调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Mintys.JonoNoreikosValiaIrGalia istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2018 spalio 22 d., 20:23 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 15-21 eilutės:
* Žemaičių žemė Nr.4 -
** kova su gandų skelbėjais "Juk pačiuose Telšiuose nuolat plinta įvairūs paniką tarp žmonių kelią gandai apie galimas ar buvusias skerdynes."
** socialinis teisingumas nacių Vokietijos pavyzdžiu
** "Mes turime visiems laikams atsisveikinti su baltarankiais ponaičiais, kurie galėjo lazdelę apie ranką sukdami ir tėvelio dažniausiai nešvariu būdu sukrautą turtą eikvodami naudotis gyvenimo saldumynais ir išnaudoti bei piktinti dirbančiuosius."
** "Štai viena buvusi kelių šimtų ha savininkė rašo net į laikraštį korespondenciją ir siūlo kogreičiausiai išmėtyti iš buv.dvarą naujakurius, štai vėl ištisa kompanija buv.dvarininkų landžioja po valdžios įstaigas ir įkyriai reikalauja savo turto greičiausio gražinimo. Nei vienas jų neužsimena, kur turi dingti tie išmestieji naujakuriai ar kiti darbo žmonės."
** "Negalima taip pat pasidžiaugti ir dalies dvasininkų laikysena. Vietoj rūpinęsi žmonių paguoda ir parama, ne vienas jų net per daug greitai ir stropiai rūpinasi savo materialinėmis gėrybėmis. ... Laikas užmiršti apie senovės gražinimą, nes gyvenimas stato naujus reikalavimus."
** bažnyčią sudraudė
Ištrinta 16 eilutė:
* Prašymas karo belaisvių
Pakeistos 18-20 eilutės iš
* Surado darbą žmonai.
į:
Papildomi
* Žemaičių žemė Nr.4
Pridėtos 22-30 eilutės:
* Prašymas karo
* Surado darbą žmonai.
* Žemaičių žemė Nr.4 -
** kova su gandų skelbėjais "Juk pačiuose Telšiuose nuolat plinta įvairūs paniką tarp žmonių kelią gandai apie galimas ar buvusias skerdynes."
** socialinis teisingumas nacių Vokietijos pavyzdžiu
** "Mes turime visiems laikams atsisveikinti su baltarankiais ponaičiais, kurie galėjo lazdelę apie ranką sukdami ir tėvelio dažniausiai nešvariu būdu sukrautą turtą eikvodami naudotis gyvenimo saldumynais ir išnaudoti bei piktinti dirbančiuosius."
** "Štai viena buvusi kelių šimtų ha savininkė rašo net į laikraštį korespondenciją ir siūlo kogreičiausiai išmėtyti iš buv.dvarą naujakurius, štai vėl ištisa kompanija buv.dvarininkų landžioja po valdžios įstaigas ir įkyriai reikalauja savo turto greičiausio gražinimo. Nei vienas jų neužsimena, kur turi dingti tie išmestieji naujakuriai ar kiti darbo žmonės."
** "Negalima taip pat pasidžiaugti ir dalies dvasininkų laikysena. Vietoj rūpinęsi žmonių paguoda ir parama, ne vienas jų net per daug greitai ir stropiai rūpinasi savo materialinėmis gėrybėmis. ... Laikas užmiršti apie senovės gražinimą, nes gyvenimas stato naujus reikalavimus."
** bažnyčią sudraudė
2018 spalio 21 d., 20:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 96 eilutė iš:
į:
* Druskininkų policijos vadas - priskyrė valsčiui kelis kaimus liepos 17 d. Nr.1
2018 spalio 21 d., 19:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 26-27 eilutės:
* Surado darbą žmonai.
* Siekė kartu būti miesto ir apskrities viršininku, jam Gewecke neleido.
2018 spalio 21 d., 19:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 41-42 eilutės iš
į:
Šiauliuose
* Tryškiai
Pakeista 93 eilutė iš:
*
į:
* Kelmės žydų keldinimas
2018 spalio 21 d., 19:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 25 eilutė:
* Nuotrauka Mardosų kaime - jis tuomet gyveno Plungėje.
2018 spalio 21 d., 18:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 102-104 eilutės iš
* Lohse ginčas
į:
* Lohse ginčas

* Ostlando reicho komisaras Heinrichas Lohse 1941 m. rugpjūčio 13 d. paskelbė laikinąsias direktyvas dėl elgesio su Ostlando reicho komisariato teritorijoje gyvenusiais žydais. Jose buvo nurodyta, kad kaimiškos vietovės turi būti išvalytos nuo žydų.
2018 spalio 21 d., 18:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 11 eilutė iš:
Jono Noreikos valią parodo
į:
Jono Noreikos valią parodo - jo gyvenimo tema - nesuskaldoma vienybė - ir būtent jisai apibrėžia tą vienybę
2018 spalio 21 d., 18:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 60 eilutė:
* seniūnai paskelbė mobilizaciją Plungėje, panašiai Telšiuose
2018 spalio 21 d., 18:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 59 eilutė:
* ŽŽ paskelbė LLV vardu atsišaukimą
2018 spalio 21 d., 18:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 88 eilutė iš:
į:
* Blynas - provincijos spauda
2018 spalio 21 d., 18:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 76 eilutė:
Pridėtos 78-79 eilutės:
* Gewecke susitarimas
* Šiauliai "Tėvynė" - šalin žydus (liepos mėn.) - žydų panaudojimas (rugpjūčio mėn.)
Pakeistos 89-90 eilutės iš
į:
*
Ištrinta 95 eilutė:
* Gewecke susitarimas
2018 spalio 21 d., 17:14 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 16-22 eilutės iš
* Žemaičių žemė Nr.4 - bažnyčią sudraudė
į:
* Žemaičių žemė Nr.4 -
** kova su gandų skelbėjais "Juk pačiuose Telšiuose nuolat plinta įvairūs paniką tarp žmonių kelią gandai apie galimas ar buvusias skerdynes."
** socialinis teisingumas nacių Vokietijos pavyzdžiu
** "Mes turime visiems laikams atsisveikinti su baltarankiais ponaičiais, kurie galėjo lazdelę apie ranką sukdami ir tėvelio dažniausiai nešvariu būdu sukrautą turtą eikvodami naudotis gyvenimo saldumynais ir išnaudoti bei piktinti dirbančiuosius."
** "Štai viena buvusi kelių šimtų ha savininkė rašo net į laikraštį korespondenciją ir siūlo kogreičiausiai išmėtyti iš buv.dvarą naujakurius, štai vėl ištisa kompanija buv.dvarininkų landžioja po valdžios įstaigas ir įkyriai reikalauja savo turto greičiausio gražinimo. Nei vienas jų neužsimena, kur turi dingti tie išmestieji naujakuriai ar kiti darbo žmonės."
** "Negalima taip pat pasidžiaugti ir dalies dvasininkų laikysena. Vietoj rūpinęsi žmonių paguoda ir parama, ne vienas jų net per daug greitai ir stropiai rūpinasi savo materialinėmis gėrybėmis. ... Laikas užmiršti apie senovės gražinimą, nes gyvenimas stato naujus reikalavimus."
**
bažnyčią sudraudė
2018 spalio 21 d., 17:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 28 eilutė iš:
* Žemaičių žemė Nr.
į:
* Žemaičių žemė Nr.6
2018 spalio 21 d., 16:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 51-52 eilutės:
* Taškūną atleido iš pareigų
* lietuvius patys suėmė ir sušaudė - vokietis užtarė Jankauską, Jėgeris rašo kaip paleido lietuvius
2018 spalio 21 d., 16:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 61-62 eilutės:
* Lietuvių nacionalistų programa birželio 14-15 d.
* Alytaus valdininkų pasiūlymas
Pridėta 67 eilutė:
Pridėtos 76-77 eilutės:
* Kauno geto steigimas
2018 spalio 21 d., 16:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 69 eilutė:
* Atleido Urbaitį (vertė jį pasilikti) ir skyrė Noreiką - žinojo, koks likimas laukė žydų.
2018 spalio 21 d., 16:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 59-68 eilutės iš
* Žydų padėties nuostatai, Mackevičiaus ir Ambrazevičiaus aptarimai,
į:
lietuvių valia
* Matulionio pasisakymas - lietuviai susiskaldę
* Kurklietis apie išžudymą - jokių nuopelnų nepriskiria vokiečiams
* Škirpa, Lozoraitis, Klimas
* Skvireckas

lietuvių galia
* Bobelio įsiterpimas Kauno VII forte, išgelbėjo veteranus, vaikus ir moteris
* Klimaičio sudraudimas
* Žydų padėties nuostatai, Mackevičiaus ir Ambrazevičiaus aptarimai, Vyčio kryžiaus žydų užstojimas (Palčiauskas ir Kviecinskas), Šeduvoje
Pakeistos 70-73 eilutės iš
į:
* Pyragius, Taunys, Šimkus "Drauge"
* kurija atsisakė svarstyti
Pridėta 77 eilutė:
* Gewecke susitarimas
Pakeistos 81-82 eilutės iš
*
į:
* Norkaus sumušimas
* Lohse ginčas
2018 spalio 21 d., 16:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 49-50 eilutės:
* žydų turto dalybos
* žydus pasiima ir gražina
2018 spalio 21 d., 16:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 38-54 eilutės iš
į:
* Štalekerio ataskaita - 30 vokiečių atsakė už 42,000 žydų išžudymą
* pirmieji pradėjo sušaudyti - Plungė ir Telšiai net neminimi Jėgerio ataskaitoje
* paskutiniai baigė šušaudyti
* Binkienė: tris mėnesius atidėjo žydų sušaudymą
* mobilizavo lietuvius - Pakalniškis, kitų parodymai
* priesaikos
* visos apskrities išžudymo eiga - kaip atvyko į Telšius
* žydai ėjo pas Ramanauską ir vyskupą
* Alsėdžiuose - baltaraiščiai
* lietuviai pasiimdavo iš geto ir gražindavo
* šventės - karinės eisenos -

Vokiečių nebuvimas
* Vilutis - kada vokiečiai pasirodė
* Algminas
*
Pakeistos 57-58 eilutės iš
[+Vokiečių okupantų valia ir galia+]
į:
* Žydų padėties nuostatai, Mackevičiaus ir Ambrazevičiaus aptarimai,
* Pyragius apie Jėgerį

[
+Vokiečių okupantų valia ir galia+]

Kad nebuvo aiškaus įsakymo išžudyti žydus parodo:
* Hamanas išgelbėjo žydą
* Kramerio pokalbis su Jėgeriu
* Pohl raštas Bobeliui
*
2018 spalio 21 d., 16:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 14-16 eilutės iš
* Žemaičių žemė Nr.5
į:
* Jo ugninga kalba
* Jo leidžiamas laikraštis - Žemaičių žemė
Nr.5
* Žemaičių žemė Nr.4 - bažnyčią sudraudė
* Priverčiamojo darbo įstaigos sumanymas
* Prašymas karo belaisvių
Pakeista 22 eilutė iš:
* malonės prašymai
į:
* malonės prašymai - išgelbėjo vyskupų užtartą Žūtautą.
2018 spalio 21 d., 16:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 17 eilutė iš:
Jonas Noreika buvo aukščiausia valdžia Telšių apskrityje. Tai lėmė jo geri ryšiai su vokiečiais; jo platūs ryšiai su lietuviais rengiant sukilimą, tiek Lietuvoje, tiek Vokietijoje; taip pat susėmimas vyresniųjų karininkų Telšių krašte. Jisai 1941 m. vasarą tebuvo 30 metų amžiaus ir neturėjo jokios patirties politinėse pareigose.
į:
Jonas Noreika buvo aukščiausia valdžia Telšių apskrityje. Tai iš tiesų stebėtina, nes jisai 1941 m. vasarą tebuvo 30 metų amžiaus ir neturėjo jokios patirties politinėse pareigose. Jo iškilimą lėmė ne tik jo užsidegimas, bet pirmiausiai, jo geri ryšiai su vokiečiais; jo platūs ryšiai su lietuviais rengiant sukilimą, tiek Lietuvoje, tiek Vokietijoje; taip pat tai, kad sovietai prieš karą Telšių krašte susėmė vyresniuosius karininkus.
2018 spalio 21 d., 16:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 17 eilutė iš:
Jonas Noreika buvo aukščiausia valdžia Telšių apskrityje
į:
Jonas Noreika buvo aukščiausia valdžia Telšių apskrityje. Tai lėmė jo geri ryšiai su vokiečiais; jo platūs ryšiai su lietuviais rengiant sukilimą, tiek Lietuvoje, tiek Vokietijoje; taip pat susėmimas vyresniųjų karininkų Telšių krašte. Jisai 1941 m. vasarą tebuvo 30 metų amžiaus ir neturėjo jokios patirties politinėse pareigose.
2018 spalio 21 d., 16:21 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 0 eilutė:
Pridėtos 10-29 eilutės:

Jono Noreikos valią parodo
* Pakelk galvą, lietuvi!!!
* Autoritarinės politikos vaisingumas
* Žemaičių žemė Nr.5


Jonas Noreika buvo aukščiausia valdžia Telšių apskrityje
* malonės prašymai
* pirmas pasirašė
* Krygeris apie Ramanauską
* Žemaičių žemės delegacija
* Žemaičių žemė Nr.5 - manifestacija Telšiuose
* vandens sporto šventė
* Žemaičių žemė Nr.
* "valdžia" pasiėmė spaustuvę
* būtent jisai dalino leidimus nešioti ginklus
* jisai laikomas aukščiausiu sukilėliu
** jo pavaduotojas Juodikis buvo laikomas aukščiausiu
2018 spalio 21 d., 16:12 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 1 eilutė:
Pakeistos 5-19 eilutės iš
* Vokiečių okupantų valia ir galia
į:
* Vokiečių okupantų valia ir galia
[+Jono Noreikos valia ir galia+]


[+Telšių apskrities lietuvių valia ir galia+]


[+Lietuvos lietuvių valia ir galia+]


[+Vokiečių okupantų valia ir galia+]
2018 spalio 21 d., 16:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-6 eilutės:


* Jono Noreikos valia ir galia
* Telšių apskrities lietuvių valia ir galia
* Lietuvos lietuvių valia ir galia
* Vokiečių okupantų valia ir galia

JonoNoreikosValiaIrGalia


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 spalio 22 d., 20:23