调查

摘要

神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Mintys.GeraValia istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2021 kovo 06 d., 15:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 38-39 eilutės iš
į:
* Visko nežinoti - gėrio kryptys. Plačiau už pasirinkimus. Troškimai x tapatumai.
2021 kovo 05 d., 15:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 35-39 eilutės:

* Už žmogaus: Geras Dievas linksmina, gera dovana stebina, gera savybė baugina. Žmoguje: Geras žmogus laiminga, geras darbas liūdina (kam jis reikalingas?), geras žodis bjaurus.
* Gera valia priimame antrą požiūrį (nulinį požiūrį). Tai darome Dievo valios vykdymu, veiksmais -1, -2, -3.
2021 vasario 27 d., 12:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 15-19 eilutės:

Nagrinėti geros valios pavyzdžius
* Palyginti su būdais, kaip bendrauti su smurtingu žmogumi.
* Palyginti su lūkesčių derinimu.
* Palyginti su vienumo ieškojimu.
Pridėtos 33-35 eilutės:
Dvilypumas tarp gerojo vaiko (amžino gyvenimo) ir blogojo vaiko (gyvenimo)
* Geroji naujiena (gera valia): Kaip tiki, taip yra. Tai dvilypumas: Dievas yra būtinai geras arba Dievas nebūtinai geras - abu nuoseklūs. Blogoji naujiena (gera širdis): Ką randi, tą myli. Bet tai turiningesnė naujiena (Dievas nebūtinai geras).
Pakeistos 56-57 eilutės iš
Pavyzdžiai:
į:
[+Geros valios pavyzdžiai+]
Ištrintos 72-75 eilutės:
Nagrinėti:
* Palyginti su būdais, kaip bendrauti su smurtingu žmogumi.
* Palyginti su lūkesčių derinimu.
* Palyginti su vienumo ieškojimu.
2021 vasario 25 d., 21:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 7-9 eilutės:
--------------------
>><<
[++++善意++++]
2021 vasario 25 d., 21:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 7 eilutė:
>>bgcolor=#FFFFC0<<
Pridėtos 9-12 eilutės:
* Kaip aštuonios geros valios kryptys susijusios su troškimais, tapatumais, pasirinkimais?
* Susieti gerą valią ir išmintį.
* Susieti gėrio kryptis, išgyvenimų rūšis, ženklų savybes, pertvarkymus, nesusivedimus.
--------------------
Ištrintos 15-24 eilutės:

* [[Išgyvenimų rūšys]]
* [[#sąvastys | Sąsajų rūšys]]
* [[#kilme | Išgyvenimų ir sąsajų rūšių kilmė]]
* [[#atitikimai | Išgyvenimų rūšių atitikimai]]
** [[#kryptys | Gėrio kryptims]]
** [[#zenklusavybes | Ženklų savybėms]]
** [[#pertvarkymai | Pertvarkymai]]
** [[#nesusivedimai | Nesusivedimai]]
* Kaip rodau gerą valią
2021 vasario 25 d., 21:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 26-29 eilutės iš

Panašu, kad pokalbius
, pertvarkymus, išgyvenimų rūšis ir t.t. siejau su veiksmu +2 ir su gera valia. Štai mano užrašai.
į:
* Gera valia, tai išminties atvaizdai, tai keturių visko ir dviejų laisvumo atvaizdų padauginimas, išsidėstantis aštuongubu keliu. Pirmais keturiais požiūriais laisvė mažėja, yra ryšys su Dievu, o antrais keturiais požiūriais nėra ryšio su Dievu, laisvė didėja, taip kad nuliniai požiūriai yra nieko (akivaizdumo) mažėjimas ir visko (prasmingumo) didėjimas.

Panašu, kad pokalbius, pertvarkymus, išgyvenimų rūšis ir t.t. siejau su veiksmu +2 ir su gera valia.
Ištrintos 40-223 eilutės:

[+ Savasčių rūšys +]

Savasčių rūšys yra aplinkybės. Savastis apibrėžiama atvirkščiai, kaip papildinys, kaip kad aplinkybė. Tai požiūris į '''požiūrį'''.

Aplinkybės išplaukia iš lygties X->Y įvairiai suprasto. Keturiose apimtyse - palyginti aplinkybes išvedančius nulybės atvaizdus (tiesus, tiesus, pastovus, prasmingas) ir apimčių troškimus (savarankiškas, užtikrintas, ramus, mylintis). Ar tai kevalai ir juos įprasminanti gyvybė?

Savasties lygmenys (viskas, betkas, kažkas, niekas) rodo priežastinio ryšio gelmę: ar tai ketinimai? gebėjimai? laimė?

[+Išgyvenimų ir sąsajų rūšių kilmė+]

Išgyvenimų pagrindas yra dviprasmybės, o jų pagrindas yra papildinys, kuriuose yra tarpas, kaip kad antrinėse sandarose. Išgyvenimų rūšys, tai papildinių rūšys.

Rodyti gerą valią

Išgyvenimų rūšys yra atvaizdai, tai '''požiūris''' į požiūrį.

Mus veikia atitikimai, o juos apibrėžia lūkesčiai.

Širdis išverčia pasaulį. Ar ji apsuka, išverčia dvejybę? Ar tai nesusivedimas! juk dvejybė slenka viena kryptimi. Tačiau širdis viduj, o pasaulis išorėje, ir tai dvejybės įprasta kryptis, iš išorės į vidų; iš teorijos į praktiką; iš laisvos valios į likimą; iš sutapimo į išskyrimą.

'''Išgyvenimo rūšių priežastis ir tikslas'''

* Tą patį reiškinį galima įvairiai išgyventi. Vertinimą pasirenkame: yra ar nėra? galima ar negalima? siektina ar nesiektina?

Žodžio sukūrimo laipsniai yra sąmoningumo lygmenys, netgi žymės, sakramentai. Juk viena tai nesuvokti, kam žodis reikalingas; kita tai suvokti, bet jo neturėti; kita tai priimti žodį; ir vėl kita tai savo susikurti; ar savaip suprasti.

Gera valia, tai išminties atvaizdai, tai keturių visko ir dviejų laisvumo atvaizdų padauginimas, išsidėstantis aštuongubu keliu. Pirmais keturiais požiūriais laisvė mažėja, yra ryšys su Dievu, o antrais keturiais požiūriais nėra ryšio su Dievu, laisvė didėja, taip kad nuliniai požiūriai yra nieko (akivaizdumo) mažėjimas ir visko (prasmingumo) didėjimas.

Nesusivedimais susikalba du skirtingi žmonės.

Trokštančio, ugdančio Dievo ir netrokštančio, išgyvenančio žmogaus santykis išsako išgyvenimų rūšis.

Žmogus netrokšta betko, išgyvena betką, lūkesčiais - o Dievas trokšta nieko (savarankiškas) arba kažko (užtikrintas). Tad iškyla santykis tarp dviejų požiūrių, tad rūšis - arba išgyvenimo (atvaizdas) arba savasties, asmens (aplinkybė), žiūrint koks Dievo vaidmuo, ką jis ugdo, ko jis trokšta.

'''Išgyvenimo pradžia: Teigiami ir neigiami išgyvenimų akstinai'''

* Išgyvenimai prasideda pastebėjimu, iššaukiančiu laisvę, kurią pajungiame, dažnai išsaugodami nors kiek laisvės, ją puoselėdami toliau. Gyvename tarsi pusiau užprogramuoti, tad mūsų laisvė pasireiškia tik protarpiais, ir dažnai jos atsisakome, tiesiog naujai užmingame.
* Išgyvenimai dažnai prasideda kažkokia kliūtimi, trikdžiu, kurį įveikiame, apeiname, naujai suprantame.
* Išgyvenimai atsiliepia į teigiamą pastabą (meilę) kuria atsisakome savęs, ar neigiamą pastabą kuria naujai prisiimame save, įsijungiame.

''Kuo skiriasi teigiami ir neigiami išgyvenimų akstinai?''
* Teigiamais akstinais atsisakome savęs, o neigiamais iš naujo priimame save.
* Gyvenimas teigiamas (esamybė, galimybė, siekiamybė) jeigu gyveni kitu, o neigiamas (nesamybė, negalimybė, nesiekiamybė) jeigu gyveni savimi. Kaip tas neigiamumas tampa nežymus, atskirtas apimties? tad įprasminantis apimtį? Prasminga tai, kas neigiama apimtyje, o prasminga už jos.
* Neigiamus akstinus sieti su geru vaiku, su vidiniu gyvenimu, o teigiamus akstinus su blogu vaiku, su išoriniu gyvenimu. Vaizduoti atitinkamose drobese, gerą vaiką cilindro viduje sieti su geru vaiku cilindro išorėje.

''Kokios sąvokų rūšys?''
* Žodžiai, žmonės, savybės tai "sąvokų" rūšys, kurias išmąsčiau antraisiais mokslo metais, mąstydamas lygtį, kaip susinaikina trejybė, kaip pavyzdžiui C išreiškiama I ir U. Reiktų tai naujai permąstyti, nes bene tokiu būdu atsiranda sąvokos, ir būtent iš požiūrių.


Kada įvyksta savasties pasikeitimas lygtyje X-esame nepatenkinti savimi, Dievas bene yra nauja pradžia kuria gyvename, išsitiesiame. Kada esame patenkinti pavyzdžiu, Dievas yra bene tas žmogus, tas pavyzdys. Gal Dievas tampa labiau neapčiuopiamas, dieviškas, kada akstinas yra neigiamas? o teigiamu gal jis labiau žmoniškas?

Šuoliai plačiau: iš pasaulio klausimo į širdies klausimą
* iš kaip į kodėl? - kas yra, iššaukia priežastį - kaip vertini darbą, taip vertini darbininką -patinka?
* iš koks į kodėl? - kas galėtų būti, iššaukia sprendimą - kaip vertini mažą, taip vertini didelį -reikia?
* iš ar į kodėl? - kas linkėtina, iškelia pavyzdį - kaip vertini kitus, taip ir esi vertinamas -tikra?
* iš ar į koks? - ko nėra, verčia apibrėžti ko trokštam - priklausyk viešpačiui, dalinkis jo malone -keblu?
* iš ar į kaip? - ko negali būti, verčia susitelkti - lauk šeimininko, dalinkis jo turtu -protinga?
* iš koks į kaip? - ko nenorime, verčia keistis - sek mokytoją, dalinkis jo dorybe -neteisinga?
Tai bene dvejonių tvarka, priešinga abejonių tvarkai.

Viskas priima viską, neturi sieto. Atvaizdai yra sietai, ir būtent pasąmonės sietai. Tad atvaizdai sieja pasąmonę ir sąmonę, atitinkamai, žmogų ir Dievą. Panašiai, jausmai, ūpai yra sietai, atvaizdai.

Sena, tuo tarpu esama savastis pakeičiama nauja, tuo tarpu nesama savastimi. Vienas išgyvenimų rūšis apibrėžia esama, sena savastis, kitus nesama, nauja savastis. Smulkiau išsiaiškinti, kaip įsisavinamos esamos ir nesamos rūšys?

[+Išgyvenimų rūšių atitikimai+]

Išgyvenimų rūšys tai:
* gėrio kryptys
* poreikiai
* atvaizdai
* dvejonės
* palyginti su pasakų rūšimis, sakramentais, juk įtampos balsai susiję su pasidavimu, paklusimu, tikėjimu, rūpėjimu

Poreikiai:
* esama, galima, siektina
* nesama, negalima, nesiektina

'''Kristaus pamokymai'''

Kristaus pamokymai yra jo palyginimų turiniai, užtat reikšmingi, prasmingi.

Kristaus pamokymai - ką randi, tą myli; kaip tiki, taip ir bus; ir t.t. Susiję su išgyvenimų užvedimu:
* Ką randi, tą myli...
Kai yra ryšys su Dievu:
* kas yra, iššaukia priežastį - kaip vertini darbą, taip vertini darbininką
* kas galėtų būti, iššaukia sprendimą - kaip vertini mažą, taip vertini didelį
* kas linkėtina, iškelia pavyzdį - kaip vertini kitus, taip ir esi vertinamas
Kai nėra ryšio su Dievu:
* ko nėra, verčia apibrėžti ko trokštam - priklausyk viešpačiui, dalinkis jo malone
* ko negali būti, verčia susitelkti - lauk šeimininko, dalinkis jo turtu
* ko nenorime, verčia keistis - sek mokytoją, dalinkis jo dorybe
Septintas:
* Kaip tiki, taip ir bus...

'''Ženklų savybės 6+4'''

Sprendžiant, kaip surūšiavau išgyvenimus, yra keturi lygmenys laisvių, ir dvi rūšys. Laisvė būna pirminė ir antrinė. Pirmine gyvename laisvai, esame tyri, viena, smalsūs, paklusnūs. Antrine laisve save veikiame - ugdome, puoselėjame, atveriame, paskatiname - pasitaisome, atsiribojame, apsitvarkome, užsimojame. Antrinės laisvės prasmė kyla iš pirminės laisvės prasmės. Tad prasmė yra būtent pirminėje laisvėje. Ji besąlygiškai prasminga, o antrinė laisvė yra sąlygiškai prasminga.

Reikšmė: simbolis/ikonas. Prasmė: simbolis/daiktas.

Augimą galim pavaizduoti bene penkerybės brėžiniu, penkiomis savastimis: Vieno galimo likimo, plėtotės paneigimas yra kito galimo likimo, plėtotės pasirinkimas. O augimas tai (dabartis) ryšys tarp jų. Ar taip yra? Juk penkerybė yra sprendimo sandara. Palyginti šešerybę, įsisavinimo sandarą.

Tenkinu poreikį jeigu pats esu, ženklas atitinkama savybe. Turėdamas savybę, padedu tenkinti ankstyvesnio laipsnio poreikį. Persimetimas savasties iš būtybės į aplinką. Jeigu esu reikšmingas, turiu iš ko pasirinkti. Jeigu esu tikslingas, galiu kaip aplinka mylėti prasmę.

Teigiamas neigiamas santykis pasireiškia [[http://www.selflearners.net/Theory/InnerStructure | vienumo rūšimis]]: Dievas, Kitas, Aš/Tu, Meilė, Bendrystė, Požiūriai. Ar jie sutampa su išgyvenimų rūšimis?

http://www.ms.lt/uploads/aplinkabutybe.png

Reikšmingumo ir prasmės ryšys, dviprasmybė bene iškyla dėl to, kad baigiasi laipsnynas, susiveda į aklavietę.

Įsisavinimas -> valinga -> dieviška (viena su Dievu). Vienumas (vieningumas) vyksta valia -> apibrėžia savastį, ją išplėsdama, susitapatindama su visa kas tik ją priima. Žmogaus (vaiko) valia sutampa su Dievo (tėvo) valia. Asmenų lygties lygmenys išplėčia sutapimo neapibrėžtumą. Rūpintis, tikėti, paklusti - kaip valia priimama.

Panašu, kad išgyvenimais vienas lygmuo pakeičiamas kitu. O išgyvenimas yra prasmingas kada pajungtas į trejybės ratą. Ir koks teigiamo - neigiamo pasirinkimo vaidmuo išgyvenimuose?

Užtat šuolius išsako 6+4 santvarka. Kaip tokius šuolius vaizduoja pertvarkymai? Palyginti su išsiaiškinimais, su žinojimo rūmais.
* Raida (tree of variations) MS padalinimai?
* Žemėlapynas (adjacency graph) TM atvaizdai?
* Šventraštis (total order) ST aplinkybės?
* Metraštis (powerset lattice) SM pagrindimas?
* Žinynas (decomposition) MT įvardijimas?
* Klajonė (directed graph) TS pasakojimas?
Pirma tvarka atsako siauresnį (pasaulio) klausimą, antra tvarka atsako platesnį (širdies) klausimą. Kaip tai sietina su antrinėm sandarom? ir trim kalbom?

4 apimtys x 3 savastys (asmenys) x 2 laisvumai
* sulyginant asmenis - 8 padalinimai
* sulyginant apimtis - 6 atvaizdai
* sulyginant laisvumus - 12 aplinkybių
* išlaikant asmenis - 12->6 pagrindimas
* išlaikant apimtis - 8->12 įvardijimas
* išlaikant aplinkybes - 6->8 pasakojimas

'''Lygmenys, jų poros ir įtampa tarp jų'''

Hobbes įžvelgė, kaip dvasia išsakoma savybėmis (pagrindimas), žodžiais (įvardijimas), įvykiais (žmonėmis, balsais) ir kaip iš tokių dviprasmybių nesusiveda, kyla klaidingas mąstymas.

Sandarų šeimos išsako tai, kas yra (lankstus, pakitus, judrus), o kalbos išsako, tai ko nėra (įsimintinas, reikšmingas, tikslingas). Pakildami iš žemesnio lygmens ligi dvasios lygmens atsisakome savęs.

Nesusivedimai susiję su širdies ir pasaulio tiesų skirtingais potraukiais. Užtat yra reikalingas tarpas, teisingas suderinti.

Kaip nesusivedimai susiję su išgyvenimų rūšimis, dvejonėmis ir pertvarkymais? Tai šuolis iš vieno lygmens į visai kitokį. Tas šuolis yra kažkas neišsakyto, užtat dvasia, užtat prasminga. Dviprasmybės, tai leidžia dviem sąmonėm sueiti, išsiskirti ir vėl sueiti, gyventi viena.

[+Pertvarkymai+]

Sandarų šeimos ir kalbos bene išsako tą patį, tiktai skirtingai, buvimu ir nebuvimu. O persitvarkymai sieja tuos pasisakymus, tad tarp jų atsiveria tarpas.

Ar nesusivedimai susiję su pertvarkymų rūšimis? O kalbos jas plėtoja toliau, sieja? taip kad sudėtingėja? Kalbomis klausimai sudėtingėja ir paprastėja išsiskiriant ir sueinant požiūriams.

Trys pertvarkymai susiję su kalbomis, trys su sandarų šeimomis. Kalbų pertvarkymai plinta, o sandarų ne.

* S->M metraštis - pasakojimas
* M->S raida
* S->T šventraštis - pagrindimas
* T->S klajonė
* M->T žinynas - įvardijimas
* T->M žemėlapynas
pirma tvarka auga žvaliai, antra ją pertvarko

''Kaip pertvarkymai susiję su ženklų savybėmis? su medžiais, mikrosavybėmis (tinklais), žetonais (sekomis)?''

* lankstumas - medžiai - raida MS
* pakitumas - mikrosavybės - žinynas MT
* judrumas - žetonai - šventraštis ST
* įsimintinumas - medžiai - pasakojimas SM
* reikšmingumas - mikrosavybės - žemėlapynas TM
* tikslingumas - žetonai - klajonė TS
kaip susieti? paskutinių trijų atvirkštinė kryptis

Kaip gyvename, išgyvename persitvarkymo tarpu?
* Pagrindimu mes paklūstame dalimis (ir juo ima rūpėti). Pagrindimu nuosekliai (medžiu) patikriname visus išvedžiojimus, juos pripažįstame. Jais paklūstame.
* Įvardijimu mes įtikime dalimis (ir juo ima reikšti). Įvardijimu dalinamės, kuriame bendrą atmintį, atitikimą (tinklu) pakankamą
* Pasakojimu mums parūpi dalimis (ir juo įvyksta) - išgyvename veikėju (seka), įtampos židiniu, atsiskleidžiančiu ir užsidarančiu, išgyvenančiu į jį nukreiptus įtampos balsus, išvedančiu turinį. Jam (mum) pasakojimas įvyksta.
Neįmanomumo įveikimas reikalauja požiūrio, aplinkybių pakeitimo. Reikalauja priimti prieštaravimą.

Mintis yra neįmanoma, nes jos sustatymas iššaukia prieštaravimą.

Kaip lygmenimis suvokti savybėles-tinklelius, medžius, sagutes-sekas? Juk priešingos poros atsiremia į tuos pačius reiškinius. Kaip visi keturi lygmenys dalyvauja susikirtime? Gal suveikia priešingos poros? Taip kad gaunasi apvertimai?

* renkasi - simbolis - aprėpta - aprašas (apibrėžimas) - kalbos (pavadinimas, apibrėžimas, įsakymas, bendrybės, rūšys)
* turėtų - indeksas - kintama - virsmas (pasėkmės, veiksmas) - dvasia
* rodos - ikonas - vaizduota - savybės - savybės (būdas, valia, tikėjimas, garsas, spalva)
* yra (taip ar ne) - daiktas - paslėpta - būsena (narystė) - kūnas (įkvėpimas, oras, kūnas, gyvūnas)

Kas apriboja susikirtimą? Du lygmenys ir jų sulyginimas. Kaip reiškiasi susikirtimas? Bene kiti du lygmenys nepastovūs, neišreiškiami? Antrinės laisvės prasmė kyla iš pirminės laisvės prasmės. Tad prasmė yra būtent pirminėje laisvėje. Ji besąlygiškai prasminga, o antrinė laisvė yra sąlygiškai prasminga.
2021 vasario 25 d., 20:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 30-33 eilutės iš
Išgyvenimų rūšis, neigiamas ir teigiamas, galima sieti su Jėzaus kreipimaisis į gerą žmoguje.

Gerą valią rodyti verčia Dievo veikla
.
į:
'''Kodėl rodyti gerą valią?'''

* Gerą valią rodyti verčia Dievo veikla.
* Gera valia išsako malonę ir jos aplinkybes. Teisingume nėra geros valios, nėra laisvumo, nėra malonės.

'''Kaip rodyti gerą valią?'''

* Gerą valią (visko nežinojimą) rodyti po truputį.

Gėrio kryptimis kreiptis į gėrį
* Išgyvenimų rūšis, neigiamas ir teigiamas, galima sieti su Jėzaus kreipimaisis į gerą žmoguje
.
Ištrintos 212-228 eilutės:

[+Nesusivedimai+]

Nesusivedimai veda skirtingom kryptim, kaip kad širdies ir pasaulio tiesos. Jie yra klausimai, filosofijos pradmenys.bgcolor=#82FD95Y įvairiai suprasto. Keturiose apimtyse - palyginti aplinkybes išvedančius nulybės atvaizdus (tiesus, tiesus, pastovus, prasmingas) ir apimčių troškimus (savarankiškas, užtikrintas, ramus, mylintis). Ar tai kevalai ir juos įprasminanti gyvybė?

Savasties lygmenys (viskas, betkas, kažkas, niekas) rodo priežastinio ryšio gelmę: ar tai ketinimai? gebėjimai? laimė?

'''Dviprasmiškumas'''
* Dviprasmiškumas - kai dvi tiesos yra teisingos.
* Užtat daugialypis mokymas yra būtinas, svarbus, dėl to, kad jis yra daugiaprasmiškas.
* Nesusivedimas - kai dvi vienas kitai prieštaraujančios tiesos yra teisingos.
* Dviprasmiškumų pagrindas bene yra papildinys. Juk kam skirti dėmesį - vertei ar jos aplinkai, jos vertinimui? Tai bene du lygmenys, o kiti du juos sieja ar atskiria.

Paradoksai (nesusivedimai, nesuderinamumai, susikirtimai, galvosūkiai,) išsako kas vengtina, ką norime išvengti. Kaip tai susiję su humoru?

Thomas Hobbes visai panašiai rūšiavo [[http://en.wikipedia.org/wiki/Absurdity#Hobbes.27_.22Table_of_Absurdity.22 | beprotybes]] kaip ir aš ketinu. Jisai tvirtino, kad tai kyla lyginant kūną, savybę, vardą ir dvasią. Septinta beprotybė iškyla lyginant daiktą su pasisakymu. Žr taip pat [[http://en.wikipedia.org/wiki/Category_error | Category error]] ir Kanto antonimijas.
Pakeista 224 eilutė iš:
Kas apriboja susikirtimą? Du lygmenys ir jų sulyginimas. Kaip reiškiasi susikirtimas? Bene kiti du lygmenys nepastovūs, neišreiškiami?trinės laisvės prasmė kyla iš pirminės laisvės prasmės. Tad prasmė yra būtent pirminėje laisvėje. Ji besąlygiškai prasminga, o antrinė laisvė yra sąlygiškai prasminga.
į:
Kas apriboja susikirtimą? Du lygmenys ir jų sulyginimas. Kaip reiškiasi susikirtimas? Bene kiti du lygmenys nepastovūs, neišreiškiami? Antrinės laisvės prasmė kyla iš pirminės laisvės prasmės. Tad prasmė yra būtent pirminėje laisvėje. Ji besąlygiškai prasminga, o antrinė laisvė yra sąlygiškai prasminga.
2021 vasario 15 d., 23:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
[[Lūkesčiai]], [[Išgyvenimai]], [[Nesusivedimai]], [[Išmintis]], [[Dievo valia]], [[Dievo veidas]], [[20120818GeraValia]]
į:
[[Gyvenimo lygtis]], [[Lūkesčiai]], [[Išgyvenimai]], [[Nesusivedimai]], [[Išmintis]], [[Dievo valia]], [[Dievo veidas]], [[20120818GeraValia]]
2021 vasario 15 d., 23:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 23 eilutė:
* Gera valia yra Dievo požiūris, visko nežinojimas. Išmintis yra Dievo žvilgsnis - gera širdis - išgyventas Dievo požiūris. Dievas valia yra Dievo požiūrio ir Dievo žvilgsnio sulyginimas, visko įsisąmonijimas.
2021 sausio 21 d., 12:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
>>bgcolor=#Įvadas #E9F5FC<<
į:
>>bgcolor=#E9F5FC<<
2021 sausio 21 d., 12:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-10 eilutės iš
Žr. [[Lūkesčiai]], [[Išgyvenimai]], [[Nesusivedimai]], [[Išmintis]], [[Dievo valia]], [[Dievo veidas]], [[20120818GeraValia]]
į:
>>bgcolor=#Įvadas #E9F5FC<<
-------------------
[[Lūkesčiai]], [[Išgyvenimai]], [[Nesusivedimai]], [[Išmintis]], [[Dievo valia]], [[Dievo veidas]], [[20120818GeraValia]]

'''Kaip rodoma gera valia?'''

--------------------
>><<

Gera valia atveria kelią gerai širdžiai. Kelią atveria septyneriopai gėrio kryptimis.
2018 rugsėjo 17 d., 18:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 12-16 eilutės:

Kas yra gera valia?
* žinojimo ketverybė x požiūrių lygtį = prieštaravimas (aštuonerybė) - gera širdis
* Gera valia apima septynias gėrio kryptis tačiau yra išminties atvaizdas (4x2)
2015 spalio 13 d., 20:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 16-17 eilutės:

Gerą valią rodyti verčia Dievo veikla.
2015 birželio 22 d., 23:18 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 239-245 eilutės iš
* Išskirti ir teigiamai vertinti, pripažinti priešininko siekius, elgesį, vertybes, norus, būdą.
į:
* Išskirti ir teigiamai vertinti, pripažinti priešininko siekius, elgesį, vertybes, norus, būdą.
* Ateiti, jei kviečia.

Nagrinėti:
* Palyginti su būdais, kaip bendrauti su smurtingu žmogumi.
* Palyginti su lūkesčių derinimu.
* Palyginti su vienumo ieškojimu
.
2015 birželio 17 d., 23:47 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 220 eilutė iš:
Pavyzdžiai, kaip aš ir kiti rodo gerą valią.
į:
Pavyzdžiai, kaip aš ir kiti rodome gerą valią.
2015 birželio 17 d., 23:47 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 11-12 eilutės iš
į:
* Kaip rodau gerą valią
Pakeistos 216-239 eilutės iš
Kas apriboja susikirtimą? Du lygmenys ir jų sulyginimas. Kaip reiškiasi susikirtimas? Bene kiti du lygmenys nepastovūs, neišreiškiami?trinės laisvės prasmė kyla iš pirminės laisvės prasmės. Tad prasmė yra būtent pirminėje laisvėje. Ji besąlygiškai prasminga, o antrinė laisvė yra sąlygiškai prasminga.
į:
Kas apriboja susikirtimą? Du lygmenys ir jų sulyginimas. Kaip reiškiasi susikirtimas? Bene kiti du lygmenys nepastovūs, neišreiškiami?trinės laisvės prasmė kyla iš pirminės laisvės prasmės. Tad prasmė yra būtent pirminėje laisvėje. Ji besąlygiškai prasminga, o antrinė laisvė yra sąlygiškai prasminga.

[+Kaip rodau gerą valią+]

Pavyzdžiai, kaip aš ir kiti rodo gerą valią.

Esmė:
* Ieškoti žmoguje teigiamiausią dalį (trejybės) - nusistatyti, vykdyti, permąstyti - ir kartu su žmogumi eiti trejybės ratu.
* Mylėti artimą kaip save patį. Taikyti sau ir kitam tuos pačius dėsnius, taisykles.

Pavyzdžiai:
* Remtis žmogaus sąvoka, dėsniu, vertybe.
* Savo paties sąvoką, dėsnį, vertybę taikyti sau, parodyti kaip save varžau.
* Pripažinti savo silpnybę.
* Leisti kitam mokyti mane.
* Leisti kitam rinktis tarp kelių galimybių.
* Suteikti laiko.
* Dovanoti kažką.
* Pakentėti vardan kito.
* Truputį nusileisti.
* Apsaugoti priešininką, jo silpniausias vietas.
* Rodyti gerą valią, būtent rodyti, kad priešininkas matytų ir tai deramai vertintų.
* Iškelti priešininko teigiamybes. Jį pagirti.
* Išskirti ir teigiamai vertinti, pripažinti priešininko siekius, elgesį, vertybes, norus, būdą
.
2015 birželio 17 d., 23:36 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 1-2 eilutės iš
Žr. [[Išgyvenimai]], [[Nesusivedimai]], [[Išmintis]], [[Dievo valia]], [[Dievo veidas]], [[20120818GeraValia]]
į:
Žr. [[Lūkesčiai]], [[Išgyvenimai]], [[Nesusivedimai]], [[Išmintis]], [[Dievo valia]], [[Dievo veidas]], [[20120818GeraValia]]
Pridėtos 12-15 eilutės:
Panašu, kad pokalbius, pertvarkymus, išgyvenimų rūšis ir t.t. siejau su veiksmu +2 ir su gera valia. Štai mano užrašai.

Išgyvenimų rūšis, neigiamas ir teigiamas, galima sieti su Jėzaus kreipimaisis į gerą žmoguje.
Ištrintos 91-107 eilutės:

[+ Gėrio kryptys: Atvaizdai ir Aplinkybės+]

Dievas savarankiškas (trokšta nieko) arba užtikrintas (trokšta kažko), o mes netrokštam betko, išgyvenam lūkesčius, laukiam gerumo, iš įvairiausių krypčių. Tad atsiranda išgyvenimų rūšys (šešiais atvaizdais) ir savasčių rūšys (dvylika aplinkybių, 4 apimtys x 3 savastys).

Gėrio kryptys išsako išgyvenimų rūšis:
* esamybė - investedness, inertia - iš nuostabos - gera dovana
* galimybė - what one could be doing - iš pasibjaurėjimo - geras žodis
* siekiamybė - what one will achieve - iš susijaudinimo - gero darbo
* nesamybė - discriminating, isolating - iš baimės - gera savybė
* negalimybė - inner adherence - iš džiaugsmo - geras žmogus
* nesiekiamybė - willingness to change - iš liūdesio - gero Dievo

Gėrio kryptys -
* Išpainioja Jėzus ir Dievo veiklą, gerumą ir Dievą. Kam Jėzus kalba? mūsų išgyvenimo akstinui. O Dievas kalba jo priešingybei. Panašiai, laisvumas ir apimtis yra nepriklausomi, statmeni.

Laukiam gerumo, tai mūsų lūkestis, netrokštam betko, o Dievas trokšta betko. Koks Dievo vaidmuo gėrio kryptyse?
2014 lapkričio 11 d., 00:09 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrintos 19-20 eilutės:
>>bgcolor=#ffff99<< [[#kilme]]
Ištrintos 75-76 eilutės:
>>bgcolor=#ffff99<< [[#atitikimai]]
Ištrintos 88-89 eilutės:
>>bgcolor=#ffff99<< [[#kryptys]]
Ištrintos 122-123 eilutės:
>>bgcolor=#ffff99<< [[#zenklusavybes]]
Ištrintos 169-170 eilutės:
>>bgcolor=#ffff99<< [[#pertvarkymai]]
Ištrintos 200-201 eilutės:
>>bgcolor=#ffff99<< [[#nesusivedimai]]
Pakeistos 228-242 eilutės iš
Kas apriboja susikirtimą? Du lygmenys ir jų sulyginimas. Kaip reiškiasi susikirtimas? Bene kiti du lygmenys nepastovūs, neišreiškiami?trinės laisvės prasmė kyla iš pirminės laisvės prasmės. Tad prasmė yra būtent pirminėje laisvėje. Ji besąlygiškai prasminga, o antrinė laisvė yra sąlygiškai prasminga.

Reikšmė: simbolis/ikonas. Prasmė: simbolis/daiktas.

Augimą galim pavaizduoti bene penkerybės brėžiniu, penkiomis savastimis: Vieno galimo likimo, plėtotės paneigimas yra kito galimo likimo, plėtotės pasirinkimas. O augimas tai (dabartis) ryšys tarp jų. Ar taip yra? Juk penkerybė yra sprendimo sandara. Palyginti šešerybę, įsisavinimo sandarą.

Tenkinu poreikį jeigu pats esu, ženklas atitinkama savybe. Turėdamas savybę, padedu tenkinti ankstyvesnio laipsnio poreikį. Persimetimas savasties iš būtybės į aplinką. Jeigu esu reikšmingas, turiu iš ko pasirinkti. Jeigu esu tikslingas, galiu kaip aplinka mylėti prasmę.

Teigiamas neigiamas santykis pasireiškia [[http://www.selflearners.net/Theory/InnerStructure | vienumo rūšimis]]: Dievas, Kitas, Aš/Tu, Meilė, Bendrystė, Požiūriai. Ar jie sutampa su išgyvenimų rūšimis?

http://www.ms.lt/uploads/aplinkabutybe.png

Reikšmingumo ir prasmės ryšys, dviprasmybė bene iškyla dėl to, kad baigiasi laipsnynas, susiveda į aklavietę.

Įsisavinimas -
į:
Kas apriboja susikirtimą? Du lygmenys ir jų sulyginimas. Kaip reiškiasi susikirtimas? Bene kiti du lygmenys nepastovūs, neišreiškiami?trinės laisvės prasmė kyla iš pirminės laisvės prasmės. Tad prasmė yra būtent pirminėje laisvėje. Ji besąlygiškai prasminga, o antrinė laisvė yra sąlygiškai prasminga.
2014 lapkričio 11 d., 00:08 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 62-63 eilutės iš
''Koks ryšys tarp mąstymo ir išgyvenimo?''
į:
Ištrintos 136-139 eilutės:
Prasmė, laisvė... kaip poreikiai ir ženklų savybės susiję?

Kaip 4+2 susiję su 6+4 ? Ženklų rūšys ir savybės. Ženklas yra nesąmonė, galimas ryšys tarp nesąmonės (žymės) ir prasmės (žymiamosios).
Ištrintos 210-213 eilutės:
Ar pertvarkymai išreiškia šuolio tarpą?

Ar sieja sąmonę ir pasąmonę?
Ištrintos 242-245 eilutės:

Prasmė, laisvė... kaip poreikiai ir ženklų savybės susiję?

Kaip 4+2 susiję su 6+4 ? Ženklų rūšys ir savybės. Ženklas yra nesąmonė, galimas ryšys tarp nesąmonės (žymės) ir prasmės (žymiamosios).
2014 lapkričio 11 d., 00:04 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrintos 11-12 eilutės:
>>bgcolor=#ffff99<< [[#savastys]]
Ištrintos 15-18 eilutės:
'''Dvylika klausimų'''
* ''Kaip dvylika klausimų išreiškia įvairiausius šuolius?''
* ''Ar dvylika klausimų išreiškia savasties rūšis, aplinkybes?''
Pakeistos 40-41 eilutės iš
Gera valia, tai išminties atvaizdai, tai keturių visko ir dviejų laisvumo atvaizdų padauginimas, išsidėstantis aštuongubu keliu. Pirmais keturiais požiūriais laisvė mažėja, yra ryšys su Dievu, o antrais keturiais požiūriais nėra ryšio su Dievu, laisvė didėja, taip kad nuliniai požiūriai yra nieko (akivaizdumo) mažėjimas ir visko (prasmingumo) didėjimas. ''Kaip aštuoni atvaizdai susiveda į Dievo valią?''
į:
Gera valia, tai išminties atvaizdai, tai keturių visko ir dviejų laisvumo atvaizdų padauginimas, išsidėstantis aštuongubu keliu. Pirmais keturiais požiūriais laisvė mažėja, yra ryšys su Dievu, o antrais keturiais požiūriais nėra ryšio su Dievu, laisvė didėja, taip kad nuliniai požiūriai yra nieko (akivaizdumo) mažėjimas ir visko (prasmingumo) didėjimas.
Ištrintos 43-44 eilutės:
Gėrio kryptys? ką atveria? sąvokų atžvilgiu
Ištrintos 88-99 eilutės:
''Kaip 3+3 išgyvenimų rūšys susiję su 4+2 atvaizdaisbgcolor=#FFA4A4 be su gėrio kryptimis?''

''Kaip sandaros susiję su išgyvenimais?''

* ''Kaip išgyvenimas susijęs su gyvybe, gyvenimu?''
* ''Kaip Dievo valia, gera valia, išmintis susiję su išgyvenimais?''
* ''Kurios sandaros lemia išgyvenimų rūšis?''
* ''Kaip išgyvenimai susiję su išsiaiškinimais (klausimais, vertybėmis)? Kaip 6+4 išgyvenimai susiję su žinojimo rūmais? ir kitomis 6+4 sandaromis, kaip antai, Dievo įsakymais?''
* ''Palyginti su valios išraiškomis, su Kristaus logika''
* ''Permąstyti tyrimą "Did you ever change your mind?"''
* ''Susieti išgyvenimų rūšis su persitvarkymais.''
* Kaip išgyvenimų rūšys susiję su 6+4 ? ir su įsisavinimais, įamžinimais?
2012 lapkričio 01 d., 18:21 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 3-10 eilutės iš
* [[#rusys | Išgyvenimų rūšys]]
* [[#pavaizdavimas | Išgyvenimų rūšių pavaizdavimas]]
** [[#1 | Esamybė]]
** [[#2 | Galimybė]]
** [[#3 | Siekiamybė]]
** [[#4 | Nesamybė]]
** [[#5 | Negalimybė]]
** [[#6 | Nesiekiamybė
]]
į:
* [[Išgyvenimų rūšys]]
Ištrintos 10-304 eilutės:

>>bgcolor=#ffff99<< [[#rusys]]

[+++Išgyvenimų rūšys+++]

Surūšiavau išgyvenimus pagal tai, kas mus paveikė ir ką mumyse paveikė. Aplamai, mus veikia neatitikimai ir jų veikiami nusistatome. Neatitikimai atitinka poreikių dėsnius. Įdomu, kad aukštesni, protiniai poreikiai yra neigiami. Tas neigiamumas yra dargi išreiškiamas. Neigiamumas primena "skylę". Taip pat primena amžino gyvenimo gairę, jog "Dievas nebūtinai geras".

* Esamybė
* Galimybė
* Siekiamybė
* Nesamybė
* Negalimybė
* Nesiekiamybė

"Aš" esu antroji tvarka (pertvarkymas), esu išorė teigiamybėms (1, 2, 6) ir vidus neigiamybėms (3, 4, 5). Teigiami skaido, bėga nuo savasties, neigiami suveda, apima, gražina savastį.
* esamybė - Aš esu priežastis. Patinka. Lankstus. '''Raida''' Žodis (daugiaprasmis) žmoguje: padalinimas. Kažkas iš nieko.
* galimybė - Aš esu apsisprendimas. Reikalinga. Pakitus. '''Žemėlapynas: Visumos savybės gali skirtis nuo dalių savybių.''' Vertybė (veikianti) žmoguje: atvaizdas. Betkas iš nieko.
* siekiamybė - Aš esu pavyzdys. Tikra. Judrus. '''Šventraštis: Dėmesys iškreipia vaizdą. (Teigiamas tampa neigiamu, papildinių dviprasmybė.)''' Vertybė (atsirenkantis) žodyje: aplinkybė. Betkas iš kažko.
* nesamybė - Aš esu jautrumas. Keblu. Įsimintinas. '''Metraštis: Prieštaravimas gali būti dalinio pobūdžio.''' Dvasia vertybėje: pagrindimas. Viskas iš betko.
* negalimybė - Aš esu susitelkimas. Protinga. Reikšmingas. '''Žinynas: Aprašymas gali suvaržyti laisvę. Teiginys gali save paneigti.''' Dvasia žodyje, susitarime: įvardijimas. Viskas iš kažko.
* nesiekiamybė - Aš esu pasitaisymas. Neteisinga. Tikslingas. '''Klajonė''' Dvasia žmoguje: pasakojimas. Viskas iš nieko.

>>bgcolor=#ffff99<< [[#pavaizdavimas]]

[+Išgyvenimų rūšių pavaizdavimas+]

Išgyvenimų rūšis:
* pavaizduosiu [[Išgyvenimų pavyzdžiai | vaizdingais pavyzdžiais]]
* siesiu su [[#nesusivedimai | nesusivedimais]], [[#pertvarkymai | pertvarkymais]], dvejonėmis, ženklų rūšimis, šešiais neigiamais Dievo įsakymais
** Atskirame puslapyje nagrinėju, rūšiuoju [[nesusivedimai | Nesusivedimus]].
* siesiu su keturių lygmenų poromis
* skirsiu į teigiamybes ir neigiamybes, pristatysiu veidrodiniu dėsniu

Galiu sieti apačioj medį-tinklą-seką, kad susilydytų, ir viršuj taipogi seką-medį-tinklą.

Išsakyti Jėzaus Kristaus pasisakymais, "Aš esu...", kartu sieti su poreikiais.

Kiekviename išgyvenime, trečią asmenį pavaizduot viea iš šešių giesmininkių, kurias nutapiau juodojo Dievo veide, užtat juodai, negatyvai.

Naudoti abstrakčias, ištįsusias įvairių spalvų formas, jas iškarpyti iš drobės, išvesti medžiais, sekomis, tinklais. Taip daryti asmeniu iš apačios ir iš viršaus, o tarp jų, tarpe yra trečias asmuo, juoda giesmininkė.

Vaizdavimus vaizduosiu:
* seką: taškais (polka dots)
* medį: medžio raštais
* tinklą: žvejų tinklu, debesimis...

>>bgcolor=#A3FFB0<<

[+Esamybė: Esu priežastis.+]

Patinka. Lankstus. '''Raida''' Žodis (daugiaprasmis) žmoguje: padalinimas.

kabinkis - Dievo šlove - Esu prisikėlimas ir gyvenimas. (šuolis) Palaiminti liūdintys, jie bus paguosti.

--------

Doug Binkley: It was when I was young, maybe seventeen or eighteen, visiting relatives who lived on a lake. It was winter. I was bored and went for a walk outside. Feeling indestructible, I went out on the frozen lake and marched all around thinking great thoughts - I thought. I then noticed on my way back to the house open water in front of me. I collected myself and backed off, going by a different route to the shore. I accounted myself fortunate to not have had a serious accident. Meaningful: The fact that in my mind I had narrowly "escaped death" led me to think I might be somehow special. Meaning arose: From the dynamic of a potential disaster averted, and both the thought that this could be destiny and/or an indication I could extricate myself from danger through reason and maybe more caution. Consequences: It possibly led to making decisions based on a feeling of being destined for great things - only, of course, to have the expectations dashed.

Andrius Kulikauskas: When I was 44 years old, I lived with a Lithuanian family in the countryside. My feelings started growing for their 17 year old daughter, stronger than for any other woman, and they seemed to me inappropriate. I confronted God, why was he putting me through this, what did he want? God said that I was going to marry her. It was not something I could have ever thought, but I accepted it. I told her that I intended to marry her, and I told her parents and mine as well. I had to leave their home. Meaningful: I was able to believe in something that I would never allow myself to think. Meaning arose: From feelings that drove me to ask God his purpose. Consequences: I learned who I wish to marry, and lost my home and upset my relationship with my parents, but I kept in touch with her on-and-off, which kept me happy when I was in the US, dealing with the pain of ending my business, leaving my country, losing my job and going bankrupt.

Suvokti priežastingumą. Yra kaip yra, nes yra kažkas daugiau.
* Dievo paklausiau, kodėl jai turiu jausmų? ir man atsiliepė, kad aš ją vesiu.
* Geros valios pratimai supratau, kad mąstau klaidingai
* Rachel Baca mane spardė ir prašiau Dievo nebeturėti reikalų su mergaitėm, tada persigalvojau.
* Mokytojai pasakiau, kad turiu "girl problems".
* Supratau, dirbdamas John, kad darbas draugui gali išplėsti draugystę, nebūtinai pakenkti
* Supratau, rengiant geros valios pratimo būrelį, kad visų labui pats turiu imtis vadovauti.
* Sovietų okupuotoj Lietuvoj penkiolikos metų pastebėjau, jog vieni sergi už Lietuvos laisvę, o kiti visiškai nemąsto ir nežino tokių dalykų
* Mačiau, kaip disidentai neįžvelgia skirtumo tarp savęs ir saugumiečių, kad blogis įžvelgiamas kai esi iš kitos terpės
* Nesėkmingai siekiau Julijos, nesėkmingai bandžiau slopinti savo jaumus.
* Patyriau, kaip šv.Dvasia plazda kiniečių krikščionių šventojo Rašto aptarime.
* Supratau, kad neišgelbėsiu David'o namų.
* Pamačiau, kad tėvai man padeda tik pinigais, kad žmonių pagalbą tenka priimti tik tokią, kokią duoda.
* Vaikystėje supratau, kad Rima nenori, kad domėčiausi jos gyvenimu. Vėliau supratau, kad Rima nenori bendrauti artimai.
* Su David Ellison-Bey ir kitais supratau, kad draugystė nebūtinai bus simetriška.

>>bgcolor=#82FD95<<

[+Galimybė: Esu apsisprendimas+]

Reikalinga. Pakitus. '''Žemėlapynas: Visumos savybės gali skirtis nuo dalių savybių.''' Vertybė (veikianti) žmoguje: atvaizdas.

gauk daugiau nei reikia - Dievo ketinimu. Esu avių vartai. Palaiminti romieji, jie paveldės žemę.

--------

Bob: When an article on my journal on the meaning of life was published in the Chicago Tribune. Meaningful: This article reached '''many''' people about this topic. Meaning arose: I got tremendous recognition for the idea and a personal sense of recognition. Consequences: 3,400 people subscribed to my journal and heard about it in other media.

Laura Shaeffer: Inviting the elderly Chinese community into our third floor space for the winter, to do their daily dance of vitality. Meaningful: It brought a demographic, a group of people '''inside''' our community home who we would otherwise never have known in such an intimate setting. It built trust and relationships where language was not possible. Meaning arose: The meaning arose many times. Once when I watched them file in on a cold and snowy morning - smiling and hugging me, another time when they wanted to show gratitude to us for inviting them - they threw a big potluck dinner and every single one performed for the group - when it was over - they made me perform for them. Consequences: We had become vulnerable to each other, we ate each other's food and we listened to each other with respect. We now '''HUG''' on the streets when we see each other.

Sherry Williams: Crossing the street (1000 block of West 59th St, Chicago, IL from South side of the street to North side). Meaningful: I met families that were not a part of my family nucleus. I learned how to socialize, cook recipes not provided by my mom, saw how large families interact with limited resources. Meaning arose: I noticed the family across the street had a front porch that they used for recreation, homework, hair braiding. Consequences: I became aware of how bonds in communities are formed and strengthened. How cultural practices are passed, how faith is practiced.

Francesca: My niece was born to my 20 year old brother and his 19 year old girlfriend. Meaningful: A new life was brought into mine. One which would grow in my presence, closer to me than any child had ever been since I had been a child myself. Meaning arose: With every day she grew and changed and learned her surroundings. Consequences: I could no longer leave my family for any extended period of time. I can no longer keep from smiling at children.

Rene: Sports in Belize opened up opportunities.

* Supratau vaikystėje, Dievą kaip galimybę galiu arba priimti arba atmesti, ir kas man paliks daugiau galimybių?
* Pagalvodavau, galėjau gi gimti Kambodijoje arba Afrikoje arba kitame laikmetyje, pavyzdžiui, be akinių, tad priklausau nuo Dievo malonės.
* Sugalvojau Lietuvoje steigti įmonę, pragyventi iš paslaugų, savanoriškai perkamų ir parduodamų.
* Vaikystėje apsisprendžiau visaip stengtis ne tik kalbėti, bet mąstyti lietuviškai.
* Dievo prašiau, kaip atpildą už užmojį, man suteikti žmoną, šauniausią, geriausią, gražiausią merginą
* Supratau, kad galiu padėti kenijiečiams, ir padėjau.
* Chore giedodamas, prisimenu, apsisprendžiau imtis žingsnių ką nors pasiekti su savo mąstymu
* Nusprendžiau filosofiją pradėti taikyti. Ir grįžti į Lietuvą.
* Vaikystėje nusprendžiau nekonkuruotis su broliu menuose, jam užleisti.
* Vaikystėje supratau, kad mano protas be galo miklus, imlus.
* Supratau, kad galiu nebeturėti jausmų broliui, neprisirišti.
* Kai mane gauja užpuolė, atsiliepiau, "myliu tave", buvau bebaimis, atsiliepiau vikriai, teisingai, sveikų įgūdžių.
* suvokiau, jog trumparegystė man padeda susikaupti maldai
* Kinijoje apsisprendžiau gyventi Lietuvoje, kur būtų lengviau įsimylėti lietuvaitę ir puoselėti lietuvių kalbą
* Norėjau mokytis Čikagoje, gyventi savarankiškai, mąstyti pačiam ir nesiramstyti tėvais, jų išmintimi.
* Stovykloje priėmiau savarankiškumo svarbą.
* Kūriau dainas išreikšti tai, kas kirtosi su įprasta kultūra.
* Palaikiau Rimą ir jo šeimą, kad neiširtų.
* Palaikiau Iloną.
* Buvau neabejingas Samwel ir kitiems.
* Senelių, giminių likimai, karai, vertė mąstyti, ką pasiekti man esant laisvėje?
* Supratau gerbti žydų kančią, juos ginti, mylėti.
* Joe išsipasakojo, kad jisai homoseksualas.
* N. išsipasakojo, kad geria.
* mokiausi iš Mamos, kaip gerbti tikrovę, kitų galimybes
* Sugalvojau pragyventi iš eilinio darbo dirbant pusę etato.
* Po sapno sugalvojau pragyventi iš "Public Domain". (Creative Domain)
* Vengiau neskaisčių, nedorų įrašų, vaizdų, žodžių, pažinčių.
* Rinkdavausi knygas skaityti vietoj, kad televiziją žiūrėti. Ir būtent lietuviškas knygas.
* Šachmatais tikėjausi lavinti protą.
* Pėsčias perėjau juodųjų kvartalą.
* Audrey pakvietė giedoti chore
* Hughes išmokiau save programavimo
* Loretai pasiūliau kurti roko dainas lietuviškai ir jos paskatintas sutikau dainuoti roko dainas.
* Ėjau į Atžalyną nes Algis Razminas mane kvietė.
* Susigalvojau susipažinti su juodųjų parapija.
* Keliavau į Kiniją, rengiau geros valios pratimus
* Seattle sugalvojau būti su blogais vaikais, kad žinočiau, koks jų gyvenimas.
* Universitete apsisprendžiau puoselėti draugystes, supratau, jog kiti nebendraus artimai su nepažįstamais.
* Seattle sugalvojau būti su blogais vaikais, kad žinočiau, koks jų gyvenimas.

>>bgcolor=#5EFE76<<

[+Siekiamybė: Esu pavyzdys+]

Tikra. Judrus. '''Šventraštis: Dėmesys iškreipia vaizdą. (Teigiamas tampa neigiamu, papildinių dviprasmybė.)''' Vertybė (atsirenkantis) žodyje: aplinkybė.

venk kraštutinumų - Dievo pavyzdžiu. Esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Palaiminti alkstantys ir trokštantys teisybės, jie bus pasotinti.

-------

Sherry Williams: Learning to pray. Meaningful: Elder women in the church provided nurturing guidance in how the relationship in Christ is deepened by honest, heartfelt, love for God. Meaning arose: I was an unwed pregnant teen who had been in church all my life, but did not know how to pray my '''own''' prayers. Consequences: I have a profound consciousness and love of God. I pray without restraint.

Andrius Kulikauskas: I wanted to have a channel to listen to God because I was organizing practical activity and responsible for others. I thought there must be a way and I was inspired by Kangning Liou's example. I thought what would be most straightforward and remembered "Our Father" and how I liked it but only parts would resonate. I realized it might overload me so I tried it out and it worked and I experienced that God can speak to me. Meaningful: I have achieved a direct relationship with God that I enjoyed all my life. Meaning arose: I wanted it and it was in the most available place and I just had to devote myself and it was mine. Consequences: I learned to know when God is with me or not, became very tuned an at peace, humble.

Bob: When my son was born, I had a flash of intuition when looking at him one day that what I most wanted out of life was that it have meaningfulness. Meaningful: The realization that meaning is the greatest value for all people. I had a bit of depression beforehand. Meaning arose: As an intuition. Consequences: I eventually published a quarterly journal on the meaning of life nad made it the focus of my life and teaching.

* Kinijoje, po pokalbio su Tong Zhu, apsisprendžiau pragyventi iš prasmingo darbo.
* Lacie Diaz mane pamokė, kad man nedera keiktis.
* Kristaus pavyzdį iš Evangelijos priėmiau, kaip gerbtiną ir sektiną
* Kangning Liou pavyzdys ir geros valios pratimų ratelio įsipareigojimai mane paragino bandyti išgirsti iš Dievo.
* Apsisprendžiau, graikų pavyzdžiu, ugdytis visapusiškai, lavinti ir kūną, tad dalyvauti sporto komandoje.
* Sumelavau Tėtei apie namų darbus šeštadieninėje, taip pat kasdieninėje
* Priėmiau skautų dvasią, pamokymus, nusivyliau, jog jų nesilaikoma.
* Regina įkvėpė gyventi skaisčiai.
* Šokių pamokoje išmokau rankas laikyti aukštai.
* Iš žurnalo išmokau nešioti rožinius, geltonus kaklaraiščius, kaip galingesnius, bebaimius.
* Vaikystėje žiūrėdamas pirmąją Sesame Street laidą supratau, kad reikia stengtis atitaisyti skriaudą prieš juoduosius ir kitus silpnus žmones.
* Norėjau neatsilikti nuo kitų, lankyti šokius, bet norėjau būti tyras meilėje.
* Mačiau, kad David Mikesell skatina mokytis calculus vasarą, koledže, tai ir man parūpėjo.
* Pastebėjau: Gimnazijoje supratau, jog istorijoje mano amžiaus žmonės jau kažką pasiekdavo. Laikas jau pradėti savo mąstyti.
* Skaitydavau knygas ir svajodavau, ką galiu gyvenime pasiekti, kuo būti.
* Gimnazijoje mano bendraamžiai buvo gašlūs, tai ir man susirūpėjo grožėtis merginomis, puoselėti dėmesį, manau pirm laiko
* Lietuvoj pastebėjau, kai kuris jaunimas daug vėliau pradeda domėtis lytiniais klausimais, kaip Kalifornijoj, ir man taip atrodė geriau
* Johnny Gonzalez manęs paklausė, "When are you going to start to fight your own battles?"
* mokiausi iš Tėtės, kaip rodyti gerą valią; kaip mąstyti filosofiškai
* Mama mokė palaikyti žmonišką tikėjimą, nereikalauti didvyriškų šuolių, suvokti žmonišką būklę
* Mama įkalbino baigti doktorantūrą, būti žmogumi, kurs baigia ką pradeda.
* Mušiau broliuką, išmokau jį ignoruoti
* Edward Damal paskatindavo prisižiūrėti, rūpintis savo sveikata.
* Mokytojas paklausė, Kaip žinau, ar nesu robotas?
* Bob paklausė, Kaip mes žinom ar aš neapsuksiu mums galvų?
* Norėjau gyventi pas Senelę, nes iš visų žmonių gerbiau ją, galvojau ji mane veiks teigiamai.
* Mačiau, kaip disidentai nesmerkia kagebistų, nesuvokia blogio savo kultūroje.
* Jei tikiu Kristų turiu priimti jo pamokymą nusikirsti ranką, ir tuomet jį supratau, ir jo mąstymo dieviškumą
* mokiausi džiazo muzikos iš John, roko muzikos iš Rolling Stones knygos
* Joe Sochor (ir Aleksas Baipsys ir kiti) mane sudomino roko muzika
* Joe Sochor sudomino kinu
* Joe Sochor sudomino maistu
* John Harland sudomino iškylavimu
* John Harland supažindino su džiazo muzika
* Mama supažindino su moksline fantazija
* Tėtė išmokino šachmatais žaisti
* Tėtė pamokydavo matematikos, skaičiavimo
* Franz Nahrada įkvėptas ieškojau, kur gyventi Lietuvos kaime. *** Rėmiausi į jo išmąstymus, kad išspręsčiau kaip gyventi savas, tyras, įprasminti savo paveldą.
* Pas Sodeikas mokiausi šokti.

>>bgcolor=#FFE4E4<<

[+Nesamybė: Esu jautrumas.+]

Keblu. Įsimintinas. '''Metraštis: Prieštaravimas gali būti dalinio pobūdžio.''' Dvasia vertybėje: pagrindimas.

rinkis gerą vietoj blogo - Dievo meile. Esu gerasis ganytojas. Palaiminti gailestingieji, jie sulauks gailestingumo.

-------

Francesca: I stood in a circle with friends and acquaintances and strangers holding hands around our freshly prepared meal on an extinct volcano in the tropics at night in silence. Meaningful: The sounds of the animals, insects and trees in the wind. Meaning arose: From a warm group of happy people. Consequences: I no longer believe in silence.

Laura Shaeffer: When my old boyfriend's (my 1st love's) father who was like my surrogate grandfather or father I never had, allowed me to sit with him and draw him when he was dying of cancer. He allowed me to hold his hand and take care of him, he allowed me to be there at his most vulnerable and fragile. Meaningful: I felt intense unspoken care, we both were able to be with each other in silence and confront ourselves with loss - together. Meaning arose: Through quiet time together, his family, (no longer "mine" - I had separated from my boyfriend) invited me to be with him before he died. He died the day after I left. Consequences: I learned how to let go of someone I love with grace and dignity.

Rene: Death of family members. Meaningful: The feeling of losing someone you love or care for. Meaning arose: Life is precious. Consequences: Be good to everybody, enjoy life.

Andrius Kulikauskas: I wanted to do what might be most useful. I wanted to know everything and apply that knowledge usefully. However, I thought that could lead me astray. I offered to God that if he gave me the freedom to think freely, I would always believe in him. It seemed right. I considered if I needed a sign, but told him my sign is that he didn't give me a sign. Meaningful: I found a way to include God even though I had no contact from him but I could lean on him. Meaning arose: I let go of my point of view, saw that it could be harmful and found another point of view to oversee it. Consequences: I had a reference point for my entire life that I could leverage that helped me grow.

Anonymous: I was a young person of thirteen or so, very interested in chess. An older man in the neighborhood invited me into his house to play chess. After a couple of games he sort of intimidated me to get into bed with him. It was not - luckily - a really horrible thing, just a situation where unwanted cuddling was involved. Also luckily nothing more came of it. Meaningful: It made me suspicious of people and their motives all of my life. It made me extremely grateful to be alive. Meaning arose: From the situation of being and feeling nearly helpless and humiliated. Consequences: (See: Meaningful)

Anonymous: Being homeless. Meaningful: Never thought I would be without shelter. I had a husband and family members with resources. This was the first time I depended on God. Meaning arose: I was committed to survival. Living in a house with crazy people is not healthy. Consequences: I met a woman (a stranger) who gave me keys to her office to live with my daughter. Help can come from unexpected places.

Anonymous: I moved to a bad neighborhood. I got on the wrong bus, got off and needed help to find my way. I saw a man with a dog, and realized that he was the one I should approach. He was helpful.

* Dieve, suteik man laisvę mąstyti ir visada tave tikėsiu.
* Johnny Gonzalez, Dean Andrews mane apgynė nuo mušeikų. Kai grėsdavo su manimi kūniškai susidoroti, būdavau labai geras, tyras, kad Dievas mane kaip nors apsaugotų.
* Išsikapsčiau iš liūdesio kai Regina išskrido ir ištekėjo.
* Dievo prašiau leisti man nors laikinai nusigręžti nuo filosofijos, atsiduoti "Minčių sodui", tą verslo logiką pritaikysiu ir jo užmojams.
* Vaikystėje rašiau ilgus rašinius išbandydamas savo jėgas.
* Norėjau sau parodyti, kad galiu sėkmingai dalyvauti politikoje, tad vidurinėje mokykloje siekiau prezidentūros.
* Stodamas į universitetą supratau, kad visko neperskaitysiu, neaprėpsiu, tad siekiant viską žinoti, reikia atsiremti į Dievą, ieškoti ten kur įmanoma rasti, bet kur žmonės neieško.
* Mama sukritikavo mano pasaką apie Bumbą, Zizę ir Rarą, kaip per ištęstą ir tada nustojau rašyti.
* Nusprendžiau nepuoselėti įvairių meno šakų, susitelkti į esminius mokslus, ir menus puoselėti tik tada kai turėsiu ką pasakyti.
* Nusprendžiau nebežaisti šachmatais kadangi nepakako laiko tobulėti ir nenorėjau likti tame pačiame lygyje.
* Vaikystėje stengiausi ko geriau viską atlikti, išryškinti, jog esu kitame lygyje, galiu pats mokytis ir stengiausi duota laisve naudotis prasmingai, kad galėčiau jos turėti ko daugiau.
* Pasakydavau, kad laikau draugu - arba nebelaikau.
* Likau Atžalyne kol manęs neiškrapštė.
* neįsisavinau liaudies dainų ar šokių; tautinių šokių
* Kūdikystėje, tiek mylėjau mamą, kad mane perkėlė į kitą kambarį miegoti.
* Dievui priekaištavau, kad jeigu įsimylėsiu, tai tik labiau kaip mylėjau Reginą.
* Rūpėjo išauklėti šachmatų komandą, nesitenkinti savo laimėjimais. Norėjau sieti savo likimą su kitų. Noręjau bendrų jausmų, bendros dvasios, bendro rūpesčio

>>bgcolor=#FFC5C5<<

[+Negalimybė: Esu susitelkimas.+]

Protinga. Reikšmingas. '''Žinynas: Aprašymas gali suvaržyti laisvę. Teiginys gali save paneigti.''' Dvasia žodyje, susitarime: įvardijimas.

rinkis geresnį vietoj blogesnio - Dievo darbais. Esu pasaulio šviesa. Palaiminti tyraširdžiai, jie regės Dievą.

-----------

Bob: When I beat a college that wanted to fire me (philosophy). Meaningful: That I succeeded over much bigger powers. Meaning arose: From an idea I got on how to increase enrollments by publicity. Consequences: I saved my job teaching.

Anonymous: I had just gotten done essentially getting a theatre ready to open, after a huge expense - compared to my day job salary - and time and effort. I really felt a deep feeling of pride and accomplishment. Meaningful: It proved that I could at least complete something of substance that physically could not be denied. Meaning arose: From the effort that went into it. Consequences: 4 to 5 more years of struggle and being beaten down by the indifference and sometimes downright malevolence of society and other people.

Anonymous: Trying to get pregnant in 2009 and having my daughter in 2011. Meaningful: It was that I couldn't rush what was not planned for me at that time. Meaning arose: The meaning arose when I realized it wasn't time for me to get pregnant at that time. Consequences: The consequences were that when I miscarried the first 3 times.

* Nusprendžiau per daug dėmesio nekreipti į pažymius.
* Mane pasikvietė slaugė dėl to, kad mokausi per daug.
* Apsisprendžiau negerti, pirmiausiai tausoti smegenis, o taip pat, baliuje, nesiramstyti alkoholiu, išmokti bendrauti, paskui po Reginos, tik neprasidėti.
* Seneliai susirūpino, kad aš ne pilno proto, dėl to, kad lietuvių spaudoje palaikiau juoduosius.
* Universitete tvirtino, kad nieko negali žinoti, tad man rūpėjo atrasti ką nors tokio, įsitikinti, jog tai įmanoma.
* Pamačiau, kad tėvai nepalaiko mano filosofijos.
* Pamačiau, kad manęs nepalaiko turtingieji ir kitais nusivyliau - Franz, Samwel...
* Jaunystėje, stovyklose bandžiau draugauti su populiariais jaunuoliais, nesigavo.
* Laurai nepadarė įspūdžio mano vaikystės darbai, tad juos išmečiau ir jų nebemąsčiau.
* Mama papasakojo, koks mano intelekto koeficientas

>>bgcolor=#FFA4A4<<

[+Nesiekiamybė: Esu pasitaisymas.+]

Neteisinga. Tikslingas. '''Klajonė''' Dvasia žmoguje: pasakojimas.

rinkis geriausią vietoj kitų - Dievo įsakymu. Esu tikrasis vynmedis. Palaiminti taikdariai, jie bus vadinami Dievo vaikais.

---------

Andrius Kulikauskas: I was addicted to masturbation and I thought it was not good but I didn't know how to overcome it. I challenged it in many ways and realized my mind was not my friend. I realized that it was the challenge that was most important, not the success. Meaningful: I clarified my desire. Meaning arose: I commited to challenging. Consequences: I became at peace and chaste.

Laura Schaeffer: When my child forgave me after I lost my temper and smacked him. Meaningful: Although I felt horrible that I could have reacted so badly and hurt my own most beloved child, thinking that I was the worst mother ever, I saw that no matter what I did - his heart could forgive and I was very deeply moved by his love. Meaning arose: I apologized to him and he cut me off and said, "I forgive you mommy". Consequences: Our relationship deepened, I was able to see my weaknesses and tell him about them and he was able to forgive me - therefore - perhaps he might forgive himself someday.

Francesca: I pulled my hair back and looked in the mirror and for a second saw myself as another person. Meaningful: I have always seen myself as myself and not someone I am looking at. Meaning arose: When I didn't acknowledge my appearance instantly as "me". Consequences: I was made more physically aware of the fact that I am the same as everybody else.

* Suvokiau, nekentėti be reikalo, tad ruoštis bankrotui.
* Susirūpinau, kai mano svoris siekė 225 svarus.
* Susirūpinau, kai mano svoris siekė 194 svarus, pradėjau skaičiuoti kalorijas.
* Kartais kai kurie vyrai man pasirodydavo gražūs, bet aš kratydavausi tokių minčių, atmesdavau, nesigilindavau. Praeidavo.
* supratau, kad esu trumparegis ir man reikia akinių
* Universitete pajutau, kad mano protas prisipildė, ir daugiau nesutalpinsiu, ko nors neištrynus.
* Įpratau glamonėti save. Mintyse su tuo kovodavausi, bet sau pasiduodavau. Ėjau išpažinties. Draugui pasipasakojui. Tėvams parašiau laišką.
* Nenorėjau būti priklausomas nuo to kas praėjo, tad nepuoselėjau jausmų, nostalgijos praeičiai.
* Jimmy Little sudraudė nesigirti, neužgauti atsilikusios mergaitės
* Nusileidau savo geismams, bet tai buvo tuščia.
* Kai buvau roko žvaigždė, per daug vertinau save.
* Šachmatuose pritrūkdavo ryžto laimėti prieš geresnius žaidėjus.
* prašiau, kad vandensvydžio treneris mane išimtų iš žaidimo, nes buvau per daug pavargęs
* Seneliai susirūpino, kad aš ne pilno proto, dėl to, kad lietuvių spaudoje palaikiau juoduosius.
* Universitete tvirtino, kad nieko negali žinoti, tad man rūpėjo atrasti ką nors tokio, įsitikinti, jog tai įmanoma.
* Apsisprendžiau negerti, pirmiausiai tausoti smegenis, o taip pat, baliuje, nesiramstyti alkoholiu, išmokti bendrauti, paskui po Reginos, tik neprasidėti.
* Atsisakiau p.Valentinai padėti laiškus dėti į vokus. Paskui pagalvojau, kad reikėjo jai padėti.
2012 rugsėjo 11 d., 22:31 atliko Andrius Kulikauskas -
2012 rugpjūčio 24 d., 19:15 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 76 eilutė iš:
Andrius Kulikauskas: When I was 44 years old, I lived with a Lithuanian family in the countryside. My feelings started growing for their 17 year old daughter, stronger than for any other woman, and they seemed to me unappropriate. I confronted God, why was he putting me through this, what did he want? God said that I was going to marry her. It was not something I could have ever thought, but I accepted it. I told her that I intended to marry her, and I told her parents and mine as well. I had to leave their home.
į:
Andrius Kulikauskas: When I was 44 years old, I lived with a Lithuanian family in the countryside. My feelings started growing for their 17 year old daughter, stronger than for any other woman, and they seemed to me inappropriate. I confronted God, why was he putting me through this, what did he want? God said that I was going to marry her. It was not something I could have ever thought, but I accepted it. I told her that I intended to marry her, and I told her parents and mine as well. I had to leave their home. Meaningful: I was able to believe in something that I would never allow myself to think. Meaning arose: From feelings that drove me to ask God his purpose. Consequences: I learned who I wish to marry, and lost my home and upset my relationship with my parents, but I kept in touch with her on-and-off, which kept me happy when I was in the US, dealing with the pain of ending my business, leaving my country, losing my job and going bankrupt.
2012 rugpjūčio 24 d., 18:55 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 75-76 eilutės:

Andrius Kulikauskas: When I was 44 years old, I lived with a Lithuanian family in the countryside. My feelings started growing for their 17 year old daughter, stronger than for any other woman, and they seemed to me unappropriate. I confronted God, why was he putting me through this, what did he want? God said that I was going to marry her. It was not something I could have ever thought, but I accepted it. I told her that I intended to marry her, and I told her parents and mine as well. I had to leave their home.
2012 rugpjūčio 22 d., 21:08 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Žr. [[Išgyvenimai]], [[Nesusivedimai]], [[Išmintis]], [[Dievo valia]], [[20120818GeraValia]]
į:
Žr. [[Išgyvenimai]], [[Nesusivedimai]], [[Išmintis]], [[Dievo valia]], [[Dievo veidas]], [[20120818GeraValia]]
2012 rugpjūčio 22 d., 20:38 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 33-39 eilutės iš
* esamybė - Aš esu priežastis. Patinka. Lankstus. '''Raida''' Žodis (daugiaprasmis) žmoguje: padalinimas.
* galimybė - Aš esu
apsisprendimas. Reikalinga. Pakitus. '''Žemėlapynas: Visumos savybės gali skirtis nuo dalių savybių.''' Vertybė (veikianti) žmoguje: atvaizdas.
* siekiamybė - Aš esu pavyzdys. Tikra. Judrus. '''Šventraštis: Dėmesys iškreipia vaizdą. (Teigiamas tampa neigiamu, papildinių dviprasmybė.)''' Vertybė (atsirenkantis) žodyje: aplinkybė.
* nesamybė - Aš esu jautrumas. Keblu. Įsimintinas. '''Metraštis: Prieštaravimas gali būti dalinio pobūdžio.''' Dvasia vertybėje: pagrindimas.
* negalimybė - Aš esu susitelkimas. Protinga. Reikšmingas. '''Žinynas: Aprašymas gali suvaržyti laisvę. Teiginys gali save paneigti.''' Dvasia žodyje, susitarime: įvardijimas.
* nesiekiamybė - Aš esu pasitaisymas. Neteisinga. Tikslingas. '''Klajonė''' Dvasia žmoguje: pasakojimas.
į:
* esamybė - Aš esu priežastis. Patinka. Lankstus. '''Raida''' Žodis (daugiaprasmis) žmoguje: padalinimas. Kažkas iš nieko.
* galimybė - Aš esu
apsisprendimas. Reikalinga. Pakitus. '''Žemėlapynas: Visumos savybės gali skirtis nuo dalių savybių.''' Vertybė (veikianti) žmoguje: atvaizdas. Betkas iš nieko.
* siekiamybė - Aš esu pavyzdys. Tikra. Judrus. '''Šventraštis: Dėmesys iškreipia vaizdą. (Teigiamas tampa neigiamu, papildinių dviprasmybė.)''' Vertybė (atsirenkantis) žodyje: aplinkybė. Betkas iš kažko.
* nesamybė - Aš esu jautrumas. Keblu. Įsimintinas. '''Metraštis: Prieštaravimas gali būti dalinio pobūdžio.''' Dvasia vertybėje: pagrindimas. Viskas iš betko.
* negalimybė - Aš esu susitelkimas. Protinga. Reikšmingas. '''Žinynas: Aprašymas gali suvaržyti laisvę. Teiginys gali save paneigti.''' Dvasia žodyje, susitarime: įvardijimas. Viskas iš kažko.
* nesiekiamybė - Aš esu pasitaisymas. Neteisinga. Tikslingas. '''Klajonė''' Dvasia žmoguje: pasakojimas. Viskas iš nieko.
Pakeista 397 eilutė iš:
''Kaip 3+3 išgyvenimų rūšys susiję su 4+2 atvaizdais be su gėrio kryptimis?''
į:
''Kaip 3+3 išgyvenimų rūšys susiję su 4+2 atvaizdaisbgcolor=#FFA4A4 be su gėrio kryptimis?''
2012 rugpjūčio 22 d., 03:21 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 59-63 eilutės:
Vaizdavimus vaizduosiu:
* seką: taškais (polka dots)
* medį: medžio raštais
* tinklą: žvejų tinklu, debesimis...
Pridėtos 337-338 eilutės:

Širdis išverčia pasaulį. Ar ji apsuka, išverčia dvejybę? Ar tai nesusivedimas! juk dvejybė slenka viena kryptimi. Tačiau širdis viduj, o pasaulis išorėje, ir tai dvejybės įprasta kryptis, iš išorės į vidų; iš teorijos į praktiką; iš laisvos valios į likimą; iš sutapimo į išskyrimą.
2012 rugpjūčio 21 d., 07:35 atliko Andrius Kulikauskas -
2012 rugpjūčio 20 d., 22:05 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 154 eilutė iš:
venk kraštutinųmų - Dievo pavyzdžiu. Esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Palaiminti alkstantys ir trokštantys teisybės, jie bus pasotinti.
į:
venk kraštutinumų - Dievo pavyzdžiu. Esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Palaiminti alkstantys ir trokštantys teisybės, jie bus pasotinti.
2012 rugpjūčio 20 d., 22:04 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrintos 70-71 eilutės:
Anonymous: I moved to a bad neighborhood. I got on the wrong bus, got off and needed help to find my way. I saw a man with a dog, and realized that he was the one I should approach. He was helpful.
Ištrintos 102-103 eilutės:
Andrius Kulikauskas: I wanted to do what might be most useful. I wanted to know everything and apply that knowledge usefully. However, I thought that could lead me astray. I offered to God that if he gave me the freedom to think freely, I would always believe in him. It seemed right. I considered if I needed a sign, but told him my sign is that he didn't give me a sign. Meaningful: I found a way to include God even though I had no contact from him but I could lean on him. Meaning arose: I let go of my point of view, saw that it could be harmful and found another point of view to oversee it. Consequences: I had a reference point for my entire life that I could leverage that helped me grow.
Pridėtos 220-221 eilutės:
Andrius Kulikauskas: I wanted to do what might be most useful. I wanted to know everything and apply that knowledge usefully. However, I thought that could lead me astray. I offered to God that if he gave me the freedom to think freely, I would always believe in him. It seemed right. I considered if I needed a sign, but told him my sign is that he didn't give me a sign. Meaningful: I found a way to include God even though I had no contact from him but I could lean on him. Meaning arose: I let go of my point of view, saw that it could be harmful and found another point of view to oversee it. Consequences: I had a reference point for my entire life that I could leverage that helped me grow.
Pridėtos 225-226 eilutės:

Anonymous: I moved to a bad neighborhood. I got on the wrong bus, got off and needed help to find my way. I saw a man with a dog, and realized that he was the one I should approach. He was helpful.
2012 rugpjūčio 20 d., 22:01 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 70-71 eilutės:

Anonymous: I moved to a bad neighborhood. I got on the wrong bus, got off and needed help to find my way. I saw a man with a dog, and realized that he was the one I should approach. He was helpful.
2012 rugpjūčio 20 d., 21:49 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 65-68 eilutės:
kabinkis - Dievo šlove - Esu prisikėlimas ir gyvenimas. (šuolis) Palaiminti liūdintys, jie bus paguosti.

--------
Pridėtos 93-96 eilutės:
gauk daugiau nei reikia - Dievo ketinimu. Esu avių vartai. Palaiminti romieji, jie paveldės žemę.

--------
Pridėtos 156-159 eilutės:
venk kraštutinųmų - Dievo pavyzdžiu. Esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Palaiminti alkstantys ir trokštantys teisybės, jie bus pasotinti.

-------
Pridėtos 212-215 eilutės:
rinkis gerą vietoj blogo - Dievo meile. Esu gerasis ganytojas. Palaiminti gailestingieji, jie sulauks gailestingumo.

-------
Pridėtos 250-253 eilutės:
rinkis geresnį vietoj blogesnio - Dievo darbais. Esu pasaulio šviesa. Palaiminti tyraširdžiai, jie regės Dievą.

-----------
Pridėtos 276-279 eilutės:

rinkis geriausią vietoj kitų - Dievo įsakymu. Esu tikrasis vynmedis. Palaiminti taikdariai, jie bus vadinami Dievo vaikais.

---------
2012 rugpjūčio 20 d., 21:33 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 1-2 eilutės iš
Žr. [[Išgyvenimai]], [[Išmintis]], [[Dievo valia]], [[20120818GeraValia]]
į:
Žr. [[Išgyvenimai]], [[Nesusivedimai]], [[Išmintis]], [[Dievo valia]], [[20120818GeraValia]]
Pakeistos 536-554 eilutės iš
Kas apriboja susikirtimą? Du lygmenys ir jų sulyginimas. Kaip reiškiasi susikirtimas? Bene kiti du lygmenys nepastovūs, neišreiškiami?
į:
Kas apriboja susikirtimą? Du lygmenys ir jų sulyginimas. Kaip reiškiasi susikirtimas? Bene kiti du lygmenys nepastovūs, neišreiškiami?trinės laisvės prasmė kyla iš pirminės laisvės prasmės. Tad prasmė yra būtent pirminėje laisvėje. Ji besąlygiškai prasminga, o antrinė laisvė yra sąlygiškai prasminga.

Reikšmė: simbolis/ikonas. Prasmė: simbolis/daiktas.

Prasmė, laisvė... kaip poreikiai ir ženklų savybės susiję?

Kaip 4+2 susiję su 6+4 ? Ženklų rūšys ir savybės. Ženklas yra nesąmonė, galimas ryšys tarp nesąmonės (žymės) ir prasmės (žymiamosios).

Augimą galim pavaizduoti bene penkerybės brėžiniu, penkiomis savastimis: Vieno galimo likimo, plėtotės paneigimas yra kito galimo likimo, plėtotės pasirinkimas. O augimas tai (dabartis) ryšys tarp jų. Ar taip yra? Juk penkerybė yra sprendimo sandara. Palyginti šešerybę, įsisavinimo sandarą.

Tenkinu poreikį jeigu pats esu, ženklas atitinkama savybe. Turėdamas savybę, padedu tenkinti ankstyvesnio laipsnio poreikį. Persimetimas savasties iš būtybės į aplinką. Jeigu esu reikšmingas, turiu iš ko pasirinkti. Jeigu esu tikslingas, galiu kaip aplinka mylėti prasmę.

Teigiamas neigiamas santykis pasireiškia [[http://www.selflearners.net/Theory/InnerStructure | vienumo rūšimis]]: Dievas, Kitas, Aš/Tu, Meilė, Bendrystė, Požiūriai. Ar jie sutampa su išgyvenimų rūšimis?

http://www.ms.lt/uploads/aplinkabutybe.png

Reikšmingumo ir prasmės ryšys, dviprasmybė bene iškyla dėl to, kad baigiasi laipsnynas, susiveda į aklavietę.

Įsisavinimas -
2012 rugpjūčio 20 d., 21:14 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 210 eilutė iš:
* Dieve, suteik man laisvę mąstyti ir visada tave tikėsiu. *** Dievo prašiau, kad mano įsitikinimai būtų svarbesni, kaip mano mintys
į:
* Dieve, suteik man laisvę mąstyti ir visada tave tikėsiu.
Pakeistos 225-235 eilutės iš
* Dievui priekaištavau, kad jeigu įsimylėsiu, tai tik labiau kaip mylėjau Reginą. *** Dievui priekaištavau, jog elgsiuosi ne pagal pasaulio galimybes, o iš savo tyrumo.
* Rūpėjo išauklėti šachmatų komandą, nesitenkinti savo laimėjimais. Norėjau sieti savo likimą su kitų. Noręjau bendrų jausmų, bendros dvasios, bendro rūpes Įsitraukimas
* Audrey pakvietė giedoti chore
* Hughes išmokiau save programavimo
* Loretai pasiūliau kurti roko dainas lietuviškai ir jos paskatintas sutikau dainuoti roko dainas.
* Ėjau į Atžalyną nes Algis Razminas mane kvietė.
* Susigalvojau susipažinti su juodųjų parapija.
* Keliavau į Kiniją, rengiau geros valios pratimus
* Seattle sugalvojau būti su blogais vaikais, kad žinočiau, koks jų gyvenimas.
* Universitete apsisprendžiau puoselėti draugystes, supratau, jog kiti nebendraus artimai su nepažįstamais.
* Seattle sugalvojau būti su blogais vaikais, kad žinočiau, koks jų gyvenimas.
į:
* Dievui priekaištavau, kad jeigu įsimylėsiu, tai tik labiau kaip mylėjau Reginą.
* Rūpėjo išauklėti šachmatų komandą, nesitenkinti savo laimėjimais. Norėjau sieti savo likimą su kitų. Noręjau bendrų jausmų, bendros dvasios, bendro rūpesčio
2012 rugpjūčio 20 d., 21:11 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 118-121 eilutės iš
* Palaikiau Rimą ir jo šeimą, kad neiširtų. *** Įsitikinimas -> Pasisakymas
* Palaikiau Iloną
. *** Suvokimas -> Palaikymas
* Buvau neabejingas Samwel ir kitiems. *** Suvokimas -> Palaikymas
* Senelių, giminių likimai, karai, vertė mąstyti, ką pasiekti man esant laisvėje? *** Suvokimas -> Atsidavimas
į:
* Palaikiau Rimą ir jo šeimą, kad neiširtų.
* Palaikiau Iloną.
* Buvau neabejingas Samwel ir kitiems.
* Senelių, giminių likimai, karai, vertė mąstyti, ką pasiekti man esant laisvėje?
Pakeista 131 eilutė iš:
* Pėsčias perėjau juodųjų kvartalą. *** Suvokimas -> Įsitraukimas
į:
* Pėsčias perėjau juodųjų kvartalą.
Pakeista 138 eilutė iš:
* Seattle sugalvojau būti su blogais vaikais, kad žinočiau, koks jų gyvenimas. *** Nepritarimas - Įsitraukimas
į:
* Seattle sugalvojau būti su blogais vaikais, kad žinočiau, koks jų gyvenimas.
Pakeistos 140-141 eilutės iš
* Seattle sugalvojau būti su blogais vaikais, kad žinočiau, koks jų gyvenimas. *** Nepritarimas -> Bendrumas
į:
* Seattle sugalvojau būti su blogais vaikais, kad žinočiau, koks jų gyvenimas.
Pridėtos 210-236 eilutės:
* Dieve, suteik man laisvę mąstyti ir visada tave tikėsiu. *** Dievo prašiau, kad mano įsitikinimai būtų svarbesni, kaip mano mintys
* Johnny Gonzalez, Dean Andrews mane apgynė nuo mušeikų. Kai grėsdavo su manimi kūniškai susidoroti, būdavau labai geras, tyras, kad Dievas mane kaip nors apsaugotų.
* Išsikapsčiau iš liūdesio kai Regina išskrido ir ištekėjo.
* Dievo prašiau leisti man nors laikinai nusigręžti nuo filosofijos, atsiduoti "Minčių sodui", tą verslo logiką pritaikysiu ir jo užmojams.
* Vaikystėje rašiau ilgus rašinius išbandydamas savo jėgas.
* Norėjau sau parodyti, kad galiu sėkmingai dalyvauti politikoje, tad vidurinėje mokykloje siekiau prezidentūros.
* Stodamas į universitetą supratau, kad visko neperskaitysiu, neaprėpsiu, tad siekiant viską žinoti, reikia atsiremti į Dievą, ieškoti ten kur įmanoma rasti, bet kur žmonės neieško.
* Mama sukritikavo mano pasaką apie Bumbą, Zizę ir Rarą, kaip per ištęstą ir tada nustojau rašyti.
* Nusprendžiau nepuoselėti įvairių meno šakų, susitelkti į esminius mokslus, ir menus puoselėti tik tada kai turėsiu ką pasakyti.
* Nusprendžiau nebežaisti šachmatais kadangi nepakako laiko tobulėti ir nenorėjau likti tame pačiame lygyje.
* Vaikystėje stengiausi ko geriau viską atlikti, išryškinti, jog esu kitame lygyje, galiu pats mokytis ir stengiausi duota laisve naudotis prasmingai, kad galėčiau jos turėti ko daugiau.
* Pasakydavau, kad laikau draugu - arba nebelaikau.
* Likau Atžalyne kol manęs neiškrapštė.
* neįsisavinau liaudies dainų ar šokių; tautinių šokių
* Kūdikystėje, tiek mylėjau mamą, kad mane perkėlė į kitą kambarį miegoti.
* Dievui priekaištavau, kad jeigu įsimylėsiu, tai tik labiau kaip mylėjau Reginą. *** Dievui priekaištavau, jog elgsiuosi ne pagal pasaulio galimybes, o iš savo tyrumo.
* Rūpėjo išauklėti šachmatų komandą, nesitenkinti savo laimėjimais. Norėjau sieti savo likimą su kitų. Noręjau bendrų jausmų, bendros dvasios, bendro rūpes Įsitraukimas
* Audrey pakvietė giedoti chore
* Hughes išmokiau save programavimo
* Loretai pasiūliau kurti roko dainas lietuviškai ir jos paskatintas sutikau dainuoti roko dainas.
* Ėjau į Atžalyną nes Algis Razminas mane kvietė.
* Susigalvojau susipažinti su juodųjų parapija.
* Keliavau į Kiniją, rengiau geros valios pratimus
* Seattle sugalvojau būti su blogais vaikais, kad žinočiau, koks jų gyvenimas.
* Universitete apsisprendžiau puoselėti draugystes, supratau, jog kiti nebendraus artimai su nepažįstamais.
* Seattle sugalvojau būti su blogais vaikais, kad žinočiau, koks jų gyvenimas.
Pridėtos 249-259 eilutės:
* Nusprendžiau per daug dėmesio nekreipti į pažymius.
* Mane pasikvietė slaugė dėl to, kad mokausi per daug.
* Apsisprendžiau negerti, pirmiausiai tausoti smegenis, o taip pat, baliuje, nesiramstyti alkoholiu, išmokti bendrauti, paskui po Reginos, tik neprasidėti.
* Seneliai susirūpino, kad aš ne pilno proto, dėl to, kad lietuvių spaudoje palaikiau juoduosius.
* Universitete tvirtino, kad nieko negali žinoti, tad man rūpėjo atrasti ką nors tokio, įsitikinti, jog tai įmanoma.
* Pamačiau, kad tėvai nepalaiko mano filosofijos.
* Pamačiau, kad manęs nepalaiko turtingieji ir kitais nusivyliau - Franz, Samwel...
* Jaunystėje, stovyklose bandžiau draugauti su populiariais jaunuoliais, nesigavo.
* Laurai nepadarė įspūdžio mano vaikystės darbai, tad juos išmečiau ir jų nebemąsčiau.
* Mama papasakojo, koks mano intelekto koeficientas
Pridėtos 272-287 eilutės:
* Suvokiau, nekentėti be reikalo, tad ruoštis bankrotui.
* Susirūpinau, kai mano svoris siekė 225 svarus.
* Susirūpinau, kai mano svoris siekė 194 svarus, pradėjau skaičiuoti kalorijas.
* Kartais kai kurie vyrai man pasirodydavo gražūs, bet aš kratydavausi tokių minčių, atmesdavau, nesigilindavau. Praeidavo.
* supratau, kad esu trumparegis ir man reikia akinių
* Universitete pajutau, kad mano protas prisipildė, ir daugiau nesutalpinsiu, ko nors neištrynus.
* Įpratau glamonėti save. Mintyse su tuo kovodavausi, bet sau pasiduodavau. Ėjau išpažinties. Draugui pasipasakojui. Tėvams parašiau laišką.
* Nenorėjau būti priklausomas nuo to kas praėjo, tad nepuoselėjau jausmų, nostalgijos praeičiai.
* Jimmy Little sudraudė nesigirti, neužgauti atsilikusios mergaitės
* Nusileidau savo geismams, bet tai buvo tuščia.
* Kai buvau roko žvaigždė, per daug vertinau save.
* Šachmatuose pritrūkdavo ryžto laimėti prieš geresnius žaidėjus.
* prašiau, kad vandensvydžio treneris mane išimtų iš žaidimo, nes buvau per daug pavargęs
* Seneliai susirūpino, kad aš ne pilno proto, dėl to, kad lietuvių spaudoje palaikiau juoduosius.
* Universitete tvirtino, kad nieko negali žinoti, tad man rūpėjo atrasti ką nors tokio, įsitikinti, jog tai įmanoma.
* Apsisprendžiau negerti, pirmiausiai tausoti smegenis, o taip pat, baliuje, nesiramstyti alkoholiu, išmokti bendrauti, paskui po Reginos, tik neprasidėti.
2012 rugpjūčio 20 d., 21:04 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 67-82 eilutės:
Suvokti priežastingumą. Yra kaip yra, nes yra kažkas daugiau.
* Dievo paklausiau, kodėl jai turiu jausmų? ir man atsiliepė, kad aš ją vesiu.
* Geros valios pratimai supratau, kad mąstau klaidingai
* Rachel Baca mane spardė ir prašiau Dievo nebeturėti reikalų su mergaitėm, tada persigalvojau.
* Mokytojai pasakiau, kad turiu "girl problems".
* Supratau, dirbdamas John, kad darbas draugui gali išplėsti draugystę, nebūtinai pakenkti
* Supratau, rengiant geros valios pratimo būrelį, kad visų labui pats turiu imtis vadovauti.
* Sovietų okupuotoj Lietuvoj penkiolikos metų pastebėjau, jog vieni sergi už Lietuvos laisvę, o kiti visiškai nemąsto ir nežino tokių dalykų
* Mačiau, kaip disidentai neįžvelgia skirtumo tarp savęs ir saugumiečių, kad blogis įžvelgiamas kai esi iš kitos terpės
* Nesėkmingai siekiau Julijos, nesėkmingai bandžiau slopinti savo jaumus.
* Patyriau, kaip šv.Dvasia plazda kiniečių krikščionių šventojo Rašto aptarime.
* Supratau, kad neišgelbėsiu David'o namų.
* Pamačiau, kad tėvai man padeda tik pinigais, kad žmonių pagalbą tenka priimti tik tokią, kokią duoda.
* Vaikystėje supratau, kad Rima nenori, kad domėčiausi jos gyvenimu. Vėliau supratau, kad Rima nenori bendrauti artimai.
* Su David Ellison-Bey ir kitais supratau, kad draugystė nebūtinai bus simetriška.
Pridėtos 101-141 eilutės:
* Supratau vaikystėje, Dievą kaip galimybę galiu arba priimti arba atmesti, ir kas man paliks daugiau galimybių?
* Pagalvodavau, galėjau gi gimti Kambodijoje arba Afrikoje arba kitame laikmetyje, pavyzdžiui, be akinių, tad priklausau nuo Dievo malonės.
* Sugalvojau Lietuvoje steigti įmonę, pragyventi iš paslaugų, savanoriškai perkamų ir parduodamų.
* Vaikystėje apsisprendžiau visaip stengtis ne tik kalbėti, bet mąstyti lietuviškai.
* Dievo prašiau, kaip atpildą už užmojį, man suteikti žmoną, šauniausią, geriausią, gražiausią merginą
* Supratau, kad galiu padėti kenijiečiams, ir padėjau.
* Chore giedodamas, prisimenu, apsisprendžiau imtis žingsnių ką nors pasiekti su savo mąstymu
* Nusprendžiau filosofiją pradėti taikyti. Ir grįžti į Lietuvą.
* Vaikystėje nusprendžiau nekonkuruotis su broliu menuose, jam užleisti.
* Vaikystėje supratau, kad mano protas be galo miklus, imlus.
* Supratau, kad galiu nebeturėti jausmų broliui, neprisirišti.
* Kai mane gauja užpuolė, atsiliepiau, "myliu tave", buvau bebaimis, atsiliepiau vikriai, teisingai, sveikų įgūdžių.
* suvokiau, jog trumparegystė man padeda susikaupti maldai
* Kinijoje apsisprendžiau gyventi Lietuvoje, kur būtų lengviau įsimylėti lietuvaitę ir puoselėti lietuvių kalbą
* Norėjau mokytis Čikagoje, gyventi savarankiškai, mąstyti pačiam ir nesiramstyti tėvais, jų išmintimi.
* Stovykloje priėmiau savarankiškumo svarbą.
* Kūriau dainas išreikšti tai, kas kirtosi su įprasta kultūra.
* Palaikiau Rimą ir jo šeimą, kad neiširtų. *** Įsitikinimas -> Pasisakymas
* Palaikiau Iloną. *** Suvokimas -> Palaikymas
* Buvau neabejingas Samwel ir kitiems. *** Suvokimas -> Palaikymas
* Senelių, giminių likimai, karai, vertė mąstyti, ką pasiekti man esant laisvėje? *** Suvokimas -> Atsidavimas
* Supratau gerbti žydų kančią, juos ginti, mylėti.
* Joe išsipasakojo, kad jisai homoseksualas.
* N. išsipasakojo, kad geria.
* mokiausi iš Mamos, kaip gerbti tikrovę, kitų galimybes
* Sugalvojau pragyventi iš eilinio darbo dirbant pusę etato.
* Po sapno sugalvojau pragyventi iš "Public Domain". (Creative Domain)
* Vengiau neskaisčių, nedorų įrašų, vaizdų, žodžių, pažinčių.
* Rinkdavausi knygas skaityti vietoj, kad televiziją žiūrėti. Ir būtent lietuviškas knygas.
* Šachmatais tikėjausi lavinti protą.
* Pėsčias perėjau juodųjų kvartalą. *** Suvokimas -> Įsitraukimas
* Audrey pakvietė giedoti chore
* Hughes išmokiau save programavimo
* Loretai pasiūliau kurti roko dainas lietuviškai ir jos paskatintas sutikau dainuoti roko dainas.
* Ėjau į Atžalyną nes Algis Razminas mane kvietė.
* Susigalvojau susipažinti su juodųjų parapija.
* Keliavau į Kiniją, rengiau geros valios pratimus
* Seattle sugalvojau būti su blogais vaikais, kad žinočiau, koks jų gyvenimas. *** Nepritarimas - Įsitraukimas
* Universitete apsisprendžiau puoselėti draugystes, supratau, jog kiti nebendraus artimai su nepažįstamais.
* Seattle sugalvojau būti su blogais vaikais, kad žinočiau, koks jų gyvenimas. *** Nepritarimas -> Bendrumas
Pridėtos 154-193 eilutės:
* Kinijoje, po pokalbio su Tong Zhu, apsisprendžiau pragyventi iš prasmingo darbo.
* Lacie Diaz mane pamokė, kad man nedera keiktis.
* Kristaus pavyzdį iš Evangelijos priėmiau, kaip gerbtiną ir sektiną
* Kangning Liou pavyzdys ir geros valios pratimų ratelio įsipareigojimai mane paragino bandyti išgirsti iš Dievo.
* Apsisprendžiau, graikų pavyzdžiu, ugdytis visapusiškai, lavinti ir kūną, tad dalyvauti sporto komandoje.
* Sumelavau Tėtei apie namų darbus šeštadieninėje, taip pat kasdieninėje
* Priėmiau skautų dvasią, pamokymus, nusivyliau, jog jų nesilaikoma.
* Regina įkvėpė gyventi skaisčiai.
* Šokių pamokoje išmokau rankas laikyti aukštai.
* Iš žurnalo išmokau nešioti rožinius, geltonus kaklaraiščius, kaip galingesnius, bebaimius.
* Vaikystėje žiūrėdamas pirmąją Sesame Street laidą supratau, kad reikia stengtis atitaisyti skriaudą prieš juoduosius ir kitus silpnus žmones.
* Norėjau neatsilikti nuo kitų, lankyti šokius, bet norėjau būti tyras meilėje.
* Mačiau, kad David Mikesell skatina mokytis calculus vasarą, koledže, tai ir man parūpėjo.
* Pastebėjau: Gimnazijoje supratau, jog istorijoje mano amžiaus žmonės jau kažką pasiekdavo. Laikas jau pradėti savo mąstyti.
* Skaitydavau knygas ir svajodavau, ką galiu gyvenime pasiekti, kuo būti.
* Gimnazijoje mano bendraamžiai buvo gašlūs, tai ir man susirūpėjo grožėtis merginomis, puoselėti dėmesį, manau pirm laiko
* Lietuvoj pastebėjau, kai kuris jaunimas daug vėliau pradeda domėtis lytiniais klausimais, kaip Kalifornijoj, ir man taip atrodė geriau
* Johnny Gonzalez manęs paklausė, "When are you going to start to fight your own battles?"
* mokiausi iš Tėtės, kaip rodyti gerą valią; kaip mąstyti filosofiškai
* Mama mokė palaikyti žmonišką tikėjimą, nereikalauti didvyriškų šuolių, suvokti žmonišką būklę
* Mama įkalbino baigti doktorantūrą, būti žmogumi, kurs baigia ką pradeda.
* Mušiau broliuką, išmokau jį ignoruoti
* Edward Damal paskatindavo prisižiūrėti, rūpintis savo sveikata.
* Mokytojas paklausė, Kaip žinau, ar nesu robotas?
* Bob paklausė, Kaip mes žinom ar aš neapsuksiu mums galvų?
* Norėjau gyventi pas Senelę, nes iš visų žmonių gerbiau ją, galvojau ji mane veiks teigiamai.
* Mačiau, kaip disidentai nesmerkia kagebistų, nesuvokia blogio savo kultūroje.
* Jei tikiu Kristų turiu priimti jo pamokymą nusikirsti ranką, ir tuomet jį supratau, ir jo mąstymo dieviškumą
* mokiausi džiazo muzikos iš John, roko muzikos iš Rolling Stones knygos
* Joe Sochor (ir Aleksas Baipsys ir kiti) mane sudomino roko muzika
* Joe Sochor sudomino kinu
* Joe Sochor sudomino maistu
* John Harland sudomino iškylavimu
* John Harland supažindino su džiazo muzika
* Mama supažindino su moksline fantazija
* Tėtė išmokino šachmatais žaisti
* Tėtė pamokydavo matematikos, skaičiavimo
* Franz Nahrada įkvėptas ieškojau, kur gyventi Lietuvos kaime. *** Rėmiausi į jo išmąstymus, kad išspręsčiau kaip gyventi savas, tyras, įprasminti savo paveldą.
* Pas Sodeikas mokiausi šokti.
Pridėtos 233-234 eilutės:

* Atsisakiau p.Valentinai padėti laiškus dėti į vokus. Paskui pagalvojau, kad reikėjo jai padėti.
2012 rugpjūčio 20 d., 20:47 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrintos 64-65 eilutės:
Laura Shaeffer: When my old boyfriend's (my 1st love's) father who was like my surrogate grandfather or father I never had, allowed me to sit with him and draw him when he was dying of cancer. He allowed me to hold his hand and take care of him, he allowed me to be there at his most vulnerable and fragile. Meaningful: I felt intense unspoken care, we both were able to be with each other in silence and confront ourselves with loss - together. Meaning arose: Through quiet time together, his family, (no longer "mine" - I had separated from my boyfriend) invited me to be with him before he died. He died the day after I left. Consequences: I learned how to let go of someone I love with grace and dignity.
Pridėtos 83-84 eilutės:
Rene: Sports in Belize opened up opportunities.
Pridėtos 103-108 eilutės:
Francesca: I stood in a circle with friends and acquaintances and strangers holding hands around our freshly prepared meal on an extinct volcano in the tropics at night in silence. Meaningful: The sounds of the animals, insects and trees in the wind. Meaning arose: From a warm group of happy people. Consequences: I no longer believe in silence.

Laura Shaeffer: When my old boyfriend's (my 1st love's) father who was like my surrogate grandfather or father I never had, allowed me to sit with him and draw him when he was dying of cancer. He allowed me to hold his hand and take care of him, he allowed me to be there at his most vulnerable and fragile. Meaningful: I felt intense unspoken care, we both were able to be with each other in silence and confront ourselves with loss - together. Meaning arose: Through quiet time together, his family, (no longer "mine" - I had separated from my boyfriend) invited me to be with him before he died. He died the day after I left. Consequences: I learned how to let go of someone I love with grace and dignity.

Rene: Death of family members. Meaningful: The feeling of losing someone you love or care for. Meaning arose: Life is precious. Consequences: Be good to everybody, enjoy life.
Pridėtos 134-135 eilutės:

Francesca: I pulled my hair back and looked in the mirror and for a second saw myself as another person. Meaningful: I have always seen myself as myself and not someone I am looking at. Meaning arose: When I didn't acknowledge my appearance instantly as "me". Consequences: I was made more physically aware of the fact that I am the same as everybody else.
2012 rugpjūčio 20 d., 20:32 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 116-117 eilutės:

Anonymous: Trying to get pregnant in 2009 and having my daughter in 2011. Meaningful: It was that I couldn't rush what was not planned for me at that time. Meaning arose: The meaning arose when I realized it wasn't time for me to get pregnant at that time. Consequences: The consequences were that when I miscarried the first 3 times.
2012 rugpjūčio 20 d., 20:30 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 65-68 eilutės:
Laura Shaeffer: When my old boyfriend's (my 1st love's) father who was like my surrogate grandfather or father I never had, allowed me to sit with him and draw him when he was dying of cancer. He allowed me to hold his hand and take care of him, he allowed me to be there at his most vulnerable and fragile. Meaningful: I felt intense unspoken care, we both were able to be with each other in silence and confront ourselves with loss - together. Meaning arose: Through quiet time together, his family, (no longer "mine" - I had separated from my boyfriend) invited me to be with him before he died. He died the day after I left. Consequences: I learned how to let go of someone I love with grace and dignity.

Doug Binkley: It was when I was young, maybe seventeen or eighteen, visiting relatives who lived on a lake. It was winter. I was bored and went for a walk outside. Feeling indestructible, I went out on the frozen lake and marched all around thinking great thoughts - I thought. I then noticed on my way back to the house open water in front of me. I collected myself and backed off, going by a different route to the shore. I accounted myself fortunate to not have had a serious accident. Meaningful: The fact that in my mind I had narrowly "escaped death" led me to think I might be somehow special. Meaning arose: From the dynamic of a potential disaster averted, and both the thought that this could be destiny and/or an indication I could extricate myself from danger through reason and maybe more caution. Consequences: It possibly led to making decisions based on a feeling of being destined for great things - only, of course, to have the expectations dashed.
Pakeista 83 eilutė iš:
Francesca: My niece was born to my 20 year old brother and his 19 year old girlfriend. Meaningful:
į:
Francesca: My niece was born to my 20 year old brother and his 19 year old girlfriend. Meaningful: A new life was brought into mine. One which would grow in my presence, closer to me than any child had ever been since I had been a child myself. Meaning arose: With every day she grew and changed and learned her surroundings. Consequences: I could no longer leave my family for any extended period of time. I can no longer keep from smiling at children.
2012 rugpjūčio 20 d., 19:48 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 78-79 eilutės:

Francesca: My niece was born to my 20 year old brother and his 19 year old girlfriend. Meaningful:
2012 rugpjūčio 20 d., 19:43 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 74-77 eilutės:

Sherry Williams: Crossing the street (1000 block of West 59th St, Chicago, IL from South side of the street to North side). Meaningful: I met families that were not a part of my family nucleus. I learned how to socialize, cook recipes not provided by my mom, saw how large families interact with limited resources. Meaning arose: I noticed the family across the street had a front porch that they used for recreation, homework, hair braiding. Consequences: I became aware of how bonds in communities are formed and strengthened. How cultural practices are passed, how faith is practiced.

Andrius Kulikauskas: I wanted to do what might be most useful. I wanted to know everything and apply that knowledge usefully. However, I thought that could lead me astray. I offered to God that if he gave me the freedom to think freely, I would always believe in him. It seemed right. I considered if I needed a sign, but told him my sign is that he didn't give me a sign. Meaningful: I found a way to include God even though I had no contact from him but I could lean on him. Meaning arose: I let go of my point of view, saw that it could be harmful and found another point of view to oversee it. Consequences: I had a reference point for my entire life that I could leverage that helped me grow.
2012 rugpjūčio 20 d., 19:36 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 73 eilutė iš:
Laura Shaeffer: Inviting the elderly Chinese community into our third floor space for the winter, to do their daily dance of vitality. Meaningful: It brought a demographic, a group of people '''inside''' our community home who we would otherwise never have known in such an intimate setting. It built trust and relationships where language was not possible. Meaning arose: The meaning arose many times. Once when I watched them file in on a cold and snowy morning - smiling and hugging me, another time when they wanted to show gratitude to us for inviting them - they threw a big potluck dinner and every single one performed for the group - when it was over - they made me perform for them. Consequences: We had become vulnerable to each other, we ate each other's food and we listened to each other with respect. We not '''HUG''' on the streets when we see each other.
į:
Laura Shaeffer: Inviting the elderly Chinese community into our third floor space for the winter, to do their daily dance of vitality. Meaningful: It brought a demographic, a group of people '''inside''' our community home who we would otherwise never have known in such an intimate setting. It built trust and relationships where language was not possible. Meaning arose: The meaning arose many times. Once when I watched them file in on a cold and snowy morning - smiling and hugging me, another time when they wanted to show gratitude to us for inviting them - they threw a big potluck dinner and every single one performed for the group - when it was over - they made me perform for them. Consequences: We had become vulnerable to each other, we ate each other's food and we listened to each other with respect. We now '''HUG''' on the streets when we see each other.
2012 rugpjūčio 20 d., 19:36 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 71-74 eilutės:
Bob: When an article on my journal on the meaning of life was published in the Chicago Tribune. Meaningful: This article reached '''many''' people about this topic. Meaning arose: I got tremendous recognition for the idea and a personal sense of recognition. Consequences: 3,400 people subscribed to my journal and heard about it in other media.

Laura Shaeffer: Inviting the elderly Chinese community into our third floor space for the winter, to do their daily dance of vitality. Meaningful: It brought a demographic, a group of people '''inside''' our community home who we would otherwise never have known in such an intimate setting. It built trust and relationships where language was not possible. Meaning arose: The meaning arose many times. Once when I watched them file in on a cold and snowy morning - smiling and hugging me, another time when they wanted to show gratitude to us for inviting them - they threw a big potluck dinner and every single one performed for the group - when it was over - they made me perform for them. Consequences: We had become vulnerable to each other, we ate each other's food and we listened to each other with respect. We not '''HUG''' on the streets when we see each other.
Pridėtos 84-85 eilutės:

Bob: When my son was born, I had a flash of intuition when looking at him one day that what I most wanted out of life was that it have meaningfulness. Meaningful: The realization that meaning is the greatest value for all people. I had a bit of depression beforehand. Meaning arose: As an intuition. Consequences: I eventually published a quarterly journal on the meaning of life nad made it the focus of my life and teaching.
2012 rugpjūčio 20 d., 19:21 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 78-79 eilutės:

Andrius Kulikauskas: I wanted to have a channel to listen to God because I was organizing practical activity and responsible for others. I thought there must be a way and I was inspired by Kangning Liou's example. I thought what would be most straightforward and remembered "Our Father" and how I liked it but only parts would resonate. I realized it might overload me so I tried it out and it worked and I experienced that God can speak to me. Meaningful: I have achieved a direct relationship with God that I enjoyed all my life. Meaning arose: I wanted it and it was in the most available place and I just had to devote myself and it was mine. Consequences: I learned to know when God is with me or not, became very tuned an at peace, humble.
2012 rugpjūčio 20 d., 19:17 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 77-78 eilutės:
Sherry Williams: Learning to pray. Meaningful: Elder women in the church provided nurturing guidance in how the relationship in Christ is deepened by honest, heartfelt, love for God. Meaning arose: I was an unwed pregnant teen who had been in church all my life, but did not know how to pray my '''own''' prayers. Consequences: I have a profound consciousness and love of God. I pray without restraint.
Pridėtos 86-87 eilutės:

Anonymous: Being homeless. Meaningful: Never thought I would be without shelter. I had a husband and family members with resources. This was the first time I depended on God. Meaning arose: I was committed to survival. Living in a house with crazy people is not healthy. Consequences: I met a woman (a stranger) who gave me keys to her office to live with my daughter. Help can come from unexpected places.
2012 rugpjūčio 20 d., 19:07 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 82-83 eilutės:

Anonymous: I was a young person of thirteen or so, very interested in chess. An older man in the neighborhood invited me into his house to play chess. After a couple of games he sort of intimidated me to get into bed with him. It was not - luckily - a really horrible thing, just a situation where unwanted cuddling was involved. Also luckily nothing more came of it. Meaningful: It made me suspicious of people and their motives all of my life. It made me extremely grateful to be alive. Meaning arose: From the situation of being and feeling nearly helpless and humiliated. Consequences: (See: Meaningful)
2012 rugpjūčio 19 d., 23:06 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 52-57 eilutės:

Išsakyti Jėzaus Kristaus pasisakymais, "Aš esu...", kartu sieti su poreikiais.

Kiekviename išgyvenime, trečią asmenį pavaizduot viea iš šešių giesmininkių, kurias nutapiau juodojo Dievo veide, užtat juodai, negatyvai.

Naudoti abstrakčias, ištįsusias įvairių spalvų formas, jas iškarpyti iš drobės, išvesti medžiais, sekomis, tinklais. Taip daryti asmeniu iš apačios ir iš viršaus, o tarp jų, tarpe yra trečias asmuo, juoda giesmininkė.
2012 rugpjūčio 19 d., 00:03 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 83-86 eilutės:
Bob: When I beat a college that wanted to fire me (philosophy). Meaningful: That I succeeded over much bigger powers. Meaning arose: From an idea I got on how to increase enrollments by publicity. Consequences: I saved my job teaching.

Anonymous: I had just gotten done essentially getting a theatre ready to open, after a huge expense - compared to my day job salary - and time and effort. I really felt a deep feeling of pride and accomplishment. Meaningful: It proved that I could at least complete something of substance that physically could not be denied. Meaning arose: From the effort that went into it. Consequences: 4 to 5 more years of struggle and being beaten down by the indifference and sometimes downright malevolence of society and other people.
Pridėtos 92-95 eilutės:

Andrius Kulikauskas: I was addicted to masturbation and I thought it was not good but I didn't know how to overcome it. I challenged it in many ways and realized my mind was not my friend. I realized that it was the challenge that was most important, not the success. Meaningful: I clarified my desire. Meaning arose: I commited to challenging. Consequences: I became at peace and chaste.

Laura Schaeffer: When my child forgave me after I lost my temper and smacked him. Meaningful: Although I felt horrible that I could have reacted so badly and hurt my own most beloved child, thinking that I was the worst mother ever, I saw that no matter what I did - his heart could forgive and I was very deeply moved by his love. Meaning arose: I apologized to him and he cut me off and said, "I forgive you mommy". Consequences: Our relationship deepened, I was able to see my weaknesses and tell him about them and he was able to forgive me - therefore - perhaps he might forgive himself someday.
2012 rugpjūčio 18 d., 23:49 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 55-56 eilutės iš
[+Esamybė+]
į:
[+Esamybė: Esu priežastis.+]

Patinka. Lankstus. '''Raida''' Žodis (daugiaprasmis) žmoguje: padalinimas.
Pakeistos 61-62 eilutės iš
[+Galimybė+]
į:
[+Galimybė: Esu apsisprendimas+]

Reikalinga. Pakitus. '''Žemėlapynas: Visumos savybės gali skirtis nuo dalių savybių.''' Vertybė (veikianti) žmoguje: atvaizdas.
Pakeistos 67-68 eilutės iš
[+Siekiamybė+]
į:
[+Siekiamybė: Esu pavyzdys+]

Tikra. Judrus. '''Šventraštis: Dėmesys iškreipia vaizdą. (Teigiamas tampa neigiamu, papildinių dviprasmybė.)''' Vertybė (atsirenkantis) žodyje: aplinkybė.
Pakeistos 73-74 eilutės iš
[+Nesamybė+]
į:
[+Nesamybė: Esu jautrumas.+]

Keblu. Įsimintinas. '''Metraštis: Prieštaravimas gali būti dalinio pobūdžio.''' Dvasia vertybėje: pagrindimas.
Pakeistos 79-80 eilutės iš
[+Negalimybė+]
į:
[+Negalimybė: Esu susitelkimas.+]

Protinga. Reikšmingas. '''Žinynas: Aprašymas gali suvaržyti laisvę. Teiginys gali save paneigti.''' Dvasia žodyje, susitarime: įvardijimas.
Pakeistos 85-86 eilutės iš
[+Nesiekiamybė+]
į:
[+Nesiekiamybė: Esu pasitaisymas.+]

Neteisinga. Tikslingas. '''Klajonė''' Dvasia žmoguje: pasakojimas.
2012 rugpjūčio 18 d., 23:42 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 45-46 eilutės iš
* pavaizduosiu vaizdingais pavyzdžiais
* siesiu su nesusivedimais, pertvarkymais, dvejonėmis, ženklų rūšimis, šešiais neigiamais Dievo įsakymais
į:
* pavaizduosiu [[Išgyvenimų pavyzdžiai | vaizdingais pavyzdžiais]]
* siesiu su [[#nesusivedimai | nesusivedimais]], [[#pertvarkymai | pertvarkymais]], dvejonėmis, ženklų rūšimis, šešiais neigiamais Dievo įsakymais
** Atskirame puslapyje nagrinėju, rūšiuoju [[nesusivedimai | Nesusivedimus]].
Ištrintos 49-50 eilutės:

Toliau, mąstau kaip užtikrintai susieti išgyvenimų rūšis su [[#nesusivedimai | nesusivedimais]] ir [[#pertvarkymai | pertvarkymais]]. Atskirame puslapyje nagrinėju, rūšiuoju [[nesusivedimai | Nesusivedimus]].
2012 rugpjūčio 18 d., 23:40 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 325-334 eilutės iš
Mintis yra neįmanoma, nes jos sustatymas iššaukia prieštaravimą.
į:
Mintis yra neįmanoma, nes jos sustatymas iššaukia prieštaravimą.

Kaip lygmenimis suvokti savybėles-tinklelius, medžius, sagutes-sekas? Juk priešingos poros atsiremia į tuos pačius reiškinius. Kaip visi keturi lygmenys dalyvauja susikirtime? Gal suveikia priešingos poros? Taip kad gaunasi apvertimai?

* renkasi - simbolis - aprėpta - aprašas (apibrėžimas) - kalbos (pavadinimas, apibrėžimas, įsakymas, bendrybės, rūšys)
* turėtų - indeksas - kintama - virsmas (pasėkmės, veiksmas) - dvasia
* rodos - ikonas - vaizduota - savybės - savybės (būdas, valia, tikėjimas, garsas, spalva)
* yra (taip ar ne) - daiktas - paslėpta - būsena (narystė) - kūnas (įkvėpimas, oras, kūnas, gyvūnas)

Kas apriboja susikirtimą? Du lygmenys ir jų sulyginimas. Kaip reiškiasi susikirtimas? Bene kiti du lygmenys nepastovūs, neišreiškiami?
2012 rugpjūčio 18 d., 23:32 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 313-325 eilutės:
'''Dviprasmiškumas'''
* Dviprasmiškumas - kai dvi tiesos yra teisingos.
* Užtat daugialypis mokymas yra būtinas, svarbus, dėl to, kad jis yra daugiaprasmiškas.
* Nesusivedimas - kai dvi vienas kitai prieštaraujančios tiesos yra teisingos.
* Dviprasmiškumų pagrindas bene yra papildinys. Juk kam skirti dėmesį - vertei ar jos aplinkai, jos vertinimui? Tai bene du lygmenys, o kiti du juos sieja ar atskiria.

Paradoksai (nesusivedimai, nesuderinamumai, susikirtimai, galvosūkiai,) išsako kas vengtina, ką norime išvengti. Kaip tai susiję su humoru?

Thomas Hobbes visai panašiai rūšiavo [[http://en.wikipedia.org/wiki/Absurdity#Hobbes.27_.22Table_of_Absurdity.22 | beprotybes]] kaip ir aš ketinu. Jisai tvirtino, kad tai kyla lyginant kūną, savybę, vardą ir dvasią. Septinta beprotybė iškyla lyginant daiktą su pasisakymu. Žr taip pat [[http://en.wikipedia.org/wiki/Category_error | Category error]] ir Kanto antonimijas.

Neįmanomumo įveikimas reikalauja požiūrio, aplinkybių pakeitimo. Reikalauja priimti prieštaravimą.

Mintis yra neįmanoma, nes jos sustatymas iššaukia prieštaravimą.
2012 rugpjūčio 18 d., 23:31 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 97-98 eilutės:
Išgyvenimų pagrindas yra dviprasmybės, o jų pagrindas yra papildinys, kuriuose yra tarpas, kaip kad antrinėse sandarose. Išgyvenimų rūšys, tai papildinių rūšys.
Pakeistos 309-312 eilutės iš
Nesusivedimai veda skirtingom kryptim, kaip kad širdies ir pasaulio tiesos. Jie yra klausimai, filosofijos pradmenys.bgcolor=#82FD95
į:
Nesusivedimai veda skirtingom kryptim, kaip kad širdies ir pasaulio tiesos. Jie yra klausimai, filosofijos pradmenys.bgcolor=#82FD95Y įvairiai suprasto. Keturiose apimtyse - palyginti aplinkybes išvedančius nulybės atvaizdus (tiesus, tiesus, pastovus, prasmingas) ir apimčių troškimus (savarankiškas, užtikrintas, ramus, mylintis). Ar tai kevalai ir juos įprasminanti gyvybė?

Savasties lygmenys (viskas, betkas, kažkas, niekas) rodo priežastinio ryšio gelmę: ar tai ketinimai? gebėjimai? laimė?
2012 rugpjūčio 18 d., 23:25 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 111-112 eilutės:
Nesusivedimais susikalba du skirtingi žmonės.
Ištrintos 176-183 eilutės:
Kaip nesusivedimai susiję su išgyvenimų rūšimis, dvejonėmis ir pertvarkymais? Tai šuolis iš vieno lygmens į visai kitokį. Tas šuolis yra kažkas neišsakyto, užtat dvasia, užtat prasminga. Dviprasmybės, tai leidžia dviem sąmonėm sueiti, išsiskirti ir vėl sueiti, gyventi viena.

Hobbes įžvelgė, kaip dvasia išsakoma savybėmis (pagrindimas), žodžiais (įvardijimas), įvykiais (žmonėmis, balsais) ir kaip iš tokių dviprasmybių nesusiveda, kyla klaidingas mąstymas.

Nesusivedimai susiję su širdies ir pasaulio tiesų skirtingi potraukiai. Užtat yra reikalingas tarpas, teisingas suderinti.

Sandarų šeimos išsako tai, kas yra (lankstus, pakitus, judrus), o kalbos išsako, tai ko nėra (įsimintinas, reikšmingas, tikslingas). Pakildami iš žemesnio lygmens ligi dvasios lygmens atsisakome savęs.
Pridėtos 255-264 eilutės:

'''Lygmenys, jų poros ir įtampa tarp jų'''

Hobbes įžvelgė, kaip dvasia išsakoma savybėmis (pagrindimas), žodžiais (įvardijimas), įvykiais (žmonėmis, balsais) ir kaip iš tokių dviprasmybių nesusiveda, kyla klaidingas mąstymas.

Sandarų šeimos išsako tai, kas yra (lankstus, pakitus, judrus), o kalbos išsako, tai ko nėra (įsimintinas, reikšmingas, tikslingas). Pakildami iš žemesnio lygmens ligi dvasios lygmens atsisakome savęs.

Nesusivedimai susiję su širdies ir pasaulio tiesų skirtingais potraukiais. Užtat yra reikalingas tarpas, teisingas suderinti.

Kaip nesusivedimai susiję su išgyvenimų rūšimis, dvejonėmis ir pertvarkymais? Tai šuolis iš vieno lygmens į visai kitokį. Tas šuolis yra kažkas neišsakyto, užtat dvasia, užtat prasminga. Dviprasmybės, tai leidžia dviem sąmonėm sueiti, išsiskirti ir vėl sueiti, gyventi viena.
2012 rugpjūčio 18 d., 23:19 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 149-150 eilutės:

[+Išgyvenimų rūšių atitikimai+]
2012 rugpjūčio 18 d., 23:17 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 44-49 eilutės:
Išgyvenimų rūšis:
* pavaizduosiu vaizdingais pavyzdžiais
* siesiu su nesusivedimais, pertvarkymais, dvejonėmis, ženklų rūšimis, šešiais neigiamais Dievo įsakymais
* siesiu su keturių lygmenų poromis
* skirsiu į teigiamybes ir neigiamybes, pristatysiu veidrodiniu dėsniu
Pridėtos 51-52 eilutės:

Galiu sieti apačioj medį-tinklą-seką, kad susilydytų, ir viršuj taipogi seką-medį-tinklą.
2012 rugpjūčio 18 d., 23:13 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 44-45 eilutės iš
Toliau, mąstau kaip užtikrintai susieti išgyvenimų rūšis su [#nesusivedimai | nesusivedimais] ir [#pertvarkymai | pertvarkymais]. Atskirame puslapyje nagrinėju, rūšiuoju [[nesusivedimai | Nesusivedimus]].
į:
Toliau, mąstau kaip užtikrintai susieti išgyvenimų rūšis su [[#nesusivedimai | nesusivedimais]] ir [[#pertvarkymai | pertvarkymais]]. Atskirame puslapyje nagrinėju, rūšiuoju [[nesusivedimai | Nesusivedimus]].
Pakeista 293 eilutė iš:
Nesusivedimai veda skirtingom kryptim, kaip kad širdies ir pasaulio tiesos. Jie yra klausimai, filosofijos pradmenys.
į:
Nesusivedimai veda skirtingom kryptim, kaip kad širdies ir pasaulio tiesos. Jie yra klausimai, filosofijos pradmenys.bgcolor=#82FD95
2012 rugpjūčio 18 d., 23:13 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 4 eilutė:
* [[#pavaizdavimas | Išgyvenimų rūšių pavaizdavimas]]
Pridėtos 31-44 eilutės:

"Aš" esu antroji tvarka (pertvarkymas), esu išorė teigiamybėms (1, 2, 6) ir vidus neigiamybėms (3, 4, 5). Teigiami skaido, bėga nuo savasties, neigiami suveda, apima, gražina savastį.
* esamybė - Aš esu priežastis. Patinka. Lankstus. '''Raida''' Žodis (daugiaprasmis) žmoguje: padalinimas.
* galimybė - Aš esu apsisprendimas. Reikalinga. Pakitus. '''Žemėlapynas: Visumos savybės gali skirtis nuo dalių savybių.''' Vertybė (veikianti) žmoguje: atvaizdas.
* siekiamybė - Aš esu pavyzdys. Tikra. Judrus. '''Šventraštis: Dėmesys iškreipia vaizdą. (Teigiamas tampa neigiamu, papildinių dviprasmybė.)''' Vertybė (atsirenkantis) žodyje: aplinkybė.
* nesamybė - Aš esu jautrumas. Keblu. Įsimintinas. '''Metraštis: Prieštaravimas gali būti dalinio pobūdžio.''' Dvasia vertybėje: pagrindimas.
* negalimybė - Aš esu susitelkimas. Protinga. Reikšmingas. '''Žinynas: Aprašymas gali suvaržyti laisvę. Teiginys gali save paneigti.''' Dvasia žodyje, susitarime: įvardijimas.
* nesiekiamybė - Aš esu pasitaisymas. Neteisinga. Tikslingas. '''Klajonė''' Dvasia žmoguje: pasakojimas.

>>bgcolor=#ffff99<< [[#pavaizdavimas]]

[+Išgyvenimų rūšių pavaizdavimas+]

Toliau, mąstau kaip užtikrintai susieti išgyvenimų rūšis su [#nesusivedimai | nesusivedimais] ir [#pertvarkymai | pertvarkymais]. Atskirame puslapyje nagrinėju, rūšiuoju [[nesusivedimai | Nesusivedimus]].
2012 rugpjūčio 18 d., 23:05 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 22-23 eilutės iš
Surūšiavau išgyvenimus pagal tai, kas mus paveikė ir ką mumyse paveikė. Aplamai, mus veikia neatitikimai ir jų veikiame nusistatome. Neatitikimai atitinka poreikių dėsnius. Įdomu, kad aukštesni, protiniai poreikiai yra neigiami. Tas neigiamumas yra dargi išreiškiamas. Neigiamumas primena "skylę". Taip pat primena amžino gyvenimo gairę, jog "Dievas nebūtinai geras".
į:
Surūšiavau išgyvenimus pagal tai, kas mus paveikė ir ką mumyse paveikė. Aplamai, mus veikia neatitikimai ir jų veikiami nusistatome. Neatitikimai atitinka poreikių dėsnius. Įdomu, kad aukštesni, protiniai poreikiai yra neigiami. Tas neigiamumas yra dargi išreiškiamas. Neigiamumas primena "skylę". Taip pat primena amžino gyvenimo gairę, jog "Dievas nebūtinai geras".
Ištrinta 55 eilutė:
Pridėtos 149-156 eilutės:

Kaip nesusivedimai susiję su išgyvenimų rūšimis, dvejonėmis ir pertvarkymais? Tai šuolis iš vieno lygmens į visai kitokį. Tas šuolis yra kažkas neišsakyto, užtat dvasia, užtat prasminga. Dviprasmybės, tai leidžia dviem sąmonėm sueiti, išsiskirti ir vėl sueiti, gyventi viena.

Hobbes įžvelgė, kaip dvasia išsakoma savybėmis (pagrindimas), žodžiais (įvardijimas), įvykiais (žmonėmis, balsais) ir kaip iš tokių dviprasmybių nesusiveda, kyla klaidingas mąstymas.

Nesusivedimai susiję su širdies ir pasaulio tiesų skirtingi potraukiai. Užtat yra reikalingas tarpas, teisingas suderinti.

Sandarų šeimos išsako tai, kas yra (lankstus, pakitus, judrus), o kalbos išsako, tai ko nėra (įsimintinas, reikšmingas, tikslingas). Pakildami iš žemesnio lygmens ligi dvasios lygmens atsisakome savęs.
2012 rugpjūčio 18 d., 23:02 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 269-271 eilutės iš
[+Nesusivedimai+]
į:
[+Nesusivedimai+]

Nesusivedimai veda skirtingom kryptim, kaip kad širdies ir pasaulio tiesos. Jie yra klausimai, filosofijos pradmenys.
2012 rugpjūčio 18 d., 22:55 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 16-17 eilutės iš
į:
** [[#nesusivedimai | Nesusivedimai]]
Pakeistos 230-232 eilutės iš
>>bgcolor=#ffff99<< [[#persitvarkymai]]

Sandarų šeimos ir kalbos bene išsako tą patį, tiktai skirtingai, buvimu ir nebuvimu. O persitvarkymai sieja tuos pasisakymus, tad tarp jų atsiveria tarpas.
į:
>>bgcolor=#ffff99<< [[#pertvarkymai]]

[+Pertvarkymai+]

Sandarų šeimos ir kalbos bene išsako tą patį, tiktai skirtingai, buvimu ir nebuvimu. O persitvarkymai sieja tuos pasisakymus, tad tarp jų atsiveria tarpas.

Ar nesusivedimai susiję su pertvarkymų rūšimis? O kalbos jas plėtoja toliau, sieja? taip kad sudėtingėja? Kalbomis klausimai sudėtingėja ir paprastėja išsiskiriant ir sueinant požiūriams.

Trys pertvarkymai susiję su kalbomis, trys su sandarų šeimomis. Kalbų pertvarkymai plinta, o sandarų ne.

* S->M metraštis - pasakojimas
* M->S raida
* S->T šventraštis - pagrindimas
* T->S klajonė
* M->T žinynas - įvardijimas
* T->M žemėlapynas
pirma tvarka auga žvaliai, antra ją pertvarko

''Kaip pertvarkymai susiję su ženklų savybėmis? su medžiais, mikrosavybėmis (tinklais), žetonais (sekomis)?''

* lankstumas - medžiai - raida MS
* pakitumas - mikrosavybės - žinynas MT
* judrumas - žetonai - šventraštis ST
* įsimintinumas - medžiai - pasakojimas SM
* reikšmingumas - mikrosavybės - žemėlapynas TM
* tikslingumas - žetonai - klajonė TS
kaip susieti? paskutinių trijų atvirkštinė kryptis

Kaip gyvename, išgyvename persitvarkymo tarpu?
* Pagrindimu mes paklūstame dalimis (ir juo ima rūpėti). Pagrindimu nuosekliai (medžiu) patikriname visus išvedžiojimus, juos pripažįstame. Jais paklūstame.
* Įvardijimu mes įtikime dalimis (ir juo ima reikšti). Įvardijimu dalinamės, kuriame bendrą atmintį, atitikimą (tinklu) pakankamą
* Pasakojimu mums parūpi dalimis (ir juo įvyksta) - išgyvename veikėju (seka), įtampos židiniu, atsiskleidžiančiu ir užsidarančiu, išgyvenančiu į jį nukreiptus įtampos balsus, išvedančiu turinį. Jam (mum) pasakojimas įvyksta.

Ar pertvarkymai išreiškia šuolio tarpą?

Ar sieja sąmonę ir pasąmonę?

>>bgcolor=#ffff99<< [[#nesusivedimai]]

[+Nesusivedimai+]
2012 rugpjūčio 18 d., 22:52 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 15-16 eilutės iš
į:
** [[#pertvarkymai | Pertvarkymai]]
Pakeistos 54-55 eilutės iš
>><<
į:
Pakeistos 227-231 eilutės iš
* išlaikant aplinkybes - 6->8 pasakojimas
į:
* išlaikant aplinkybes - 6->8 pasakojimas

>>bgcolor=#ffff99<< [[#persitvarkymai]]

Sandarų šeimos ir kalbos bene išsako tą patį, tiktai skirtingai, buvimu ir nebuvimu. O persitvarkymai sieja tuos pasisakymus, tad tarp jų atsiveria tarpas.
2012 rugpjūčio 18 d., 22:50 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 20-27 eilutės iš
Rodyti gerą valią

Išgyvenimų rūšys yra atvaizdai, tai '''požiūris''' į požiūrį
.

Trokštančio, ugdančio Dievo ir netrokštančio, išgyvenančio žmogaus santykis išsako išgyvenimų rūšis
.

Žmogus netrokšta betko, išgyvena betką, lūkesčiais - o Dievas trokšta nieko (savarankiškas) arba kažko (užtikrintas). Tad iškyla santykis tarp dviejų požiūrių, tad rūšis - arba išgyvenimo (atvaizdas) arba savasties
, asmens (aplinkybė), žiūrint koks Dievo vaidmuo, ką jis ugdo, ko jis trokšta.
į:
Surūšiavau išgyvenimus pagal tai, kas mus paveikė ir ką mumyse paveikė. Aplamai, mus veikia neatitikimai ir jų veikiame nusistatome. Neatitikimai atitinka poreikių dėsnius. Įdomu, kad aukštesni, protiniai poreikiai yra neigiami. Tas neigiamumas yra dargi išreiškiamas. Neigiamumas primena "skylę". Taip pat primena amžino gyvenimo gairę, jog "Dievas nebūtinai geras".

* Esamybė
* Galimybė
* Siekiamybė
* Nesamybė
* Negalimybė
* Nesiekiamybė
Pakeistos 62-66 eilutės iš
''Kaip dvylika klausimų išreiškia įvairiausius šuolius?''

''Ar dvylika klausimų išreiškia savasties rūšis, aplinkybes?''
į:
* ''Kaip dvylika klausimų išreiškia įvairiausius šuolius?''
* ''Ar dvylika klausimų išreiškia savasties rūšis, aplinkybes?''
Pakeistos 71-72 eilutės iš
[+Išgyvenimų ir sąsajų rūšių kilmė+]]
į:
[+Išgyvenimų ir sąsajų rūšių kilmė+]

Rodyti gerą valią

Išgyvenimų rūšys yra atvaizdai, tai '''požiūris''' į požiūrį.

Mus veikia atitikimai, o juos apibrėžia lūkesčiai.
Pridėtos 83-92 eilutės:
Žodžio sukūrimo laipsniai yra sąmoningumo lygmenys, netgi žymės, sakramentai. Juk viena tai nesuvokti, kam žodis reikalingas; kita tai suvokti, bet jo neturėti; kita tai priimti žodį; ir vėl kita tai savo susikurti; ar savaip suprasti.

Gera valia, tai išminties atvaizdai, tai keturių visko ir dviejų laisvumo atvaizdų padauginimas, išsidėstantis aštuongubu keliu. Pirmais keturiais požiūriais laisvė mažėja, yra ryšys su Dievu, o antrais keturiais požiūriais nėra ryšio su Dievu, laisvė didėja, taip kad nuliniai požiūriai yra nieko (akivaizdumo) mažėjimas ir visko (prasmingumo) didėjimas. ''Kaip aštuoni atvaizdai susiveda į Dievo valią?''

Gėrio kryptys? ką atveria? sąvokų atžvilgiu

Trokštančio, ugdančio Dievo ir netrokštančio, išgyvenančio žmogaus santykis išsako išgyvenimų rūšis.

Žmogus netrokšta betko, išgyvena betką, lūkesčiais - o Dievas trokšta nieko (savarankiškas) arba kažko (užtikrintas). Tad iškyla santykis tarp dviejų požiūrių, tad rūšis - arba išgyvenimo (atvaizdas) arba savasties, asmens (aplinkybė), žiūrint koks Dievo vaidmuo, ką jis ugdo, ko jis trokšta.
Ištrintos 103-108 eilutės:
Žodžio sukūrimo laipsniai yra sąmoningumo lygmenys, netgi žymės, sakramentai. Juk viena tai nesuvokti, kam žodis reikalingas; kita tai suvokti, bet jo neturėti; kita tai priimti žodį; ir vėl kita tai savo susikurti; ar savaip suprasti.

Gera valia, tai išminties atvaizdai, tai keturių visko ir dviejų laisvumo atvaizdų padauginimas, išsidėstantis aštuongubu keliu. Pirmais keturiais požiūriais laisvė mažėja, yra ryšys su Dievu, o antrais keturiais požiūriais nėra ryšio su Dievu, laisvė didėja, taip kad nuliniai požiūriai yra nieko (akivaizdumo) mažėjimas ir visko (prasmingumo) didėjimas. ''Kaip aštuoni atvaizdai susiveda į Dievo valią?''

Gėrio kryptys? ką atveria? sąvokų atžvilgiu
Ištrintos 108-134 eilutės:
Sandarų šeimos ir kalbos bene išsako tą patį, tiktai skirtingai, buvimu ir nebuvimu. O persitvarkymai sieja tuos pasisakymus, tad tarp jų atsiveria tarpas.

''Kaip sandaros susiję su išgyvenimais?''

* ''Kaip išgyvenimas susijęs su gyvybe, gyvenimu?''
* ''Kaip Dievo valia, gera valia, išmintis susiję su išgyvenimais?''
* ''Kurios sandaros lemia išgyvenimų rūšis?''
* ''Kaip išgyvenimai susiję su išsiaiškinimais (klausimais, vertybėmis)? Kaip 6+4 išgyvenimai susiję su žinojimo rūmais? ir kitomis 6+4 sandaromis, kaip antai, Dievo įsakymais?''
* ''Palyginti su valios išraiškomis, su Kristaus logika''
* ''Permąstyti tyrimą "Did you ever change your mind?"''
* ''Susieti išgyvenimų rūšis su persitvarkymais.''
* Kaip išgyvenimų rūšys susiję su 6+4 ? ir su įsisavinimais, įamžinimais?

''Kokios išgyvenimų rūšys?''

Surūšiavau išgyvenimus pagal tai, kas mus paveikė ir ką mumyse paveikė. Aplamai, mus veikia neatitikimai ir jų veikiame nusistatome. Neatitikimai atitinka poreikių dėsnius. Įdomu, kad aukštesni, protiniai poreikiai yra neigiami. Tas neigiamumas yra dargi išreiškiamas. Neigiamumas primena "skylę". Taip pat primena amžino gyvenimo gairę, jog "Dievas nebūtinai geras".

Noriu išgryninti šias išgyvenimų rūšis.

Išgyvenimų rūšys tai:
* gėrio kryptys
* poreikiai
* atvaizdai
* dvejonės
* palyginti su pasakų rūšimis, sakramentais, juk įtampos balsai susiję su pasidavimu, paklusimu, tikėjimu, rūpėjimu
''Kaip 3+3 išgyvenimų rūšys susiję su 4+2 atvaizdais be su gėrio kryptimis?''
Ištrintos 119-131 eilutės:
Užtat šuolius išsako 6+4 santvarka. Kaip tokius šuolius vaizduoja pertvarkymai? Palyginti su išsiaiškinimais, su žinojimo rūmais.
* Raida (tree of variations) MS padalinimai?
* Žemėlapynas (adjacency graph) TM atvaizdai?
* Šventraštis (total order) ST aplinkybės?
* Metraštis (powerset lattice) SM pagrindimas?
* Žinynas (decomposition) MT įvardijimas?
* Klajonė (directed graph) TS pasakojimas?
Pirma tvarka atsako siauresnį (pasaulio) klausimą, antra tvarka atsako platesnį (širdies) klausimą. Kaip tai sietina su antrinėm sandarom? ir trim kalbom?

Poreikiai:
* esama, galima, siektina
* nesama, negalima, nesiektina
Pridėtos 124-148 eilutės:
>>bgcolor=#ffff99<< [[#atitikimai]]

Išgyvenimų rūšys tai:
* gėrio kryptys
* poreikiai
* atvaizdai
* dvejonės
* palyginti su pasakų rūšimis, sakramentais, juk įtampos balsai susiję su pasidavimu, paklusimu, tikėjimu, rūpėjimu
''Kaip 3+3 išgyvenimų rūšys susiję su 4+2 atvaizdais be su gėrio kryptimis?''

''Kaip sandaros susiję su išgyvenimais?''

* ''Kaip išgyvenimas susijęs su gyvybe, gyvenimu?''
* ''Kaip Dievo valia, gera valia, išmintis susiję su išgyvenimais?''
* ''Kurios sandaros lemia išgyvenimų rūšis?''
* ''Kaip išgyvenimai susiję su išsiaiškinimais (klausimais, vertybėmis)? Kaip 6+4 išgyvenimai susiję su žinojimo rūmais? ir kitomis 6+4 sandaromis, kaip antai, Dievo įsakymais?''
* ''Palyginti su valios išraiškomis, su Kristaus logika''
* ''Permąstyti tyrimą "Did you ever change your mind?"''
* ''Susieti išgyvenimų rūšis su persitvarkymais.''
* Kaip išgyvenimų rūšys susiję su 6+4 ? ir su įsisavinimais, įamžinimais?

Poreikiai:
* esama, galima, siektina
* nesama, negalima, nesiektina
Pridėtos 210-218 eilutės:

Užtat šuolius išsako 6+4 santvarka. Kaip tokius šuolius vaizduoja pertvarkymai? Palyginti su išsiaiškinimais, su žinojimo rūmais.
* Raida (tree of variations) MS padalinimai?
* Žemėlapynas (adjacency graph) TM atvaizdai?
* Šventraštis (total order) ST aplinkybės?
* Metraštis (powerset lattice) SM pagrindimas?
* Žinynas (decomposition) MT įvardijimas?
* Klajonė (directed graph) TS pasakojimas?
Pirma tvarka atsako siauresnį (pasaulio) klausimą, antra tvarka atsako platesnį (širdies) klausimą. Kaip tai sietina su antrinėm sandarom? ir trim kalbom?
2012 rugpjūčio 18 d., 22:06 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 18-19 eilutės iš
[+++Išgyvenimų rūšys ir jų kilmė+++]
į:
[+++Išgyvenimų rūšys+++]
Pridėtos 28-73 eilutės:
>>bgcolor=#A3FFB0<<

[+Esamybė+]

>>bgcolor=#82FD95<<

[+Galimybė+]

>>bgcolor=#5EFE76<<

[+Siekiamybė+]

>>bgcolor=#FFE4E4<<

[+Nesamybė+]

>>bgcolor=#FFC5C5<<

[+Negalimybė+]

>>bgcolor=#FFA4A4<<

[+Nesiekiamybė+]

>><<

>>bgcolor=#ffff99<< [[#savastys]]

[+ Savasčių rūšys +]

Savasčių rūšys yra aplinkybės. Savastis apibrėžiama atvirkščiai, kaip papildinys, kaip kad aplinkybė. Tai požiūris į '''požiūrį'''.

'''Dvylika klausimų'''

''Kaip dvylika klausimų išreiškia įvairiausius šuolius?''

''Ar dvylika klausimų išreiškia savasties rūšis, aplinkybes?''

Aplinkybės išplaukia iš lygties X->Y įvairiai suprasto. Keturiose apimtyse - palyginti aplinkybes išvedančius nulybės atvaizdus (tiesus, tiesus, pastovus, prasmingas) ir apimčių troškimus (savarankiškas, užtikrintas, ramus, mylintis). Ar tai kevalai ir juos įprasminanti gyvybė?

Savasties lygmenys (viskas, betkas, kažkas, niekas) rodo priežastinio ryšio gelmę: ar tai ketinimai? gebėjimai? laimė?

>>bgcolor=#ffff99<< [[#kilme]]

[+Išgyvenimų ir sąsajų rūšių kilmė+]]
Ištrintos 154-179 eilutės:
>>bgcolor=#A3FFB0<<

[+Esamybė+]

>>bgcolor=#82FD95<<

[+Galimybė+]

>>bgcolor=#5EFE76<<

[+Siekiamybė+]

>>bgcolor=#FFE4E4<<

[+Nesamybė+]

>>bgcolor=#FFC5C5<<

[+Negalimybė+]

>>bgcolor=#FFA4A4<<

[+Nesiekiamybė+]

>><<bgcolor=#82FD95
Ištrintos 189-204 eilutės:

>>bgcolor=#ffff99<< [[#savastys]]

[+ Savasčių rūšys +]

Savasčių rūšys yra aplinkybės. Savastis apibrėžiama atvirkščiai, kaip papildinys, kaip kad aplinkybė. Tai požiūris į '''požiūrį'''.

'''Dvylika klausimų'''

''Kaip dvylika klausimų išreiškia įvairiausius šuolius?''

''Ar dvylika klausimų išreiškia savasties rūšis, aplinkybes?''

Aplinkybės išplaukia iš lygties X->Y įvairiai suprasto. Keturiose apimtyse - palyginti aplinkybes išvedančius nulybės atvaizdus (tiesus, tiesus, pastovus, prasmingas) ir apimčių troškimus (savarankiškas, užtikrintas, ramus, mylintis). Ar tai kevalai ir juos įprasminanti gyvybė?

Savasties lygmenys (viskas, betkas, kažkas, niekas) rodo priežastinio ryšio gelmę: ar tai ketinimai? gebėjimai? laimė?
2012 rugpjūčio 18 d., 22:03 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 12 eilutė iš:
* [[#atitikimai | Išgyvenimų rūšių atitikimai
į:
* [[#atitikimai | Išgyvenimų rūšių atitikimai]]
2012 rugpjūčio 18 d., 22:02 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 4-9 eilutės:
** [[#1 | Esamybė]]
** [[#2 | Galimybė]]
** [[#3 | Siekiamybė]]
** [[#4 | Nesamybė]]
** [[#5 | Negalimybė]]
** [[#6 | Nesiekiamybė]]
Pakeistos 11-12 eilutės iš
* [[#kilme | Išgyvenimo ir sąsajų rūšių kilmė]]
* Išgyvenimo rūšių atitikimai
į:
* [[#kilme | Išgyvenimų ir sąsajų rūšių kilmė]]
* [[#atitikimai | Išgyvenimų rūšių atitikimai
2012 rugpjūčio 18 d., 21:41 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 3-7 eilutės iš
* [[#rusys | Išgyvenimų rūšis ir jų kilmę]] Rodyti gerą valią
** [[#kryptys | Gėrio kryptys
]]
** [[#savastys | Savasčių rūšys]]
**
[[#zenklusavybes | Ženklų savybės]]
į:
* [[#rusys | Išgyvenimų rūšys]]
* [[#sąvastys | Sąsajų rūšys
]]
* [[#kilme | Išgyvenimo ir sąsajų rūšių kilmė]]
* Išgyvenimo rūšių atitikimai
**
[[#kryptys | Gėrio kryptims]]
** [[#zenklusavybes | Ženklų savybėms
]]
Pridėtos 14-15 eilutės:
Rodyti gerą valią
Pridėtos 103-128 eilutės:
>>bgcolor=#A3FFB0<<

[+Esamybė+]

>>bgcolor=#82FD95<<

[+Galimybė+]

>>bgcolor=#5EFE76<<

[+Siekiamybė+]

>>bgcolor=#FFE4E4<<

[+Nesamybė+]

>>bgcolor=#FFC5C5<<

[+Negalimybė+]

>>bgcolor=#FFA4A4<<

[+Nesiekiamybė+]

>><<bgcolor=#82FD95
Pakeistos 213-239 eilutės iš
* išlaikant aplinkybes - 6->8 pasakojimas

>>bgcolor=#A3FFB0<<

[+Esamybė+]

>>bgcolor=#82FD95<<

[+Galimybė+]

>>bgcolor=#5EFE76<<

[+Siekiamybė+]

>>bgcolor=#FFE4E4<<

[+Nesamybė+]

>>bgcolor=#FFC5C5<<

[+Negalimybė+]

>>bgcolor=#FFA4A4<<

[+Nesiekiamybė+]

>><<
į:
* išlaikant aplinkybes - 6->8 pasakojimas
2012 rugpjūčio 18 d., 21:32 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 183-209 eilutės iš
* išlaikant aplinkybes - 6->8 pasakojimas
į:
* išlaikant aplinkybes - 6->8 pasakojimas

>>bgcolor=#A3FFB0<<

[+Esamybė+]

>>bgcolor=#82FD95<<

[+Galimybė+]

>>bgcolor=#5EFE76<<

[+Siekiamybė+]

>>bgcolor=#FFE4E4<<

[+Nesamybė+]

>>bgcolor=#FFC5C5<<

[+Negalimybė+]

>>bgcolor=#FFA4A4<<

[+Nesiekiamybė+]

>><<
2012 rugpjūčio 18 d., 21:18 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Žr. [[Išgyvenimai]], [[Išmintis]], [[Dievo valia]]
į:
Žr. [[Išgyvenimai]], [[Išmintis]], [[Dievo valia]], [[20120818GeraValia]]
2012 rugpjūčio 18 d., 20:25 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 170-171 eilutės:

Reikšmingumo ir prasmės ryšys, dviprasmybė bene iškyla dėl to, kad baigiasi laipsnynas, susiveda į aklavietę.
2012 rugpjūčio 18 d., 19:50 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 174-181 eilutės:

4 apimtys x 3 savastys (asmenys) x 2 laisvumai
* sulyginant asmenis - 8 padalinimai
* sulyginant apimtis - 6 atvaizdai
* sulyginant laisvumus - 12 aplinkybių
* išlaikant asmenis - 12->6 pagrindimas
* išlaikant apimtis - 8->12 įvardijimas
* išlaikant aplinkybes - 6->8 pasakojimas
2012 rugpjūčio 04 d., 22:36 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 94-97 eilutės:

Viskas priima viską, neturi sieto. Atvaizdai yra sietai, ir būtent pasąmonės sietai. Tad atvaizdai sieja pasąmonę ir sąmonę, atitinkamai, žmogų ir Dievą. Panašiai, jausmai, ūpai yra sietai, atvaizdai.

Sena, tuo tarpu esama savastis pakeičiama nauja, tuo tarpu nesama savastimi. Vienas išgyvenimų rūšis apibrėžia esama, sena savastis, kitus nesama, nauja savastis. Smulkiau išsiaiškinti, kaip įsisavinamos esamos ir nesamos rūšys?
2012 rugpjūčio 01 d., 20:24 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 2-6 eilutės:

* [[#rusys | Išgyvenimų rūšis ir jų kilmę]] Rodyti gerą valią
** [[#kryptys | Gėrio kryptys]]
** [[#savastys | Savasčių rūšys]]
** [[#zenklusavybes | Ženklų savybės]]
2012 rugpjūčio 01 d., 20:21 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Žr. [[Išgyvenimas]], [[Išmintis]], [[Dievo valia]]
į:
Žr. [[Išgyvenimai]], [[Išmintis]], [[Dievo valia]]
2012 rugpjūčio 01 d., 20:21 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrintos 1-44 eilutės:

>>bgcolor=#66ffcc<< [[#isgyvenimas]]

[+++ Išgyvenimų sandara, eiga ir prasmė +++]

'''Amžinas gyvenimas'''

''Kas yra amžinas gyvenimas?''

Amžinas gyvenimas, tai
* '''amžinas mokymasis''', branda
* '''Dievo ir gerumo atskyrimas''', '''gyvenimo suvokimas''', Dievas nebūtinai geras, mat, jis nesiriboja šiuo pasauliu.
** Dievas nebūtinai geras - tai antrinių sandarų pagrindas - juk Dievas gali nesutapti su savo papildiniu, gali tarp jų būti tarpas - užtat ir yra Kitas, tai ir išreiškia, jog Dievas nebūtinai geras
** asmenų lygtyje: amžinu gyvenimu, išmintimi, gera valia, Dievo valia
* '''Dievo valia''', geros valios vieningumas - o gera valia tai 4x2, tai visko ir laisvumo atvaizdų poravimas, tai išminties atvaizdai, o išmintis tai visko ir laisvumo atskyrimas, tai Dievo ir gerumo išskyrimas
* '''gyvenimas Kitu''', bendrai, vieningai, su visais, su Dievu
** gyvenimas dvasia
** mūsų gyvas vienumas, sąlygose ir be sąlygų, pradžia iš bet kur, kaip ir iš visur
** nesiribojimas šiuo pasauliu, šiomis sąlygomis, sandaromis apskritai
* '''gyvenimas išgyvenimais''', ne bukai, o dėmesingai, valingai, širdingai, sąmoningai, tad ir prasmingai, ko smulkiau, kruopščiau
** išgyventi viską, visi išgyvenimai, viskas išgyventina
** gyvenimas ko smulkiau, ko siauresniu paklusimu, tikėjimu, rūpėjimu, kaip trokšta skurdžiadvasiai
** šviesuolių bendrystė
** visos tiesos prieinamumas, apčiuopiamumas
** visiems prieinama visų nuovoka - užtat vertybės, gvildenimai, išsiaiškinimai
* '''Dievo įsijungimas, branda mumis'''
** tai, kad Dievui rūpi, jis tiki, paklūsta, jis suvokia, taip kaip ir Kristus, kaip ir žmogus, jis ne vien strimagalvis, užtat viskas galop susives
** tai, kad Dievas suvokia, kas yra tiktai jam veikiant trejybe - suvokiančiu, susivokiančiu ir suvoktu - nulybės įsisąmonijimu, tad būtent per mūsų sąmoningumą
** tai, kad gali Dievui nerūpėti, nes visada yra kam rūpi, pirmiausiai, mums, tad Dievas mumis
** tai Dievo ir mūsų sutapimas smulkiausiame lygmenyje, tad mūsų sąmoningumas visakame
** Dievas yra meilė, tad Dievas nebūtinas: gyvenimas yra mūsų valia; bet amžinas gyvenimas yra Dievo valia, tad Dievas būtinas; jei vertiname gyvenimą, tai juo labiau, vertiname amžiną gyvenimą, tad pripažįstame Dievo valią, tad ir Dievą

'''Gyvenimas (pirminės sandaros) ir amžinas gyvenimas (antrinės sandaros)'''

Dievas, Aš (gerumas - visaregis), Tu (gyvenimas - pirminės sandaros), Kitas (amžinas gyvenimas - antrinės sandaros).

Pirminės sandaros sieja Dievo troškimą ir mūsų netroškimą (gerumą, išgyvenimą). Jie vienas kitą papildo. Dievas gyvena mumis.

Antrinės sandaros išskiria Dievo troškimą ir mūsų išgyvenimą, taip kad tarp jų atsiranda tarpas, Kitas. Dievas trokšta nieko (savarankiškas), kažko (užtikrintas), betko (ramus), o mes išgyvename kažką (abejonėmis), betką (lūkesčiais), viską (vertybėmis). Tarp jų iškyla antrinės sandaros.

Pasiklydusio vaiko ir tėvo santykis
* Padalinimais pažįstame save (self understanding), gyvename Savimi, Aš
* Atvaizdais, aplinkybėmis suvokiame tą patį (shared understanding), gyvename Tavimi
* Kalbomis susikalbame, kaip vaikas su tėvu (good understanding), kas paaiškina, iš kur (tėvo) atplaukia žinojimas ir pro kur (vaikus) išplaukia į kitus, gyvename Kitu
2012 rugpjūčio 01 d., 20:16 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 1-208 eilutės:
Žr. [[Išgyvenimas]], [[Išmintis]], [[Dievo valia]]

>>bgcolor=#66ffcc<< [[#isgyvenimas]]

[+++ Išgyvenimų sandara, eiga ir prasmė +++]

'''Amžinas gyvenimas'''

''Kas yra amžinas gyvenimas?''

Amžinas gyvenimas, tai
* '''amžinas mokymasis''', branda
* '''Dievo ir gerumo atskyrimas''', '''gyvenimo suvokimas''', Dievas nebūtinai geras, mat, jis nesiriboja šiuo pasauliu.
** Dievas nebūtinai geras - tai antrinių sandarų pagrindas - juk Dievas gali nesutapti su savo papildiniu, gali tarp jų būti tarpas - užtat ir yra Kitas, tai ir išreiškia, jog Dievas nebūtinai geras
** asmenų lygtyje: amžinu gyvenimu, išmintimi, gera valia, Dievo valia
* '''Dievo valia''', geros valios vieningumas - o gera valia tai 4x2, tai visko ir laisvumo atvaizdų poravimas, tai išminties atvaizdai, o išmintis tai visko ir laisvumo atskyrimas, tai Dievo ir gerumo išskyrimas
* '''gyvenimas Kitu''', bendrai, vieningai, su visais, su Dievu
** gyvenimas dvasia
** mūsų gyvas vienumas, sąlygose ir be sąlygų, pradžia iš bet kur, kaip ir iš visur
** nesiribojimas šiuo pasauliu, šiomis sąlygomis, sandaromis apskritai
* '''gyvenimas išgyvenimais''', ne bukai, o dėmesingai, valingai, širdingai, sąmoningai, tad ir prasmingai, ko smulkiau, kruopščiau
** išgyventi viską, visi išgyvenimai, viskas išgyventina
** gyvenimas ko smulkiau, ko siauresniu paklusimu, tikėjimu, rūpėjimu, kaip trokšta skurdžiadvasiai
** šviesuolių bendrystė
** visos tiesos prieinamumas, apčiuopiamumas
** visiems prieinama visų nuovoka - užtat vertybės, gvildenimai, išsiaiškinimai
* '''Dievo įsijungimas, branda mumis'''
** tai, kad Dievui rūpi, jis tiki, paklūsta, jis suvokia, taip kaip ir Kristus, kaip ir žmogus, jis ne vien strimagalvis, užtat viskas galop susives
** tai, kad Dievas suvokia, kas yra tiktai jam veikiant trejybe - suvokiančiu, susivokiančiu ir suvoktu - nulybės įsisąmonijimu, tad būtent per mūsų sąmoningumą
** tai, kad gali Dievui nerūpėti, nes visada yra kam rūpi, pirmiausiai, mums, tad Dievas mumis
** tai Dievo ir mūsų sutapimas smulkiausiame lygmenyje, tad mūsų sąmoningumas visakame
** Dievas yra meilė, tad Dievas nebūtinas: gyvenimas yra mūsų valia; bet amžinas gyvenimas yra Dievo valia, tad Dievas būtinas; jei vertiname gyvenimą, tai juo labiau, vertiname amžiną gyvenimą, tad pripažįstame Dievo valią, tad ir Dievą

'''Gyvenimas (pirminės sandaros) ir amžinas gyvenimas (antrinės sandaros)'''

Dievas, Aš (gerumas - visaregis), Tu (gyvenimas - pirminės sandaros), Kitas (amžinas gyvenimas - antrinės sandaros).

Pirminės sandaros sieja Dievo troškimą ir mūsų netroškimą (gerumą, išgyvenimą). Jie vienas kitą papildo. Dievas gyvena mumis.

Antrinės sandaros išskiria Dievo troškimą ir mūsų išgyvenimą, taip kad tarp jų atsiranda tarpas, Kitas. Dievas trokšta nieko (savarankiškas), kažko (užtikrintas), betko (ramus), o mes išgyvename kažką (abejonėmis), betką (lūkesčiais), viską (vertybėmis). Tarp jų iškyla antrinės sandaros.

Pasiklydusio vaiko ir tėvo santykis
* Padalinimais pažįstame save (self understanding), gyvename Savimi, Aš
* Atvaizdais, aplinkybėmis suvokiame tą patį (shared understanding), gyvename Tavimi
* Kalbomis susikalbame, kaip vaikas su tėvu (good understanding), kas paaiškina, iš kur (tėvo) atplaukia žinojimas ir pro kur (vaikus) išplaukia į kitus, gyvename Kitu

>>bgcolor=#ffff99<< [[#rusys]]

[+++Išgyvenimų rūšys ir jų kilmė+++]

Išgyvenimų rūšys yra atvaizdai, tai '''požiūris''' į požiūrį.

Trokštančio, ugdančio Dievo ir netrokštančio, išgyvenančio žmogaus santykis išsako išgyvenimų rūšis.

Žmogus netrokšta betko, išgyvena betką, lūkesčiais - o Dievas trokšta nieko (savarankiškas) arba kažko (užtikrintas). Tad iškyla santykis tarp dviejų požiūrių, tad rūšis - arba išgyvenimo (atvaizdas) arba savasties, asmens (aplinkybė), žiūrint koks Dievo vaidmuo, ką jis ugdo, ko jis trokšta.

'''Išgyvenimo rūšių priežastis ir tikslas'''

* Tą patį reiškinį galima įvairiai išgyventi. Vertinimą pasirenkame: yra ar nėra? galima ar negalima? siektina ar nesiektina?

'''Išgyvenimo pradžia: Teigiami ir neigiami išgyvenimų akstinai'''

* Išgyvenimai prasideda pastebėjimu, iššaukiančiu laisvę, kurią pajungiame, dažnai išsaugodami nors kiek laisvės, ją puoselėdami toliau. Gyvename tarsi pusiau užprogramuoti, tad mūsų laisvė pasireiškia tik protarpiais, ir dažnai jos atsisakome, tiesiog naujai užmingame.
* Išgyvenimai dažnai prasideda kažkokia kliūtimi, trikdžiu, kurį įveikiame, apeiname, naujai suprantame.
* Išgyvenimai atsiliepia į teigiamą pastabą (meilę) kuria atsisakome savęs, ar neigiamą pastabą kuria naujai prisiimame save, įsijungiame.

''Kuo skiriasi teigiami ir neigiami išgyvenimų akstinai?''
* Teigiamais akstinais atsisakome savęs, o neigiamais iš naujo priimame save.
* Gyvenimas teigiamas (esamybė, galimybė, siekiamybė) jeigu gyveni kitu, o neigiamas (nesamybė, negalimybė, nesiekiamybė) jeigu gyveni savimi. Kaip tas neigiamumas tampa nežymus, atskirtas apimties? tad įprasminantis apimtį? Prasminga tai, kas neigiama apimtyje, o prasminga už jos.
* Neigiamus akstinus sieti su geru vaiku, su vidiniu gyvenimu, o teigiamus akstinus su blogu vaiku, su išoriniu gyvenimu. Vaizduoti atitinkamose drobese, gerą vaiką cilindro viduje sieti su geru vaiku cilindro išorėje.

Žodžio sukūrimo laipsniai yra sąmoningumo lygmenys, netgi žymės, sakramentai. Juk viena tai nesuvokti, kam žodis reikalingas; kita tai suvokti, bet jo neturėti; kita tai priimti žodį; ir vėl kita tai savo susikurti; ar savaip suprasti.

Gera valia, tai išminties atvaizdai, tai keturių visko ir dviejų laisvumo atvaizdų padauginimas, išsidėstantis aštuongubu keliu. Pirmais keturiais požiūriais laisvė mažėja, yra ryšys su Dievu, o antrais keturiais požiūriais nėra ryšio su Dievu, laisvė didėja, taip kad nuliniai požiūriai yra nieko (akivaizdumo) mažėjimas ir visko (prasmingumo) didėjimas. ''Kaip aštuoni atvaizdai susiveda į Dievo valią?''

Gėrio kryptys? ką atveria? sąvokų atžvilgiu

''Kokios sąvokų rūšys?''
* Žodžiai, žmonės, savybės tai "sąvokų" rūšys, kurias išmąsčiau antraisiais mokslo metais, mąstydamas lygtį, kaip susinaikina trejybė, kaip pavyzdžiui C išreiškiama I ir U. Reiktų tai naujai permąstyti, nes bene tokiu būdu atsiranda sąvokos, ir būtent iš požiūrių.

''Koks ryšys tarp mąstymo ir išgyvenimo?''

Sandarų šeimos ir kalbos bene išsako tą patį, tiktai skirtingai, buvimu ir nebuvimu. O persitvarkymai sieja tuos pasisakymus, tad tarp jų atsiveria tarpas.

''Kaip sandaros susiję su išgyvenimais?''

* ''Kaip išgyvenimas susijęs su gyvybe, gyvenimu?''
* ''Kaip Dievo valia, gera valia, išmintis susiję su išgyvenimais?''
* ''Kurios sandaros lemia išgyvenimų rūšis?''
* ''Kaip išgyvenimai susiję su išsiaiškinimais (klausimais, vertybėmis)? Kaip 6+4 išgyvenimai susiję su žinojimo rūmais? ir kitomis 6+4 sandaromis, kaip antai, Dievo įsakymais?''
* ''Palyginti su valios išraiškomis, su Kristaus logika''
* ''Permąstyti tyrimą "Did you ever change your mind?"''
* ''Susieti išgyvenimų rūšis su persitvarkymais.''
* Kaip išgyvenimų rūšys susiję su 6+4 ? ir su įsisavinimais, įamžinimais?

''Kokios išgyvenimų rūšys?''

Surūšiavau išgyvenimus pagal tai, kas mus paveikė ir ką mumyse paveikė. Aplamai, mus veikia neatitikimai ir jų veikiame nusistatome. Neatitikimai atitinka poreikių dėsnius. Įdomu, kad aukštesni, protiniai poreikiai yra neigiami. Tas neigiamumas yra dargi išreiškiamas. Neigiamumas primena "skylę". Taip pat primena amžino gyvenimo gairę, jog "Dievas nebūtinai geras".

Noriu išgryninti šias išgyvenimų rūšis.

Išgyvenimų rūšys tai:
* gėrio kryptys
* poreikiai
* atvaizdai
* dvejonės
* palyginti su pasakų rūšimis, sakramentais, juk įtampos balsai susiję su pasidavimu, paklusimu, tikėjimu, rūpėjimu
''Kaip 3+3 išgyvenimų rūšys susiję su 4+2 atvaizdais be su gėrio kryptimis?''

Kada įvyksta savasties pasikeitimas lygtyje X-esame nepatenkinti savimi, Dievas bene yra nauja pradžia kuria gyvename, išsitiesiame. Kada esame patenkinti pavyzdžiu, Dievas yra bene tas žmogus, tas pavyzdys. Gal Dievas tampa labiau neapčiuopiamas, dieviškas, kada akstinas yra neigiamas? o teigiamu gal jis labiau žmoniškas?

Šuoliai plačiau: iš pasaulio klausimo į širdies klausimą
* iš kaip į kodėl? - kas yra, iššaukia priežastį - kaip vertini darbą, taip vertini darbininką -patinka?
* iš koks į kodėl? - kas galėtų būti, iššaukia sprendimą - kaip vertini mažą, taip vertini didelį -reikia?
* iš ar į kodėl? - kas linkėtina, iškelia pavyzdį - kaip vertini kitus, taip ir esi vertinamas -tikra?
* iš ar į koks? - ko nėra, verčia apibrėžti ko trokštam - priklausyk viešpačiui, dalinkis jo malone -keblu?
* iš ar į kaip? - ko negali būti, verčia susitelkti - lauk šeimininko, dalinkis jo turtu -protinga?
* iš koks į kaip? - ko nenorime, verčia keistis - sek mokytoją, dalinkis jo dorybe -neteisinga?
Tai bene dvejonių tvarka, priešinga abejonių tvarkai.

Užtat šuolius išsako 6+4 santvarka. Kaip tokius šuolius vaizduoja pertvarkymai? Palyginti su išsiaiškinimais, su žinojimo rūmais.
* Raida (tree of variations) MS padalinimai?
* Žemėlapynas (adjacency graph) TM atvaizdai?
* Šventraštis (total order) ST aplinkybės?
* Metraštis (powerset lattice) SM pagrindimas?
* Žinynas (decomposition) MT įvardijimas?
* Klajonė (directed graph) TS pasakojimas?
Pirma tvarka atsako siauresnį (pasaulio) klausimą, antra tvarka atsako platesnį (širdies) klausimą. Kaip tai sietina su antrinėm sandarom? ir trim kalbom?

Poreikiai:
* esama, galima, siektina
* nesama, negalima, nesiektina

>>bgcolor=#ffff99<< [[#kryptys]]

[+ Gėrio kryptys: Atvaizdai ir Aplinkybės+]

Dievas savarankiškas (trokšta nieko) arba užtikrintas (trokšta kažko), o mes netrokštam betko, išgyvenam lūkesčius, laukiam gerumo, iš įvairiausių krypčių. Tad atsiranda išgyvenimų rūšys (šešiais atvaizdais) ir savasčių rūšys (dvylika aplinkybių, 4 apimtys x 3 savastys).

Gėrio kryptys išsako išgyvenimų rūšis:
* esamybė - investedness, inertia - iš nuostabos - gera dovana
* galimybė - what one could be doing - iš pasibjaurėjimo - geras žodis
* siekiamybė - what one will achieve - iš susijaudinimo - gero darbo
* nesamybė - discriminating, isolating - iš baimės - gera savybė
* negalimybė - inner adherence - iš džiaugsmo - geras žmogus
* nesiekiamybė - willingness to change - iš liūdesio - gero Dievo

Gėrio kryptys -
* Išpainioja Jėzus ir Dievo veiklą, gerumą ir Dievą. Kam Jėzus kalba? mūsų išgyvenimo akstinui. O Dievas kalba jo priešingybei. Panašiai, laisvumas ir apimtis yra nepriklausomi, statmeni.

Laukiam gerumo, tai mūsų lūkestis, netrokštam betko, o Dievas trokšta betko. Koks Dievo vaidmuo gėrio kryptyse?

'''Kristaus pamokymai'''

Kristaus pamokymai yra jo palyginimų turiniai, užtat reikšmingi, prasmingi.

Kristaus pamokymai - ką randi, tą myli; kaip tiki, taip ir bus; ir t.t. Susiję su išgyvenimų užvedimu:
* Ką randi, tą myli...
Kai yra ryšys su Dievu:
* kas yra, iššaukia priežastį - kaip vertini darbą, taip vertini darbininką
* kas galėtų būti, iššaukia sprendimą - kaip vertini mažą, taip vertini didelį
* kas linkėtina, iškelia pavyzdį - kaip vertini kitus, taip ir esi vertinamas
Kai nėra ryšio su Dievu:
* ko nėra, verčia apibrėžti ko trokštam - priklausyk viešpačiui, dalinkis jo malone
* ko negali būti, verčia susitelkti - lauk šeimininko, dalinkis jo turtu
* ko nenorime, verčia keistis - sek mokytoją, dalinkis jo dorybe
Septintas:
* Kaip tiki, taip ir bus...

>>bgcolor=#ffff99<< [[#savastys]]

[+ Savasčių rūšys +]

Savasčių rūšys yra aplinkybės. Savastis apibrėžiama atvirkščiai, kaip papildinys, kaip kad aplinkybė. Tai požiūris į '''požiūrį'''.

'''Dvylika klausimų'''

''Kaip dvylika klausimų išreiškia įvairiausius šuolius?''

''Ar dvylika klausimų išreiškia savasties rūšis, aplinkybes?''

Aplinkybės išplaukia iš lygties X->Y įvairiai suprasto. Keturiose apimtyse - palyginti aplinkybes išvedančius nulybės atvaizdus (tiesus, tiesus, pastovus, prasmingas) ir apimčių troškimus (savarankiškas, užtikrintas, ramus, mylintis). Ar tai kevalai ir juos įprasminanti gyvybė?

Savasties lygmenys (viskas, betkas, kažkas, niekas) rodo priežastinio ryšio gelmę: ar tai ketinimai? gebėjimai? laimė?

>>bgcolor=#ffff99<< [[#zenklusavybes]]

'''Ženklų savybės 6+4'''

Sprendžiant, kaip surūšiavau išgyvenimus, yra keturi lygmenys laisvių, ir dvi rūšys. Laisvė būna pirminė ir antrinė. Pirmine gyvename laisvai, esame tyri, viena, smalsūs, paklusnūs. Antrine laisve save veikiame - ugdome, puoselėjame, atveriame, paskatiname - pasitaisome, atsiribojame, apsitvarkome, užsimojame. Antrinės laisvės prasmė kyla iš pirminės laisvės prasmės. Tad prasmė yra būtent pirminėje laisvėje. Ji besąlygiškai prasminga, o antrinė laisvė yra sąlygiškai prasminga.

Reikšmė: simbolis/ikonas. Prasmė: simbolis/daiktas.

Prasmė, laisvė... kaip poreikiai ir ženklų savybės susiję?

Kaip 4+2 susiję su 6+4 ? Ženklų rūšys ir savybės. Ženklas yra nesąmonė, galimas ryšys tarp nesąmonės (žymės) ir prasmės (žymiamosios).

Augimą galim pavaizduoti bene penkerybės brėžiniu, penkiomis savastimis: Vieno galimo likimo, plėtotės paneigimas yra kito galimo likimo, plėtotės pasirinkimas. O augimas tai (dabartis) ryšys tarp jų. Ar taip yra? Juk penkerybė yra sprendimo sandara. Palyginti šešerybę, įsisavinimo sandarą.

Tenkinu poreikį jeigu pats esu, ženklas atitinkama savybe. Turėdamas savybę, padedu tenkinti ankstyvesnio laipsnio poreikį. Persimetimas savasties iš būtybės į aplinką. Jeigu esu reikšmingas, turiu iš ko pasirinkti. Jeigu esu tikslingas, galiu kaip aplinka mylėti prasmę.

Teigiamas neigiamas santykis pasireiškia [[http://www.selflearners.net/Theory/InnerStructure | vienumo rūšimis]]: Dievas, Kitas, Aš/Tu, Meilė, Bendrystė, Požiūriai. Ar jie sutampa su išgyvenimų rūšimis?

http://www.ms.lt/uploads/aplinkabutybe.png

Įsisavinimas -> valinga -> dieviška (viena su Dievu). Vienumas (vieningumas) vyksta valia -> apibrėžia savastį, ją išplėsdama, susitapatindama su visa kas tik ją priima. Žmogaus (vaiko) valia sutampa su Dievo (tėvo) valia. Asmenų lygties lygmenys išplėčia sutapimo neapibrėžtumą. Rūpintis, tikėti, paklusti - kaip valia priimama.

Panašu, kad išgyvenimais vienas lygmuo pakeičiamas kitu. O išgyvenimas yra prasmingas kada pajungtas į trejybės ratą. Ir koks teigiamo - neigiamo pasirinkimo vaidmuo išgyvenimuose?

GeraValia


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 kovo 06 d., 15:49