调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Mintys.JonasNoreikaTinklas istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2018 balandžio 28 d., 16:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 132 eilutė iš:
* Lietuvos Banko Telšių skyriaus direktorius D.Jurkus (manifestacijoje prie laužo pasakė karštą kalbą)
į:
* Lietuvos Banko Telšių skyriaus direktorius Domininkas Jurkus (manifestacijoje prie laužo pasakė karštą kalbą)
2018 balandžio 21 d., 22:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 108-109 eilutės iš
* Pranas Butkus - Telšių burmistras, jo padėjėjas Simas Sidabras, buvęs burmistras Mylimas išvyko kitomis pareigoms į Tauragę
į:
* Pranas Butkus - Telšių burmistras, jo padėjėjas Simas Sidabras, buvęs burmistras Mylimas išvyko kitomis pareigoms į Tauragę
* Simas Sidabras - birželio 28 d. jam pavesta sužymėti paliktą Telšių mieste turtą. LCVA-1075-2-1-26.
Pridėta 147 eilutė:
* Vladas Blinstrubas, Telšių miesto savivaldybės areštinės užvaizda, liepos 9 d. paskirtas LCVA 1075-2-1-57 ir 59.
2018 balandžio 12 d., 00:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 85 eilutė iš:
* Pakalniškis mini 1944 m.sausio 1 d.: Plungės burmistras kapitonas Antanaitis [Kazys Antanavičius], jo brolis karo aviacijos lakūnas, puskarininkis, jų tėvas nusipirko ūkį apie Jodėnus.
į:
* Pakalniškis mini 1944 m.sausio 1 d.: Plungės burmistras kapitonas Antanaitis [Kazys Antanavičius ir jo brolis Povilas], jo brolis karo aviacijos lakūnas, puskarininkis, jų tėvas nusipirko ūkį apie Jodėnus.
2018 balandžio 12 d., 00:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 85 eilutė iš:
* Pakalniškis mini 1944 m.sausio 1 d.: Plungės burmistras kapitonas Antanaitis, jo brolis karo aviacijos lakūnas, puskarininkis, jų tėvas nusipirko ūkį apie Jodėnus.
į:
* Pakalniškis mini 1944 m.sausio 1 d.: Plungės burmistras kapitonas Antanaitis [Kazys Antanavičius], jo brolis karo aviacijos lakūnas, puskarininkis, jų tėvas nusipirko ūkį apie Jodėnus.
2018 balandžio 11 d., 23:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 94 eilutė iš:
** Žiaurumu pasižymėjo: gimnazistai broliai Beržanskiai iš Plungės, broliai Ruibiai iš Kapsūdžių kaimo, broliai Stonkai, taip pat Stonkų šviogeris Grauslys (pastarieji, kiek prisimena, netoli Plungės, Jodėnų kaime). Taip pat Petkūnas Marionas.
į:
** Žiaurumu pasižymėjo: gimnazistai broliai Beržanskiai iš Plungės, broliai Ruibiai iš Kapsūdžių kaimo, broliai Stonkai, taip pat Stonkų šviogeris Grauslys (pastarieji, kiek prisimena, netoli Plungės, Jodėnų kaime). Taip pat Petkūnas Marionas. Palyginti Pakalniškį - "Per dvidešimtąjį amžių" psl.177, "Aikštės kampe stovėjo Plungės kooperatyvo mašina. Pilna žmonių. Du broliai Beržanskiai, draudimo inspektorius... Kiti nepažįstami. Dar sykį pamačiau keletą tų veidų, su kuriais kartu pustrečių metų Plungėje buvau išgyvenęs. Tai buvo juk savotiškas gyvenimas, savotiškos dienos."
2018 balandžio 10 d., 00:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 8-9 eilutės:

vysk.Staugaitis apie vokiečių nacių neteisingumą ps.465-466
2018 balandžio 10 d., 00:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 8-9 eilutės:

Aldona Tenisonienė - Telšių gimnazijos direktorė
2018 balandžio 09 d., 22:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 7 eilutė iš:
Labanauskas
į:
mjr.Labanauskas, pulk.Opulskis, kpt.Jatulis, pulk.Pulkauninkas - Labanauskas ir Jatulis Telšiuose dirbo sovietinėje komendantūroje
2018 balandžio 09 d., 19:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 4-5 eilutės:

https://lnb.libis.lt/showRecordDetails.do?recordNum=18&biId=1246557&catalog=false&resId=&previewUrl=undefined&epaveldas=f
2018 balandžio 09 d., 19:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 2-3 eilutės:

https://books.google.lt/books/about/Nebesugrįš_į_vienkiemį_gandrai.html?id=3cVRAAAACAAJ&redir_esc=y
2018 balandžio 09 d., 13:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 3-5 eilutės iš
ieškoti: Leitenantas Vladas Nakutis, Benediktas Platakis, Izidorius Kraunaitis, Juozas Gudas, Balys Orvydas, Stasys Mončys, kpt.B.Kairiūnas, kpt.Jonas Jakubonis, ltn.Jurgis Juodėnas, kpt.J.Matulis, ltn.Vladas Alžinas
į:
Labanauskas

ieškoti: Leitenantas Vladas Nakutis, Benediktas Platakis, Izidorius Kraunaitis, Juozas Gudas, Balys Orvydas, Stasys Mončys, kpt.B.Kairiūnas, kpt.Jonas Jakubonis, ltn.Jurgis Juodėnas, kpt.J.Matulis, ltn.Vladas Alžinas,
2018 balandžio 08 d., 20:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 106 eilutė iš:
* K.Mockus, "Žemaičių žemės" redaktorius, gimnazijos mokytojas
į:
* Kazys Mockus, "Žemaičių žemės" redaktorius, gimnazijos mokytojas
Pakeista 108 eilutė iš:
* ltn.Nakutis, TDA kuopos vadas - nuo birželio 25 d., Šaulių rinktinės vadas (minimas sporto "inspektorius"?)
į:
* ltn.Vladas Nakutis, TDA kuopos vadas - nuo birželio 25 d., Šaulių rinktinės vadas (minimas sporto "inspektorius"?)
2018 balandžio 08 d., 17:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 4-17 eilutės:

Karininkų enciklopedijos straipsnius turiu:
* Alimas Povilas
* Bagdonas Stasys
* Dauksa Jonas
* Germantas Meskauskas Pranas
* Juodikis Bronius
* Kaukas Kazys
* Kaziulis Petras
* Lipčius Stanislovas
* Plechavicius Leonardas gydytojas
* Ramanauskas Augustas
* Rupšlaukis Zenonas
* Venclauskas Kazys
2018 balandžio 08 d., 15:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 3-4 eilutės iš
į:
ieškoti: Leitenantas Vladas Nakutis, Benediktas Platakis, Izidorius Kraunaitis, Juozas Gudas, Balys Orvydas, Stasys Mončys, kpt.B.Kairiūnas, kpt.Jonas Jakubonis, ltn.Jurgis Juodėnas, kpt.J.Matulis, ltn.Vladas Alžinas
Pakeistos 68-69 eilutės iš
** Viršila Šapalas pasakė tą kalbą po skerdynių. (Olšvangas?)ps.18
** Kapitonas Lipčius dalyvavo. (Olšvangas ps.18)
į:
** Viršila Pranas Šapalas pasakė tą kalbą po skerdynių. (Olšvangas?)ps.18 (paskui Plungėje tarnavo bataliono kuopoje)
** Kapitonas Stanislovas
Lipčius dalyvavo. (Olšvangas ps.18)
2018 balandžio 04 d., 23:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 6 eilutė:
* [[http://telsiuvyskupija.lt/tribunolas | Vysk.Borisevičiaus kanonizacijos bylos tribunolas]]
2018 balandžio 04 d., 23:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 6-7 eilutės iš
[[https://lt.wikipedia.org/wiki/Dovas_Beras_Mena%C5%A1%C4%97_Abramavi%C4%8Dius | Dovas Beras Menašė Abramavičius]] vyskupų išgelbėtas nuo sušaudymo?
į:
* Nachmanas Abramovičius iš Tauragės, viešbučio savininkas, sovietų ištremtas į Sibirą
*
[[https://lt.wikipedia.org/wiki/Dovas_Beras_Mena%C5%A1%C4%97_Abramavi%C4%8Dius | Dovas Beras Menašė Abramavičius]] vyskupų išgelbėtas nuo sušaudymo?
2018 balandžio 04 d., 23:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 55 eilutė:
** jeigu tik du mėnesius tarnavo, tada rugsėjo pradžioje perėjo į LNP - o gal paskui į buto biurą? - nes jis paskui tapo Žemaičų legiono ryšininku
2018 balandžio 04 d., 23:06 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 5-6 eilutės:

[[https://lt.wikipedia.org/wiki/Dovas_Beras_Mena%C5%A1%C4%97_Abramavi%C4%8Dius | Dovas Beras Menašė Abramavičius]] vyskupų išgelbėtas nuo sušaudymo?
2018 balandžio 04 d., 23:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 53-54 eilutės:
** (majoras?) E.Misevičius tapo LNP organizaciniu vadovu. (žr.Vilutį)
** Eduardas Misevičius pirmojo karo metu Rusijoje susidraugavu su būsimu vyskupu Vincentu Bortkeviečiumi.
2018 balandžio 04 d., 22:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 55 eilutė:
* einantis saugumo policijos viršininko pareigas laikinai M.Abelevičius pasirašė Abelienės sulaikymo nutarimą birželio 27 d., jo pavaduotojas Povilas Abramavičius ją sulaikė Rietavo mieste, gatvėje.
2018 balandžio 02 d., 16:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 9-10 eilutės:

N.Dušanskis dirbo Plungėje.
2018 balandžio 01 d., 23:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 51 eilutė:
* Pakalniškis mini 1944 m.sausio 1 d.: Plungės burmistras kapitonas Antanaitis, jo brolis karo aviacijos lakūnas, puskarininkis, jų tėvas nusipirko ūkį apie Jodėnus.
2018 balandžio 01 d., 23:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 50 eilutė iš:
* Plungės miesto burmistras: Eduardas Misevičius burmistru Jurbarke dirbo iki 1940 metų Rusijos okupacijos. [Ar Pakalniškis jį palydėjo iš Jurbarko?] O kai Lietuvą okupavo vokiečiai, 1941 liepos 7 dieną vėl buvo išrinktas Plungės burmistru dar vienai kadencijai, tačiau ji tetruko porą mėnesių - jo veikla naujiesiems šeimininkams nepatiko ir rugsėjo mėnesį atleido.
į:
* Plungės miesto burmistras: [[http://www.telsiuuredija.lt/index.php?id=2868 | Eduardas Misevičius]] burmistru Jurbarke dirbo iki 1940 metų Rusijos okupacijos. [Ar Pakalniškis jį palydėjo iš Jurbarko?] O kai Lietuvą okupavo vokiečiai, 1941 liepos 7 dieną vėl buvo išrinktas Plungės burmistru dar vienai kadencijai, tačiau ji tetruko porą mėnesių - jo veikla naujiesiems šeimininkams nepatiko ir rugsėjo mėnesį atleido. Frontui artėjant nepasitraukė į Vakarus, nes, esą, mama sena, žmona skaudžiomis kojomis. Jis rėmė Lietuvos laisvės armijos veiklą, todėl buvo priverstas slapstytis. Vyskupui Vincentui Borisevičiui tarpininkaujant glaudėsi pas Pakutuvėnų bažnyčios kunigą Juozą Olšauską, vėliau pas Viešvėnų kunigą Praną Gustaitį. Enkavedistai Eduardą Misevičių ir kunigą Praną Gustaitį suėmė 1946 metų sausio 18 dieną. Netrukus buvo suimtas ir vyskupas Vincentas Borisevičius. Kalino NKVD Vilniaus kalėjime. Visus tris 1946 metų rugpjūčio 28 dienos sprendimu nuteisė mirties bausme sušaudant. Užkasti Tuskulėnų dvaro parke.
2018 balandžio 01 d., 23:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 50 eilutė:
* Plungės miesto burmistras: Eduardas Misevičius burmistru Jurbarke dirbo iki 1940 metų Rusijos okupacijos. [Ar Pakalniškis jį palydėjo iš Jurbarko?] O kai Lietuvą okupavo vokiečiai, 1941 liepos 7 dieną vėl buvo išrinktas Plungės burmistru dar vienai kadencijai, tačiau ji tetruko porą mėnesių - jo veikla naujiesiems šeimininkams nepatiko ir rugsėjo mėnesį atleido.
2018 kovo 29 d., 22:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 41 eilutė iš:
* Generalvikaras Urbonavičius. (Lyg ta žydus gelbėjo?)
į:
* Generalvikaras Urbonavičius. (Lyg tai žydus gelbėjo?)
2018 kovo 29 d., 22:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 50 eilutė iš:
* Kazimieras Kaukas - Plungės miesto burmistras
į:
* [[http://www.etnografija.vilkaviskis.lt/lt/asmenybes/3297-kaukas-kazys | Kazimieras Kaukas]] - Plungės miesto burmistras, Giedrės Kaukaitės tėvas, jos vyras režisierius Žebriūnas
2018 kovo 29 d., 21:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 50 eilutė:
* Kazimieras Kaukas - Plungės miesto burmistras
2018 kovo 29 d., 04:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 13-14 eilutės:
* Telšių apskrities viršininku: Kapitonas Kazys Mintautas
* Telšių apskrities policijos vadas: Kapitonas Jonas Daukša
2018 kovo 29 d., 04:14 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 70 eilutė iš:
* kap.Jonas Daukša - vadovauja skrajojančiam mirties būriui - voldemarininkai jį siūlė vadovauti telšių apskrities vidaus reikalų ministerijai
į:
* kap.Jonas Daukša - vadovauja skrajojančiam mirties būriui - voldemarininkai jį siūlė Vidaus reikalų ministerijoje Telšių apskrities viršininku
2018 kovo 29 d., 04:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 70 eilutė iš:
* kap.Jonas Daukša - vadovauja skrajojančiam mirties būriui - bruniusįvardija tardyme psl.276 kaip vadovaujantį telšių apskrities vidaus reikalų ministerijai
į:
* kap.Jonas Daukša - vadovauja skrajojančiam mirties būriui - voldemarininkaisiūlė vadovauti telšių apskrities vidaus reikalų ministerijai
2018 kovo 29 d., 04:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 7-8 eilutės:

Voldemaras buvo ištremtas į Platelius.
2018 kovo 29 d., 04:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 10 eilutė iš:
* Teisingumo Mylimas Plungės notaras
į:
* Teisingumo Mylimas Plungės notaras - suimtas su Sliesoraičiu ir kitais voldemarininkais 1930 m., skaityti Šaltinis, Nr.40, 1930 m.
2018 kovo 29 d., 04:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 9-10 eilutės iš
* Švietimo ministriu buvo numatomas Gobis - Plungės gimnazijos direktorius
* Teisingumo Mylimas Plungės notaras
į:
* Švietimo ministriu buvo numatomas Gobis - Plungės gimnazijos direktorius [1929-1930] - tai [[http://www.skrastas.lt/?data=2013-02-22&rub=1146671142&id=1361466887 | Juozas Gobis]]. Artimas Voldemaro draugas ir jo idėjų palaikytojas. Parašė knygą "Profesorius Augustinas Voldemaras" (1930).
* Teisingumo Mylimas Plungės notaras
2018 kovo 29 d., 03:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 7-10 eilutės:

Voldemarininkai siūlė ministerius:
* Švietimo ministriu buvo numatomas Gobis - Plungės gimnazijos direktorius
* Teisingumo Mylimas Plungės notaras
2018 kovo 28 d., 16:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 64 eilutė iš:
* kap.Jonas Daukša - vadovauja skrajojančiam mirties būriui - blynas jį įvardija tardyme psl.276 kaip vadovaujantį telšių apskričiai
į:
* kap.Jonas Daukša - vadovauja skrajojančiam mirties būriui - brunius jį įvardija tardyme psl.276 kaip vadovaujantį telšių apskrities vidaus reikalų ministerijai
2018 kovo 28 d., 16:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 64 eilutė iš:
* kap.Jonas Daukša - vadovauja skrajojančiam mirties būriui - blynas jį įvardija tardyme psl.276
į:
* kap.Jonas Daukša - vadovauja skrajojančiam mirties būriui - blynas jį įvardija tardyme psl.276 kaip vadovaujantį telšių apskričiai
2018 kovo 28 d., 16:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 64 eilutė iš:
* kap.Jonas Daukša - vadovauja skrajojančiam mirties būriui
į:
* kap.Jonas Daukša - vadovauja skrajojančiam mirties būriui - blynas jį įvardija tardyme psl.276
2018 kovo 26 d., 20:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 26-30 eilutės:

Kazys Mockus
* 1942-ųjų metų antroje pusėje Telšiuose įkurtas Lietuvos Žemaičių meno ir mokslo centras. Vadovavo K.Mockus.
* [[http://samogitia.mch.mii.lt/KULTURA/kultgyv.lt.htm | Žemaitijos kultūrinis gyvenimas Antrojo pasaulinio karo metais]]
*
2018 kovo 26 d., 12:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 97-98 eilutės:

* https://lt.m.wikipedia.org/wiki/Ignas_Urbaitis dėl įsitikinimų pasitraukė
2018 kovo 25 d., 23:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 68 eilutė iš:
* j.ltn.Stasys Bagdonas, TDA rinktinės vado pavaduotojas (buvęs politkalinys, kalbas sakydavo) - karo teismo narys (rengęsis sukilimui su Vilučiu)
į:
* j.ltn.Stasys Bagdonas, TDA rinktinės vado pavaduotojas (buvęs politkalinys (suimtas sukilėlis, kalintas Kaune, kalbas sakydavo) - karo teismo narys (rengęsis sukilimui su Vilučiu) - liepos 31 d. karo lauko teisme (Noreikos nebuvo) įvardintas antras po Antanėlio kaip "Aktyvistų Vado Leit.Bagdono" (žr.R-1441 a.2 b.236 Vladas Riškus). O trečias tai Valstybės saugumo policijos viršininkas Čipkus (buvęs politinis kalinys kartu su Bagdonu).
2018 kovo 15 d., 00:17 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 46 eilutė iš:
** Zenono Ivinskio brolis, gydytojas Vladas Ivinskis, [[http://forum.istorija.net/forums/thread-view.asp?tid=1925&mid=25626 | Arnoldo Pabrėžos bičiulis]], abu išvyko į Australiją. Ivinskiai -[[http://www.polia.info/Pakuta/Zymus.htm | Stonkų giminės]].
į:
** Zenono Ivinskio brolis, gydytojas Vladas Ivinskis, [[http://forum.istorija.net/forums/thread-view.asp?tid=1925&mid=25626 | Arnoldo Pabrėžos bičiulis]], abu išvyko į Australiją. Pasisavino žydų gydytojų turtą, baliavojo su Pažėra. (Ošvangas: ps.37-39) Ivinskiai -[[http://www.polia.info/Pakuta/Zymus.htm | Stonkų giminės]].
2018 kovo 15 d., 00:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 127 eilutė iš:
* Buragas
į:
* Kapitonas Buragas. Olšvangas, ps.30-31: Ankščiau tarnavo jis Plungėje esančiame kariuomenės dalinyje, pažinojau jį asmeniškai, ir jeigu pagal jo norą viskas būtų vykę, būtų jis išžudęs žydus jau 1939 metais. (Palyginti su Germantu-Meškausku ir su voldemarininkų rengiamais pogromais 1939 m.)
2018 kovo 15 d., 00:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 124-127 eilutės:
'''Štuthofo kaliniai'''

Nusikaltėliai prieš žmoniją
* Buragas
2018 kovo 14 d., 23:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 46 eilutė:
** Zenono Ivinskio brolis, gydytojas Vladas Ivinskis, [[http://forum.istorija.net/forums/thread-view.asp?tid=1925&mid=25626 | Arnoldo Pabrėžos bičiulis]], abu išvyko į Australiją. Ivinskiai -[[http://www.polia.info/Pakuta/Zymus.htm | Stonkų giminės]].
2018 kovo 14 d., 23:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 37-38 eilutės iš
* Povilas Alimas vadovavo Plungės sukilėliams ir Holokausto vykdymui.
* Pabrėža talkininkavo Povilui Alimui vykdant Holokaustą.
į:
* Plungės žudynėse dalyvavo
** Povilas Alimas vadovavo Plungės sukilėliams ir Holokausto
vykdymui.
** Arnoldas Pabrėža talkininkavo Povilui Alimui vykdant Holokaustą. Pabrėža 1940-taisiais birželio mėnesį buvo įstojęs į komunistų partiją ir savo ūkį padovanojęs Plungės komitetui.
** Arnoldo Pabrėžos žmona, visuomet persikabinusi šautuvą, padėjo gaudyti lietuvius.
** Viršila Šapalas pasakė tą kalbą po skerdynių. (Olšvangas?)ps.18
** Kapitonas Lipčius dalyvavo. (Olšvangas ps.18)
** Žiaurumu pasižymėjo: gimnazistai broliai Beržanskiai iš Plungės, broliai Ruibiai iš Kapsūdžių kaimo, broliai Stonkai, taip pat Stonkų šviogeris Grauslys (pastarieji, kiek prisimena, netoli Plungės, Jodėnų kaime). Taip pat Petkūnas Marionas.
** kun.Lydnugaris bandė krikštu gelbėti kelias žydaites, Pabrėža jas nužudė, kunigas užsidarė vienuolyne.
** kun.Pukys po karo apsiėmė vieną žydą, ankščiau krikštytą, globoti. Jisai gavo dispensą iš Vatikano, kad Olšvangas galėtų vesti lietuvaitę
.
2018 kovo 14 d., 22:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 69 eilutė iš:
* Telšių apskr. TDA viršininkas (komendantas) aviacijos majoras Alfonsas Svilas, gimęs 1906 m., - nuo birželio 25 d. - [[http://www.plienosparnai.lt/page.php?52 | Plieno sparnai]], LF vadui Ambrazevičiui pavaldžios "Kęstučio" organizacijos [[http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2005/01/19/istving_01.html | Telšių apygardos štabo viršininkas]] Vilutis jį vadina LAF štabo vadu, o save štabo viršininku. Manoma, nesutiko likti LNP vadu.
į:
* Telšių apskr. TDA viršininkas (komendantas) aviacijos majoras Alfonsas Svilas, gimęs 1906 m., - nuo birželio 25 d. - [[http://www.plienosparnai.lt/page.php?52 | Plieno sparnai]], LF vadui Ambrazevičiui pavaldžios "Kęstučio" organizacijos [[http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2005/01/19/istving_01.html | Telšių apygardos štabo viršininkas]] Vilutis jį vadina LAF štabo vadu, o save štabo viršininku. Tad jisai atsako irgi už kai kuriuos "Žemaičių žemės" numerius. Manoma, nesutiko likti LNP vadu.
2018 kovo 13 d., 21:14 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 72 eilutė iš:
* Lietuvos Banko Telšių skyriaus direktorius Jurkus (manifestacijoje prie laužo pasakė karštą kalbą)
į:
* Lietuvos Banko Telšių skyriaus direktorius D.Jurkus (manifestacijoje prie laužo pasakė karštą kalbą)
2018 kovo 13 d., 21:14 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 72 eilutė iš:
* Lietuvos Banko Telšių skyriaus direktorius Jurkus
į:
* Lietuvos Banko Telšių skyriaus direktorius Jurkus (manifestacijoje prie laužo pasakė karštą kalbą)
2018 kovo 11 d., 23:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 69 eilutė iš:
* Telšių apskr. TDA viršininkas (komendantas) aviacijos majoras Alfonsas Svilas, gimęs 1906 m., - nuo birželio 25 d. - [[http://www.plienosparnai.lt/page.php?52 | Plieno sparnai]], LF vadui Ambrazevičiui pavaldžios "Kęstučio" organizacijos [[http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2005/01/19/istving_01.html | Telšių apygardos štabo viršininkas]] Vilutis jį vadina LAF štabo vadu, o save štabo viršininku.
į:
* Telšių apskr. TDA viršininkas (komendantas) aviacijos majoras Alfonsas Svilas, gimęs 1906 m., - nuo birželio 25 d. - [[http://www.plienosparnai.lt/page.php?52 | Plieno sparnai]], LF vadui Ambrazevičiui pavaldžios "Kęstučio" organizacijos [[http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2005/01/19/istving_01.html | Telšių apygardos štabo viršininkas]] Vilutis jį vadina LAF štabo vadu, o save štabo viršininku. Manoma, nesutiko likti LNP vadu.
2018 kovo 11 d., 23:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 69 eilutė iš:
* Telšių apskr. TDA viršininkas (komendantas) aviacijos majoras Alfonsas Svilas, gimęs 1906 m., - nuo birželio 25 d. - [[http://www.plienosparnai.lt/page.php?52 | Plieno sparnai]], LF vadui Ambrazevičiui pavaldžios "Kęstučio" organizacijos [[http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2005/01/19/istving_01.html | Telšių apygardos štabo viršininkas]]
į:
* Telšių apskr. TDA viršininkas (komendantas) aviacijos majoras Alfonsas Svilas, gimęs 1906 m., - nuo birželio 25 d. - [[http://www.plienosparnai.lt/page.php?52 | Plieno sparnai]], LF vadui Ambrazevičiui pavaldžios "Kęstučio" organizacijos [[http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2005/01/19/istving_01.html | Telšių apygardos štabo viršininkas]] Vilutis jį vadina LAF štabo vadu, o save štabo viršininku.
2018 kovo 11 d., 22:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 54 eilutė iš:
* Rainių žudynėse dalyvavo saugumo policjos viršininkas Juodviršis, taip pat iš saugumo Mikuckis (sukilimo ginklavimosi viršininkas?) ir Siurbalis.
į:
* Rainių žydų žudynėse dalyvavo saugumo policjos viršininkas Juodviršis, taip pat iš saugumo Mikuckis (sukilimo ginklavimosi viršininkas?) ir Siurbalis.
2018 kovo 11 d., 22:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 35 eilutė iš:
* Telšiuose sukilimą rengė mokyklos inspektorius ats.ltn. Vrubliauskas (kuris turėjo ryšius su Vokietija) ir Telšių amatų mokyklos mokinys Leonas Vilutis. Nurodė užmegzti ryšį su ats.ltn.mokytoju S.Bagdonu. Subūrė: jaun. puskarininkius M. Vilutį, V. Karalių, puskarininkį Ramanauską, grandinį J. Budrecką. Apsiginklavimu turėjo rūpintis Mikuckas. Bagdonas turėjo ryšių su karininkais ir pas jį lankydavosi svečiai iš užsienio. Bagdoną suėmus reikėjo palaikyti ryšį su ats.ltn. A.Norkevičiumi, o jei tą suimtų, su ltn.Juodikiu, kuris tuomet dirbo alaus pilstykloje. Jis buvo laikomas svarbiausiu pogrindžio organizatoriumi.
į:
* Telšiuose sukilimą rengė mokyklos inspektorius ats.ltn. Vrubliauskas (kuris turėjo ryšius su Vokietija) ir Telšių amatų mokyklos mokinys Leonas Vilutis. Nurodė užmegzti ryšį su ats.ltn.mokytoju S.Bagdonu. Subūrė: jaun. puskarininkius M. Vilutį, V. Karalių, puskarininkį Ramanauską, grandinį J. Budrecką. Apsiginklavimu turėjo rūpintis Mikuckis. Bagdonas turėjo ryšių su karininkais ir pas jį lankydavosi svečiai iš užsienio. Bagdoną suėmus reikėjo palaikyti ryšį su ats.ltn. A.Norkevičiumi, o jei tą suimtų, su ltn.Juodikiu, kuris tuomet dirbo alaus pilstykloje. Jis buvo laikomas svarbiausiu pogrindžio organizatoriumi.
Pakeista 54 eilutė iš:
* Rainių žudynėse dalyvavo saugumo policjos viršininkas Juodviršis, taip pat iš saugumo Mikuckis ir Siurbalis.
į:
* Rainių žudynėse dalyvavo saugumo policjos viršininkas Juodviršis, taip pat iš saugumo Mikuckis (sukilimo ginklavimosi viršininkas?) ir Siurbalis.
2018 kovo 11 d., 22:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 30 eilutė iš:
* B.Sungaila, mokyklos komsorgas, skundikas
į:
* B.Sungaila, mokyklos komsorgas, įskundėjas
2018 kovo 11 d., 22:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 30 eilutė:
* B.Sungaila, mokyklos komsorgas, skundikas
2018 kovo 11 d., 22:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 34 eilutė iš:
* Telšiuose sukilimą rengė mokyklos inspektorius ats.ltn. Vrubliauskas (kuris turėjo ryšius su Vokietija) ir Telšių amatų mokyklos mokinys Leonas Vilutis. Nurodė užmegzti ryšį su ats.ltn.mokytoju S.Bagdonu. Subūrė: jaun. puskarininkius M. Vilutį, V. Karalių, puskarininkį Ramanauską, grandinį J. Budrecką. Apsiginklavimu turėjo rūpintis Mikuckas.
į:
* Telšiuose sukilimą rengė mokyklos inspektorius ats.ltn. Vrubliauskas (kuris turėjo ryšius su Vokietija) ir Telšių amatų mokyklos mokinys Leonas Vilutis. Nurodė užmegzti ryšį su ats.ltn.mokytoju S.Bagdonu. Subūrė: jaun. puskarininkius M. Vilutį, V. Karalių, puskarininkį Ramanauską, grandinį J. Budrecką. Apsiginklavimu turėjo rūpintis Mikuckas. Bagdonas turėjo ryšių su karininkais ir pas jį lankydavosi svečiai iš užsienio. Bagdoną suėmus reikėjo palaikyti ryšį su ats.ltn. A.Norkevičiumi, o jei tą suimtų, su ltn.Juodikiu, kuris tuomet dirbo alaus pilstykloje. Jis buvo laikomas svarbiausiu pogrindžio organizatoriumi.
2018 kovo 11 d., 22:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 34 eilutė iš:
* Telšiuose sukilimą rengė mokyklos inspektorius ats.ltn. Vrubliauskas (kuris turėjo ryšius su Vokietija) ir Telšių amatų mokyklos mokinys Leonas Vilutis. Nurodė užmegzti ryšį su ats.ltn.mokytoju S.Bagdonu. Subūrė: jaun. puskarininkius M. Vilutį, V. Karalių, puskarininkį Ramanauską, grandinį J. Budrecką.
į:
* Telšiuose sukilimą rengė mokyklos inspektorius ats.ltn. Vrubliauskas (kuris turėjo ryšius su Vokietija) ir Telšių amatų mokyklos mokinys Leonas Vilutis. Nurodė užmegzti ryšį su ats.ltn.mokytoju S.Bagdonu. Subūrė: jaun. puskarininkius M. Vilutį, V. Karalių, puskarininkį Ramanauską, grandinį J. Budrecką. Apsiginklavimu turėjo rūpintis Mikuckas.
2018 kovo 11 d., 22:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 34 eilutė iš:
* Telšiuose sukilimą rengė mokyklos inspektorius ats.ltn. Vrubliauskas (kuris turėjo ryšius su Vokietija) ir Telšių amatų mokyklos mokinys Leonas Vilutis. Nurodė užmegzti ryšį su ats.ltn.mokytoju S.Bagdonu.
į:
* Telšiuose sukilimą rengė mokyklos inspektorius ats.ltn. Vrubliauskas (kuris turėjo ryšius su Vokietija) ir Telšių amatų mokyklos mokinys Leonas Vilutis. Nurodė užmegzti ryšį su ats.ltn.mokytoju S.Bagdonu. Subūrė: jaun. puskarininkius M. Vilutį, V. Karalių, puskarininkį Ramanauską, grandinį J. Budrecką.
2018 kovo 11 d., 22:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 59 eilutė iš:
* j.ltn.Stasys Bagdonas, TDA rinktinės vado pavaduotojas (buvęs politkalinys, kalbas sakydavo) - karo teismo narys
į:
* j.ltn.Stasys Bagdonas, TDA rinktinės vado pavaduotojas (buvęs politkalinys, kalbas sakydavo) - karo teismo narys (rengęsis sukilimui su Vilučiu)
2018 kovo 11 d., 22:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 34 eilutė:
* Telšiuose sukilimą rengė mokyklos inspektorius ats.ltn. Vrubliauskas (kuris turėjo ryšius su Vokietija) ir Telšių amatų mokyklos mokinys Leonas Vilutis. Nurodė užmegzti ryšį su ats.ltn.mokytoju S.Bagdonu.
2018 kovo 11 d., 21:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 83-84 eilutės iš
į:
* LNP Telšių apskrities jaunimo vadas Bagdonas
* LNP Telšių apylinkės vadas Kalėda
2018 kovo 11 d., 21:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 82 eilutė:
* LNP Telšių apskrities Vadas Alfonsas Kruopis, kilęs iš Nevarėnų valsčiaus
2018 kovo 11 d., 21:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 105-106 eilutės iš
* Lietuvių nacionalistų partijos Šiaulių apygardos atstovas Armonas
į:
* Žiemos Pagalbos pasitarime spalio 16 d. kalbėjo Lietuvių nacionalistų partijos Šiaulių apygardos atstovas inž.J.Vilutis, (juo tapo Virbickui tapus vadu, o rugpjūčio 9 d. buvo paskirtas apygardos tarėju), dargi apygardos komisarinis Tarėjas adv.Požėla
* Lietuvių nacionalistų partijos Šiaulių apygardos atstovas Armonas, lapkričio 7 d.
2018 kovo 11 d., 21:14 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 105 eilutė:
* Lietuvių nacionalistų partijos Šiaulių apygardos atstovas Armonas
2018 kovo 11 d., 20:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 30 eilutė:
* Liutavaras Algminas, gimė 1935 m. balandžio 30 d., Klaipėdoje.
2018 kovo 11 d., 19:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 28 eilutė:
* Generalvikaras Urbonavičius. (Lyg ta žydus gelbėjo?)
2018 kovo 11 d., 01:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 5-6 eilutės:

Prano Giedraičio parodymai apie SD ir Abvero rengiamą stovyklą.
2018 kovo 11 d., 01:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 13-14 eilutės:
* Juočeris 1943.01.08 ? Raštikiui perdavė LVS.
* Juočeris tapo Raudonojo teroro parodos administratoriumi
2018 kovo 11 d., 01:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 12 eilutė iš:
* Juočerio pavaduotojas buvo Juozaitis (l.109)
į:
* Juočerio pavaduotojas buvo Antanas Juozaitis (l.109)
2018 kovo 11 d., 01:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 12 eilutė:
* Juočerio pavaduotojas buvo Juozaitis (l.109)
2018 kovo 11 d., 00:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 11 eilutė:
* Ona Vytėnaitė, Rietavo aktyvistų štabo sekretorė parodymai, kad Juočeris, Abukevičius ir kiti šaudė komunistus ir žydus. Juočeris ir Skruibys sušaudė žydų rabiną už tai, kad nedirbo šventadienį. (LKP f.377 a.55 b.18 l.79)
2018 kovo 11 d., 00:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 16 eilutė iš:
* Lietuvos vadavimo sąjunga - ryšininkas Stanislovas Petrošius kirto sieną penkis kartus - bendravo su Tilžės štabu Sprogiu (Aušrotas) ir Hėzleriu. LKP f.377 a.55 b.18 l.47 (ADSR dr.54, 274) Jam Juočeris suteikė teisę "Mirties vykdymo grupės sprendimus rašyti, teisti ir vykdyti". (Palyginti su karo lauko teismu.)
į:
* Lietuvos vadavimo sąjunga - ryšininkas Stanislovas Petrošius kirto sieną penkis kartus - bendravo su Tilžės štabu Sprugiu (Aušrotas) ir Rėzleriu. LKP f.377 a.55 b.18 l.47 (ADSR dr.54, 274) Jam Juočeris suteikė teisę "Mirties vykdymo grupės sprendimus rašyti, teisti ir vykdyti". (Palyginti su karo lauko teismu.)
2018 kovo 11 d., 00:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 17 eilutė iš:
* Pranui Veverskiui "Mirties grupės vadas" suteiktas Juočerio leidimas 1941.III.1 d. (ADSR, dr.54, 247)
į:
* Pranui Veverskiui "Mirties grupės vadas" suteiktas Juočerio leidimas 1941.III.1 d. (ADSR, dr.54, 247) Yra antspaudas. Kaip atrodo?
2018 kovo 11 d., 00:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 17 eilutė:
* Pranui Veverskiui "Mirties grupės vadas" suteiktas Juočerio leidimas 1941.III.1 d. (ADSR, dr.54, 247)
2018 kovo 11 d., 00:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 16 eilutė iš:
* Lietuvos vadavimo sąjunga - ryšininkas Stanislovas Petrošius kirto sieną penkis kartus - bendravo su Tilžės štabu Sprogiu (Aušrotas) ir Hėzleriu. LKP f.377 a.55 b.18 l.47 (ADSR dr.54, 274) Jam Juočeris suteikė teisę "Mirties vykdymo grupės sprendimus rašyti, teisti ir vykdyti".
į:
* Lietuvos vadavimo sąjunga - ryšininkas Stanislovas Petrošius kirto sieną penkis kartus - bendravo su Tilžės štabu Sprogiu (Aušrotas) ir Hėzleriu. LKP f.377 a.55 b.18 l.47 (ADSR dr.54, 274) Jam Juočeris suteikė teisę "Mirties vykdymo grupės sprendimus rašyti, teisti ir vykdyti". (Palyginti su karo lauko teismu.)
2018 kovo 11 d., 00:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 16 eilutė iš:
* Lietuvos vadavimo sąjunga - ryšininkas St.Petrošius kirto sieną penkis kartus - bendravo su Tilžės štabu Sprogiu (Aušrotas) ir Hėzleriu. LKP f.377 a.55 b.18 l.47 (ADSR dr.54, 274)
į:
* Lietuvos vadavimo sąjunga - ryšininkas Stanislovas Petrošius kirto sieną penkis kartus - bendravo su Tilžės štabu Sprogiu (Aušrotas) ir Hėzleriu. LKP f.377 a.55 b.18 l.47 (ADSR dr.54, 274) Jam Juočeris suteikė teisę "Mirties vykdymo grupės sprendimus rašyti, teisti ir vykdyti".
2018 kovo 11 d., 00:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 15-16 eilutės:

* Lietuvos vadavimo sąjunga - ryšininkas St.Petrošius kirto sieną penkis kartus - bendravo su Tilžės štabu Sprogiu (Aušrotas) ir Hėzleriu. LKP f.377 a.55 b.18 l.47 (ADSR dr.54, 274)
2018 kovo 11 d., 00:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 10 eilutė:
* Anot Dargio, jisai L.P.S. štabo viršininkas
2018 kovo 11 d., 00:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 46 eilutė iš:
* j.ltn.Stasys Bagdonas, TDA rinktinės vado pavaduotojas (buvęs politkalinys, kalbas sakydavo)
į:
* j.ltn.Stasys Bagdonas, TDA rinktinės vado pavaduotojas (buvęs politkalinys, kalbas sakydavo) - karo teismo narys
Pakeista 50 eilutė iš:
* B.A. Telšių apylinkės tardytojas - (Krygerio minimas, "kuris save titulavo "karo lauko teismo" prokuroru", žr.50-51)
į:
* B.Antanėlis, Telšių apylinkės tardytojas - (Krygerio minimas, "kuris save titulavo "karo lauko teismo" prokuroru", žr.50-51)(žr.Masinės žudynės II dalis ps.
Pakeista 53 eilutė iš:
* Telšių apskr. policijos vadas ir apskr. LAF vado pavaduotojas Bronius Juodikis - nuo birželio 25 d. policijos vadas - dalyvavo žydų žudynėse Rainiuose (Gurvičius) - sporto mokytojas, ankščiau visada gerai sugyvenęs su žydais
į:
* Telšių apskr. policijos vadas ir apskr. LAF vado pavaduotojas Bronius Juodikis - nuo birželio 25 d. policijos vadas - dalyvavo žydų žudynėse Rainiuose (Gurvičius) - sporto mokytojas, ankščiau visada gerai sugyvenęs su žydais - taip pat dalyvavo karo lauko teisme
2018 kovo 11 d., 00:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 9 eilutė:
* Juočeris dalyvavo saugojant Aitros tiltą, kur žuvo Dargis.
2018 kovo 10 d., 23:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 11-12 eilutės:

* Plungės LAF branduolį sudarė vadovas kpt.Stasys Lipčius, ats.ltn.P.Alimas, kunigas Pukys, istorikas dr.Zenonas Ivinskis.
2018 kovo 10 d., 23:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 10-11 eilutės:
* kpt.L.Virbickas vadovavo LAF Šiaulių skyriaus štabui. Į valdybą pateko J.Vilutis, A.Raulinaitis, V.Pauža, V.Ivanauskas, P.Juodis. "Šiaulių getas" ps.42-43
Pakeista 19 eilutė iš:
* Juozas Mėta, ryšininkas, Telšių gimnazijos abiturientas - bendražygis rengiant „Lietuvių vienybės sąjungą” (ar čia Juozas Mėčius, Varniuose?)
į:
* J.Mėta - bendražygis rengiant „Lietuvių vienybės sąjungą”
Pakeistos 23-24 eilutės iš
* Rietave: Juozas Dargis - gimnazisto Prano Dargio brolis, karininkas Abukevičius, H.Špėderis, A.Kontrimas.
į:
* Rietave: Juozas Dargis - gimnazisto Prano Dargio brolis, karininkas Abukevičius, H.Špėderis,
A.Kontrimas.
2018 kovo 10 d., 23:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 17 eilutė iš:
* J.Mėta - bendražygis rengiant „Lietuvių vienybės sąjungą” (Juozas Mėčius, Varniuose?)
į:
* Juozas Mėta, ryšininkas, Telšių gimnazijos abiturientas - bendražygis rengiant „Lietuvių vienybės sąjungą” (ar čia Juozas Mėčius, Varniuose?)
2018 kovo 10 d., 23:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 17 eilutė iš:
* J.Mėta - bendražygis rengiant „Lietuvių vienybės sąjungą”
į:
* J.Mėta - bendražygis rengiant „Lietuvių vienybės sąjungą” (Juozas Mėčius, Varniuose?)
2018 kovo 10 d., 23:17 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 6-9 eilutės iš
į:
Antanas? Juočeris
* Vadovavo Lietuvai vaduoti sąjungai. Mini Dargio žūtį. LKP f.377 a.55 b.18 l.41-42 (ADSR dr.54, 251)
* Narutis mini Juočerį kartu su Noreika ir J.Mėta.
Pakeistos 15-16 eilutės iš
* Antanas? Juočeris - bendražygis rengiant „Lietuvių vienybės sąjungą” - Rietave, jam vadovavo J.Abukauskas (Abukevičius!) - Jisai "Lietuvos Vadavimo Sąjungos" vadas, žr. (mini dinamitą) l.61 žr.Hitlerininkų Alimas organizavo 1940 m. spalio 24 d.
į:
* Antanas? Juočeris - bendražygis rengiant „Lietuvių vienybės sąjungą” - Rietave, jam vadovavo J.Abukauskas (Abukevičius!) - Jisai "Lietuvos Vadavimo Sąjungos" vadas, žr. (mini dinamitą) l.61
žr.Hitlerininkų Alimas organizavo 1940 m. spalio 24 d.
2018 kovo 10 d., 23:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 3-4 eilutės:

[[http://partizanai.org/index.php/laisves-kovu-archyvas-11-t-1994-m/3465-kai-kurie-slapto-ir-vieso-pasipriesinimo-bruozai-1940-1942m-dokumentuose | Lietuvos apsaugos gvardija]] antisemitinė, po sukilimo įsijungė į Lietuvos Vadavimo Sąjungą.
2018 kovo 10 d., 21:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-29 eilutės iš
[[Jonas Noreika]]

'''Veikėjai Šiauliuose'''

* Gewecke
, Šiaulių apygardos komisaras - Blynas, ps.199 Gewecke žodžiai, kad žydų turtas Reicho nuosavybė
* Pakruojo advokatas Petras Požėla, tapo Gewecke pirmuoju patarėju anot Brazaičio (Vienų vieni) Krygeris ps.69 Šiauliuose turėjo suėmimams ir žudymams vykdyti skirtą savo smogiamąjį būrį. ... LNP... nariai stengėsi lojaliai bendradarbiauti su hitleriniais okupantais. P.Požėla buvo vienu iš LNP vadovų Šiauliuose. Žr.Blynas ... iš Biržų po žydų skerdynių išsivežė 300 000 ir du čemodanus aukso ir sidabro, nesuregistruodamas. (Ar galėjo Telšių lietuviai panašiai?)
* Matas Krygeris, Šiaulių apygardos teismo prokuroras (teigiamas)
* Jadvyga Krygerienė, žmona
* Juozas Pakulis, Šiaulių apygardas saugumo policijos viršininkas (neigiamas)
* Peliksas Bugailiškis, Šiaulių apygardos teismo pirmininkas (teigiamas)
* Gotšalkas, Šiaulių gestapas (neigiamas)
* Šiaulių gestapo bendradarbiai - repatriantai - du iš Kybartų ir vienas storulis iš Kauno Šančių (anot Krygerio)
* Šiaulių gydytojas Domas Jasaitis, žydų gelbėtojas
* Šiaulių žydų geto steigėjas kapitonas Antanas Stankus
* Šiaulių kalėjimo gydydtojas Bartkevičius (teigiamas) anot Krygerio
* Šiaulių apygardos teismo prokuroras Aleksas Kaminskas (teigiamas)
* Šiaulių geštapo viršininkas Čarnis (palyginti teigiamas)
* Požėlą paklupdė Teisingumo vadybos generalinis tarėjas Mečislovas Mackevičius, anot Krygerio
* Tilžės geštapo viršininkas - Joachimas Biomė - (kodėl Krygeris išvežtas į Tilžę? ar dėlto, kad Bohme vadovavo žudynėms? čia tas pats) Krygeris ps.70
* ps.71 "Įsikišus lietuviškai Teisingumo valdybai, buvote pristatytas į Tilžę"
* Bauemgartelis- okupuotų Rytų kraštų ministerijos pareigūnas bendradarbiaujantis su Požėla
* Kauno prokuroras Bulota gynė Vylių, peikė Požėlą (Blynas ps.196)
* Carl von Nabersberg - Rentelno pavaduotojas politiniams reikalams - norėjo finansuoti LNP per Požėlą ps.211

* ps.68 "Nedrįsčiau apie žmogų minėti tokių faktų, jei jie nebūtų jau ankščiau kitų paskelbti spaudoje."

Krygeris ps.69-70 "Apmaudu, kad tokiu sunkiu Lietuvai politiniu metu į veikėjus iškilo ribotų pataikūnų... (daugiskaita... be Požėlos, kas dar? Noreika?)
į:
[[Jonas Noreika]], [[Petras Požėla]], [[Juozas Ambrazevičius]], [[Kazys Škirpa]], [[Rainiai]]
Pridėtos 59-84 eilutės:

'''Veikėjai Šiauliuose'''

* Gewecke, Šiaulių apygardos komisaras - Blynas, ps.199 Gewecke žodžiai, kad žydų turtas Reicho nuosavybė
* Pakruojo advokatas Petras Požėla, tapo Gewecke pirmuoju patarėju anot Brazaičio (Vienų vieni) Krygeris ps.69 Šiauliuose turėjo suėmimams ir žudymams vykdyti skirtą savo smogiamąjį būrį. ... LNP... nariai stengėsi lojaliai bendradarbiauti su hitleriniais okupantais. P.Požėla buvo vienu iš LNP vadovų Šiauliuose. Žr.Blynas ... iš Biržų po žydų skerdynių išsivežė 300 000 ir du čemodanus aukso ir sidabro, nesuregistruodamas. (Ar galėjo Telšių lietuviai panašiai?)
* Matas Krygeris, Šiaulių apygardos teismo prokuroras (teigiamas)
* Jadvyga Krygerienė, žmona
* Juozas Pakulis, Šiaulių apygardas saugumo policijos viršininkas (neigiamas)
* Peliksas Bugailiškis, Šiaulių apygardos teismo pirmininkas (teigiamas)
* Gotšalkas, Šiaulių gestapas (neigiamas)
* Šiaulių gestapo bendradarbiai - repatriantai - du iš Kybartų ir vienas storulis iš Kauno Šančių (anot Krygerio)
* Šiaulių gydytojas Domas Jasaitis, žydų gelbėtojas
* Šiaulių žydų geto steigėjas kapitonas Antanas Stankus
* Šiaulių kalėjimo gydydtojas Bartkevičius (teigiamas) anot Krygerio
* Šiaulių apygardos teismo prokuroras Aleksas Kaminskas (teigiamas)
* Šiaulių geštapo viršininkas Čarnis (palyginti teigiamas)
* Požėlą paklupdė Teisingumo vadybos generalinis tarėjas Mečislovas Mackevičius, anot Krygerio
* Tilžės geštapo viršininkas - Joachimas Biomė - (kodėl Krygeris išvežtas į Tilžę? ar dėlto, kad Bohme vadovavo žudynėms? čia tas pats) Krygeris ps.70
* ps.71 "Įsikišus lietuviškai Teisingumo valdybai, buvote pristatytas į Tilžę"
* Bauemgartelis- okupuotų Rytų kraštų ministerijos pareigūnas bendradarbiaujantis su Požėla
* Kauno prokuroras Bulota gynė Vylių, peikė Požėlą (Blynas ps.196)
* Carl von Nabersberg - Rentelno pavaduotojas politiniams reikalams - norėjo finansuoti LNP per Požėlą ps.211

* ps.68 "Nedrįsčiau apie žmogų minėti tokių faktų, jei jie nebūtų jau ankščiau kitų paskelbti spaudoje."

Krygeris ps.69-70 "Apmaudu, kad tokiu sunkiu Lietuvai politiniu metu į veikėjus iškilo ribotų pataikūnų... (daugiskaita... be Požėlos, kas dar? Noreika?)
2018 kovo 10 d., 21:33 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-84 eilutės:
[[Jonas Noreika]]

'''Veikėjai Šiauliuose'''

* Gewecke, Šiaulių apygardos komisaras - Blynas, ps.199 Gewecke žodžiai, kad žydų turtas Reicho nuosavybė
* Pakruojo advokatas Petras Požėla, tapo Gewecke pirmuoju patarėju anot Brazaičio (Vienų vieni) Krygeris ps.69 Šiauliuose turėjo suėmimams ir žudymams vykdyti skirtą savo smogiamąjį būrį. ... LNP... nariai stengėsi lojaliai bendradarbiauti su hitleriniais okupantais. P.Požėla buvo vienu iš LNP vadovų Šiauliuose. Žr.Blynas ... iš Biržų po žydų skerdynių išsivežė 300 000 ir du čemodanus aukso ir sidabro, nesuregistruodamas. (Ar galėjo Telšių lietuviai panašiai?)
* Matas Krygeris, Šiaulių apygardos teismo prokuroras (teigiamas)
* Jadvyga Krygerienė, žmona
* Juozas Pakulis, Šiaulių apygardas saugumo policijos viršininkas (neigiamas)
* Peliksas Bugailiškis, Šiaulių apygardos teismo pirmininkas (teigiamas)
* Gotšalkas, Šiaulių gestapas (neigiamas)
* Šiaulių gestapo bendradarbiai - repatriantai - du iš Kybartų ir vienas storulis iš Kauno Šančių (anot Krygerio)
* Šiaulių gydytojas Domas Jasaitis, žydų gelbėtojas
* Šiaulių žydų geto steigėjas kapitonas Antanas Stankus
* Šiaulių kalėjimo gydydtojas Bartkevičius (teigiamas) anot Krygerio
* Šiaulių apygardos teismo prokuroras Aleksas Kaminskas (teigiamas)
* Šiaulių geštapo viršininkas Čarnis (palyginti teigiamas)
* Požėlą paklupdė Teisingumo vadybos generalinis tarėjas Mečislovas Mackevičius, anot Krygerio
* Tilžės geštapo viršininkas - Joachimas Biomė - (kodėl Krygeris išvežtas į Tilžę? ar dėlto, kad Bohme vadovavo žudynėms? čia tas pats) Krygeris ps.70
* ps.71 "Įsikišus lietuviškai Teisingumo valdybai, buvote pristatytas į Tilžę"
* Bauemgartelis- okupuotų Rytų kraštų ministerijos pareigūnas bendradarbiaujantis su Požėla
* Kauno prokuroras Bulota gynė Vylių, peikė Požėlą (Blynas ps.196)
* Carl von Nabersberg - Rentelno pavaduotojas politiniams reikalams - norėjo finansuoti LNP per Požėlą ps.211

* ps.68 "Nedrįsčiau apie žmogų minėti tokių faktų, jei jie nebūtų jau ankščiau kitų paskelbti spaudoje."

Krygeris ps.69-70 "Apmaudu, kad tokiu sunkiu Lietuvai politiniu metu į veikėjus iškilo ribotų pataikūnų... (daugiskaita... be Požėlos, kas dar? Noreika?)


'''Tinklas Žemaitijoje'''

* [[http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2011/07/08/atmi_01.html | Rainių kankinių sąrašas]]
* V.Kilius
* Lietuvos pasienio policijos pareigūnas Kazys Šilgalis dirbęs Klaipėdos krašto pasienio ruože netoli savo tėviškės.
* Antanas? Juočeris - bendražygis rengiant „Lietuvių vienybės sąjungą” - Rietave, jam vadovavo J.Abukauskas (Abukevičius!) - Jisai "Lietuvos Vadavimo Sąjungos" vadas, žr. (mini dinamitą) l.61 žr.Hitlerininkų Alimas organizavo 1940 m. spalio 24 d.
* J.Mėta - bendražygis rengiant „Lietuvių vienybės sąjungą”
* Povilas Alimas vadovavo Plungės sukilėliams ir Holokausto vykdymui.
* Pabrėža talkininkavo Povilui Alimui vykdant Holokaustą.
* Plungės gimnazistai: Boleslovas Kavalius, Povilas Balsevičius, Pranas Dargis, Antanas Baužys
* Rietave: Juozas Dargis - gimnazisto Prano Dargio brolis, karininkas Abukevičius, H.Špėderis, A.Kontrimas.
* Plungės štabo nariai, gimnazistai, areštuoti ir nužudyti: Balsevičius, Kavalius.
* karininkas Petras Kaziulis iš Kvėdarnos, 1917, turėjęs ryšį su Vokietija - taip pat puskarininkas Zenonas J.Rupšlaukis iš Laukuvos vls. ir Stasys Petrošius iš Dargalių km.
* Pabėgo Rietavo vykdomojo komiteto pirmininkas Lečas, sekretorė Požerienė, pradinės mokyklos vedėjas Pažėra.
* Telšių kunigas Vincentas Vėlavičius žinojo, kada prasidės karas.
* Noreikos pavaduotojas Mardosų kaime Liudas Meškauskas.
* Noreikos bendražygis Damijonas Riauka
* Vyskupas Justinas Staugaitis, 1918 m. signataras, Seimo pirmininkas
* Pranas Butkus - Telšių burmistras, jo padėjėjas Simas Sidabras, buvęs burmistras Mylimas išvyko kitomis pareigoms į Tauragę
* K.Ivanauskas - partizanų tarnybų išskirstymo viršininkas, nuo birželio 25 d.
* kap.Jonas Daukša - vadovauja skrajojančiam mirties būriui
* kapt. Venclauskis iš Juodeikių, dirbęs Plungės komendantūroje (ar tai giminė kapitono [[https://lt.wikipedia.org/wiki/Kazimieras_Venclauskis | Kazimiero Venclauskio]] iš Juodeikių, mirusio 1940 m. vasario 24 d.? ar klaida?)
* Benediktas Platakis. Telšių žydų stovyklos viršininkas.
* Rainių žudynėse dalyvavo saugumo policjos viršininkas Juodviršis, taip pat iš saugumo Mikuckis ir Siurbalis.
* Mitkevičius padėjo (Gurvičius)
Žemaičių krašto visuomenės susirinkime, be išrinktos delegacijos, dalyvavo ir pasirašė:
* K.Mockus, "Žemaičių žemės" redaktorius, gimnazijos mokytojas
* U.P. saugumo skyriaus viršininkas
* ltn.Nakutis, TDA kuopos vadas - nuo birželio 25 d., Šaulių rinktinės vadas (minimas sporto "inspektorius"?)
* j.ltn.Stasys Bagdonas, TDA rinktinės vado pavaduotojas (buvęs politkalinys, kalbas sakydavo)
* kpt.D. priverčiamojo darbo stovyklos viršininkas (kpt.Jonas Daukša?)
* A.Varkalis kelių policijos rajono viršininkas - nuo birželio 25 d., saugumo kriminalinės policijos viršininkas
* B.D. mokyklų inspektorius
* B.A. Telšių apylinkės tardytojas - (Krygerio minimas, "kuris save titulavo "karo lauko teismo" prokuroru", žr.50-51)
Žemaičių krašto visuomenės atstovų delegacija
* Telšių apskr. LAF vadas kpt. Noreika
* Telšių apskr. policijos vadas ir apskr. LAF vado pavaduotojas Bronius Juodikis - nuo birželio 25 d. policijos vadas - dalyvavo žydų žudynėse Rainiuose (Gurvičius) - sporto mokytojas, ankščiau visada gerai sugyvenęs su žydais
* Telšių apskr. viršininkas Augustas Ramanauskas, buvęs Lietuvos policijos mokyklos viršininkas - nuo birželio 25 d. ("Aš sakiau, kad negerai darome." - anot Krygerio) vėliu tapo Lietuvos žemės ūkio reikalų generaliniu tarėju
* Telšių apskr. TDA viršininkas (komendantas) aviacijos majoras Alfonsas Svilas, gimęs 1906 m., - nuo birželio 25 d. - [[http://www.plienosparnai.lt/page.php?52 | Plieno sparnai]], LF vadui Ambrazevičiui pavaldžios "Kęstučio" organizacijos [[http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2005/01/19/istving_01.html | Telšių apygardos štabo viršininkas]]
* Plungės LAF vadas ir TDA viršininka leit. Povilas Alimas
* Telšių apskr. ligoninės direktorius dr.gyd. [[http://www.mke.lt/Leonardas_Plechavi%C4%8Dius | Leonardas Plechavičius]] - kaip gydytojas ištyrė bolševikų vykdytų Rainių žudynių lavonus, apie tai paskui pasakojo JAV kongresui.
* Lietuvos Banko Telšių skyriaus direktorius Jurkus
* Mažeikių apskrities viršininkas, karo komendantas, pulkininkas? Krygeris mini
* Biržų apskrities viršininkas Zovė pasakojo apie Požėlą
* Bronius Pauža - Krygerio minimas ryšium su Mažeikiais?
* Vladas Pauža - Greimo draugas, mokytojas, redagavo "Tėvynę", vėliau Šiaulių burmistro pavaduotojas
* Mažeikių chirurgas P.
* Alsėdžių klebonas 1943 metais suimtas už pamokslą palaikantį neregistruojančius. Blynas ps.508
* ltn.Paulauskas? Telšių priverčiamojo darbo stovyklos viršininkas
* Klemensas Brunius - [[http://www.voruta.lt/lietuvos-savanoris-is-margiu-kaimo/ | jo šeima]] - iš prie Žardelių kaimo, kur Ropas buvo dvarininkas
* [[http://www.skrastas.lt/?data=2013-03-29&rub=1146671142&id=1361466887&pried=2013-02-22 | Juozas Gobis]]
* Jurgis Gobis - Pavilnyje LAF
* plk.ltn.Balys Svilas, LF "Kęstučio" vadovas Telšiams ir Kretingai, susitiko su V.Stoniu

JonasNoreikaTinklas


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 balandžio 28 d., 16:22