iš:
* I) Jonas Noreika vadovavo nusikalstamai gaujai, LAF Telšiai, kuri Lietuvos Respublikos, lietuvių tautos ir "Žemaičių žemės" vardu per vieną mėnesį nužudė daugiau kaip 3,000 žydų ir 300 lietuvių, juos sulaikė, žemino, apvogė, išnaudojo, kankino ir pasmerkė. LAF Telšiai nusikaltimai savo mąstais, žiaurumu ir melagingumu lenkia Sovietų Sąjungos, nacistinės Vokietijos ir carinės Rusijos nusikaltimus Telšių apskrityje. LAF Telšiai per vieną mėnesį Telšių apskrityje nusikalto taip kaip jokie okupantai neįstengė per ištisus dešimtmečius.
į:
* I) Jonas Noreika vadovavo nusikalstamai gaujai, LAF Telšiai, kuri Lietuvos Respublikos, lietuvių tautos ir "Žemaičių žemės" vardu per vieną mėnesį nužudė daugiau kaip 3,000 žydų ir 300 lietuvių, juos sulaikė, žemino, apvogė, išnaudojo, kankino ir pasmerkė. LAF Telšiai nusikaltimai savo mąstais, žiaurumu, atsidavimu ir melagingumu lenkia Sovietų Sąjungos, nacistinės Vokietijos ir carinės Rusijos nusikaltimus Telšių apskrityje. LAF Telšiai per vieną mėnesį Telšių apskrityje nusikalto taip kaip jokie okupantai neįstengė per ištisus dešimtmečius.
2018 balandžio 22 d., 21:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 354-356 eilutės iš
Esminė problema yra, kad 1941 m. lietuvių tautos valios reiškėjai Hitlerio nevertino vienareikšmiškai, kaip blogio puoselėtoją. Akivaizdu, kad Genocido centras vertina Hitlerį nevienareikšmiškai.

Juk pavyzdys yra
Petras Stankeras - 80% "Mein Kampf" išleido lietuvių kalba.
į:
Esminė problema yra, kad 1941 m. lietuvių tautos valios reiškėjai Hitlerio nevertino vienareikšmiškai, kaip blogio puoselėtoją. Akivaizdu, kad 2018 m. Genocido centras panašiai vertina Hitlerį nevienareikšmiškai. Užtat Genocido centras negali teisingai vertinti Jono Noreikos, kuris 1939 metais skelbė Lietuvos karininkų žurnale, koks Hitleris žavus.

Genocido centro simbolis yra jos buvęs darbuotojas
Petras Stankeras - 80% "Mein Kampf" išleido lietuvių kalba.
2018 balandžio 22 d., 21:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 347-361 eilutės:
[+Pabaigai+]


Esminė problema yra, kad 1941 m. lietuvių tautos valios reiškėjai Hitlerio nevertino vienareikšmiškai, kaip blogio puoselėtoją. Akivaizdu, kad Genocido centras vertina Hitlerį nevienareikšmiškai.

Juk pavyzdys yra Petras Stankeras - 80% "Mein Kampf" išleido lietuvių kalba.

Kleisto liudijimas apie Hitlerį ... ir

2018 balandžio 22 d., 21:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 298 eilutė iš:
* Ar čia susiję su Pyragiaus priesaika
į:
* Ar čia susiję su Pyragiaus priesaika? su jo mintimis apie Dievą?
2018 balandžio 22 d., 21:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 297-298 eilutės iš
į:
* Noreikos "Trys velniai" - ar tai Stalinas, Hitleris ir Noreika?
* Ar čia susiję su Pyragiaus priesaika

2018 balandžio 22 d., 21:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 52 eilutė iš:
* II) Jonas Noreika Šiaulių apskrityje tarnavo naciams okupantams dėl to, kad jisai kaip žmogus asmeniškai labiausiai tiko rengiant nusikaltimus prieš žmoniją.
į:
* II) Jonas Noreika Šiaulių apskrityje tarnavo Lietuvos laikinajai vyriausybei ir naciams okupantams dėl to, kad jisai kaip žmogus asmeniškai labiausiai tiko rengiant nusikaltimus prieš žmoniją.
2018 balandžio 22 d., 21:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 50-52 eilutės iš
Jono Noreikos nusikaltimai prieš žmoniją
* I) Jonas Noreika vadovavo nusikalstamai gaujai, LAF Telšiai, kuri Lietuvos Respublikos, lietuvių tautos ir "Žemaičių žemės" vardu per vieną mėnesį nužudė daugiau kaip 3,000 žydų ir 300 lietuvių, juos sulaikė, žemino
, apvogė, išnaudojo, kankino ir pasmerkė. LAF Telšiai nusikaltimai savo mąstais, žiaurumu ir melagingumu lenkia Sovietų Sąjungos, nacistinės Vokietijos ir carinės Rusijos nusikaltimus Telšių apskrityje. LAF Telšiai per vieną mėnesį Telšių apskrityje nusikalto taip kaip jokie okupantai nesugebėjo per ištisus dešimtmečius.
* II) Jonas Noreika Šiaulių apskrityje tarnavo naciams okupantams dėl to, kad jisai kaip žmogus
labiausiai tiko rengiant nusikaltimus prieš žmoniją.
į:
Jonas Noreika siaubingai, širdingai, valingai, aistringai, visapusiškai, vienareikšmiškai nusikalto prieš žmoniją.
* I) Jonas Noreika vadovavo nusikalstamai gaujai, LAF Telšiai, kuri Lietuvos Respublikos, lietuvių tautos ir "Žemaičių žemės" vardu per vieną mėnesį nužudė daugiau kaip 3
,000 žydų ir 300 lietuvių, juos sulaikė, žemino, apvogė, išnaudojo, kankino ir pasmerkė. LAF Telšiai nusikaltimai savo mąstais, žiaurumu ir melagingumu lenkia Sovietų Sąjungos, nacistinės Vokietijos ir carinės Rusijos nusikaltimus Telšių apskrityje. LAF Telšiai per vieną mėnesį Telšių apskrityje nusikalto taip kaip jokie okupantai neįstengė per ištisus dešimtmečius.
* II) Jonas Noreika Šiaulių apskrityje tarnavo naciams okupantams dėl to, kad jisai kaip žmogus asmeniškai
labiausiai tiko rengiant nusikaltimus prieš žmoniją.
2018 balandžio 22 d., 21:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 51 eilutė iš:
* I) Jonas Noreika vadovavo nusikalstamai gaujai, LAF Telšiai, kuri Lietuvos Respublikos, lietuvių tautos ir "Žemaičių žemės" vardu per vieną mėnesį nužudė daugiau kaip 3,000 žydų ir 300 lietuvių, juos sulaikė, žemino, apvogė, išnaudojo, kankino ir pasmerkė. LAF Telšiai nusikaltimai savo mąstais, žiaurumu ir melagingumu lenkia Sovietų Sąjungos, nacistinės Vokietijos ir carinės Rusijos nusikaltimus Telšių apskrityje. LAF Telšiai per vieną mėnesį Telšių apskrityje nusikalto taip kaip jokie okupantai tenai nesugebėjo per ištisus dešimtmečius.
į:
* I) Jonas Noreika vadovavo nusikalstamai gaujai, LAF Telšiai, kuri Lietuvos Respublikos, lietuvių tautos ir "Žemaičių žemės" vardu per vieną mėnesį nužudė daugiau kaip 3,000 žydų ir 300 lietuvių, juos sulaikė, žemino, apvogė, išnaudojo, kankino ir pasmerkė. LAF Telšiai nusikaltimai savo mąstais, žiaurumu ir melagingumu lenkia Sovietų Sąjungos, nacistinės Vokietijos ir carinės Rusijos nusikaltimus Telšių apskrityje. LAF Telšiai per vieną mėnesį Telšių apskrityje nusikalto taip kaip jokie okupantai nesugebėjo per ištisus dešimtmečius.
2018 balandžio 22 d., 21:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 51 eilutė iš:
* I) Jonas Noreika vadovavo nusikalstamai gaujai, LAF Telšiai, kuri Lietuvos Respublikos, lietuvių tautos ir "Žemaičių žemės" vardu per vieną mėnesį nužudė daugiau kaip 3,000 žydų ir 300 lietuvių, juos sulaikė, žemino, apvogė, išnaudojo, kankino ir pasmerkė. LAF Telšiai nusikaltimai savo mąstais, žiaurumu ir melagingumu lenkia Sovietų Sąjungos, nacistinės Vokietijos ir carinės Rusijos nusikaltimus Telšių apskrityje.
į:
* I) Jonas Noreika vadovavo nusikalstamai gaujai, LAF Telšiai, kuri Lietuvos Respublikos, lietuvių tautos ir "Žemaičių žemės" vardu per vieną mėnesį nužudė daugiau kaip 3,000 žydų ir 300 lietuvių, juos sulaikė, žemino, apvogė, išnaudojo, kankino ir pasmerkė. LAF Telšiai nusikaltimai savo mąstais, žiaurumu ir melagingumu lenkia Sovietų Sąjungos, nacistinės Vokietijos ir carinės Rusijos nusikaltimus Telšių apskrityje. LAF Telšiai per vieną mėnesį Telšių apskrityje nusikalto taip kaip jokie okupantai tenai nesugebėjo per ištisus dešimtmečius.
2018 balandžio 22 d., 21:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 48-49 eilutės:
Aš vienareikšmiškai vertinu Staliną, Noreiką ir Hitlerį. Nesuprantu, kaip Lietuvos valstybė galėtų juos vertinti nevienareikšmiškai.
Pakeista 51 eilutė iš:
* I) Jonas Noreika vadovavo nusikalstamai gaujai, LAF Telšiai, kuri Lietuvos Respublikos, lietuvių tautos ir "Žemaičių žemės" vardu per vieną mėnesį nužudė daugiau kaip 3,000 žydų ir 300 lietuvių, juos sulaikė, niekino, apvogė, išnaudojo, kankino ir pasmerkė. LAF Telšiai nusikaltimai savo mąstais, savo žiaurumu ir savo lenkia Sovietų Sąjungos, nacistinės Vokietijos ir carinės Rusijos nusikaltimus Telšių apskrityje.
į:
* I) Jonas Noreika vadovavo nusikalstamai gaujai, LAF Telšiai, kuri Lietuvos Respublikos, lietuvių tautos ir "Žemaičių žemės" vardu per vieną mėnesį nužudė daugiau kaip 3,000 žydų ir 300 lietuvių, juos sulaikė, žemino, apvogė, išnaudojo, kankino ir pasmerkė. LAF Telšiai nusikaltimai savo mąstais, žiaurumu ir melagingumu lenkia Sovietų Sąjungos, nacistinės Vokietijos ir carinės Rusijos nusikaltimus Telšių apskrityje.
Pridėta 53 eilutė:
2018 balandžio 22 d., 21:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 40-41 eilutės iš
* jūsų atlikti tyrimai leidžia teigti, kad J. Noreikos veikla vokiečių okupacijos laikotarpiu negali
būti vertinama vienareikšmiškai;
į:
* jūsų atlikti tyrimai leidžia teigti, kad J. Noreikos veikla vokiečių okupacijos laikotarpiu "negali būti vertinama vienareikšmiškai";
2018 balandžio 22 d., 21:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 38-43 eilutės iš
Jūs pažymoje tvirtinate, kad jūsų istorikai yra "visapusiškai ištyrę" Jono Noreikos veiklą vokiečių ir sovietinės okupacijų laikotarpiu.
į:
Jūs pažymoje tvirtinate, kad
*
jūsų istorikai yra "visapusiškai ištyrę" Jono Noreikos veiklą vokiečių ir sovietinės okupacijų laikotarpiu;
* jūsų atlikti tyrimai leidžia teigti, kad J
. Noreikos veikla vokiečių okupacijos laikotarpiu negali
būti vertinama vienareikšmiškai;
2018 balandžio 22 d., 21:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 1 eilutė:
-------------------
Pakeistos 3-4 eilutės iš
* Ar iš tiesų Jono Noreikos nusikaltimai kontroversiški?
į:
-------------------

* Ar iš tiesų Jono Noreikos veikla nevienareikšmiška?
Ištrinta 14 eilutė:
Pridėta 16 eilutė:
--------------------------
2018 balandžio 22 d., 21:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 43-44 eilutės iš
* I) Jonas Noreika vadovavo nusikalstamai gaujai, LAF Telšiai, kuri Lietuvos Respublikos, lietuvių tautos ir "Žemaičių žemės" vardu per vieną mėnesį nužudė daugiau kaip 3,000 gyventojų, juos sulaikė, niekino, apvogė, išnaudojo, kankino ir pasmerkė. LAF Telšiai nusikaltimai savo mąstais prilygsta Sovietų Sąjungos, nacistinės Vokietijos ir carinės Rusijos nusikaltimams Telšių apskrityje.
* II) Jonas Noreika Šiaulių apskrityje tarnavo naciams okupantams dėl to, kad jisai
labiausiai tiko rengiant nusikaltimus prieš žmoniją.
į:
* I) Jonas Noreika vadovavo nusikalstamai gaujai, LAF Telšiai, kuri Lietuvos Respublikos, lietuvių tautos ir "Žemaičių žemės" vardu per vieną mėnesį nužudė daugiau kaip 3,000 žydų ir 300 lietuvių, juos sulaikė, niekino, apvogė, išnaudojo, kankino ir pasmerkė. LAF Telšiai nusikaltimai savo mąstais, savo žiaurumu ir savo lenkia Sovietų Sąjungos, nacistinės Vokietijos ir carinės Rusijos nusikaltimus Telšių apskrityje.
* II) Jonas Noreika Šiaulių apskrityje tarnavo naciams okupantams dėl to, kad jisai kaip žmogus
labiausiai tiko rengiant nusikaltimus prieš žmoniją.
2018 balandžio 22 d., 21:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 28-29 eilutės:

---------------------
2018 balandžio 22 d., 21:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 24-29 eilutės iš
Susipažinau su Genocido centro tvirtinimais:
* 2015 m. pažyma apie Joną Noreiką.
* Jūsų vyriausiuojo istoriko Alfredo Rukšėno parašytu straipsniu "Jono Noreikos-Generolo Vėtros biografijos kontroversijos" straipsniu, kuris paskelbtas jūsų akademiniame žurnale "Genocidas ir rezistencija", 2016 m., Nr.1, ps.39-64.
* Jūsų 1997 m. išleista, Viktoro Ašmensko parašyta knyga "Generolas Vėtra".

Taip pat jūsų leidiniais:
į:
Susipažinau su jūsų centro tvirtinimais:
* jūsų 2015 metų pažyma apie Joną Noreiką;
* jūsų vyriausiuojo istoriko Alfredo Rukšėno parašytu straipsniu "Jono Noreikos-Generolo Vėtros biografijos kontroversijos" straipsniu, kuris paskelbtas jūsų akademiniame žurnale "Genocidas ir rezistencija", 2016 m., Nr.1, ps.39-64;
* jūsų 1997 metais išleista, Viktoro Ašmensko parašyta knyga "Generolas Vėtra".

Susipažinau ir su jūsų leidiniais apie 1941 m. sukilimą:
2018 balandžio 22 d., 21:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 24-27 eilutės iš
Susipažinau su jūsų tvirtinimais:
* Genocido centro 2015 m. pažymomis apie Joną Noreiką (jų yra netgi kelios versijos).
* Jūsų akademiniame žurnale,
"Genocidas ir rezistencija", 2016 m., Nr.1, ps.39-64, paskelbtu Alfredo Rukšėno straipsniu, Jono Noreikos-Generolo Vėtros biografijos kontroversijos.
* Jūsų 1997 m. išleista, Viktoro Ašmensko parašyta knyga Generolas Vėtra.
į:
Susipažinau su Genocido centro tvirtinimais:
* 2015 m. pažyma apie Joną Noreiką.
* Jūsų vyriausiuojo istoriko Alfredo Rukšėno parašytu straipsniu
"Jono Noreikos-Generolo Vėtros biografijos kontroversijos" straipsniu, kuris paskelbtas jūsų akademiniame žurnale "Genocidas ir rezistencija", 2016 m., Nr.1, ps.39-64.
* Jūsų 1997 m. išleista, Viktoro Ašmensko parašyta knyga "Generolas
Vėtra".
2018 balandžio 22 d., 20:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-2 eilutės:
''Metmenys''
Pridėtos 12-14 eilutės:
---------------------

''Užklausos juodraštis''
2018 balandžio 22 d., 20:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 19-23 eilutės iš
Remsimės jų tvirtinimais.
* Genocide centro 2015 m. pažymomis apie Joną Noreiką (jų yra netgi kelios versijos).
* akademiniame žurnale, "Genocidas ir rezistencija", 2016 m., Nr.1, ps.39-64, Alfredo Rukšėno paskelbtame straipsnyje, [[http://www.selflearners.net/uploads/Holocaust/Noreika/201601RuksenasApieNoreika.pdf | Jono Noreikos-Generolo Vėtros biografijos kontroversijos]].
* Jų 1997 m. išleistoje, Viktoro Ašmensko parašytoje knygos [[http://www.partizanai.org/failai/pdf/generolas_vetra.pdf | Generolas Vėtra]].
Taip pat Genocido centro
leidiniais:
į:
Susipažinau su jūsų tvirtinimais:
* Genocido centro 2015 m. pažymomis apie Joną Noreiką (jų yra netgi kelios versijos).
* Jūsų akademiniame žurnale, "Genocidas ir rezistencija", 2016 m., Nr.1, ps.39-64, paskelbtu Alfredo Rukšėno straipsniu, Jono Noreikos-Generolo Vėtros biografijos kontroversijos.
* Jūsų 1997 m
. išleista, Viktoro Ašmensko parašyta knyga Generolas Vėtra.

Taip pat jūsų leidiniais:
Pakeistos 29-30 eilutės iš
Norime jūsų užklausti: Kodėl mes su jumis nesutariame dėl Jono Noreikos nusikaltimų prieš žmoniją? Mes pirmiausia glaustai išdėstysime jo nusikaltimus, o paskui pristatysime savo klausimus apie nusikaltimus nušviečiančius dokumentus.
į:
Jūs pažymoje tvirtinate, kad jūsų istorikai yra "visapusiškai ištyrę" Jono Noreikos veiklą vokiečių ir sovietinės okupacijų laikotarpiu.

Noriu jūsų užklausti: Kodėl su jumis nesutariame dėl Jono Noreikos nusikaltimų prieš žmoniją? Pirmiausia glaustai išdėstysiu jo nusikaltimus, o paskui jums pristatysiu savo klausimus apie nusikaltimus nušviečiančius
dokumentus bei jūsų tvirtinimus.
Pridėtos 453-457 eilutės:

[+Išnašos+]

* [[http://www.selflearners.net/uploads/Holocaust/Noreika/201601RuksenasApieNoreika.pdf | Jono Noreikos-Generolo Vėtros biografijos kontroversijos]].
* [[http://www.partizanai.org/failai/pdf/generolas_vetra.pdf | Generolas Vėtra]].
2018 balandžio 22 d., 20:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 286-287 eilutės:
Ambrazevičiaus laiškas Ivinskiui
Pridėtos 312-327 eilutės:

[+Noreikos mitas+]

Kiti lietuviai, Štuthofo kaliniai, nusikaltę prieš žmoniją
* Pranas Germantas-Meškauskas
* Stasys Puodžius
* Kazys Bauba
* Rapolas Mackonis
* Petras Buragas - Vilniaus miesto burmistro referentas žydų klausimu
* Juozas Narakas? vidaus reikalų generalinio tarėjo pavaduotojas
* Mečislovas Mackevičius? teisingumo generalinis tarėjas
* Mykolas Mačiukas? LAF karinio skyriaus viršininkas

[+Noreikos mito kūrėjai+]
2018 balandžio 22 d., 20:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 15 eilutė iš:
'''Ar iš tiesų Jono Noreikos nusikaltimai kontroversiški?'''
į:
'''Ar iš tiesų Jono Noreikos veikla nevienareikšmiška?'''
2018 balandžio 22 d., 19:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 11-12 eilutės iš
[++Mūsų klausimas++]
į:
[++Mano klausimas++]

Genocido centro vadove Birute Terese Burauskaite, prašau pagrįsto atsakymo į šį klausimą:
Pakeista 17 eilutė iš:
[++Atsiliepiame į tvirtinimus++]
į:
[++Atsiliepiu į jūsų tvirtinimus++]
2018 balandžio 22 d., 19:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 197 eilutė:
* Bylos apie priverstinę mobilizaciją
Pridėta 243 eilutė:
* Telšių apskrities viršininkas Policijos nuovados viršininkui. Patikrinimas ar ginklai laikomi užsibaigus leidimo galiojimui.
Ištrintos 246-247 eilutės:
* Telšių apskrities viršininkas Policijos nuovados viršininkui. Patikrinimas ar ginklai laikomi užsibaigus leidimo galiojimui.
Pridėtos 267-277 eilutės:
"Žemaičių saulutė"
* tikrosios kankinės

Zalman Bloch
* rabino kankinystės pavyzdys
* "Dievas yra visiems"
* palyginti su dubenėliu
* su vyskupu Staugaičiu ir vyskupu Brizgiu
* ar "Žemaičių žemės" Dievas yra Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dievas?
Pakeistos 288-289 eilutės iš
į:
* Bylos apie priverstinę mobilizaciją.
Pakeistos 330-331 eilutės iš
į:
* The Vanished World of Lithuanian Jews
Ištrinta 379 eilutė:
* The Vanished World of Lithuanian Jews
2018 balandžio 22 d., 19:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 236 eilutė:
* Telšių apskrities LAF vadas (Svilo išduotas) pažymėjimas apie asmens priešbolševistinį darbą. Skirtingi asmenys: Vadas, Štabo vadas, Būrio vadas.
Pakeistos 238-239 eilutės iš
* LNP-TDA žinios. Apačioje, ką reiškia Sp. [[https://lt.wikipedia.org/wiki/Spindulys_(bendrov%C4%97) | "Spindulys"]] 2620.41 ?
* Telšių apskrities viršininkas Policijos nuovados viršininkui. Ginklo lei
į:
* LNP-TDA nario žinios. Apačioje, ką reiškia Sp. [[https://lt.wikipedia.org/wiki/Spindulys_(bendrov%C4%97) | "Spindulys"]] 2620.41 ?
* Geležinio vilko nario iškilmingas pasižadėjimas.
* TDA nario pasižadėjimas.
* Telšių TDA Ramovės nario pareiškimas
Skelbimai
* 1942 m. vasario mėn. 6 d. savanorių į savisaugų dalinių surašymas - Vokietija ir vokiečiai išvis neminimi

* Telšių apskrities viršininkas Policijos nuovados viršininkui. Patikrinimas ar ginklai laikomi užsibaigus leidimo galiojimui.
2018 balandžio 22 d., 19:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 232 eilutė:
* Kodėl lietuvių kalba iš kairės, o vokiečių iš dešinės. Ar neturėtų būti atvirkščiai?
Pakeistos 236-238 eilutės iš
* LNP-TDA žinių apačioje, ką reiškia Sp. [[https://lt.wikipedia.org/wiki/Spindulys_(bendrov%C4%97) | "Spindulys"]] 2620.41 ?
į:
* Apylinkės LNP Geležinio Vilko Vadui Pareiškimas Įstoti į TDA.
* LNP-TDA žinios
. Apačioje, ką reiškia Sp. [[https://lt.wikipedia.org/wiki/Spindulys_(bendrov%C4%97) | "Spindulys"]] 2620.41 ?
* Telšių apskrities viršininkas Policijos nuovados viršininkui. Ginklo lei
2018 balandžio 22 d., 17:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 235 eilutė iš:
* LNP-TDA žinių apačioje, ką reiškia Sp. "Spindulys" 2620.41 ?
į:
* LNP-TDA žinių apačioje, ką reiškia Sp. [[https://lt.wikipedia.org/wiki/Spindulys_(bendrov%C4%97) | "Spindulys"]] 2620.41 ?
2018 balandžio 22 d., 17:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 233-235 eilutės:

Kiti blankai
* LNP-TDA žinių apačioje, ką reiškia Sp. "Spindulys" 2620.41 ?
2018 balandžio 22 d., 16:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 232 eilutė:
* Ramanausko antras raštas, ką jisai reiškia?
2018 balandžio 22 d., 16:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 86-87 eilutės:

Jono Noreikos tinklo brėžinys
2018 balandžio 22 d., 16:53 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 132-137 eilutės:
Atkreipiame ypatingą dėmesį
* Jono Noreikos tinklas
* Užtektų vieno dokumento - Žemaičių žemės Nr.5 - nusikaltimas prieš žmoniją
* Jonui Noreikai būdingos mintys
* LNP - LAF
Pakeista 135 eilutė iš:
* Vedamasis, palyginti:
į:
* Vedamasis, Jonui Noreikai būdingos mintys, palyginti:
Pridėta 217 eilutė:
* Zenonas Blynas - palyginti tris deklaracijas - antroji atskleidžia voldemarininkų įtaką
2018 balandžio 22 d., 16:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 8-18 eilutės iš
* Dokumentai ir klausimai


Atkreipiame ypatingą dėmesį
* Jono Noreikos tinklas
* Užtektų vieno dokumento - Žemaičių žemės Nr
.5 - nusikaltimas prieš žmoniją
* Jonui Noreikai būdingos mintys
į:
* Klausimai apie dokumentus. Dėmesio atkreipimas.
Pakeistos 131-137 eilutės iš
[++Klausimai apie dokumentus++]
į:
[++Klausimai apie dokumentus. Dėmesio atkreipimas.++]

Atkreipiame ypatingą dėmesį
* Jono Noreikos tinklas
* Užtektų vieno dokumento - Žemaičių žemės Nr.5 - nusikaltimas prieš žmoniją
* Jonui Noreikai būdingos mintys
* LNP - LAF
2018 balandžio 22 d., 16:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 14 eilutė iš:
* Jono Noreikai būdingos mintys
į:
* Jonui Noreikai būdingos mintys
2018 balandžio 22 d., 16:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 4-8 eilutės iš
*
į:
** Aplinkybės Telšiuose
** Nusikaltimai ir nusikaltėliai
** Jono Noreikos vaidmuo Telšiuose
** Jono Noreikos tolimesnė veikla Šiauliuose
* Dokumentai ir klausimai
2018 balandžio 22 d., 16:44 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-18 eilutės:
* Ar iš tiesų Jono Noreikos nusikaltimai kontroversiški?
* Atsiliepiame į jų tvirtinimus.
* Jono Noreikos nusikaltimai prieš žmoniją.
*


Atkreipiame ypatingą dėmesį
* Jono Noreikos tinklas
* Užtektų vieno dokumento - Žemaičių žemės Nr.5 - nusikaltimas prieš žmoniją
* Jono Noreikai būdingos mintys
[++Mūsų klausimas++]

'''Ar iš tiesų Jono Noreikos nusikaltimai kontroversiški?'''
Ištrintos 20-21 eilutės:
Ar iš tiesų Jono Noreikos nusikaltimai kontroversiški?
Pakeista 46 eilutė iš:
** Rengė daugiautūkstantinę manifesticiją - karinius paradus.
į:
** Rengė daugiatūkstantinę manifesticiją - karinius paradus.
Pakeistos 77-78 eilutės iš
** Vadinosi lietuvių nacionalsocialistine policija.
į:
** Vadinosi lietuvių nacionalsocialistine policija.

Įvardinti visus nusikaltėlius ir jų nusikaltimus.
* Žydų išžudymų rengimas, jų kankinimas ir žudymas.
* Žydų sulaikymas, apiplėšimas, išnaudojimas, jų stovyklos valdymas.
* Nusikaltimų kurstymas spauda, kalbomis ir renginiais.
* Lietuvių sušaudymas.
* Priverčiamojo darbo stovyklų valdymas.
* Neteisėtas lietuvių vertimas tarnauti kariais.
* Neteisėtas veikimas Lietuvos respublikos vardu.
* Atsisakymas gelbėti sovietų tremiamus lietuvius ir lietuvių skriaudžiamus žydus.
* Rainiuose nužudytų lietuvių ir jų šeimų nelaimės išnaudojimas ir iškraipymas kurstyti neapykantą.
* Melagingas sąmokslas, kad lietuviai nekalti, o būtent žydai kalti, kad lietuviams trūko kantrybė.
Ištrintos 136-137 eilutės:
Pakeistos 154-156 eilutės iš
* Žemaičių žemės (genocidinis“ delegacijos sąstatas ir veikla.
* LNP dokumentai - genocidiniai
* LNP vadai
- genocidininkai
į:
* Žemaičių žemės genocidinės delegacijos sąstatas ir veikla.
* LNP dokumentai - parodyti - genocidiniai
* LNP vadai - išvardinti visus
- genocidininkai
2018 balandžio 22 d., 16:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 168 eilutė iš:
* Pakalniškis Studento dienorašis
į:
* Pakalniškis Studento dienoraštis
2018 balandžio 15 d., 11:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 378-388 eilutės iš
Matosi, kad jisai negerbė tų žmonių, kurie prašė jo malonės. Užtat jisai gerbė tą žmogų - Algirdą Žūtautą - kuris, kaip Noreika, svarstė kitų žmonių likimus.
į:
Matosi, kad jisai negerbė tų žmonių, kurie prašė jo malonės. Užtat jisai gerbė tą žmogų - Algirdą Žūtautą - kuris, kaip Noreika, svarstė kitų žmonių likimus.

[+Kiti klausimai+]

'''Škirpos užklausai'''''''Brazaičio užklausai'''

* Freiburge - Generolo Polio archyve - ieškoti memorandumo (Chaimas Bergmanas)
2018 balandžio 15 d., 11:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 244-245 eilutės:
Noreika - Kuršėnai - užstojo žydų turto grobstytojus
* tai išsako jo požiūrį į žydų žudymą, kaip didelį tikslą
2018 balandžio 15 d., 09:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 237-238 eilutės:
Noreika algas išmokėjo batalionui algas - Žagarės žydų žudikams.
Pakeistos 240-241 eilutės iš
į:
* Taip pat: Radviliškio darbo stovykla.
Pridėtos 243-244 eilutės:
2018 balandžio 14 d., 23:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 361 eilutė iš:
* Bronių Juodikį nušovė sovietiniai partizanai. (Stankeras, ps.678) Ar jo nužudymas laikytinas antinacine veikla? Ar Genocido centras prieštarautų, kad jiems būtų pastatytas paminklas? Ir kokiu pagrindu prieštarautų?
į:
* LAF vado Noreikos pavaduotoją, apskrities policijos viršininką Bronių Juodikį nušovė sovietiniai partizanai. (Stankeras, ps.678) Ar jo nužudymas laikytinas antinacine veikla? Ar Genocido centras prieštarautų, kad jiems būtų pastatytas paminklas? Ir kokiu pagrindu prieštarautų? O jeigu būtų nušovę Noreiką?
2018 balandžio 14 d., 21:17 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 230 eilutė iš:
Ignas Urbaitis atsisakė
į:
Igno Urbaičio byla - Ignas Urbaitis atsisakė
Pakeistos 232-233 eilutės iš
* Igno Urbaičio byla
į:
*
Pridėtos 238-239 eilutės:

Noreika - norėjo būti apygardos tarėju, jam neleido
2018 balandžio 13 d., 23:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 218-227 eilutės:
Narutis - pasirengimai sukilimui
* Noreika - spauda
* Algminienė - atsisakė gelbėti tremtinius
* Opulskio byla
* Vanagaitė - Bagdonas (Opulskis?)
* LYA-Atkočiūnas-Stulginskis
* LCVA-378-4-23-Juočeris
* Vitkus Bergmanas - Gargždai
* Tiesa - Kuliai
Pakeista 258 eilutė iš:
* Žemaičių saulutė
į:
* "Žemaičių saulutė" apie žydaičių krikštą ir išžudymą Kaušėnuose
Pakeistos 282-289 eilutės iš
Pasirengimas sukilimui
* Opulskio byla
* Vanagaitė - Bagdonas (Opulskis?)
* LYA-Atkočiūnas-Stulginskis
* LCVA-378-4-23-Juočeris
* Vitkus Bergmanas - Gargždai
* Tiesa - Kuliai
į:
Pakeista 286 eilutė iš:
* Riauka - Trimitas
į:
* Riauka - Trimitas ''1943 m. vasario mėn. 23 d. vokiečių geštapas jį areštavo ir įgrūdo į Šiaulių kalėjimą Mardosų pogrindis išpirko iš kalėjimo.''
Pridėta 289 eilutė:
Pakeistos 327-334 eilutės iš
į:
Liudijimas prieš vyskupą Staugaitį
* Ona Algminienė, Raudonasis Amaras - patvirtina

Rainių "Pasmerktųjų testamentas"
* Kaip su tuo dubenėliu?
* Ar tekstas galėjo sutilpti?
Pakeistos 353-368 eilutės iš
Liudijimas prieš vyskupą Staugaitį
* Ona Algminienė, Raudonasis Amaras - patvirtina

Narutis - pasirengimai sukilimui
* Noreika - spauda
* Algminienė - atsisakė gelbėti tremtinius

Rainių "Pasmerktųjų testamentas"
* Kaip su tuo dubenėliu?
* Ar tekstas galėjo sutilpti?

Žydės kankinės
* "Žemaičių saulutė" apie žydaičių krikštą ir išžudymą Kaušėnuose

Riauka, Trimitas
* ''1943 m. vasario mėn. 23 d. vokiečių geštapas jį areštavo ir įgrūdo į Šiaulių kalėjimą Mardosų pogrindis išpirko iš kalėjimo.''
į:
2018 balandžio 13 d., 23:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 227-238 eilutės:
Noreika - priverčiamojo darbo įstaiga

Šiauliai
* LCVA - R1099-1-1 Šiauliai
* LCVA - R1099-1-2 Šiauliai
* R1099-1-3 Šiauliai
* R1099-1-8 Šiauliai
* R1099-1-15 Šiauliai
* R1099-2-2
* R1099-1-22 Šiauliai
* Šiauliai Tėviškė
Ištrintos 287-296 eilutės:

Šiauliai
* LCVA - R1099-1-1 Šiauliai
* LCVA - R1099-1-2 Šiauliai
* R1099-1-3 Šiauliai
* R1099-1-8 Šiauliai
* R1099-1-15 Šiauliai
* R1099-2-2
* R1099-1-22 Šiauliai
* Šiauliai Tėviškė
2018 balandžio 13 d., 23:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 125-126 eilutės iš
į:
* Damušio, Naručio, Naujokaičio pareiškimai
Pakeistos 136-137 eilutės iš
į:
* Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga
Pakeistos 150-157 eilutės iš
į:
* R1441-2-1
* R1441-2-21
* R1441-2-25
* R1441-2-69
* R1441-2-148
* R1441-2-272
* R1441-2-321
Pakeistos 162-165 eilutės iš
į:
* Lietuvos kariuomenės karininkai - Lipčius
* Plungės švietimo istorija - Lipčienė
* LKP-Pukys-neaisku
Pakeistos 214-217 eilutės iš
į:
* Vilučio Leono byla
* Staugaitis Vyskupas - raštai - pamokslas
* Algminas. O šešių metų berniukas Liutavaras L. Algminas įsidėmėjo, kaip jo tėvas, Klaipėdos krašte tarnavęs pasienio policininku, buvo vienas iš , jam po Rainių žudynių pasakojo apie kaltininkus: ''Nebūtų gerai, jei jie būtų surasti šiuo metu, nes žmonės imtų patys viską į savo rankas. Kai, arba jei, viskas grįš į normalias vagas, žmonės bus teisiami, ir mums reikia, kad būtų nuteisti teisingai. To dabar negalime padaryti.'' (Samogitia mea Patria, ps.25) buvo vienas iš saugumo karininkų, prisiėmusių vietinės policijos atsakomybę už tvarką vokiečių okupuotoje Lietuvoje. Skirtingai nuo sovietų, naciai suteikė Lietuvai tam tikrą autonomiją. ... Atskiros apskritys formavo savo vietines valdžias, o saugumas buvo patikėtas policijos atstovams profesionalams. (27) ...
Pakeistos 229-234 eilutės iš
Vokiečių nebuvimas
* Vilučio Leono
byla

* Vlado Butrimo byla

* Riauka - Dienovidis
į:
ŠMERŠ?
* Jono Noreikos
byla
* Noreikos kartotekos kortelė
* Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga

Žydų skriaudimas
* LCVA-1075-2-18 Telšių burmistras raštai
* Žemaičių saulutė
Ištrinta 237 eilutė:
Pakeistos 240-242 eilutės iš
* Jono Noreikos byla - inteligentų organizavimas
į:
* LKP-3377-55-107
* LKP-3377-55-126
* LKP-3377-55-127
* LKP-3377-55-138
* LKP-3377-55-140
* LKP-3377-55-156
* LKP-3377-55-159
* LKP-3377-55-161

* Vlado Butrimo byla
Ištrinta 250 eilutė:
* Jurgėla - Lietuviškoji skautija
Pakeistos 253-263 eilutės iš
* Končius - Žemaičių šnekos
į:
* Sverio Vaclovo byla
* Kontauto byla
* Narkaus byla
* Saukalo byla
* Slabšio byla
* Rudavičiaus Zenono byla

Pasirengimas sukilimui
* Opulskio byla
* Vanagaitė - Bagdonas (Opulskis?)
* LYA-Atkočiūnas-Stulginskis
Pakeistos 265-274 eilutės iš
* LCVA-1075-2-18 Telšių burmistras raštai
į:
* Vitkus Bergmanas - Gargždai
* Tiesa - Kuliai

* Riauka - Dienovidis
* Riauka - Mardosų kuopa
* Riauka - Trimitas
* Riauka - Ūkininkas

* Jono Noreikos byla - inteligentų organizavimas
Pakeistos 276-278 eilutės iš
* LCVA karo lauko teismai
* LCVA - Kazys Mockus dokumentai
* LCVA - nupirktos bylos
į:
Šiauliai
Pridėta 280 eilutė:
* R1099-1-3 Šiauliai
Pakeistos 284-293 eilutės iš
* R1441-2-1
* R1441-2-21
* R1441-2-25
* R1441-2-69
* R1441-2-148
* R1441-2-272
* R1441-2-321

* Lietuvių frontas
* Lietuvos inteligentija 1940-1941
į:
* R1099-1-22 Šiauliai
* Šiauliai Tėviškė
Pakeista 288 eilutė iš:
* Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga
į:
Pakeistos 290-291 eilutės iš
* LYA-Atkočiūnas-Stulginskis
* Vanagaitė - Bagdonas (Opulskis?)
į:
Pakeistos 292-303 eilutės iš
* Kontauto byla
* Narkaus byla
* Saukalo byla
* Slabšio byla
* LKP-3377-55-107
* LKP-3377-55-126
* LKP-3377-55-127
* LKP-3377-55-138
* LKP-3377-55-140
* LKP-3377-55-156
* LKP-3377-55-159
* LKP-3377-55-161
į:
Pakeistos 294-295 eilutės iš
* LKP-Pukys-neaisku
* LKP-Zenono Ivinskio dienoraštis
į:
Pakeistos 300-301 eilutės iš
* Opulskio byla
į:
Pakeistos 307-310 eilutės iš
* Plungės švietimo istorija
* R1099-1-3 Šiauliai
* R1099-1-22 Šiauliai
* Riauka - Mardosų kuopa
į:
Pakeistos 309-312 eilutės iš
* Rukšėnas apie Noreiką
* Šiauliai Tėviškė
* Staugaitis Vyskupas - raštai
* Sverio Vaclovo byla
į:
Pakeistos 313-318 eilutės iš
* Tiesa - Kuliai
* Riauka - Trimitas
* Riauka - Ūkininkas
* Damušio, Naručio, Naujokaičio pareiškimai
* Vitkus Bergmanas - Gargždai
* Žemaičių saulutė
į:
Pakeista 316 eilutė iš:
* Rudavičiaus Zenono byla
į:
Pakeistos 326-328 eilutės iš
į:
* Lietuvių frontas
* Lietuvos inteligentija 1940-1941
* LCVA - Kazys Mockus dokumentai
* Jurgėla - Lietuviškoji skautija
* Končius - Žemaičių šnekos
* LKP-Zenono Ivinskio dienoraštis
Ištrintos 337-338 eilutės:
Algminas
* O šešių metų berniukas Liutavaras L. Algminas įsidėmėjo, kaip jo tėvas, Klaipėdos krašte tarnavęs pasienio policininku, buvo vienas iš , jam po Rainių žudynių pasakojo apie kaltininkus: ''Nebūtų gerai, jei jie būtų surasti šiuo metu, nes žmonės imtų patys viską į savo rankas. Kai, arba jei, viskas grįš į normalias vagas, žmonės bus teisiami, ir mums reikia, kad būtų nuteisti teisingai. To dabar negalime padaryti.'' (Samogitia mea Patria, ps.25) buvo vienas iš saugumo karininkų, prisiėmusių vietinės policijos atsakomybę už tvarką vokiečių okupuotoje Lietuvoje. Skirtingai nuo sovietų, naciai suteikė Lietuvai tam tikrą autonomiją. ... Atskiros apskritys formavo savo vietines valdžias, o saugumas buvo patikėtas policijos atstovams profesionalams. (27) ...
2018 balandžio 13 d., 23:33 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 113-116 eilutės iš
į:
* Vedamasis, palyginti:
** Jonas Noreika, Pakelk galvą, Lietuvi!!!
** Jonas Noreika - esė apie autokratiją
Ištrinta 132 eilutė:
* Bruniaus parodymai - Telšiai: Noreika, LNP
Pridėta 140 eilutė:
* Tenisonas - Žemaitijos girių takais - kodėl nemini tuos laikus?
Pakeista 142 eilutė iš:
* vyskupai išgelbėjo Žūtautą
į:
* vyskupai išgelbėjo Žūtautą - Vyskupo Borisevičiaus byla - Žūtautas - ir Telšių vyskupijos svetainė
Pakeistos 154-155 eilutės iš

Pakalniškio knygos
į:
Pakalniškio knygos, ypač: Septintoji diena
* Pakalniškis Plungė
* Pakalniškis Studento dienorašis
* Pakalniškis Per dvidešimtąjį amžių
* Pakalniškis Septintoji knyga
* Pakalniškis - pasikalbėjimas su Akiračiais
Pakeistos 161-169 eilutės iš
į:
* Išvardinti visi karininkai
* Teisingos datos
* Pakalniškio nutylėjimai ir dalyvavimas
* Pakalniškio dienoraščiai
* Potvynis ALKA archyve
* Pakalniškis prisimena Noreiką
* Alsėdžiai - baltaraiščiai
* byla pie moblizaciją tuomet ir šaukimus vėliau
Pridėtos 180-183 eilutės:
LNP ir LAF Karaliaučius
* Bruniaus parodymai - Telšiai: Noreika, LNP
* Vilutis - Likimo mozaika - apie LAF, LNP, Puodžių
Pakeistos 201-209 eilutės iš


* Alsėdžiai
* Vyskupo Borisevičiaus byla
* Vlado Butrimo byla
* Riauka - Dienovidis
* Gyvybė ir duoną nešiančios rankos IV
* Holokaustas Žemaitijoje
į:
* Olšvango knyga

[+Šiauliai+]

Ignas Urbaitis atsisakė
Pakeistos 207-208 eilutės iš
* Jakovas Bunka - Plungės žydų istorija
* Jakovas Bunka - The Jewish Page of Plungian History
į:
* Igno Urbaičio byla

Jasaitis
Pakeistos 211-212 eilutės iš
* Jono Noreikos byla
* Jonas Noreika, Pakelk galvą, Lietuvi!!!
į:
[+Kiti dokumentai+]

Vokiečių nebuvimas
* Vilučio Leono
byla

* Vlado Butrimo byla

* Riauka - Dienovidis
* Gyvybė ir duoną nešiančios rankos IV

* Jakovas Bunka - Plungės žydų istorija
* Jakovas Bunka - The Jewish Page of Plungian History

* Jono Noreikos byla - inteligentų organizavimas
Pakeista 250 eilutė iš:
* Vilučio Leono byla
į:
Ištrinta 251 eilutė:
* Lietuvos aidas - Germantas
Ištrinta 260 eilutė:
* Pukio byla
Ištrinta 273 eilutė:
* LNP nario žinynas
Pakeista 277 eilutė iš:
* Mūsų Lietuva Telšių apskritis
į:
Pakeistos 280-284 eilutės iš
* Pakalniškis Plungė
* Pakalniškis Studento dienorašis
* Pakalniškis Per dvidešimtąjį amžių
* Pakalniškis Septintoji knyga
* Pakalniškis - pasikalbėjimas su Akiračiais
į:
Pakeista 297 eilutė iš:
* Tenisonas - Žemaitijos girių takais
į:
Pakeistos 310-319 eilutės iš
* Zenono Ivinskio susirašinėjimas su Olšvangu

į:

Nenaudosime
* Holokaustas Žemaitijoje
* Lietuvos aidas - Germantas
* Mūsų Lietuva Telšių apskritis
* LNP nario žinynas[+Dar kitos bylos+]
Ištrinta 355 eilutė:
2018 balandžio 13 d., 23:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 182-295 eilutės:* Alsėdžiai
* Vyskupo Borisevičiaus byla
* Vlado Butrimo byla
* Riauka - Dienovidis
* Gyvybė ir duoną nešiančios rankos IV
* Holokaustas Žemaitijoje
* Ignas Urbaitis - šeimos knyga
* Jakovas Bunka - Plungės žydų istorija
* Jakovas Bunka - The Jewish Page of Plungian History
* Jasaitis - Išgelbėję pasaulį (ėjo pas Gewecke)
* Jono Noreikos byla
* Jonas Noreika, Pakelk galvą, Lietuvi!!!
* Jono Šlepečio byla (ministro)
* Jurgėla - Lietuviškoji skautija
* Kapčiaus Antano byla
* Mažeikos Klemo byla
* Končius - Žemaičių šnekos
* LCVA-378-4-23-Juočeris
* LCVA-1075-2-18 Telšių burmistras raštai
* LCVA bylos
* LCVA karo lauko teismai
* LCVA - Kazys Mockus dokumentai
* LCVA - nupirktos bylos
* LCVA - R1099-1-1 Šiauliai
* LCVA - R1099-1-2 Šiauliai
* R1099-1-8 Šiauliai
* R1099-1-15 Šiauliai
* R1099-2-2
* R1441-2-1
* R1441-2-21
* R1441-2-25
* R1441-2-69
* R1441-2-148
* R1441-2-272
* R1441-2-321
* Vilučio Leono byla
* Lietuvių frontas
* Lietuvos aidas - Germantas
* Lietuvos inteligentija 1940-1941
* Lietuvos kariuomenės karininkai
* Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga
* Lietuvos žydų žudynių byla
* LYA-Atkočiūnas-Stulginskis
* Vanagaitė - Bagdonas (Opulskis?)
* LYA K1-47-1268 bendradarbiavimas
* Kontauto byla
* Narkaus byla
* Pukio byla
* Saukalo byla
* Slabšio byla
* LKP-3377-55-107
* LKP-3377-55-126
* LKP-3377-55-127
* LKP-3377-55-138
* LKP-3377-55-140
* LKP-3377-55-156
* LKP-3377-55-159
* LKP-3377-55-161
* LKP-Kiti
* LKP-Pukys-neaisku
* LKP-Zenono Ivinskio dienoraštis
* LNP nario žinynas
* Masinės žudynės 2 dalis
* Masinės žudynės Lietuvoje - Telšių apskrityje
* Mockūnas Pavargęs herojus
* Mūsų Lietuva Telšių apskritis
* Nagevičius Karo muziejus
* Opulskio byla
* Pakalniškis Plungė
* Pakalniškis Studento dienorašis
* Pakalniškis Per dvidešimtąjį amžių
* Pakalniškis Septintoji knyga
* Pakalniškis - pasikalbėjimas su Akiračiais
* Petuchauskas - Jonas Noreika - Lygumai
* Plateliai
* Plungės kraštas - Mardosų
* Plungės kraštas - Alsėdžių
* Plungės kraštas - Plateliai
* Plungės kraštas - Žemaičių kalvarija
* Plungės švietimo istorija
* R1099-1-3 Šiauliai
* R1099-1-22 Šiauliai
* Riauka - Mardosų kuopa
* Rietavo apylinkės
* Rukšėnas apie Noreiką
* Šiauliai Tėviškė
* Staugaitis Vyskupas - raštai
* Sverio Vaclovo byla
* Tautos teisė sukilti
* Tenisonas - Žemaitijos girių takais
* The Vanished World of Lithuanian Jews
* Tiesa - Kuliai
* Riauka - Trimitas
* Riauka - Ūkininkas
* Damušio, Naručio, Naujokaičio pareiškimai
* Vitkus Bergmanas - Gargždai
* Žemaičių saulutė
* Žemaičių žemė (Klaipėda)
* Žemaitis
* Rudavičiaus Zenono byla
* Žlibinai
* Rainiai - Landsbergis
* Zenono Ivinskio susirašinėjimas su Olšvangu


2018 balandžio 13 d., 21:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 144 eilutė iš:
* palyginti su Jėgerio ataskaita, kaip jie gelbėjo komunistus iš kalėjimo
į:
* palyginti su Jėgerio ataskaita, kaip jie gelbėjo komunistus iš kalėjimo - vadinasi vokiečių įsivėlimas laikytinas kalėjimų sutvarkymas - vadinas lietuviai patys sušaudė žydus
2018 balandžio 13 d., 21:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 144 eilutė:
* palyginti su Jėgerio ataskaita, kaip jie gelbėjo komunistus iš kalėjimo
2018 balandžio 13 d., 20:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 210 eilutė iš:
į:
Palyginimui: Sovietų tremties suvestinė (Gladkovo, birželio 19 d.): Telšių apskrityje: tariamai "antitarybinio, socialiai pavojingų" žmonių - 368 ištremti ir 82 areštuoti
2018 balandžio 13 d., 20:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 115-116 eilutės:
* Kur Žemaičių žemė Nr.1?
* Kur Laisvieji žemaičiai?
Pakeistos 121-122 eilutės iš
į:
* Žemaičių žemė Nr.1, liepos 9 d. - Lietuvių aktyvistų fronto veiklos metmenys
Pakeistos 192-198 eilutės iš
į:
Rainių "Pasmerktųjų testamentas"
* Kaip su tuo dubenėliu?
* Ar tekstas galėjo sutilpti?

Žydės kankinės
* "Žemaičių saulutė" apie žydaičių krikštą ir išžudymą Kaušėnuose
Pakeista 202 eilutė iš:
* "Žemaičių saulutė" apie žydaičių krikštą ir išžudymą Kaušėnuose
į:
2018 balandžio 13 d., 20:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 124 eilutė:
* Palyginti Leoną Taunį - pavadinti mokyklą jo vardu?
2018 balandžio 13 d., 20:45 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 159 eilutė:
Pridėtos 162-163 eilutės:
* Riauka mini leidimus nešioti ginklus.
* Šilgalis: Kelionės į Vokietiją
Pridėtos 187-190 eilutės:


Riauka, Trimitas
* ''1943 m. vasario mėn. 23 d. vokiečių geštapas jį areštavo ir įgrūdo į Šiaulių kalėjimą Mardosų pogrindis išpirko iš kalėjimo.''
2018 balandžio 13 d., 20:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 115-119 eilutės iš
į:
* Kas dalyvavo?
* Palyginti su [[http://www.selflearners.net/uploads/Holocaust/Noreika/199603-Trimitas-DamijonasRiauka-BranginkimeLaisve.jpg | Damijonas Riauka. "Branginkime laisvę".]] Trimite, 1996 m. kovo mėn., Lietuvos šaulių sąjungos leidinyje.
** 1941 m. liepą kartu su kitais 10 Žemaitijos inteligentų reikalavo vokiečių vadovybę uždrausti genocidą prieš lietuvių ir žydų tautybių žmones ir suteikti Lietuvai savivaldą.
** Inteligentai? Kazimieras Mockus? Maironio seseraitis, kapitonas Lipčius? vyskupas Staugaitis?
Pridėtos 156-158 eilutės:
* Kokia to namo istorija?
* Damijonas Riauka, Trimite: 1941 m. liepos mėn. kapt. J.Noreika kartu su kitais penkiais Lietuvos kariuomenės karininkais (dalyvaujant šių eilučių autoriui, kaip Mardosų kuopos ryšininku) savo bute įsteigė "Žemaičių legioną".
** Kur tas butas?
2018 balandžio 13 d., 20:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 122 eilutė:
* Bruniaus parodymai - Telšiai: Noreika, LNP
2018 balandžio 13 d., 20:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 167 eilutė:
* jo laiškai Olšvangui: per daug visi įsivėlę
2018 balandžio 13 d., 20:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 154 eilutė:
* Leidimuose nešioti ginklus įrašyti Telšiai ir Lietuvos nacionalsocialistų policija. (Vadinasi, ginklai reikalingi ne karo veiksmams, o tvarkyti žmones - žydus, komunistus.)
Pakeista 156 eilutė iš:
* Turėjo savo užtarėją - Germantą Meškauską - kuriam rūpėjo išžudyti žydus - tai buvo būtent jo Žemaičių žemė
į:
* Olšvangas: jam rūpėjo išžudyti žydus
Pakeistos 158-159 eilutės iš
* Leidimuose nešioti ginklus įrašyti Telšiai ir Lietuvos nacionalsocialistų policija. (Vadinasi, ginklai reikalingi ne karo veiksmams, o tvarkyti žmones - žydus, komunistus.)
*
Pastoviai rūpinosi Plungės kraštu per Pakalniškį, įsteigė dvi naujas mokyklas, lankėsi ir keitė mokyklų vadovus.
į:
* Pakalniškis: Plungė turėjo savo užtarėją - Germantą Meškauską. Pastoviai rūpinosi Plungės kraštu per Pakalniškį, įsteigė dvi naujas mokyklas, lankėsi ir keitė mokyklų vadovus.
Pridėtos 163-167 eilutės:
Zenono Ivinskio pro memoria
* vokiečiai nežino, kas dalyvavo
* Dieckmann apie Mažeikiai: which Germans were involved is unclear. Apie Plungė: vokiečiai lietuviai? Dieckmann: Mažeikiuose ir Plungėje žydai daug greičiau išžudyti negu kitur Šiaulių apygardoje.
Dieckmann apie Noreiką - tą pačią dieną rugpjūčio 5 d. griežčiau pasielgta su žydų turtu kaip kad Urbaitis ketino. psl.862
Pridėtos 171-177 eilutės:
Liudijimas prieš vyskupą Staugaitį
* Ona Algminienė, Raudonasis Amaras - patvirtina

Narutis - pasirengimai sukilimui
* Noreika - spauda
* Algminienė - atsisakė gelbėti tremtinius
Ištrintos 186-187 eilutės:
Dieckmann apie Mažeikiai: which Germans were involved is unclear. Apie Plungė: vokiečiai lietuviai? Dieckmann: Mažeikiuose ir Plungėje žydai daug greičiau išžudyti negu kitur Šiaulių apygardoje.
Dieckmann apie Noreiką - tą pačią dieną rugpjūčio 5 d. griežčiau pasielgta su žydų turtu kaip kad Urbaitis ketino. psl.862
2018 balandžio 13 d., 20:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 153 eilutė iš:
Leidimas nešioti ginklus
į:
Leidimas nešioti ginklus (LCVA f.1075 a.2 b.19 l.3R)
2018 balandžio 13 d., 20:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 126-135 eilutės iš
** sušaudė komunistuojančius
** sušaudė kalėjimo prižiūrėtojus
** tragiškai žuvo žmona (Tenisono) - psl.340
**
žuvo kalėjimo prižiūrėtojas, kuris bandė juos gelbėti
** vyskupai išgelbėjo Žūtautą
** Bauža pabėgo bet jo paskui nesušaudė
** Krygeris (Ramanauskas, datos, ir Krygerio likimas)
** Noreikos įsakymas nežudyti
** Vilutis apie Gewecke
į:
* sušaudė komunistuojančius
* [[http://www.selflearners.net/uploads/Holocaust/Noreika/LCVA-R1441-2-10-VladasBauza.pdf | Baužos byla]] sušaudė kalėjimo prižiūrėtojus
* tragiškai
žuvo žmona (Tenisono) - psl.340
* Jonušauskienės Julijos parodymai - žuvo kalėjimo prižiūrėtojas, kuris bandė juos gelbėti
* vyskupai išgelbėjo Žūtautą
* Bauža pabėgo bet jo paskui nesušaudė
* [[http://www.selflearners.net/uploads/Holocaust/Noreika/MatasKrygerisApieNoreika.jpg | Krygerio prisiminami]] (Ramanauskas, datos, ir Krygerio likimas)
* [[http://www.selflearners.net/uploads/Holocaust/Noreika/LCVA-f1075-a2-b6-l35-NoreikosIsakymasLAFTelsiai-19410725.jpg | LCVA f.1075, a.2, b.6]]) Noreikos įsakymas nežudyti

* Vilutis apie Gewecke
Pridėta 138 eilutė:
** [[http://www.partizanai.org/laisves-kovu-archyvas-25-t-1999/3711-plunges-gimnazistai-laisves-kovoje | Antano Baužio prisiminimai]]
Pridėta 141 eilutė:
Pakeistos 145-152 eilutės iš
į:
Plungiškių ir giminių prisiminimai
* Susisiekieme su JAV gyvenančia Noreikos anūke Silvia Foti. Jinai patvirtino, kad Jonas Noreika gyveno Plungėje ir jos manymu jisai Plungėje nusikalto prieš žydus. Jinai prieš kelis metus buvo Plungėje, bendravo su plungiškiais, taip pat buvo atvykusi Silvios teta, kuri pasakojo, kaip jinai būdama paauglė gyveno Plungėje ir būtent tame name 1941 m. liepos mėnesį lankydavo mažą mergaitę, Silvios mamytę Danutę, su ja pažaisti. Taip pat Šiauliuose yra gražus šachmatams stalas, kilęs iš tų namų, netgi su jidiš įrašu kitoje pusėje.
* Namas, kuriame gyveno: turtingų žydų name Vaižganto 3, netoli sinagogos, Vaižganto 7a, kur buvo laikomi žydai.
* Baldai
* 1971 m. Stanislava Pocienė''', 1907 m. gimimo, pasakė savo sūnui, studentui Bronislavui Pociui, kad 1941 m. Jonas Noreika vadovavo Plungės žydų žudynėms, kaip Plungės komendantas. Jis turėjo 20 pakalikų (lietuvių policininkų baltaraiščių, kurie ant rankos nešiojo baltus raiščius). Ji tai girdėjo iš žmonių. Ji 1941 m. Plungės fabrike dirbo verpėja. Bronislavas Pocius sutiko, kad tai paskelbtumėme.
* Susirašinėjimas 2002 metais.
Pakeistos 163-164 eilutės iš
į:
Algminas
* O šešių metų berniukas Liutavaras L. Algminas įsidėmėjo, kaip jo tėvas, Klaipėdos krašte tarnavęs pasienio policininku, buvo vienas iš , jam po Rainių žudynių pasakojo apie kaltininkus: ''Nebūtų gerai, jei jie būtų surasti šiuo metu, nes žmonės imtų patys viską į savo rankas. Kai, arba jei, viskas grįš į normalias vagas, žmonės bus teisiami, ir mums reikia, kad būtų nuteisti teisingai. To dabar negalime padaryti.'' (Samogitia mea Patria, ps.25) buvo vienas iš saugumo karininkų, prisiėmusių vietinės policijos atsakomybę už tvarką vokiečių okupuotoje Lietuvoje. Skirtingai nuo sovietų, naciai suteikė Lietuvai tam tikrą autonomiją. ... Atskiros apskritys formavo savo vietines valdžias, o saugumas buvo patikėtas policijos atstovams profesionalams. (27) ...
2018 balandžio 13 d., 20:06 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 21-22 eilutės:
Užtektų panagrinėti Žemaičių LAF laikraštį "Žemaičių žemė" Nr.5.
Pridėta 112 eilutė:
* Užtektų panagrinėti Žemaičių LAF laikraštį "Žemaičių žemė" Nr.5.
2018 balandžio 13 d., 20:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 19 eilutė iš:
* I) Jonas Noreika vadovavo nusikalstamai gaujai, LAF Telšiai, kuri Lietuvos Respublikos, lietuvių tautos ir "Žemaičių žemės" vardu per vieną mėnesį nužudė daugiau kaip 3,000 gyventojų, juos sulaikė, niekino, apvogė, išnaudojo, kankino ir pasmerkė. LAF Telšiai nusikaltimai savo mąstais prilygsta sovietų, nacių ir Rusijos caro nusikaltimams Telšių apskrityje.
į:
* I) Jonas Noreika vadovavo nusikalstamai gaujai, LAF Telšiai, kuri Lietuvos Respublikos, lietuvių tautos ir "Žemaičių žemės" vardu per vieną mėnesį nužudė daugiau kaip 3,000 gyventojų, juos sulaikė, niekino, apvogė, išnaudojo, kankino ir pasmerkė. LAF Telšiai nusikaltimai savo mąstais prilygsta Sovietų Sąjungos, nacistinės Vokietijos ir carinės Rusijos nusikaltimams Telšių apskrityje.
2018 balandžio 13 d., 20:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 19 eilutė iš:
* I) Jonas Noreika vadovavo nusikalstamai gaujai, LAF Telšiai, kuri Lietuvos Respublikos, lietuvių tautos ir "Žemaičių žemės" vardu per vieną mėnesį nužudė daugiau kaip 3,000 gyventojų, juos sulaikė, niekino, apvogė, išnaudojo, kankino ir pasmerkė. LAF Telšiai nusikaltimai savo mąstais prilygsta sovietų ir nacių nusikaltimams Telšių apskrityje.
į:
* I) Jonas Noreika vadovavo nusikalstamai gaujai, LAF Telšiai, kuri Lietuvos Respublikos, lietuvių tautos ir "Žemaičių žemės" vardu per vieną mėnesį nužudė daugiau kaip 3,000 gyventojų, juos sulaikė, niekino, apvogė, išnaudojo, kankino ir pasmerkė. LAF Telšiai nusikaltimai savo mąstais prilygsta sovietų, nacių ir Rusijos caro nusikaltimams Telšių apskrityje.
2018 balandžio 13 d., 20:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 19 eilutė iš:
* I) Jonas Noreika vadovavo nusikalstamai gaujai, LAF Telšiai, kuri Lietuvos Respublikos, lietuvių tautos ir "Žemaičių žemės" vardu per vieną mėnesį nužudė daugiau kaip 3,000 gyventojų, juos sulaikė, niekino, apvogė, išnaudojo, kankino ir pasmerkė. LAF Telšiai nusikaltimai savo mąstais prilygsta sovietų, nacių ir Rusijos caro valdžių nusikaltimams Telšių apskrityje.
į:
* I) Jonas Noreika vadovavo nusikalstamai gaujai, LAF Telšiai, kuri Lietuvos Respublikos, lietuvių tautos ir "Žemaičių žemės" vardu per vieną mėnesį nužudė daugiau kaip 3,000 gyventojų, juos sulaikė, niekino, apvogė, išnaudojo, kankino ir pasmerkė. LAF Telšiai nusikaltimai savo mąstais prilygsta sovietų ir nacių nusikaltimams Telšių apskrityje.
2018 balandžio 13 d., 20:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 19 eilutė iš:
* I) Jonas Noreika vadovavo nusikalstamai gaujai, LAF Telšiai, kuri Lietuvos Respublikos, lietuvių tautos ir "Žemaičių žemės" vardu per vieną mėnesį nužudė daugiau kaip 3,000 gyventojų, juos sulaikė, niekino, apvogė, išnaudojo, kankino ir pasmerkė. LAF Telšiai nusikaltimai savo mąstais prilygsta sovietų, nacių ir caro nusikaltimams Telšių apskrityje.
į:
* I) Jonas Noreika vadovavo nusikalstamai gaujai, LAF Telšiai, kuri Lietuvos Respublikos, lietuvių tautos ir "Žemaičių žemės" vardu per vieną mėnesį nužudė daugiau kaip 3,000 gyventojų, juos sulaikė, niekino, apvogė, išnaudojo, kankino ir pasmerkė. LAF Telšiai nusikaltimai savo mąstais prilygsta sovietų, nacių ir Rusijos caro valdžių nusikaltimams Telšių apskrityje.
2018 balandžio 13 d., 20:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 14 eilutė iš:
Norime jūsų užklausti: Kodėl mes su jumis nesutariame dėl Jono Noreikos nusikaltimų prieš žmoniją? Mes pirmiausia glaustai išdėstysime jo nusikaltimus, o paskui pristatysime savo klausimus apie nusikaltimus liudijančius dokumentus.
į:
Norime jūsų užklausti: Kodėl mes su jumis nesutariame dėl Jono Noreikos nusikaltimų prieš žmoniją? Mes pirmiausia glaustai išdėstysime jo nusikaltimus, o paskui pristatysime savo klausimus apie nusikaltimus nušviečiančius dokumentus.
2018 balandžio 13 d., 20:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 14 eilutė iš:
Norime jūsų užklausti: Kodėl mes su jumis nesutariame dėl Jono Noreikos nusikaltimų prieš žmoniją? Mes pirmiausia glaustai išdėstysime jo nusikaltimus, o paskui pristatysime savo klausimus apie nusikaltimus aptariančius dokumentus.
į:
Norime jūsų užklausti: Kodėl mes su jumis nesutariame dėl Jono Noreikos nusikaltimų prieš žmoniją? Mes pirmiausia glaustai išdėstysime jo nusikaltimus, o paskui pristatysime savo klausimus apie nusikaltimus liudijančius dokumentus.
2018 balandžio 13 d., 20:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 14 eilutė iš:
Norime jūsų užklausti: Kodėl mes su jumis nesutariame dėl Jono Noreikos nusikaltimų prieš žmoniją? Mes pirmiausia glaustai išdėstysime jo nusikaltimus, o paskui pristatysime savo klausimus apie nusikaltimus patvirtinančius dokumentus.
į:
Norime jūsų užklausti: Kodėl mes su jumis nesutariame dėl Jono Noreikos nusikaltimų prieš žmoniją? Mes pirmiausia glaustai išdėstysime jo nusikaltimus, o paskui pristatysime savo klausimus apie nusikaltimus aptariančius dokumentus.
2018 balandžio 13 d., 20:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 3-5 eilutės iš
Remsimės jų tvirtinimais:
į:
Ar iš tiesų Jono Noreikos nusikaltimai kontroversiški?

Remsimės jų
tvirtinimais.
2018 balandžio 13 d., 20:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-11 eilutės:
[++Atsiliepiame į jų tvirtinimus++]

Remsimės jų tvirtinimais:
* Genocide centro 2015 m. pažymomis apie Joną Noreiką (jų yra netgi kelios versijos).
* Jų akademiniame žurnale, "Genocidas ir rezistencija", 2016 m., Nr.1, ps.39-64, Alfredo Rukšėno paskelbtame straipsnyje, [[http://www.selflearners.net/uploads/Holocaust/Noreika/201601RuksenasApieNoreika.pdf | Jono Noreikos-Generolo Vėtros biografijos kontroversijos]].
* Jų 1997 m. išleistoje, Viktoro Ašmensko parašytoje knygos [[http://www.partizanai.org/failai/pdf/generolas_vetra.pdf | Generolas Vėtra]].
Taip pat Genocido centro leidiniais:
* Rukšėno straipsniu: [[http://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2010~1367170929223/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content | 1941 m. birželio sukilimas Kretingos, Mažeikių ir Telšių apskrityse]]
** mini Alimą kaip sukilėlį, ne kaip žudynių rengėją, taip pat mini Juodikį
* Bubnio knyga apie sukilimą
Pridėtos 109-110 eilutės:
Pridėta 162 eilutė:
2018 balandžio 13 d., 19:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 103-107 eilutės iš
** LNP dokumentai - genocidiniai
** LNP vadai - genocidininkai
**
LNP išdavė Škirpą
** LNP surengė pučą prieš LLV, iš tikrųjų, prieš Bobelį
į:
* Žemaičių žemės (genocidinis“ delegacijos sąstatas ir veikla.
*
LNP dokumentai - genocidiniai
* LNP vadai - genocidininkai
* LNP išdavė Škirpą
* LNP surengė pučą prieš LLV, iš tikrųjų, prieš
Bobelį
* Norėjo išsiųsti Noreiką iš Kauno.
* Įkvėpė LNP žydų žudymui.
Pakeistos 123-127 eilutės iš
*
į:
* Noreika gyveno Plungėje, draugavo su Alimu
* Plungėje teismai

Pakalniškio knygos
* Lietuvos kariuomenės mobilizacija
2018 balandžio 13 d., 19:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 18 eilutė iš:
* Patys tvarkėsi
į:
B) Patys tvarkėsi - taip kaip naciai niekam kitam Lietuvoje neleido
Pakeista 21 eilutė iš:
** Patys valdė ir dalino žydų turtą.
į:
** Patys valdė ir dalino žydų turtą, net jiems gyviems esant.
Pridėta 23 eilutė:
** Patys vedė karo lauko teismą ir skyrė, vykdė mirties bausmes.
Pakeista 31 eilutė iš:
* Aukščiausia valdžia buvo Lietuvių Aktyvistų Frontas
į:
C) Aukščiausia valdžia buvo Lietuvių Aktyvistų Frontas
Pakeistos 41-42 eilutės iš
* Vokiečiai jų nevaldė
** Nesimatė vokiečių karininkų - tiktai kariai, svečiai, ryšininkai, kankintojai.
į:
D) Vokiečiai jų nevaldė
** Nesimatė vokiečių karininkų - tiktai kariai, svečiai, ryšininkai, kankintojai - įsakymų nedavė, tiktai patardavo.
Pakeistos 47-58 eilutės iš
* Glaudūs ryšiai su LNP ir LAF Karaliaučius
** Jono Noreikos bendradarbių tinklą geriausiai išmanė genocidinės Lietuvių nacionalistų partijos vadas Klemensas Brunius
* Turėjo savo užtarėją - Germantą Meškauską - kuriam rūpėjo išžudyti žydus
** Jisai buvo Heydricho pažįstamas ir Grėfės geras draugas
.
** Jam vieninteliam leista vadintis Lietuvos nacionalsocialistu.
** Leidimuose nešioti ginklus įrašyti Telšiai ir Lietuvos nacionalsocialistų policija. (Vadinasi, ginklai reikalingi ne karo veiksmams, o tvarkyti žmones - žydus, komunistus.)
** Pastoviai rūpinosi Plungės kraštu per Pakalniškį, įsteigė dvi naujas mokyklas, lankėsi ir keitė mokyklų vadovus.
** Nė voldemarininkai, nė Škirpa jo nenorėjo, nes laikė jį ištikimu geštapininku.
** Kun.Yla jį apibudino, kaip vienintelį tikrą Lietuvos nacį.
** 1939 m. Heydrichui siūlė rengti pogromus.
į:
E) Glaudūs ryšiai su LNP ir LAF Karaliaučius
** Jono Noreikos bendradarbių tinklą geriausiai išmanė genocidinės Lietuvių nacionalistų partijos vadas Klemensas Brunius, ir jis buvo ištikimas būtent Puodžiui
F) Įgyvendino plungiškio Germanto Meškausko svajonę išžudyti to krašto žydus.
** Vadinosi lietuvių nacionalsocialistine policija
.
Pakeistos 89-108 eilutės iš
First, we note the circumstances:
In Telšiai district, Lithuanians had a great autonomy.
A) They acted in the name of the Republic of Lithuania
.
...They conducted a military court, mobilized troops into a "Lithuanian army", wore Lithuanian uniforms, ...
B
) They organized their region in a way that was unheard of in the rest of Nazi-occupied Lithuania.
...They had a public rally with thousands of people, a military parade, their own newspaper, they distributed the property of Jews even while they were alive, they managed the Jewish ghetto, they organized the killing of Jews and the execution of Lithuanians, they did not give up their weapons, and did not disband their units, but they were incorporated directly into the Siauliai battalion, which was based, in fact, in Telsiai..
C) The Germans let them rule themselves.
...Germans were hardly present, and they were soldiers rather than officers, and they did not give orders but simply were observers, or guests, or gave suggestions, often to be less violenced. ... after the war, Germans investigators themselves did not know who was in charge there ... it does not appear in the Jaeger report, nor in the SD report ... Jews were killed very early... but also, Jewish slaves were kept alive very late, as late as late December...
D) The region had close ties with the LNP and LAF Koenigsberg.
... they mention their allegiance to Puodzius, and Brunius knew their leadership and listed it among the LNP
E) They seem to have been the fiefdom of Germantas Meškauskas
... he was an acquaintance of Heydrich and a dear friend of Grafe, he was the only one allowed to lead a Lithuanian nacionalsocialist party, he wanted to kill all of Lithunia's Jews, and he was from Plunge and devoted special attention to the region.

Šiauliuose
* Noreika buvo paskirtas į Šiaulius dėl to, kad Urbaitis atsisakė pareigų, nesutiko dalyvauti nusikaltimuose prieš žmoniją, ir norėjo, kad LLV jį atleistų.
* Noreika puikiai suprato, kas yra Holokaustas, ir pritarė jo plėtotei.
* Vidaus reikalų ministras Šlepetys buvo LNP įkaitas ir buvo priverstas paskirti Noreika.
* Noreika paskubino žydų naikinimą Šiaulių apskrityje.
*
Noreika bandė steigti priverčiamojo darbo stovyklą ir palaikė vergvaldystę, tūkstančių karo belaisvių prievartavimą.
į:
II) Šiauliuose
A) Noreika buvo paskirtas į Šiaulius dėl to, kad Urbaitis atsisakė pareigų, nesutiko dalyvauti nusikaltimuose prieš žmoniją, ir norėjo, kad LLV jį atleistų
.
B) Noreika puikiai suprato, kas yra Holokaustas, jam pritarė ir sutiko prie jo prisidėti.
C) Vidaus reikalų ministras Šlepetys buvo LNP įkaitas ir buvo priverstas paskirti Noreika.
D) Noreika paskubino žydų naikinimą Šiaulių apskrityje
.
E) Noreika bandė steigti priverčiamojo darbo stovyklą ir palaikė vergvaldystę, tūkstančių karo belaisvių prievartavimą.
Pridėtos 121-134 eilutės:


Leidimas nešioti ginklus
* Jam vieninteliam leista vadintis Lietuvos nacionalsocialistu.
* Turėjo savo užtarėją - Germantą Meškauską - kuriam rūpėjo išžudyti žydus - tai buvo būtent jo Žemaičių žemė
* Jisai buvo Heydricho pažįstamas ir Grėfės bičiulis.
* Leidimuose nešioti ginklus įrašyti Telšiai ir Lietuvos nacionalsocialistų policija. (Vadinasi, ginklai reikalingi ne karo veiksmams, o tvarkyti žmones - žydus, komunistus.)
* Pastoviai rūpinosi Plungės kraštu per Pakalniškį, įsteigė dvi naujas mokyklas, lankėsi ir keitė mokyklų vadovus.
* Nė voldemarininkai, nė Škirpa jo nenorėjo, nes laikė jį ištikimu geštapininku.
* Kun.Yla jį apibudino, kaip vienintelį tikrą Lietuvos nacį.
* 1939 m. Heydrichui siūlė rengti pogromus.

2018 balandžio 13 d., 19:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 109-117 eilutės iš
* Šiauliuose - Priverčiamojo darbo įstaiga - vergvaldystė
* Noreika paskubino žydų naikinimą Šiaulių apskrityje
*

A) The reason that Noreika was appointed to Šiauliai was that Urbaitis
, the original District Chief, did not want to participate in crimes against humanity, and wanted the Provisional Government to let him go.
B) Noreika knew full well what the Holocaust and was willing to participate in it further.
C) Interior Minister Slepetys was held hostage by the LNP and was forced to appoint Noreika
.
D) Noreika showed great initiative in expediting the Holocaust.
E) Noreika promoted forced labor and facilitated slavery.
į:
* Noreika buvo paskirtas į Šiaulius dėl to, kad Urbaitis atsisakė pareigų, nesutiko dalyvauti nusikaltimuose prieš žmoniją, ir norėjo, kad LLV jį atleistų.
* Noreika puikiai suprato
, kas yra Holokaustas, ir pritarė jo plėtotei.
* Vidaus reikalų ministras Šlepetys buvo LNP įkaitas ir buvo priverstas paskirti Noreika
.
* Noreika paskubino žydų naikinimą Šiaulių apskrityje.
* Noreika bandė steigti priverčiamojo darbo stovyklą ir palaikė vergvaldystę, tūkstančių karo belaisvių prievartavimą
.
2018 balandžio 13 d., 19:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 148 eilutė iš:
* Bronių Juodikį nušovė sovietiniai partizanai. (ps.678) Ar jo nužudymas laikytinas antinacine veikla? Ar Genocido centras prieštarautų, kad jiems būtų pastatytas paminklas? Ir kokiu pagrindu prieštarautų?
į:
* Bronių Juodikį nušovė sovietiniai partizanai. (Stankeras, ps.678) Ar jo nužudymas laikytinas antinacine veikla? Ar Genocido centras prieštarautų, kad jiems būtų pastatytas paminklas? Ir kokiu pagrindu prieštarautų?
2018 balandžio 13 d., 19:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 148-149 eilutės:
* Bronių Juodikį nušovė sovietiniai partizanai. (ps.678) Ar jo nužudymas laikytinas antinacine veikla? Ar Genocido centras prieštarautų, kad jiems būtų pastatytas paminklas? Ir kokiu pagrindu prieštarautų?
2018 balandžio 13 d., 19:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 137 eilutė iš:
** Bauža pabėgo bet jo nesušaudė
į:
** Bauža pabėgo bet jo paskui nesušaudė
2018 balandžio 13 d., 19:05 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 0-6 eilutės:
Gerulių stovykloje žydai - pro Telšius - tiktai Noreikos įsakymu

---------


---------------------
Pakeistos 121-122 eilutės iš

* Karo lauko teismo bylos
į:
Žemaičių žemė, Nr.5

Žemaičių žemė

Zenono Blyno dienoraštis
** LNP dokumentai - genocidiniai
** LNP vadai - genocidininkai
** LNP išdavė Škirpą
** LNP surengė pučą prieš LLV, iš tikrųjų, prieš Bobelį

Karo lauko teismo bylos
** sušaudė komunistuojančius
** sušaudė kalėjimo prižiūrėtojus
Pakeistos 135-142 eilutės iš
į:
** žuvo kalėjimo prižiūrėtojas, kuris bandė juos gelbėti
** vyskupai išgelbėjo Žūtautą
** Bauža pabėgo bet jo nesušaudė
** Krygeris (Ramanauskas, datos, ir Krygerio likimas)
** Noreikos įsakymas nežudyti
** Vilutis apie Gewecke

Kun.Pukio parodymai
Pridėta 146 eilutė:
* Gerulių stovykloje žydai - pro Telšius - tiktai Noreikos įsakymu
2018 balandžio 13 d., 18:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 3-36 eilutės iš
Then we detail the charges. Here is an outline. The charges will take a few pages.

First, we note the circumstances:
In Telšiai district, Lithuanians had a great autonomy.
A) They acted in the name of the Republic of Lithuania.
...They conducted a military court, mobilized troops into a "Lithuanian army", wore Lithuanian uniforms, ...
B) They organized their region in a way that was unheard of in the rest of Nazi
-occupied Lithuania.
...They had a public rally with thousands of people, a military parade, their own newspaper, they distributed the property of Jews even while they were alive, they managed the Jewish ghetto, they organized the killing of Jews and the execution of Lithuanians, they did not give up their weapons, and did not disband their units, but they were incorporated directly into the Siauliai battalion, which was based, in fact, in Telsiai..
C) The Germans let them rule themselves.
...Germans were hardly present, and they were soldiers rather than officers, and they did not give orders but simply were observers, or guests, or gave suggestions, often to be less violenced. ... after the war, Germans investigators themselves did not know who was in charge there ... it does not appear in the Jaeger report, nor in the SD report ... Jews were killed very early... but also, Jewish slaves were kept alive very late, as late as late December...
D) The region had close ties with the LNP and LAF Koenigsberg.
... they mention their allegiance to Puodzius, and Brunius knew their leadership and listed it among the LNP
E) They seem to have been the fiefdom of Germantas Meškauskas
... he was an acquaintance of Heydrich and a dear friend of Grafe, he was the only one allowed to lead a Lithuanian nacionalsocialist party, he wanted to kill all of Lithunia's Jews, and he was from Plunge and devoted special attention to the region.

Then in Telšiai we structure the charges as follows:

A) Jonas Noreika was the highest authority in Telsiai.
B) Jonas Noreika involved in his crimes the region's military officers, political leaders, spiritual leaders, intellectuals, youth and the public.
C) Jonas Noreika's principal goal was to kill all of the Jews.

And in Šiauliai we break down the charges as follows:

A) The reason that Noreika was appointed to Šiauliai was that Urbaitis, the original District Chief, did not want to participate in crimes against humanity, and wanted the Provisional Government to let him go.
B) Noreika knew full well what the Holocaust and was willing to participate in it further.
C) Interior Minister Slepetys was held hostage by the LNP and was forced to appoint Noreika.
D) Noreika showed great initiative in expediting the Holocaust.
E) Noreika promoted forced labor and facilitated slavery.
į:
---------
Pridėtos 102-114 eilutės:
First, we note the circumstances:
In Telšiai district, Lithuanians had a great autonomy.
A) They acted in the name of the Republic of Lithuania.
...They conducted a military court, mobilized troops into a "Lithuanian army", wore Lithuanian uniforms, ...
B) They organized their region in a way that was unheard of in the rest of Nazi-occupied Lithuania.
...They had a public rally with thousands of people, a military parade, their own newspaper, they distributed the property of Jews even while they were alive, they managed the Jewish ghetto, they organized the killing of Jews and the execution of Lithuanians, they did not give up their weapons, and did not disband their units, but they were incorporated directly into the Siauliai battalion, which was based, in fact, in Telsiai..
C) The Germans let them rule themselves.
...Germans were hardly present, and they were soldiers rather than officers, and they did not give orders but simply were observers, or guests, or gave suggestions, often to be less violenced. ... after the war, Germans investigators themselves did not know who was in charge there ... it does not appear in the Jaeger report, nor in the SD report ... Jews were killed very early... but also, Jewish slaves were kept alive very late, as late as late December...
D) The region had close ties with the LNP and LAF Koenigsberg.
... they mention their allegiance to Puodzius, and Brunius knew their leadership and listed it among the LNP
E) They seem to have been the fiefdom of Germantas Meškauskas
... he was an acquaintance of Heydrich and a dear friend of Grafe, he was the only one allowed to lead a Lithuanian nacionalsocialist party, he wanted to kill all of Lithunia's Jews, and he was from Plunge and devoted special attention to the region.
Pridėtos 119-124 eilutės:

A) The reason that Noreika was appointed to Šiauliai was that Urbaitis, the original District Chief, did not want to participate in crimes against humanity, and wanted the Provisional Government to let him go.
B) Noreika knew full well what the Holocaust and was willing to participate in it further.
C) Interior Minister Slepetys was held hostage by the LNP and was forced to appoint Noreika.
D) Noreika showed great initiative in expediting the Holocaust.
E) Noreika promoted forced labor and facilitated slavery.
2018 balandžio 13 d., 18:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 5-20 eilutės iš
galėjo taip siaubingai nusikalsti kadangi turėjo didelį žmonių (lietuvių ir žydų) pasitikėjimą ir didelį tikėjimą Lietuva ir lietuvybe

-------------------

What is wrong with our understanding that Noreika is guilty of crimes against humanity?

Then we can structure the query in two parts:
* Charges. The crimes which we understand Noreika to be guilty of.
* Questions. Our many questions regarding the differing understandings that we and the Genocide Center have regarding his crimes.

For me I realized that the crucial point is that we should cite documents only in the Questions section, not in the Charges section. The reason for this is that it is not for us to explain our charges. Rather it is for them to answer our questions. The reasonableness of our charges will appear in the questions. That way we don't have to prove our charges. We are just showing that our understanding is more reasonable then the Center's understanding.

Our two main charges are:
I) In Telšiai district, Jonas Noreika's forces murdered more than 3,000 people. His forces detained, robbed, enslaved, tortured and condemned them. Their crimes in one month in Telšiai district rival the sum total of all of the crimes which occupying forces committed during the entire century.
II) Jonas Noreika served as Šiauliai District Chief because he was best prepared to commit further crimes against humanity.
į:
Pridėtos 128-131 eilutės:
* D) Jonas Noreika išdavė juo patikėjusius
** išdavė LLV
** išdavė LAF
** galėjo taip siaubingai nusikalsti kadangi turėjo didelį žmonių (lietuvių ir žydų) pasitikėjimą ir didelį tikėjimą Lietuva ir lietuvybe
2018 balandžio 13 d., 18:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 52 eilutė iš:
Norime jūsų užklausti: Kodėl mes su jumis nesutariame dėl Jono Noreikos nusikaltimų prieš žmoniją? Mes pirmiausia glaustai išdėstysime jo nusikaltimus, o paskui pristatysime savo klausimus apie juos patvirtinančius dokumentus.
į:
Norime jūsų užklausti: Kodėl mes su jumis nesutariame dėl Jono Noreikos nusikaltimų prieš žmoniją? Mes pirmiausia glaustai išdėstysime jo nusikaltimus, o paskui pristatysime savo klausimus apie nusikaltimus patvirtinančius dokumentus.
2018 balandžio 13 d., 18:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 52-53 eilutės iš
[+Jono Noreikos nusikaltimai prieš žmoniją+]
į:
Norime jūsų užklausti: Kodėl mes su jumis nesutariame dėl Jono Noreikos nusikaltimų prieš žmoniją? Mes pirmiausia glaustai išdėstysime jo nusikaltimus, o paskui pristatysime savo klausimus apie juos patvirtinančius dokumentus.

[++Jono Noreikos nusikaltimai prieš žmoniją+
+]
Pakeista 57 eilutė iš:
* I) Jonas Noreika vadovavo nusikalstamai gaujai, LAF Telšiai, kuri Lietuvos Respublikos vardu valdydama Telšių apskritį per vieną mėnesį nužudė daugiau kaip 3,000 gyventojų. Juos sulaikė, niekino, apvogė, išnaudojo, kankino ir pasmerkė. Šios nusikalstamos gaujos nusikaltimai prilygsta sovietų, nacių ir caro nusikaltimams.
į:
* I) Jonas Noreika vadovavo nusikalstamai gaujai, LAF Telšiai, kuri Lietuvos Respublikos, lietuvių tautos ir "Žemaičių žemės" vardu per vieną mėnesį nužudė daugiau kaip 3,000 gyventojų, juos sulaikė, niekino, apvogė, išnaudojo, kankino ir pasmerkė. LAF Telšiai nusikaltimai savo mąstais prilygsta sovietų, nacių ir caro nusikaltimams Telšių apskrityje.
Pakeista 147 eilutė iš:
[+Dokumentai+]
į:
[++Klausimai apie dokumentus++]
2018 balandžio 13 d., 18:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 3-4 eilutės iš
tragiškai žuvo žmona (Tenisono) - psl.340
į:
Pakeistos 55-57 eilutės iš
* I) Jono Noreikos pajėgos Telšių apskrityje per vieną mėnesį nužudė daugiau kaip 3,000 gyventojų. Juos sulaikė, niekino, apvogė, išnaudojo, kankino ir pasmerkė. Jo pajėgų nusikaltimai tame krašte prilygsta visų okupantų kartu sudėjus per visą šimtmetį.
* II) Jonas Noreika Šiaulių apskrityje tarnavo
dėl to, kad jisai labiausiai tiko rengiant nusikaltimus prieš žmoniją.
į:
* I) Jonas Noreika vadovavo nusikalstamai gaujai, LAF Telšiai, kuri Lietuvos Respublikos vardu valdydama Telšių apskritį per vieną mėnesį nužudė daugiau kaip 3,000 gyventojų. Juos sulaikė, niekino, apvogė, išnaudojo, kankino ir pasmerkė. Šios nusikalstamos gaujos nusikaltimai prilygsta sovietų, nacių ir caro nusikaltimams.
* II) Jonas Noreika Šiaulių apskrityje tarnavo naciams okupantams
dėl to, kad jisai labiausiai tiko rengiant nusikaltimus prieš žmoniją.
Pridėtos 146-149 eilutės:


* Karo lauko teismo bylos
** tragiškai žuvo žmona (Tenisono) - psl.340
2018 balandžio 13 d., 18:09 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 53-54 eilutės:
"Žemaičių žeme" vadinosi laikraštis, taip pat ir delegacija.
Pakeista 60 eilutė iš:
A) Aplinkybės: Lietuvių savivalda Telšių apskrityje
į:
A) Aplinkybės: Lietuvių savivalda Telšių apskrityje - "Žemaičių žeme" vadinosi laikraštis, taip pat ir delegacija.
2018 balandžio 13 d., 18:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 52-53 eilutės iš
[+Žemaičių žemės nusikaltimai+]
į:
[+Jono Noreikos nusikaltimai prieš žmoniją+]
Pakeista 69 eilutė iš:
* Payts tvarkėsi
į:
* Patys tvarkėsi
Pridėtos 81-90 eilutės:
* Aukščiausia valdžia buvo Lietuvių Aktyvistų Frontas
** Pagal viską, aukščiausias turėjo būti Ramanauskas.
** Noreika (pirm Ramanausko) sudrausmino aktyvistus ir nuovadų viršininkus.
** Jo štabo vadas teikė malonės prašymus.
** Plungės LAF vadas Alimas rengė žydų žudynes.
** Baltaraiščiai Alsėdžiuose.
** LAF vadai vadovavo Žemaičių žemės delegacijai: Noreika, Juodikis, Alimas, Svilas, taip pat Bagdonas, Vilutis.
** Aktyvistai leido laikraštį "Žemaičių žemė".
** Tie patys
** Persivadino LNP, TDA kuopa, butų biuru, Žemaičių legionu.
2018 balandžio 13 d., 17:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 6-50 eilutės:

-------------------

What is wrong with our understanding that Noreika is guilty of crimes against humanity?

Then we can structure the query in two parts:
* Charges. The crimes which we understand Noreika to be guilty of.
* Questions. Our many questions regarding the differing understandings that we and the Genocide Center have regarding his crimes.

For me I realized that the crucial point is that we should cite documents only in the Questions section, not in the Charges section. The reason for this is that it is not for us to explain our charges. Rather it is for them to answer our questions. The reasonableness of our charges will appear in the questions. That way we don't have to prove our charges. We are just showing that our understanding is more reasonable then the Center's understanding.

Our two main charges are:
I) In Telšiai district, Jonas Noreika's forces murdered more than 3,000 people. His forces detained, robbed, enslaved, tortured and condemned them. Their crimes in one month in Telšiai district rival the sum total of all of the crimes which occupying forces committed during the entire century.
II) Jonas Noreika served as Šiauliai District Chief because he was best prepared to commit further crimes against humanity.

Then we detail the charges. Here is an outline. The charges will take a few pages.

First, we note the circumstances:
In Telšiai district, Lithuanians had a great autonomy.
A) They acted in the name of the Republic of Lithuania.
...They conducted a military court, mobilized troops into a "Lithuanian army", wore Lithuanian uniforms, ...
B) They organized their region in a way that was unheard of in the rest of Nazi-occupied Lithuania.
...They had a public rally with thousands of people, a military parade, their own newspaper, they distributed the property of Jews even while they were alive, they managed the Jewish ghetto, they organized the killing of Jews and the execution of Lithuanians, they did not give up their weapons, and did not disband their units, but they were incorporated directly into the Siauliai battalion, which was based, in fact, in Telsiai..
C) The Germans let them rule themselves.
...Germans were hardly present, and they were soldiers rather than officers, and they did not give orders but simply were observers, or guests, or gave suggestions, often to be less violenced. ... after the war, Germans investigators themselves did not know who was in charge there ... it does not appear in the Jaeger report, nor in the SD report ... Jews were killed very early... but also, Jewish slaves were kept alive very late, as late as late December...
D) The region had close ties with the LNP and LAF Koenigsberg.
... they mention their allegiance to Puodzius, and Brunius knew their leadership and listed it among the LNP
E) They seem to have been the fiefdom of Germantas Meškauskas
... he was an acquaintance of Heydrich and a dear friend of Grafe, he was the only one allowed to lead a Lithuanian nacionalsocialist party, he wanted to kill all of Lithunia's Jews, and he was from Plunge and devoted special attention to the region.

Then in Telšiai we structure the charges as follows:

A) Jonas Noreika was the highest authority in Telsiai.
B) Jonas Noreika involved in his crimes the region's military officers, political leaders, spiritual leaders, intellectuals, youth and the public.
C) Jonas Noreika's principal goal was to kill all of the Jews.

And in Šiauliai we break down the charges as follows:

A) The reason that Noreika was appointed to Šiauliai was that Urbaitis, the original District Chief, did not want to participate in crimes against humanity, and wanted the Provisional Government to let him go.
B) Noreika knew full well what the Holocaust and was willing to participate in it further.
C) Interior Minister Slepetys was held hostage by the LNP and was forced to appoint Noreika.
D) Noreika showed great initiative in expediting the Holocaust.
E) Noreika promoted forced labor and facilitated slavery.

---------------------
2018 balandžio 11 d., 08:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 6-9 eilutės:

[+Žemaičių žemės nusikaltimai+]

"Žemaičių žeme" vadinosi laikraštis, taip pat ir delegacija.
2018 balandžio 11 d., 08:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 4-5 eilutės:

galėjo taip siaubingai nusikalsti kadangi turėjo didelį žmonių (lietuvių ir žydų) pasitikėjimą ir didelį tikėjimą Lietuva ir lietuvybe
2018 balandžio 10 d., 00:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 2-3 eilutės:

tragiškai žuvo žmona (Tenisono) - psl.340
2018 balandžio 10 d., 00:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-2 eilutės:
Gerulių stovykloje žydai - pro Telšius - tiktai Noreikos įsakymu
2018 balandžio 08 d., 21:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 5-6 eilutės:
Užtektų panagrinėti Žemaičių LAF laikraštį "Žemaičių žemė" Nr.5.
Pridėtos 32-33 eilutės:
* Glaudūs ryšiai su LNP ir LAF Karaliaučius
** Jono Noreikos bendradarbių tinklą geriausiai išmanė genocidinės Lietuvių nacionalistų partijos vadas Klemensas Brunius
Pakeistos 54-55 eilutės iš
** Jisai
* B)
Jonui Noreikai svarbiausia buvo žydų išžudymas.
į:
** Jonas Noreika vadovavo Telšių apskrityje nacių Vokietijos malone ir Lietuvos nacionalsocialistų vardu
** Kada žydai buvo laikomi ir kankinami Plungės sinagogoje, Jonas Noreika su šeima gyveno visai ten pat, turtingų žydų name
* B) Jonas Noreika į savo nusikaltimus įtraukė to krašto karininkus, valdininkus, dvasininkus, šviesuolius, jaunimą ir plačiąją visuomenę.
** Jonai Noreikai pavaldūs karininkai, LAF vado pavaduotojas Bronius Juodikis, LAF Plungės vadas Povilas Alimas, kapitonas Stasys Lipčius, kapitonas Kazimieras Venclauskis, viršila Pranas Šapalas visi rengė žydų žudynes
*** Jonas Noreika artimai ir ištisai bendradarbiavo su išžudytoju Povilu Alimu prieš ir po žudynes.
** Jonas Noreika vertė Telšių vyskupijos vyskupus su juo skaitytis.
*** Vyskupai turėjo kreiptis per jį, kad Lietuvos respublika nesušaudytų Žūtauto.
*** Vyskupas Staugaitis savo laiške įspėjo valdžios organus.
*** Noreika po šv.mišių iš katedros surengė Tautinio darbo apsaugos karinį paradą.
** Jono Noreikos baltaraiščiai sulaikė Alsėdžių kaimo žydus ir paskui juos kankino ir nužudė.
** Jonas Noreika pavertė Rainių aukas savo nusikaltimų pateisinimu.
*** Laikraščiu kurstė kerštą, taip pat, reikia manyti, savo manifestacija ir Bagdono kalbomis.
*** Jis patsai pajėgė malonę suteikti atsakingiausią kaltininką, leido sušaudyti mažiau atsakingus.
*** Jo valia sušaudyti nužudymo aplinkybių liudytojai.
*** Jo prokuroras - dubenėlis
*** Mockaus knyga visai santūri žydų klausimu
* C
) Jonui Noreikai svarbiausia buvo žydų išžudymas.
Pakeistos 74-97 eilutės iš

* C) Jonas Noreika į savo nusikaltimus įtraukė to krašto karininkus, valdininkus, dvasininkus, šviesuolius, jaunimą ir plačiąją visuomenę.
*** Jonui Noreikai pavaldūs karininkai visi rengė žydų žudynes.

* Jonas Noreika vertė Telšių vyskupijos vyskupus su juo skaitytis.
** Vyskupai turėjo kreiptis per jį, kad Lietuvos respublika nesušaudytų Žūtauto.
** Vyskupas Staugaitis savo laiške įspėjo valdžios organus.
** Noreika po šv.mišių iš katedros surengė Tautinio darbo apsaugos karinį paradą.
**

* Jono Noreikos baltaraiščiai sulaikė Alsėdžių kaimo žydus ir paskui juos kankino ir nužudė.

* Jonas Noreika pavertė Rainių aukas savo nusikaltimų pateisinimu.
** Laikraščiu kurstė kerštą, taip pat, reikia manyti, savo manifestacija ir Bagdono kalbomis.
** Jis patsai pajėgė malonę suteikti atsakingiausią kaltininą, leido sušaudyti mažiau atsakingus.
** Jo valia sušaudyti nužudymo aplinkybių liudytojai.
** Jo prokuroras - dubenėlis
** Mockaus knyga visai santūri žydų klausimu
į:
** Jonas Noreika buvo demokratijos priešas ir Hitlerio bei nacizmo šalininkas
** Jonas Noreika
, kaip Telšių LAF vadovas, atsako už teisėtų karo veiksmų nepanaudojimo gelbėti tremtinius

Šiauliuose
* Šiauliuose - Priverčiamojo darbo įstaiga - vergvaldystė
* Noreika paskubino žydų naikinimą Šiaulių apskrityje
*
2018 balandžio 08 d., 21:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 9-10 eilutės iš
** Kariai nešiojo Lietuvos kariuomenės uniformas.
** Vykdė
Lietuvos laikinosios vyriausybės nurodymus.
į:
** Kariai dėvėjo Lietuvos kariuomenės uniformas su lietuviškais skiriamaisiais ženklais, buvo ginkluoti šautuvais ir pistoletais.
** Valdžia vykdė
Lietuvos laikinosios vyriausybės nurodymus.
Pakeista 60 eilutė iš:
Kariai dėvėjo Lietuvos kariuomenės uniformas su lietuviškais skiriamaisiais ženklais, buvo ginkluoti šautuvais ir pistoletais.
į:
2018 balandžio 08 d., 20:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 22-23 eilutės:
** Šiaulių 14-ojo bataliono štabas tikrumoje buvo Telšiuose iki 1942 m. rugsėjo 1 d. (Lipčiaus atleidimo)
** O Plungėje kuopa virto bataljonu.
2018 balandžio 08 d., 20:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 28 eilutė iš:
* Turėjo savo užtarėją - Germantą Meškauską
į:
* Turėjo savo užtarėją - Germantą Meškauską - kuriam rūpėjo išžudyti žydus
Pakeista 31 eilutė iš:
** Leidimuose nešioti ginklus įrašyti Telšiai ir Lietuvos nacionalsocialistų policija. (Vadinasi, ne karo veiksmai, o tvarkyti žmones.)
į:
** Leidimuose nešioti ginklus įrašyti Telšiai ir Lietuvos nacionalsocialistų policija. (Vadinasi, ginklai reikalingi ne karo veiksmams, o tvarkyti žmones - žydus, komunistus.)
Ištrinta 32 eilutė:
Pakeistos 35-38 eilutės iš
į:
** 1939 m. Heydrichui siūlė rengti pogromus.
Pridėtos 53-54 eilutės:
2018 balandžio 08 d., 20:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 2 eilutė iš:
* I) Jono Noreikos pajėgos Telšių apskrityje per vieną mėnesį nužudė daugiau kaip 3,000 gyventojų, juos sulaikė, niekino, apvogė, išnaudojo, kankino ir pasmerkė. Jo pajėgų nusikaltimai tame krašte prilygsta visų okupantų kartu sudėjus per visą šimtmetį.
į:
* I) Jono Noreikos pajėgos Telšių apskrityje per vieną mėnesį nužudė daugiau kaip 3,000 gyventojų. Juos sulaikė, niekino, apvogė, išnaudojo, kankino ir pasmerkė. Jo pajėgų nusikaltimai tame krašte prilygsta visų okupantų kartu sudėjus per visą šimtmetį.
2018 balandžio 08 d., 20:17 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 2 eilutė iš:
* I) Jono Noreikos pajėgos Telšių apskrityje per vieną mėnesį sulaikė, pasmerkė, kankino ir nužudė daugiau gyventojų per vieną mėnesį negu visi okupantai kartu sudėjus per visą šimtmetį.
į:
* I) Jono Noreikos pajėgos Telšių apskrityje per vieną mėnesį nužudė daugiau kaip 3,000 gyventojų, juos sulaikė, niekino, apvogė, išnaudojo, kankino ir pasmerkė. Jo pajėgų nusikaltimai tame krašte prilygsta visų okupantų kartu sudėjus per visą šimtmetį.
2018 balandžio 08 d., 19:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 2-4 eilutės iš
į:
* I) Jono Noreikos pajėgos Telšių apskrityje per vieną mėnesį sulaikė, pasmerkė, kankino ir nužudė daugiau gyventojų per vieną mėnesį negu visi okupantai kartu sudėjus per visą šimtmetį.
* II) Jonas Noreika Šiaulių apskrityje tarnavo dėl to, kad jisai labiausiai tiko rengiant nusikaltimus prieš žmoniją.
Ištrintos 37-38 eilutės:
* I) Jono Noreikos pajėgos Telšių apskrityje per vieną mėnesį sulaikė, pasmerkė, kankino ir nužudė daugiau gyventojų per vieną mėnesį negu visi okupantai kartu sudėjus per visą šimtmetį.
* II) Jonas Noreika Šiaulių apskrityje tarnavo dėl to, kad jisai labiausiai tiko rengiant nusikaltimus prieš žmoniją.
2018 balandžio 08 d., 19:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 3-18 eilutės iš
A) Aplinkybės Telšių apskrityje
* Lietuviai "džiaugėsi" tokia laisve, kuria niekas kitas Lietuvoje nesidžiaugė.
** Patys Lietuvos respublikos vardu vykdė karo lauko teismą, kur patys suėmė, laikė, teisė, teikė ar atmetė malonę, ir sušaudė.
** Rengė daugiautūkstantines manifesticijas - karinius paradus
** Nenusiginklavo
** Nešiojo
Lietuvos kariuomenės uniformas
** Neįėjo į Jėgerio ataskaitą, nė į SD ataskaitą
** Žydus pradėjo žudyti anksti - liepos mėnesį, kai jų nevykdė Jėgeris
** Žydus vergus laikė ilgai - net iki gruodžio mėnesio pabaigos
** Leido savo spaudą, matyt, be cenzūros
** Nesimatė vokiečių karininkų - tiktai kariai, svečiai, ryšininkai
** Lietuvos vardu skelbė mobilizaciją
** Patys valdė ir dalino žydų turtą
** Patys gaudė komunistus
** Patys rengė žydų šaudymą
** Turėjo savo užtarėją - Germantą Meškauską
į:
A) Aplinkybės: Lietuvių savivalda Telšių apskrityje
* Veikė Lietuvos respublikos vardu.
** Jos vardu vykdė karo lauko teismą
. Patys gyventojus suėmė, laikė, teisė, tenkino ar atmetė malonės prašymus, ir sušaudė.
** Seniūnai pravedė mobilizaciją į "Lietuvos kariuomenę"
.
** Kariai nešiojo Lietuvos kariuomenės uniformas.
** Vykdė Lietuvos laikinosios vyriausybės nurodymus.
** Siuntė savo delegaciją sveikinti Lietuvos laikinąją vyriausybę.
* Payts tvarkėsi
** Rengė daugiautūkstantinę manifesticiją - karinius paradus.
** Leido savo spaudą, matyt, be cenzūros. Nemini jokių vokiečių.
** Patys valdė ir dalino žydų turtą.
** Patys gaudė komunistus.
** Patys tvarkė žydų getą.
** Patys rengė žydų šaudymą ir jam vadovavo.
** Nenusiginklavo.
** Kariai įstojo į T.D.A. ir taip ją vadino.
** Kuopos kaip tokios įtrauktos į Šiaulių batalioną.
* Vokiečiai jų nevaldė
** Nesimatė vokiečių karininkų - tiktai kariai, svečiai, ryšininkai, kankintojai.
** Patys vokiečiai nežinojo, kas kraštą valdė.
** Neįėjo į Jėgerio ataskaitą, nė į SD ataskaitą.
** Žydus pradėjo žudyti anksti - liepos mėnesį, kai jų nevykdė Jėgeris.
** Žydus vergus laikė ilgai - net iki gruodžio mėnesio pabaigos.
* Turėjo savo užtarėją - Germantą Meškauską
** Jisai buvo Heydricho pažįstamas ir Grėfės geras draugas.
** Jam vieninteliam leista vadintis Lietuvos nacionalsocialistu.
** Leidimuose nešioti ginklus įrašyti Telšiai ir Lietuvos nacionalsocialistų policija. (Vadinasi, ne karo veiksmai, o tvarkyti žmones.)
** Pastoviai rūpinosi Plungės kraštu per Pakalniškį, įsteigė dvi naujas mokyklas, lankėsi ir keitė mokyklų vadovus.

** Nė voldemarininkai, nė Škirpa jo nenorėjo, nes laikė jį ištikimu geštapininku.
** Kun.Yla jį apibudino, kaip vienintelį tikrą Lietuvos nacį.
2018 balandžio 08 d., 17:06 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 2-18 eilutės:

A) Aplinkybės Telšių apskrityje
* Lietuviai "džiaugėsi" tokia laisve, kuria niekas kitas Lietuvoje nesidžiaugė.
** Patys Lietuvos respublikos vardu vykdė karo lauko teismą, kur patys suėmė, laikė, teisė, teikė ar atmetė malonę, ir sušaudė.
** Rengė daugiautūkstantines manifesticijas - karinius paradus
** Nenusiginklavo
** Nešiojo Lietuvos kariuomenės uniformas
** Neįėjo į Jėgerio ataskaitą, nė į SD ataskaitą
** Žydus pradėjo žudyti anksti - liepos mėnesį, kai jų nevykdė Jėgeris
** Žydus vergus laikė ilgai - net iki gruodžio mėnesio pabaigos
** Leido savo spaudą, matyt, be cenzūros
** Nesimatė vokiečių karininkų - tiktai kariai, svečiai, ryšininkai
** Lietuvos vardu skelbė mobilizaciją
** Patys valdė ir dalino žydų turtą
** Patys gaudė komunistus
** Patys rengė žydų šaudymą
** Turėjo savo užtarėją - Germantą Meškauską
2018 balandžio 08 d., 15:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 25-26 eilutės iš
į:
Kariai dėvėjo Lietuvos kariuomenės uniformas su lietuviškais skiriamaisiais ženklais, buvo ginkluoti šautuvais ir pistoletais.
2018 balandžio 08 d., 15:33 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 50 eilutė iš:
* [[http://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2010~1367170932170/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content | Lietuvių policijos Šiaulių (14-asis) ir Panevėžio (10-asis) batalionai (1941-1944).
į:
* [[http://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2010~1367170932170/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content | Lietuvių policijos Šiaulių (14-asis) ir Panevėžio (10-asis) batalionai (1941-1944)]].
2018 balandžio 08 d., 15:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 50 eilutė iš:
į:
* [[http://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2010~1367170932170/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content | Lietuvių policijos Šiaulių (14-asis) ir Panevėžio (10-asis) batalionai (1941-1944).
2018 balandžio 08 d., 14:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 8-17 eilutės iš
* A) Jonas Noreika buvo aukščiausia valdžia.
į:
* A) Jonas Noreika buvo aukščiausia valdžia: Telšių LAF vadas.
** Telšių LAF štabo vadas svarstė, tenkino ir atmetė Lietuvos respublikos karo lauko teismo mirties bausme nuteistųjų malonės prašymai.
** Jisai buvo vyresnis už Telšių apskrities pirmininką Ramanauską - pirmuoju pasirašė draudimą savarankiškai vykdyti mirties bausmes.
** Jisai dalvyavo karo lauko teisme.
** Jisai pagrindinę kalbą pasakė manifestacijoje.
** Jisai vadovavo Žemaičių žemės delegacijai sveikinti.
** Jisai kartu su LNP ir LAF atstovu turėjo trise sudaryti naują, bendrą LNP štabą.
** Jisai iš vokiečių gavo leidimus nešioti ginklą.
** Jisai Plungėje leido spaudą 500-1,000 lapelių tiražu.
** Jisai
Pridėtos 19-21 eilutės:
** Jono Noreikos leidžiamas laikraštis "Žemaičių žemė"
*** Holokausto metu ragino ir teisino visų Lietuvos žydų išžudymą.
*** Lietuvos žydų išžudymą laikė pirmuoju uždaviniu.
Pakeistos 23-29 eilutės iš
Matosi, kad jisai negerbė tų žmonių, kurie prašė jo malonės. Užtat jisai gerbė tą žmogų - Algirdą Žūtautą - kuris, kaip Noreika, svarstė kitų žmonių likimus.


* Jonas Noreika Holokausto metu teisino ir ragino visų Lietuvos žydų išžudymą.
*
į:
**

Pakeistos 59-62 eilutės iš
Rietavo sukilėliai dalyvavo žudynėse.
į:
Rietavo sukilėliai dalyvavo žudynėse.


Matosi, kad jisai negerbė tų žmonių, kurie prašė jo malonės. Užtat jisai gerbė tą žmogų - Algirdą Žūtautą - kuris, kaip Noreika, svarstė kitų žmonių likimus
.
2018 balandžio 08 d., 14:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 36-39 eilutės:
[+Dokumentai+]

*
* "Žemaičių saulutė" apie žydaičių krikštą ir išžudymą Kaušėnuose
2018 balandžio 07 d., 21:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 7-10 eilutės:
I) Telšių apskrityje
* A) Jonas Noreika buvo aukščiausia valdžia.
* B) Jonui Noreikai svarbiausia buvo žydų išžudymas.
* C) Jonas Noreika į savo nusikaltimus įtraukė to krašto karininkus, valdininkus, dvasininkus, šviesuolius, jaunimą ir plačiąją visuomenę.
2018 balandžio 07 d., 17:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-2 eilutės iš
Jono Noreikos nusižengimai
į:
Jono Noreikos nusikaltimai prieš žmoniją
Pakeistos 5-7 eilutės iš
* III) Jonas Noreika Štuthofe kalėjo dėl to, kad jisai nesilenkė vokiečiams, nors jo siekiai su jų siekiais labai dažnai sutapo.
* IV) Jonas Noreika savo elgesiu įrodė savo visišką netinkamumą vadovauti Lietuvos pasipriešinimui Sovietų sąjungai.
* V) Jonas Noreika, pasirinkdamas verčiau mirti nė prašyti sovietų malonės, patvirtino, kad jisai kaip vadas buvo nepavyzdingas ir neatsakingas, ir kad jo gyvenimo kova buvo negarbinga.
į:
2018 balandžio 07 d., 17:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 6 eilutė iš:
* IV) Jonas Noreika pats savęs deramai neįvertino, užtat savo elgesiu įrodė savo visišką netinkamumą vadovauti Lietuvos pasipriešinimui Sovietų sąjungai.
į:
* IV) Jonas Noreika savo elgesiu įrodė savo visišką netinkamumą vadovauti Lietuvos pasipriešinimui Sovietų sąjungai.
2018 balandžio 07 d., 17:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 6 eilutė iš:
* IV) Jonas Noreika pats neįvertino, užtat savo elgesiu įrodė savo visišką netinkamumą vadovauti Lietuvos pasipriešinimui Sovietų sąjungai.
į:
* IV) Jonas Noreika pats savęs deramai neįvertino, užtat savo elgesiu įrodė savo visišką netinkamumą vadovauti Lietuvos pasipriešinimui Sovietų sąjungai.
2018 balandžio 07 d., 17:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 2-10 eilutės:

* I) Jono Noreikos pajėgos Telšių apskrityje per vieną mėnesį sulaikė, pasmerkė, kankino ir nužudė daugiau gyventojų per vieną mėnesį negu visi okupantai kartu sudėjus per visą šimtmetį.
* II) Jonas Noreika Šiaulių apskrityje tarnavo dėl to, kad jisai labiausiai tiko rengiant nusikaltimus prieš žmoniją.
* III) Jonas Noreika Štuthofe kalėjo dėl to, kad jisai nesilenkė vokiečiams, nors jo siekiai su jų siekiais labai dažnai sutapo.
* IV) Jonas Noreika pats neįvertino, užtat savo elgesiu įrodė savo visišką netinkamumą vadovauti Lietuvos pasipriešinimui Sovietų sąjungai.
* V) Jonas Noreika, pasirinkdamas verčiau mirti nė prašyti sovietų malonės, patvirtino, kad jisai kaip vadas buvo nepavyzdingas ir neatsakingas, ir kad jo gyvenimo kova buvo negarbinga.

Matosi, kad jisai negerbė tų žmonių, kurie prašė jo malonės. Užtat jisai gerbė tą žmogų - Algirdą Žūtautą - kuris, kaip Noreika, svarstė kitų žmonių likimus.
2018 balandžio 07 d., 14:44 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 17-18 eilutės iš
** Jis patsai pajėgė malonę suteikti
į:
** Laikraščiu kurstė kerštą, taip pat, reikia manyti, savo manifestacija ir Bagdono kalbomis.
** Jis patsai pajėgė malonę suteikti atsakingiausią kaltininą, leido sušaudyti mažiau atsakingus.
Pridėta 21 eilutė:
** Mockaus knyga visai santūri žydų klausimu
2018 balandžio 07 d., 14:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 16-19 eilutės iš
į:
* Jonas Noreika pavertė Rainių aukas savo nusikaltimų pateisinimu.
** Jis patsai pajėgė malonę suteikti
** Jo valia sušaudyti nužudymo aplinkybių liudytojai.
** Jo prokuroras - dubenėlis
2018 balandžio 07 d., 14:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 8-9 eilutės iš
* Jonas Noreika vertė Lietuvos vyskupus su juo skaitytis.
** Jie turėjo kreiptis į jį, kad Žūtauto nesušaudytų.
į:
* Jonas Noreika vertė Telšių vyskupijos vyskupus su juo skaitytis.
** Vyskupai turėjo kreiptis per jį, kad Lietuvos respublika nesušaudytų Žūtauto.
2018 balandžio 07 d., 12:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 8 eilutė iš:
* Jonas Noreika vertė Lietuvos vyskupus pripažinti jį, kaip aukščiausią galią Telšiuose.
į:
* Jonas Noreika vertė Lietuvos vyskupus su juo skaitytis.
2018 balandžio 07 d., 00:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 26-28 eilutės iš
Paskutiniai Telšių žydai išžudyti gruodžio mėnesio pabaigoje - jau po Jėgerio raporto - tai parodo, kad to krašto žydai tarsi nesiskaitė dalimi Lietuvos.
į:
Paskutiniai Telšių žydai išžudyti gruodžio mėnesio pabaigoje - jau po Jėgerio raporto - tai parodo, kad to krašto žydai tarsi nesiskaitė dalimi Lietuvos.

Rietavo sukilėliai dalyvavo žudynėse
.
2018 balandžio 07 d., 00:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 24-26 eilutės iš
Dieckmann apie Noreiką - tą pačią dieną rugpjūčio 5 d. griežčiau pasielgta su žydų turtu kaip kad Urbaitis ketino. psl.862
į:
Dieckmann apie Noreiką - tą pačią dieną rugpjūčio 5 d. griežčiau pasielgta su žydų turtu kaip kad Urbaitis ketino. psl.862

Paskutiniai Telšių žydai išžudyti gruodžio mėnesio pabaigoje - jau po Jėgerio raporto - tai parodo, kad to krašto žydai tarsi nesiskaitė dalimi Lietuvos.
2018 balandžio 07 d., 00:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 23-24 eilutės iš
Dieckmann apie Mažeikiai: which Germans were involved is unclear. Apie Plungė: vokiečiai lietuviai? Dieckmann: Mažeikiuose ir Plungėje žydai daug greičiau išžudyti negu kitur Šiaulių apygardoje.
į:
Dieckmann apie Mažeikiai: which Germans were involved is unclear. Apie Plungė: vokiečiai lietuviai? Dieckmann: Mažeikiuose ir Plungėje žydai daug greičiau išžudyti negu kitur Šiaulių apygardoje.
Dieckmann apie Noreiką - tą pačią dieną rugpjūčio 5 d. griežčiau pasielgta su žydų turtu kaip kad Urbaitis ketino. psl.862
2018 balandžio 07 d., 00:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 23 eilutė iš:
Dieckmann apie Mažeikiai: which Germans were involved is unclear. Apie Plungė: vokiečiai lietuviai?
į:
Dieckmann apie Mažeikiai: which Germans were involved is unclear. Apie Plungė: vokiečiai lietuviai? Dieckmann: Mažeikiuose ir Plungėje žydai daug greičiau išžudyti negu kitur Šiaulių apygardoje.
2018 balandžio 07 d., 00:17 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 14-23 eilutės iš
* Jono Noreikos baltaraiščiai sulaikė Alsėdžių kaimo žydus ir paskui juos kankino ir nužudė.
į:
* Jono Noreikos baltaraiščiai sulaikė Alsėdžių kaimo žydus ir paskui juos kankino ir nužudė.


------------

Dieckmann apie Mažeikiai: which Germans were involved is unclear. Apie Plungė: vokiečiai lietuviai?
2018 balandžio 06 d., 23:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 10 eilutė iš:
** Vyskupai
į:
** Vyskupas Staugaitis savo laiške įspėjo valdžios organus.
Pakeista 13 eilutė iš:
Staugaitis...
į:
2018 balandžio 06 d., 23:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 10-13 eilutės iš
** Noreika po šv.mišių iš katedros surengė Tautinio darbo apsaugos karinį paradą. O vyskupas Staugaitis...
į:
** Vyskupai
**
Noreika po šv.mišių iš katedros surengė Tautinio darbo apsaugos karinį paradą.
**
Staugaitis...
2018 balandžio 06 d., 23:37 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 0 eilutė:
Pakeista 3 eilutė iš:
* Holokausto metu Jonas Noreika teisino ir ragino visų Lietuvos žydų išžudymą.
į:
* Jonas Noreika Holokausto metu teisino ir ragino visų Lietuvos žydų išžudymą.
Pakeista 6 eilutė iš:
į:
* Jonui Noreikai pavaldūs karininkai visi rengė žydų žudynes.
2018 balandžio 06 d., 23:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-12 eilutės:

Jono Noreikos nusižengimai

* Holokausto metu Jonas Noreika teisino ir ragino visų Lietuvos žydų išžudymą.
** Jonas Noreika vertė Lietuvos vyskupus pripažinti jį, kaip aukščiausią galią Telšiuose.
** Jie turėjo kreiptis į jį, kad Žūtauto nesušaudytų.
** Noreika po šv.mišių iš katedros surengė Tautinio darbo apsaugos karinį paradą. O vyskupas Staugaitis...
* Jono Noreikos baltaraiščiai sulaikė Alsėdžių kaimo žydus ir paskui juos kankino ir nužudė.

JonasNoreikaSantrauka


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 balandžio 25 d., 16:12