神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Mintys.Laipsnynas istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2022 rugsėjo 08 d., 20:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 200-205 eilutės:

Išraiška veda į turinį - Kiparskio laipsnynas - agentas (turinys), kam (?), vieta (išraiška?)

Laipsnynu žmogus išeina už savęs iš savęs, tad į netuščią apimtį (viską, betką, kažką) ir į troškimo papildinį.

Laipsnynas išsako trejybinį valios santykį (Aš - Tu - Kitas) vieno asmens akimis (Mano - poreikiais arba Tavo - linksniais arba Kito - matematikos įrodymų būdais).
2022 rugsėjo 08 d., 20:14 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 184-199 eilutės:

Abejonės ir linksniai
* patinka - vardininkas
* reikia - naudininkas
* tikra - galininkas
* keblu - įnagininkas
* protinga - kilmininkas
* teisinga - vietininkas

Troškimo jausmai ir įrodymai
* liūdna - morfizmas
* keista - indukcija
* baisu - algoritmo konstravimas
* puiku - substitucija
* laiminga - atvejų nagrinėjimas
* bjauru - konstravimas
2022 birželio 04 d., 16:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 146-159 eilutės:

||aplinkybė||(be santvarkos)||(santvarkoje)||
----
||būtina||šlovė||meilė||
||tikra||ketinimas||darbas||
||galima||pavyzdys||įsakymas||
----
||asmuo||vardininkas||įnagininkas||
||daiktas||naudininkas||kilmininkas||
||eiga||galininkas||vietininkas||
----
||daugis||morfizmas||substitucija||
||visybė||indukcija||atvejų nagrinėjimas||
||vienis||algoritmo konstravimas||konstravimas||
2022 birželio 04 d., 16:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 53 eilutė:
* Laipsnynas išsako pakopas tarp teiginių "Dievas yra Dievas" ir "Dievas yra gerumas".
2022 birželio 04 d., 16:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 18 eilutė:
* Kaip laipsnynai susiję su dvejybės ir trejybės atvaizdais?
2022 birželio 03 d., 19:57 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 165-208 eilutės:


---------

Šešios ašys yra visos vieningos, yra tai, kas vieninga, kas priima savo priešingybę, neatskirta nuo jos. Paprastai, kiekvienas daiktas, reikalas, žodis, įvykis yra atikirstas nuo savo priešingybės, o ašys neatkirstos. Taip bene iškyla kalba, išskiriant kas atskirta ir kas neatskirta, kas apibrėžta, laike ir vietoje, ir kas neapibrėžta, visuotina, begalybėje, be aplinkybių.

Yra vienų-vienumo laipsniai.

(different - viskas visvien) Yra viena <=> sakome, tvirtiname, kad yra viena (same - priešingybės greta) (ir tai ir tai yra viena - ir tai reikalauja permąstymo?) [Tai siejimas nulybės ir vienybės]

Šešios ašys yra neigiamas skaičiavimas, ko nėra, kas atsiveria. Dievu (-1) viskas yra viena - tai kaip jis nusistato, vykdo, permąsto, kaip jis yra ir nėra. Toliau, bene išsiskiria vidinis nevieningumas kitame (-2), manyje (-3), toliau meilėje (-4), bendrystėje (-5), požiūryje (-6). Tai yra padalinimų papildiniai, septynerybės, šešerybės, penkerybės, ketverybės, trejybės, dvejybės, išsakantys, išsakyti ko nėra, kas primesta. Papildinių neturi tik nulybė ir vienybė, berods jos pačios sau papildiniai? Nulybė nulybei ir nulybė vienybei? Vienumas išreiškiamas tuo, ko nėra. Kalbėti iš širdies, tai sutapti savimi, tuo pačiu būti ir nebūti. Žvelgiant neigiamai, nėra skirtumo tarp dvasios ir sistemos, tarp nulybės ir vienybės, jos sutampa. Žvelgiant teigiamai, jos nesutampa, jos išsiskiria.

Dievas, kitas, aš (sutampa, kas yra ir ko nėra)
* Dievas
* kitas: išsiskiria kito mąstymas (ką tiki, ko link bręsta) ir buvimas (kaip yra, Dievo priėmimas jį varžančių aplinkybių)
* aš: išsiskiria dar ir veikimas, kaip dalyvaujame, siejame Dievą ir kitą

Meilė, bendrystė, požiūris
* Meilė - sutampa buvimas ir veikimas? - bet išsiskiria kas yra ir ko nėra
* bendrystė - išsiskiria buvimas ir veikimas kur nėra
* požiūris - viskas išsiskiria

Tad ašys išreiškia vienumų vieningumą, bet vienas kitą išplėčia vienumų išskyrimais. Pavyzdžiui, kitas yra Dievas neDieve, aplinkybėse. Aš sieju Dievą ir kitą, kaip bendrai suprastas Dievas? Ar visa tai vystosi, kaip Dievo operacija +1 ? ar kaip?

Tai yra:
* vienumas glūdintis apskritai, sandaroje, nulybėje, Dieve: Dievas - tai sulygina nulybę ir trūkstamybę (lacksome) - tad klausimas naujai iškyla, koks vienumas tame glūdinčiame Dieve?
* vienumas glūdintis Dieve: kitas (naudininkas)
* vienumas glūdintis kitame: aš/tu
* vienumas glūdintis manyje/tavyje: meilė (Dievo papildinyje)
* vienumas glūdintis meilėje: bendrystė (kito papildinyje)
* vienumas glūdintis bendrystėje: požiūris (mano/tavo papildinyje)
Žodžiu, kryptis -1 vis bręsta gilyn, ieškant vienumo vienume. Vienumas požiūryje baigtųsi vienybe (išoriniu vienumu), tad sutampa vidus ir išorė, dvasia ir sandara, tarsi apsiverčia paviršius. Tad galim tokiu atveju vadovautis gėriu, gerumu vietoj, kad Dievu, tad laipsnynas veda mus iš lygties Dievas yra Dievas į lygtį Dievas yra geras. Ir laipsnynas yra išgyventas trejybėje, sąmoningai, tad Dievas pirmame laipsnyje yra ne visai tas pats, kaip Dievas nuliniame laipsnyje, tai (vienybe) apimtasis Dievas, vidinis Dievas.

Ašimis išreikšta vienybė yra vieningumas, "unity", "anti-division", be požiūrių! tad kaip suprasti? Tai yra atliekami požiūriai. Tai yra įvairiai išreikšta atvaizdų vienybė, įvairių laipsnių. Tad kaip ji susijusi su laipsnynu? -1 + 1; -2 + 2; ir t.t. iki -6 + 6. Ir baigiasi požiūriu.

Padalinimai atsiranda Dievui mąstant dvejones, jas prisiimant. O laipsnynas iškyla ankščiau, visaregiu. Kaip jis ketveriopai suprantamas? Bene ketveriopai suprantant lygtį -1+1; ir t.t.

Aš esu penkerybės (erdvės/laiko) papildinys, rečiausiai aptinkamo padalinimo.

Vieningumai išreiškia vidinę sandarą (palyginti su išsiaiškinimų vidinę sandarą), o padalinimai, požiūriai išreiškia išorinę sandarą. Vidinės sandaros galutinis tikslas yra apibrėžti požiūrį. Vidinė sandara yra tai, ką prileidžiame.

Laipsnynas žinojimo rūmuose reiškiasi tiek paklusime (kur sutampa su ženklų savybėmis), dalyvauja visaregyje, tiek nepaklusime (kur išskiria rūpėjimą ir tikėjimą), dalyvauja aštuongubame kelyje. Laipsnynas išskiria rūpėjimą ir tikėjimą skirdamas vidinį (tikėjimą) ir išorinį (rūpėjimą) gyvenimą. Šešerybės atvaizdai tuo pačiu juos išskiria, vidinį ir išorinį požiūrį, jausmus ir dorybes.

Vienumo vienume seka baigiasi +2 (=-6) buvimu, užtat buvimas suvokiamas, kaip pagrindimas, besąlygiškumas, nors tai galima priimti sąlygiškai.
2022 birželio 03 d., 19:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 14 eilutė:
Laipsnyno ryšiai su sandaromis
Pakeistos 16-20 eilutės iš
* Kaip laipsnynai išsako vienumo pagrindus ir veiksmą -1 atveriantį ir puoselėjantį tarpą visumoje?
į:
* Kaip laipsnynai išsako vienumo pagrindus?
* Kaip laipsnynai išsako reiškmes
ir veiksmą -1 atveriantį ir puoselėjantį tarpą visumoje?

Matematikos įrodymo būdai
* Tirti kaip skirtingi matematikos įrodymo būdai panaudojami įrodyti tą pačią teoremą.
Ištrinta 23 eilutė:
* Palyginti linksnius su abejonėmis (bei dvejonėmis).
Pridėtos 25-31 eilutės:

Linksniai
* Palyginti linksnius su abejonėmis (bei dvejonėmis).

Poreikiai
* Ar poreikių netroškimui poreikiai patys sau yra laipsnynas?
* Kaip suprasti, kad lyginant su kitais netroškimais, poreikiai tarsi neturi laipsnyno, nors jie akivaizdžiai išrikiuoti laipsnynu?
Ištrintos 32-43 eilutės:
* Homologija iš Dievo į kitą? per mane/tave? Iš meilės (ne Dievo) į kertinę vertybę (asmeninį Dievą? ar asmeninę meilę)? Kaip suvokti Dievą susijusį su kertine vertybe? Ar sutampa ar tai priešingybė? Koks santykis tarp Dievo ir kertinės vertybės? Paklausti žmonių. Pavyzdžiui: Gyventi tiesa: savarankiškai, savanoriškai sutapti, paklusti su Dievo dvasia. Kertinė vertybė yra tai, kas būtina meilei.

Matematikos įrodymo būdai
* Tirti kaip skirtingi matematikos įrodymo būdai panaudojami įrodyti tą pačią teoremą.

Poreikiai
* Ar poreikių netroškimui poreikiai patys sau yra laipsnynas?
* Kaip suprasti, kad lyginant su kitais netroškimais, poreikiai tarsi neturi laipsnyno, nors jie akivaizdžiai išrikiuoti laipsnynu?

* Kaip laipsnynas susijęs su vienumo pagrindais?
* Kaip laipsnynas susijęs su reikšmėmis ir vyksmu -1 ?
2022 birželio 03 d., 19:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 13-14 eilutės iš
* Tirti kaip skirtingi matematikos įrodymo būdai panaudojami įrodyti tą pačią teoremą.
* Kaip suprasti, kad lyginant su kitais netroškimais, poreikiai tarsi neturi laipsnyno, nors jie akivaizdžiai išrikiuoti laipsnynu?
į:
Pridėtos 23-30 eilutės:

Matematikos įrodymo būdai
* Tirti kaip skirtingi matematikos įrodymo būdai panaudojami įrodyti tą pačią teoremą.

Poreikiai
* Ar poreikių netroškimui poreikiai patys sau yra laipsnynas?
* Kaip suprasti, kad lyginant su kitais netroškimais, poreikiai tarsi neturi laipsnyno, nors jie akivaizdžiai išrikiuoti laipsnynu?
Pridėtos 33-34 eilutės:
Pridėtos 117-118 eilutės:

Panašu, kad poreikių netroškimui (3+3) poreikiai patys sau yra laipsnynas. Abejonėms (3+3+1) laipsnynas yra linksniai, išgyventi veiksmu +1. Lūkesčiams (3+3+2) laipsnynas yra matematikos įrodymų būdai, kurių pagrindas būtų +2. O aštuongubame kelyje (3+3+3) laipsnynas yra tiesiog pavidalas, kuriame galima įstatyti vieną iš trijų laipsnynų.
2022 birželio 03 d., 19:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 24-25 eilutės:
* Kaip laipsnynas susijęs su vienumo pagrindais?
* Kaip laipsnynas susijęs su reikšmėmis ir vyksmu -1 ?
2022 birželio 03 d., 16:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 23 eilutė:
* Homologija iš Dievo į kitą? per mane/tave? Iš meilės (ne Dievo) į kertinę vertybę (asmeninį Dievą? ar asmeninę meilę)? Kaip suvokti Dievą susijusį su kertine vertybe? Ar sutampa ar tai priešingybė? Koks santykis tarp Dievo ir kertinės vertybės? Paklausti žmonių. Pavyzdžiui: Gyventi tiesa: savarankiškai, savanoriškai sutapti, paklusti su Dievo dvasia. Kertinė vertybė yra tai, kas būtina meilei.
Pakeistos 87-91 eilutės iš
į:
* Nulybė ir vienybė neturi papildinio. Laipsnynas tai papildinių sandara.
* Vienumas yra mylinčio Dievo bruožas, išeinančio už savęs, leidžiančio vienumui reikštis ne vien juo, bet ir plačiau.
* Vienumo rūšių laipsnynas bene išsako padalinimų poslinkių rinkinius. Juk šeši padalinimai (2,3,4,5,6) turi poslinkius.
Ištrintos 155-162 eilutės:
Nulybė ir vienybė neturi papildinio. Laipsnynas tai papildinių sandara.

Vienumas yra tad mylinčio Dievo bruožas, išeinantis už savęs, leidžiantis vienumui reikštis ne vien juo, bet ir plačiau.

Vienumo rūšių laipsnynas bene išsako padalinimų poslinkių rinkinius. Juk šeši padalinimai (2,3,4,5,6) turi poslinkius.

"Tėve mūsų" maldoje, pirmosios eilutės neigia vienybės atvaizdus, mat yra ryšys su Dievu, tad renkam Dievą vietoj savęs. O paskutinės eilutės neigia nulybės atvaizdus, mat neturim ryšio su Dievu. "Tėve mūsų" sieja vienybę su Aš, ir ji neigiama Mumis, juk tai Mūsų Dievas ir meldžiame už Mus. Bene pagrindimas sieja vienybę su Aš, o įvardijimas su Tu, o pasakojimas su Kitu.
Pakeistos 191-192 eilutės iš
yra penkerybės (erdvės/laiko) papildinys, rečiausiai aptinkamo padalinimo.
į:
esu penkerybės (erdvės/laiko) papildinys, rečiausiai aptinkamo padalinimo.
Ištrintos 197-198 eilutės:

Homologija iš Dievo į kitą? per mane/tave? Iš meilės (ne Dievo) į kertinę vertybę (asmeninį Dievą? ar asmeninę meilę)? Kaip suvokti Dievą susijusį su kertine vertybe? Ar sutampa ar tai priešingybė? Koks santykis tarp Dievo ir kertinės vertybės? Paklausti žmonių. Pavyzdžiui: Gyventi tiesa: savarankiškai, savanoriškai sutapti, paklusti su Dievo dvasia. Kertinė vertybė yra tai, kas būtina meilei.
2022 birželio 03 d., 16:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 73-75 eilutės iš
'''Laipsynas ir aštuongubas kelias'''
į:
'''Laipsnynas ir vienumo rūšys'''

Apžvelgiau klausimus, kuriuos klausiau, mąstydamas, kaip mes esame viena? Juos surūšiavau į šešias rūšis. Rūšys man priminė laipsnyną. Jas supratau, kaip pavadinimus, kaip sandarus požiūrius, vidinę sandarą.

* "Dievas" - tai Dievo vienumas 7bės papildinys -1bė
* "Kitas" - tai "Dievo" vienumas 6bės papildinys -2bė Kitas yra Dievo nebuvimo aplinkybė
* "Aš/Tu" - tai "Kito" vienumas 5bės papildinys -3bė Aš/Tu tai tarpininkas tarp Dievo ir Kito
* "Meilė" - tai "Aš/Tu" vienumas 4bės papildinys -4bė Mėilė tai Aš/Tu papildinys
* "Bendrystė" - tai "Meilės" vienumas 3bės papildinys -5bė
* "Požiūriai" - tai "Aš/Tu" vienumas 2bės papildinys -6bė

Šis laipsnynas atrodo giminingas trims atvejams. Įsivaizduoju jį taikant lygčiai Dievas yra Dievas ... Dievas yra geras. Tokią lygtį galima įvairiai suprasti, iš Dievo, veikėjo pusės (linksniai), iš lygties pusės (įrodymai), ar iš gerumo, sąlygų pusės (poreikiai).


'''Laipsnynas ir aštuongubas kelias'''

Aštuongubame kelyje laipsnynas sustato šešis tarpsnius tarp Dievo ir gerumo.
Ištrintos 92-93 eilutės:
Trys atvejai iškyla bene esant kalbai, įtraukiant Dievą iš kito lygmens. Aštuongubas kelias bene laipsnynu sieja tąjį Dievą su gerumu. Tad laipsnynas atitinkamai suveikia trejybe.
Pridėtos 100-101 eilutės:
Trys atvejai iškyla bene esant kalbai, įtraukiant Dievą iš kito lygmens. Aštuongubas kelias bene laipsnynu sieja tąjį Dievą su gerumu. Tad laipsnynas atitinkamai suveikia trejybe.
Ištrintos 149-161 eilutės:

'''Vienumo rūšys'''

Apžvelgiau klausimus, kuriuos klausiau, mąstydamas, kaip mes esame viena? Juos surūšiavau į šešias rūšis. Rūšys man priminė laipsnyną. Jas supratau, kaip pavadinimus, kaip sandarus požiūrius, vidinę sandarą.

* "Dievas" - tai Dievo vienumas 7bės papildinys -1bė
* "Kitas" - tai "Dievo" vienumas 6bės papildinys -2bė Kitas yra Dievo nebuvimo aplinkybė
* "Aš/Tu" - tai "Kito" vienumas 5bės papildinys -3bė Aš/Tu tai tarpininkas tarp Dievo ir Kito
* "Meilė" - tai "Aš/Tu" vienumas 4bės papildinys -4bė Mėilė tai Aš/Tu papildinys
* "Bendrystė" - tai "Meilės" vienumas 3bės papildinys -5bė
* "Požiūriai" - tai "Aš/Tu" vienumas 2bės papildinys -6bė

Šis laipsnynas atrodo giminingas trims atvejams. Įsivaizduoju jį taikant lygčiai Dievas yra Dievas ... Dievas yra geras. Tokią lygtį galima įvairiai suprasti, iš Dievo, veikėjo pusės (linksniai), iš lygties pusės (įrodymai), ar iš gerumo, sąlygų pusės (poreikiai).
2022 birželio 03 d., 16:17 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 73-79 eilutės:
'''Laipsynas ir aštuongubas kelias'''


Aštuongubas kelias sieja laipsnyną su ženklų savybėmis. Laipsnynas išsako vidinę sandarą, vidinį vienumą, o ženklų savybės išsako išorinę sandarą, išorinį vienumą, tad jų siejimas yra esminis.

Trys atvejai iškyla bene esant kalbai, įtraukiant Dievą iš kito lygmens. Aštuongubas kelias bene laipsnynu sieja tąjį Dievą su gerumu. Tad laipsnynas atitinkamai suveikia trejybe.
Pakeistos 83-87 eilutės iš
* Tėvė mūsų - matematikos įrodymų būdų laipsnynas - pagrindimui
* Šv.Petro raktuose į dangų - Kiparskių linksnių laipsnynas - įvardijimui
* Palaiminimuose - Maslow poreikių
laipsnynas - pasakojimui
į:
* Tėvė mūsų - matematikos įrodymų būdų laipsnynas - pagrindimui - veda nuo Kažko į Nieką (kas rūpi)
* Šv.Petro raktuose į dangų - Kiparskių linksnių
laipsnynas - įvardijimui - veda nuo Betko į Nieką (kas reiškia)
* Palaiminimuose - Maslow poreikių laipsnynas -
pasakojimui - veda nuo Visko į Nieką (kas įvyksta)
Pakeistos 120-128 eilutės iš
Expectations are given by the gradation of methods of mathematical proof: morphism, induction, algorithm construction, substitution, examination of cases, construction. These seem to define the various kinds of goodness:

* morphism is the goodness of God
* induction is the goodness of gift
* algorithm construction is the goodness of quality
* substitution is the goodness of person
* examination of cases is the goodness of deed
* construction is the goodness of word
į:
Lūkesčius grindžia trejybės atvaizdas daugis-visybė-vienis, tad matematikos įrodymo būdų laipsnynas, nusakantis įvairias gerumo rūšis:

* morfizmas išreiškia Dievo gerumą
* indukcija išreiškia dovanos gerumą
* algoritmo konstravimas išreiškia savybės gerumą
* substitucija išreiškia žmogaus gerumą
* atvejų nagrinėjimas išreiškia darbo gerumą
* konstravimas išreiškia žodžio gerumą
Ištrintos 133-142 eilutės:

Aštuongubas kelias sieja laipsnyną su ženklų savybėmis. Laipsnynas išsako vidinę sandarą, vidinį vienumą, o ženklų savybės išsako išorinę sandarą, išorinį vienumą, tad jų siejimas yra esminis.


Trys atvejai iškyla bene esant kalbai, įtraukiant Dievą iš kito lygmens. Aštuongubas kelias bene laipsnynu sieja tąjį Dievą su gerumu. Tad laipsnynas atitinkamai suveikia trejybe.
2022 birželio 03 d., 16:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 81 eilutė iš:
Poreikiai
į:
Poreikiai (būtina, tikra, galima)
Pakeista 89 eilutė iš:
Linksniai
į:
Linksniai (asmuo, daiktas, eiga)
Pakeista 98 eilutė iš:
Matematikos įrodymo būdai
į:
Matematikos įrodymo būdai (daugis, visybė, vienis)
Pakeistos 114-115 eilutės iš
į:
Expectations are given by the gradation of methods of mathematical proof: morphism, induction, algorithm construction, substitution, examination of cases, construction. These seem to define the various kinds of goodness:

* morphism is the goodness of God
* induction is the goodness of gift
* algorithm construction is the goodness of quality
* substitution is the goodness of person
* examination of cases is the goodness of deed
* construction is the goodness of word

The Wishing-for-anything is expressed by subject-object-process and the Not is the distinction of their being without or within a system.

They interpolate between Something and Nothing, so that first God is taken as something, then as morphism, then as induction, then weaker and weaker methods of proof, until finally God is nothing.

Note that ''proof by contradiction'' is, in some sense, part of every proof, or at least, simply shifts the line of thinking, whether we're on the suppose X thread, or the suppose not X thread.


Ištrintos 204-237 eilutės:

'''Įrodymo būdai (Abejotinos mintys)'''

Expectations are given by the gradation of methods of mathematical proof: morphism, induction, algorithm construction, substitution, examination of cases, construction. These seem to define the various kinds of goodness:

* morphism is the goodness of God
* induction is the goodness of gift
* algorithm construction is the goodness of quality
* substitution is the goodness of person
* examination of cases is the goodness of deed
* construction is the goodness of word

The Wishing-for-anything is expressed by subject-object-process and the Not is the distinction of their being without or within a system.

|| ||without system ||within system||
||many ||morphism ||substitution||
||all ||induction ||examination of cases||
||one ||construction of algorithm ||construction||

The six methods of proof are:

* morphism
* induction
* algorithm construction

outside any system, and then within a system, analogously:

* substitution
* examination of cases
* construction

These are the methods that I'm aware of through my mathematical studies. They are an example of what I call a {{Gradation}}, and I think they are the gradation for {{Argumentation}} and I think they provide the structural backbone for the middle six lines of OurFather, where I think they interpolate between {{Something}} and {{Nothing}}, so that first God is taken as something, then as morphism, then as induction, then weaker and weaker methods of proof, until finally God is nothing.

Note that ''proof by contradiction'' is, in some sense, part of every proof, or at least, simply shifts the line of thinking, whether we're on the suppose X thread, or the suppose not X thread.
2022 birželio 03 d., 15:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 96-97 eilutės iš

Įrodymai
į:
Pirmuose trijuose linksniuose valia veikia tiesiogiai, o antruose trijuose linksniuose aukštesnė valia veikia iš už santvarkos per žemesnę valią santvarkoje.

Matematikos įrodymo būdai
Pridėta 105 eilutė:
Pirmi trys įrodymo būdai veikia tiesiogiai, be santvarkos, o kiti trys įrodymo būdai veikia nusakytoje santvarkoje.
2022 birželio 03 d., 15:49 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 250 eilutė:
Pridėtos 253-260 eilutės:
2022.06.01 A: Kaip [[laipsnynas | laipsnynai]] susiję su trejybėm?

D: Laipsnynai išreiškia Dievo valią ir jos santykį su žmogaus valia. Abi valios gali sutapti. Tuomet Dievas tiesiogiai gyvena žmogumi. Arba abi valios gali būti atskiros. Tuomet Dievo valia yra už žmogaus valios. Tuomet Dievas gyvena žmogumi netiesiogiai. Laipsnynai nusako būdus išeiti už savęs sukuriant, išplečiant ir perprantant save. Išmąstysi tai, tačiau akivaizdu, kad savastis skirtingai suprantama išėjimo už savęs pradžioje, viduryje ir pabaigoje, ir tai nusako kartu atitinkamus trejybės poslinkius. Tad kiekviename trejybės poslinkyje slypi trejybė, ir ta trejybė nusako trejybės ratą ir prie jų prisideda trejybės ratas ir tai yra keturi trejybės atvaizdai.

2022.05.28 A: Koks [[laipsnynas | laipsnyno]] vaidmuo trijose kalbose?

D: Trimis kalbomis atjaučiu susiskaldymą į Mane, Tave ir Kitą. Juos jungia ir suveda ryšys tarp Dievo ir gerumo. Laipsnynas išsako kaip Dievas glūdi trijų asmenų lygtyje, tiek lygtimi tiesiogiai kaip Dievas, tiek jam atsiskyrus nuo gerumo, taip kad jisai už lygties, o lygtyje veikia gerumas, Dievas santvarkoje. Tokiu būdu Dievas aprėpia asmenų santykių galimybes ir suveda asmenis.
Pakeista 263 eilutė iš:
>>
į:
>><<
2022 birželio 02 d., 17:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 22 eilutė iš:
* Palyginti laipsnyną su šešerybe (poreikių tenkinimais) ir jos atvaizdais (jų tarpe: paklusimu, tikėjimu, rūpėjimu).
į:
* Palyginti laipsnyną su šešerybe (poreikių tenkinimais) ir jos atvaizdais (bei požiūriais, kaip antai: paklusimu, tikėjimu, rūpėjimu).
2022 birželio 02 d., 17:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 22 eilutė iš:
* Palyginti laipsnyną su šešerybe (poreikių tenkinimais) ir jos atvaizdais.
į:
* Palyginti laipsnyną su šešerybe (poreikių tenkinimais) ir jos atvaizdais (jų tarpe: paklusimu, tikėjimu, rūpėjimu).
2022 birželio 02 d., 17:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 20-22 eilutės:
* Palyginti linksnius su abejonėmis (bei dvejonėmis).
* Palyginti matematikos įrodymo būdus su lūkesčiais (bei jausminiais atsiliepimais, gėrio kryptimis, būdais kaip kas nuveikiama).
* Palyginti laipsnyną su šešerybe (poreikių tenkinimais) ir jos atvaizdais.
Pakeistos 62-63 eilutės iš
į:
* Šešerybės atvaizdais suvokiau jausmus/dorybes ir vidines/išorines vertybes iškylančius Platono, šv.Pauliaus ir savo gyvenimo prasmės lygtyse, kurios išsakytos trejybe išgyventa ketverybe. Jų pavaizduotą šešerybę supratau kaip išreiškiančią poreikių dėsnius: laikykis ko turi, gauk daugiau kaip reikia, venk kraštutinumų, rinkis gerą vietoj blogo, rinkis geresnį vietoj blogesnio, rinkis geriausią vietoj visų kitų. Šešerybę suprantu kaip dorybės pagrindą.
Pakeistos 119-121 eilutės iš
Palyginti su abejonėmis (bei dvejonėmis) ir su lūkesčiais (bei jausminiais atsiliepimais, gėrio kryptimis, būdais kaip kas nuveikiama).

Palyginti su šešerybe ir jos atvaizdais. Šešerybės atvaizdais suvokiau jausmus/dorybes ir vidines/išorines vertybes iškylančius Platono, šv.Pauliaus ir savo gyvenimo prasmės lygtyse, kurios išsakytos trejybe išgyventa ketverybe. Jų pavaizduotą šešerybę supratau kaip išreiškiančią poreikių dėsnius: laikykis ko turi, gauk daugiau kaip reikia, venk kraštutinumų, rinkis gerą vietoj blogo, rinkis geresnį vietoj blogesnio, rinkis geriausią vietoj visų kitų. Šešerybę suprantu kaip dorybės pagrindą.
į:
2022 birželio 02 d., 17:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 51-52 eilutės iš
* Laipsnynai išsako vienumo pagrindus.
į:
* Laipsnynai išsako vienumo pagrindus. Kiekvienas padalinimas savaip grindžia visumos vienumą.
* Laipsnynas išsako padalinimų raidą. Ta raida (veiksmas +1) išgyvenama (savo visuma) laipsnynu. Pirmi trys kyla nuorodomis į tai, kas už santvarkos. Kiti trys (pradedant ketverybe) rodo į tarpą, į trūkumą, į papildinį santvarkoje.
* Laipsnynas (aplinkybėmis) išsako įmanomus tarpinius žingsnius, o tai dangaus karalystės, skurdžiadvasių pagrindas. Apimtys taipogi yra tai, kas reikalinga žingsniams
.
Pakeistos 58-59 eilutės iš
į:
* Laipsnynu reiškiasi tiek X->Y, tiek reiškinys-aplinka (valia viduje, valia išorėje), gal tiek ir sąsaja, tad 3x2x1. O asmens lygtis yra keturlypė, 4, ir iškyla bene visaregyje.
Pakeistos 76-91 eilutės iš
Matematikos įrodymo būdai išsako apimtis kuriose vyksta įrodymas. Pavyzdžiui, indukcija veikia ten kur yra baigtiniai (ar kaip nors prieinami) indeksai. Tuo tarpu bijekcija taikoma plačiau, tai galingesnė priemonė.


Laipsnynas išsako padalinimų raidą. Ta raida (veiksmas +1) išgyvenama (savo visuma) laipsnynu. Pirmi trys kyla nuorodomis į tai, kas už santvarkos. Kiti trys (pradedant ketverybe) rodo į tarpą, į trūkumą, į papildinį santvarkoje.

Laipsnynas (aplinkybėmis) išsako įmanomus tarpinius žingsnius, o tai dangaus karalystės, skurdžiadvasių pagrindas. Apimtys taipogi yra tai, kas reikalinga žingsniams.

Laipsnynu reiškiasi tiek X->Y, tiek reiškinys-aplinka (valia viduje, valia išorėje), gal tiek ir sąsaja, tad 3x2x1. O asmens lygtis yra keturlypė, 4, ir iškyla bene visaregyje.


Aštuongubas kelias sieja laipsnyną su ženklų savybėmis. Laipsnynas išsako vidinę sandarą, vidinį vienumą, o ženklų savybės išsako išorinę sandarą, išorinį vienumą, tad jų siejimas yra esminis.
į:
Pridėtos 101-112 eilutės:
'''Matematikos įrodymo būdai'''

Įrodymo būdai remiasi esama aksiomų sistema. Tad matematikos įrodymų būdai galėtų būti būtent tie šeši išsiaiškinimo būdai kurie yra santvarkoje, kaip kad atjautos.

Matematikos įrodymo būdai išsako apimtis kuriose vyksta įrodymas. Pavyzdžiui, indukcija veikia ten kur yra baigtiniai (ar kaip nors prieinami) indeksai. Tuo tarpu bijekcija taikoma plačiau, tai galingesnė priemonė.
Aštuongubas kelias sieja laipsnyną su ženklų savybėmis. Laipsnynas išsako vidinę sandarą, vidinį vienumą, o ženklų savybės išsako išorinę sandarą, išorinį vienumą, tad jų siejimas yra esminis.
Pridėtos 185-220 eilutės:
'''Įrodymo būdai (Abejotinos mintys)'''

Expectations are given by the gradation of methods of mathematical proof: morphism, induction, algorithm construction, substitution, examination of cases, construction. These seem to define the various kinds of goodness:

* morphism is the goodness of God
* induction is the goodness of gift
* algorithm construction is the goodness of quality
* substitution is the goodness of person
* examination of cases is the goodness of deed
* construction is the goodness of word

The Wishing-for-anything is expressed by subject-object-process and the Not is the distinction of their being without or within a system.

|| ||without system ||within system||
||many ||morphism ||substitution||
||all ||induction ||examination of cases||
||one ||construction of algorithm ||construction||

The six methods of proof are:

* morphism
* induction
* algorithm construction

outside any system, and then within a system, analogously:

* substitution
* examination of cases
* construction

These are the methods that I'm aware of through my mathematical studies. They are an example of what I call a {{Gradation}}, and I think they are the gradation for {{Argumentation}} and I think they provide the structural backbone for the middle six lines of OurFather, where I think they interpolate between {{Something}} and {{Nothing}}, so that first God is taken as something, then as morphism, then as induction, then weaker and weaker methods of proof, until finally God is nothing.

Note that ''proof by contradiction'' is, in some sense, part of every proof, or at least, simply shifts the line of thinking, whether we're on the suppose X thread, or the suppose not X thread.

'''Užrašai'''
Pakeistos 222-223 eilutės iš
į:
---------------------------------
Ištrintos 248-288 eilutės:

>><<

'''Įrodymo būdai'''


===Dubious thoughts===

Expectations are given by the gradation of methods of mathematical proof: morphism, induction, algorithm construction, substitution, examination of cases, construction. These seem to define the various kinds of goodness:

* morphism is the goodness of God
* induction is the goodness of gift
* algorithm construction is the goodness of quality
* substitution is the goodness of person
* examination of cases is the goodness of deed
* construction is the goodness of word

The Wishing-for-anything is expressed by subject-object-process and the Not is the distinction of their being without or within a system.

|| ||without system ||within system||
||many ||morphism ||substitution||
||all ||induction ||examination of cases||
||one ||construction of algorithm ||construction||

The six methods of proof are:

* morphism
* induction
* algorithm construction

outside any system, and then within a system, analogously:

* substitution
* examination of cases
* construction

These are the methods that I'm aware of through my mathematical studies. They are an example of what I call a {{Gradation}}, and I think they are the gradation for {{Argumentation}} and I think they provide the structural backbone for the middle six lines of OurFather, where I think they interpolate between {{Something}} and {{Nothing}}, so that first God is taken as something, then as morphism, then as induction, then weaker and weaker methods of proof, until finally God is nothing.

Note that ''proof by contradiction'' is, in some sense, part of every proof, or at least, simply shifts the line of thinking, whether we're on the suppose X thread, or the suppose not X thread.

'''Užrašai'''
2022 birželio 02 d., 17:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 51-52 eilutės iš
į:
* Laipsnynai išsako vienumo pagrindus.
Pridėtos 55-56 eilutės:
* Laipsnynas 2x3 - atvaizdai - Dievo besąlygiškumas ir gerumo sąlygiškumas išskiriami - trimis Dievo kryptimis.
Pakeistos 69-72 eilutės iš
* Palaiminimuose - Maslow poreikių laipsnynas,
* Šv.Petro raktuose į dangų - Kiparskių linksnių laipsnynas,
* Tėvė mūsų - matematikos įrodymų būdų laipsnynas.
į:
* Tėvė mūsų - matematikos įrodymų būdų laipsnynas - pagrindimui
*
Šv.Petro raktuose į dangų - Kiparskių linksnių laipsnynas - įvardijimui
* Palaiminimuose
- Maslow poreikių laipsnynas - pasakojimui
Pakeistos 86-89 eilutės iš
>>bgcolor=#FFFFC0<<

>>bgcolor=#DDDDDD<<
į:
Ištrintos 252-258 eilutės:

* Laipsnynas 2x3 - atvaizdai - Dievo besąlygiškumas ir gerumo sąlygiškumas išskiriami - trimis Dievo kryptimis.
* Laipsnynai išsako vienumo pagrindus.

* matematikos įrodymo būdai - pagrindimas - Tėve mūsų
* Kiparskio linksniai - įvardijimas - šv.Petro raktai į dangų
* Maslow poreikiai - pasakojimas - Palaiminimai
2022 birželio 02 d., 17:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 17-19 eilutės:
* Reikia atskirti matematikos įrodymo būdus (atbuline kryptimi) ir išsiaiškinimo būdus. Proof and discovery.
* Kur įrodymo būdai pasirodo tarp išsiaiškinimo būdų?
* Kaip įrodymai padeda pamokyti, arba įtikinti, tai yra, padeda kitam išsiaiškinti?
Pakeistos 23-27 eilutės iš
Laipsnynas yra šešių laipsnių sandara. Jisai yra dalis aštuongubo kelio ir jo trijų atvejų, taip pat visaregio ir taip pat dalyvauja kitose pirminėse sandarose bei pasakojime ir, reik manyt, kitose kalbose. Laipsnynas taip pat iškilo renkant ir rūšiuojant įvairius klausimus, kaip esame viena?

Laipsnynas reiškiasi netroškimais. Kiekviena atjautos rūšis sieja netroškimą (ir laipsnyną) su troškimu. Užtat yra trys aštuongubi keliai trim kalbom (lūkesčiais, abejonėmis, poreikiais), yra gėrio kryptys pirmyn ir atgal atvaizdam ir aplinkybėm, yra trys pažinovai
ir trys būklės dvejonėms.

Laipsnynas yra aštuongubo kelio stuburas, išsakantis perėjimą iš Dievo į gerumą. Jis iškyla aštuongubo kelio trijuose atvejuose:
į:
'''Kas yra laipsnynas'''

* Laipsnynas yra šešių laipsnių sandara. Jisai yra dalis aštuongubo kelio ir jo trijų atvejų,
taip pat visaregio ir taip pat dalyvauja kitose pirminėse sandarose bei pasakojime ir, reik manyt, kitose kalbose. Laipsnynas taip pat iškilo renkant ir rūšiuojant įvairius klausimus, kaip esame viena?
* Laipsnynas reiškiasi netroškimais. Kiekviena atjautos rūšis sieja netroškimą (ir laipsnyną) su troškimu. Užtat yra trys aštuongubi keliai trim kalbom (lūkesčiais, abejonėmis, poreikiais), yra gėrio kryptys pirmyn ir atgal atvaizdam
ir aplinkybėm, yra trys pažinovai ir trys būklės dvejonėms.
* Laipsnynas yra aštuongubo kelio stuburas, išsakantis perėjimą iš Dievo į gerumą.
* Laipsnynas susidaro iš to kaip bręstame išgyvenimais. Save tapatiname su tuo, kuo buvome ir kuo būsime, taip pat su savo aplinkybėmis, užtat su bendru žmogumi. Šie trys tapatinamai matomi poreikiuose, kaip antai gyvybės (gyvybė to ko buvom), saugumo (gyvybė to ko būsim) ir bendravimo (gyvybė bendro žmogaus, žmogaus apskritai). Pastarasis užtat yra išversta savastis. Yra dvi trejybės, atitinkančios tapatybę su savimi ir atskyrimą nuo kitų.
* Laipsnynas yra visko atjauta betkam.
* 3 santykiai su žinojimu; 3 santykiai su nežinojimu.
* Laipsnynas susideda iš klausimų.
* Laipsnynas išsako šešis būdus kaip atskiriamas Dievas už mūsų ir Dievas mumyse.
* Laipsnyno pirmi trys nariai išsako Dievą požiūrį, o kiti trys nariai išsako mūsų, kaip Dievo įrankio požiūrį - tarpą tarp Dievo mumyse ir už mūsų.
* Laipsnynas 3+3 vidiniu išgyvenimu išreiškia buvimą tarp Dievo už mūsų ir Dievo mumyse. O išėjus už mūsų, viena trejybė, tai klausimas, atsakymas ir (eigos neribojantis) viskas, o kita trejybė, tai ribojančios apimtys. Tad gaunasi 2+4.
* Laipsnynas atitinka smegenų žievės šešis sluoksnius, kuriuos apmąsto Jeff Hawkins "On Intelligence".
* Laipsnyne yra dviprasmybė tarp vienokio ir kitokio Dievo: (tobulas) Dievas -> (pakankamas) gerumas. Paskui požiūriai atskyla ir "Aš esu" kiekvienas požiūrio tenkinimas tampa dviprasmiškas - su pasauliu ar už jo. Panašiai su dvejonėmis ir abejonėmis.
* Aštuongubu kelio laipsnynu tolydžiai siejame Dievą ir Kitą.

'''Laipsnyno tikslas'''

* a "monster structure" that involves just apparently all basic structure, and organizes all the advanced structures. Structure connects the threesome, as the feeling of everything for the activity of anything by way of shifts, and the living of the representations of the threesome as the feeling of anything for the activity of everything in going beyond itself.
* Gradation expresses the separation between anything and everything. Shifts - representations of the threesome - express their identification. So we move from gradations to unity in representations.
* Each gradation relates a representation of the threesome with the threesome itself.
* The gradation makes it possible to work with {{Nothing}}. It does this by interpolating between or {{Something}} and {{Nothing}}, {{Anything}} and {{Nothing}}, or {{Everything}} and {{Nothing}}, and then extrapolating what {{Nothing}} must mean. Each of the CanonicalForms of the eightfold way identifies God with each of the eight elements of such a sequence (with endpoints as above, and the middle six given by the associated gradation).
* Gradation provides the conditions for will - it makes it possible to participate within a system, and also without it.
* The three gradations arise from injections into the life choices. They relate to the three non-cyclic representations of the threesome. They serve to relate God's extrasystemic point of view (where all topologies work together) and life's systemic point of view (where each topology stands separately).
* The perspectives of the gradations are what we identify God with. They are thereby an interpolation from God is God to God is good.
* We may think of there being two perspectives: without system and within system. How may they think together? Apparently, they are each first expressed in terms of a representation of the threesome. Perhaps this allows us to have perspectives, to treat them each separately, and associate them. These perspectives are either without system or within system. [Question, problem: what dictates the order of these topologies?]
* Gradation expresses the conditions for structure as not-wishes. We can consider the gradation as the identification of the characteristics of structure with not-wishes.
* Laipsnynas išskiria vidų ir išorę, priešpastato žmogiškąjį ir Dieviškąjį požiūrį, tai atveria psichologiją, grindžia atitinkamas sąvokas ir vertybes. Taip pat atveria galimybę bendravimui. Visas bendravimas išplaukia iš meilės, iš septinto požiūrio. O jisai išsivysto bendryste, kurią apibrėžia antrinės sandaros ir ypač kalbos.

'''Laipsnyno sandara'''

Laipsnyno pirmi trys laipsniai išreiškia santykį su Dievu, o kiti trys laipsniai santykį su gerumu:
* Dievo ''sutapimas'' su kažkuo santvarkoje
* Dievo ''išplėtimas'', nuoroda į jo tą ryšį
* Dievo ''apibendrinimas'', nuoroda į jo ryšį su savo ryšiu
* ''nuoroda'' į gerumą
* ''lyginimas'', nuoroda į tą nuorodą
* ''įkūnijimas'', nuoroda į nuorodą į tą nuorodą
Įrodymų būdai tai išsako funkcija - elgesio veiksmais, žingsniais - pastovumu; linksniai tai išsako požiūriu - elgesio išgyvenimu, židiniu - dėmesiu, tiesumu; ir dėsniai išsako elgesiu, įsakymu - tiesa.

'''Trys laipsnynai'''

Laipsnynas iškyla aštuongubo kelio trijos atmainose
:
Ištrintos 69-72 eilutės:
Laipsnynas susidaro iš to kaip bręstame išgyvenimais. Save tapatiname su tuo, kuo buvome ir kuo būsime, taip pat su savo aplinkybėmis, užtat su bendru žmogumi. Šie trys tapatinamai matomi poreikiuose, kaip antai gyvybės (gyvybė to ko buvom), saugumo (gyvybė to ko būsim) ir bendravimo (gyvybė bendro žmogaus, žmogaus apskritai). Pastarasis užtat yra išversta savastis. Yra dvi trejybės, atitinkančios tapatybę su savimi ir atskyrimą nuo kitų.

Laipsnynas yra visko atjauta betkam.
Pakeistos 72-83 eilutės iš
Reikia atskirti matematikos įrodymo būdus (atbuline kryptimi) ir išsiaiškinimo būdus. Proof and discovery. Kur įrodymo būdai pasirodo tarp išsiaiškinimo būdų? Kaip įrodymai padeda pamokyti, arba įtikinti, tai yra, padeda kitam išsiaiškinti?

[+Laipsnynas+]

Laipsnyno pirmi trys laipsniai išreiškia santykį su Dievu, o kiti trys laipsniai santykį su gerumu:
* Dievo ''sutapimas'' su kažkuo santvarkoje
* Dievo ''išplėtimas'', nuoroda į jo tą ryšį
* Dievo ''apibendrinimas'', nuoroda į jo ryšį su savo ryšiu
* ''nuoroda'' į gerumą
* ''lyginimas'', nuoroda į tą nuorodą
* ''įkūnijimas'', nuoroda į nuorodą į tą nuorodą
Įrodymų būdai tai išsako funkcija - elgesio veiksmais, žingsniais - pastovumu; linksniai tai išsako požiūriu - elgesio išgyvenimu, židiniu - dėmesiu, tiesumu; ir dėsniai išsako elgesiu, įsakymu - tiesa.
į:


2022 vasario 09 d., 22:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 16 eilutė:
* Kaip laipsnynai išsako vienumo pagrindus ir veiksmą -1 atveriantį ir puoselėjantį tarpą visumoje?
Pridėtos 227-230 eilutės:

* matematikos įrodymo būdai - pagrindimas - Tėve mūsų
* Kiparskio linksniai - įvardijimas - šv.Petro raktai į dangų
* Maslow poreikiai - pasakojimas - Palaiminimai
2021 lapkričio 30 d., 17:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 208 eilutė iš:
* {{Morphism}}
į:
* morphism
Pridėta 225 eilutė:
* Laipsnynai išsako vienumo pagrindus.
2021 balandžio 17 d., 16:44 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 222-225 eilutės:
'''Užrašai'''

* Laipsnynas 2x3 - atvaizdai - Dievo besąlygiškumas ir gerumo sąlygiškumas išskiriami - trimis Dievo kryptimis.
Pridėta 227 eilutė:
-------------------
Pridėta 229 eilutė:
------------------
2021 kovo 15 d., 13:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-2 eilutės iš
Žr. [[Aštuongubas kelias]], [[Vertybės]], [[Kalbos]], [[Viena]], [[Neigiamybė]]
į:
>>bgcolor=#E9F5FC<<
--------------------------
[[Aštuongubas kelias]], [[Vertybės]], [[Kalbos]], [[Viena]], [[Vaizduotė]], [[Neigiamybė]]

'''Kaip laipsnynas sudėlioja šešis vienumo pagrindus?'''

--------------------
>><<
Pakeistos 14-15 eilutės iš
į:
* Kaip suprasti, kad lyginant su kitais netroškimais, poreikiai tarsi neturi laipsnyno, nors jie akivaizdžiai išrikiuoti laipsnynu?
* Kaip laipsnynas susijęs su šešiais atvaizdais?
Pridėtos 20-21 eilutės:

Laipsnynas reiškiasi netroškimais. Kiekviena atjautos rūšis sieja netroškimą (ir laipsnyną) su troškimu. Užtat yra trys aštuongubi keliai trim kalbom (lūkesčiais, abejonėmis, poreikiais), yra gėrio kryptys pirmyn ir atgal atvaizdam ir aplinkybėm, yra trys pažinovai ir trys būklės dvejonėms.
2020 lapkričio 14 d., 19:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Žr. [[Vertybės]], [[Kalbos]], [[Tu]], [[Viena]], [[Neigiamybė]]
į:
Žr. [[Aštuongubas kelias]], [[Vertybės]], [[Kalbos]], [[Viena]], [[Neigiamybė]]
2020 lapkričio 14 d., 19:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Žr. [[Vertybės]], [[Kalbos]], [[Tu]], [[Kitas]], [[Viena]], [[Neigiamybė]]
į:
Žr. [[Vertybės]], [[Kalbos]], [[Tu]], [[Viena]], [[Neigiamybė]]
2020 lapkričio 14 d., 19:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Žr. [[Vertybės]], [[Kalbos]], [[Aš]], [[Tu]], [[Kitas]], [[Viena]], [[Neigiamybė]]
į:
Žr. [[Vertybės]], [[Kalbos]], [[Tu]], [[Kitas]], [[Viena]], [[Neigiamybė]]
2020 lapkričio 14 d., 19:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 26-42 eilutės:

[+Laipsnynas+]

Laipsnyno pirmi trys laipsniai išreiškia santykį su Dievu, o kiti trys laipsniai santykį su gerumu:
* Dievo ''sutapimas'' su kažkuo santvarkoje
* Dievo ''išplėtimas'', nuoroda į jo tą ryšį
* Dievo ''apibendrinimas'', nuoroda į jo ryšį su savo ryšiu
* ''nuoroda'' į gerumą
* ''lyginimas'', nuoroda į tą nuorodą
* ''įkūnijimas'', nuoroda į nuorodą į tą nuorodą
Įrodymų būdai tai išsako funkcija - elgesio veiksmais, žingsniais - pastovumu; linksniai tai išsako požiūriu - elgesio išgyvenimu, židiniu - dėmesiu, tiesumu; ir dėsniai išsako elgesiu, įsakymu - tiesa.

Laipsnynas išsako padalinimų raidą. Ta raida (veiksmas +1) išgyvenama (savo visuma) laipsnynu. Pirmi trys kyla nuorodomis į tai, kas už santvarkos. Kiti trys (pradedant ketverybe) rodo į tarpą, į trūkumą, į papildinį santvarkoje.

Laipsnynas (aplinkybėmis) išsako įmanomus tarpinius žingsnius, o tai dangaus karalystės, skurdžiadvasių pagrindas. Apimtys taipogi yra tai, kas reikalinga žingsniams.

Laipsnynu reiškiasi tiek X->Y, tiek reiškinys-aplinka (valia viduje, valia išorėje), gal tiek ir sąsaja, tad 3x2x1. O asmens lygtis yra keturlypė, 4, ir iškyla bene visaregyje.
2019 kovo 22 d., 22:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 2-3 eilutės:

[++++层次++++]
2019 kovo 22 d., 22:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Žr. [[Aš]], [[Tu]], [[Kitas]], [[Viena]], [[Neigiamybė]]
į:
Žr. [[Vertybės]], [[Kalbos]], [[Aš]], [[Tu]], [[Kitas]], [[Viena]], [[Neigiamybė]]
2019 kovo 22 d., 22:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 3-9 eilutės:
>>bgcolor=#FFFFC0<<
---------------------
* Tirti kaip skirtingi matematikos įrodymo būdai panaudojami įrodyti tą pačią teoremą.

------------
>><<
Pridėtos 19-20 eilutės:
Laipsnynas yra visko atjauta betkam.
Ištrintos 192-196 eilutės:


===Examples===

See how different methods of proof are used to prove the same result: SelfEducation/methodsOfProof
2016 birželio 07 d., 13:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 13-14 eilutės:

Reikia atskirti matematikos įrodymo būdus (atbuline kryptimi) ir išsiaiškinimo būdus. Proof and discovery. Kur įrodymo būdai pasirodo tarp išsiaiškinimo būdų? Kaip įrodymai padeda pamokyti, arba įtikinti, tai yra, padeda kitam išsiaiškinti?
2016 birželio 07 d., 13:06 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 11-12 eilutės:

Matematikos įrodymo būdai išsako apimtis kuriose vyksta įrodymas. Pavyzdžiui, indukcija veikia ten kur yra baigtiniai (ar kaip nors prieinami) indeksai. Tuo tarpu bijekcija taikoma plačiau, tai galingesnė priemonė.
2014 lapkričio 14 d., 11:42 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 184-188 eilutės iš
See how different methods of proof are used to prove the same result: SelfEducation/methodsOfProof
į:
See how different methods of proof are used to prove the same result: SelfEducation/methodsOfProof

>>bgcolor=#FFECC0<<
2014.11.14 Suvok, kaip laipsnynas sieja mane už tavęs su manimi tavo gelmėse, tai yra, su tavimi, su tuo bendru žmogumi, visais gyvenančiu, kuriuo esi laisvas. Tad suvok savo laisvės pagrindą, o tai yra jog į kiekvieną netroškimą gali atsiliepti ar neatsiliepti, tad gyvenimo lygtis suveikia kiekviename lygmenyje, kiekvienoje lygmenų poroje atskirai, tad ji suvokia savaime, atskirai nuo manęs, tad esu būtinas. Tad suvok mano būtinumą ir kaip jame dalyvaujate.
>>
2014 lapkričio 10 d., 02:40 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrintos 12-20 eilutės:

* Kaip suvokti laipsnyno ir ženklų savybių siejimą?
* Kaip šie laipsnynai susiję? Kaip jie susiję su pirminėmis sandaromis? Kaip jie dalyvauja aštuongubio keliui įrėminant kalbas kaip antrines sandaras? Kaip įrodymų būdai susiję su išsiaiškinimo būdais? ir su keturiais dviprasmybės lygmenimis bei šešiais kintamųjų suvokimais?
* Kaip vienumo rūšys susiję su vienybe ir nulybe?
* Kaip kiekvieną iš šešių ašių susieti su širdimi?
* Kuriais vieningumais esame labiau prisirišę prie tikrovės? Ar Dievu (-1) ar požiūriu (-6)?
* Kaip laipsnynas susijęs su šešiais atvaizdais?
* Koks ryšys tarp pavadinimų ir atvaizdų? Juk jų šeši. Ar tai tas pats? Tik pavadinimai iš vidaus?
* Kaip pavadinimų laipsnynas išreiškia veiksmą -1? Kaip tai sulygina nulybę ir vienybę? Ar tai siejasi su veiksmu +1 ?
2014 birželio 09 d., 18:15 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 172-193 eilutės iš
||one ||construction of algorithm ||construction||
į:
||one ||construction of algorithm ||construction||

The six methods of proof are:

* {{Morphism}}
* induction
* algorithm construction

outside any system, and then within a system, analogously:

* substitution
* examination of cases
* construction

These are the methods that I'm aware of through my mathematical studies. They are an example of what I call a {{Gradation}}, and I think they are the gradation for {{Argumentation}} and I think they provide the structural backbone for the middle six lines of OurFather, where I think they interpolate between {{Something}} and {{Nothing}}, so that first God is taken as something, then as morphism, then as induction, then weaker and weaker methods of proof, until finally God is nothing.

Note that ''proof by contradiction'' is, in some sense, part of every proof, or at least, simply shifts the line of thinking, whether we're on the suppose X thread, or the suppose not X thread.


===Examples===

See how different methods of proof are used to prove the same result: SelfEducation/methodsOfProof
2014 birželio 05 d., 13:08 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 151-172 eilutės iš
>><<
į:
>><<

'''Įrodymo būdai'''


===Dubious thoughts===

Expectations are given by the gradation of methods of mathematical proof: morphism, induction, algorithm construction, substitution, examination of cases, construction. These seem to define the various kinds of goodness:

* morphism is the goodness of God
* induction is the goodness of gift
* algorithm construction is the goodness of quality
* substitution is the goodness of person
* examination of cases is the goodness of deed
* construction is the goodness of word

The Wishing-for-anything is expressed by subject-object-process and the Not is the distinction of their being without or within a system.

|| ||without system ||within system||
||many ||morphism ||substitution||
||all ||induction ||examination of cases||
||one ||construction of algorithm ||construction||
2014 birželio 05 d., 12:14 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 121-151 eilutės iš
Homologija iš Dievo į kitą? per mane/tave? Iš meilės (ne Dievo) į kertinę vertybę (asmeninį Dievą? ar asmeninę meilę)? Kaip suvokti Dievą susijusį su kertine vertybe? Ar sutampa ar tai priešingybė? Koks santykis tarp Dievo ir kertinės vertybės? Paklausti žmonių. Pavyzdžiui: Gyventi tiesa: savarankiškai, savanoriškai sutapti, paklusti su Dievo dvasia. Kertinė vertybė yra tai, kas būtina meilei.
į:
Homologija iš Dievo į kitą? per mane/tave? Iš meilės (ne Dievo) į kertinę vertybę (asmeninį Dievą? ar asmeninę meilę)? Kaip suvokti Dievą susijusį su kertine vertybe? Ar sutampa ar tai priešingybė? Koks santykis tarp Dievo ir kertinės vertybės? Paklausti žmonių. Pavyzdžiui: Gyventi tiesa: savarankiškai, savanoriškai sutapti, paklusti su Dievo dvasia. Kertinė vertybė yra tai, kas būtina meilei.

>>bgcolor=#ECD9EC<<

Robert Dilts - Logical Levels of Change

* symbol = I/We are like...
* identity = I/We am/are...
* beliefs and values = I/We believe...
* capabilities = I/We can do...
* behaviors = I/We act like...
* environment = I/We experience...

Compare with the KiparskyGradation:

will inside = conscious

* symbol -- agent
* identity -- beneficiary
* beliefs and values -- goal/experience

will outside = unconscious, habits

* capabilities -- instrument
* behaviors -- theme, patient
* environment -- location


See also: SherryArnstein ladder of participation

>><<
2014 vasario 03 d., 11:43 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 14-21 eilutės iš
Kaip susiję laipsnynas ir ženklų savybės?
į:
* Kaip suvokti laipsnyno ir ženklų savybių siejimą?
* Kaip šie laipsnynai susiję? Kaip jie susiję su pirminėmis sandaromis? Kaip jie dalyvauja aštuongubio keliui įrėminant kalbas kaip antrines sandaras? Kaip įrodymų būdai susiję su išsiaiškinimo būdais? ir su keturiais dviprasmybės lygmenimis bei šešiais kintamųjų suvokimais?
* Kaip vienumo rūšys susiję su vienybe ir nulybe?
* Kaip kiekvieną iš šešių ašių susieti su širdimi?
* Kuriais vieningumais esame labiau prisirišę prie tikrovės? Ar Dievu (-1) ar požiūriu (-6)?
* Kaip laipsnynas susijęs su šešiais atvaizdais?
* Koks ryšys tarp pavadinimų ir atvaizdų? Juk jų šeši. Ar tai tas pats? Tik pavadinimai iš vidaus?
* Kaip pavadinimų laipsnynas išreiškia veiksmą -1? Kaip tai sulygina nulybę ir vienybę? Ar tai siejasi su veiksmu +1 ?
2012 spalio 25 d., 00:55 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 9-10 eilutės:

Laipsnynas susidaro iš to kaip bręstame išgyvenimais. Save tapatiname su tuo, kuo buvome ir kuo būsime, taip pat su savo aplinkybėmis, užtat su bendru žmogumi. Šie trys tapatinamai matomi poreikiuose, kaip antai gyvybės (gyvybė to ko buvom), saugumo (gyvybė to ko būsim) ir bendravimo (gyvybė bendro žmogaus, žmogaus apskritai). Pastarasis užtat yra išversta savastis. Yra dvi trejybės, atitinkančios tapatybę su savimi ir atskyrimą nuo kitų.
2012 spalio 24 d., 20:40 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrinta 18 eilutė:
Ištrinta 26 eilutė:
Ištrinta 34 eilutė:
2012 spalio 24 d., 20:00 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 1-2 eilutės iš
Žr. [[Aš]], [[Tu]], [[Kitas]], [[Viena]]
į:
Žr. [[Aš]], [[Tu]], [[Kitas]], [[Viena]], [[Neigiamybė]]
Pridėtos 5-15 eilutės:
Laipsnynas yra aštuongubo kelio stuburas, išsakantis perėjimą iš Dievo į gerumą. Jis iškyla aštuongubo kelio trijuose atvejuose:
* Palaiminimuose - Maslow poreikių laipsnynas,
* Šv.Petro raktuose į dangų - Kiparskių linksnių laipsnynas,
* Tėvė mūsų - matematikos įrodymų būdų laipsnynas.

>>bgcolor=#FFFFC0<<

Kaip susiję laipsnynas ir ženklų savybės?

>>bgcolor=#DDDDDD<<
Ištrintos 16-19 eilutės:

Laipsnynas iškyla aštuongubo kelio trijuose atvejuose: Palaiminimuose - Maslow poreikių laipsnynas, Šv.Petro raktuose į dangų - Kiparskių linksnių laipsnynas, Tėvė mūsų - matematikos įrodymų būdų laipsnynas.

Laipsnynas yra aštuongubo kelio stuburas, išsakantis perėjimą iš Dievo į gerumą.

Laipsnynas


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2022 rugsėjo 08 d., 20:20