调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Mintys.NoreikaGauja istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2019 sausio 03 d., 20:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-2 eilutės:
[[Noreika pristatymas]]
2019 sausio 03 d., 20:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 27-28 eilutės:

Telšių manifestacija
Pridėtos 30-32 eilutės:

"Žemaičių žemės" bendradarbiai
* Kazimieras Mockus "Žemaičių žemės" redaktorius, gimnazijos mokytojas, šviesuolių organizatorius.
Pridėtos 36-37 eilutės:

LAF Telšiai
Ištrinta 38 eilutė:
* Kazimieras Mockus "Žemaičių žemės" redaktorius, gimnazijos mokytojas, šviesuolių organizatorius.
Pridėtos 41-42 eilutės:

Plungės teismas
Pridėtos 49-50 eilutės:

Plungės "kariuomenė"
2019 sausio 03 d., 20:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 27-45 eilutės iš
* vysk.Justinas Staugaitis. Telšių vyskupas, Rainiuose nužudytų lietuvių laidotuvių rengėjas.
į:
* vysk.Justinas Staugaitis. Telšių vyskupas, Rainiuose nužudytų lietuvių laidotuvių rengėjas.
* kun.J.Kučinskas. Telšių amatų mokyklos kapelionas.
* kun.Pilypavičius. "Žemaičių žemės" bendradarbis, Telšių katedros klebonas.
* kun.Kazimieras Olšauskas. "Žemaičių žemės" bendradarbis, "Žemaičių prieteliaus" redaktorius.
* ats.leit.Stasys Bagdonas. Telšių TDA rinktinės pavaduotojs, sukilimo organizatorius, "LNP" jaunimo vadas, LAF vadas (Noreikai išvykus), buvęs politinis kalinys, agitatorius.
* Kazimieras Mockus "Žemaičių žemės" redaktorius, gimnazijos mokytojas, šviesuolių organizatorius.
* leit.Vladas Nakutis. Telšių TDA kuopos vadas. Šaulių rinktinės vadas.
* kpt.Jonas Daukša. Priverčiamojo darbo stovyklos viršininkas, skrajojančio mirties būrio vadas, voldemarininkų siūlytas į policijos vadus.
* prel.kun.Povilas Pukys. Plungės klebonas.
* gyd.Vladas Ivinskis. Istoriko Zenono Ivinskio brolis.
* Šadauskas. Plungės miesto policijos viršininkas.
* Bauža. Plungės saugumo viršininkas.
* Alimienė. ats.leit.Povilo Alimo žmona, Dalios Noreikienės kaimynė.
* Eduardas Misevičius. Plungės burmistras.
* kpt.Stanislovas Lipčius. 14-to bataliono vadas, Maironio seseraitis, studijavo Belgijoje.
* kpt.Kazys Venclauskas.
* Arnoldas Pabrėža. Plungės valstybės kaltintojas, kankintojas.
* viršila Pranas Šapalas.
* Aleksandras Pakalniškis. Komendantūros raštininkas, mokyklų steigėjas
.
2019 sausio 03 d., 20:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-27 eilutės iš
%width=800px% [[Attach:07-Diagram.png | Attach:07-Diagram.png]]
į:
%width=800px% [[Attach:07-Diagram.png | Attach:07-Diagram.png]]

Lietuvos vienybės sąjunga
* Antanas Juočeris. Lietuvai Vaduoti Sąjungai vadas. Rietavo rabino sušaudytojas.
* Adomas Jurgelis. Pavandenės LAF vadas, komunistų suėmėjas.
* Juozas Mėta / Mėčius. Žemaitijos LAF padalinių koordinatorius. Varnių LAF vadas.
* Stasė Vanagaitė. Sukilimo rengėja, pogrindžio spaudos platintoja.
* kun.Vincentas Vėlavičius. 1941 kovo mėn. 19 d. atsišaukimo "Brangūs vergaujantys broliai" platintojas.

Lietuvos Respublikos karo lauko teismas
* Bronius Antanėlis. Telšių apylinkės tardytojas.
* P.Čipkus. Telšių valstybės saugumo policijos viršininkas buvęs politinis kalinys.
* Benediktas Platakis. Telšių žydų stovyklos viršininkas, kankintojas.
* vyr.leit.Paulauskas. Telšių apskr. policijos vado pavaduotojas, priverčiamojo darbo stovyklos viršininkas.

K.Bruniaus įvardinta Lietuvių nacionalistų partija Telšių apskrityje.
* Vaclovas Micevičius.
* Stasys Bagdonas, jaunesnysis.

Žemaičių žemės delegacija
* Bronius Juodikis. LAF vado pavaduotojas, Telšių apskr. policijos vadas.
* Augustas Ramanauskas. Telšių apskr. viršininkas, buv.policijos mokyklos direkt., Žemės ūkio reikalų tarėjas.
* mjr.Alfonsas Svilas. Telšių apskr.TDA viršininkas (komendantas), LAF vadas (Noreikai išvykus į Šiaulius).
* leit.Povilas Alimas. Plungės LAF vadas, TDA viršininkas, sukilėlių vadas, butų biuro vadas.
* dr.gyd.Leonardas Plechavičius. Telšių apskr.ligoninės direktorius.
* Domininkas Jurkus. Lietuvos Banko Telšių skyriaus direktoriaus, agitatorius.
* vysk.Justinas Staugaitis. Telšių vyskupas, Rainiuose nužudytų lietuvių laidotuvių rengėjas.
2019 sausio 03 d., 19:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 1 eilutė:
%width=800px% [[Attach:07-Diagram.png | Attach:07-Diagram.png]]

NoreikaGauja


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 sausio 03 d., 20:48