调查

网站

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga?

redaguoti

Kliūtys

 • tai ne mes - neatjaučiame (ne mūsų reikalas)
 • tai ne mes - neatsakome (nieko negalėjo padaryti)
 • tai ne mes - nesitapatiname (atsiribojame)
 • tai ne mes - nepasirenkame (ieškome kompromiso)

01 Siauresni ir platesni klausimai

 • Platesnis klausimas - Kaip atjausti žydus, atsisakyti lentų
 • Siauresnis klausimas - Jono Noreikos paminklinė lenta
 • Mano klausimas

Toliau grįžti prie platesnių klausimų:

 • Kaip paminklais nežeisti, o atjausti nukentėjusius Lietuvos žmones?
 • Kaip mums jungtis pokalbiui atsakyti už Lietuvos praeitį, dabartį ir ateitį?

Susitarus, kviečiu norinčius pasilikti ilgesniam pokalbiui.

02 Teisėtas pokalbis?

 • Susitarėme su žydais, tai ne jų problema, tai lietuvių problema.
 • Užtat galime spręsti savaip, tautinės valstybės pagrindu.
 • Škirpa, Noreika, Brazaitis - būtent lietuvių tautos valios reiškėjai
 • Plungės bibliotekoje surengėm diskusiją
 • Norėjau tokį surengti Genocido centro muziejus, Laisvės kovų ir okupacijų muziejuje, bet atsisakė, nes ta sąvoka nesutampa su tikrove ir galimai pažeidžia Lietuvos konstituciją.
 • Genocido centras paskambino bibliotekininkei Ziti, kad Andrius Kulikauskas valstybės priešas ir užsiima antivalstybine veikla
 • Iškilo žmogaus teisių klausimas, ar toks pokalbis gali būti teisėtas?
 • Paklausiau Lietuvos prezidentės, ar toks pokalbis gali būti teisėtas, tai ji atrašė man, kad tai ne jos kompetencija.
 • Administracinis teismas nusprendė, kad Centras gali meluoti.
 • Tiktai Seimas gali Centrą valdyti

03 Pagrindinė mintis - pasimokyti

Paminklai mums padeda mokytis iš gyvenimo. O pasimokymas visada gali būti sąžiningas ar nesąžiningas.

Sąžiningai pasimokyti (dėsnis išplaukia iš pavyzdžių) ar nesąžiningai pasimokyti (aklai taikyti dėsnį - matyti ką nori matyti). Žinojimas besiremiantis nežinojimu ar žinojimu. Tiesa ir melas. Nebūtina daug žinoti.

Pagrindinė mintis: Atvaizdiniai paminklai yra mūsų Atmintis - "Būna taip" ar "būna tiktai taip"? Susikuria mazgas - kaip išrišti - dorovės iššūkis "iš reiškinių išplaukia dėsniai" ar "dėsniai riboja reiškinius".

 • Atmintis - "Būna taip" ar "būna tiktai taip"? Ar jis atmena sąlygiškumą ar besąlygiškumą? Mums rūpi besąlygiškumas, bet jį vaizduoja sąlygiškumas. Tad teisingas paminklas įvairiai išsako sąlygiškumą, ryšį su aplinka - o neteisingas skelbia besąlygiškumą, be ryšio.
 • Teisingas dėsnis išplaukia iš reiškinių. Reiškiniai laikosi teisingo dėsnio.
 • Ar atsimename reiškinius ar dėsnius? Ar dėsniai išplaukia iš reiškinių ar atvirkščiai?
 • Ar dėsnis išankstinis - ar jis nusakytas?
 • Ar prisimename reiškinį - kuris galėtų pagrįsti daugybę dėsnių?
 • Ar prisimename dėsnį - kuris vertina reiškinį.
 • Ar paminklas tvirtina - "būna taip" ar "būna tiktai taip". Ir pastaruoju atveju, kam tai reikalinga? tai mus tik varžo.

04 Paminklai didvyriams iš kurių pasimokome

Ar jie buvo didvyriai?

Didvyriai - pavyzdys=Darius ir Girėnas = Puntukas, monetos

 • kas jisai buvo
 • ką jisai darė - niekam nieko blogo padarė
 • kas jam atsitiko
 • ką galima iš jo pasimokyti - gero ar blogo?
 • ar jisai darė pavyzdingai - gero

Kitokią išvadą daryti: gerai, kad skrido. Paminklo esmė yra įtvirtinti dviprasmybę ir priešingą išvadą, nė įprasta.

Pasimokymas: Ar išdava prieštarauja įprastam dėsniui?

Santykis - žinojimo ar nežinojimo

 • pagarba
 • įkvėpimas

Pavyzdys - Vytautas Landsbergis - bus paminklas

 • kas jisai buvo - ypatingas laikmečio žmogus
 • kas jam atsitiko - galimybė kalbėti tautos vardu
 • ką jis padarė suprato ir atjautė, išlaikė vienybę, ir išsilaikė prieš Gorbačiovą

Ar išdava prieštarauja įprastam dėsniui?

Kaip paminklai vaizduoja didvyrius?

 • Noreika pats iš savęs padarė paminklą
 • Paminklas - vienareikšmis dėsnis - visur mus lydintis...

05 Apžvalga

Pačiam geranoriškai susigaudyti

 • 1) Kūno poreikiai: Kas rūpi mums - žmonijai - ir lietuviams, plačiausia prasme - žydai yra lietuviai
 • 2) Proto abejonės: Už ką mes atsakome
 • 3) Širdies lūkesčiai: Kokie reiškiniai nusako - juos ištirti atsakomybės atžvilgiu - įsijaučiant į (atsakingus) kaltininkus
 • 4) Valios vertybės: Ką galime pasimokyti iš tų reiškinių - pasidalinti savo išvadomis - iškyla bendros vertybės
 • kartu: Lygiagrečiai tirti įvariausius klausimus

Kaip bendrauti su ginančiais - įveikti kliūtis pokalbiui

 • 5) meilė - juos išklausyti - sąvokas (tautinė valstybė) - labiausiai gina, labiausiai nuskriaustas - Vytautas Landsbergis
 • 6) ramybė - kurti erdvę pokalbiui (akademinė konferencija)
 • 7) užtikrintumas - parodyti ryšį tarp reiškinių ir dėsnių
 • 8) savarankiškumas - mes išsilaisviname nuo jo problemų

Ypatingą dėmesį skirsiu prof.Landsbergiui - jo dukros, moderatorės dr.Jūratės Landsbergytės akivaizdoje pasistengsiu tai daryti itin pagarbiai, atsakingai ir teisingai.

Labai tiksliai įsijautus galėsime su kitais sutilpti, užtat galėsime kartu atsitokėti ko plačiau - besąlygiškos tiesos lygmenyje - kur visi sprendimai bus geri.

06 Atjausti žydus

Geranoriškas atvejis: Mano gyvenimo patirtis

 • Atjauta žydams
 • Pažinoti žydus
 • Susigaudymas
  • jie nepalyginimai labiau nukentėjo
  • jie
 • Mitų nepaisymas
 • Mitų ištyrimas ir paneigimas
 • Mitų ištakų supratimas - paribio žmonės
 • Kliūtis: Atsikirsti nuo žmonių. Velnias. Noreikos skaldymas. Susijęs su "gynimusi"? Susijęs su netiesa. Tiesa jus išlaisvins. Tiesa be meilės - yra tiesa be ryšio - sovietai. Žmonių skaldymas - ir "nesuskaldoma vienybė". Panašumai: Jonas Noreika ir Vytautas Sinica.
 • Kaip išmokau atjausti - senukas, kad neatjausti, kol nežinai istorijos.
 • Atjausti - išmokau pasakyti, man be galo gaila
 • Kaip iškilo paminklų klausimas - Gochinas
 • Žydams skauda - paminklai
 • Atjautos stoka
 • Žydų kapinės - sporto rūmai
 • Skausmo laipsniai:
 • Skausmingas vietas prisimena yra normalu - tai dalis atminties
 • Pasitikrinau su Roza Bieliauskiene
 • niekad nepamiršim tų kas mus gelbėjo, kas mus žudė
 • biblioteka - humanizmo vieta
 • prie įėjimo
 • prie Seimo - dar blogiau
 • Amerikoje - dar blogiau
 • Žydai reikalingi išsakyti skaudulius

Pavyzdys - Noreika - išgelbėjo Vladą Jurgutį - gali būti paminklas - nes apimtį riboja elgesys

 • lito kūrėjas
 • konvertitų palikuonis
 • seansai

Pavyzdys - Noreika - paminklinė lenta MAB

 • nevykėlis
 • auka

Pavyzdys - Noreika - KGB rūmai

 • pagerbti visas aukas
 • Paminklas be dorovinio krūvio - pavyzdžiui, kapinėse - "atsitiko" - nors jie dar gyvi - tad yra dvasinis krūvis
 • Dėsnis - rūstus paminklas išžudymo vietoje - pažymi vietą - tik vienaip pažiūrėti - bet pažiūrėti kitaip nė žudikai

Reiškiniai neskaldo, nes pasako kaip yra (kaip būna) - bet dėsniai pasako kaip privalo būti (besąlygiškai), tad gali skaldyti jei negalime visi pritarti, jei mus žeidžia, atstumia, jei mus skaldo - jei trūksta atjautos

Joną Noreiką atminantys paminkliniai vaizdiniai

 • MAB paminklinė lenta
 • KGB rūmuose - Jonas Noreika - Generolas Vėtra
 • Plakatas "Mes žinome savo tautos didvyrius"
 • Mokykla
 • Gatvės
 • Paminklas prie jo namų
 • Plėsti atsakomybę - atjautą - vienybę - išklausyti vienas kitą - atjausti vienas kitą

07 Už ką atsakome

 • Kliūtis: Genocido centras sako, kad neatsakome - nusiplauname
 • Ambasadoriai: neatsako - griauna valstybingumą - Landsbergis sutiko
 • Neatsakome už paskirus žudikus ar žudynių rengėjus
 • Atsakome už lietuvių tautos valios reiškėjus
 • Už Dušanskį neatsako žydai - gal atsako sovietai
 • Kitų kraštų pavyzdžiai ir Lietuvos žydų pavyzdžiai - Kauno getas, Genzas, Abba Kovner, Kaniūkai

Kas dėl jų sprendžia - tauta - kas už mus kalba ir ką kalba

Tautos valios reiškėjai susitapatina su tauta, su politika - tad jie negali šiaip būti sąlygiški - ir jeigu jie susitapatino su savo nusikaltimais, tai jie visiškai atmestini

Lietuvių tautos valios reiškėjai nusikaltę žmonijai

 • Škirpa, Noreika, Brazaitis

Kas yra lietuvių tauta

 • Lietuvos žemės bendradaliai
 • Lietuvos šalininkai, šališki Lietuvai
 • mylintys Lietuvą

Kodėl jie kalbėjo už lietuvių tautą?

 • pareigos
 • iniciatyva

Ne tik pasimokome, bet ir atsakome.

Ne žydų problema, o lietuvių problema.

Lietuvių tautos esmė -

Problema: kad tikslas yra vienyti lietuvius:

 • kas jisai buvo = lietuvis
 • kas jam atsitiko = Lietuvos žemės istorijos tragedija
 • ką jisai darė = išreiškė lietuvybę

Susikerta - kas jisai buvo ir ką jisai darė

lietuvių tautos valios reiškėjai - būtent už juos atsakome

 • įvardinti kaltininkus, įvardinti juos

08 Įsijausti į kaltininkus

 • Kliūtis: Remtis nesavanoriškais šaltiniais.
 • Savanoriški šaltiniai atskleidžia, ką žmonės įsimena.
 • patyčių aukos skriaudžia kitus
 • simbolis - pašto ženklas - kariniką Škirpą jaudino, kad nesipriešinome, kad patys jėga nepaėmėme Vilniaus
 • Škirpa susitaikė, kad žydų nebus - žydus paaukojo - liepos 13 d.
 • plungiškis Germantas-Meškauskas - norėjo būti Lietuvos Hitleriu - Heydrichas davė valią - vienintelis, kuris galėjo vadintis naciu - leidimas nešioti ginklus
 • jo užmojį įvykdė Noreika - lietuviai perimtų žydų vietas versle - nesuskaldoma vienybę - Žemaičių žemė
 • Laikinoji vyriausybė - nusipelnę žydai - jų draugai
 • Laikinoji vyriausybė - rūpinosi, kad žydų turtas liktų lietuviams
 • Lietuviai reikalingi įsijausti į lietuvius kaltininkus

09 Pasimokyti

 • Pokalbiui kliūtis: nevienareikšmiškas vertinimas, derybos, politika, kompromisai - santarvėje jų negali būti
 • šalia nacių ir sovietų nusikaltimų, buvo grynai lietuvių nusikaltimų, kuriuos reikėtų pripažinti ir ištirti, už juos atsakyti
 • 1941 m. visi tautos valios reiškėjai nusikalto žmonijai - buvo spektras
 • tai nebuvo apsišaukėliai
 • Tiesa buvo kalbama nemeile, užtat ji atmetama
 • Išeivijos vadai paskui melavo
 • Mitai buvo kuriami ir nepaneigiami
 • Žydų nebėra, tai nėra, kas juos užstotų
 • Liko lietuviai
 • neįvardyti kaltininkai
 • Vienpusis blogis - kovoti su mitais
 • Sunku mitus įveikti
 • Sunku įrodyti, kad ko nors nebuvo
 • Išprievartavimo pavyzdys - asimetriškas
 • Lietuva buvo sovietų auka ir nacių auka
 • Vitas Lingys - atvejis - žymus žmogs turėjo paaukoti gyvybę

10 Meilė

Gydymas - įgauti pasitikėjimą

Bandai susikalbėti iš esmės - esi pažeidžiamas - dalyvauja pokalbyje - atsiranda gera valia

 • pavyzdys - Jonas ir p.Vaidas ir Tėtė ir brolis Mindaugas
 • leisti pasišaipyti, suabejoti, pamokyti
 • parodyti, kad sieki vieningumo - susikalbėti iš esmės - su visais
 • pripažinti iš kitos pusės
 • atsitokėti, kad kiti galėtų įsijausti - ir atvirkščiai
 • būti papildiniu - skirtinga lytimi
 • daryti po truputį - su visais

Meilė leidžia išrišti klaidą

 • Išgyvenimų sandara: išrišti klaidingą dėsnį
 • Skirtingiausi žmonės visi reikalingi

Meilė lavina jautrumą

 • Labai padeda, kad žmonės domisi Lietuvos žydais
 • Veisėjuose Liudvikas Zamenhofas baigė kurti esperanto kalbą, Kaune gimė Einšteino mokytojas, matematikas Hermann Minkowski, Jascha Heifetz, Emmanuel Levinas, Jacques Lipchitz, Butrimonyse gimė Senda Berenson - bet tai ištvermės dorybės - o kaip su akimirkos dorybėmis? - kurių galima tikėtis iš bet kurio žmogaus?
 • Laikmečio žmogus - suveda skirtingus matus - pilnavertis žmogus - mylimas žmogus
 • Susikalbėti - išversti vieną gyvenimą į kitą - daugiamatė erdvė
 • Išklausykime - tirkime visus klausimus - kartu, tiek kiek kam rūpi
 • juos gerbti - ką jie gina - ką jie vertina
 • kurti teigiamą erdvę pokalbiui
 • gerbti visus pokalbio palaikytojus
 • normalizuoti pokalbį
 • bandyti suprasti iš gynėjų pusės

Kliūtis: Abejingas atvejis - nepažįsta žydų ir nenori pažinti

Pokalbis - švietimas - burti geranoriškus ir suprasti negeranoriškus (kurie pas mus neina, nesiekia pokalbio)

 • faktai, dokumentai
 • jų išnagrinėjimas, rašiniai, straipniai
 • enciklopedinės apžvalgos
 • populiarūs pristatymai
 • plėtoti žinojimą: duomenys, nagrinėjimai, apžvalga, pristatymas

Kokia paminklo reikšmė? Bendruomeninė erdvė - meilės palaikoma erdvė

 • Vienyti mus - jeigu iš įvairių pusių pasižiūrėti
 • Moko mus
 • Žymi kultūrinę - tautinę - visuomeninę - valstybinę erdvę
 • Skaldyti mus - lietuviai vs. rusai, lietuviai vs. nelietuviai, tikri lietuviai vs. netikri lietuviai - jeigu iš vienos pusės pasižiūrėti
 • Rasti ir gerbti tą tašką, kurį gina - kurio nežinome
 • Bandyti suprasti kitus, ką galima iš jų išmokti
 • Kodėl jie ginasi
 • Žemėlapis, kaip jie susiję - viduryje Landsbergis
 • Su visais bendrauti po truputį, atrasti
 • Būk pažeidžiamas, rodyk gerą valią
 • Pavyzdys - ponas Baipšys
 • Kviesti tirti kartu - ko nežinome
 • Žemaičių žemė nr.1 - Landsbergis
 • Dėmesį, įsiklausyti, bandyti susikalbėti (kas nori nuoširdaus pokalbio), atsikasti, kam rūpi
 • Valiušaitis - teigiamo padaręs, bet nenori, Sinica - nenori, Landsbergis - neprieinamas, nedrįsta
 • Petkevičius - ne su meile
 • Landsbergis - daug kartų puolamas - tai yra didelė problema
 • Būti taikdariais - tarpininku tarp žydų ir nacionalistų
 • Apjungti kraštutinumus - Katz ir plungiškiai
 • Įveikti prarają
 • Naujo pasaulio kūrimas - Tikrovės kūrimas - menas keičia taisykles, menas išlaiko mus kartu, menas perkuria pasaulį
 • Laikmečiui dėkingas žmogus

Vytautas Landsbergis - tautos valios reiškėjas

 • Kas jisai buvo: savo laikmečiui ypatingas žmogus
 • Kas jam atsitiko - sulaukė netikėtos galimybės, Gorbačiovo perestroikos
 • Ką jisai darė - suprato galimybes - išlaikė vienybę - išsilaikė prieš Gorbačiovą

Ašinis žmogus: Vytautas Landsbergis

11 Ramybė

Kliūtis: Gynybinis atvejis - bijo žydų

 • Domėtis plačiau, kurti tam erdvę
 • Įsiklausyti į tą tašką, iš kokių požiūrių, įtampų, prieštaravimų jisai susideda, koks jo mazgas
 • Landsbergio rūpesčiai

Įsiklausyti Vytautą Landsbergį

 • Santykiai su tėvu, seneliu
 • santykiai su tėveliu
 • jis bijo, kad žmonės pamanys, kad sovietų okupacija buvo "gera" - betgi jam buvo gera!
 • esmė ne kad sovietų okupacija buvo "gera", bet kad ji buvo nedora

Gal neminėti

 • Pas kunigą Povilą Pukį sutikęs šio išgelbėtą paskutinį Plungės žydą.
 • "Tokie dideli asmenybės prieštaringumai, jeigu jų būta, turėtų kelti abejonių."
 • Šiaip ar taip, šaltinius pravartu tikrinti ir žurnalistams, ne tik mokslininkams.
 • Vertinti negali istorikas, o tik valstybininkas

12 Užtikrintumas

 • taikliai pašalinti problemą - melą
 • Parodyti ryšį tarp reiškinių ir dėsnių
 • Pamokyti, kaip meluoti
 • Parodyti, kaip meluoja dėl Pakalniškio
 • Genocido centras / Landsbergis / Kariuomenė / Valiušaitis / Rukšėnas dėl Pakalniškio
 • Vidmantas Valiušaitis
 • Arkadijus Vinokuras
 • Noreikos mito kūrimas
 • Neteisingas dėsnis - melavimo dėsnis - paminklas meluoja, iškraipo - kas čia žiūri kitaip? ir kodėl? ir kodėl negalima pažiūrėti kitaip? Neteisingai dėsto besąlygiškumą.

13 Savarankiškumas

 • Tiesa mus išlaisvins
 • Atsisakome savęs (savo žinojimo) ir sutampame su tiesa (su nežinojimu) su Dievo platybėm.
 • Suvokti, jog tai ne apie žydus - tai apie prof.Landsbergio asmenines problemas
 • Atskiri nuo piktybinių atvejų - bus tokių kaip Vytautas Sinica.
 • Ar tikrai tai pavyzdys?

14 Išvados

Sandara

 • Pasąmonės netroškimai: Poreikiai, abejonės, lūkesčiai, vertybės
 • Išrišimas
 • Sąmonės troškimai: Meilė, ramybė, užtikrintumas, savarankiškumas

20190426PokalbiuAtsisakyti-Užrašai


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 balandžio 29 d., 13:06