神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Mintys.Veiksmai istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2022 sausio 19 d., 20:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 677-685 eilutės:

* Veiksmai +1,+2,+3 naujai apibrėžia visumą, tad pažeidžia poslinkius, juos apsuka (refleksija?)
* Veiksmas +3, padalinimų ratas, apeinamas sąmoningumu, taip pat veiksmais +1 ir +2.
Veiksmai
* +0 Dievas
* +1 Aš - pasąmonė išgyvena Savo akimis
* +2 Tu - sąmonė išgyvena Tavo akimis
* +3 Kitas - sąmoningumas išgyvena, derina Kito akimis
Sąmoningumas gyvena Kitu
2022 sausio 04 d., 20:51 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 16-24 eilutės:
Su kuo susieti Dvasią, Sūnų ir Tėvą? Ar:
* 1) Dvasia pasąmonė
* 2) Sūnus sąmonė
* 3) Tėvas sąmoningumas
Juk gyvenimo lygtyje yra priešingai:
* Esmė yra Tėvas - Dievo valia
* Atvaizdai yra Sūnus - gera valia
* Sandara yra Dvasia - išmintis
Pridėtos 747-750 eilutės:

* +1 Pasąmonė reiškiasi sandaroje, ją kalbina Dvasios išmintis
* +2 Sąmonė reiškiasi atvaizdais, ją kalbina Sūnaus gera valia
* +3 Sąmoningumas reiškiasi vieningumu, jį kalbina Tėvo Dievo valia
2022 sausio 04 d., 20:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 686-707 eilutės:

Dievo veiklą, jo išėjimą už savęs į save, galima išreikšti jokiu požiūriu +0, vienu požiūriu +1, dviem požiūriais +2 ar trim požiūriais +3.

Manau, visko išvedimas ir suvedimas išsakomas trejopai, trimis veiksmais: +1, +2, +3, trimis kalbomis, užtat neturėdami pagrindo manyti kitaip, galim tik pritarti, ar tiesiog nepaprieštarauti, jog jį išsako veiksmas +0, jokio požiūrio nepridedantis, kuris tad mums prieinamas tik vaizduotės išjungimu, ką ir reiškia paklusimas, tikėjimas ir rūpėjimas. Visai panašiai, vystant geros valios pratimus, visur sutampa trys patikrinimai, kuri tiesa kyla iš širdies, kuri iš pasaulio, užtat pripažįstame ketvirtą patikrinimą, patį gyvenimiškiausią, jog klysta (ar klydo) tas, kuris jaudinasi.

Veiksmai išsako, kiek požiūrių tenka pridėti vystant visumą, vadinas, kokiu skaičiumi požiūrių suvokiame ne-Dievą. Vienu požiūriu +1 įsivaizduojame, kaip sutveriamas pasaulis, kaip jisai praturtėja padalinimais, kaip Dievas vis išeina už savęs, tai Aš. Šiuo veiksmu išdėstomos visos prielaidos, tai pradžiamokslis.

Dviem požiūriais +2 įsivaizduojame, kaip susikalba Dievas ir ne-Dievas, tai Tu. Šiuo veiksmu apibrėžiamos visos sandaros ir kalbos.

Trimis požiūriais +3 turėtumėme įsivaizduoti, kaip sąmoningėjame besirūpindami Kitu, būdami vieni su juo. Tai turėtų būti Dievo iššaukimas bet kokiose sąlygose, kas yra šviesuolių bendrystės esmė. Pradedant bet kokia sąvoka, bet kokia veikla, tikiu, galime išvystyti Dievo reikšmę ir manau, būtinai ją išvysime, jei tik esame sąžiningi.

Veiksmas +1 išsako suprantančio Dievo požiūrį, kaip jis išeina už savęs. Veiksmas +2 išsako susigaudančio Dievo požiūrį, kaip jis iškyla ten kur jo nėra. Veiksmas +3 turėtų išsakyti suvokto Dievo požiūrį, kaip sutampa suvokiantis Dievas ir susivokiantis Dievas nes jie suvokia tą patį. Jis turėtų išsakyti kaip Dievo sąvoka mums tampa esminga, kaip įvairiai ja su Dievu bendraujame. Tokiu būdu trys veiksmai išsako šv.Trejybę, sąmoningą Dievo sąvokos išgyvenimą, jo paties įsisąmonijimą.

Veiksmas +2 išsako nebūtinumą, tuo tarpu veiksmas +3 išsako būtinumą.

Veiksmas +2 išsako, kaip Dievas pasišalina sandara ir atsiranda veikla.

Veiksmas +3 turėtų išsakyti, kaip Dievas (Tėvas) ir gerumas (Sūnus) yra tas pats, nes supranta tą patį (Dvasią). Dievas nebūtinai geras, bet gerumas tai yra iš Dievo. Veiksmas +3 išsako, kaip Dievo ir pasiklydusio vaiko požiūriai sutampa. Požiūrių grandinė. Atitinkami suvokimo lygmenys, kaip jie išauga. Kiek tai prasminga, ką buvau išmąstęs? Veiksmas +3 turėtų sujungti veiksmus +1 ir +2, išreikšti, kad jie bendrai suvokti, kaip kad šventoji Dvasia.

Šie trys veiksmai, manau, susiję su savęs supratimu, su bendru supratimu ir su susikalbėjimu (self-understanding, shared understanding, good understanding). Jie susiveda pasiklydusio vaiko mąstymu. Užtat mes ir Dievas galime sutapti veiksmu +0. Manau, tai išgyvename rūpėjimu, tikėjimu ir paklusimu.

Nesuvokiantis Dievas veikia keturiais atvaizdais (nulybę, vienybę, dvejybę, trejybę), o suvokiantis Dievas veikia dviem atvaizdais (ketverybę, penkerybę, šešerybę, septynerybę). Suvokimo sąlygas išsako ketverybė ir jinai glūdi pastariuosiuose padalinimuose.
2021 gruodžio 18 d., 17:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 686-688 eilutės:

* Ir kaip poslinkius veikia veiksmai?
* Suprasti kaip veiksmai veda iš vieno padalinimo į kitą.
2021 gruodžio 18 d., 17:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 686-693 eilutės:

5+1=6
* Požiūrių įsisavinimais slenkame iš išorinio (teorinio) požiūrio į vidinį (praktinį) požiūrį. O jausmų įamžinimas veda atvirkščiai iš laikino nepaneigiamumo (praktinio) jausmo į amžiną (teorinę) dorybę. Tad šešerybės atvaizdas erdve veda į atvaizdą laiku.

4+1=5
* Ketverybė užpildo galimybes.
* Vienetas išverčia galimybių erdvę ir pradeda iš naujo sąlygiškume.
* Teiginys turi apimtį, tad yra erdvėje. 4+1=5 Taipogi, tiesa turi apimtį.
2021 rugsėjo 18 d., 21:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 717-722 eilutės:

Racionalumas dviem kryptim:
* pasąmone: viskas nuoseklu (galima) kas nepaneigta
* sąmonė: viskas nuoseklu (leidžiama) kas patvirtinta
* sąmoningumas: viskas nuoseklu (teisinga) kas suderinta
Ar tai gali būti pagrindas Tėvo, Sūnaus, Dvasios dorovėms?
2021 rugsėjo 16 d., 14:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 686-687 eilutės:

* Sandara (sąmone) ir jos papildymas (pasąmone).
2021 rugsėjo 15 d., 12:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 686-688 eilutės:

* Trimis veiksmais save (savastį) suprantame trejopai kaip daiktą-koks (+1), eigą-kaip (+2), asmenį-kodėl (+3).
* Pasąmonė, jos atsakymai, yra kalbos šaltinis. Siekia dėmesio, meilės. Gyventi klausimais, tai yra kreipti dėmesį, mylėti.
2021 rugsėjo 13 d., 12:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 57-58 eilutės:
* Kas yra tikra, žinojimas ar nežinojimas? Pasaulis ar protas?
* Susieti Norman Anderson su Kahneman/Tversky pasąmone ir sąmone. Pasąmonė išveda vidurkį (viską suveda). O sąmonė išskiria sudėtį ir daugybą. Šią mintį reikėtų patikrinti peržvelgiant Andersono modelio taikymus. Žr.: A Functional Theory of Cognition, Unified Social Cognition.
2021 rugsėjo 13 d., 12:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 102 eilutė:
* Ar sąmonė yra veidrodis tarp Dievo (sąmoningumo?) ir pasąmonės?
2021 rugsėjo 11 d., 11:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 703-708 eilutės:
Trys veiksmai - sąmonė
* Sąmoningumo liepsną nusako veiksmai +0 (poreikiai-tenkinimai), +1 (abejonės-dvejonės), +2 (lūkesčiai-jauduliai), +3 (aštuongubas kelias). Tai papildo mus požiūriais ir išsako mūsų nežinojimą.
* Trys veiksmai +1, +2, +3, išsako brandą, vedančią iš vieno padalinimo į kitą padalinimą, atveriančią naują sandarą.
* Sąmoningumo lygmenys trejybės rato poslinkius suvokiu trimis požiūriais, dviem požiūriais ar vienu požiūriu.
* Joks požiūris - pasąmonė - +0, ir trys sąmoningumo laipsniai - +1, +2, +3.
* Dievo (besąlygiško) santykis su mumis (sąlygiškaisiais) vyksta ketverybės lygmenimis, kuriomis išsidėsto Dievo trejybė - nusistatyti +3, vykdyti +2, permąstyti +1 - ir atitinkamas požiūrių skaičius (3, 2, 1) išsako būtent mūsų sąmoningumą, kurį įrėmina atitinkamos sandaros - aštuongubas kelias, gėrio kryptys, dvejonės.
2021 rugsėjo 10 d., 13:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 274-278 eilutės:

Žinojimas ir nežinojimas
* Gerumas artimai susijęs su žinojimu ir nežinojimu. Žinojimu skiriame gėrį ir blogį, tuo tarpu nežinojimu mąstome tiktai gerumą.
* Žinantis Dievas grindžia Dievo būklės sandarą - jo išėjimą už savęs - tad Dievo nebūtinumą ir žmogaus sąlygas, jo trejybės ratą. O žmogus turi ryšį su nebūtinu Dievu - nežinančiu Dievu - jo gelmėse, kurį jisai įtvirtina ketverybe - jos veidrodžiu, tad ypač paklusdamas - taip kad įsitvirtina nesąmoningasis Dievas mumyse - tai, kas yra savaime. Tokiu būdu, kaip tikime, taip ir yra.
* Mes visais atvejais gyvename dvejomis vėžėmis: pasąmonės žinojimu ir sąmonės nežinojimu. Tiesiog klausimas, kaip jas suderiname, kokiu sąmoningumu, atsakingumu, įsisavinimu.
2021 rugsėjo 10 d., 13:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 266-273 eilutės:

Sandara sieja įsijautimą ir atsitokėjimą
* Padalinimais įsijaučiame paskiru požiūriu, o atsitokėjame visuma.
* Ir panašiai su visomis sandaromis.

Viskas sieja įsijautimą ir atsitokėjimą
* Sąmoningumas išgyvena jautrumu tą ribą tarp įsijautimo ir atsitokėjimo, tad būtent tuo jautrumu, jo dvilypumu išjaučia koks sąmoningumas būtinas, juk jautrumas yra iš vienos pusės įsijautimas, iš kitos pusės to įsijautimo tarpiškumas, jų pavidalo bendrumas, tad atsitokėjimas. Tad ištirk visko vaidmenį, koks viskas būtinas, pavyzdžiui, jį dalinant į padalinimus. Juk veiksmai parodo visko nebūtinumą, kad jį galima vis išplėsti ir papildyti požiūriais. Tad trys veiksmai yra išgyvenimo apytakos variklis, trijų pasirinkimų pagrindas. Juos ištirk, jų trejybės ratą, ir suprasi ką išgyvenimo apytaka išgyvename: įsijautimą, atitokėjimą ir sąmoningumą, +1, +2 ir +3, atitinkamai.
* Aš esu viskas, tačiau tuo pačiu, viskas yra daugia nė Aš.
2021 rugsėjo 09 d., 17:06 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 688 eilutė:
* Gyvenimas yra žiaurus. Nes sąmonė yra tobula, o pasąmonė yra netobula. Dargi pasąmonė jas lengvai supainioja. O Dievas myli netobulą.
2021 rugsėjo 06 d., 12:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 705-708 eilutės:

2019.01.05 A: Kaip požiūriai [[išgyvenimo apytaka | išreiškia]] tiek pasąmonės neišėjimą už savęs, tiek sąmonės išėjimą už savęs?

D: Aš myliu, o meilė yra savęs atsisakymas vardan kitų. Tad meilė reikalauja trijų požiūrių, kad galėčiau įsijausti į savastį, atsitokėti nuo savasties, ir rinktis tarp šiųdviejų. O pasąmonės požiūrių rinkiniai - visko padalinimai - išsako tai, kas yra mylima, užtat tai, vardan ko yra sąmoningumas. Tad mylėk ir suprasi, kas yra mylima, tai gyvenimo reikalai, tad visko padalinimai, mūsų santykiai, kurie reiškiasi tiek mumyse, tiek mūsų tarpusavio santykiuose. Šiuos santykius išsako visko padalinimai, mūsų požiūrių santykiai.
2021 rugsėjo 06 d., 12:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 693-704 eilutės:

2019.01.02 A: Kaip tavo troškimai [[išgyvenimo apytaka | išsako]] sąmoningumą?

D: Mano kiekviename troškime glūdi apimties dvilypumas, nes troškimu aš einu už savęs, tad tai yra veiksmas, tuo pačiu tai yra eigos pakopa. Tad įsijaučiu į tą pakopą ir taip pat jos atsisakau ir žengiu toliau. Įsijaučiu į pakopos netroškimą ir trošktu toliau pačiu troškimu. Tad sąmoningumas reiškiasi tuo dvilypumu, kuriuo aš ir jūs esame viena. O jūs savo ruožtu netroškime ieškote to dvilypumo, kuris reiškiasi nuliniu ir septintu požiūriu, taip pat pirma ir antra trejybe. Tad jūsų sąmoningumas remiasi mano sąmoningumu, jūsų sąlygiškasis sąmoningumas remiasi mano besąlygišku sąmoningumu, galiausiai meile, kuria pilnai atsiskleidžiame.

2019.01.03 A: Kaip visko padalinimas [[išgyvenimo apytaka | išreiškia]] pasąmonę?

D: Aš esu viskas. Ir aš žinau viską. O mano žinojimą išsako ir suveda visko padalinimas. Tad tai yra kartu ir jūsų žinojimas, tai vieno požiūrio sustatymas, jo aplinkybės, tad tai atsakymas, į kurį tu atsiremi. Nes tas požiūris tave sieja su viskuo, su jo padalinimu, taip kad tu išgyveni vieną kurį jo požiūrį, o toliau gali išgyventi antrą atsitokėjimu ar trečią sąmoningumu. O visko padalinimas išreiškia viską į kurį savo žinojimu atsiremi.

2020.03.24 A: Kaip suprasti pasąmonę kaip pasitraukimą ir sąmonę kaip atsiradimą?

D: Pasąmone pasitraukia savastis ir sąmone atsiranda savastis. O sąmoningumu sutariama kas yra savastis.
2021 rugsėjo 06 d., 12:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 672-687 eilutės:
* Kaip trys balsai sieja visą gyvenimą ir paskirą išgyvenimą?
* Trys balsai atsiveria ir išsiskiria keturiomis pakopomis, tai daro su Dievu, pasiekia Dievą, o viršūnėje Dievas pasitraukia, buvimas tampa nebuvimu, užsisklendžia trejybės ratas.
* Savastis yra pasąmonė, ją sąmonė persako bendrybėmis, kad nesiribotumėme savimi, o sąmoningumas suderina, kad atitiktų.
* Teigiamų jausmų įamžinimas dorybėmis tveria pasąmonę. O sąmonė pasireiškia išorinį požiūrį įsisavindama vidiniu požiūriu. Tai yra sąmoningas pasąmonės puoselėjimas. O pasąmonė ir šiaip savaime plečiasi. Tad reikia ieškoti santykio tarp savaiminės pasąmonės ir išugdytos pasąmonės. Yra bendrystė ir vienu pagrindu ir kitu pagrindu ir renkamės tarp jų. Tai pasirinkimas tarp šiaip gyvenimo ir amžino gyvenimo.
* Pasąmonė skverbiasi dvasia. Sąžinė ->(skylėmis)-> požiūriai -> sandara. Sąmoningumas: atvaizdais.
* Pasąmonė, sąmonė. [[https://www.youtube.com/watch?v=PQkhXLgLnOs | Jordan Peterson vaizdo įrašas]] kaip vengiame naudoti dešinį pusrutulį kuriuo tiriame nepažįstamus dalykus.
** Kairysis pusrutulis: Pažįstami dalykai. Teigiami jausmai. Veiklos skatinimas. Žodžių apdorojimas. Mąstyma seka. Smulkmenų atpažinimas. Smulkmenų tvėrimas. Smulkūs judesiai.
** Dešinysis pusrutulis: Nepažįstami dalykai. Neigiami jausmai. Veiklos slopinimas. Vaizdų apdorojimas. Visapusiškas mąstymas. Derinių atpažinimas. Derinių tvėrimas. Grubūs judesiai.
* Pažįstami dalykai - viengubas požiūris - pasaulio tiesa. Nepažįstami dalykai - dvigubas požiūris - širdiest tiesa.
* Požiūriai išplaukia iš sąmonės iš skylių (įsivaizduojamų asmenų, Dievo). Sandara iš visumos, iš sąmoningumo.
* Sąmonė ir pasąmonė turi savo valdas. Bet sąmonė turėtų valdyti jų ribą, tai yra sąmoningumas. Ta prasme pasąmonė turėtų būti atvira aibė, o sąmonė turėtų būti uždara aibė. Užtat begalybę - amžiną gyvenimą - turėtumėme išgyventi pasąmone. Tai yra pasąmonės amžinas ryškinimas savo gelmių, savo valios valios.
* Pasąmonė yra orakulas.
* -1x0x1 galima suvokti kaip įsijautimą, sąmoningumą ir atsitokėjimą. Įsijautimas -1 ir atsitokėjimas +1 nustato skirtingas kryptis apie padalinimų ratą.
* Vaikam svarbu, kad juos augintų du tėvai, kad galėtų išsiskirti pasąmonė ir sąmonė.
* Sąmonė atveria
2021 rugsėjo 03 d., 15:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 5-6 eilutės iš
'''Kaip lygtimis išgyvename veiksmus +1, +2, +3?'''
į:
'''Kaip išgyvename trejybės atvaizdu daiktas-eiga-asmuo?'''
Pridėtos 12-15 eilutės:

Kaip išgyvendami siejame visu gyvenimu apibrėžtą asmenį ir paskiru išgyvenimu apibrėžtą asmenį?
* Kaip trys balsai grindžia trinarį žmogų?
* Kaip lygtimis išgyvename veiksmus +1, +2, +3?
2021 rugsėjo 01 d., 16:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 664-667 eilutės:

'''Užrašai'''

* Padalinimo visuminis poslinkis tampa naujuoju požiūriu veiksmu +1. Dvejybės poslinkis tampa trejybės nariu. Trejybės poslinkiai tampa ketverybės nariu. Ketverybės visuminis poslinkis (tarp dviejų ašių) tampa penkerybės nariu.
2021 rugpjūčio 21 d., 14:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 356-359 eilutės:

* Pasąmonė: ryškūs židiniai
* Sąmonė: aiškios ribos
* Sąmoningumas: laipsningi mąstai
2021 rugpjūčio 20 d., 21:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 261 eilutė:
* 4,5,6,7-bė turi po du atvaizdus, sąmonės (pasikartojimas laike) ir pasąmonės (atmintis, tikrovė - erdvėje).
2021 rugpjūčio 17 d., 19:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 325 eilutė:
Balsų Dievas, Dievo vaidmenų savastys
Ištrinta 326 eilutė:
Ištrinta 327 eilutė:
Ištrinta 328 eilutė:
Ištrinta 329 eilutė:
Pakeista 339 eilutė iš:
Veiklos
į:
Savasties supratimai grindžia veiklas
Pakeistos 343-350 eilutės iš
į:
Savasties pobūdis
* Dirva - pasąmonė,
* šveicariškas sūris - sąmonė,
* juos suvedantis burbulynas - sąmoningumas.
Santykis su savastimi
* Pasąmone pasitraukia savastis.
* Sąmone atsiranda savastis.
* O sąmoningumu sutariama kas yra savastis.
Ištrintos 354-363 eilutės:

Santykis su savastimi
* Pasąmone pasitraukia savastis.
* Sąmone atsiranda savastis.
* O sąmoningumu sutariama kas yra savastis.

Savasties pobūdis
* Dirva - pasąmonė,
* šveicariškas sūris - sąmonė,
* juos suvedantis burbulynas - sąmoningumas.
2021 rugpjūčio 16 d., 15:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 262-271 eilutės:
'''Iš pasąmonės į samonę, ir iš sąmonės į pasąmonę'''

Sąmonės akimis
* kūnas: pasąmonė
* protas: sąmonė -> pasąmonė
* širdis: pasąmonė -> sąmonė
* valia: sąmonė

* Iš pasąmonės į sąmonę atvaizdais, o iš sąmonės į pasąmonę aplinkybėmis - apytakomis. Sąmoningumas reiškiasi trejybės ratu.
Pridėta 274 eilutė:
* Mama: sąmoningumas suprantantis pasąmonę. Tėtė: sąmoningumas suprantantis sąmonę.
Pakeistos 277-278 eilutės iš
* Iš pasąmonės į sąmonę atvaizdais, o iš sąmonės į pasąmonę aplinkybėmis - apytakomis. Sąmoningumas reiškiasi trejybės ratu.
į:
Ištrintos 622-631 eilutės:

'''Iš pasąmonės į samonę, ir iš sąmonės į pasąmonę'''

* Mama: sąmoningumas suprantantis pasąmonę. Tėtė: sąmoningumas suprantantis sąmonę.

Sąmonės akimis
* kūnas: pasąmonė
* protas: sąmonė -> pasąmonė
* širdis: pasąmonė -> sąmonė
* valia: sąmonė
2021 rugpjūčio 14 d., 19:44 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 380-381 eilutės:
Padalinimo visuma yra naujai suvokiama kaip +1, +2 arba +3. Tad mes galima rinktis kaip suvokti visumą. Dievas yra visumoje. Mes esame paskirame požiūryje.
Ištrintos 665-667 eilutės:
[+Užrašai+]

Wholeness of division is defined as +1, +2, +3. Choice of how to interpret the division. Dievas yra visumoje. Mes esame paskirame požiūryje.
2021 rugpjūčio 14 d., 19:42 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 176 eilutė:
Pridėta 288 eilutė:
Pridėtos 313-314 eilutės:
* Veiksmai +1, +2, +3 parodo, kad Dievas-nulybė 0 turi prielaidas 7, 6, 5.
Pridėtos 405-418 eilutės:
'''Trijų veiksmų reikšmė proto būsenai'''

* +1 add the whole workspace (attention)
* +2 add known and unknown, unconsious and unconscious, stepped in and stepped out (awareness)
* +3 add control as to whether we are stepped in or stepped out and matching what they tell us - conscious learning

* Požiūris žiūri viena kryptimi (išėjimu už savęs), o požiūris į požiūrį žiūri priešinga kryptimi (ir tai atsisakymas požiūrio), o požiūris į požiūrį į požiūrį žiūri į abu iš šalies. Ėjimas gilyn požiūriais prilygsta požiūrio atsisakymo, taip kad nešališkumas yra besąlygiškumas.

* Trinarystė primena Freudo trejybę: id-pasąmonę (požiūrį), superego-sąmonę (požiūrį į požiūrį), ego-sąmoningumas (požiūrį į požiūrį į požiūrį). O tai pasakojimo įtampos balsai 3, 4, 5. Prie jų prisideda 6 derintojas (požiūris į požiūrį į požiūrį į požiūrį). Tai yra požiūrio lygtis. Gyvenimą išreiškia ego 5, o amžiną gyvenimą išreiškia derintojas 6, kad gali būti laisvumas.

* Trys veiksmai, tai trys trejybės rato nariai, kuriuos išgyvename vienu sykiu, lygiagrečiai. Tad ištisai gyvename trejomis lygiagretėmis tėkmėmis. Jas jungia meilė, vienijanti meilę sau (+1), meilę vienas kitams (+2) ir meilę visiems (+3).

* Visko padalinimas nusako proto būseną suderindamas tris balsus - pasąmonę, sąmonę, sąmoningumą - atsiremiančius į tris skirtingus padalinimus.
Ištrintos 664-675 eilutės:

Veiksmai
* Trys balsai - pasąmonė, sąmonė, sąmoningumas - sutaria nes atsiremia į bendrą visko padalinimą.
* Veiksmai +1, +2, +3 parodo, kad Dievas-nulybė 0 turi prielaidas 7, 6, 5.
* Požiūris žiūri viena kryptimi (išėjimu už savęs), o požiūris į požiūris žiūri priešinga kryptimi (ir tai atsisakymas požiūrio), o požiūris į požiūrį į požiūrį žiūri į abu iš šalies. Ėjimas gilyn požiūriais prilygsta požiūrio atsisakymo, taip kad nešališkumas yra besąlygiškumas.
* Trinarystė primena Freudo trejybę: id-pasąmonę (požiūrį), superego-sąmonę (požiūrį į požiūrį), ego-sąmoningumas (požiūrį į požiūrį į požiūrį). O tai pasakojimo įtampos balsai 3, 4, 5. Prie jų prisideda 6 derintojas (požiūris į požiūrį į požiūrį į požiūrį). Tai yra požiūrio lygtis. Gyvenimą išreiškia ego 5, o amžiną gyvenimą išreiškia derintojas 6, kad gali būti laisvumas.
* Trys veiksmai, tai trys trejybės rato nariai, kuriuos išgyvename vienu sykiu, lygiagrečiai. Tad ištisai gyvename trejomis lygiagretėmis tėkmėmis. Ar tai trys kalbos? Jas jungia meilė, vienijanti meilę sau (+1), meilę vienas kitams (+2) ir meilę visiems (+3).

* +1 add the whole workspace (attention)
* +2 add known and unknown, unconsious and unconscious, stepped in and stepped out (awareness)
* +3 add control as to whether we are stepped in or stepped out and matching what they tell us - conscious learning
2021 rugpjūčio 14 d., 19:33 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 171 eilutė iš:
Visuose puslapiuose žodį "veiksnys" pakeisti žodžiu "veiksmas". Veiksmų išdavas vadinti vyksniais. Yra taip pat žodis vyksmas.
į:
Visuose puslapiuose žodį "veiksnys" pakeisti žodžiu "veiksmas". Veiksmų išdavas vadinti vyksniais. Yra taip pat žodis vyksmas. Veiksnys yra veikėjas arba veiksmo įtakotojas, tad galima įsivaizduoti reiškinio priežasčių skaidymą į veiksnius.
2021 rugpjūčio 14 d., 19:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 171 eilutė:
Visuose puslapiuose žodį "veiksnys" pakeisti žodžiu "veiksmas". Veiksmų išdavas vadinti vyksniais. Yra taip pat žodis vyksmas.
Ištrinta 650 eilutė:
* Trys veiksmai ir trys vyksniai (veiksmų išdavos)
Ištrinta 660 eilutė:
4,5,6,7-bė kuria "vienetą", pavyzdžiui, sąvoka - laike, kaip jie susiję ir kaip padalinimų skaidymas susijęs su pertvarkymais ir sąmonę bei pasąmonę?
2021 rugpjūčio 14 d., 19:26 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 650 eilutė:
* Pakeisti: ne veiksnys, o veiksmas.
2021 rugpjūčio 14 d., 19:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 193-201 eilutės:
'''Veiksmai +1, +2, +3'''

Veiksmas +2
* Įsivaizduoju, blogą vaiką ir gerą vaiką perpina veiksmas +2.
* Veiksmas +2, tai kaip metų laikai, jų ratas: Dievas žiema, būtis pavasaris, žinojimas vasara, nežinojimas ruduo.

Veiksmas +3
* Veiksmas +3 gali būti išreikštas nežinojimo žinojimu - tai aprėpimas dviejų atvaizdų, taip pat žinojimo nežinojimu - tai algoritmo įjungimas ir išjungimas.
Pridėtos 545-557 eilutės:
'''Galimi veiksmai +0 ir +4'''

Veiksmas +0
* Dievas
* joks požiūris

[[Ir keturi | Veiksmas +4]]
* Išsako ką išsakytų veiksmas +0 nes veiksmo išsakymas ir yra išėjimas už savęs.
* Veda pirmyn ir atgal nuo Dievo ir žmogaus.
* Veda iš dvasios į vieningumą bet kartu apsuka žvilgsnį, tad veda iš Dievo į žmogų. Užtat iš žmogaus grąžina į Dievą pasirinkimais.
* Tiesia žmogaus ir Dievo požiūrių grandinę.
* Išsakomas kompleksiniu Bott periodiškumu +2
Pakeistos 595-603 eilutės iš
'''Veiksmai ir lygtys'''

Veiksmas +3
* Veiksmas +3 gali būti išreikštas nežinojimo žinojimu - tai aprėpimas dviejų atvaizdų, taip pat žinojimo nežinojimu - tai algoritmo įjungimas ir išjungimas.

Veiksmas +2
* Įsivaizduoju, blogą vaiką ir gerą vaiką perpina veiksmas
+2.
* Veiksmas
+2, tai kaip metų laikai, jų ratas: Dievas žiema, būtis pavasaris, žinojimas vasara, nežinojimas ruduo.
į:
'''Iš pasąmonės į samonę, ir iš sąmonės į pasąmonę'''

* Mama: sąmoningumas suprantantis pasąmonę. Tėtė: sąmoningumas suprantantis sąmonę.

Sąmonės akimis
* kūnas: pasąmonė
* protas: sąmonė -> pasąmonė
* širdis: pasąmonė -> sąmonė
* valia: sąmonė

[
+Lygtys+]
Ištrintos 609-631 eilutės:

[[Ir keturi | Veiksmas +4]]
* Išsako ką išsakytų veiksmas +0 nes veiksmo išsakymas ir yra išėjimas už savęs.
* Veda pirmyn ir atgal nuo Dievo ir žmogaus.
* Veda iš dvasios į vieningumą bet kartu apsuka žvilgsnį, tad veda iš Dievo į žmogų. Užtat iš žmogaus grąžina į Dievą pasirinkimais.
* Tiesia žmogaus ir Dievo požiūrių grandinę.
* Išsakomas kompleksiniu Bott periodiškumu +2

Veiksmas +0
* Dievas
* joks požiūris

'''Iš pasąmonės į samonę, ir iš sąmonės į pasąmonę'''

* Mama: sąmoningumas suprantantis pasąmonę. Tėtė: sąmoningumas suprantantis sąmonę.

Sąmonės akimis
* kūnas: pasąmonė
* protas: sąmonė -> pasąmonė
* širdis: pasąmonė -> sąmonė
* valia: sąmonė

[+Lygtys+]
2021 rugpjūčio 14 d., 19:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 257 eilutė iš:
į:
* Iš pasąmonės į sąmonę atvaizdais, o iš sąmonės į pasąmonę aplinkybėmis - apytakomis. Sąmoningumas reiškiasi trejybės ratu.
2021 rugpjūčio 14 d., 19:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 3-4 eilutės iš
[[Išgyvenimo apytaka]], [[Padalinimų ratas]], [[Ir Vienas]], [[Ir Du]], [[Ir Trys]], [[Ir Keturi]], [[Meilė]], [[Suvokimo lygmenys]], [[Vaisingos prielaidos]], [[Veikla]], [[Širdis]], [[Neapibrėžtumas]], [[Amžinas gyvenimas]], [[Christopher Langan]]
į:
[[Išgyvenimo apytaka]], [[Padalinimų ratas]], [[Ir Vienas]], [[Ir Du]], [[Ir Trys]], [[Ir Keturi]], [[Atjautos]], [[Meilė]], [[Suvokimo lygmenys]], [[Vaisingos prielaidos]], [[Veikla]], [[Širdis]], [[Neapibrėžtumas]], [[Amžinas gyvenimas]], [[Christopher Langan]]
Ištrintos 605-622 eilutės:

--------------------------------------

'''Apžvalga veiksmais'''

Dievo įsivaizdavimą troškimais
* Visos sandaros išplaukia iš būdų kaip įsivaizduojame Dievą. Dievą suvokiame sandara kaip viską, betką, kažką, nieką. Tuo pačiu Dievo sandara yra viskas. Tad vaizduote siejame dvi sandaras. Tokiu būdu įsivaizduojame ko viekas trokšta:
** Dievas kaip viskas trokšta nieko, yra savarankiškas
** Dievas kaip betkas trokšta kažko, yra užtikrintas
** Dievas kaip kažkas trokšta betko, yra ramus
** Dievas kaip niekas trokšta visko, yra mylintis.
* We circumscribe God, and express our circumscription as an imbalance that everything wishes to address. This opens up frameworks that express our situation, in that it allows for us as those who '''do not wish for'''.
* In this way, we may also consider God, through everything, as reaching out ever further. We may think of this outreach as operations which take us from everything back to everything. Wishing allows us to consider God both as wisher and what he wishes for, so that we can be both together with God and separate from him, and thus can relate with him. We identify God as the one who wishes, and thus progressively with Everything, Anything, Something and Nothing. Respectively, we have him wish for nothing, something, anything and everything. This reflects the growth in our conception of God. We relate:

* '''Veiksmas +0''' Everything Everything is the anchor concept by which we can work with absolutes. Think about: EverythingWishesForNothing. ''Consider the role of truth''
* '''[[IrVienas Veiksmas +1]]''' Everything and Anything God ever goes beyond himself, yielding the Divisions of everything. The first three make for completeness, yet the operation continues. The division of everything is the relationship between everything and anything, the whole perspective and the partial perspective. Think about: EverythingWishesForSomething and Understanding. ''Consider the role of required concept''
* '''[[IrDu | Veiksmas +2]]''' Everything and Something, Anything and Something. God allows for an outlook different than his own. ''Understand, coming to understand, understood'' is extended and reinterpreted as ''Understanding, coming to understand, not understanding, not coming to understand''. The operation +2 says that structure channels activity, and activity evokes structure. This means that we have structure arise from nonstructure (digital), and activity arise from nonactivity (analogue). Now we have two outlooks, we can step in and step out. We have Representations (relating something and everything - a view on the whole) and Topologies (relating something and anything - a view to the part). Compare with Christopher Alexander's PrinciplesOfLife, try to consider them as relating anything and something. Think about: EverythingWishesForAnything and [[self-understanding]]. ''Consider the role of same and different''
* '''[[IrTrys | Veiksmas +3]]''' Something and Nothing, Anything and Nothing, Everything and Nothing. Now we have the three-cycle and so can consider slack. The three Languages (Argumentation, Verbalization, Narration) arise as relationships with nothing (by something, anything and everything). How does factoring come into play? We then reintepret this all in terms of PrimaryStructures and injections. Identify evertyhing with nothing yields the InversionEffect. Think about: EverythingWishesForEverything and SharedUnderstanding and GoodUnderstanding. ''Consider the role of necessary, actual and possible''
2021 rugpjūčio 14 d., 19:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 493-501 eilutės:
Permąstyti mintį iš ankščiau:
* The following idea that understanding is a base level does not make sense because it is the operation +1 that generates the divisions that participate in understanding, +2 for self-understanding and +3 for shared understanding. Perhaps the base level is good understanding. This would then also organize the levels more sensibly, so that the base level would have operation +0 and the nullsome.
* I think that they describe the level of awareness in understanding. They relate different LevelsOfUnderstanding with regard to the base level of Understanding.
** +0 from Understanding to Understanding
** +1 from Understanding to Self-understanding
** +2 from Understanding to SharedUnderstanding
** +3 from Understanding to GoodUnderstanding
* In this sense, understanding is the experience of a division of everything, and this experience may be at any of four levels of awareness, from fully unconscious to fully conscious. In this sense, each of the Factors is a map from Understanding as a whole, a base level, to Understanding as any perspective within a new whole, within a higher level of understanding.
Pakeistos 611-640 eilutės iš
===Operational summary - Conceiving God - Wishes===

We can derive all the structures by considering how we conceive God
. We conceive God as a structure: Everything, Anything, Something or Nothing. Yet again, the structure of God is everything, and so we relate two structures. In doing so, we consider what everything wishes for:

* God as Everything = EverythingWishesForNothing = self-sufficient
* God as Anything = EverythingWishesForSomething = certain
* God as Something = EverythingWishesForAnything = calm
* God as Nothing = EverythingWishesForEverything = loving

We circumscribe God, and
express our circumscription as an imbalance that everything wishes to address. This opens up frameworks that express our situation, in that it allows for us as those who '''do not wish for'''.

In this way, we may also consider God, through
everything, as reaching out ever further. We may think of this outreach as operations which take us from everything back to everything. Wishing allows us to consider God both as wisher and what he wishes for, so that we can be both together with God and separate from him, and thus can relate with him. We identify God as the one who wishes, and thus progressively with Everything, Anything, Something and Nothing. Respectively, we have him wish for nothing, something, anything and everything. This reflects the growth in our conception of God. We relate:

*
'''Operation +0''' Everything Everything is the anchor concept by which we can work with absolutes. Think about: EverythingWishesForNothing. ''Consider the role of truth''
* '''[[IrVienas |Operation +1]]''' Everything and Anything God ever goes beyond himself, yielding
the Divisions of everything. The first three make for completeness, yet the operation continues. The division of everything is the relationship between everything and anything, the whole perspective and the partial perspective. Think about: EverythingWishesForSomething and Understanding. ''Consider the role of required concept''
*
'''[[IrDu |Operation +2]]''' Everything and Something, Anything and Something. God allows for an outlook different than his own. ''Understand, coming to understand, understood'' is extended and reinterpreted as ''Understanding, coming to understand, not understanding, not coming to understand''. The operation +2 says that structure channels activity, and activity evokes structure. This means that we have structure arise from nonstructure (digital), and activity arise from nonactivity (analogue). Now we have two outlooks, we can step in and step out. We have Representations (relating something and everything - a view on the whole) and Topologies (relating something and anything - a view to the part). Compare with Christopher Alexander's PrinciplesOfLife, try to consider them as relating anything and something. Think about: EverythingWishesForAnything and [[self-understanding]]. ''Consider the role of same and different''
* '''[[IrTrys |Operation +3]]''' Something and Nothing, Anything and Nothing
, Everything and Nothing. Now we have the three-cycle and so can consider slack. The three Languages (Argumentation, Verbalization, Narration) arise as relationships with nothing (by something, anything and everything). How does factoring come into play? We then reintepret this all in terms of PrimaryStructures and injections. Identify evertyhing with nothing yields the InversionEffect. Think about: EverythingWishesForEverything and SharedUnderstanding and GoodUnderstanding. ''Consider the role of necessary, actual and possible''

'''An Idea to Rethink'''

''The following idea that understanding is a base level does not make sense because it is the operation +1 that generates the divisions that participate in understanding, +2 for self-understanding and +3 for shared understanding. Perhaps the base level is good understanding. This would then also organize the levels more sensibly, so that the base level would have operation +0 and the nullsome.''

I think that they describe the level of awareness in understanding. They relate different LevelsOfUnderstanding with regard to the base level of Understanding.

* +0 from Understanding to Understanding
* +1 from Understanding to Self-understanding
* +2 from Understanding to SharedUnderstanding
* +3 from Understanding to GoodUnderstanding

In this sense, understanding is the experience of a division of everything, and this experience may be at any of four levels of awareness, from fully unconscious to fully conscious. In this sense, each of the Factors is a map from Understanding as a whole, a base level, to Understanding as any perspective within a new whole, within a higher level of understanding.
į:
Dievo įsivaizdavimą troškimais
* Visos sandaros išplaukia iš būdų kaip įsivaizduojame Dievą. Dievą suvokiame sandara kaip viską, betką, kažką, nieką
. Tuo pačiu Dievo sandara yra viskas. Tad vaizduote siejame dvi sandaras. Tokiu būdu įsivaizduojame ko viekas trokšta:
** Dievas kaip viskas trokšta nieko, yra savarankiškas
** Dievas kaip betkas trokšta kažko
, yra užtikrintas
** Dievas kaip kažkas trokšta betko, yra ramus
** Dievas kaip niekas trokšta visko, yra mylintis.
* We circumscribe God, and express our circumscription as an imbalance that everything wishes to address. This opens up frameworks that
express our situation, in that it allows for us as those who '''do not wish for'''.
* In this way
, we may also consider God, through everything, as reaching out ever further. We may think of this outreach as operations which take us from everything back to everything. Wishing allows us to consider God both as wisher and what he wishes for, so that we can be both together with God and separate from him, and thus can relate with him. We identify God as the one who wishes, and thus progressively with Everything, Anything, Something and Nothing. Respectively, we have him wish for nothing, something, anything and everything. This reflects the growth in our conception of God. We relate:

* '''Veiksmas +0''' Everything Everything is the anchor concept by which we can work with absolutes. Think about
: EverythingWishesForNothing. ''Consider the role of truth''
* '''[[IrVienas Veiksmas +1]]''' Everything and Anything God ever goes beyond himself, yielding the Divisions of everything. The first three make for completeness, yet the operation continues. The division of everything is
the relationship between everything and anything, the whole perspective and the partial perspective. Think about: EverythingWishesForSomething and Understanding. ''Consider the role of required concept''
* '''[[IrDu | Veiksmas +2]]''' Everything and Something, Anything and Something. God allows for an outlook different than his own.
''Understand, coming to understand, understood'' is extended and reinterpreted as ''Understanding, coming to understand, not understanding, not coming to understand''. The operation +2 says that structure channels activity, and activity evokes structure. This means that we have structure arise from nonstructure (digital), and activity arise from nonactivity (analogue). Now we have two outlooks, we can step in and step out. We have Representations (relating something and everything - a view on the whole) and Topologies (relating something and anything - a view to the part). Compare with Christopher Alexander's PrinciplesOfLife, try to consider them as relating anything and something. Think about: EverythingWishesForAnything and [[self-understanding]]. ''Consider the role of same and different''
* '''[[IrTrys | Veiksmas +3]]''' Something and Nothing, Anything
and Nothing, Everything and Nothing. Now we have the three-cycle and so can consider slack. The three Languages (Argumentation, Verbalization, Narration) arise as relationships with nothing (by something, anything and everything). How does factoring come into play? We then reintepret this all in terms of PrimaryStructures and injections. Identify evertyhing with nothing yields the InversionEffect. Think about: EverythingWishesForEverything and SharedUnderstanding and GoodUnderstanding. ''Consider the role of necessary, actual and possible''
2021 rugpjūčio 14 d., 19:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 235 eilutė iš:
į:
* Pereiname iš veiksmo +2 į veiksmą +3 pajungdami ir išjungdami nuorodas, įsijungdami ir atsitokėdami.
Pakeistos 237-238 eilutės iš
į:
* Sąmoningumas labai akivaizdus kai atitokiame nuo įsijautimo. Jisai yra atitokimo ir įsijautimo derinys. Tuo tarpu sąmoningumo nesijaučiame įsijungdami. Sąmoningumą jaučiame atsiplėšdami.
Ištrintos 632-635 eilutės:
[+Sąmoningumas+]

Sąmoningumas labai akivaizdus kai atitokiame nuo įsijautimo. Jisai yra atitokimo ir įsijautimo derinys. Tuo tarpu sąmoningumo nesijaučiame įsijungdami. Sąmoningumą jaučiame atsiplėšdami.
Ištrintos 684-687 eilutės:

Pereiname iš veiksmo +2 į veiksmą +3 pajungdami ir išjungdami nuorodas, įsijungdami ir atsitokėdami.

Keturios studentų klausimų rūšys susiję su kūnu (gyvenimu), protu (žinojimu), širdimi (laime) ir valia (dora) ir taip pat su lygtimis 3+3=6, 4+3=-1, 5+3=0, 6+3=1.
2021 rugpjūčio 14 d., 18:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 107 eilutė:
* Kaip veiksmas +2 tampa veiksmu +3? Kaip stebėjimas tampa sąmoningumu? Kaip pereinama iš nuorodų (indeksų) į sąmoningumą?
Ištrintos 684-688 eilutės:

-------------------------------------

>>bgcolor=#EEEEEE<<
-------------------------------------
Pakeistos 689-690 eilutės iš
Kaip veiksmas +2 tampa veiksmu +3? Kaip stebėjimas tampa sąmoningumu? Kaip pereinama iš nuorodų (indeksų) į sąmoningumą? Pajungus išjungus nuorodas. Įsijungimas-atsitraukimas - step in and out.
į:
Pereiname iš veiksmo +2 į veiksmą +3 pajungdami ir išjungdami nuorodas, įsijungdami ir atsitokėdami.
Ištrintos 695-720 eilutės:

>>bgcolor=#ECD9EC<<
-------------------------------
[http://www.ebible.org/bible/web/Rev.htm Revelations 4, 5]

''After these things I looked and saw a door opened in heaven, and the first voice that I heard, like a trumpet speaking with me, was one saying,'' Come up here, and I will show you the things which must happen after this.

''Immediately I was in the Spirit. Behold, there was a throne set in heaven, and one sitting on the throne that looked like a jasper stone and a sardius. There was a rainbow around the throne, like an emerald to look at. Around the throne were twenty-four thrones. On the thrones were twenty-four elders sitting, dressed in white garments, with crowns of gold on their heads. Out of the throne proceed lightnings, sounds, and thunders. There were seven lamps of fire burning before his throne, which are the seven Spirits of God. Before the throne was something like a sea of glass, similar to crystal. In the midst of the throne, and around the throne were four living creatures full of eyes before and behind. The first creature was like a lion, and the second creature like a calf, and the third creature had a face like a man, and the fourth was like a flying eagle. The four living creatures, each one of them having six wings, are full of eyes around and within. They have no rest day and night, saying,'' Holy, holy, holy is the Lord God, the Almighty, who was and who is and who is to come!

''When the living creatures give glory, honor, and thanks to him who sits on the throne, to him who lives forever and ever, the twenty-four elders fall down before him who sits on the throne, and worship him who lives forever and ever, and throw their crowns before the throne, saying,'' Worthy are you, our Lord and God, the Holy One, to receive the glory, the honor, and the power, for you created all things, and because of your desire they existed, and were created!

''I saw, in the right hand of him who sat on the throne, a book written inside and outside, sealed shut with seven seals. I saw a mighty angel proclaiming with a loud voice,'' Who is worthy to open the book, and to break its seals? ''No one in heaven above, or on the earth, or under the earth, was able to open the book, or to look in it. And I wept much, because no one was found worthy to open the book, or to look in it. One of the elders said to me,'' Don’t weep. Behold, the Lion who is of the tribe of Judah, the Root of David, has overcome; he who opens the book and its seven seals. ''I saw in the midst of the throne and of the four living creatures, and in the midst of the elders, a Lamb standing, as though it had been slain, having seven horns, and seven eyes, which are the seven Spirits of God, sent out into all the earth. Then he came, and he took it out of the right hand of him who sat on the throne. Now when he had taken the book, the four living creatures and the twenty-four elders fell down before the Lamb, each one having a harp, and golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints. They sang a new song, saying,''

You are worthy to take the book,
and to open its seals:
for you were killed,
and bought us for God with your blood,
out of every tribe, language, people, and nation,
and made us kings and priests to our God,
and we will reign on earth.

''I saw, and I heard something like a voice of many angels around the throne, the living creatures, and the elders; and the number of them was ten thousands of ten thousands, and thousands of thousands; saying with a loud voice,'' Worthy is the Lamb who has been killed to receive the power, wealth, wisdom, strength, honor, glory, and blessing!

''I heard every created thing which is in heaven, on the earth, under the earth, on the sea, and everything in them, saying,'' To him who sits on the throne, and to the Lamb be the blessing, the honor, the glory, and the dominion, forever and ever! Amen!

''The four living creatures said,'' Amen! ''The elders fell down and worshiped.''
2021 rugpjūčio 14 d., 18:27 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 664-688 eilutės:
----

God is alone.
So God takes up the question, "Am I necessary?"
There is the question and the answer, and there are four considerations:
God necessarily IS.
God necessarily IS NOT.
It is NOT the case that God necessarily is.
It is NOT the case that God necessarily is not.
They occur in parallel. Together with the question and the answer, they
are the six representations of life. So that Life is the matter of Is
God necessary?
Consider the coherence of this question. This depends on the Unity of
the six representations. Do they have a unity?

The human is the bystander who is given this to live, experience and
ponder. We likewise take up the question, "Am I necessary?", alongside
God, by sharing the perspective of everything.

[+Lygtys+]

'''1+3=4'''

recurring is the activity of something. It is defined by the equation '''1+3=4'''. Here the whole is identified with a level that gives its separation from (and relationship with) a groundless perspective (and thereby gives a scope, a projection). That groundless perspective may be thought of as a godlet, a human that has found itself within the structure, but without any grounds. For this groundless perspective, the whole may be located at various levels (projections). The whole is originally the grounded situation (why) which is separated from a groundless perspective by everything. Another is the grounded perspective (how) (that looks onto the grounded situation) and is separated from a groundless perspective by anything. Another (what) is given by a groundless situation (which recurs!) which the grounded perspective may look upon (in coincidence with the grounded situation), and that situation is separated from a groundless perspective by something, that is, by what that perspective sees in that situation. A final perspective (whether) is given by the groundless perspective itself (the recurrence) which is separated from itself by nothing. This is the basis for redundancy and slack.
Pridėtos 668-671 eilutės:

'''1+3=4'''

recurring is the activity of something. It is defined by the equation '''1+3=4'''. Here the whole is identified with a level that gives its separation from (and relationship with) a groundless perspective (and thereby gives a scope, a projection). That groundless perspective may be thought of as a godlet, a human that has found itself within the structure, but without any grounds. For this groundless perspective, the whole may be located at various levels (projections). The whole is originally the grounded situation (why) which is separated from a groundless perspective by everything. Another is the grounded perspective (how) (that looks onto the grounded situation) and is separated from a groundless perspective by anything. Another (what) is given by a groundless situation (which recurs!) which the grounded perspective may look upon (in coincidence with the grounded situation), and that situation is separated from a groundless perspective by something, that is, by what that perspective sees in that situation. A final perspective (whether) is given by the groundless perspective itself (the recurrence) which is separated from itself by nothing. This is the basis for redundancy and slack.
2021 rugpjūčio 14 d., 18:17 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 3-4 eilutės iš
[[Išgyvenimo apytaka]], [[Padalinimų ratas]], [[Ir Vienas]], [[Ir Du]], [[Ir Trys]], [[Ir Keturi]], [[Meilė]], [[Suvokimo lygmenys]], [[Vaisingos prielaidos]], [[Veikla]], [[Širdis]], [[Neapibrėžtumas]], [[Amžinas gyvenimas]].
į:
[[Išgyvenimo apytaka]], [[Padalinimų ratas]], [[Ir Vienas]], [[Ir Du]], [[Ir Trys]], [[Ir Keturi]], [[Meilė]], [[Suvokimo lygmenys]], [[Vaisingos prielaidos]], [[Veikla]], [[Širdis]], [[Neapibrėžtumas]], [[Amžinas gyvenimas]], [[Christopher Langan]]
Ištrintos 706-873 eilutės:

[+Laiškas Christopher Langan+]

Dear Chris,

I'm finding your thinking very relevant to my own life work. I've
started going through [[http://www.megafoundation.org/CTMU/Articles/IntroCTMU.htm | your introduction]] which I'm finding to be a good place to start.

When I was a child, I set out on a quest to "know everything and apply
that usefully". As I entered college, I realized that what little I
knew about quantum physics was that "reality fades away". So I looked
instead in the places where the knowledge might be most easily placed
within my reach, and also that people most avoid looking, which is
wisdom of human life.

I looked for absolutes and came across "divisions of everything". These
can be observed as perspectives that a conversation might break down
into. I observed that if we divide everything into two perspectives,
then one will be "opposites coexist" (as in free will) and the other
"all things are the same" (as with fate).
We may divide everything into three perspectives: "take a stand, follow
through, and reflect".
Or into four perspectives: "why, how, what, whether".

I noticed that "everything" served as an absolute anchor, and that it had four properties:
* no external context (if you put it in a box, it includes the box)
* no internal structure (hence nothing for meaning to cling to, so that all statements are trivially true, as in "everything is hot, cold, etc.")
* the simplest algorithm (accepts all things)
* a required concept (we all have it, and there is no analogue in the physical world, so we could not have learned it).So this is very much like your SetOfAllSets. One difference is that I also identify this with the state of contradiction in which all things are true.

I tried to imagine what it's like for a God who is all alone,
self-contained. The only thing that I can imagine for such a God to do
is to divide himself into perspectives. For example, he can create one
perspective ("everything") by going beyond himself, out of the unbounded
and into the (self-)bounded. For such a God, "exist" and "not exist"
mean the same thing at this point. What's interesting for such a God is
whether he necessarily exists? which is to say, exists even when he
doesn't exist? So this makes for two perspectives (as in a proof by
contradiction): one where God exists, hence he exists (as assumed in the
spiritual world), and another where God does not exist, yet ultimately
does exist (which describes the situation of the physical world). Yet
are these two Gods the same? Well, there is one God who "understands"
(the Father), and another "who figures it out" (the Son), so what makes
them the same is the God who is "understood" (the Spirit) which they
both share. So this yields the threesome, as God thinks it. It is a
self-standing structure (God's "self"); but what if something found
itself in that structure; what would that mean? This gives rise to a
"godlet" (like us) which is separated from that self by nothing, whereas
the others were separated from that self by everything, anything, or
something. This yields the foursome, and this operation +1 (adding one
perspective) gives rise to more divisions of everything:
http://www.openleader.com/index.php/GlossaryOfStructure/AddOne
(Note: this is quite the story of Genesis if we think of divisions as
events or "days"). Finally, we come to the eightsome, which is the
sevensome (the logical square: all are good, all are bad, not all are
bad, not all are good, all are good and not all are bad, all are bad and
not all are good, not all are bad and not all are good):
http://www.openleader.com/index.php/GlossaryOfStructure/Sevensome
but adding an eighth perspective "all are good and all are bad" which
means that the system is empty, and so it all collapses into the
nullsome. I think this operation +1 is for the "self-defining" that you
write about.

We don't actually conceive these divisions directly, but instead, we
approach them by means of representations (for example, the twosome has
four:)
* free will and fate
* outside and inside
* theory and practice
* same and different
The fivesome has two representations: time and space. There are six
representations in all by which we look on the whole: observer,
observed, and access (through an observational plane) to nothing,
something, anything, everything. There are also twelve topologies,
which are the backdrops for the imagination, what Kant would call
categories. They allow us to isolate a part of a division. They are
generated by mind games, such as: "search for constancy; either you find
*one* example of it, or it is *all* constantly unconstant, and in order
to search, you needed to assume that what you choose to inspect and what
you have inspected are one and the same, so it is *multiply* constant".

I'm currently working on deriving the representations and the
topologies in terms of an operation +2:
http://www.openleader.com/index.php/GlossaryOfStructure/AddTwo
and I've benefited a lot from Christopher Alexander's observations that
"(recurring) activity evokes structure, and structure channels
activity". I think the operation +2 is for what you call
"self-inclusion" and I will benefit from understanding your ideas.

Finally, I think there is an operation +3 which is the shift in mental
state that we call "consciousness". For example, the twosome is what is
needed for the issue of "existence" (we need to be able to ask the
question, Does the chair exist? (opposites coexist), but also be able to
settle it with an answer (if it does, it does; if it doesn't, it
doesn't; but it's settled). When we are "conscious" of this issue, the
our state of mind is given by three additional perspectives, which is to
say, the fivesome (for decisionmaking - space or time). I think this
particular equation 2 +3 = 5 is what Kant intended by his Transcendental
Deduction. And it's cyclic, so that 7 +3 = 2. I will be working on the
details of this operation. I think that it should relate to your
state-transition syntax, and presumably, the three elements for
resolving the set-of-all-sets paradox. I expect that this operation +3
will generated three dynamic "languages" (argumentation - how do things
come to matter? verbalization - how do things come to mean? narration -
how do things happen?) and I have good empirical bases to work with.
Underlying the languages is an "inversion effect" (like 1/1-x) whereby,
in order to imagine "a God who loves us more than we love ourselves", we
need to turn everything around, so that God is the smallest thing
(deeper than our hearts can reach) and the unknown is the largest thing
which engulfs us. (Your ideas make me consider that such a God may then
find himself needing to identify with us so as to undo the inversion and
not get stuck; all this to affirm that indeed the knowledge of
everything may be dispersed everywhere as you say).

That's an introduction of why I'm very happy to learn of your thinking
and your results. I certainly know that they are useful to me. I also
know they are for real, not invented, have a warmth towards God and
humans and a care for truth.

I will be sorting through your introduction, working on it at my
workspace, see Christopher Langan on:
http://www.openleader.com/index.php/GlossaryOfStructure/MeaningfulConcepts
and I will try to decode and interpret the various terms in your
introduction. I will also be working at my lab's working group
http://groups.yahoo.com/group/livingbytruth/
where I will share my letter.

I have found myself alone as I think you have in pursuing such thoughts. Yet many along the way have helped by allowing me to think out loud.
In 1997, I moved to Lithuania and then founded Minciu Sodas,
http://www.ms.lt, an open laboratory serving and organizing independent
thinkers around the world, primarily through the Internet. I have found
that as independent thinkers we have a shared value of "caring about
thinking". We find ourselves everywhere on the periphery because the
people who are quick to agree end up in the center. So we each develop
our own private languages. And yet we are able to agree with each other
because our existential situation is the same. We are able to be
absolutely inclusive by filtering in all those interested who are able
to demonstrate that they can openly "work for free" on their own
projects so that all might share their work-in-progress. We currently
have 100 active and 1,000 supportive participants. We're working
especially on global villages, tools for thinking, open economy,
leadership development, loving God, social networking, global inclusion
and more.

All of my work is in the Public Domain and my philosophical work is
completely free-of-charge for people to use according to their best
judgement. I do alert you, though, to our lab's services:
http://www.openleader.com/index.php/MinciuSodas/Services
http://www.openleader.com/index.php/MinciuSodas/Clients
which might be helpful for you or the Mega Foundation. For example, I
and my lab could help popularize your work, provide support services to
the severely gifted, or explore business opportunities for your think-tank.

More about how my thinking unfolded:
http://www.openleader.com/index.php/GlossaryOfStructure/Andrius
my current research interests (pulling together all the structures that
I'm aware of):
http://www.openleader.com/index.php/GlossaryOfStructure/Overview
http://www.openleader.com/index.php/GlossaryOfStructure/Omniscope
and me:
http://www.openleader.com/index.php/Profiles/AndriusKulikauskas
The latest news from our lab is at: http://www.ms.lt and more about our
lab: http://www.openleader.com/index.php/MinciuSodas/MinciuSodas

A few participants I think you'd want to know about:
Anthony Judge http://www.laetusinpraesens.org http://www.uia.org
Joseph Goguen http://www.cs.ucsd.edu/goguen/
Sarunas Raudys http://www.science.mii.lt/mii/raudys/
2021 rugpjūčio 14 d., 18:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 684-720 eilutės iš
----

RaimundasVaitkevicius: Is God mortal?

If God is almighty than He could create such a world that could exist without Him. Then He could destroy Himself (because He is almighty). If yes, how can we be sure that He hadn't done this?

What's wrong in this reasoning?

Andrius: I think there is nothing wrong with this reasoning. I think it is in fact the truth.

This is the natural challenge for an almighty God. Not merely to be,
but to be necessarily. This means that God would exist even if he
were not to exist.

I think the physical world is like this. It appears like an arena
that was created without a God. But I imagine that ultimately God
emerges from this. It is like a chess game where the total victory
becomes more and more certain as the many variations report their
outcomes.

God is prior to logic. He can pursue multiple lines simultaneously.
So we also imagine there is a spiritual world where God always is.
But the interesting developments I think are in the physical world.

God is closely related to everything. I think all things are true of
everything. It is alive. It is dead. It is mortal. It is immortal.
There is no internal structure to constrain it. I think that with
God there are things that we can say are true and not, for God is not
exactly everything, but the unity of the representations of
everything, which can be taken as the coherence of everything. In
this sense, I think the ultimate truth of this coherence is that God
is alive.

----

See also the story ''Puss in Boots'' where the cat tricks the dragon to turn into a mouse because it can.
į:
[+Lygtys+]
2021 rugpjūčio 13 d., 20:05 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 310 eilutė:
Pridėtos 344-348 eilutės:
Ką balsai supranta
* Pasąmonė išgyvenimų rūšimis įsivaizduoja paskirus požiūrius, nesuvokia jų ryšio: esamybė, galimybė, siekiamybė. Buvimas, nebuvimas - ar tai dar kiti požiūriai - tai bene ryšys su Dievu už visko, tad pasąmonė pripažįsta Dievą už visų.
* Sąmonė skiria save ir pasąmonę, nesuvokia sąmoningumo - priskiria sau, kaip savo gerumą.
* Sąmoningumas išskiria visus tris ir juos sutapatina trejybės ratu.
Pridėtos 385-390 eilutės:
* Aštuonerybė sieja pasąmonę ir sąmonę. Pasąmonė savo atsakymais sutelkia grandinę: joks požiūris, požiūris, požiūris į požiūrį, požiūris į požiūrį į požiūrį. Nulybė, vienybė, dvejybė, trejybė tai išreiškia. O sąmonė savo klausimais atskleidžia prielaidų grandinę, kurią išreiškia ketverybė, penkerybė, šešerybė, septynerybė. Tai grindžia laisvus kintamuosius, atveria tarpą. Taip pat įdomu, kad atsakymų padalinimai turi keturis atvaizdus, o klausimų padalinimai turi du atvaizdus (klausimai ir atsakymai). Tai reiškia, kad yra dalinių (žmogiškų, sąlygiškų) atsakymų, bet nėra dalinių klausimų.

* Pasąmonė mato 4 lygmenis,
* sąmonė 6 lygmenų poras,
* sąmoningumas 24 raiškas.
Ištrintos 407-415 eilutės:
'''Sąvokų kalba'''

* Derinys - pasąmonė.
* Nuovokus - sąmonė.
* Sąmoningas - sąmoningumas.


Pakeistos 413-417 eilutės iš
Ką balsai supranta
* Pasąmonė išgyvenimų rūšimis įsivaizduoja paskirus požiūrius, nesuvokia jų ryšio: esamybė, galimybė, siekiamybė. Buvimas, nebuvimas - ar tai dar kiti požiūriai - tai bene ryšys su Dievu už visko, tad pasąmonė pripažįsta Dievą už visų.
* Sąmonė skiria save ir pasąmonę, nesuvokia sąmoningumo - priskiria sau, kaip savo gerumą.
* Sąmoningumas išskiria visus tris ir juos sutapatina trejybės ratu.
į:
'''Trijų veiksmų reikšmė kaip gyventi'''
Pakeistos 420-421 eilutės iš
* Aštuonerybė sieja pasąmonę ir sąmonę. Pasąmonė savo atsakymais sutelkia grandinę: joks požiūris, požiūris, požiūris į požiūrį, požiūris į požiūrį į požiūrį. Nulybė, vienybė, dvejybė, trejybė tai išreiškia. O sąmonė savo klausimais atskleidžia prielaidų grandinę, kurią išreiškia ketverybė, penkerybė, šešerybė, septynerybė. Tai grindžia laisvus kintamuosius, atveria tarpą. Taip pat įdomu, kad atsakymų padalinimai turi keturis atvaizdus, o klausimų padalinimai turi du atvaizdus (klausimai ir atsakymai). Tai reiškia, kad yra dalinių (žmogiškų, sąlygiškų) atsakymų, bet nėra dalinių klausimų.
į:
Pakeistos 424-429 eilutės iš
Pasąmonė, sąmonė, sąmoningumas
* Pasąmonė plėtoja tinklą, sąmonė plėtoją medį, sąmoningumas plėtoja seką. Pertvarkymai juos sieja
, gerbia tarp jų esantį tarpą. Padalinimai (ketverybė, penkerybė, šešerybė, septynerybė) grindžia tarpą. Jį taipogi išsako šešios atjautos.
* Pasąmonė yra tinklas, sąmonė medis, juos sąmoningumas sieja seka, susiuvantis siūlas. Dorumas yra teisingas sąmonės išlankstymas.
* Paklusimas ugdo pasąmonę (o gal sąmoningumą?), tikėjimas ugdo sąmonę, rūpėjimas ugdo sąmoningumą.

* Pasąmonė mato 4 lygmenis, sąmonė 6 lygmenų poras, o sąmoningumas 24 raiškas.
į:
Dorumas yra teisingas sąmonės išlankstymas.
* Paklusimas ugdo pasąmonę (o gal sąmoningumą?),
* tikėjimas ugdo sąmonę
,
* rūpėjimas ugdo sąmoningumą
.

'''Sąvokų kalba'''

* Pasąmonė plėtoja tinklą
,
* sąmonė plėtoją medį,
* sąmoningumas plėtoja seką
.
Pertvarkymai juos sieja
, gerbia tarp jų esantį tarpą. Padalinimai (ketverybė, penkerybė, šešerybė, septynerybė) grindžia tarpą. Jį taipogi išsako šešios atjautos.

* Pasąmonė yra tinklas
,
* sąmonė medis,
* juos sąmoningumas sieja seka, susiuvantis siūlas.

* Derinys - pasąmonė.
* Nuovokus - sąmonė.
* Sąmoningas - sąmoningumas
.
2021 rugpjūčio 13 d., 19:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 279-284 eilutės:
Dievo šokyje
* Tėvas yra nesąmoningas, strimagalvis.
* Sūnus yra sąmoningesnis.
* Dvasia yra dar sąmoningesnė.
Tai atsispindi išgyvenimo apytakoje.
Pridėtos 375-380 eilutės:
Padalinimas nusako mūsų būseną. Jį toliau išgyvename veiksmais:
* pasąmonė prideda vieną požiūrį +1, išgyvename koks (kaip mums atrodo),
* sąmonė prideda požiūrį į požiūrį +2, prisideda atvaizdai ir aplinkybės, renkamės ką ir kaip suprasti.
* sąmoningumas prideda požiūrį į požiūrį į požiūrį, prisideda trys kalbos - pagrindimas, įvardijimas, pasakojimas, sąmoningai renkamės ką pasakyti (pagrindimu), kaip pasakyti (įvardijimu), kodėl pasakyti (pasakojimu).
Kiekvienu atveju atsirandame naujame padalinime.
Ištrintos 405-408 eilutės:

* Padalinimas nusako mūsų būseną. Jį toliau išgyvename veiksmais: pasąmonė prideda vieną požiūrį +1, sąmonė prideda požiūrį į požiūrį +2, sąmoningumas prideda požiūrį į požiūrį į požiūrį. Kiekvienu atveju atsirandame naujame padalinime. Tačiau sąmone prisideda atvaizdai ir aplinkybės, o sąmoningumu prisideda trys kalbos - pagrindimas, įvardijimas, pasakojimas. Sąmoningai renkamės ką pasakyti (pagrindimu), kaip pasakyti (įvardijimu), kodėl pasakyti (pasakojimu). Sąmone renkamės ką ir kaip suprasti. Pasąmonė tiesiog išgyvename taip kaip mums atrodo.

* Dievo šokyje Tėvas yra nesąmoningas, strimagalvis. Sūnus yra sąmoningesnis, o Dvasia yra dar sąmoningesnė. Tai atsispindi išgyvenimo apytakoje.
2021 rugpjūčio 13 d., 19:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 290-305 eilutės:
Išgyvenimo apytakoje Dievas yra nežinojimas.
* Nežinojimas pasitraukia pasąmonės žinojimu.
* Nežinojimas naujai iškyla sąmone.
* Juos suderina sąmoningumas.

* Kiekvienas žmogaus balsas turi savo Dievą: pasąmonė - Tėvą, sąmonė - Sūnų, sąmoningumas - Dvasią. Ir kiekvienu atveju tai yra tas pats Dievas. Balsų atskyrimas reikalauja Dievų suderinimo.

* Pasąmonė yra Tėvo savastis, sąmonė yra Sūnaus savastis, sąmoningumas yra Dvasios savastis.

* Išgyvenimo apytaką grindžia Dievo šokio trejybės rato raiškos - trys vienumai - kuriuos naujai išreiškia Mano trejybės atvaizdas: Pasąmonė (Aš esu daiktas) - mano Dievas vienų vienumas, sąmonė (Aš esu eiga) - mano Dievas bendražmogiškumas, sąmoningumas (Aš esu asmuo) - mano Dievas plazdenanti dvasia.

* Sąmoningėjant keičiasi žmogaus santykis su Dievu, jo supratimas Dievo, jo santykis su Dievu, būdas kaip jisai vykdo Dievo valią. Taip kad žmogus sąmoningumu rūpinasi dvasios plazdenimu, sąmone tiki bendrą žmogų ir pasąmone paklūsta vienų vienumui. Tad brandiname save ugdydami savyje tvirtesnį pagrindą, nes sąmoningumo rūpestis dvasios plazdenimu remiasi sąmonės tikėjimu bendražmogiškumu, kuris remiasi pasąmonės paklusimu vienų vienumui. Užtat sąmoningumą taikome parengdami save mažesniam sąmoningumui, kada esame pavargę, nusilpę, nesąmoningi. Sąmoningas žmogus lengvai eina teisingu keliu bet ar jisai juo eis nebūdamas sąmoningas? Jis turi tuo pasirūpinti iš anksto. Taip ir išsiskiria gerojo vaiko ir blogojo vaiko keliai.

* Dievo trejybė padeda trinariam žmogui susidėlioti, išsinarplioti.
Pakeistos 328-329 eilutės iš
'''Trijų veiksmų reikšmė Dievo ir žmogaus tyrimų santykiai'''
į:
Savasties pobūdis
* Dirva - pasąmonė,
* šveicariškas sūris - sąmonė,
* juos suvedantis burbulynas - sąmoningumas.

Dvejybės atvaizdas (teorija - pratika) išreiškia (neigimą - teigimą).
* Praktika (teigimas) - teorija (neigimas) bene sieja pasąmonės dėmesį (daiktui) - kitam ir ne kitam, vis siaurėjant, kas tas kitas.
* Ir sąmonės dėmesį (eigai) sau ir ne sau, vis išplečiant, kas ta savastis.
* Ir sąmoningumo atžvilgiu, asmuo skirsto dėmesį ar jo neskirsto.
Tad kiekviename lygmenyje trejybės atvaizdą veikia šis dvejybės atvaizdas.

'''Trijų veiksmų reikšmė Dievo ir žmogaus tyrimų santykiais
'''
Pridėtos 356-368 eilutės:
'''Trijų veiksmų reikšmė sandaromis'''

Reiškiasi sandaromis
* netroškimai - mus supančios santvarkos, kurias išgyvena pasąmonė
* troškimai - sąmonės atveriama dvasia - nuliniu požiūriu
* netroškimai išplėtimai - dvejonės ir t.t., kuriais reiškiasi sąmoningumas - septintuoju požiūriu - išsiskiria Dievas (besąlygiškas, kurio ištakos už santvarkos) ir gerumas (santvarkoje)

Sandaros nusako asmenis, asmenys atkreipia balsus, balsai išjaučia sandaras. (Asmenys yra balsų Dievas.)
* Pasąmonės sandaros (troškimai) nusako Mane,
* Sąmonės sandaros (netroškimai) nusako Tave,
* Sąmoningumo sandaros (atjautos) nusako Kitą.
Tad nulybės atvaizdai skiriasi nuo troškimų. Troškimai yra Dievo savybės nes tai yra savasties sandaros, kurios atskiria Dievo bruožus nuo paties Dievo. Savastis šiuos bruožus turi atskirai, o Dievas juos turi visus kartu. Tad savastis skiria viską, betką, kažką, nieką, o Dievas jų neskiria.
Pridėtos 386-387 eilutės:
'''Sąvokų kalba'''
Ištrintos 393-423 eilutės:
Išgyvenimo apytakoje Dievas yra nežinojimas.
* Nežinojimas pasitraukia pasąmonės žinojimu.
* Nežinojimas naujai iškyla sąmone.
* Juos suderina sąmoningumas.

Dvejybės atvaizdas (teorija - pratika) išreiškia (neigimą - teigimą).
* Praktika (teigimas) - teorija (neigimas) bene sieja pasąmonės dėmesį (daiktui) - kitam ir ne kitam, vis siaurėjant, kas tas kitas.
* Ir sąmonės dėmesį (eigai) sau ir ne sau, vis išplečiant, kas ta savastis.
* Ir sąmoningumo atžvilgiu, asmuo skirsto dėmesį ar jo neskirsto.
Tad kiekviename lygmenyje trejybės atvaizdą veikia šis dvejybės atvaizdas.

Reiškiasi sandaromis
* netroškimai - mus supančios santvarkos, kurias išgyvena pasąmonė
* troškimai - sąmonės atveriama dvasia - nuliniu požiūriu
* netroškimai išplėtimai - dvejonės ir t.t., kuriais reiškiasi sąmoningumas - septintuoju požiūriu - išsiskiria Dievas (besąlygiškas, kurio ištakos už santvarkos) ir gerumas (santvarkoje)


* Dirva - pasąmonė, šveicariškas sūris - sąmonė, juos suvedantis burbulynas - sąmoningumas.

Sandaros nusako asmenis, asmenys atkreipia balsus, balsai išjaučia sandaras. (Asmenys yra balsų Dievas.)
* Pasąmonės sandaros (troškimai) nusako Mane,
* Sąmonės sandaros (netroškimai) nusako Tave,
* Sąmoningumo sandaros (atjautos) nusako Kitą.
Tad nulybės atvaizdai skiriasi nuo troškimų. Troškimai yra Dievo savybės nes tai yra savasties sandaros, kurios atskiria Dievo bruožus nuo paties Dievo. Savastis šiuos bruožus turi atskirai, o Dievas juos turi visus kartu. Tad savastis skiria viską, betką, kažką, nieką, o Dievas jų neskiria.

Tėvas, Sūnus, Dvasia
* Kiekvienas žmogaus balsas turi savo Dievą: pasąmonė - Tėvą, sąmonė - Sūnų, sąmoningumas - Dvasią. Ir kiekvienu atveju tai yra tas pats Dievas. Balsų atskyrimas reikalauja Dievų suderinimo.
* Pasąmonė yra Tėvo savastis, sąmonė yra Sūnaus savastis, sąmoningumas yra Dvasios savastis.
* Dievo trejybė padeda trinariam žmogui susidėlioti, išsinarplioti.
* Sąmoningėjant keičiasi žmogaus santykis su Dievu, jo supratimas Dievo, jo santykis su Dievu, būdas kaip jisai vykdo Dievo valią. Taip kad žmogus sąmoningumu rūpinasi dvasios plazdenimu, sąmone tiki bendrą žmogų ir pasąmone paklūsta vienų vienumui. Tad brandiname save ugdydami savyje tvirtesnį pagrindą, nes sąmoningumo rūpestis dvasios plazdenimu remiasi sąmonės tikėjimu bendražmogiškumu, kuris remiasi pasąmonės paklusimu vienų vienumui. Užtat sąmoningumą taikome parengdami save mažesniam sąmoningumui, kada esame pavargę, nusilpę, nesąmoningi. Sąmoningas žmogus lengvai eina teisingu keliu bet ar jisai juo eis nebūdamas sąmoningas? Jis turi tuo pasirūpinti iš anksto. Taip ir išsiskiria gerojo vaiko ir blogojo vaiko keliai.
* Išgyvenimo apytaką grindžia Dievo šokio trejybės rato raiškos - trys vienumai - kuriuos naujai išreiškia Mano trejybės atvaizdas: Pasąmonė (Aš esu daiktas) - mano Dievas vienų vienumas, sąmonė (Aš esu eiga) - mano Dievas bendražmogiškumas, sąmoningumas (Aš esu asmuo) - mano Dievas plazdenanti dvasia.
2021 rugpjūčio 13 d., 19:40 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 22-24 eilutės:
* pilnatve
* suvokiančioju, suvokimu, suvoktoju
* santykiu tarp mylinčio ir mylimojo
Pridėta 24 eilutė:
* santykiu tarp mylinčio ir mylimojo
Ištrintos 25-28 eilutės:
* suvokimo lygmenimis
* sąmoningumo lygmenimis
* vaisingomis prielaidomis ir atvaizdais - gal tai tas pats dalykas?
* savęs suvokimu ir bendru suvokimu
Pridėtos 27-31 eilutės:
* suvokiančioju, suvokimu, suvoktoju
* suvokimo lygmenimis, savęs suvokimu ir bendru suvokimu
* sąmoningumo lygmenimis
* vaisingomis prielaidomis ir atvaizdais - gal tai tas pats dalykas?
* aštuongubu keliu, nulybės ir vienybės atvaizdų neigimu
Pakeistos 34-36 eilutės iš
* aštuongubu keliu, nulybės ir vienybės atvaizdų neigimu

[+Pasąmonė, sąmonė, sąmoningumas+]
į:
* pilnatve
2021 rugpjūčio 13 d., 19:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 22-38 eilutės iš
Noriu suprasti veiksmus ir ypač veiksmą +3. Mąstau:
* kaip veikia pilnatvę?
* veiksmo santykis su suvokiančiojo, suvokimo, suvoktojo
* santykį tarp mylinčio ir mylimojo
* santykį tarp Dievo ir širdies
* meilės ir suvokimo vaidmenis, ir kaip dalis to, mylimojo nepriklausomybė
* suvokimo lygmenų ir sąmoningumo lygmenų
* vaisingas prielaidas
ir atvaizdus - gal tai tas pats dalykas?
* savęs suvokimą
ir bendrą suvokimą
* dvasią
, sandarą, atvaizdus, vieningumą
* įsisavinimą
* skaidymą ir įtraukimą
* aštuongubą kelią, nulybės ir vienybės atvaizdų neigimą
* sieti veiksmus, skaidymo sandų veiklą bei sandarą

* Padalinimai veiksmu +1 auga kaip simpleksai, židiniui tampa nariu. Ir kryžminiai daugiašoniai auga veiksmu +2. Kas auga veiksmu +3? Ar galima hiperkubus kaip puoselėjančius skirtingas puses kartu su riba? Kaip su koordinačių sistema?
į:
Sieti veiksmus su
* pilnatve
* suvokiančioju, suvokimu, suvoktoju
* santykiu tarp mylinčio ir mylimojo
* santykiu tarp Dievo ir širdies
* meilės ir suvokimo vaidmenimis, ir kaip dalis to, mylimojo nepriklausomybe
* suvokimo lygmenimis
* sąmoningumo lygmenimis
* vaisingomis prielaidomis ir atvaizdais - gal tai tas pats dalykas?
* savęs suvokimu
ir bendru suvokimu
* dvasia, sandara, atvaizdais, vieningumu
* įsisavinimu
* skaidymu, jo sandais
ir įtraukimu
* aštuongubu keliu
, nulybės ir vienybės atvaizdų neigimu
Pakeistos 134-135 eilutės iš
[[Veiksmai]] Veiksmai išreiškia pasąmonę, sąmonę, sąmoningumą. Kaip lygtimis išgyvename veiksmus +1, +2, +3?
į:
Kaip įsivaizduoti padalinimų augimą?
* Padalinimai veiksmu +1 auga kaip simpleksai
, židiniui tampa nariu. Ir kryžminiai daugiašoniai auga veiksmu +2. Kas auga veiksmu +3? Ar galima hiperkubus kaip puoselėjančius skirtingas puses kartu su riba? Kaip su koordinačių sistema?
Ištrintos 168-171 eilutės:
Išgyvenimo apytaka (ir sąmonė, ir Sūnaus aštuonerybė) išverčia Dievo trejybę. Keturis lygmenis supranta taip:

Pridėta 170 eilutė:
* Kaip lygtimis išgyvename veiksmus +1, +2, +3?
2021 rugpjūčio 13 d., 19:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 9-10 eilutės:

Neapibrėžtumas ir apibrėžimas
Pakeistos 12-15 eilutės iš
* Išnagrinėti kaip Lie algebra SU(2) išreiškia trejybės ratą.

* Kaip visko keturias savybes išsako lygtis 1+2=3, o Dievo keturias savybes išsako lygtis 0+2=2 ?
į:
Su kuo susieti Dvasią, Sūnų ir Tėvą? Ar:
* 1) Dvasia pasąmonė
* 2) Sūnus sąmonė
* 3) Tėvas sąmoningumas
Juk gyvenimo lygtyje yra priešingai:
* Esmė yra Tėvas - Dievo valia
* Atvaizdai yra Sūnus - gera valia
* Sandara yra Dvasia - išmintis
Ištrinta 167 eilutė:
Pakeistos 171-177 eilutės iš
* Esmė yra Tėvas - Dievo valia
* Atvaizdai yra Sūnus - gera valia
* Sandara yra Dvasia - išmintis
Tad su kuo susieti Dvasią, Sūnų ir Tėvą
? Ar suklydau tvirtindamas:
* 1) Dvasia pasąmonė
* 2) Sūnus sąmonė
* 3) Tėvas sąmoningumas
į:


Lygtys
* Kaip visko keturias savybes išsako lygtis 1+2=3, o Dievo keturias savybes išsako lygtis 0+2=2 ?
2021 rugpjūčio 13 d., 19:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 279-280 eilutės iš
'''Trijų veiksmų reikšmės'''
į:
'''Trijų veiksmų reikšmė Dievo tyrimui'''
Pridėtos 292-293 eilutės:
'''Trijų veiksmų reikšmė Savęs tyrimui'''
Ištrintos 298-308 eilutės:
Dievo ir žmogaus trejybių santykis
* Pasąmonė: 3 ir 3 lygiaverčiai
* Sąmonė: 3 ir 3-bė (amžinas ratas) skiriasi
* Sąmoningumas: 1+3+3+1 skiriasi Dievas ir gerumas

Sieja trejybes ir jas papildo
* Pasąmonė sulygina trejopą buvimą ir nebuvimą, taip nusako išgyvenimų rūšis ir laisvumą išskiriantį kurią nors rūšį.
* Sąmonė išskiria sąlygišką trejybę ir besąlygišką trejybę, tad nusako šešerybę.
* Sąmoningumas prideda Dievą ir gerumą, nusako aštuongubą kelią.
Ištrintos 303-307 eilutės:
Šešerybės atvaizdai: įsisavinimas.
* Sąmonės akimis: išorinis požiūris (Dievas) tampa vidiniu požiūriu (pasąmone).
* Pasąmonės akimis: teigiamas jausmas (sąmoningumas) tampa dorybe (sąmone).
* Sąmoningumas juos sieja?
Ištrintos 308-326 eilutės:
Išgyvenimo tikslas: sąmoningai ugdyti save.
* Pasąmonė beveik savaime ugdo mus, sąmoningėjame, jie mes tik patys sau netrukdome.
* Sąmonė ugdo sąžine, dorove, atveria kelią.
* Sąmoningumu pasimokome.

Išgyvenime
* Pasąmonė iškelia kūną, protą, širdį, valią.
* Sąmonė atpalaiduoja nuo jų, virš jų.
* Sąmoningumas užveria išgyvenimu.

Išgyvenimo supratimai
* Pasąmonė jaučia įtampą, kad kažkas vyksta, ir jinai tą įtampą išgyvena.
* Sąmonė išsiaiškina tos įtampos dorovinę prasmę, kokia yra širdies tiesa kuria reikėtų gyventi.
* Sąmoningumas tą tiesą išsako taip kad visi atjaustų jos pažinovą.

* Derinys - pasąmonė.
* Nuovokus - sąmonė.
* Sąmoningas - sąmoningumas.
Pridėtos 313-352 eilutės:

'''Trijų veiksmų reikšmė Dievo ir žmogaus tyrimų santykiai'''

Dievo ir žmogaus trejybių santykis
* Pasąmonė: 3 ir 3 lygiaverčiai
* Sąmonė: 3 ir 3-bė (amžinas ratas) skiriasi
* Sąmoningumas: 1+3+3+1 skiriasi Dievas ir gerumas

Sieja trejybes ir jas papildo
* Pasąmonė sulygina trejopą buvimą ir nebuvimą, taip nusako išgyvenimų rūšis ir laisvumą išskiriantį kurią nors rūšį.
* Sąmonė išskiria sąlygišką trejybę ir besąlygišką trejybę, tad nusako šešerybę.
* Sąmoningumas prideda Dievą ir gerumą, nusako aštuongubą kelią.

Šešerybės atvaizdai: įsisavinimas.
* Pasąmonės akimis: teigiamas jausmas (sąmoningumas) tampa dorybe (sąmone).
* Sąmonės akimis: išorinis požiūris (Dievas) tampa vidiniu požiūriu (pasąmone).
* Sąmoningumas juos sieja?

'''Trijų veiksmų reikšmė išgyvenime'''

Išgyvenimo tikslas: sąmoningai ugdyti save.
* Pasąmonė beveik savaime ugdo mus, sąmoningėjame, jie mes tik patys sau netrukdome.
* Sąmonė ugdo sąžine, dorove, atveria kelią.
* Sąmoningumu pasimokome.

Išgyvenime
* Pasąmonė iškelia kūną, protą, širdį, valią.
* Sąmonė atpalaiduoja nuo jų, virš jų.
* Sąmoningumas užveria išgyvenimu.

Išgyvenimo supratimai
* Pasąmonė jaučia įtampą, kad kažkas vyksta, ir jinai tą įtampą išgyvena.
* Sąmonė išsiaiškina tos įtampos dorovinę prasmę, kokia yra širdies tiesa kuria reikėtų gyventi.
* Sąmoningumas tą tiesą išsako taip kad visi atjaustų jos pažinovą.

* Derinys - pasąmonė.
* Nuovokus - sąmonė.
* Sąmoningas - sąmoningumas.
2021 rugpjūčio 13 d., 19:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 201-202 eilutės iš
[[Žmogus]] susideda iš trijų skirtingų balsų: pasąmonės, sąmonės, sąmoningumo. Žmogus pilnąja prasme tėra šių trijų balsų vieningumu, jų sutelktumu. Sutelkimo vienetas yra išgyvenimas. Tad žmogus, kaip bendras asmuo, yra išgyvenimas. Jisai kaip toks gali būtų bet kurio žmogaus suprastas. Kiekvienas gali su juo susitapatinti. O žmogus, kaip paskira asmenybė, susideda iš savo išgyvenimų visumos.
į:
[[Žmogus]] yra trinaris. Jis susideda iš trijų skirtingų balsų: pasąmonės (požiūrio), sąmonės (požiūrio į požiūrį), sąmoningumo (požiūrio į požiūrį į požiūrį). Žmogus pilnąja prasme tėra šių trijų balsų vieningumu, jų sutelktumu. Sutelkimo vienetas yra išgyvenimas. Tad žmogus, kaip bendras asmuo, yra išgyvenimas. Jisai kaip toks gali būtų bet kurio žmogaus suprastas. Kiekvienas gali su juo susitapatinti. O žmogus, kaip paskira asmenybė, susideda iš savo išgyvenimų visumos.

Žmogaus kaip toks yra trinaris. Jo vienumas remiasi būtent Dievo vienumu
.
Ištrinta 363 eilutė:
* Žmogus susideda iš pasąmonės (požiūrio), sąmonės (požiūrio į požiūrį) ir sąmoningumo (požiūrio į požiūrį į požiūrį).
2021 rugpjūčio 13 d., 19:05 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 276 eilutė:
Pridėtos 279-305 eilutės:
Nežinojimas pasitraukia.
* Pasąmonė - Dievas Tėvas - Dievo trejybė - Dievo valia.
* Sąmonė - Dievas Sūnus - aštuonerybė - gera valia.
* Sąmoningumas - Dievas Dvasia - 4+6 (troškimai ir atjautos) - išmintis.
Kaip savastis supranta, kad yra kažkas daugiau? Trys veiksmai? Trejybės ratas? Amžinas gyvenimas.

Dievo tyrimas Išgyvenimo apytakoje
* Pasąmonė: Kas Dievas per daiktas? (Kas jisai yra?) Valia.
* Sąmonė: Kas Dievas per eiga (veikla)? (Kokia jo raiška?) Valia (iš už santvarkos) įsiveržia į santvarką.
* Sąmoningumas: Kas Dievas per asmuo? Pasirinkimas nusileisti šiai aukštesnei, besąlygiškai valiai, už santvarkos.

Trejopas savęs tyrimas
* Pasąmonė tiria koks esu daiktas? tad kaip pasąmonė telkia dėmesį nuo kūno į protą, širdį ir valią.
* Sąmonė tiria kokia esu eiga? kaip vystosi ryšys tarp sąmonės ir pasąmonės.
* Sąmoningumas tiria koks esu asmuo? tad kaip manyje susidėlioja apimtys: Dievas, Aš, Tu, Kitas.

Dievo ir žmogaus trejybių santykis
* Pasąmonė: 3 ir 3 lygiaverčiai
* Sąmonė: 3 ir 3-bė (amžinas ratas) skiriasi
* Sąmoningumas: 1+3+3+1 skiriasi Dievas ir gerumas

Sieja trejybes ir jas papildo
* Pasąmonė sulygina trejopą buvimą ir nebuvimą, taip nusako išgyvenimų rūšis ir laisvumą išskiriantį kurią nors rūšį.
* Sąmonė išskiria sąlygišką trejybę ir besąlygišką trejybę, tad nusako šešerybę.
* Sąmoningumas prideda Dievą ir gerumą, nusako aštuongubą kelią.
Ištrintos 339-348 eilutės:
Dievo tyrimas Išgyvenimo apytakoje
* Pasąmonė: Kas Dievas per daiktas? (Kas jisai yra?) Valia.
* Sąmonė: Kas Dievas per eiga (veikla)? (Kokia jo raiška?) Valia (iš už santvarkos) įsiveržia į santvarką.
* Sąmoningumas: Kas Dievas per asmuo? Pasirinkimas nusileisti šiai aukštesnei, besąlygiškai valiai, už santvarkos.

Trejopas savęs tyrimas
* Pasąmonė tiria koks esu daiktas? tad kaip pasąmonė telkia dėmesį nuo kūno į protą, širdį ir valią.
* Sąmonė tiria kokia esu eiga? kaip vystosi ryšys tarp sąmonės ir pasąmonės.
* Sąmoningumas tiria koks esu asmuo? tad kaip manyje susidėlioja apimtys: Dievas, Aš, Tu, Kitas.
Ištrintos 355-364 eilutės:
Dievo ir žmogaus trejybių santykis
* Pasąmonė: 3 ir 3 lygiaverčiai
* Sąmonė: 3 ir 3-bė (amžinas ratas) skiriasi
* Sąmoningumas: 1+3+3+1 skiriasi Dievas ir gerumas

Sieja trejybes ir jas papildo
* Pasąmonė sulygina trejopą buvimą ir nebuvimą, taip nusako išgyvenimų rūšis ir laisvumą išskiriantį kurią nors rūšį.
* Sąmonė išskiria sąlygišką trejybę ir besąlygišką trejybę, tad nusako šešerybę.
* Sąmoningumas prideda Dievą ir gerumą, nusako aštuongubą kelią.
Ištrintos 360-364 eilutės:
Nežinojimas pasitraukia.
* Pasąmonė - Dievas Tėvas - Dievo trejybė - Dievo valia.
* Sąmonė - Dievas Sūnus - aštuonerybė - gera valia.
* Sąmoningumas - Dievas Dvasia - 4+6 (troškimai ir atjautos) - išmintis.
Kaip savastis supranta, kad yra kažkas daugiau? Trys veiksmai? Trejybės ratas? Amžinas gyvenimas.
2021 rugpjūčio 13 d., 18:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 488-497 eilutės:

'''Santykiai su padalinimais ir požiūriais'''

* Pasąmonė padalinimu išsako mums rūpimą reikalą (ar). O sąmonė reikalą papildo vienu požiūriu (įsijaučiant - koks), dviem požiūriais (atsitokėjant - kaip) ar trimis požiūriais (sąmoningai besirenkant - kodėl).

Papildo padalinimą
* Požiūris papildo išėjimą už savęs, nurodo tokią galimybę, tad yra sandarų jungtis.
* Požiūris į požiūrį nurodo dvigubą išėjimą už savęs.
* Požiūris į požiūrį į požiūrį nurodo trigubą išėjimą už savęs.
* Tad jie sieja visumą - viską - atitinkamai su betkuo, kažkuo ir niekuo. Jeigu visi trys veikia lygiagrečiai, tai jie priskiriami viskam.
2021 rugpjūčio 13 d., 18:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 235-236 eilutės:
* Mūsų mažėjantis sąmoningumas. Tėvo, Sūnaus ir Dvasios doroves rikiuoja mažėjantis mūsų sąmoningumas. Kuomet mūsų aukštas sąmoningumas, paklūstame. Bet kaip mums elgtis kada bręstame, kada platėja mūsų atsakomybė, užtat mažėja mūsų sąmoningumas? Užtat gyvenimo lygtyje, amžinas gyvenimas išsiveda kaip tas tikrovės lygmuo, kuriame esame visai nesąmoningi. Ir galime į tai atsiremti.
Pridėtos 463-479 eilutės:

* Pasąmonė puoselėja Tėvo kampą, jo tyrimą ir troškimus.
* Sąmonė puoselėja Sūnaus kampą, jo aštuonerybę.
* Sąmoningumas puoselėja Dvasios kampą atjautomis.
* Trinarį žmogų papildo Dievas.

Keturi pasakojimo įtampos balsai
* pasąmonė rūpi 6;
* sąmonė aiškina 5;
* sąmoningumas liepia 4;
* Dievas/pasaulis verčia 3.

Suvokimo lygmenys: Dorovės netroškimai: Žmogaus požiūris į Dievo požiūrį
* Dievo šokyje: Suvokimas, tai žmogaus požiūris į Dievo požiūrį
* Pasąmonė: Savęs suvokimas, tai žmogaus požiūris į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį
* Sąmonė: Bendras suvokimas, tai žmogaus požiūris į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį į Dievo požiūrį
* Sąmoningumas: Susikalbėjimas, tai žmogaus požiūris į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį
2021 rugpjūčio 13 d., 18:34 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 374-375 eilutės:
Pridėtos 405-420 eilutės:

'''Dorovės ratas'''

Išgyvenimu išsiskiria 3 lygiagretūs asmenys: ką derėtų daryti, kodėl derėtų, kaip save prisiversti.
* Ką derėtų veikti yra pasąmonės ryšys su savimi, tai požiūris, tai paklusimas.
* Kaip derėtų veikti, tai yra sąmonės ryšys su pasąmone, tai dorovė, tai sąžinė, tai požiūris į požiūrį, tai tikėjimas.
* Kodėl derėtų veikti, tai yra sąmoningumo ryšys su pasąmone, tai požiūris į požiūrį į požiūrį, tai atsakymas - kertinė vertybė, klausimas ir tyrimas, tai rūpėjimas.
* Pasąmonė: kodėl daryti: Valia: kertinė vertybė, vertybiniai klausimai.
* Sąmonė: kaip daryti: atvirkščiai, nebuvimu, rinktis Dievą vietoj savęs. Lūkesčiai, jauduliai, ramybė, pasąmonės ir sąmonės ryšys.
* Sąmoningumas: ką daryti: naujai suderinti pasąmonę ir sąmonę. Protu: abejonės, dvejonės
* Dievas/pasaulis: trejybės ratas: ar daryti: vis patikrina ar gerai suderinta.
* Ką, kaip, kodėl derėtų veikti? Besąlygiška dorovė. Mes mylime, vykdome įsakymą mylėti. Remiamės būsima savastimi (sąmone).

Dorovė iškyla kai pirma klausiame, kaip derėtų elgtis, ir tik tada klausiame, kaip elgiamės. O su elgesiu yra atvirkščiai. Užtat dorovė iškyla sąmonei išvertus pasąmonę. Sąmoningumas suteikia pirmenybę dorovei.

* Valia nustato parinktį, santykį tarp pasąmonės ir sąmonės, o gyvenimas (pasaulis) parūpina duomenis, kurių pagrindu taikome parinktį - įsijaučiame +1, atisitokėjame +2, ar esame sąmoningi +3. Gal nesvarbu kaip nustato, gali nustatyti griežtai, jeigu tiesiog to laikosi, širdis ir pasąmonė paklus valiai, nes teisinga valia ją supras ir išgirs. Tad bręstant išmokstame valingai nustatyti santykį taip, kad būtumėme ko labiau sąmoningi, vyrautų sąmoningumas.
2021 rugpjūčio 13 d., 18:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 249-254 eilutės iš
į:
'''Pasąmonė, sąmonė, sąmoningumas'''

* Išgyvenimo apytaka išpuoselėja tarpą tarp pasąmonės ir sąmonės (sąmoningumo) tvarkų. Sąmoningumo tvarka yra pasąmonės (a) pertvarkymas (ab), tad sąmonė yra tarpas (b). Tai tarpas kuriame iškyla pažinovas-sąmonė. Ir tai tarpas, kurį grindžia Yoneda lema, kur vyksta permainos tarp tvarkos ir netvarkos.
* Žinojimo matematika paima tris balsus (pasąmonę, sąmonę, sąmoningumą) ir paaiškina jų tarpusavio santykius, ką reiškia, kad jie išdėstyti eilės tvarka. Iškelia sąmonę kaip tiltą tarp pasąmonės ir sąmoningumo.
Pridėtos 379-407 eilutės:
* Dievo šokyje Tėvas yra nesąmoningas, strimagalvis. Sūnus yra sąmoningesnis, o Dvasia yra dar sąmoningesnė. Tai atsispindi išgyvenimo apytakoje.

Kas keičiasi ir kas nesikeičia. Trejybės ratas.
* nusistatymas: pasąmonė keičiasi - seną pakeičia nauja
* vykdymas: sąmonė laikosi ar nesilaiko dorovės - sąmonė išlieka, o elgesys keičiasi
* permąstymas: sąmoningumas išlieka tas pats, yra vienas sąmoningumas

Ką balsai supranta
* Pasąmonė išgyvenimų rūšimis įsivaizduoja paskirus požiūrius, nesuvokia jų ryšio: esamybė, galimybė, siekiamybė. Buvimas, nebuvimas - ar tai dar kiti požiūriai - tai bene ryšys su Dievu už visko, tad pasąmonė pripažįsta Dievą už visų.
* Sąmonė skiria save ir pasąmonę, nesuvokia sąmoningumo - priskiria sau, kaip savo gerumą.
* Sąmoningumas išskiria visus tris ir juos sutapatina trejybės ratu.

Sąmoningumas derina sąmonės ir pasąmonės priešingas kryptis
* Pasąmonė telkiasi viena kryptimi, sąmonė priešinga kryptimi. Kartu yra aštuonerybė.
* Sąmoningumas nusako kaip sąmonė pasiekia ar nepasiekia pasąmonę, ar tarp jų yra tarpas ar jo nėra.
* Platono karietos vairuotojas (sąmoningumas) valdo pasąmonę ir sąmonę.
* Sąmonė sustato pasąmonei sąlygas? Atsiplėšia nuo savęs širdingai, atsiduodanti pasąmonei - sąlygose.
* Aštuonerybė sieja pasąmonę ir sąmonę. Pasąmonė savo atsakymais sutelkia grandinę: joks požiūris, požiūris, požiūris į požiūrį, požiūris į požiūrį į požiūrį. Nulybė, vienybė, dvejybė, trejybė tai išreiškia. O sąmonė savo klausimais atskleidžia prielaidų grandinę, kurią išreiškia ketverybė, penkerybė, šešerybė, septynerybė. Tai grindžia laisvus kintamuosius, atveria tarpą. Taip pat įdomu, kad atsakymų padalinimai turi keturis atvaizdus, o klausimų padalinimai turi du atvaizdus (klausimai ir atsakymai). Tai reiškia, kad yra dalinių (žmogiškų, sąlygiškų) atsakymų, bet nėra dalinių klausimų.

Sąmoningumas: Vidiniai požiūriai
* Rūpi pasąmonei; sąmonė tiki; sąmoningumas paklūsta.

Pasąmonė, sąmonė, sąmoningumas
* Pasąmonė plėtoja tinklą, sąmonė plėtoją medį, sąmoningumas plėtoja seką. Pertvarkymai juos sieja, gerbia tarp jų esantį tarpą. Padalinimai (ketverybė, penkerybė, šešerybė, septynerybė) grindžia tarpą. Jį taipogi išsako šešios atjautos.
* Pasąmonė yra tinklas, sąmonė medis, juos sąmoningumas sieja seka, susiuvantis siūlas. Dorumas yra teisingas sąmonės išlankstymas.
* Paklusimas ugdo pasąmonę (o gal sąmoningumą?), tikėjimas ugdo sąmonę, rūpėjimas ugdo sąmoningumą.

* Pasąmonė mato 4 lygmenis, sąmonė 6 lygmenų poras, o sąmoningumas 24 raiškas.
Pridėtos 445-446 eilutės:

Esu sąmoningumas (trečias balsas), sąmonė (antras balsas) ir pasąmonė (pirmas balsas), ir kūnas (joks balsas).
2021 rugpjūčio 13 d., 18:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 199-200 eilutės iš
'''Žmogaus tribalsiškumas'''
į:
[+Žmogaus tribalsiškumas+]
Pridėtos 202-248 eilutės:

'''Pasąmonė'''

* Ketverybe pilnai išsilanksto pasąmonė: kūnas, protas, širdis, valia. Užtat atsiranda priešinga sąmonės kryptis. Ir taip pat išsibaigia lygmenų augimai, taip kad toliau tik kartotųsi, kaip kad Yates Indekso teorema.
* Asmenybė-pasąmonė: Autentiškiausia (savičiausia) muzika yra labiausiai išsiskirianti (savičiausia).
* Pasąmonei Dievas yra grynasis sąmoningumas, besąlygiškas sąmoningumas. Pasąmonė renkasi sąmoningumo lygius ir santykius su jais.
* Kai žmonės nesąmoningi, jie vienas kitą veikia tarsi bendra pasąmonė - reikėtų išnagrinėti kaip pasąmonė sutampa, kaip jos šaknys sueina - o už visus atsako sąmoningieji.
* Iš sapno: Šriftas kurį parenki raštui suteikia jausmų skaidrumo, nuovokos, ir taipogi kiekvienas prisilietimas.

'''Sąmonė'''

* Išgyvenimo apytaka plėtoja Sūnaus kampą užtat būtent sąmonė yra silpniausias taškas.
* Sąmonė yra tarp lygmenų Kaip ir Koks, o tai yra esminis ketverybės tarpas.
* Sąmonė rūpinasi užduotimi. Kai dirbame lengvai pasiduodame sąmonės vadovavimui.
Sąmonė supranta dorovę: Ką, kaip, kodėl derėtų veikti?
* Išgyvenimas. Savasties branda. Elgesio (+1) ir dorovės (+2) išskyrimas (+3).
* Meilė sau +1, vienas kitam +2, visiems +3.
* Požiūrių grandinė: Ž-D (+0), Ž-D-Ž (+1), Ž-D-Ž-D (+2), Ž-D-Ž-D-Ž (+3).
* Sąlygiškas elgesys. Esame mylimi. Remiamės esama savastimi.
* Šiais trimis klausimais sąmoningėjame, pasirenkame aukštesnį lygmenį - tai trys pasrinkimai.
* Savasties ribų pasikeitimas. Išgyvenimo ribos.
* Yra trys doroviniai klausimai (ką derėtų veikti, kaip ir kodėl) ir daugybė dorovės sąvokų sieja šiuos klausimus, mus veda iš vieno į kitą.
* Dorovės ratu išskiriame (amžinu gyvenimu) derėjimo klausimą į buvimo ir galėjimo klausimus, tada naujai suvedame (sąlygose - gyvenimu) nauju klausimu.
* Trys dorovės klausimai pagrįsti susiskaldymu (dviprasmybe). Kaip mums prisiversti? Atskyrimas sąmonės ir pasąmonės. Tai pagrindas septynerybės gėrio ir blogio atskyrimo.

'''Sąmoningumas'''

Sąmoningumas
* Dievas, kaip toks, mąsto nesąmoningai... nebent mumis...
* Sąmoningumu pasižiūriu į save, pamatau kaip mane varžo mano požiūris, pasižiūriu į save iš šalies.
* Sąmoningumu papildome dalinį žinojimą, kad jisai prilygtų visuminiam žinojimui.
* Būtent sąmoningumas mąsto ženklų savybes (tarp jų ir reikšmingumą) ir jais ir ženklais sieja sąmonę ir pasąmonę. O tai vysto tris kalbas.

'''Pasąmonė, sąmonė'''

* Pasąmonė kuria teiginius {$w_1x_1 + w_2x_2$} su svoriais (vidurkius). O sąmonė iškyla pasąmonei nustatant {$w_1=1$} (sudėčiai {$x_1 + w_2x_2$}) arba {$w_2=0$} (sandaugai {$w_1x_1$}). Tokiu būdu pasąmonė remiasi nuliu ir vienetu, tad "nieku".
* Matematikos kintamieji grindžia pasąmonės ir sąmonės šventą dviprasmybę, kuri tampa pagrindu Tau, tad matematikos žinojimo rūmams. Juk mūsų sąmoningumas skiria mūsų pasąmonę ir sąmonę, bet kaip mes galime skirti Tavo pasąmonę bei sąmonę?
* Jėzus. Kairioji ranka lai nežino ką dešinioji veikia tai apie pusrutulius.
* Dievas sieja mūsų sąmonę ir pasąmonę - ką darome jo akivaizdoje (paslaptyje, ne pasauliui) sąmone, tai atsilieps mūsų pasąmonei.
* Ramybė yra santykis su pasąmone.
* Dvejonės sustato santykį tarp sąmonės ir pasąmonės, tad reikia ypatingą dėmesį skirti septintam požiūriui (sąmonė tarnauja pasąmonei) ir nuliniam požiūriui (įsiklausyti į pasąmonę). O kitais požiūriais sąmonė atsiplėšia nuo pasąmonės ir taip įveikia abejones apie ją. Tad dvejonės išsprendžia sąmonės santykį su pasąmone.
* Dvejonės skiria sąmonę (pažinovą) ir pasąmonę (pažinimo lauką), tad išskiria būtent keturiuose lygmenyse. Septyniomis dvejonėmis įsiklausome į sąmonę, jos klausimą. O nuline dvejone, "Ko trokštu?", tiesiogiai įsiklausome į pasąmonę, jos atsakymą. O jos atsakymas yra vienas iš keturių pakopų: savarankiškumas, užtikrintumas, ramybė, meilė. Ir bendrai, netroškimų atliepimai turėtų dalinti visumą į 0,1,2 ar 3 dalis.
* Vaizduotė: mūsų ribotas protas atkuria pagal pasąmonės ir sąmonės galimybes.
* Žmonės juda iš inercijos (pasąmonė), norint keisti kryptį reikia mokytis (sąmone) ir remtis sąmoningumu. Sąmonė ištraukia pavarą ir naujai supranta, naujai pastato pavarą (nauja inercija).
* Mokomės pasąmone išgyvenimais (buvimu, įsijautimu) ir sąmone iš išgyvenimų (nebuvimu, atsitokėjimu).
* Pasąmonė visko padalinimais išsako tai, kas yra mylima, kas yra išbaigta, kas nepapildoma jokiu požiūriu. O sąmonė išsako, kaip tai palaikoma, papildoma vienu, dviem ar trimis požiūriais, tad trimis veiksmais +1, +2, +3.
2021 rugpjūčio 13 d., 11:39 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 171-172 eilutės:
* Padalinimas nusako mūsų būseną. Jį toliau išgyvename veiksmais: pasąmone +1 (padalinimu), sąmone +2 (atvaidzdais, aplinkybėmis), sąmoningumu +3 (trimis kalbomis). Ar taip? O gal atvirkščiai, sąmoningumu išgyvename tiktai pagrindimą, sąmone aplinkybes ir įvardijimą, o pasąmone padalinimus, atvaizdus ir pasakojimą?
Pridėtos 322-325 eilutės:* Padalinimas nusako mūsų būseną. Jį toliau išgyvename veiksmais: pasąmonė prideda vieną požiūrį +1, sąmonė prideda požiūrį į požiūrį +2, sąmoningumas prideda požiūrį į požiūrį į požiūrį. Kiekvienu atveju atsirandame naujame padalinime. Tačiau sąmone prisideda atvaizdai ir aplinkybės, o sąmoningumu prisideda trys kalbos - pagrindimas, įvardijimas, pasakojimas. Sąmoningai renkamės ką pasakyti (pagrindimu), kaip pasakyti (įvardijimu), kodėl pasakyti (pasakojimu). Sąmone renkamės ką ir kaip suprasti. Pasąmonė tiesiog išgyvename taip kaip mums atrodo.
2021 rugpjūčio 13 d., 11:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 76-79 eilutės iš
į:
* Išmąstyti, kame kyla bėdos, nuodėmės, iššūkiai gyvenime ir kaip jie susiję su sąmone.
* Kaip veikia blogis?
* Kaip sąmonė savivaliauja?
Pakeistos 86-87 eilutės iš
į:
* Kaip tyčia sąmonės ir pasąmonės tiesos supainiojamos?
Pridėtos 160-172 eilutės:

* Kaip sutvarkomas tarpas tarp pasąmonės ir sąmoningumo?

Išgyvenimo apytaka (ir sąmonė, ir Sūnaus aštuonerybė) išverčia Dievo trejybę. Keturis lygmenis supranta taip:
* Esmė yra Tėvas - Dievo valia
* Atvaizdai yra Sūnus - gera valia
* Sandara yra Dvasia - išmintis
Tad su kuo susieti Dvasią, Sūnų ir Tėvą? Ar suklydau tvirtindamas:
* 1) Dvasia pasąmonė
* 2) Sūnus sąmonė
* 3) Tėvas sąmoningumas

* Padalinimas nusako mūsų būseną. Jį toliau išgyvename veiksmais: pasąmone +1 (padalinimu), sąmone +2 (atvaidzdais, aplinkybėmis), sąmoningumu +3 (trimis kalbomis). Ar taip? O gal atvirkščiai, sąmoningumu išgyvename tiktai pagrindimą, sąmone aplinkybes ir įvardijimą, o pasąmone padalinimus, atvaizdus ir pasakojimą?
2021 rugpjūčio 12 d., 22:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 173-177 eilutės:

'''Veiksmų tikslas'''

* Viską naujai peržvelgus, jei pasąmonė, sąmonė, sąmoningumas nori išnykti, tai koks gyvenimo tikslas? Amžinai bręsti, čia ir dabar. Gyvenimą išgyventi išgyvenimais. Įsisavinti išorinį požiūrį vidiniu požiūriu - priimti išgyvenimą, kaip savo. Gyventi sąmoningai, plėtoti save taip, kad visi galėtų tavimi gyventi. Tad gyventi viena su visais.
* Prasmingas gyvenimas laikosi savaime. Panašiai kaip kad padalinimas save apibrėžia.
2021 rugpjūčio 12 d., 22:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 286-288 eilutės:

* Žmogus susideda iš pasąmonės (požiūrio), sąmonės (požiūrio į požiūrį) ir sąmoningumo (požiūrio į požiūrį į požiūrį).
* Dirva - pasąmonė, šveicariškas sūris - sąmonė, juos suvedantis burbulynas - sąmoningumas.
2021 rugpjūčio 12 d., 22:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 214-215 eilutės iš
* Sąmoningumas juos sieja?\
į:
* Sąmoningumas juos sieja?

Kas aš esu? Trys balsai skirtingai supranta.
* Pasąmonė savastį supranta kaip išorinę priespaudą, kaip ryšius tarp išgyvenimų.
* Sąmonė supranta išgyvenimą kaip vidinį susistatymą. (Ar atvirkščiai?)
* O sąmoningumas nustato pirmenybę.

Išgyvenimo tikslas: sąmoningai ugdyti save.
* Pasąmonė beveik savaime ugdo mus, sąmoningėjame, jie mes tik patys sau netrukdome.
* Sąmonė ugdo sąžine, dorove, atveria kelią.
* Sąmoningumu pasimokome.

Išgyvenime
* Pasąmonė iškelia kūną, protą, širdį, valią.
* Sąmonė atpalaiduoja nuo jų, virš jų.
* Sąmoningumas užveria išgyvenimu.

Išgyvenimo supratimai
* Pasąmonė jaučia įtampą, kad kažkas vyksta, ir jinai tą įtampą išgyvena.
* Sąmonė išsiaiškina tos įtampos dorovinę prasmę, kokia yra širdies tiesa kuria reikėtų gyventi.
* Sąmoningumas tą tiesą išsako taip kad visi atjaustų jos pažinovą.

* Derinys - pasąmonė.
* Nuovokus - sąmonė.
* Sąmoningas - sąmoningumas.

Dievo tyrimas Išgyvenimo apytakoje
* Pasąmonė: Kas Dievas per daiktas? (Kas jisai yra?) Valia.
* Sąmonė: Kas Dievas per eiga (veikla)? (Kokia jo raiška?) Valia (iš už santvarkos) įsiveržia į santvarką.
* Sąmoningumas: Kas Dievas per asmuo? Pasirinkimas nusileisti šiai aukštesnei, besąlygiškai valiai, už santvarkos.

Trejopas savęs tyrimas
* Pasąmonė tiria koks esu daiktas? tad kaip pasąmonė telkia dėmesį nuo kūno į protą, širdį ir valią.
* Sąmonė tiria kokia esu eiga? kaip vystosi ryšys tarp sąmonės ir pasąmonės.
* Sąmoningumas tiria koks esu asmuo? tad kaip manyje susidėlioja apimtys: Dievas, Aš, Tu, Kitas.

Santykis su savastimi
* Pasąmone pasitraukia savastis.
* Sąmone atsiranda savastis.
* O sąmoningumu sutariama kas yra savastis.

Išgyvenimo apytakoje Dievas yra nežinojimas.
* Nežinojimas pasitraukia pasąmonės žinojimu.
* Nežinojimas naujai iškyla sąmone.
* Juos suderina sąmoningumas.

Dvejybės atvaizdas (teorija - pratika) išreiškia (neigimą - teigimą).
* Praktika (teigimas) - teorija (neigimas) bene sieja pasąmonės dėmesį (daiktui) - kitam ir ne kitam, vis siaurėjant, kas tas kitas.
* Ir sąmonės dėmesį (eigai) sau ir ne sau, vis išplečiant, kas ta savastis.
* Ir sąmoningumo atžvilgiu, asmuo skirsto dėmesį ar jo neskirsto.
Tad kiekviename lygmenyje trejybės atvaizdą veikia šis dvejybės atvaizdas.

Dievo ir žmogaus trejybių santykis
* Pasąmonė: 3 ir 3 lygiaverčiai
* Sąmonė: 3 ir 3-bė (amžinas ratas) skiriasi
* Sąmoningumas: 1+3+3+1 skiriasi Dievas ir gerumas

Sieja trejybes ir jas papildo
* Pasąmonė sulygina trejopą buvimą ir nebuvimą, taip nusako išgyvenimų rūšis ir laisvumą išskiriantį kurią nors rūšį.
* Sąmonė išskiria sąlygišką trejybę ir besąlygišką trejybę, tad nusako šešerybę.
* Sąmoningumas prideda Dievą ir gerumą, nusako aštuongubą kelią.

Reiškiasi sandaromis
* netroškimai - mus supančios santvarkos, kurias išgyvena pasąmonė
* troškimai - sąmonės atveriama dvasia - nuliniu požiūriu
* netroškimai išplėtimai - dvejonės ir t.t., kuriais reiškiasi sąmoningumas - septintuoju požiūriu - išsiskiria Dievas (besąlygiškas, kurio ištakos už santvarkos) ir gerumas (santvarkoje)

Nežinojimas pasitraukia.
* Pasąmonė - Dievas Tėvas - Dievo trejybė - Dievo valia.
* Sąmonė - Dievas Sūnus - aštuonerybė - gera valia.
* Sąmoningumas - Dievas Dvasia - 4+6 (troškimai ir atjautos) - išmintis.
Kaip savastis supranta, kad yra kažkas daugiau? Trys veiksmai? Trejybės ratas? Amžinas gyvenimas.

Sandaros nusako asmenis, asmenys atkreipia balsus, balsai išjaučia sandaras. (Asmenys yra balsų Dievas.)
* Pasąmonės sandaros (troškimai) nusako Mane,
* Sąmonės sandaros (netroškimai) nusako Tave,
* Sąmoningumo sandaros (atjautos) nusako Kitą.
Tad nulybės atvaizdai skiriasi nuo troškimų. Troškimai yra Dievo savybės nes tai yra savasties sandaros, kurios atskiria Dievo bruožus nuo paties Dievo. Savastis šiuos bruožus turi atskirai, o Dievas juos turi visus kartu. Tad savastis skiria viską, betką, kažką, nieką, o Dievas jų neskiria.
Pakeista 294 eilutė iš:
* Kiekvienas žmogaus balsas turi savo Dievą: pasąmonė - Tėvą, sąmonė - Sūnų, sąmoningumas - Dvasią. Ir kiekvienu atveju tai yra tas pats Dievas. Balsų atskyrimas reikalauja Dievų suderinimo.
į:
* Kiekvienas žmogaus balsas turi savo Dievą: pasąmonė - Tėvą, sąmonė - Sūnų, sąmoningumas - Dvasią. Ir kiekvienu atveju tai yra tas pats Dievas. Balsų atskyrimas reikalauja Dievų suderinimo.
2021 rugpjūčio 12 d., 21:34 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 328-331 eilutės:

------------------------
2021 rugpjūčio 11 d., 18:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 332-573 eilutės iš
Užrašai
* Ketverybe pilnai išsilanksto pasąmonė: kūnas, protas, širdis, valia. Užtat atsiranda priešinga sąmonės kryptis. Ir taip pat išsibaigia lygmenų augimai, taip kad toliau tik kartotųsi, kaip kad Yates Indekso teorema.
* Matematikos kintamieji grindžia pasąmonės ir sąmonės šventą dviprasmybę, kuri tampa pagrindu Tau, tad matematikos žinojimo rūmams. Juk mūsų sąmoningumas skiria mūsų pasąmonę ir sąmonę, bet kaip mes galime skirti Tavo pasąmonę bei sąmonę?
* Išgyvenimo apytaka plėtoja Sūnaus kampą užtat būtent sąmonė yra silpniausias taškas.

* Kai žinau savo būklę, savo visumą, tada galiu suprasti ką daryti. Galiu nesiblaškyti ir daryti tai kas svarbu visumai. O kai veikiu nežinodamas savo būklės, belieka išbandyti įvairias kryptis ir mokytis, po truputį susidaryti bendrą vaizdą. Tai skirtumas tarp gerojo vaiko ir blogojo vaiko.

Esu sąmoningumas (trečias balsas), sąmonė (antras balsas) ir pasąmonė (pirmas balsas), ir kūnas (joks balsas).
* Išgyvenimo apytaka išpuoselėja tarpą tarp pasąmonės ir sąmonės (sąmoningumo) tvarkų. Sąmoningumo tvarka yra pasąmonės (a) pertvarkymas (ab), tad sąmonė yra tarpas (b). Tai tarpas kuriame iškyla pažinovas-sąmonė. Ir tai tarpas, kurį grindžia Yoneda lema, kur vyksta permainos tarp tvarkos ir netvarkos.
* Žinojimo matematikai paima tris balsus (pasąmonę, sąmonę, sąmoningumą) ir paaiškina jų tarpusavio santykius, ką reiškia, kad jie išdėstyti eilės tvarka. Iškelia sąmonę kaip tiltą tarp pasąmonės ir sąmoningumo.
* Išmąstyti, kame kyla bėdos, nuodėmės, iššūkiai gyvenime. Tai susiję su sąmonės vaidmeniu. Kaip veikia blogis, kaip sąmonė savivaliauja, aip tyčia sąmonės ir pasąmonės tiesos supainiojamos? Kaip sutvarkomas tarpas tarp pasąmonės ir sąmoningumo?
* Viską naujai peržvelgus, jei pasąmonė, sąmonė, sąmoningumas nori išnykti, tai koks gyvenimo tikslas? Amžinai bręsti, čia ir dabar. Gyvenimą išgyventi išgyvenimais. Įsisavinti išorinį požiūrį vidiniu požiūriu - priimti išgyvenimą, kaip savo. Gyventi sąmoningai, plėtoti save taip, kad visi galėtų tavimi gyventi. Tad gyventi viena su visais.
* Dirva - pasąmonė, šveicariškas sūris - sąmonė, juos suvedantis burbulynas - sąmoningumas.
* Prasmingas gyvenimas laikosi savaime. Panašiai kaip kad padalinimas save apibrėžia.

* Pasąmonė kuria teiginius {$w_1x_1 + w_2x_2$} su svoriais (vidurkius). O sąmonė iškyla pasąmonei nustatant {$w_1=1$} (sudėčiai {$x_1 + w_2x_2$}) arba {$w_2=0$} (sandaugai {$w_1x_1$}). Tokiu būdu pasąmonė remiasi nuliu ir vienetu, tad "nieku".
* Sąmonė rūpinasi užduotimi. Kai dirbame lengvai pasiduodame sąmonės vadovavimui.
* Jėzus. Kairioji ranka lai nežino ką dešinioji veikia tai apie pusrutulius
* Dievas sieja mūsų sąmonę ir pasąmonę - ką darome jo akivaizdoje (paslaptyje, ne pasauliui) sąmone, tai atsilieps mūsų pasąmonei.


* Žmogaus ištakos yra Dievo šokio trejybės rate. Jisai, kaip toks, yra trilypis.
* Žmogus susideda iš pasąmonės (požiūrio), sąmonės (požiūrio į požiūrį) ir sąmoningumo (požiūrio į požiūrį į požiūrį).

* Pasąmonė puoselėja Tėvo kampą, jo tyrimą ir troškimus.
* Sąmonė puoselėja Sūnaus kampą, jo aštuonerybę.
* Sąmoningumas puoselėja Dvasios kampą atjautomis.
* Trinarį žmogų papildo Dievas.

Dievo šokyje Tėvas yra nesąmoningas, strimagalvis. Sūnus yra sąmoningesnis, o Dvasia yra dar sąmoningesnė. Tai atsispindi išgyvenimo apytakoje.

Išgyvenimo apytaka (ir sąmonė, ir Sūnaus aštuonerybė) išverčia Dievo trejybę. Keturis lygmenis supranta taip:
* Esmė yra Tėvas - Dievo valia
* Atvaizdai yra Sūnus - gera valia
* Sandara yra Dvasia - išmintis
Tad su kuo susieti Dvasią, Sūnų ir Tėvą? Ar suklydau tvirtindamas:
* 1) Dvasia pasąmonė
* 2) Sūnus sąmonė
* 3) Tėvas sąmoningumas

Žinojimas, nežinojimas, sąmoningumas
* Grynas sąmoningumas tiria savo būtinumą klausimu, Koks aš esu? Sąmonės nežinojimas išreiškiamas pasąmonės žinojimu.
* 10 Dievo įsakymų: 4 išreiškia nežinojimą, 6 išreiškia žinojimą.

Išgyvenimo apytaka sutapatina Dievą su jo veikla, tad su jo klausimu. Ar jo klausimas būtų jeigu jo nebūtų? Tai yra, ar nežinojimas būtų jeigu jo nebūtų?
* Pradeda atsakymu, be jokių klausimų, tad pasąmone. Pasąmonė, vengdama klausimo, išsigrynina.
* Išsigryninimu iškyla pasąmonės nebuvimas ir atsakymo nebuvimas, o tai yra sąmonė. Sąmonė supranta pasąmonės elgesį išvirkščiai, kaip dorovę. Sąmonė išsiskiria nuo pasąmonės nes samonė pripažįsta dvilypumą.
* Atsiveria galimybė rinktis tarp sąmonės dvilypumo ir pasąmonės vienlypumo. Šis pasirinkimas vyksta trijuose tarpuose. Taip iškyla sąmoningumas. Jisai supranta sąmonę kaip klausimą ir pasąmonę kaip atsakymą. Sąmoningumas sutampa su Dievo atsisakymu savęs. Sąmoningumas yra Dievo pripažinimas, Dievo išvirkštinė pusė. Dievo pripažinimas nusileidžia Dievo atsisakymui savęs.
Išgyvenimas yra tai, kad visa tai lieka išgyventa, tai išbaigta, tai tampa atsakymu, tai savastis, už kurios yra platesnė dvasia, sutampanti su Dievu ir jam gimininga, tai jo tyrimo liudijmas, atsakymas į jo klausimą. Išgyvenimas išreiškia kiek Dievas yra. Dievas sutampa su išgyventuoju, savo išgyvenimais liudijančiu Dievą ir jį pripažįstančiu.

Išgyvenimo apytakoje Dievas yra nežinojimas.
* Nežinojimas pasitraukia pasąmonės žinojimu.
* Nežinojimas naujai iškyla sąmone.
* Juos suderina sąmoningumas.

Dievo tyrimas Išgyvenimo apytakoje
* Pasąmonė: Kas Dievas per daiktas? (Kas jisai yra?) Valia.
* Sąmonė: Kas Dievas per eiga (veikla)? (Kokia jo raiška?) Valia (iš už santvarkos) įsiveržia į santvarką.
* Sąmoningumas: Kas Dievas per asmuo? Pasirinkimas nusileisti šiai aukštesnei, besąlygiškai valiai, už santvarkos.

Trejopas savęs tyrimas
* Pasąmonė tiria koks esu daiktas? tad kaip pasąmonė telkia dėmesį nuo kūno į protą, širdį ir valią.
* Sąmonė tiria kokia esu eiga? kaip vystosi ryšys tarp sąmonės ir pasąmonės.
* Sąmoningumas tiria koks esu asmuo? tad kaip manyje susidėlioja apimtys: Dievas, Aš, Tu, Kitas.

Santykis su savastimi
* Pasąmone pasitraukia savastis.
* Sąmone atsiranda savastis.
* O sąmoningumu sutariama kas yra savastis.

Dvejybės atvaizdas (teorija - pratika) išreiškia (neigimą - teigimą).
* Praktika (teigimas) - teorija (neigimas) bene sieja pasąmonės dėmesį (daiktui) - kitam ir ne kitam, vis siaurėjant, kas tas kitas.
* Ir sąmonės dėmesį (eigai) sau ir ne sau, vis išplečiant, kas ta savastis.
* Ir sąmoningumo atžvilgiu, asmuo skirsto dėmesį ar jo neskirsto.
Tad kiekviename lygmenyje trejybės atvaizdą veikia šis dvejybės atvaizdas.

Kas aš esu? Trys balsai skirtingai supranta.
* Pasąmonė savastį supranta kaip išorinę priespaudą, kaip ryšius tarp išgyvenimų.
* Sąmonė supranta išgyvenimą kaip vidinį susistatymą. (Ar atvirkščiai?)
* O sąmoningumas nustato pirmenybę.

Išgyvenimo tikslas: sąmoningai ugdyti save.
* Pasąmonė beveik savaime ugdo mus, sąmoningėjame, jie mes tik patys sau netrukdome.
* Sąmonė ugdo sąžine, dorove, atveria kelią.
* Sąmoningumu pasimokome.

Išgyvenime
* Pasąmonė iškelia kūną, protą, širdį, valią.
* Sąmonė atpalaiduoja nuo jų, virš jų.
* Sąmoningumas užveria išgyvenimu.

Išgyvenimo supratimai
* Pasąmonė jaučia įtampą, kad kažkas vyksta, ir jinai tą įtampą išgyvena.
* Sąmonė išsiaiškina tos įtampos dorovinę prasmę, kokia yra širdies tiesa kuria reikėtų gyventi.
* Sąmoningumas tą tiesą išsako taip kad visi atjaustų jos pažinovą.

* Derinys - pasąmonė.
* Nuovokus - sąmonė.
* Sąmoningas - sąmoningumas.

Pasąmonė
* Asmenybė-pasąmonė: Autentiškiausia (savičiausia) muzika yra labiausiai išsiskirianti (savičiausia).
* Pasąmonei Dievas yra grynasis sąmoningumas, besąlygiškas sąmoningumas. Pasąmonė renkasi sąmoningumo lygius ir santykius su jais.
* Kai žmonės nesąmoningi, jie vienas kitą veikia tarsi bendra pasąmonė - reikėtų išnagrinėti kaip pasąmonė sutampa, kaip jos šaknys sueina - o už visus atsako sąmoningieji.
* Iš sapno: Šriftas kurį parenki raštui suteikia jausmų skaidrumo, nuovokos, ir taipogi kiekvienas prisilietimas.

Sąmonė supranta dorovę: Ką, kaip, kodėl derėtų veikti?
* Išgyvenimas. Savasties branda. Elgesio (+1) ir dorovės (+2) išskyrimas (+3).
* Meilė sau +1, vienas kitam +2, visiems +3.
* Požiūrių grandinė: Ž-D (+0), Ž-D-Ž (+1), Ž-D-Ž-D (+2), Ž-D-Ž-D-Ž (+3).
* Sąlygiškas elgesys. Esame mylimi. Remiamės esama savastimi.
* Šiais trimis klausimais sąmoningėjame, pasirenkame aukštesnį lygmenį - tai trys pasrinkimai.
* Savasties ribų pasikeitimas. Išgyvenimo ribos.
* Yra trys doroviniai klausimai (ką derėtų veikti, kaip ir kodėl) ir daugybė dorovės sąvokų sieja šiuos klausimus, mus veda iš vieno į kitą.
* Dorovės ratu išskiriame (amžinu gyvenimu) derėjimo klausimą į buvimo ir galėjimo klausimus, tada naujai suvedame (sąlygose - gyvenimu) nauju klausimu.
* Trys dorovės klausimai pagrįsti susiskaldymu (dviprasmybe). Kaip mums prisiversti? Atskyrimas sąmonės ir pasąmonės. Tai pagrindas septynerybės gėrio ir blogio atskyrimo.

Išgyvenimu išsiskiria 3 lygiagretūs asmenys: ką derėtų daryti, kodėl derėtų, kaip save prisiversti.
* Ką derėtų veikti yra pasąmonės ryšys su savimi, tai požiūris, tai paklusimas.
* Kaip derėtų veikti, tai yra sąmonės ryšys su pasąmone, tai dorovė, tai sąžinė, tai požiūris į požiūrį, tai tikėjimas.
* Kodėl derėtų veikti, tai yra sąmoningumo ryšys su pasąmone, tai požiūris į požiūrį į požiūrį, tai atsakymas - kertinė vertybė, klausimas ir tyrimas, tai rūpėjimas.
* Pasąmonė: kodėl daryti: Valia: kertinė vertybė, vertybiniai klausimai.
* Sąmonė: kaip daryti: atvirkščiai, nebuvimu, rinktis Dievą vietoj savęs. Lūkesčiai, jauduliai, ramybė, pasąmonės ir sąmonės ryšys.
* Sąmoningumas: ką daryti: naujai suderinti pasąmonę ir sąmonę. Protu: abejonės, dvejonės
* Dievas/pasaulis: trejybės ratas: ar daryti: vis patikrina ar gerai suderinta.
* Ką, kaip, kodėl derėtų veikti? Besąlygiška dorovė. Mes mylime, vykdome įsakymą mylėti. Remiamės būsima savastimi (sąmone).

Dorovės ratas sieja tris doroves:
* Tėvo: kodėl veikiame? valia, tad Dievo valia.
* Sūnaus: kaip veikiame? širdimi, tad gera valia.
* Dvasios: ką veikiame? protu, tad išmintimi.

Dorovė iškyla kai pirma klausiame, kaip derėtų elgtis, ir tik tada klausiame, kaip elgiamės. O su elgesiu yra atvirkščiai. Užtat dorovė iškyla sąmonei išvertus pasąmonę. Sąmoningumas suteikia pirmenybę dorovei.

Suvokimo lygmenys: Dorovės netroškimai: Žmogaus požiūris į Dievo požiūrį
* Dievo šokyje: Suvokimas, tai žmogaus požiūris į Dievo požiūrį
* Pasąmonė: Savęs suvokimas, tai žmogaus požiūris į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį
* Sąmonė: Bendras suvokimas, tai žmogaus požiūris į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį į Dievo požiūrį
* Sąmoningumas: Susikalbėjimas, tai žmogaus požiūris į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį

Suvokimo lygmenis išreiškia netroškimų atliepimų nulinis požiūris:
* Suvokimas - būk tobulas
* Savęs suvokimas - ko iš tikrųjų noriu?
* Bendras suvokimas - atsiliepti ramybės būsenoje
* Susikalbėjimas - mane myli labiau kaip aš pats save, tad...

Sąmoningumas derina sąmonės ir pasąmonės priešingas kryptis
* Pasąmonė telkiasi viena kryptimi, sąmonė priešinga kryptimi. Kartu yra aštuonerybė.
* Sąmoningumas nusako kaip sąmonė pasiekia ar nepasiekia pasąmonę, ar tarp jų yra tarpas ar jo nėra.
* Platono karietos vairuotojas (sąmoningumas) valdo pasąmonę ir sąmonę.
* Sąmonė sustato pasąmonei sąlygas? Atsiplėšia nuo savęs širdingai, atsiduodanti pasąmonei - sąlygose.
* Aštuonerybė sieja pasąmonę ir sąmonę. Pasąmonė savo atsakymais sutelkia grandinę: joks požiūris, požiūris, požiūris į požiūrį, požiūris į požiūrį į požiūrį. Nulybė, vienybė, dvejybė, trejybė tai išreiškia. O sąmonė savo klausimais atskleidžia prielaidų grandinę, kurią išreiškia ketverybė, penkerybė, šešerybė, septynerybė. Tai grindžia laisvus kintamuosius, atveria tarpą. Taip pat įdomu, kad atsakymų padalinimai turi keturis atvaizdus, o klausimų padalinimai turi du atvaizdus (klausimai ir atsakymai). Tai reiškia, kad yra dalinių (žmogiškų, sąlygiškų) atsakymų, bet nėra dalinių klausimų.

Kas keičiasi ir kas nesikeičia. Trejybės ratas.
* nusistatymas: pasąmonė keičiasi - seną pakeičia nauja
* vykdymas: sąmonė laikosi ar nesilaiko dorovės - sąmonė išlieka, o elgesys keičiasi
* permąstymas: sąmoningumas išlieka tas pats, yra vienas sąmoningumas

Ką balsai supranta
* Pasąmonė išgyvenimų rūšimis įsivaizduoja paskirus požiūrius, nesuvokia jų ryšio: esamybė, galimybė, siekiamybė. Buvimas, nebuvimas - ar tai dar kiti požiūriai - tai bene ryšys su Dievu už visko, tad pasąmonė pripažįsta Dievą už visų.
* Sąmonė skiria save ir pasąmonę, nesuvokia sąmoningumo - priskiria sau, kaip savo gerumą.
* Sąmoningumas išskiria visus tris ir juos sutapatina trejybės ratu.

Dievo ir žmogaus trejybių santykis
* Pasąmonė: 3 ir 3 lygiaverčiai
* Sąmonė: 3 ir 3-bė (amžinas ratas) skiriasi
* Sąmoningumas: 1+3+3+1 skiriasi Dievas ir gerumas

Sieja trejybes ir jas papildo
* Pasąmonė sulygina trejopą buvimą ir nebuvimą, taip nusako išgyvenimų rūšis ir laisvumą išskiriantį kurią nors rūšį.
* Sąmonė išskiria sąlygišką trejybę ir besąlygišką trejybę, tad nusako šešerybę.
* Sąmoningumas prideda Dievą ir gerumą, nusako aštuongubą kelią.

Reiškiasi sandaromis
* netroškimai - mus supančios santvarkos, kurias išgyvena pasąmonė
* troškimai - sąmonės atveriama dvasia - nuliniu požiūriu
* netroškimai išplėtimai - dvejonės ir t.t., kuriais reiškiasi sąmoningumas - septintuoju požiūriu - išsiskiria Dievas (besąlygiškas, kurio ištakos už santvarkos) ir gerumas (santvarkoje)

Nežinojimas pasitraukia.
* Pasąmonė - Dievas Tėvas - Dievo trejybė - Dievo valia.
* Sąmonė - Dievas Sūnus - aštuonerybė - gera valia.
* Sąmoningumas - Dievas Dvasia - 4+6 (troškimai ir atjautos) - išmintis.
Kaip savastis supranta, kad yra kažkas daugiau? Trys veiksmai? Trejybės ratas? Amžinas gyvenimas.

Sandaros nusako asmenis, asmenys atkreipia balsus, balsai išjaučia sandaras. (Asmenys yra balsų Dievas.)
* Pasąmonės sandaros (troškimai) nusako Mane,
* Sąmonės sandaros (netroškimai) nusako Tave,
* Sąmoningumo sandaros (atjautos) nusako Kitą.
Tad nulybės atvaizdai skiriasi nuo troškimų. Troškimai yra Dievo savybės nes tai yra savasties sandaros, kurios atskiria Dievo bruožus nuo paties Dievo. Savastis šiuos bruožus turi atskirai, o Dievas juos turi visus kartu. Tad savastis skiria viską, betką, kažką, nieką, o Dievas jų neskiria.

Veiksmai
* Padalinimas nusako mūsų būseną. Jį toliau išgyvename veiksmais: pasąmone +1 (padalinimu), sąmone +2 (atvaidzdais, aplinkybėmis), sąmoningumu +3 (trimis kalbomis). Ar taip? O gal atvirkščiai, sąmoningumu išgyvename tiktai pagrindimą, sąmone aplinkybes ir įvardijimą, o pasąmone padalinimus, atvaizdus ir pasakojimą?
* Pasąmonė visko padalinimais išsako tai, kas yra mylima, kas yra išbaigta, kas nepapildoma jokiu požiūriu. O sąmonė išsako, kaip tai palaikoma, papildoma vienu, dviem ar trimis požiūriais, tad trimis veiksmais +1, +2, +3.
* Pasąmonė padalinimu išsako mums rūpimą reikalą (ar). O sąmonė reikalą papildo vienu požiūriu (įsijaučiant - koks), dviem požiūriais (atsitokėjant - kaip) ar trimis požiūriais (sąmoningai besirenkant - kodėl).
* Valia nustato parinktį, santykį tarp pasąmonės ir sąmonės, o gyvenimas (pasaulis) parūpina duomenis, kurių pagrindu taikome parinktį - įsijaučiame +1, atisitokėjame +2, ar esame sąmoningi +3. Gal nesvarbu kaip nustato, gali nustatyti griežtai, jeigu tiesiog to laikosi, širdis ir pasąmonė paklus valiai, nes teisinga valia ją supras ir išgirs. Tad bręstant išmokstame valingai nustatyti santykį taip, kad būtumėme ko labiau sąmoningi, vyrautų sąmoningumas.

Papildo padalinimą
* Požiūris papildo išėjimą už savęs, nurodo tokią galimybę, tad yra sandarų jungtis.
* Požiūris į požiūrį nurodo dvigubą išėjimą už savęs.
* Požiūris į požiūrį į požiūrį nurodo trigubą išėjimą už savęs.
* Tad jie sieja visumą - viską - atitinkamai su betkuo, kažkuo ir niekuo. Jeigu visi trys veikia lygiagrečiai, tai jie priskiriami viskam.

Sąmoningumas
* Dievas, kaip toks, mąsto nesąmoningai... nebent mumis...
* Sąmoningumu pasižiūriu į save, pamatau kaip mane varžo mano požiūris, pasižiūriu į save iš šalies.
* Sąmoningumu papildome dalinį žinojimą, kad jisai prilygtų visuminiam žinojimui.
* Būtent sąmoningumas mąsto ženklų savybes (tarp jų ir reikšmingumą) ir jais ir ženklais sieja sąmonę ir pasąmonę. O tai vysto tris kalbas.

Sąmoningumas: Vidiniai požiūriai
* Rūpi pasąmonei; sąmonė tiki; sąmoningumas paklūsta.
* Mūsų mažėjantis sąmoningumas. Tėvo, Sūnaus ir Dvasios doroves rikiuoja mažėjantis mūsų sąmoningumas. Kuomet mūsų aukštas sąmoningumas, paklūstame. Bet kaip mums elgtis kada bręstame, kada platėja mūsų atsakomybė, užtat mažėja mūsų sąmoningumas? Užtat gyvenimo lygtyje, amžinas gyvenimas išsiveda kaip tas tikrovės lygmuo, kuriame esame visai nesąmoningi. Ir galime į tai atsiremti.

Tas pats trejybės ratas grindžia tris skirtingas doroves, kuriomis išgyvename bendrumą, pasipildome požiūriais.
* Tėvo dorovė remiasi Dievo trejybe. Ją išgyvename šešerybe, išorinius požiūrius įsisavindami vidiniais požiūriais. Pirmenybę suteikiame Dievui. Tai yra besąlygiškas santykis, tad įgyvendinamas paklusimu.
* Sūnaus dorovė remiasi aštuonerybe. Ja įvairiai rikiuojame save, pirminėmis sandaromis įvairiai pirmenybę suteikdami pasąmonei. Panašiai, gera valia pirmenybę suteikiame kitam žmogui, kurį gerbiame, kaip Dievo vaiką. Tai yra sąlygose - troškimų ir netroškimų apimtyje - tad įgyvendinamas tikėjimu.
* Dvasios dorovė remiasi dešimt Dievo įsakymų. Ja puoselėjame šviesuolių bendrystę, kurioje visą gyvenimą lydi dorovinė išmintis. Dešimt Dievo įsakymų yra bet kurios santvarkos - bet kurių žinojimo rūmų - šerdis kuri visomis kryptimis išplečiama. Tai yra antrinių sandarų sąlygų sąlygose - atjautoje - tad įgyvendinamas rūpėjimu.

Keturi pasakojimo įtampos balsai
* pasąmonė rūpi 6;
* sąmonė aiškina 5;
* sąmoningumas liepia 4;
* Dievas/pasaulis verčia 3.

Kitos mintys
* Asmenų išsiskyrimas.
* Protas sulygina. Dvejonė nustato.
* Dorovės ratas. Vertybiniai klausimai.

Pasąmonė ir sąmonė
* Ramybė yra santykis su pasąmone.
* Dvejonės sustato santykį tarp sąmonės ir pasąmonės, tad reikia ypatingą dėmesį skirti septintam požiūriui (sąmonė tarnauja pasąmonei) ir nuliniam požiūriui (įsiklausyti į pasąmonę). O kitais požiūriais sąmonė atsiplėšia nuo pasąmonės ir taip įveikia abejones apie ją. Tad dvejonės išsprendžia sąmonės santykį su pasąmone.
* Dvejonės skiria sąmonę (pažinovą) ir pasąmonę (pažinimo lauką), tad išskiria būtent keturiuose lygmenyse. Septyniomis dvejonėmis įsiklausome į sąmonę, jos klausimą. O nuline dvejone, "Ko trokštu?", tiesiogiai įsiklausome į pasąmonę, jos atsakymą. O jos atsakymas yra vienas iš keturių pakopų: savarankiškumas, užtikrintumas, ramybė, meilė. Ir bendrai, netroškimų atliepimai turėtų dalinti visumą į 0,1,2 ar 3 dalis.
* Vaizduotė: mūsų ribotas protas atkuria pagal pasąmonės ir sąmonės galimybes.
* Žmonės juda iš inercijos (pasąmonė), norint keisti kryptį reikia mokytis (sąmone) ir remtis sąmoningumu. Sąmonė ištraukia pavarą ir naujai supranta, naujai pastato pavarą (nauja inercija).
* Mokomės pasąmone išgyvenimais (buvimu, įsijautimu) ir sąmone iš išgyvenimų (nebuvimu, atsitokėjimu).

Pasąmonė, sąmonė, sąmoningumas
* Pasąmonė plėtoja tinklą, sąmonė plėtoją medį, sąmoningumas plėtoja seką. Pertvarkymai juos sieja, gerbia tarp jų esantį tarpą. Padalinimai (ketverybė, penkerybė, šešerybė, septynerybė) grindžia tarpą. Jį taipogi išsako šešios atjautos.
* Pasąmonė yra tinklas, sąmonė medis, juos sąmoningumas sieja seka, susiuvantis siūlas. Dorumas yra teisingas sąmonės išlankstymas.
* Paklusimas ugdo pasąmonę (o gal sąmoningumą?), tikėjimas ugdo sąmonę, rūpėjimas ugdo sąmoningumą.

* Pasąmonė mato 4 lygmenis, sąmonė 6 lygmenų poras, o sąmoningumas 24 raiškas.
į:
2021 rugpjūčio 11 d., 18:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 221-222 eilutės iš
į:
* Išgyvenimo apytaką grindžia Dievo šokio trejybės rato raiškos - trys vienumai - kuriuos naujai išreiškia Mano trejybės atvaizdas: Pasąmonė (Aš esu daiktas) - mano Dievas vienų vienumas, sąmonė (Aš esu eiga) - mano Dievas bendražmogiškumas, sąmoningumas (Aš esu asmuo) - mano Dievas plazdenanti dvasia.
Ištrinta 336 eilutė:
* Trejybės ratas apibrėžia Dievo raiškas grindžiančias išgyvenimo apytaką: Pasąmonė - vienų viena, sąmonė - bendras žmogus, sąmoningumas - plazdenanti dvasia.
2021 rugpjūčio 11 d., 18:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 220 eilutė:
* Sąmoningėjant keičiasi žmogaus santykis su Dievu, jo supratimas Dievo, jo santykis su Dievu, būdas kaip jisai vykdo Dievo valią. Taip kad žmogus sąmoningumu rūpinasi dvasios plazdenimu, sąmone tiki bendrą žmogų ir pasąmone paklūsta vienų vienumui. Tad brandiname save ugdydami savyje tvirtesnį pagrindą, nes sąmoningumo rūpestis dvasios plazdenimu remiasi sąmonės tikėjimu bendražmogiškumu, kuris remiasi pasąmonės paklusimu vienų vienumui. Užtat sąmoningumą taikome parengdami save mažesniam sąmoningumui, kada esame pavargę, nusilpę, nesąmoningi. Sąmoningas žmogus lengvai eina teisingu keliu bet ar jisai juo eis nebūdamas sąmoningas? Jis turi tuo pasirūpinti iš anksto. Taip ir išsiskiria gerojo vaiko ir blogojo vaiko keliai.
2021 rugpjūčio 11 d., 18:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 191-198 eilutės:
|| || vienų vienas || bendras žmogus || plazdenanti dvasia ||
|| || pasąmonės Dievas - Tėvas || sąmonės Dievas - Sūnus || sąmoningumo Dievas - Dvasia ||
|| || Tėvo savastis - pasąmonė || Sūnaus savastis - sąmonė || Dvasios savastis - sąmoningumas ||
|| || paklusti Tėvui || tikėti Sūnų || rūpintis Dvasia ||


Įvairios mintys
|| Dievo išėjimai už savęs || Dievo santykis su savimi || Dievo santykis su savo širdimi || Dievo santykis su Dievo trejybe ||
Ištrintos 199-201 eilutės:

Įvairios mintys
|| Dievo išėjimai už savęs || Dievo santykis su savimi || Dievo santykis su savo širdimi || Dievo santykis su Dievo trejybe ||
Pakeistos 201-203 eilutės iš
|| || || || ||
į:
Pridėtos 211-232 eilutės:
Šešerybės atvaizdai: įsisavinimas.
* Sąmonės akimis: išorinis požiūris (Dievas) tampa vidiniu požiūriu (pasąmone).
* Pasąmonės akimis: teigiamas jausmas (sąmoningumas) tampa dorybe (sąmone).
* Sąmoningumas juos sieja?\

Tėvas, Sūnus, Dvasia
* Kiekvienas žmogaus balsas turi savo Dievą: pasąmonė - Tėvą, sąmonė - Sūnų, sąmoningumas - Dvasią. Ir kiekvienu atveju tai yra tas pats Dievas. Balsų atskyrimas reikalauja Dievų suderinimo.
* Pasąmonė yra Tėvo savastis, sąmonė yra Sūnaus savastis, sąmoningumas yra Dvasios savastis.
* Dievo trejybė padeda trinariam žmogui susidėlioti, išsinarplioti.

----------------------------
Attach:operations.jpg

Šie trys veiksmai prilygsta neaiškumo trejybės reikšmėms. Jas išsako trejybės ratu.

* For +1, the wholeness is the perspective in the Division that is the unity of all the others. It is the X. It is the original unity X that is interpreted as a perspective equal to the others and, through such interpretation -&gt;, opens up a new unity Y of that equality.
* For +2, this same wholeness is understood as -&gt;, a shift in activity. It is the structure evoked by the arisal of activity, that activity - equal interpretation - which gave rise to that structure, that new unity. This is a move from X = equal interpretation of the same (whence there is no activity, nothing to interpret!) to Y = equal interpretation of the different (whence there is activity).
* For +3, this same wholeness is understood as Y. What does that mean? It should be what is understood, what is common to understands and understanding.

Older idea: For +2, the wholeness is associated with the final shift in perspective (that leads to the comprehensive perspective). This final shift is reinterpreted as a perspective (the End) that is defined with regard to an external ground (the Beginning). For +3, the wholeness should be given by what these two share.
----------------------------
Ištrinta 234 eilutė:
Ištrintos 251-263 eilutės:

----------------------------
Attach:operations.jpg

Šie trys veiksmai prilygsta neaiškumo trejybės reikšmėms. Jas išsako trejybės ratu.

* For +1, the wholeness is the perspective in the Division that is the unity of all the others. It is the X. It is the original unity X that is interpreted as a perspective equal to the others and, through such interpretation -&gt;, opens up a new unity Y of that equality.
* For +2, this same wholeness is understood as -&gt;, a shift in activity. It is the structure evoked by the arisal of activity, that activity - equal interpretation - which gave rise to that structure, that new unity. This is a move from X = equal interpretation of the same (whence there is no activity, nothing to interpret!) to Y = equal interpretation of the different (whence there is activity).
* For +3, this same wholeness is understood as Y. What does that mean? It should be what is understood, what is common to understands and understanding.

Older idea: For +2, the wholeness is associated with the final shift in perspective (that leads to the comprehensive perspective). This final shift is reinterpreted as a perspective (the End) that is defined with regard to an external ground (the Beginning). For +3, the wholeness should be given by what these two share.
----------------------------
Pakeistos 291-292 eilutės iš
į:
* Pasąmonė = asmenybė (savastis, kertinė vertybė, tiksliname save).
* Trejybės rato raiškos - trys vienumai - suprastos naujose aplinkybėse, nebūtinai priskirtos Dievui.
Pakeistos 334-337 eilutės iš
Trejybės rato raiškos suprastos naujose aplinkybėse, nebūtinai priskirtos Dievui
* vienų vienas - Tėvas - pasąmonė
* bendras žmogus - Sūnus - sąmonė
* plazdenanti dvasia - Dvasia - sąmoningumas
į:
Pakeistos 337-342 eilutės iš
Šešerybės atvaizdai: įsisavinimas.
* Sąmonės akimis: išorinis požiūris (Dievas) tampa vidiniu požiūriu (pasąmone).
* Pasąmonės akimis: teigiamas jausmas (sąmoningumas) tampa dorybe (sąmone).
* Sąmoningumas juos sieja?
į:
Ištrintos 353-357 eilutės:

Tėvas, Sūnus, Dvasia
* Dievo trejybė padeda trinariam žmogui susidėlioti, išsinarplioti.
* Pasąmonė yra Tėvo savastis, sąmonė yra Sūnaus savastis, sąmoningumas yra Dvasios savastis
* Kiekvienas žmogaus balsas turi savo Dievą: pasąmonė - Tėvą, sąmonė - Sūnų, sąmoningumas - Dvasią. Ir kiekvienu atveju tai yra tas pats Dievas. Balsų atskyrimas reikalauja Dievų suderinimo.
2021 rugpjūčio 11 d., 18:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 201-208 eilutės:
Veiklos
* Pasąmonė: susitelkimas (požiūriais).
* Sąmonė: pasirinkimai, lygina
* Sąmoningumas: 6 atjautos. Išlaiko tarpą, tad skiria Dievą ir gerumą.

'''Veiksmai +0, +1, +2, +3'''
Pakeistos 276-279 eilutės iš
į:
* Sąmonė neturėtų tarnauti pasąmonei, bet turėtų leisti jai pačiai išsikvėpti.
* Sąmoningumas neklysta nes jisai tiesiog teisingai derina sąmonę ir pasąmonę. Klaidos kyla būtent iš sąmonės.
Ištrintos 317-318 eilutės:
* Sąmonė neturėtų tarnauti pasąmonei, bet turėtų leisti jai pačiai išsikvėpti.
* Sąmoningumas neklysta nes jisai tiesiog teisingai derina sąmonę ir pasąmonę. Klaidos kyla būtent iš sąmonės.
Ištrintos 518-522 eilutės:

Veiklos
* Pasąmonė: susitelkimas (požiūriais).
* Sąmonė: pasirinkimai, lygina
* Sąmoningumas: 6 atjautos. Išlaiko tarpą, tad skiria Dievą ir gerumą.
2021 rugpjūčio 11 d., 18:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 125-127 eilutės iš
* Pasąmonė skverbiasi dvasia, sąžinė - sandara, sąmoningumas - atvaizdais, tad kas skverbiasi vieningumo lygmeniu?
Prielaidos
į:
Pridėta 131 eilutė:
* Kaip trys veiksmai susiję su suvokimu?
Pakeistos 141-142 eilutės iš
** Ir kaip su suvokimu?
į:
Ketverybės lygmenys
* Pasąmonė skverbiasi dvasia, sąžinė - sandara, sąmoningumas - atvaizdais, tad kas skverbiasi vieningumo lygmeniu?
Pakeistos 144-150 eilutės iš
į:
* Kaip pasąmonę, sąmonę, ir sąmoningumą suprasti kaip ketverybės lygmenis?
** Kaip tai susiję su ženklų rūšimis?
** Koks yra nulinis lygmuo?
** Kaip dieviškas lygmuo sąmoningumas susijęs su Dievu?
** Kuria prasme Dievas yra nulinis lygmuo?
** Kaip nulinis lygmuo suprastinas kaip joks požiūris?
Pridėta 218 eilutė:
Pakeistos 297-298 eilutės iš
į:
Sąmonės akimis
* kūnas: pasąmonė
* protas: sąmonė -> pasąmonė
* širdis: pasąmonė -> sąmonė
* valia: sąmonė
Ištrinta 305 eilutė:
* Kaip pasąmonę, sąmonę, ir sąmoningumą suprasti kaip ketverybės lygmenis? Kaip tai susiję su ženklų rūšimis? Koks yra nulinis lygmuo? Kaip dieviškas lygmuo sąmoningumas susijęs su Dievu? Kuria prasme Dievas yra nulinis lygmuo? Kaip nulinis lygmuo suprastinas kaip joks požiūris?
Pakeistos 321-325 eilutės iš
Sąmonės akimis
* kūnas: pasąmonė
* protas: sąmonė -> pasąmonė
* širdis: pasąmonė -> sąmonė
* valia: sąmonė
į:
2021 rugpjūčio 11 d., 18:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 184 eilutė:
|| || asmenybė || asmuo || Dievas ||
Pakeistos 287-288 eilutės iš
Iš pasąmonės į samonę, ir iš sąmonės į pasąmonę
į:
'''Iš pasąmonės į samonę, ir iš sąmonės į pasąmonę'''
Pridėtos 291-292 eilutės:
Ištrintos 364-368 eilutės:

Asmenybė, asmuo, Dievas
* Pasąmonė = asmenybė (savastis, kertinė vertybė, tiksliname save)
* sąmonė = asmuo
* sąmoningumas = Dievas.
2021 rugpjūčio 11 d., 17:52 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 173-181 eilutės:
'''[[Ir keturi | Veiksmas +4]]'''

Veiksmas +4
* Veda pirmyn ir atgal nuo Dievo ir žmogaus.
* Veda iš dvasios į vieningumą bet kartu apsuka žvilgsnį, tad veda iš Dievo į žmogų. Užtat iš žmogaus grąžina į Dievą pasirinkimais.
* Tiesia žmogaus ir Dievo požiūrių grandinę.
* Išsakomas kompleksiniu Bott periodiškumu +2.
* Išsako ką išsakytų veiksmas +0 nes veiksmo išsakymas ir yra išėjimas už savęs.
Pridėtos 224-230 eilutės:
'''Keturi lygmenys'''

* Poreikių tenkinimai: išsako kieno santykį su Dievu?
* Dvejonės: išsako pasąmonės santykį su Dievu (troškimu)
* Jauduliai: išsako sąmonės ir pasąmonės santykį su Dievu
* Aštuongubas kelias: išsako sąmoningumo, sąmonės ir pasąmonės santykį su Dievu
Pridėtos 275-288 eilutės:
[[Ir keturi | Veiksmas +4]]
* Išsako ką išsakytų veiksmas +0 nes veiksmo išsakymas ir yra išėjimas už savęs.
* Veda pirmyn ir atgal nuo Dievo ir žmogaus.
* Veda iš dvasios į vieningumą bet kartu apsuka žvilgsnį, tad veda iš Dievo į žmogų. Užtat iš žmogaus grąžina į Dievą pasirinkimais.
* Tiesia žmogaus ir Dievo požiūrių grandinę.
* Išsakomas kompleksiniu Bott periodiškumu +2

Veiksmas +0
* Dievas
* joks požiūris

Iš pasąmonės į samonę, ir iš sąmonės į pasąmonę
* Mama: sąmoningumas suprantantis pasąmonę. Tėtė: sąmoningumas suprantantis sąmonę.
Pakeistos 313-318 eilutės iš
Sąmoningumo akimis. Ar pasąmonės akimis?
* joks požiūris: Dievas
* požiūris: pasąmonė
* požiūris į požiūrį: sąmonė
* požiūris į požiūrį į požiūrį: sąmoningumas
į:
Pakeistos 321-324 eilutės iš
* Poreikių tenkinimai: išsako kieno santykį su Dievu?
* Dvejonės: išsako pasąmonės santykį su Dievu (troškimu)
* Jauduliai: išsako sąmonės ir pasąmonės santykį su Dievu
* Aštuongubas kelias: išsako sąmoningumo, sąmonės ir pasąmonės santykį su Dievu
į:
Ištrinta 326 eilutė:
* Mama: sąmoningumas suprantantis pasąmonę. Tėtė: sąmoningumas suprantantis sąmonę.
2021 rugpjūčio 11 d., 17:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 193 eilutė:
|| || protas || širdis, protas || valia, širdis, protas ||
Pridėtos 195-197 eilutės:

Įvairios mintys
|| Dievo išėjimai už savęs || Dievo santykis su savimi || Dievo santykis su savo širdimi || Dievo santykis su Dievo trejybe ||
Ištrintos 198-200 eilutės:

Įvairios mintys
|| Dievo išėjimai už savęs || Dievo santykis su savimi || Dievo santykis su savo širdimi || Dievo santykis su Dievo trejybe ||
Pakeistos 200-202 eilutės iš
|| || || || ||
į:
Pakeistos 262-263 eilutės iš
į:
* Valia bręsta sąmonės kryptimi. Esu valia (3 balsai) ir širdis (2 balsai) ir protas (1 balsas) ir kūnas (joks balsas).
Pakeistos 306-310 eilutės iš
Valia bręsta sąmonės kryptimi:
* Esu valia
* Esu valia ir širdis
* Esu valia ir širdis ir protas
* Esu valia (3 balsai) ir širdis (2 balsai) ir protas (1 balsas) ir kūnas (joks balsas).
į:
2021 rugpjūčio 11 d., 17:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
[[Išgyvenimo apytaka]], [[Padalinimų ratas]], [[Ir Vienas]], [[Ir Du]], [[Ir Trys]], [[Ir Keturi]], [[Meilė]], [[Suvokimo lygmenys]], [[Vaisingos prielaidos]], [[Veikla]], [[Širdis]], [[Pradžia]], [[Amžinas gyvenimas]].
į:
[[Išgyvenimo apytaka]], [[Padalinimų ratas]], [[Ir Vienas]], [[Ir Du]], [[Ir Trys]], [[Ir Keturi]], [[Meilė]], [[Suvokimo lygmenys]], [[Vaisingos prielaidos]], [[Veikla]], [[Širdis]], [[Neapibrėžtumas]], [[Amžinas gyvenimas]].
2021 rugpjūčio 11 d., 17:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
[[Išgyvenimo apytaka]], [[Padalinimų ratas]], [[Ir Vienas]], [[Ir Du]], [[Ir Trys]], [[Ir Keturi]], [[Meilė]], [[Suvokimo lygmenys]]. Taip pat: Heart, ConstructiveHypotheses, Activity, Beginning, EternalLife.
į:
[[Išgyvenimo apytaka]], [[Padalinimų ratas]], [[Ir Vienas]], [[Ir Du]], [[Ir Trys]], [[Ir Keturi]], [[Meilė]], [[Suvokimo lygmenys]], [[Vaisingos prielaidos]], [[Veikla]], [[Širdis]], [[Pradžia]], [[Amžinas gyvenimas]].
2021 rugpjūčio 11 d., 17:14 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 215-220 eilutės:
Each operation is EternalLife - return to the Beginning - but through a given number of steps:
* ''[AddOne +1]'' goes ever to the Beginning
* ''[AddTwo +2]'' goes to the End and then to the Beginning
* ''[AddThree +3]'' goes to the End, the Middle and the Beginning
* ''[AddNull +0]'' makes for the Beginning
Pridėtos 229-230 eilutės:

Older idea: For +2, the wholeness is associated with the final shift in perspective (that leads to the comprehensive perspective). This final shift is reinterpreted as a perspective (the End) that is defined with regard to an external ground (the Beginning). For +3, the wholeness should be given by what these two share.
Pakeistos 261-262 eilutės iš
į:
* An operation (and its Activity) is characterized by the number of tracks along which it goes around the Threesome. For example, ''going beyond oneself'' goes around once. ''Engaging'' goes around twice - the quality goes around - and so does that which has the quality.
Ištrintos 276-285 eilutės:

Older idea: For +2, the wholeness is associated with the final shift in perspective (that leads to the comprehensive perspective). This final shift is reinterpreted as a perspective (the End) that is defined with regard to an external ground (the Beginning). For +3, the wholeness should be given by what these two share.

An operation (and its Activity) is characterized by the number of tracks along which it goes around the Threesome. For example, ''going beyond oneself'' goes around once. ''Engaging'' goes around twice - the quality goes around - and so does that which has the quality.

Each operation is EternalLife - return to the Beginning - but through a given number of steps:
* ''[AddOne +1]'' goes ever to the Beginning
* ''[AddTwo +2]'' goes to the End and then to the Beginning
* ''[AddThree +3]'' goes to the End, the Middle and the Beginning
* ''[AddNull +0]'' makes for the Beginning
2021 rugpjūčio 11 d., 17:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 195-197 eilutės:

Įvairios mintys
|| Dievo išėjimai už savęs || Dievo santykis su savimi || Dievo santykis su savo širdimi || Dievo santykis su Dievo trejybe ||
Pakeistos 200-201 eilutės iš
|| || || || ||
į:
Ištrintos 277-283 eilutės:

I think that the operations express God's relationships:
* the operation +1 expresses his relationship with himself
* the operation +2 expresses his relationship with the heart
* the operation +3 expresses his relationship within the HolyTrinity
and in each case this is based on GoingBeyondOneself
2021 rugpjūčio 11 d., 17:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 167-168 eilutės iš
į:
* The operation acts on the Beginning, the original wholeness of the division. It places this wholeness within the structure of a mapping X-&gt;Y where the wholeness is identified with one of the three parts of the mapping: X, Y or -&gt;. It helps to think of the wholeness as the Nullsome, but generally, it might be a perspective in the Onesome or any Division.
Pridėtos 216-219 eilutės:

* For +1, the wholeness is the perspective in the Division that is the unity of all the others. It is the X. It is the original unity X that is interpreted as a perspective equal to the others and, through such interpretation -&gt;, opens up a new unity Y of that equality.
* For +2, this same wholeness is understood as -&gt;, a shift in activity. It is the structure evoked by the arisal of activity, that activity - equal interpretation - which gave rise to that structure, that new unity. This is a move from X = equal interpretation of the same (whence there is no activity, nothing to interpret!) to Y = equal interpretation of the different (whence there is activity).
* For +3, this same wholeness is understood as Y. What does that mean? It should be what is understood, what is common to understands and understanding.
Ištrintos 264-268 eilutės:

The operation acts on the Beginning, the original wholeness of the division. It places this wholeness within the structure of a mapping X-&gt;Y where the wholeness is identified with one of the three parts of the mapping: X, Y or -&gt;. It helps to think of the wholeness as the Nullsome, but generally, it might be a perspective in the Onesome or any Division.
* For +1, the wholeness is the perspective in the Division that is the unity of all the others. It is the X. It is the original unity X that is interpreted as a perspective equal to the others and, through such interpretation -&gt;, opens up a new unity Y of that equality.
* For +2, this same wholeness is understood as -&gt;, a shift in activity. It is the structure evoked by the arisal of activity, that activity - equal interpretation - which gave rise to that structure, that new unity. This is a move from X = equal interpretation of the same (whence there is no activity, nothing to interpret!) to Y = equal interpretation of the different (whence there is activity).
* For +3, this same wholeness is understood as Y. What does that mean? It should be what is understood, what is common to understands and understanding.
2021 rugpjūčio 11 d., 17:06 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 185-189 eilutės:
----------------------------
Attach:operations.jpg
----------------------------
Pridėtos 211-216 eilutės:
----------------------------
Attach:operations.jpg

Šie trys veiksmai prilygsta neaiškumo trejybės reikšmėms. Jas išsako trejybės ratu.
----------------------------
Pridėta 256 eilutė:
* Lygtis išsako kaip veiksmas veda iš vienos proto būsenos (padalinimo) į kitą proto būseną (padalinimą).
Pakeistos 260-265 eilutės iš
http://www.ms.lt/en/andrius/diagrams/operations.jpg

Šie trys veiksmai prilygsta neaiškumo trejybės reikšmėms. Jas išsako trejybės ratu.
---------------------

The operations acts on divisions, yielding Equations.
The operation acts on the Beginning, the original wholeness of the division. It places this wholeness within the structure of a mapping X-&gt;Y where the wholeness is identified with one of the three parts of the mapping: X, Y or -&gt;. It helps to think of the wholeness as the Nullsome, but generally, it might be a perspective in the Onesome or any Division.
į:

The
operation acts on the Beginning, the original wholeness of the division. It places this wholeness within the structure of a mapping X-&gt;Y where the wholeness is identified with one of the three parts of the mapping: X, Y or -&gt;. It helps to think of the wholeness as the Nullsome, but generally, it might be a perspective in the Onesome or any Division.
2021 rugpjūčio 11 d., 17:03 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 255 eilutė:
2021 rugpjūčio 11 d., 17:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 210-215 eilutės:
Veiksmai prideda 1, 2, 3 arba 0 požiūrius:
* +1 prideda požiūrį - one perspective - GodsView - yielding Structure and Understanding
* +2 prideda poslinkį - požiūr[[IrDu | AddTwo +2]] adds ShiftInPerspective - two perspectives - first humansView, then GodsView of that - yielding Activity and Self-understanding
* +3 prideda laisvumą - - three perspectives - first GodView, then humansView of that, then GodsView of that - yielding Interplay, RecurringActivity and SharedUnderstanding
* +0 prideda jokio požiūrio - (adding four perspectives is perhaps equivalent to adding no perspectives) - yielding RecurringStructure and GoodUnderstanding
Ištrintos 256-262 eilutės:

Veiksmai prideda 1, 2, 3 arba 0 požiūrius:

* [[IrVienas | +1]] adds Perspective - one perspective - GodsView - yielding Structure and Understanding
* [[IrDu | AddTwo +2]] adds ShiftInPerspective - two perspectives - first humansView, then GodsView of that - yielding Activity and Self-understanding
* [[IrTrys | +3]] adds Slack - three perspectives - first GodView, then humansView of that, then GodsView of that - yielding Interplay, RecurringActivity and SharedUnderstanding
* +0 adds no perspectives - (adding four perspectives is perhaps equivalent to adding no perspectives) - yielding RecurringStructure and GoodUnderstanding
2021 rugpjūčio 11 d., 16:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 166-167 eilutės iš
į:
* Veiksmai mus veda iš vieno padalinimo į kitą. Juos apibrėžia jų poveikis nulybei. Jie veikia cikliškai.
Pridėtos 218-232 eilutės:
'''Daugiaprasmybės'''

Bendras suvokimas sieja žiūrėjimą atgal (į Dievą) ir pirmyn (su Dievu).

24 lygtys suprantamos kaip sandai skaidomi 2 x 3 x 4. Kiekvienas sandas yra atvaizdis nuo vienybės (kaip visumos) į vienybę (kaip požiūrį). Iškyla daugiaprasmybės:
* Dviprasmybė (ir aplinkybės). Ją išreiškia lygtis 1+1=2. Tai pabaigos išeities taškas, žiūrint atgal dviem atvaizdais to padalinimo į kurį grįžtama, būtent pradžios ir pabaigos. If we presume there is a direction, but we don't know which it is, either Forwards or Backwards, from which we are interpreting the operation (either from the initial division (Beginning) reaching out, or from the final division (End) going back to the roots). This is the ambiguity between God and human when it is not clear who is the originator for a shift in perspective - God or human?
* Triprasmybė (ir padalinimai). Ją išreiškia lygtis 1+2=3. Tai išeities taškas santykio tarp pradžios ir pabaigos. If we presume there is an operation, a relationship between Beginning and End, but we don't know what it is, either [AddOne +1], [AddTwo +2] or [AddThree +3].
* Keturprasmybė (ir atvaizdai). Ją išreiškia lygtis 1+3=4. Tai pradžios išeities taškas, keturiais atvaizdais žvelgiant pirmyn iš padalinimo kuriuo žvelgia, vaisingai pripažįstant šį santykį. If we presume that each division has its own state, but we don't know what it is, yielding: (beginning or end) to (beginning or end). These are four LevelsOfUnderstanding.

I think that these presumptions are the ConstructiveHypotheses. The Factoring then makes sense as a split of determiniteness and ambiguity as part of such a presumption and the engagement of an other. I should also think of them in terms of the heart and the inversion effect.

Apparently, we should attribute the forwards direction when operations act on divisions with four representations: Nullsome, Onesome, Twosome, Threesome. And we should attribute the backwards direction when operations act on divisions with two representations: Foursome, Fivesome, Sixsome, Sevensome. And these presumably also list out the levels of understanding. But I should look into this when I know more.

Dievui yra tik vienybė vietoj nulybės, tad jis neapeina ratu. Dievui vienybė yra klausimas, ar Dievas yra būtinas? Dievas septynerybe nebūtinas, jisai ilsisi.
Pakeistos 252-273 eilutės iš
'''Žiūrėjimas atgal (į Dievą) ir pirmyn (su Dievu)'''

Sąsajos su pradžia ir pabaiga, su žiūrėjimu pirmyn ir atgal.
* +1 prideda naują pabaigą
* +2 pabaiga žvelgia atgal į save 0+2=2, 1+2=3, 2+2=4, 3+2=5, 4+2=6, 5+2=7, 6+2=0, 7+2=1.
* +3 introduces the 8 cycle of divisions, it is a cyclic operation 0+3=3, 1+3=4, 2+3=5, 3+3=6, 4+3=7, 5+3=0, 6+3=1, 7+3=2.

These are perhaps fundamental to SharedUnderstanding. They may be the entities that are factored 2 x 3 x 4. The factoring may have us think of them in pieces. Each piece is a mapping from the onesome (as a whole) to the onesome (as a perspective). Perhaps the ambiguities are as follows:

* We have a twofold ambiguity (and Topologies) if we presume there is a direction, but we don't know which it is, either Forwards or Backwards, from which we are interpreting the operation (either from the initial division (Beginning) reaching out, or from the final division (End) going back to the roots). This ambiguity is given by the equation [OneAddOne 1+1=2]. This is the outlook of the end, looking backwards in terms of two representations of the division to which it is returning, namely, beginning and end. This is the ambiguity between God and human when it is not clear who is the originator for a shift in perspective - God or human?
* We have a threefold ambiguity (and Divisions) if we presume there is an operation, a relationship between Beginning and End, but we don't know what it is, either [AddOne +1], [AddTwo +2] or [AddThree +3]. This ambiguity is given by the equation [OneAddTwo 1+2=3]. This is the outlook of the relationship between beginning and end.
* We have a fourfold ambiguity (and Representations) if we presume that each division has its own state, but we don't know what it is, yielding: (beginning or end) to (beginning or end). These are four LevelsOfUnderstanding. This ambiguity is given by the equation [OneAddThree 1+3=4]. This is the outlook of the beginning, looking forwards in terms of four representations of the division which it is reaching out from, constructively presuming that relationship.

I think that these presumptions are the ConstructiveHypotheses. The Factoring then makes sense as a split of determiniteness and ambiguity as part of such a presumption and the engagement of an other. I should also think of them in terms of the heart and the inversion effect.

Apparently, we should attribute the forwards direction when operations act on divisions with four representations: Nullsome, Onesome, Twosome, Threesome. And we should attribute the backwards direction when operations act on divisions with two representations: Foursome, Fivesome, Sixsome, Sevensome. And these presumably also list out the levels of understanding. But I should look into this when I know more.

Dievui yra tik vienybė vietoj nulybės, tad jis neapeina ratu. Dievui vienybė yra klausimas, ar Dievas yra būtinas? Dievas septynerybe nebūtinas, jisai ilsisi.

[+Veiksmai+]

Veiksmai mus veda iš vieno padalinimo į kitą. Juos apibrėžia jų poveikis nulybei. Jie veikia cikliškai. Jie
prideda 1, 2, 3 arba 0 požiūrius:
į:
Veiksmai prideda 1, 2, 3 arba 0 požiūrius:
2021 rugpjūčio 11 d., 16:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 202-218 eilutės iš
Pastabos
į:
'''Trijų veiksmų reikšmės'''

* +1 išėjimas už savęs Structure: (Perspective: ) First there is going beyond oneself from the unbounded into the bounded, ever adding an additional comprehensive perspective that reinterprets all the others.
* +2 poslinkis (iš vieno požiūrio į kitą) Activity: (ShiftInPerspective: ) Then there is a three-cycle which, in parallel, goes beyond by shifting from perspective to perspective.
* +3 pasikartojanti veikla (Slack: )'' (generalized shift in perspective) Next, this three-cycle starts to cover old ground - here what is new is the recurring shift, the recurring activity. This recurring activity is now localized in the shift (without the nodes, which are ever new). So we have a general shift.
* +0 ''unity of origin'' ''RecurringStructure: (Everything: )'' (generalized perspective) - collapse of framework. Finally, there is unity in that the recurring activity can align itself around that which goes beyond.

'''Tarpai tarp keturių lygmenų'''

Trys veiksmai +1, +2, +3 yra tarpai tarp keturių lygmenų. Jie išvertimais veda iš vienos apytakos į kitą:
* +1 veda iš dvasios (suvokimo) į sandarą (savęs suvokimą)
* +2 veda toliau per sandarą į atvaizdus (bendrą suvokimą)
* +3 veda toliau per atvaizdus į vieningumą (susikalbėjimą)
Veiksmai veda vis gilyn ir užsisklendžia trejybės ratu.

'''Pastabos'''
Pridėtos 223-224 eilutės:
'''Veiksmai ir lygtys'''
Ištrintos 233-247 eilutės:

'''Tarpai tarp keturių lygmenų'''

Trys veiksmai +1, +2, +3 yra tarpai tarp keturių lygmenų. Jie išvertimais veda iš vienos apytakos į kitą:
* +1 veda iš dvasios (suvokimo) į sandarą (savęs suvokimą)
* +2 veda toliau per sandarą į atvaizdus (bendrą suvokimą)
* +3 veda toliau per atvaizdus į vieningumą (susikalbėjimą)
Veiksmai veda vis gilyn ir užsisklendžia trejybės ratu.


* +1 išėjimas už savęs Structure: (Perspective: ) First there is going beyond oneself from the unbounded into the bounded, ever adding an additional comprehensive perspective that reinterprets all the others.
* +2 poslinkis (iš vieno požiūrio į kitą) Activity: (ShiftInPerspective: ) Then there is a three-cycle which, in parallel, goes beyond by shifting from perspective to perspective.
* +3 pasikartojanti veikla (Slack: )'' (generalized shift in perspective) Next, this three-cycle starts to cover old ground - here what is new is the recurring shift, the recurring activity. This recurring activity is now localized in the shift (without the nodes, which are ever new). So we have a general shift.
* +0 ''unity of origin'' ''RecurringStructure: (Everything: )'' (generalized perspective) - collapse of framework. Finally, there is unity in that the recurring activity can align itself around that which goes beyond.
2021 rugpjūčio 11 d., 16:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 39 eilutė:
* [[Ir Vienas]] Kaip veiksmas +1 lygtimis išreiškia pasąmonę?
Pridėta 46 eilutė:
* [[Ir Du]] Kaip veiksmas +2 lygtimis išreiškia sąmonę?
Pridėta 85 eilutė:
* [[Ir Trys]] Kaip veiksmas +3 lygtimis išreiškia sąmoningumą?
Ištrintos 124-126 eilutės:
* [[Ir Vienas]] Kaip veiksmas +1 lygtimis išreiškia pasąmonę?
* [[Ir Du]] Kaip veiksmas +2 lygtimis išreiškia sąmonę?
* [[Ir Trys]] Kaip veiksmas +3 lygtimis išreiškia sąmoningumą?
Pakeistos 126-128 eilutės iš
Pasąmonė, sąmonė, sąmoningumas
* Kaip pasąmonė, sąmonė ir sąmoningumas dalyvauja apibrėžime?
* Kaip pasąmonė, sąmonė ir sąmoningumas
apibrėžia Mane, kas Aš esu?
į:
Prielaidos

Apibrėžimas
* Kaip trys veiksmai dalyvauja apibrėžime?
* Kaip trys veiksmai
apibrėžia Mane, kas Aš esu?
Pakeistos 132-133 eilutės iš
* Rūšiuoti ir palyginti įvairiausius būdus ką ir kaip mąstome pasąmone (vaizdais), sąmone (kalba) ir sąmoningumu.
* Kaip pasąmonė
, samonė ir sąmoningumas išreiškia savastį trejybės atvaizdu: daiktas, eiga, asmuo?
į:
* Kaip trys veiksmai išreiškia savastį trejybės atvaizdu: daiktas, eiga, asmuo?
* Kaip trys veiksmai išreiškia savęs suvokimą
, bendrą suvokimą, ir susikalbėjimą?
Išgyvenimas
* Kaip trys veiksmai supranta pažinovą - Tave?
* Kaip trys veiksmai vienas kitą išgyvena
?
Pakeistos 139-140 eilutės iš
* Kaip pasąmonė, sąmonė, sąmoningumas vienas kitą išgyvena?
* Kaip pasąmonė, sąmonė, ir sąmoningumas išreiškia savęs suvokimą, bendrą suvokimą, ir susikalbėjimą?
į:
Duomenys
* Rūšiuoti ir palyginti įvairiausius būdus ką ir kaip mąstome pasąmone (vaizdais), sąmone (kalba) ir sąmoningumu.
Pakeista 143 eilutė iš:
* Kaip pasąmonė, sąmonė, ir sąmoningumas supranta pažinovą - Tave?
į:
2021 rugpjūčio 11 d., 16:06 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 9 eilutė iš:
* Kaip visko keturias savybes išsako lygtis 1+2=3, o Dievo keturias savybes išsako lygtis 0+2=2 ?
į:
* Kokios trijų veiksmų sąsajos su neapibrėžtumo trejybe? su galimybių šaltiniu ir galimybių darna?
Pridėtos 12-13 eilutės:
* Kaip visko keturias savybes išsako lygtis 1+2=3, o Dievo keturias savybes išsako lygtis 0+2=2 ?
Pridėta 189 eilutė:
|| || pasąmonė || sąmonė || sąmoningumas ||
Pakeistos 195-196 eilutės iš
|| || || || ||
į:
Pakeistos 198-210 eilutės iš
į:
* Sąmoningumu jūs galite tiek žinoti, tiek nežinoti. Žinojimo balsas yra +1, nežinojimo balsas yra +2, ir juos derinantis sąmoningumas yra +3. Betgi sąmoningumas lygus žinojimo žinojimo žinojimui, taipogi žinojimo nežinojimui, taipogi nežinojimo žinojimui, o tai ir yra trys kalbos, jų pagrindas.
* Trejybės sunaikinimai, kuriais atsiranda žmonės, tiesos (žodžiai), pasauliai (nuotaikos, savybės) irgi išreiškia, kaip sandaros slypi padalinimuose.

Veiksmas +3
* Veiksmas +3 gali būti išreikštas nežinojimo žinojimu - tai aprėpimas dviejų atvaizdų, taip pat žinojimo nežinojimu - tai algoritmo įjungimas ir išjungimas.

Veiksmas +2
* Įsivaizduoju, blogą vaiką ir gerą vaiką perpina veiksmas +2.
* Veiksmas +2, tai kaip metų laikai, jų ratas: Dievas žiema, būtis pavasaris, žinojimas vasara, nežinojimas ruduo.

Lygtis
* Veiksmai, pavyzdžiui, 2+3=5 reiškia, kad trejybė slypėjo jau dvejybėje, tad tą trejybę galima padalinti dvejybe. Tik pasikeitė kampas. O tas kampas irgi jau glūdėjo, padalintas, padalinime, ir tik iškilo. Taip kad pasidalinimas persitvarkė. Tad tai prilygintina persitvarkymams.
Ištrinta 219 eilutė:
Ištrintos 226-239 eilutės:

* Veiksmas +3 gali būti išreikštas nežinojimo žinojimu - tai aprėpimas dviejų atvaizdų, taip pat žinojimo nežinojimu - tai algoritmo įjungimas ir išjungimas.
* Sąmoningumu jūs galite tiek žinoti, tiek nežinoti. Žinojimo balsas yra +1, nežinojimo balsas yra +2, ir juos derinantis sąmoningumas yra +3. Betgi sąmoningumas lygus žinojimo žinojimo žinojimui, taipogi žinojimo nežinojimui, taipogi nežinojimo žinojimui, o tai ir yra trys kalbos, jų pagrindas.

Sąmoningumą išreiškia veiksmas +3.

Veiksmai, pavyzdžiui, 2+3=5 reiškia, kad trejybė slypėjo jau dvejybėje, tad tą trejybę galima padalinti dvejybe. Tik pasikeitė kampas. O tas kampas irgi jau glūdėjo, padalintas, padalinime, ir tik iškilo. Taip kad pasidalinimas persitvarkė. Tad tai prilygintina persitvarkymams.

Trejybės sunaikinimai, kuriais atsiranda žmonės, tiesos (žodžiai), pasauliai (nuotaikos, savybės) irgi išreiškia, kaip sandaros slypi padalinimuose.

Įsivaizduoju, blogą vaiką ir gerą vaiką perpina veiksmas +2.

Veiksmas +2, tai kaip metų laikai, jų ratas: Dievas žiema, būtis pavasaris, žinojimas vasara, nežinojimas ruduo.
Pakeistos 229-231 eilutės iš
I was interested in relating these to TheBeginning and TheEnd, looking forwards and backwards.
* +1 adds a new end 0+1=1, 1+1=2, 2+1=3, 3+1=4, 4+1=5, 5+1=6, 6+1=7, 7+1=0.
* +2 looks back at oneself (by way of the end)
0+2=2, 1+2=3, 2+2=4, 3+2=5, 4+2=6, 5+2=7, 6+2=0, 7+2=1.
į:
Sąsajos su pradžia ir pabaiga, su žiūrėjimu pirmyn ir atgal.
* +1 prideda naują pabaigą
* +2 pabaiga žvelgia atgal į save
0+2=2, 1+2=3, 2+2=4, 3+2=5, 4+2=6, 5+2=7, 6+2=0, 7+2=1.
2021 rugpjūčio 11 d., 15:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 171-172 eilutės iš
į:
* Išsako ką išsakytų veiksmas +0 nes veiksmo išsakymas ir yra išėjimas už savęs.
Pakeistos 194-195 eilutės iš
Pavyzdžiui: Dievas, viskas - Dievo sandara, troškimai - Dievo savybės, meilė - Dievo esmė. Įdomu, kad Dievo troškimai į labiausiai išsiskleidusį troškimą, meilę. O visko savybės susiveda į visas savybes turintį viską, mažiausiai savybių turi niekas.
į:
Pastabos
* Pavyzdys yra
Dievo sandara - viskas, jo atvaizdai, savybės - troškimai, jų vieningumas - meilė. Įdomu, kad Dievo troškimai susiveda į labiausiai išsiskleidusį troškimą, meilę. O visko savybės susiveda į visas savybes turintį viską, mažiausiai savybių turi niekas.

'''Tarpai tarp keturių lygmenų'''
Pakeistos 207-210 eilutės iš
*+1 ''going beyond oneself'' ''Structure: (Perspective: )'' First there is going beyond oneself from the unbounded into the bounded, ever adding an additional comprehensive perspective that reinterprets all the others.
*+2 ''shift in perspective'' ''Activity: (ShiftInPerspective: )'' Then there is a three-cycle which, in parallel, goes beyond by shifting from perspective to perspective.
*+3 ''recurring activity'' ''RecurringActivity: (Slack: )'' (generalized shift in perspective) Next, this three-cycle starts to cover old ground - here what is new is the recurring shift, the ''recurring activity''. This recurring activity is now localized in the shift (without the nodes, which are ever new). So we have a ''general shift''.
*+0 ''unity of origin'' ''RecurringStructure: (Everything: )'' (generalized perspective) - collapse of framework. Finally, there is unity in that the recurring activity can align itself around that which goes beyond.
į:
* +1 išėjimas už savęs Structure: (Perspective: ) First there is going beyond oneself from the unbounded into the bounded, ever adding an additional comprehensive perspective that reinterprets all the others.
* +2 poslinkis (iš vieno požiūrio į kitą) Activity: (ShiftInPerspective: ) Then there is a three-cycle which, in parallel, goes beyond by shifting from perspective to perspective.
* +3 pasikartojanti veikla (Slack: )'' (generalized shift in perspective) Next, this three-cycle starts to cover old ground - here what is new is the recurring shift, the recurring activity. This recurring activity is now localized in the shift (without the nodes, which are ever new). So we have a general shift.
* +0 ''unity of origin'' ''RecurringStructure: (Everything: )'' (generalized perspective) - collapse of framework. Finally, there is unity in that the recurring activity can align itself around that which goes beyond.
2021 rugpjūčio 11 d., 15:47 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 158-172 eilutės:
Trys veiksmai išsako +1 sandarą, +2 savybes, +3 esmę. Pavyzdžiui: Dievas, viskas - Dievo sandara, troškimai - Dievo savybės, meilė - Dievo esmė. Įdomu, kad Dievo troškimai į labiausiai išsiskleidusį troškimą, meilę. O visko savybės susiveda į visas savybes turintį viską, mažiausiai savybių turi niekas.

Trys veiksmai +1, +2, +3 yra tarpai tarp keturių lygmenų. Jie išvertimais veda iš vienos apytakos į kitą:
* +1 veda iš dvasios (suvokimo) į sandarą (savęs suvokimą)
* +2 veda toliau per sandarą į atvaizdus (bendrą suvokimą)
* +3 veda toliau per atvaizdus į vieningumą (susikalbėjimą)
Veiksmai veda vis gilyn ir užsisklendžia trejybės ratu.*+1 ''going beyond oneself'' ''Structure: (Perspective: )'' First there is going beyond oneself from the unbounded into the bounded, ever adding an additional comprehensive perspective that reinterprets all the others.
*+2 ''shift in perspective'' ''Activity: (ShiftInPerspective: )'' Then there is a three-cycle which, in parallel, goes beyond by shifting from perspective to perspective.
*+3 ''recurring activity'' ''RecurringActivity: (Slack: )'' (generalized shift in perspective) Next, this three-cycle starts to cover old ground - here what is new is the recurring shift, the ''recurring activity''. This recurring activity is now localized in the shift (without the nodes, which are ever new). So we have a ''general shift''.
*+0 ''unity of origin'' ''RecurringStructure: (Everything: )'' (generalized perspective) - collapse of framework. Finally, there is unity in that the recurring activity can align itself around that which goes beyond.
Pakeistos 181-207 eilutės iš
[+Trijų veiksmų pobūdis+]
į:
[+Trijų veiksmų savybės+]

|| || '''+1''' || '''+2''' || '''+3''' ||
|| || požiūris || požiūris į požiūrį || požiūris į požiūrį į požiūrį ||
|| || sandara || atvaizdai - savybės || esmė ||
|| || || || ||
|| || || || ||
|| || || || ||
|| || || || ||
|| || || || ||
|| || || || ||

Pavyzdžiui: Dievas, viskas - Dievo sandara, troškimai - Dievo savybės, meilė - Dievo esmė. Įdomu, kad Dievo troškimai į labiausiai išsiskleidusį troškimą, meilę. O visko savybės susiveda į visas savybes turintį viską, mažiausiai savybių turi niekas.

Trys veiksmai +1, +2, +3 yra tarpai tarp keturių lygmenų. Jie išvertimais veda iš vienos apytakos į kitą:
* +1 veda iš dvasios (suvokimo) į sandarą (savęs suvokimą)
* +2 veda toliau per sandarą į atvaizdus (bendrą suvokimą)
* +3 veda toliau per atvaizdus į vieningumą (susikalbėjimą)
Veiksmai veda vis gilyn ir užsisklendžia trejybės ratu.*+1 ''going beyond oneself'' ''Structure: (Perspective: )'' First there is going beyond oneself from the unbounded into the bounded, ever adding an additional comprehensive perspective that reinterprets all the others.
*+2 ''shift in perspective'' ''Activity: (ShiftInPerspective: )'' Then there is a three-cycle which, in parallel, goes beyond by shifting from perspective to perspective.
*+3 ''recurring activity'' ''RecurringActivity: (Slack: )'' (generalized shift in perspective) Next, this three-cycle starts to cover old ground - here what is new is the recurring shift, the ''recurring activity''. This recurring activity is now localized in the shift (without the nodes, which are ever new). So we have a ''general shift''.
*+0 ''unity of origin'' ''RecurringStructure: (Everything: )'' (generalized perspective) - collapse of framework. Finally, there is unity in that the recurring activity can align itself around that which goes beyond.
2021 rugpjūčio 11 d., 15:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 149 eilutė:
Pridėtos 152-158 eilutės:
Kas yra veiksmai?
* Visko padalinimo papildymas vienu, dviem ar trim požiūriais.
* Vedimas iš vienos padalinimo nusakytos proto būsenos į kito padalinimo nusakytą būseną. Antrąją būseną išreiškia pirmosios būsenos sąmoningu suvokimo požiūriais.
* Išėjimai už savęs.
* Kiekvienas lygmuo papildo sandara. Paskutiniu lygmeniu visa sandara subliukšta.
* Each level may be understood as introducing an additional operation which runs in parallel to the existing ones.
Ištrintos 160-161 eilutės:
'''Veiksmai sieja apytakas'''
Pakeistos 167-168 eilutės iš
Each level may be understood as introducing an additional operation which runs in parallel to the existing ones. These operations may be thought of as operations +1, +2, +3 on divisions of everything (each adding 1, 2 or 3 perspectives, respectively). Each operation is a ''going beyond oneself''.
į:
Ištrintos 173-175 eilutės:
* Kiekvienas lygmuo papildo sandara.
* Paskutiniu lygmeniu visa sandara subliukšta.
Pakeistos 195-198 eilutės iš
They take us from one state of mind (given by one division) to another state of mind (given by another division). And they express the second state of mind in terms of an increased awareness over the first state of mind.
į:

[+Trijų veiksmų pobūdis+]
2021 rugpjūčio 11 d., 14:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 235 eilutė:
------------------------
Pridėtos 237-239 eilutės:

Šie trys veiksmai prilygsta neaiškumo trejybės reikšmėms. Jas išsako trejybės ratu.
---------------------
2021 rugpjūčio 11 d., 14:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 184-186 eilutės iš
'''Žmogaus trinariškumas'''

Žmogus susideda iš trijų skirtingų balsų: pasąmonės, sąmonės, sąmoningumo. Žmogus pilnąja prasme tėra šių trijų balsų vieningumu, jų sutelktumu. Sutelkimo vienetas yra išgyvenimas. Tad žmogus, kaip bendras asmuo, yra išgyvenimas. Jisai kaip toks gali būtų bet kurio žmogaus suprastas. Kiekvienas gali su juo susitapatinti. O žmogus, kaip paskira asmenybė, susideda iš savo išgyvenimų visumos.
į:
'''Žmogaus tribalsiškumas'''

[[Žmogus]] susideda iš trijų skirtingų balsų: pasąmonės, sąmonės, sąmoningumo. Žmogus pilnąja prasme tėra šių trijų balsų vieningumu, jų sutelktumu. Sutelkimo vienetas yra išgyvenimas. Tad žmogus, kaip bendras asmuo, yra išgyvenimas. Jisai kaip toks gali būtų bet kurio žmogaus suprastas. Kiekvienas gali su juo susitapatinti. O žmogus, kaip paskira asmenybė, susideda iš savo išgyvenimų visumos.
2021 rugpjūčio 11 d., 14:44 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 184-187 eilutės:
'''Žmogaus trinariškumas'''

Žmogus susideda iš trijų skirtingų balsų: pasąmonės, sąmonės, sąmoningumo. Žmogus pilnąja prasme tėra šių trijų balsų vieningumu, jų sutelktumu. Sutelkimo vienetas yra išgyvenimas. Tad žmogus, kaip bendras asmuo, yra išgyvenimas. Jisai kaip toks gali būtų bet kurio žmogaus suprastas. Kiekvienas gali su juo susitapatinti. O žmogus, kaip paskira asmenybė, susideda iš savo išgyvenimų visumos.
Ištrintos 257-259 eilutės:
-------------------------

'''Trinaris žmogus: Pasąmonė, sąmonė, sąmoningumas'''
2021 rugpjūčio 11 d., 13:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 149-150 eilutės iš
Trys veiksmai [[Ir Vienas|+1]], [[Ir Du|+2]], [[Ir Trys|+3]] mūsų protus veda iš vieno padalinimo į kitą. Yra aštuoni padalinimai, tad iš viso 24 lygtys. Šios lygtys išsako [[visaregis | visaregį]].
į:
Trys veiksmai [[Ir Vienas|+1]], [[Ir Du|+2]], [[Ir Trys|+3]] mūsų protus veda iš vieno padalinimo į kitą.
Pakeistos 168-174 eilutės iš
Each level engenders more structure, until the final layer has it collapse.
į:
* Kiekvienas lygmuo papildo sandara.
* Paskutiniu lygmeniu visa sandara subliukšta.

'''24 lygtys'''

* Yra aštuoni padalinimai, tad iš viso 24 lygtys.
* 24 lygtys išsako [[visaregis | visaregį]]
.
2021 rugpjūčio 11 d., 13:23 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 28-29 eilutės:
Kaip suprastinas [[Ir keturi | veiksmas +4]]?
Pridėtos 142-143 eilutės:
Kaip suprastinas [[Ir keturi | veiksmas +4]]?
Ištrintos 160-161 eilutės:
Šalia jų yra veiksmas +4 kuris veda iš dvasios į vieningumą bet kartu apsuka žvilgsnį, tad veda iš Dievo į žmogų. Užtat galima iš žmogaus grįžti į Dievą pasirinkimais. Veiksmu +4 galima keliauti pirmyn ir atgal nuo Dievo ir žmogaus, tiesti jų požiūrių grandinę.
Pridėtos 169-176 eilutės:

'''[[Ir keturi | Veiksmas +4]]'''

Veiksmas +4
* Veda pirmyn ir atgal nuo Dievo ir žmogaus.
* Veda iš dvasios į vieningumą bet kartu apsuka žvilgsnį, tad veda iš Dievo į žmogų. Užtat iš žmogaus grąžina į Dievą pasirinkimais.
* Tiesia žmogaus ir Dievo požiūrių grandinę.
* Išsakomas kompleksiniu Bott periodiškumu +2.
2021 rugpjūčio 11 d., 13:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 13-26 eilutės iš
* their action on Wholeness
* that action's relationship to that which understands, that which is understanding, and that which is by them both understood.
* the relationship between the one who loves and the one who is loved
* the relationship GodVHeart between God and heart
* the role of Love and Understanding, and as part of that
, the Independence of the one we love
* the LevelsOfUnderstanding and the LevelsOfConsciousness
* the ConstructiveHypotheses and the Representations
, perhaps they are one and the same
* the nature of Self-understanding and SharedUnderstanding
* the role of Spirit, Structure, Representations, Unity
* Internalization
* Factoring and Embedding
* negations of the representations of the Nullsome and of the Onesome, and the EightfoldWay
* Relate Operations and Activity and Structure for the Factors.
į:
* kaip veikia pilnatvę?
* veiksmo santykis su suvokiančiojo, suvokimo, suvoktojo
* santykį tarp mylinčio ir mylimojo
* santykį tarp Dievo ir širdies
* meilės ir suvokimo vaidmenis, ir kaip dalis to, mylimojo nepriklausomybė
* suvokimo lygmenų ir sąmoningumo lygmenų
* vaisingas prielaidas ir atvaizdus - gal tai tas pats dalykas?
* savęs suvokimą ir bendrą suvokimą
* dvasią
, sandarą, atvaizdus, vieningumą
* įsisavinimą
* skaidymą ir įtraukimą
* aštuongubą kelią, nulybės ir vienybės atvaizdų neigimą
* sieti veiksmus
, skaidymo sandų veiklą bei sandarą
Pakeistos 50-51 eilutės iš
į:
[[Dorovė]] Sąmonė nurodo kaip galėtumėme elgtis. Kas yra raktai į dorovę?
* [[Dorovės ištakos | Kokios sąlygos grindžia dorovę?]]
** Kaip žmonės elgiasi? ir kaip turėtų elgtis?
* [[Viena]] Kam reikalingas vienumas?
** Kaip dorovės raidoje iškyla vienumo sąvoka?
** Kokį vienumą grindžia Dievas, meilė, asmuo, požiūriai, kitas, bendrystė?
** Kaip įvairios sąvokos ir sąvokos bendrai remiasi vienumu?
** [[Meilė]] Kas yra meilė? Kaip mylime? Kaip meilė palaiko sąmoningėjimą?
* Kaip apytaka išplaukia iš dorovės?
** Kaip išgyvenime suveikia dorovė?
** Kaip dorovė remiasi branda?
** [[Sąmoningėjimas | Kaip sąmoningėjimas grindžia dorovę?]]
** [[Rūpesčiai]] Kaip dorovė remiasi rūpesčiais?
** [[Svarba]] Kaip dorovė remiasi svarbos nustatymu?
* [[Pasirinkimai]] Kokie pasirinkimai grindžia dorovę?
** Kaip išgyvenimo apytaka susijusi su pasirinkimais?
** [[Dorovės ratas]] Kuria prasme pasirinkimai sudaro trejybės ratą?
** Kaip renkamės gyventi ne savimi, asmenybe, o bendru žmogumi, asmeniu?
** Kaip renkamės gyventi aukščiau ar žemiau?
** [[Kalbos]] Pasirinkimais išmąstyti tris kalbas.
** Susieti pasirinkimus su pasirinkimų rėmais matematikoje.
** Kaip sandaromis išsakyti pasirinkimą tarp gyvenimo ir amžino gyvenimo?
** Kaip išsakyti pasirinkimą tarp 6 betko atvaizdų ir 8 išminties atvaizdų?
** Kaip aštuongubas kelias suderina pasirinkimą tarp gyvenimo ir amžino gyvenimo?
Pakeistos 97-125 eilutės iš
į:
[[Išgyvenimai]] Sąmoningumu išgyvename. Renkamės kaip derėtų elgtis. Kaip išgyvename?
* Apibūdinti, ką išgyvename?
** Kiekvienu kampu apžvelgti išgyvenimų pavyzdžius ir nušviesti juos atitinkama sandara.
** Nusakyti visus įmanomus išgyvenimus.
* Sąvokų kalbos
** Kokius derinius išgyvenimas sustato?
** Kaip deriniai suderina Dievo ir žmogaus valias?
* [[Sąmoningumas]] Kokia sąmoningumo svarba?
** Koks ryšys tarp nežinančios sąmonės (dorovės, išeities taško) ir žinančios pasąmonės (elgesio, suvesties taško)?
** Koks ryšys tarp sąmonės (porinių padalinimų) ir pasąmonės (neporinių padalinimų)?
** Kaip išgyvenimo ir neišgyvenimo grandinės išsiskleidimas leidžia išgyvenimui atsiskirti nuo savęs, tad prilygti sąmoningumui - neišgyvenimui?
* Valia
** Kaip išgyvename valią?
** Kaip valia pasireiškia dorove?
* Branda
** Kaip išgyvenime reiškiasi tyrimas "Koks esu?"
** Kaip išgyvenime suveikia geros valios pratimo sustatymas ir atlikimas?
** Kaip išgyvenime reiškiasi šviesuolio branda?
* Nesąmoningumas
** Kuria prasme sąmoningumas yra neišgyvenimas?
** Kaip išgyvenimas prilygsta nesąmoningumui?
** Kuom užsiveria išgyvenimas?
** Ką reiškia "Išgyvenimas išgyvena neišgyvenimą"?

[[Veiksmai]] Veiksmai išreiškia pasąmonę, sąmonę, sąmoningumą. Kaip lygtimis išgyvename veiksmus +1, +2, +3?
* [[Ir Vienas]] Kaip veiksmas +1 lygtimis išreiškia pasąmonę?
* [[Ir Du]] Kaip veiksmas +2 lygtimis išreiškia sąmonę?
* [[Ir Trys]] Kaip veiksmas +3 lygtimis išreiškia sąmoningumą?
* Pasąmonė skverbiasi dvasia, sąžinė - sandara, sąmoningumas - atvaizdais, tad kas skverbiasi vieningumo lygmeniu?
Ištrintos 142-199 eilutės:

[+Išgyvenimo klodai: pasąmonė (elgesys), sąmonė (dorovė), sąmoningumas (išgyvenimas)+]

[[Veiksmai]] Veiksmai išreiškia pasąmonę, sąmonę, sąmoningumą. Kaip lygtimis išgyvename veiksmus +1, +2, +3?
* [[Ir Vienas]] Kaip veiksmas +1 lygtimis išreiškia pasąmonę?
* [[Ir Du]] Kaip veiksmas +2 lygtimis išreiškia sąmonę?
* [[Ir Trys]] Kaip veiksmas +3 lygtimis išreiškia sąmoningumą?
* Pasąmonė skverbiasi dvasia, sąžinė - sandara, sąmoningumas - atvaizdais, tad kas skverbiasi vieningumo lygmeniu?


[[Dorovė]] Sąmonė nurodo kaip galėtumėme elgtis. Kas yra raktai į dorovę?
* [[Dorovės ištakos | Kokios sąlygos grindžia dorovę?]]
** Kaip žmonės elgiasi? ir kaip turėtų elgtis?
* [[Viena]] Kam reikalingas vienumas?
** Kaip dorovės raidoje iškyla vienumo sąvoka?
** Kokį vienumą grindžia Dievas, meilė, asmuo, požiūriai, kitas, bendrystė?
** Kaip įvairios sąvokos ir sąvokos bendrai remiasi vienumu?
** [[Meilė]] Kas yra meilė? Kaip mylime? Kaip meilė palaiko sąmoningėjimą?
* Kaip apytaka išplaukia iš dorovės?
** Kaip išgyvenime suveikia dorovė?
** Kaip dorovė remiasi branda?
** [[Sąmoningėjimas | Kaip sąmoningėjimas grindžia dorovę?]]
** [[Rūpesčiai]] Kaip dorovė remiasi rūpesčiais?
** [[Svarba]] Kaip dorovė remiasi svarbos nustatymu?
* [[Pasirinkimai]] Kokie pasirinkimai grindžia dorovę?
** Kaip išgyvenimo apytaka susijusi su pasirinkimais?
** [[Dorovės ratas]] Kuria prasme pasirinkimai sudaro trejybės ratą?
** Kaip renkamės gyventi ne savimi, asmenybe, o bendru žmogumi, asmeniu?
** Kaip renkamės gyventi aukščiau ar žemiau?
** [[Kalbos]] Pasirinkimais išmąstyti tris kalbas.
** Susieti pasirinkimus su pasirinkimų rėmais matematikoje.
** Kaip sandaromis išsakyti pasirinkimą tarp gyvenimo ir amžino gyvenimo?
** Kaip išsakyti pasirinkimą tarp 6 betko atvaizdų ir 8 išminties atvaizdų?
** Kaip aštuongubas kelias suderina pasirinkimą tarp gyvenimo ir amžino gyvenimo?

[[Išgyvenimai]] Sąmoningumu išgyvename. Renkamės kaip derėtų elgtis. Kaip išgyvename?
* Apibūdinti, ką išgyvename?
** Kiekvienu kampu apžvelgti išgyvenimų pavyzdžius ir nušviesti juos atitinkama sandara.
** Nusakyti visus įmanomus išgyvenimus.
* Sąvokų kalbos
** Kokius derinius išgyvenimas sustato?
** Kaip deriniai suderina Dievo ir žmogaus valias?
* [[Sąmoningumas]] Kokia sąmoningumo svarba?
** Koks ryšys tarp nežinančios sąmonės (dorovės, išeities taško) ir žinančios pasąmonės (elgesio, suvesties taško)?
** Koks ryšys tarp sąmonės (porinių padalinimų) ir pasąmonės (neporinių padalinimų)?
** Kaip išgyvenimo ir neišgyvenimo grandinės išsiskleidimas leidžia išgyvenimui atsiskirti nuo savęs, tad prilygti sąmoningumui - neišgyvenimui?
* Valia
** Kaip išgyvename valią?
** Kaip valia pasireiškia dorove?
* Branda
** Kaip išgyvenime reiškiasi tyrimas "Koks esu?"
** Kaip išgyvenime suveikia geros valios pratimo sustatymas ir atlikimas?
** Kaip išgyvenime reiškiasi šviesuolio branda?
* Nesąmoningumas
** Kuria prasme sąmoningumas yra neišgyvenimas?
** Kaip išgyvenimas prilygsta nesąmoningumui?
** Kuom užsiveria išgyvenimas?
** Ką reiškia "Išgyvenimas išgyvena neišgyvenimą"?
2021 rugpjūčio 11 d., 12:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 41-43 eilutės iš
į:
* Kaip suprasti pasąmonę kai ją kažkas traukia, tarsi užpildant tuštumą, o taip pat ją atstumia, nes tai neatitinka lūkesčių? Ar tai pasąmonės aidai?
* [[Elgesys]] Kaip pasąmone elgiamės?
Pridėtos 51-58 eilutės:

Pasąmonė, sąmonė
* Kaip suprasti pasąmonę kaip pasitraukimą ir sąmonę kaip atsiradimą?
* Ką reiškia sąmoningai mokytis iš nesąmoningo (automatų) mokymosi?
* Dvejonės išsprendžia sąmonės santykį su pasąmone. O ką sprendžia lūkesčiai, poreikiai, vertybės?
* Kaip sąmonės keturios vienumo sampratos susijusios su pasąmonės keturiomis sąmoningėjimo pakopomis? Ar jos šešeriopai porojamos?
* Išmąstyti, kaip aštuonerybė, aštuongubas kelias, šešerybė sieja trejybę (nežinojimą, sąmonę) ir ketverybę (žinojimą, pasąmonę) ir kaip tai grindžia dorovę?
Pridėta 75 eilutė:
Pasąmonė, sąmonė, sąmoningumas
Ištrinta 81 eilutė:
* Koks betarpiškumo vaidmuo išgyvenimo apytakoje?
Ištrintos 82-83 eilutės:
* Kaip santykis tarp Dievo šokio trejybės ir žinojimo ketverybės reiškiasi pasąmonei, sąmonei, sąmoningumui, ir išgyvenimuose?
* Kaip pasąmonė, sąmonė, ir sąmoningumas supranta pažinovą - Tave?
Pakeistos 86-93 eilutės iš
** Kaip Dievo trejybės išsakytas suvokimas grindžia aukštesnius suvokimo lygmenis?
* Kaip suprasti pasąmonę kaip pasitraukimą ir sąmonę kaip atsiradimą?
* Ką reiškia sąmoningai mokytis iš nesąmoningo (automatų) mokymosi?
* Kaip suprasti pasąmonę kai ją kažkas traukia, tarsi užpildant tuštumą, o taip pat ją atstumia, nes tai neatitinka lūkesčių? Ar tai pasąmonės aidai?
* Dvejonės išsprendžia sąmonės santykį su pasąmone. O ką sprendžia lūkesčiai, poreikiai, vertybės?
* Kaip sąmonės keturios vienumo sampratos susijusios su pasąmonės keturiomis sąmoningėjimo pakopomis? Ar jos šešeriopai porojamos?
* Išmąstyti, kaip aštuonerybė, aštuongubas kelias, šešerybė sieja trejybę (nežinojimą, sąmonę) ir ketverybę (žinojimą, pasąmonę) ir kaip tai grindžia dorovę
?
į:
* Kaip pasąmonė, sąmonė, ir sąmoningumas supranta pažinovą - Tave?
* Kaip santykis tarp Dievo šokio trejybės ir žinojimo ketverybės reiškiasi pasąmonei, sąmonei, sąmoningumui, ir išgyvenimuose?

Daiktas, eiga, asmuo - savęs suvokimas
* Koks betarpiškumo vaidmuo išgyvenimo apytakoje?
* Kaip Dievo trejybės išsakytas suvokimas grindžia aukštesnius suvokimo lygmenis
?
Ištrinta 100 eilutė:
[[Elgesys]] Kaip pasąmone elgiamės?
2021 rugpjūčio 10 d., 11:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 40 eilutė:
* Kaip iš atsitiktinumo išsigrynina protas, širdis ir valia?
2021 rugpjūčio 10 d., 11:44 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 37-39 eilutės:

Pasąmonė
* Kaip pasąmonės telkimas savasties (kūnu, protu, širdimi, valia) susijęs su Mano atsiskleidimu?
2021 rugpjūčio 09 d., 13:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 81-139 eilutės:

[+Išgyvenimo klodai: pasąmonė (elgesys), sąmonė (dorovė), sąmoningumas (išgyvenimas)+]

[[Veiksmai]] Veiksmai išreiškia pasąmonę, sąmonę, sąmoningumą. Kaip lygtimis išgyvename veiksmus +1, +2, +3?
* [[Ir Vienas]] Kaip veiksmas +1 lygtimis išreiškia pasąmonę?
* [[Ir Du]] Kaip veiksmas +2 lygtimis išreiškia sąmonę?
* [[Ir Trys]] Kaip veiksmas +3 lygtimis išreiškia sąmoningumą?
* Pasąmonė skverbiasi dvasia, sąžinė - sandara, sąmoningumas - atvaizdais, tad kas skverbiasi vieningumo lygmeniu?

[[Elgesys]] Kaip pasąmone elgiamės?

[[Dorovė]] Sąmonė nurodo kaip galėtumėme elgtis. Kas yra raktai į dorovę?
* [[Dorovės ištakos | Kokios sąlygos grindžia dorovę?]]
** Kaip žmonės elgiasi? ir kaip turėtų elgtis?
* [[Viena]] Kam reikalingas vienumas?
** Kaip dorovės raidoje iškyla vienumo sąvoka?
** Kokį vienumą grindžia Dievas, meilė, asmuo, požiūriai, kitas, bendrystė?
** Kaip įvairios sąvokos ir sąvokos bendrai remiasi vienumu?
** [[Meilė]] Kas yra meilė? Kaip mylime? Kaip meilė palaiko sąmoningėjimą?
* Kaip apytaka išplaukia iš dorovės?
** Kaip išgyvenime suveikia dorovė?
** Kaip dorovė remiasi branda?
** [[Sąmoningėjimas | Kaip sąmoningėjimas grindžia dorovę?]]
** [[Rūpesčiai]] Kaip dorovė remiasi rūpesčiais?
** [[Svarba]] Kaip dorovė remiasi svarbos nustatymu?
* [[Pasirinkimai]] Kokie pasirinkimai grindžia dorovę?
** Kaip išgyvenimo apytaka susijusi su pasirinkimais?
** [[Dorovės ratas]] Kuria prasme pasirinkimai sudaro trejybės ratą?
** Kaip renkamės gyventi ne savimi, asmenybe, o bendru žmogumi, asmeniu?
** Kaip renkamės gyventi aukščiau ar žemiau?
** [[Kalbos]] Pasirinkimais išmąstyti tris kalbas.
** Susieti pasirinkimus su pasirinkimų rėmais matematikoje.
** Kaip sandaromis išsakyti pasirinkimą tarp gyvenimo ir amžino gyvenimo?
** Kaip išsakyti pasirinkimą tarp 6 betko atvaizdų ir 8 išminties atvaizdų?
** Kaip aštuongubas kelias suderina pasirinkimą tarp gyvenimo ir amžino gyvenimo?

[[Išgyvenimai]] Sąmoningumu išgyvename. Renkamės kaip derėtų elgtis. Kaip išgyvename?
* Apibūdinti, ką išgyvename?
** Kiekvienu kampu apžvelgti išgyvenimų pavyzdžius ir nušviesti juos atitinkama sandara.
** Nusakyti visus įmanomus išgyvenimus.
* Sąvokų kalbos
** Kokius derinius išgyvenimas sustato?
** Kaip deriniai suderina Dievo ir žmogaus valias?
* [[Sąmoningumas]] Kokia sąmoningumo svarba?
** Koks ryšys tarp nežinančios sąmonės (dorovės, išeities taško) ir žinančios pasąmonės (elgesio, suvesties taško)?
** Koks ryšys tarp sąmonės (porinių padalinimų) ir pasąmonės (neporinių padalinimų)?
** Kaip išgyvenimo ir neišgyvenimo grandinės išsiskleidimas leidžia išgyvenimui atsiskirti nuo savęs, tad prilygti sąmoningumui - neišgyvenimui?
* Valia
** Kaip išgyvename valią?
** Kaip valia pasireiškia dorove?
* Branda
** Kaip išgyvenime reiškiasi tyrimas "Koks esu?"
** Kaip išgyvenime suveikia geros valios pratimo sustatymas ir atlikimas?
** Kaip išgyvenime reiškiasi šviesuolio branda?
* Nesąmoningumas
** Kuria prasme sąmoningumas yra neišgyvenimas?
** Kaip išgyvenimas prilygsta nesąmoningumui?
** Kuom užsiveria išgyvenimas?
** Ką reiškia "Išgyvenimas išgyvena neišgyvenimą"?
2021 rugpjūčio 09 d., 11:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 32-36 eilutės:

Padalinimų veiksmai
* Ar visi padalinimų poslinkiai laikytini išgyvenimais?
* Kaip padalinimų veiksmais +1,+2,+3 išgyvename padalinimą?
* Ką veiksmai +1,+2,+3 suteikia mūsų išgyvenamam padalinimui?
2021 rugpjūčio 03 d., 15:17 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 483-486 eilutės iš
* '''[[add zero |Operation +0]]''' Everything Everything is the anchor concept by which we can work with absolutes. Think about: EverythingWishesForNothing. ''Consider the role of truth''
* '''[[add one |Operation +1]]''' Everything and Anything God ever goes beyond himself, yielding the Divisions of everything. The first three make for completeness, yet the operation continues. The division of everything is the relationship between everything and anything, the whole perspective and the partial perspective. Think about: EverythingWishesForSomething and Understanding. ''Consider the role of required concept''
* '''[[add two |Operation +2]]''' Everything and Something, Anything and Something. God allows for an outlook different than his own. ''Understand, coming to understand, understood'' is extended and reinterpreted as ''Understanding, coming to understand, not understanding, not coming to understand''. The operation +2 says that structure channels activity, and activity evokes structure. This means that we have structure arise from nonstructure (digital), and activity arise from nonactivity (analogue). Now we have two outlooks, we can step in and step out. We have Representations (relating something and everything - a view on the whole) and Topologies (relating something and anything - a view to the part). Compare with Christopher Alexander's PrinciplesOfLife, try to consider them as relating anything and something. Think about: EverythingWishesForAnything and [[self-understanding]]. ''Consider the role of same and different''
* '''[[add three |Operation +3]]''' Something and Nothing, Anything and Nothing, Everything and Nothing. Now we have the three-cycle and so can consider slack. The three Languages (Argumentation, Verbalization, Narration) arise as relationships with nothing (by something, anything and everything). How does factoring come into play? We then reintepret this all in terms of PrimaryStructures and injections. Identify evertyhing with nothing yields the InversionEffect. Think about: EverythingWishesForEverything and SharedUnderstanding and GoodUnderstanding. ''Consider the role of necessary, actual and possible''
į:
* '''Operation +0''' Everything Everything is the anchor concept by which we can work with absolutes. Think about: EverythingWishesForNothing. ''Consider the role of truth''
* '''[[IrVienas |Operation +1]]''' Everything and Anything God ever goes beyond himself, yielding the Divisions of everything. The first three make for completeness, yet the operation continues. The division of everything is the relationship between everything and anything, the whole perspective and the partial perspective. Think about: EverythingWishesForSomething and Understanding. ''Consider the role of required concept''
* '''[[IrDu |Operation +2]]''' Everything and Something, Anything and Something. God allows for an outlook different than his own. ''Understand, coming to understand, understood'' is extended and reinterpreted as ''Understanding, coming to understand, not understanding, not coming to understand''. The operation +2 says that structure channels activity, and activity evokes structure. This means that we have structure arise from nonstructure (digital), and activity arise from nonactivity (analogue). Now we have two outlooks, we can step in and step out. We have Representations (relating something and everything - a view on the whole) and Topologies (relating something and anything - a view to the part). Compare with Christopher Alexander's PrinciplesOfLife, try to consider them as relating anything and something. Think about: EverythingWishesForAnything and [[self-understanding]]. ''Consider the role of same and different''
* '''[[IrTrys |Operation +3]]''' Something and Nothing, Anything and Nothing, Everything and Nothing. Now we have the three-cycle and so can consider slack. The three Languages (Argumentation, Verbalization, Narration) arise as relationships with nothing (by something, anything and everything). How does factoring come into play? We then reintepret this all in terms of PrimaryStructures and injections. Identify evertyhing with nothing yields the InversionEffect. Think about: EverythingWishesForEverything and SharedUnderstanding and GoodUnderstanding. ''Consider the role of necessary, actual and possible''
2021 rugpjūčio 03 d., 14:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 175-467 eilutės:
-------------------------

'''Trinaris žmogus: Pasąmonė, sąmonė, sąmoningumas'''

Užrašai
* Kaip pasąmonę, sąmonę, ir sąmoningumą suprasti kaip ketverybės lygmenis? Kaip tai susiję su ženklų rūšimis? Koks yra nulinis lygmuo? Kaip dieviškas lygmuo sąmoningumas susijęs su Dievu? Kuria prasme Dievas yra nulinis lygmuo? Kaip nulinis lygmuo suprastinas kaip joks požiūris?
* Ketverybe pilnai išsilanksto pasąmonė: kūnas, protas, širdis, valia. Užtat atsiranda priešinga sąmonės kryptis. Ir taip pat išsibaigia lygmenų augimai, taip kad toliau tik kartotųsi, kaip kad Yates Indekso teorema.
* Sąmonė neturėtų tarnauti pasąmonei, bet turėtų leisti jai pačiai išsikvėpti.
* Sąmoningumas neklysta nes jisai tiesiog teisingai derina sąmonę ir pasąmonę. Klaidos kyla būtent iš sąmonės.
* Matematikos kintamieji grindžia pasąmonės ir sąmonės šventą dviprasmybę, kuri tampa pagrindu Tau, tad matematikos žinojimo rūmams. Juk mūsų sąmoningumas skiria mūsų pasąmonę ir sąmonę, bet kaip mes galime skirti Tavo pasąmonę bei sąmonę?
* Išgyvenimo apytaka plėtoja Sūnaus kampą užtat būtent sąmonė yra silpniausias taškas.
Trejybės rato raiškos suprastos naujose aplinkybėse, nebūtinai priskirtos Dievui
* vienų vienas - Tėvas - pasąmonė
* bendras žmogus - Sūnus - sąmonė
* plazdenanti dvasia - Dvasia - sąmoningumas
* Trejybės ratas apibrėžia Dievo raiškas grindžiančias išgyvenimo apytaką: Pasąmonė - vienų viena, sąmonė - bendras žmogus, sąmoningumas - plazdenanti dvasia.
* Kai žinau savo būklę, savo visumą, tada galiu suprasti ką daryti. Galiu nesiblaškyti ir daryti tai kas svarbu visumai. O kai veikiu nežinodamas savo būklės, belieka išbandyti įvairias kryptis ir mokytis, po truputį susidaryti bendrą vaizdą. Tai skirtumas tarp gerojo vaiko ir blogojo vaiko.
Šešerybės atvaizdai: įsisavinimas.
* Sąmonės akimis: išorinis požiūris (Dievas) tampa vidiniu požiūriu (pasąmone).
* Pasąmonės akimis: teigiamas jausmas (sąmoningumas) tampa dorybe (sąmone).
* Sąmoningumas juos sieja?
Sąmonės akimis
* kūnas: pasąmonė
* protas: sąmonė -> pasąmonė
* širdis: pasąmonė -> sąmonė
* valia: sąmonė
Sąmoningumo akimis. Ar pasąmonės akimis?
* joks požiūris: Dievas
* požiūris: pasąmonė
* požiūris į požiūrį: sąmonė
* požiūris į požiūrį į požiūrį: sąmoningumas
Valia bręsta sąmonės kryptimi:
* Esu valia
* Esu valia ir širdis
* Esu valia ir širdis ir protas
* Esu valia (3 balsai) ir širdis (2 balsai) ir protas (1 balsas) ir kūnas (joks balsas).
Esu sąmoningumas (trečias balsas), sąmonė (antras balsas) ir pasąmonė (pirmas balsas), ir kūnas (joks balsas).
* Išgyvenimo apytaka išpuoselėja tarpą tarp pasąmonės ir sąmonės (sąmoningumo) tvarkų. Sąmoningumo tvarka yra pasąmonės (a) pertvarkymas (ab), tad sąmonė yra tarpas (b). Tai tarpas kuriame iškyla pažinovas-sąmonė. Ir tai tarpas, kurį grindžia Yoneda lema, kur vyksta permainos tarp tvarkos ir netvarkos.
* Žinojimo matematikai paima tris balsus (pasąmonę, sąmonę, sąmoningumą) ir paaiškina jų tarpusavio santykius, ką reiškia, kad jie išdėstyti eilės tvarka. Iškelia sąmonę kaip tiltą tarp pasąmonės ir sąmoningumo.
* Išmąstyti, kame kyla bėdos, nuodėmės, iššūkiai gyvenime. Tai susiję su sąmonės vaidmeniu. Kaip veikia blogis, kaip sąmonė savivaliauja, aip tyčia sąmonės ir pasąmonės tiesos supainiojamos? Kaip sutvarkomas tarpas tarp pasąmonės ir sąmoningumo?
* Viską naujai peržvelgus, jei pasąmonė, sąmonė, sąmoningumas nori išnykti, tai koks gyvenimo tikslas? Amžinai bręsti, čia ir dabar. Gyvenimą išgyventi išgyvenimais. Įsisavinti išorinį požiūrį vidiniu požiūriu - priimti išgyvenimą, kaip savo. Gyventi sąmoningai, plėtoti save taip, kad visi galėtų tavimi gyventi. Tad gyventi viena su visais.
* Dirva - pasąmonė, šveicariškas sūris - sąmonė, juos suvedantis burbulynas - sąmoningumas.
* Prasmingas gyvenimas laikosi savaime. Panašiai kaip kad padalinimas save apibrėžia.
* Poreikių tenkinimai: išsako kieno santykį su Dievu?
* Dvejonės: išsako pasąmonės santykį su Dievu (troškimu)
* Jauduliai: išsako sąmonės ir pasąmonės santykį su Dievu
* Aštuongubas kelias: išsako sąmoningumo, sąmonės ir pasąmonės santykį su Dievu
* Pasąmonė kuria teiginius {$w_1x_1 + w_2x_2$} su svoriais (vidurkius). O sąmonė iškyla pasąmonei nustatant {$w_1=1$} (sudėčiai {$x_1 + w_2x_2$}) arba {$w_2=0$} (sandaugai {$w_1x_1$}). Tokiu būdu pasąmonė remiasi nuliu ir vienetu, tad "nieku".
* Sąmonė rūpinasi užduotimi. Kai dirbame lengvai pasiduodame sąmonės vadovavimui.
* Jėzus. Kairioji ranka lai nežino ką dešinioji veikia tai apie pusrutulius
* Dievas sieja mūsų sąmonę ir pasąmonę - ką darome jo akivaizdoje (paslaptyje, ne pasauliui) sąmone, tai atsilieps mūsų pasąmonei.

* Mama: sąmoningumas suprantantis pasąmonę. Tėtė: sąmoningumas suprantantis sąmonę.

* Žmogaus ištakos yra Dievo šokio trejybės rate. Jisai, kaip toks, yra trilypis.
* Žmogus susideda iš pasąmonės (požiūrio), sąmonės (požiūrio į požiūrį) ir sąmoningumo (požiūrio į požiūrį į požiūrį).

Tėvas, Sūnus, Dvasia
* Dievo trejybė padeda trinariam žmogui susidėlioti, išsinarplioti.
* Pasąmonė yra Tėvo savastis, sąmonė yra Sūnaus savastis, sąmoningumas yra Dvasios savastis
* Kiekvienas žmogaus balsas turi savo Dievą: pasąmonė - Tėvą, sąmonė - Sūnų, sąmoningumas - Dvasią. Ir kiekvienu atveju tai yra tas pats Dievas. Balsų atskyrimas reikalauja Dievų suderinimo.

* Pasąmonė puoselėja Tėvo kampą, jo tyrimą ir troškimus.
* Sąmonė puoselėja Sūnaus kampą, jo aštuonerybę.
* Sąmoningumas puoselėja Dvasios kampą atjautomis.
* Trinarį žmogų papildo Dievas.

Dievo šokyje Tėvas yra nesąmoningas, strimagalvis. Sūnus yra sąmoningesnis, o Dvasia yra dar sąmoningesnė. Tai atsispindi išgyvenimo apytakoje.

Išgyvenimo apytaka (ir sąmonė, ir Sūnaus aštuonerybė) išverčia Dievo trejybę. Keturis lygmenis supranta taip:
* Esmė yra Tėvas - Dievo valia
* Atvaizdai yra Sūnus - gera valia
* Sandara yra Dvasia - išmintis
Tad su kuo susieti Dvasią, Sūnų ir Tėvą? Ar suklydau tvirtindamas:
* 1) Dvasia pasąmonė
* 2) Sūnus sąmonė
* 3) Tėvas sąmoningumas

Žinojimas, nežinojimas, sąmoningumas
* Grynas sąmoningumas tiria savo būtinumą klausimu, Koks aš esu? Sąmonės nežinojimas išreiškiamas pasąmonės žinojimu.
* 10 Dievo įsakymų: 4 išreiškia nežinojimą, 6 išreiškia žinojimą.

Išgyvenimo apytaka sutapatina Dievą su jo veikla, tad su jo klausimu. Ar jo klausimas būtų jeigu jo nebūtų? Tai yra, ar nežinojimas būtų jeigu jo nebūtų?
* Pradeda atsakymu, be jokių klausimų, tad pasąmone. Pasąmonė, vengdama klausimo, išsigrynina.
* Išsigryninimu iškyla pasąmonės nebuvimas ir atsakymo nebuvimas, o tai yra sąmonė. Sąmonė supranta pasąmonės elgesį išvirkščiai, kaip dorovę. Sąmonė išsiskiria nuo pasąmonės nes samonė pripažįsta dvilypumą.
* Atsiveria galimybė rinktis tarp sąmonės dvilypumo ir pasąmonės vienlypumo. Šis pasirinkimas vyksta trijuose tarpuose. Taip iškyla sąmoningumas. Jisai supranta sąmonę kaip klausimą ir pasąmonę kaip atsakymą. Sąmoningumas sutampa su Dievo atsisakymu savęs. Sąmoningumas yra Dievo pripažinimas, Dievo išvirkštinė pusė. Dievo pripažinimas nusileidžia Dievo atsisakymui savęs.
Išgyvenimas yra tai, kad visa tai lieka išgyventa, tai išbaigta, tai tampa atsakymu, tai savastis, už kurios yra platesnė dvasia, sutampanti su Dievu ir jam gimininga, tai jo tyrimo liudijmas, atsakymas į jo klausimą. Išgyvenimas išreiškia kiek Dievas yra. Dievas sutampa su išgyventuoju, savo išgyvenimais liudijančiu Dievą ir jį pripažįstančiu.

Asmenybė, asmuo, Dievas
* Pasąmonė = asmenybė (savastis, kertinė vertybė, tiksliname save)
* sąmonė = asmuo
* sąmoningumas = Dievas.

Išgyvenimo apytakoje Dievas yra nežinojimas.
* Nežinojimas pasitraukia pasąmonės žinojimu.
* Nežinojimas naujai iškyla sąmone.
* Juos suderina sąmoningumas.

Dievo tyrimas Išgyvenimo apytakoje
* Pasąmonė: Kas Dievas per daiktas? (Kas jisai yra?) Valia.
* Sąmonė: Kas Dievas per eiga (veikla)? (Kokia jo raiška?) Valia (iš už santvarkos) įsiveržia į santvarką.
* Sąmoningumas: Kas Dievas per asmuo? Pasirinkimas nusileisti šiai aukštesnei, besąlygiškai valiai, už santvarkos.

Trejopas savęs tyrimas
* Pasąmonė tiria koks esu daiktas? tad kaip pasąmonė telkia dėmesį nuo kūno į protą, širdį ir valią.
* Sąmonė tiria kokia esu eiga? kaip vystosi ryšys tarp sąmonės ir pasąmonės.
* Sąmoningumas tiria koks esu asmuo? tad kaip manyje susidėlioja apimtys: Dievas, Aš, Tu, Kitas.

Santykis su savastimi
* Pasąmone pasitraukia savastis.
* Sąmone atsiranda savastis.
* O sąmoningumu sutariama kas yra savastis.

Dvejybės atvaizdas (teorija - pratika) išreiškia (neigimą - teigimą).
* Praktika (teigimas) - teorija (neigimas) bene sieja pasąmonės dėmesį (daiktui) - kitam ir ne kitam, vis siaurėjant, kas tas kitas.
* Ir sąmonės dėmesį (eigai) sau ir ne sau, vis išplečiant, kas ta savastis.
* Ir sąmoningumo atžvilgiu, asmuo skirsto dėmesį ar jo neskirsto.
Tad kiekviename lygmenyje trejybės atvaizdą veikia šis dvejybės atvaizdas.

Kas aš esu? Trys balsai skirtingai supranta.
* Pasąmonė savastį supranta kaip išorinę priespaudą, kaip ryšius tarp išgyvenimų.
* Sąmonė supranta išgyvenimą kaip vidinį susistatymą. (Ar atvirkščiai?)
* O sąmoningumas nustato pirmenybę.

Išgyvenimo tikslas: sąmoningai ugdyti save.
* Pasąmonė beveik savaime ugdo mus, sąmoningėjame, jie mes tik patys sau netrukdome.
* Sąmonė ugdo sąžine, dorove, atveria kelią.
* Sąmoningumu pasimokome.

Išgyvenime
* Pasąmonė iškelia kūną, protą, širdį, valią.
* Sąmonė atpalaiduoja nuo jų, virš jų.
* Sąmoningumas užveria išgyvenimu.

Išgyvenimo supratimai
* Pasąmonė jaučia įtampą, kad kažkas vyksta, ir jinai tą įtampą išgyvena.
* Sąmonė išsiaiškina tos įtampos dorovinę prasmę, kokia yra širdies tiesa kuria reikėtų gyventi.
* Sąmoningumas tą tiesą išsako taip kad visi atjaustų jos pažinovą.

* Derinys - pasąmonė.
* Nuovokus - sąmonė.
* Sąmoningas - sąmoningumas.

Pasąmonė
* Asmenybė-pasąmonė: Autentiškiausia (savičiausia) muzika yra labiausiai išsiskirianti (savičiausia).
* Pasąmonei Dievas yra grynasis sąmoningumas, besąlygiškas sąmoningumas. Pasąmonė renkasi sąmoningumo lygius ir santykius su jais.
* Kai žmonės nesąmoningi, jie vienas kitą veikia tarsi bendra pasąmonė - reikėtų išnagrinėti kaip pasąmonė sutampa, kaip jos šaknys sueina - o už visus atsako sąmoningieji.
* Iš sapno: Šriftas kurį parenki raštui suteikia jausmų skaidrumo, nuovokos, ir taipogi kiekvienas prisilietimas.

Sąmonė supranta dorovę: Ką, kaip, kodėl derėtų veikti?
* Išgyvenimas. Savasties branda. Elgesio (+1) ir dorovės (+2) išskyrimas (+3).
* Meilė sau +1, vienas kitam +2, visiems +3.
* Požiūrių grandinė: Ž-D (+0), Ž-D-Ž (+1), Ž-D-Ž-D (+2), Ž-D-Ž-D-Ž (+3).
* Sąlygiškas elgesys. Esame mylimi. Remiamės esama savastimi.
* Šiais trimis klausimais sąmoningėjame, pasirenkame aukštesnį lygmenį - tai trys pasrinkimai.
* Savasties ribų pasikeitimas. Išgyvenimo ribos.
* Yra trys doroviniai klausimai (ką derėtų veikti, kaip ir kodėl) ir daugybė dorovės sąvokų sieja šiuos klausimus, mus veda iš vieno į kitą.
* Dorovės ratu išskiriame (amžinu gyvenimu) derėjimo klausimą į buvimo ir galėjimo klausimus, tada naujai suvedame (sąlygose - gyvenimu) nauju klausimu.
* Trys dorovės klausimai pagrįsti susiskaldymu (dviprasmybe). Kaip mums prisiversti? Atskyrimas sąmonės ir pasąmonės. Tai pagrindas septynerybės gėrio ir blogio atskyrimo.

Išgyvenimu išsiskiria 3 lygiagretūs asmenys: ką derėtų daryti, kodėl derėtų, kaip save prisiversti.
* Ką derėtų veikti yra pasąmonės ryšys su savimi, tai požiūris, tai paklusimas.
* Kaip derėtų veikti, tai yra sąmonės ryšys su pasąmone, tai dorovė, tai sąžinė, tai požiūris į požiūrį, tai tikėjimas.
* Kodėl derėtų veikti, tai yra sąmoningumo ryšys su pasąmone, tai požiūris į požiūrį į požiūrį, tai atsakymas - kertinė vertybė, klausimas ir tyrimas, tai rūpėjimas.
* Pasąmonė: kodėl daryti: Valia: kertinė vertybė, vertybiniai klausimai.
* Sąmonė: kaip daryti: atvirkščiai, nebuvimu, rinktis Dievą vietoj savęs. Lūkesčiai, jauduliai, ramybė, pasąmonės ir sąmonės ryšys.
* Sąmoningumas: ką daryti: naujai suderinti pasąmonę ir sąmonę. Protu: abejonės, dvejonės
* Dievas/pasaulis: trejybės ratas: ar daryti: vis patikrina ar gerai suderinta.
* Ką, kaip, kodėl derėtų veikti? Besąlygiška dorovė. Mes mylime, vykdome įsakymą mylėti. Remiamės būsima savastimi (sąmone).

Dorovės ratas sieja tris doroves:
* Tėvo: kodėl veikiame? valia, tad Dievo valia.
* Sūnaus: kaip veikiame? širdimi, tad gera valia.
* Dvasios: ką veikiame? protu, tad išmintimi.

Dorovė iškyla kai pirma klausiame, kaip derėtų elgtis, ir tik tada klausiame, kaip elgiamės. O su elgesiu yra atvirkščiai. Užtat dorovė iškyla sąmonei išvertus pasąmonę. Sąmoningumas suteikia pirmenybę dorovei.

Suvokimo lygmenys: Dorovės netroškimai: Žmogaus požiūris į Dievo požiūrį
* Dievo šokyje: Suvokimas, tai žmogaus požiūris į Dievo požiūrį
* Pasąmonė: Savęs suvokimas, tai žmogaus požiūris į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį
* Sąmonė: Bendras suvokimas, tai žmogaus požiūris į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį į Dievo požiūrį
* Sąmoningumas: Susikalbėjimas, tai žmogaus požiūris į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį

Suvokimo lygmenis išreiškia netroškimų atliepimų nulinis požiūris:
* Suvokimas - būk tobulas
* Savęs suvokimas - ko iš tikrųjų noriu?
* Bendras suvokimas - atsiliepti ramybės būsenoje
* Susikalbėjimas - mane myli labiau kaip aš pats save, tad...

Sąmoningumas derina sąmonės ir pasąmonės priešingas kryptis
* Pasąmonė telkiasi viena kryptimi, sąmonė priešinga kryptimi. Kartu yra aštuonerybė.
* Sąmoningumas nusako kaip sąmonė pasiekia ar nepasiekia pasąmonę, ar tarp jų yra tarpas ar jo nėra.
* Platono karietos vairuotojas (sąmoningumas) valdo pasąmonę ir sąmonę.
* Sąmonė sustato pasąmonei sąlygas? Atsiplėšia nuo savęs širdingai, atsiduodanti pasąmonei - sąlygose.
* Aštuonerybė sieja pasąmonę ir sąmonę. Pasąmonė savo atsakymais sutelkia grandinę: joks požiūris, požiūris, požiūris į požiūrį, požiūris į požiūrį į požiūrį. Nulybė, vienybė, dvejybė, trejybė tai išreiškia. O sąmonė savo klausimais atskleidžia prielaidų grandinę, kurią išreiškia ketverybė, penkerybė, šešerybė, septynerybė. Tai grindžia laisvus kintamuosius, atveria tarpą. Taip pat įdomu, kad atsakymų padalinimai turi keturis atvaizdus, o klausimų padalinimai turi du atvaizdus (klausimai ir atsakymai). Tai reiškia, kad yra dalinių (žmogiškų, sąlygiškų) atsakymų, bet nėra dalinių klausimų.

Kas keičiasi ir kas nesikeičia. Trejybės ratas.
* nusistatymas: pasąmonė keičiasi - seną pakeičia nauja
* vykdymas: sąmonė laikosi ar nesilaiko dorovės - sąmonė išlieka, o elgesys keičiasi
* permąstymas: sąmoningumas išlieka tas pats, yra vienas sąmoningumas

Ką balsai supranta
* Pasąmonė išgyvenimų rūšimis įsivaizduoja paskirus požiūrius, nesuvokia jų ryšio: esamybė, galimybė, siekiamybė. Buvimas, nebuvimas - ar tai dar kiti požiūriai - tai bene ryšys su Dievu už visko, tad pasąmonė pripažįsta Dievą už visų.
* Sąmonė skiria save ir pasąmonę, nesuvokia sąmoningumo - priskiria sau, kaip savo gerumą.
* Sąmoningumas išskiria visus tris ir juos sutapatina trejybės ratu.

Dievo ir žmogaus trejybių santykis
* Pasąmonė: 3 ir 3 lygiaverčiai
* Sąmonė: 3 ir 3-bė (amžinas ratas) skiriasi
* Sąmoningumas: 1+3+3+1 skiriasi Dievas ir gerumas

Sieja trejybes ir jas papildo
* Pasąmonė sulygina trejopą buvimą ir nebuvimą, taip nusako išgyvenimų rūšis ir laisvumą išskiriantį kurią nors rūšį.
* Sąmonė išskiria sąlygišką trejybę ir besąlygišką trejybę, tad nusako šešerybę.
* Sąmoningumas prideda Dievą ir gerumą, nusako aštuongubą kelią.

Reiškiasi sandaromis
* netroškimai - mus supančios santvarkos, kurias išgyvena pasąmonė
* troškimai - sąmonės atveriama dvasia - nuliniu požiūriu
* netroškimai išplėtimai - dvejonės ir t.t., kuriais reiškiasi sąmoningumas - septintuoju požiūriu - išsiskiria Dievas (besąlygiškas, kurio ištakos už santvarkos) ir gerumas (santvarkoje)

Nežinojimas pasitraukia.
* Pasąmonė - Dievas Tėvas - Dievo trejybė - Dievo valia.
* Sąmonė - Dievas Sūnus - aštuonerybė - gera valia.
* Sąmoningumas - Dievas Dvasia - 4+6 (troškimai ir atjautos) - išmintis.
Kaip savastis supranta, kad yra kažkas daugiau? Trys veiksmai? Trejybės ratas? Amžinas gyvenimas.

Sandaros nusako asmenis, asmenys atkreipia balsus, balsai išjaučia sandaras. (Asmenys yra balsų Dievas.)
* Pasąmonės sandaros (troškimai) nusako Mane,
* Sąmonės sandaros (netroškimai) nusako Tave,
* Sąmoningumo sandaros (atjautos) nusako Kitą.
Tad nulybės atvaizdai skiriasi nuo troškimų. Troškimai yra Dievo savybės nes tai yra savasties sandaros, kurios atskiria Dievo bruožus nuo paties Dievo. Savastis šiuos bruožus turi atskirai, o Dievas juos turi visus kartu. Tad savastis skiria viską, betką, kažką, nieką, o Dievas jų neskiria.

Veiklos
* Pasąmonė: susitelkimas (požiūriais).
* Sąmonė: pasirinkimai, lygina
* Sąmoningumas: 6 atjautos. Išlaiko tarpą, tad skiria Dievą ir gerumą.

Veiksmai
* Padalinimas nusako mūsų būseną. Jį toliau išgyvename veiksmais: pasąmone +1 (padalinimu), sąmone +2 (atvaidzdais, aplinkybėmis), sąmoningumu +3 (trimis kalbomis). Ar taip? O gal atvirkščiai, sąmoningumu išgyvename tiktai pagrindimą, sąmone aplinkybes ir įvardijimą, o pasąmone padalinimus, atvaizdus ir pasakojimą?
* Pasąmonė visko padalinimais išsako tai, kas yra mylima, kas yra išbaigta, kas nepapildoma jokiu požiūriu. O sąmonė išsako, kaip tai palaikoma, papildoma vienu, dviem ar trimis požiūriais, tad trimis veiksmais +1, +2, +3.
* Pasąmonė padalinimu išsako mums rūpimą reikalą (ar). O sąmonė reikalą papildo vienu požiūriu (įsijaučiant - koks), dviem požiūriais (atsitokėjant - kaip) ar trimis požiūriais (sąmoningai besirenkant - kodėl).
* Valia nustato parinktį, santykį tarp pasąmonės ir sąmonės, o gyvenimas (pasaulis) parūpina duomenis, kurių pagrindu taikome parinktį - įsijaučiame +1, atisitokėjame +2, ar esame sąmoningi +3. Gal nesvarbu kaip nustato, gali nustatyti griežtai, jeigu tiesiog to laikosi, širdis ir pasąmonė paklus valiai, nes teisinga valia ją supras ir išgirs. Tad bręstant išmokstame valingai nustatyti santykį taip, kad būtumėme ko labiau sąmoningi, vyrautų sąmoningumas.

Papildo padalinimą
* Požiūris papildo išėjimą už savęs, nurodo tokią galimybę, tad yra sandarų jungtis.
* Požiūris į požiūrį nurodo dvigubą išėjimą už savęs.
* Požiūris į požiūrį į požiūrį nurodo trigubą išėjimą už savęs.
* Tad jie sieja visumą - viską - atitinkamai su betkuo, kažkuo ir niekuo. Jeigu visi trys veikia lygiagrečiai, tai jie priskiriami viskam.

Sąmoningumas
* Dievas, kaip toks, mąsto nesąmoningai... nebent mumis...
* Sąmoningumu pasižiūriu į save, pamatau kaip mane varžo mano požiūris, pasižiūriu į save iš šalies.
* Sąmoningumu papildome dalinį žinojimą, kad jisai prilygtų visuminiam žinojimui.
* Būtent sąmoningumas mąsto ženklų savybes (tarp jų ir reikšmingumą) ir jais ir ženklais sieja sąmonę ir pasąmonę. O tai vysto tris kalbas.

Sąmoningumas: Vidiniai požiūriai
* Rūpi pasąmonei; sąmonė tiki; sąmoningumas paklūsta.
* Mūsų mažėjantis sąmoningumas. Tėvo, Sūnaus ir Dvasios doroves rikiuoja mažėjantis mūsų sąmoningumas. Kuomet mūsų aukštas sąmoningumas, paklūstame. Bet kaip mums elgtis kada bręstame, kada platėja mūsų atsakomybė, užtat mažėja mūsų sąmoningumas? Užtat gyvenimo lygtyje, amžinas gyvenimas išsiveda kaip tas tikrovės lygmuo, kuriame esame visai nesąmoningi. Ir galime į tai atsiremti.

Tas pats trejybės ratas grindžia tris skirtingas doroves, kuriomis išgyvename bendrumą, pasipildome požiūriais.
* Tėvo dorovė remiasi Dievo trejybe. Ją išgyvename šešerybe, išorinius požiūrius įsisavindami vidiniais požiūriais. Pirmenybę suteikiame Dievui. Tai yra besąlygiškas santykis, tad įgyvendinamas paklusimu.
* Sūnaus dorovė remiasi aštuonerybe. Ja įvairiai rikiuojame save, pirminėmis sandaromis įvairiai pirmenybę suteikdami pasąmonei. Panašiai, gera valia pirmenybę suteikiame kitam žmogui, kurį gerbiame, kaip Dievo vaiką. Tai yra sąlygose - troškimų ir netroškimų apimtyje - tad įgyvendinamas tikėjimu.
* Dvasios dorovė remiasi dešimt Dievo įsakymų. Ja puoselėjame šviesuolių bendrystę, kurioje visą gyvenimą lydi dorovinė išmintis. Dešimt Dievo įsakymų yra bet kurios santvarkos - bet kurių žinojimo rūmų - šerdis kuri visomis kryptimis išplečiama. Tai yra antrinių sandarų sąlygų sąlygose - atjautoje - tad įgyvendinamas rūpėjimu.

Keturi pasakojimo įtampos balsai
* pasąmonė rūpi 6;
* sąmonė aiškina 5;
* sąmoningumas liepia 4;
* Dievas/pasaulis verčia 3.

Kitos mintys
* Asmenų išsiskyrimas.
* Protas sulygina. Dvejonė nustato.
* Dorovės ratas. Vertybiniai klausimai.

Pasąmonė ir sąmonė
* Ramybė yra santykis su pasąmone.
* Dvejonės sustato santykį tarp sąmonės ir pasąmonės, tad reikia ypatingą dėmesį skirti septintam požiūriui (sąmonė tarnauja pasąmonei) ir nuliniam požiūriui (įsiklausyti į pasąmonę). O kitais požiūriais sąmonė atsiplėšia nuo pasąmonės ir taip įveikia abejones apie ją. Tad dvejonės išsprendžia sąmonės santykį su pasąmone.
* Dvejonės skiria sąmonę (pažinovą) ir pasąmonę (pažinimo lauką), tad išskiria būtent keturiuose lygmenyse. Septyniomis dvejonėmis įsiklausome į sąmonę, jos klausimą. O nuline dvejone, "Ko trokštu?", tiesiogiai įsiklausome į pasąmonę, jos atsakymą. O jos atsakymas yra vienas iš keturių pakopų: savarankiškumas, užtikrintumas, ramybė, meilė. Ir bendrai, netroškimų atliepimai turėtų dalinti visumą į 0,1,2 ar 3 dalis.
* Vaizduotė: mūsų ribotas protas atkuria pagal pasąmonės ir sąmonės galimybes.
* Žmonės juda iš inercijos (pasąmonė), norint keisti kryptį reikia mokytis (sąmone) ir remtis sąmoningumu. Sąmonė ištraukia pavarą ir naujai supranta, naujai pastato pavarą (nauja inercija).
* Mokomės pasąmone išgyvenimais (buvimu, įsijautimu) ir sąmone iš išgyvenimų (nebuvimu, atsitokėjimu).

Pasąmonė, sąmonė, sąmoningumas
* Pasąmonė plėtoja tinklą, sąmonė plėtoją medį, sąmoningumas plėtoja seką. Pertvarkymai juos sieja, gerbia tarp jų esantį tarpą. Padalinimai (ketverybė, penkerybė, šešerybė, septynerybė) grindžia tarpą. Jį taipogi išsako šešios atjautos.
* Pasąmonė yra tinklas, sąmonė medis, juos sąmoningumas sieja seka, susiuvantis siūlas. Dorumas yra teisingas sąmonės išlankstymas.
* Paklusimas ugdo pasąmonę (o gal sąmoningumą?), tikėjimas ugdo sąmonę, rūpėjimas ugdo sąmoningumą.

* Pasąmonė mato 4 lygmenis, sąmonė 6 lygmenų poras, o sąmoningumas 24 raiškas.

--------------------------------------
Pakeista 783 eilutė iš:
į:
-------------------------------------
Pakeista 797 eilutė iš:
į:
-------------------------------
Pakeista 823 eilutė iš:
į:
--------------------
Pakeista 825 eilutė iš:
į:
-------------------
2021 rugpjūčio 03 d., 14:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 30-76 eilutės:

[+Pasąmonė, sąmonė, sąmoningumas+]

Sąmonė
* Pamąstyti, kaip atsitokėjimas išsako požiūrį į požiūrį, pasižiūrėjimą į save?
* Kaip nežinanti sąmonė išsiplečia nuo nieko žinojimo iki visko žinojimo?
* Kaip sąmonė atsiremia į viską kaip padalinimo visumą, galimybių visumą, besąlygiškos tiesos išeities tašką?
* Kaip iš gyvenimo nežinojimu išplaukia gyvenimas Dievui ir gyvenimas klausimais?
* Kaip skiriasi gyvenimas Dievu nuo gyvenimo klausimais?

[[Sąmoningumas]]
* Kaip išgyvename sąmoningumą, tarsi liepsną tarp esamos pasąmonės ir būsimos pasąmonės.
* Kaip sąmoningumas prilygsta neišgyvenimui? (Dievui?)
* Ar sąmoningumas atveria tarpą sąmoningumo liepsnelei?
* Kaip išgyvenimo apytakoje sąmoningumu išsiskiria, reiškiasi ir dėliojasi įvairūs reiškiniai, jų sandaros?
* Kaip susiveda Dievas už mūsų ir mūsų gelmėse, išorinis ir vidinis požiūris, besąlygiškumas ir sąlygiškumas?
* Kaip išryškėja tarpas tarp pasąmonės ir sąmonės?
* Kaip iš meilės kyla sąmoningumas?
* Kaip meilė palaiko sąmoningumą?
* Ar meilė papildo įsijautimą atsitokėjimu, ir atsitokėjimą įsijautimu?
* Kaip sąmoningumas pasireiškia keturiose [[apytakos | apytakose]]?
* Ar sąmoningumas atitrūkęs (Dievas nebūtinai geras)?
* Ar sąmoningumas įkūnytas mumis?
* Ar sąmoningumas mus pranoksta?
* Ar ieškote už Manęs platesnio požiūrio?

* Kaip pasąmonė, sąmonė ir sąmoningumas dalyvauja apibrėžime?
* Kaip pasąmonė, sąmonė ir sąmoningumas apibrėžia Mane, kas Aš esu?
* Kaip tas apibrėžimas susijęs su betarpiškumu ir trejybės atvaizdu daiktas, eiga, asmuo?
* Rūšiuoti ir palyginti įvairiausius būdus ką ir kaip mąstome pasąmone (vaizdais), sąmone (kalba) ir sąmoningumu.
* Kaip pasąmonė, samonė ir sąmoningumas išreiškia savastį trejybės atvaizdu: daiktas, eiga, asmuo?
* Susieti: požiūrį - Mane - pasąmonę, požiūrį į požiūrį - Tave - sąmonę, ir požiūrį į požiūrį į požiūrį - Kitą - sąmoningumą.
* Koks betarpiškumo vaidmuo išgyvenimo apytakoje?
* Kaip išgyvenime sutampa pasąmonės, sąmonės, sąmoningumo supratimai, ir taip pat savo, kito ir Dievo supratimai, ir kaip šios trejybės susijusios?
* Kaip santykis tarp Dievo šokio trejybės ir žinojimo ketverybės reiškiasi pasąmonei, sąmonei, sąmoningumui, ir išgyvenimuose?
* Kaip pasąmonė, sąmonė, ir sąmoningumas supranta pažinovą - Tave?
* Kaip pasąmonė, sąmonė, sąmoningumas vienas kitą išgyvena?
* Kaip pasąmonė, sąmonė, ir sąmoningumas išreiškia savęs suvokimą, bendrą suvokimą, ir susikalbėjimą?
** Ir kaip su suvokimu?
** Kaip Dievo trejybės išsakytas suvokimas grindžia aukštesnius suvokimo lygmenis?
* Kaip suprasti pasąmonę kaip pasitraukimą ir sąmonę kaip atsiradimą?
* Ką reiškia sąmoningai mokytis iš nesąmoningo (automatų) mokymosi?
* Kaip suprasti pasąmonę kai ją kažkas traukia, tarsi užpildant tuštumą, o taip pat ją atstumia, nes tai neatitinka lūkesčių? Ar tai pasąmonės aidai?
* Dvejonės išsprendžia sąmonės santykį su pasąmone. O ką sprendžia lūkesčiai, poreikiai, vertybės?
* Kaip sąmonės keturios vienumo sampratos susijusios su pasąmonės keturiomis sąmoningėjimo pakopomis? Ar jos šešeriopai porojamos?
* Išmąstyti, kaip aštuonerybė, aštuongubas kelias, šešerybė sieja trejybę (nežinojimą, sąmonę) ir ketverybę (žinojimą, pasąmonę) ir kaip tai grindžia dorovę?
2021 birželio 04 d., 16:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 26-27 eilutės:

* Padalinimai veiksmu +1 auga kaip simpleksai, židiniui tampa nariu. Ir kryžminiai daugiašoniai auga veiksmu +2. Kas auga veiksmu +3? Ar galima hiperkubus kaip puoselėjančius skirtingas puses kartu su riba? Kaip su koordinačių sistema?
2021 birželio 04 d., 14:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
[[Išgyvenimo apytaka]], [[Padalinimų ratas]], [[Ir Vienas]], [[Ir Du]], [[Ir Trys]], [[Ir Keturi]], [[Meilė]], [[Suvokimo lygmenys]]. Taip pat: SharedUnderstanding, Heart, ConstructiveHypotheses, Activity, Factors, Beginning, EternalLife, LevelsOfUnderstanding.
į:
[[Išgyvenimo apytaka]], [[Padalinimų ratas]], [[Ir Vienas]], [[Ir Du]], [[Ir Trys]], [[Ir Keturi]], [[Meilė]], [[Suvokimo lygmenys]]. Taip pat: Heart, ConstructiveHypotheses, Activity, Beginning, EternalLife.
2021 birželio 04 d., 14:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
[[Išgyvenimo apytaka]], [[Padalinimų ratas]], [[Ir Vienas]], [[Ir Du]], [[Ir Trys]], [[Meilė]]. Taip pat: SharedUnderstanding, Heart, ConstructiveHypotheses, Activity, Factors, Beginning, EternalLife, LevelsOfUnderstanding.
į:
[[Išgyvenimo apytaka]], [[Padalinimų ratas]], [[Ir Vienas]], [[Ir Du]], [[Ir Trys]], [[Ir Keturi]], [[Meilė]], [[Suvokimo lygmenys]]. Taip pat: SharedUnderstanding, Heart, ConstructiveHypotheses, Activity, Factors, Beginning, EternalLife, LevelsOfUnderstanding.
2021 birželio 04 d., 14:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 26-27 eilutės:

Kaip suprastinas [[Ir keturi | veiksmas +4]]?
2021 gegužės 26 d., 13:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 11-25 eilutės:

Noriu suprasti veiksmus ir ypač veiksmą +3. Mąstau:
* their action on Wholeness
* that action's relationship to that which understands, that which is understanding, and that which is by them both understood.
* the relationship between the one who loves and the one who is loved
* the relationship GodVHeart between God and heart
* the role of Love and Understanding, and as part of that, the Independence of the one we love
* the LevelsOfUnderstanding and the LevelsOfConsciousness
* the ConstructiveHypotheses and the Representations, perhaps they are one and the same
* the nature of Self-understanding and SharedUnderstanding
* the role of Spirit, Structure, Representations, Unity
* Internalization
* Factoring and Embedding
* negations of the representations of the Nullsome and of the Onesome, and the EightfoldWay
* Relate Operations and Activity and Structure for the Factors.
2021 kovo 03 d., 23:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 20-21 eilutės iš
'''Veiksmai sieja apytakos'''
į:
'''Veiksmai sieja apytakas'''
Pridėtos 30-39 eilutės:
Each level may be understood as introducing an additional operation which runs in parallel to the existing ones. These operations may be thought of as operations +1, +2, +3 on divisions of everything (each adding 1, 2 or 3 perspectives, respectively). Each operation is a ''going beyond oneself''.

*+1 ''going beyond oneself'' ''Structure: (Perspective: )'' First there is going beyond oneself from the unbounded into the bounded, ever adding an additional comprehensive perspective that reinterprets all the others.
*+2 ''shift in perspective'' ''Activity: (ShiftInPerspective: )'' Then there is a three-cycle which, in parallel, goes beyond by shifting from perspective to perspective.
*+3 ''recurring activity'' ''RecurringActivity: (Slack: )'' (generalized shift in perspective) Next, this three-cycle starts to cover old ground - here what is new is the recurring shift, the ''recurring activity''. This recurring activity is now localized in the shift (without the nodes, which are ever new). So we have a ''general shift''.
*+0 ''unity of origin'' ''RecurringStructure: (Everything: )'' (generalized perspective) - collapse of framework. Finally, there is unity in that the recurring activity can align itself around that which goes beyond.

Each level engenders more structure, until the final layer has it collapse.

----------------------------
Pridėta 41 eilutė:
----------------------------
2021 kovo 03 d., 23:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 14-15 eilutės iš
Attach:operations.jpg
į:
'''Veiksmai sieja padalinimus'''
Pridėtos 19-30 eilutės:

'''Veiksmai sieja apytakos'''

Trys veiksmai +1, +2, +3 yra tarpai tarp keturių lygmenų. Jie išvertimais veda iš vienos apytakos į kitą:
* +1 veda iš dvasios (suvokimo) į sandarą (savęs suvokimą)
* +2 veda toliau per sandarą į atvaizdus (bendrą suvokimą)
* +3 veda toliau per atvaizdus į vieningumą (susikalbėjimą)
Veiksmai veda vis gilyn ir užsisklendžia trejybės ratu.

Šalia jų yra veiksmas +4 kuris veda iš dvasios į vieningumą bet kartu apsuka žvilgsnį, tad veda iš Dievo į žmogų. Užtat galima iš žmogaus grįžti į Dievą pasirinkimais. Veiksmu +4 galima keliauti pirmyn ir atgal nuo Dievo ir žmogaus, tiesti jų požiūrių grandinę.

Attach:operations.jpg
2021 sausio 16 d., 22:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
[[Ir Vienas]], [[Ir Du]], [[Ir Trys]], [[Meilė]]. Taip pat: SharedUnderstanding, Heart, ConstructiveHypotheses, Activity, Factors, Beginning, EternalLife, LevelsOfUnderstanding.
į:
[[Išgyvenimo apytaka]], [[Padalinimų ratas]], [[Ir Vienas]], [[Ir Du]], [[Ir Trys]], [[Meilė]]. Taip pat: SharedUnderstanding, Heart, ConstructiveHypotheses, Activity, Factors, Beginning, EternalLife, LevelsOfUnderstanding.
2021 sausio 16 d., 22:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-2 eilutės iš
Žr. [[Ir Vienas]], [[Ir Du]], [[Ir Trys]], [[Meilė]]. Taip pat: SharedUnderstanding, Heart, ConstructiveHypotheses, Activity, Factors, Beginning, EternalLife, LevelsOfUnderstanding.
į:
>>bgcolor=#E9F5FC<<
---------------------
[[Ir Vienas]], [[Ir Du]], [[Ir Trys]], [[Meilė]]. Taip pat: SharedUnderstanding, Heart, ConstructiveHypotheses, Activity, Factors, Beginning, EternalLife, LevelsOfUnderstanding.

'''Kaip lygtimis išgyvename veiksmus +1, +2, +3?'''

----------------
Ištrinta 8 eilutė:
----------------------------
2020 liepos 03 d., 16:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 6 eilutė:
* Išnagrinėti kaip Lie algebra SU(2) išreiškia trejybės ratą.
2020 liepos 03 d., 16:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 49-57 eilutės iš
-----------
'''
Veiksmai'''

The operations are what move us from one Division of everything to another
. They are defined in terms of their impact on the Nullsome. They subsequently work cyclically, adding 1, 2, 3 or 0 perspectives:

* ''[AddOne +1]'' adds Perspective - one perspective - GodsView
- yielding Structure and Understanding
* ''[AddTwo +2]'' adds ShiftInPerspective
- two perspectives - first humansView, then GodsView of that - yielding Activity and Self-understanding
* ''[AddThree +3]'' adds Slack - three perspectives - first GodView, then humansView of that, then GodsView of that - yielding Interplay, RecurringActivity and SharedUnderstanding
* ''[AddNone +0]''
adds no perspectives - (adding four perspectives is perhaps equivalent to adding no perspectives) - yielding RecurringStructure and GoodUnderstanding
į:
[+Veiksmai+]

Veiksmai mus veda iš vieno padalinimo į kitą. Juos apibrėžia jų poveikis nulybei
. Jie veikia cikliškai. Jie prideda 1, 2, 3 arba 0 požiūrius:

* [[IrVienas | +1]] adds Perspective - one perspective - GodsView - yielding Structure and Understanding
* [[IrDu | AddTwo +2]] adds ShiftInPerspective
- two perspectives - first humansView, then GodsView of that - yielding Activity and Self-understanding
* [[IrTrys | +3]] adds Slack - three perspectives
- first GodView, then humansView of that, then GodsView of that - yielding Interplay, RecurringActivity and SharedUnderstanding
* +0
adds no perspectives - (adding four perspectives is perhaps equivalent to adding no perspectives) - yielding RecurringStructure and GoodUnderstanding
2020 liepos 03 d., 16:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 39-46 eilutės iš
* We have a twofold ambiguity (and {{Topologies}}) if we presume there is a direction, but we don't know which it is, either {{Forwards}} or {{Backwards}}, from which we are interpreting the operation (either from the initial division ({{Beginning}}) reaching out, or from the final division ({{End}}) going back to the roots). This ambiguity is given by the equation [OneAddOne 1+1=2]. This is the outlook of the end, looking backwards in terms of two representations of the division to which it is returning, namely, beginning and end. This is the ambiguity between God and human when it is not clear who is the originator for a shift in perspective - God or human?
* We have a threefold ambiguity (and {{Divisions}}) if we presume there is an operation, a relationship between {{Beginning}} and {{End}}, but we don't know what it is, either [AddOne +1], [AddTwo +2] or [AddThree +3]. This ambiguity is given by the equation [OneAddTwo 1+2=3]. This is the outlook of the relationship between beginning and end.
* We have a fourfold ambiguity (and {{Representations}}) if we presume that each division has its own state, but we don't know what it is, yielding: (beginning or end) to (beginning or end). These are four LevelsOfUnderstanding. This ambiguity is given by the equation [OneAddThree 1+3=4]. This is the outlook of the beginning, looking forwards in terms of four representations of the division which it is reaching out from, constructively presuming that relationship.

I think that these presumptions are the ConstructiveHypotheses. The {{Factoring}} then makes sense as a split of determiniteness and ambiguity as part of such a presumption and the engagement of an other. I should also think of them in terms of the {{heart}} and the inversion effect.

Apparently, we should attribute the forwards direction when operations act on divisions with four representations: {{Nullsome}}, {{Onesome}}, {{Twosome}}, {{Threesome}}. And we should attribute the backwards direction when operations act on divisions with two representations: {{Foursome}}, {{Fivesome}}, {{Sixsome}}, {{Sevensome}}. And these presumably also list out the levels of understanding. But I should look into this when I know more.
į:
* We have a twofold ambiguity (and Topologies) if we presume there is a direction, but we don't know which it is, either Forwards or Backwards, from which we are interpreting the operation (either from the initial division (Beginning) reaching out, or from the final division (End) going back to the roots). This ambiguity is given by the equation [OneAddOne 1+1=2]. This is the outlook of the end, looking backwards in terms of two representations of the division to which it is returning, namely, beginning and end. This is the ambiguity between God and human when it is not clear who is the originator for a shift in perspective - God or human?
* We have a threefold ambiguity (and Divisions) if we presume there is an operation, a relationship between Beginning and End, but we don't know what it is, either [AddOne +1], [AddTwo +2] or [AddThree +3]. This ambiguity is given by the equation [OneAddTwo 1+2=3]. This is the outlook of the relationship between beginning and end.
* We have a fourfold ambiguity (and Representations) if we presume that each division has its own state, but we don't know what it is, yielding: (beginning or end) to (beginning or end). These are four LevelsOfUnderstanding. This ambiguity is given by the equation [OneAddThree 1+3=4]. This is the outlook of the beginning, looking forwards in terms of four representations of the division which it is reaching out from, constructively presuming that relationship.

I think that these presumptions are the ConstructiveHypotheses. The Factoring then makes sense as a split of determiniteness and ambiguity as part of such a presumption and the engagement of an other. I should also think of them in terms of the heart and the inversion effect.

Apparently, we should attribute the forwards direction when operations act on divisions with four representations: Nullsome, Onesome, Twosome, Threesome. And we should attribute the backwards direction when operations act on divisions with two representations: Foursome, Fivesome, Sixsome, Sevensome. And these presumably also list out the levels of understanding. But I should look into this when I know more.
Pakeistos 52-56 eilutės iš
The operations are what move us from one {{Division}} of everything to another. They are defined in terms of their impact on the {{Nullsome}}. They subsequently work cyclically, adding 1, 2, 3 or 0 perspectives:

* ''[AddOne +1]'' adds {{Perspective}} - one perspective - GodsView - yielding {{Structure}} and {{Understanding}}
* ''[AddTwo +2]'' adds ShiftInPerspective - two perspectives - first humansView, then GodsView of that - yielding {{Activity}} and {{Self-understanding}}
* ''[AddThree +3]'' adds {{Slack}} - three perspectives - first GodView, then humansView of that, then GodsView of that - yielding {{Interplay}}, RecurringActivity and SharedUnderstanding
į:
The operations are what move us from one Division of everything to another. They are defined in terms of their impact on the Nullsome. They subsequently work cyclically, adding 1, 2, 3 or 0 perspectives:

* ''[AddOne +1]'' adds Perspective - one perspective - GodsView - yielding Structure and Understanding
* ''[AddTwo +2]'' adds ShiftInPerspective - two perspectives - first humansView, then GodsView of that - yielding Activity and Self-understanding
* ''[AddThree +3]'' adds Slack - three perspectives - first GodView, then humansView of that, then GodsView of that - yielding Interplay, RecurringActivity and SharedUnderstanding
Pakeistos 61-62 eilutės iš
The operations acts on divisions, yielding {{Equations}}. The operation acts on the {{Beginning}}, the original wholeness of the division. It places this wholeness within the structure of a mapping X-&gt;Y where the wholeness is identified with one of the three parts of the mapping: X, Y or -&gt;. It helps to think of the wholeness as the {{Nullsome}}, but generally, it might be a perspective in the {{Onesome}} or any {{Division}}.
* For +1, the wholeness is the perspective in the {{Division}} that is the unity of all the others. It is the X. It is the original unity X that is interpreted as a perspective equal to the others and, through such interpretation -&gt;, opens up a new unity Y of that equality.
į:
The operations acts on divisions, yielding Equations. The operation acts on the Beginning, the original wholeness of the division. It places this wholeness within the structure of a mapping X-&gt;Y where the wholeness is identified with one of the three parts of the mapping: X, Y or -&gt;. It helps to think of the wholeness as the Nullsome, but generally, it might be a perspective in the Onesome or any Division.
* For +1, the wholeness is the perspective in the Division that is the unity of all the others. It is the X. It is the original unity X that is interpreted as a perspective equal to the others and, through such interpretation -&gt;, opens up a new unity Y of that equality.
Pakeistos 66-75 eilutės iš
Older idea: For +2, the wholeness is associated with the final shift in perspective (that leads to the comprehensive perspective). This final shift is reinterpreted as a perspective (the {{End}}) that is defined with regard to an external ground (the {{Beginning}}). For +3, the wholeness should be given by what these two share.

An operation (and its {{Activity}}) is characterized by the number of tracks along which it goes around the {{Threesome}}. For example, ''going beyond oneself'' goes around once. ''Engaging'' goes around twice - the quality goes around - and so does that which has the quality.

Each operation is EternalLife - return to the {{Beginning}} - but through a given number of steps:
* ''[AddOne +1]'' goes ever to the {{Beginning}}
* ''[AddTwo +2]'' goes to the {{End}} and then to the {{Beginning}}
* ''[AddThree +3]'' goes to the {{End}}, the {{Middle}} and the {{Beginning}}
* ''[AddNull +0]'' makes for the {{Beginning}}
į:
Older idea: For +2, the wholeness is associated with the final shift in perspective (that leads to the comprehensive perspective). This final shift is reinterpreted as a perspective (the End) that is defined with regard to an external ground (the Beginning). For +3, the wholeness should be given by what these two share.

An operation (and its Activity) is characterized by the number of tracks along which it goes around the Threesome. For example, ''going beyond oneself'' goes around once. ''Engaging'' goes around twice - the quality goes around - and so does that which has the quality.

Each operation is EternalLife - return to the Beginning - but through a given number of steps:
* ''[AddOne +1]'' goes ever to the Beginning
* ''[AddTwo +2]'' goes to the End and then to the Beginning
* ''[AddThree +3]'' goes to the End, the Middle and the Beginning
* ''[AddNull +0]'' makes for the Beginning
Pakeistos 84-92 eilutės iš
===Operational summary - Conceiving God - {{Wishes}}===

We can derive all the structures by considering how we conceive God. We conceive God as a structure: {{Everything}}, {{Anything}}, {{Something}} or {{Nothing}}. Yet again, the structure of God is everything, and so we relate two structures. In doing so, we consider what everything wishes for:

* God as {{Everything}} = EverythingWishesForNothing = self-sufficient
* God as {{Anything}} = EverythingWishesForSomething = certain
* God as {{Something}} = EverythingWishesForAnything = calm
* God as {{Nothing}} = EverythingWishesForEverything = loving
į:
===Operational summary - Conceiving God - Wishes===

We can derive all the structures by considering how we conceive God. We conceive God as a structure: Everything, Anything, Something or Nothing. Yet again, the structure of God is everything, and so we relate two structures. In doing so, we consider what everything wishes for:

* God as Everything = EverythingWishesForNothing = self-sufficient
* God as Anything = EverythingWishesForSomething = certain
* God as Something = EverythingWishesForAnything = calm
* God as Nothing = EverythingWishesForEverything = loving
Pakeistos 95-101 eilutės iš
In this way, we may also consider God, through everything, as reaching out ever further. We may think of this outreach as operations which take us from everything back to everything. Wishing allows us to consider God both as wisher and what he wishes for, so that we can be both together with God and separate from him, and thus can relate with him. We identify {{God}} as the one who wishes, and thus progressively with {{Everything}}, {{Anything}}, {{Something}} and {{Nothing}}. Respectively, we have him wish for nothing, something, anything and everything. This reflects the growth in our conception of God. We relate:

* '''[[add zero |Operation +0]]''' {{Everything}} Everything is the anchor concept by which we can work with absolutes. Think about: EverythingWishesForNothing. ''Consider the role of truth''
* '''[[add one |Operation +1]]''' {{Everything}} and {{Anything}} God ever goes beyond himself, yielding the {{Divisions}} of everything. The first three make for completeness, yet the operation continues. The division of everything is the relationship between everything and anything, the whole perspective and the partial perspective. Think about: EverythingWishesForSomething and {{Understanding}}. ''Consider the role of required concept''
* '''[[add two |Operation +2]]''' {{Everything}} and {{Something}}, {{Anything}} and {{Something}}. God allows for an outlook different than his own. ''Understand, coming to understand, understood'' is extended and reinterpreted as ''Understanding, coming to understand, not understanding, not coming to understand''. The operation +2 says that structure channels activity, and activity evokes structure. This means that we have structure arise from nonstructure (digital), and activity arise from nonactivity (analogue). Now we have two outlooks, we can step in and step out. We have {{Representations}} (relating something and everything - a view on the whole) and {{Topologies}} (relating something and anything - a view to the part). Compare with Christopher Alexander's PrinciplesOfLife, try to consider them as relating anything and something. Think about: EverythingWishesForAnything and [[self-understanding]]. ''Consider the role of same and different''
* '''[[add three |Operation +3]]''' {{Something}} and {{Nothing}}, {{Anything}} and {{Nothing}}, {{Everything}} and {{Nothing}}. Now we have the three-cycle and so can consider slack. The three {{Languages}} ({{Argumentation}}, {{Verbalization}}, {{Narration}}) arise as relationships with nothing (by something, anything and everything). How does factoring come into play? We then reintepret this all in terms of PrimaryStructures and injections. Identify evertyhing with nothing yields the InversionEffect. Think about: EverythingWishesForEverything and SharedUnderstanding and GoodUnderstanding. ''Consider the role of necessary, actual and possible''
į:
In this way, we may also consider God, through everything, as reaching out ever further. We may think of this outreach as operations which take us from everything back to everything. Wishing allows us to consider God both as wisher and what he wishes for, so that we can be both together with God and separate from him, and thus can relate with him. We identify God as the one who wishes, and thus progressively with Everything, Anything, Something and Nothing. Respectively, we have him wish for nothing, something, anything and everything. This reflects the growth in our conception of God. We relate:

* '''[[add zero |Operation +0]]''' Everything Everything is the anchor concept by which we can work with absolutes. Think about: EverythingWishesForNothing. ''Consider the role of truth''
* '''[[add one |Operation +1]]''' Everything and Anything God ever goes beyond himself, yielding the Divisions of everything. The first three make for completeness, yet the operation continues. The division of everything is the relationship between everything and anything, the whole perspective and the partial perspective. Think about: EverythingWishesForSomething and Understanding. ''Consider the role of required concept''
* '''[[add two |Operation +2]]''' Everything and Something, Anything and Something. God allows for an outlook different than his own. ''Understand, coming to understand, understood'' is extended and reinterpreted as ''Understanding, coming to understand, not understanding, not coming to understand''. The operation +2 says that structure channels activity, and activity evokes structure. This means that we have structure arise from nonstructure (digital), and activity arise from nonactivity (analogue). Now we have two outlooks, we can step in and step out. We have Representations (relating something and everything - a view on the whole) and Topologies (relating something and anything - a view to the part). Compare with Christopher Alexander's PrinciplesOfLife, try to consider them as relating anything and something. Think about: EverythingWishesForAnything and [[self-understanding]]. ''Consider the role of same and different''
* '''[[add three |Operation +3]]''' Something and Nothing, Anything and Nothing, Everything and Nothing. Now we have the three-cycle and so can consider slack. The three Languages (Argumentation, Verbalization, Narration) arise as relationships with nothing (by something, anything and everything). How does factoring come into play? We then reintepret this all in terms of PrimaryStructures and injections. Identify evertyhing with nothing yields the InversionEffect. Think about: EverythingWishesForEverything and SharedUnderstanding and GoodUnderstanding. ''Consider the role of necessary, actual and possible''
Pakeistos 108-112 eilutės iš
* +0 from Understanding}} to Understanding
* +1 from Understanding}} to Self-understanding
* +2 from Understanding}} to SharedUnderstanding
* +3 from Understanding}} to GoodUnderstanding
į:
* +0 from Understanding to Understanding
* +1 from Understanding to Self-understanding
* +2 from Understanding to SharedUnderstanding
* +3 from Understanding to GoodUnderstanding
Pakeistos 123-124 eilutės iš
God goes beyond himself, out of the unbounded and into the bounded, thus generating {{Everything}}.
į:
God goes beyond himself, out of the unbounded and into the bounded, thus generating Everything.
Pakeistos 129-130 eilutės iš
{{God}} is of himself. What is there for God do?
į:
God is of himself. What is there for God do?
Pakeista 177 eilutė iš:
{{Andrius}}: I think there is nothing wrong with this reasoning. I think it is in fact the truth.
į:
Andrius: I think there is nothing wrong with this reasoning. I think it is in fact the truth.
2020 gegužės 21 d., 15:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 6-7 eilutės:
----------------------------
>><<
2020 gegužės 21 d., 15:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 3-6 eilutės:
>>bgcolor=#FFFFC0<<
----------------------------
* Kaip visko keturias savybes išsako lygtis 1+2=3, o Dievo keturias savybes išsako lygtis 0+2=2 ?
Pakeista 11 eilutė iš:
Trys veiksmai išsako +1 sandarą, +2 savybes, +3 esmę. Pavyzdžiui: Dievas, viskas - Dievo sandara, troškimai - Dievo savybės, meilė - Dievo esmė. Įdomu, kad Dievo troškimai į labiausiai išsiskleidusį troškimą, meilę. O visko savybės susiveda į visas savybes turintį viską, mažiausiai savybių turi niekas. Visko keturias savybes turėtų išsakyti lygtis 1+2=3, o Dievo keturias savybes turėtų išsakyti lygtis 0+2=2.
į:
Trys veiksmai išsako +1 sandarą, +2 savybes, +3 esmę. Pavyzdžiui: Dievas, viskas - Dievo sandara, troškimai - Dievo savybės, meilė - Dievo esmė. Įdomu, kad Dievo troškimai į labiausiai išsiskleidusį troškimą, meilę. O visko savybės susiveda į visas savybes turintį viską, mažiausiai savybių turi niekas.
2020 gegužės 21 d., 15:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 7 eilutė iš:
Trys veiksmai išsako +1 sandarą, +2 savybes, +3 esmę. Pavyzdžiui: Dievas, viskas - Dievo sandara, troškimai - Dievo savybės, meilė - Dievo esmė. Įdomu, kad Dievo troškimai į labiausiai išsiskleidusį troškimą, meilę. O visko savybės susiveda į visas savybes turintį viską, mažiausiai savybių turi niekas.
į:
Trys veiksmai išsako +1 sandarą, +2 savybes, +3 esmę. Pavyzdžiui: Dievas, viskas - Dievo sandara, troškimai - Dievo savybės, meilė - Dievo esmė. Įdomu, kad Dievo troškimai į labiausiai išsiskleidusį troškimą, meilę. O visko savybės susiveda į visas savybes turintį viską, mažiausiai savybių turi niekas. Visko keturias savybes turėtų išsakyti lygtis 1+2=3, o Dievo keturias savybes turėtų išsakyti lygtis 0+2=2.
2020 gegužės 21 d., 15:44 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 6-7 eilutės:

Trys veiksmai išsako +1 sandarą, +2 savybes, +3 esmę. Pavyzdžiui: Dievas, viskas - Dievo sandara, troškimai - Dievo savybės, meilė - Dievo esmė. Įdomu, kad Dievo troškimai į labiausiai išsiskleidusį troškimą, meilę. O visko savybės susiveda į visas savybes turintį viską, mažiausiai savybių turi niekas.
2020 vasario 21 d., 19:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 206-218 eilutės iš
į:
[+Užrašai+]

Veiksmai
* Trys veiksmai ir trys vyksniai (veiksmų išdavos)
* Pakeisti: ne veiksnys, o veiksmas.
* Trys balsai - pasąmonė, sąmonė, sąmoningumas - sutaria nes atsiremia į bendrą visko padalinimą.
* Veiksmai +1, +2, +3 parodo, kad Dievas-nulybė 0 turi prielaidas 7, 6, 5.
* Požiūris žiūri viena kryptimi (išėjimu už savęs), o požiūris į požiūris žiūri priešinga kryptimi (ir tai atsisakymas požiūrio), o požiūris į požiūrį į požiūrį žiūri į abu iš šalies. Ėjimas gilyn požiūriais prilygsta požiūrio atsisakymo, taip kad nešališkumas yra besąlygiškumas.
* Trinarystė primena Freudo trejybę: id-pasąmonę (požiūrį), superego-sąmonę (požiūrį į požiūrį), ego-sąmoningumas (požiūrį į požiūrį į požiūrį). O tai pasakojimo įtampos balsai 3, 4, 5. Prie jų prisideda 6 derintojas (požiūris į požiūrį į požiūrį į požiūrį). Tai yra požiūrio lygtis. Gyvenimą išreiškia ego 5, o amžiną gyvenimą išreiškia derintojas 6, kad gali būti laisvumas.
* Trys veiksmai, tai trys trejybės rato nariai, kuriuos išgyvename vienu sykiu, lygiagrečiai. Tad ištisai gyvename trejomis lygiagretėmis tėkmėmis. Ar tai trys kalbos? Jas jungia meilė, vienijanti meilę sau (+1), meilę vienas kitams (+2) ir meilę visiems (+3).


-------------------------------------
2018 sausio 19 d., 20:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 8-10 eilutės:

* Veiksmas +3 gali būti išreikštas nežinojimo žinojimu - tai aprėpimas dviejų atvaizdų, taip pat žinojimo nežinojimu - tai algoritmo įjungimas ir išjungimas.
* Sąmoningumu jūs galite tiek žinoti, tiek nežinoti. Žinojimo balsas yra +1, nežinojimo balsas yra +2, ir juos derinantis sąmoningumas yra +3. Betgi sąmoningumas lygus žinojimo žinojimo žinojimui, taipogi žinojimo nežinojimui, taipogi nežinojimo žinojimui, o tai ir yra trys kalbos, jų pagrindas.
2017 spalio 14 d., 00:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 379-385 eilutės iš
į:
Kaip veiksmas +2 tampa veiksmu +3? Kaip stebėjimas tampa sąmoningumu? Kaip pereinama iš nuorodų (indeksų) į sąmoningumą? Pajungus išjungus nuorodas. Įsijungimas-atsitraukimas - step in and out.

Keturios studentų klausimų rūšys susiję su kūnu (gyvenimu), protu (žinojimu), širdimi (laime) ir valia (dora) ir taip pat su lygtimis 3+3=6, 4+3=-1, 5+3=0, 6+3=1.

4,5,6,7-bė kuria "vienetą", pavyzdžiui, sąvoka - laike, kaip jie susiję ir kaip padalinimų skaidymas susijęs su pertvarkymais ir sąmonę bei pasąmonę?

Wholeness of division is defined as +1, +2, +3. Choice of how to interpret the division. Dievas yra visumoje. Mes esame paskirame požiūryje.
2017 spalio 14 d., 00:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 372-378 eilutės:

>>bgcolor=#EEEEEE<<

* +1 add the whole workspace (attention)
* +2 add known and unknown, unconsious and unconscious, stepped in and stepped out (awareness)
* +3 add control as to whether we are stepped in or stepped out and matching what they tell us - conscious learning
2016 gruodžio 31 d., 18:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 16-17 eilutės:

Veiksmas +2, tai kaip metų laikai, jų ratas: Dievas žiema, būtis pavasaris, žinojimas vasara, nežinojimas ruduo.
2016 kovo 04 d., 20:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 10-13 eilutės:

Veiksmai, pavyzdžiui, 2+3=5 reiškia, kad trejybė slypėjo jau dvejybėje, tad tą trejybę galima padalinti dvejybe. Tik pasikeitė kampas. O tas kampas irgi jau glūdėjo, padalintas, padalinime, ir tik iškilo. Taip kad pasidalinimas persitvarkė. Tad tai prilygintina persitvarkymams.

Trejybės sunaikinimai, kuriais atsiranda žmonės, tiesos (žodžiai), pasauliai (nuotaikos, savybės) irgi išreiškia, kaip sandaros slypi padalinimuose.
2015 gegužės 29 d., 10:15 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 32-34 eilutės iš
--------------
'''Lygtys'''
į:
-----------
'''Veiksmai'''

The operations are what move us from one {{Division}} of everything to another. They are defined in terms of their impact on the {{Nullsome}}. They subsequently work cyclically, adding 1, 2, 3 or 0 perspectives:

* ''[AddOne +1]'' adds {{Perspective}} - one perspective - GodsView - yielding {{Structure}} and {{Understanding}}
* ''[AddTwo +2]'' adds ShiftInPerspective - two perspectives - first humansView, then GodsView of that - yielding {{Activity}} and {{Self-understanding}}
* ''[AddThree +3]'' adds {{Slack}} - three perspectives - first GodView, then humansView of that, then GodsView of that - yielding {{Interplay}}, RecurringActivity and SharedUnderstanding
* ''[AddNone +0]'' adds no perspectives - (adding four perspectives is perhaps equivalent to adding no perspectives) - yielding RecurringStructure and GoodUnderstanding

http://www.ms.lt/en/andrius/diagrams/operations.jpg

The operations acts on divisions, yielding {{Equations}}. The operation acts on the {{Beginning}}, the original wholeness of the division. It places this wholeness within the structure of a mapping X-&gt;Y where the wholeness is identified with one of the three parts of the mapping: X, Y or -&gt;. It helps to think of the wholeness as the {{Nullsome}}, but generally, it might be a perspective in the {{Onesome}} or any {{Division}}.
* For +1, the wholeness is the perspective in the {{Division}} that is the unity of all the others. It is the X. It is the original unity X that is interpreted as a perspective equal to the others and, through such interpretation -&gt;, opens up a new unity Y of that equality.
* For +2, this same wholeness is understood as -&gt;, a shift in activity. It is the structure evoked by the arisal of activity, that activity - equal interpretation - which gave rise to that structure, that new unity. This is a move from X = equal interpretation of the same (whence there is no activity, nothing to interpret!) to Y = equal interpretation of the different (whence there is activity).
* For +3, this same wholeness is understood as Y. What does that mean? It should be what is understood, what is common to understands and understanding.

Older idea: For +2, the wholeness is associated with the final shift in perspective (that leads to the comprehensive perspective). This final shift is reinterpreted as a perspective (the {{End}}) that is defined with regard to an external ground (the {{Beginning}}). For +3, the wholeness should be given by what these two share.

An operation (and its {{Activity}}) is characterized by the number of tracks along which it goes around the {{Threesome}}. For example, ''going beyond oneself'' goes around once. ''Engaging'' goes around twice - the quality goes around - and so does that which has the quality.

Each operation is EternalLife - return to the {{Beginning}} - but through a given number of steps:
* ''[AddOne +1]'' goes ever to the {{Beginning}}
* ''[AddTwo +2]'' goes to the {{End}} and then to the {{Beginning}}
* ''[AddThree +3]'' goes to the {{End}}, the {{Middle}} and the {{Beginning}}
* ''[AddNull +0]'' makes for the {{Beginning}}

I think that the operations express God's relationships:
* the operation +1 expresses his relationship with himself
* the operation +2 expresses his relationship with the heart
* the operation +3 expresses his relationship within the HolyTrinity
and in each case this is based on GoingBeyondOneself

'''Apžvalga veiksmais'''

===Operational summary - Conceiving God - {{Wishes}}===

We can derive all the structures by considering how we conceive God. We conceive God as a structure: {{Everything}}, {{Anything}}, {{Something}} or {{Nothing}}. Yet again, the structure of God is everything, and so we relate two structures. In doing so, we consider what everything wishes for:

* God as {{Everything}} = EverythingWishesForNothing = self-sufficient
* God as {{Anything}} = EverythingWishesForSomething = certain
* God as {{Something}} = EverythingWishesForAnything = calm
* God as {{Nothing}} = EverythingWishesForEverything = loving

We circumscribe God, and express our circumscription as an imbalance that everything wishes to address. This opens up frameworks that express our situation, in that it allows for us as those who '''do not wish for'''.

In this way, we may also consider God, through everything, as reaching out ever further. We may think of this outreach as operations which take us from everything back to everything. Wishing allows us to consider God both as wisher and what he wishes for, so that we can be both together with God and separate from him, and thus can relate with him. We identify {{God}} as the one who wishes, and thus progressively with {{Everything}}, {{Anything}}, {{Something}} and {{Nothing}}. Respectively, we have him wish for nothing, something, anything and everything. This reflects the growth in our conception of God. We relate:

* '''[[add zero |Operation +0]]''' {{Everything}} Everything is the anchor concept by which we can work with absolutes. Think about: EverythingWishesForNothing. ''Consider the role of truth''
* '''[[add one |Operation +1]]''' {{Everything}} and {{Anything}} God ever goes beyond himself, yielding the {{Divisions}} of everything. The first three make for completeness, yet the operation continues. The division of everything is the relationship between everything and anything, the whole perspective and the partial perspective. Think about: EverythingWishesForSomething and {{Understanding}}. ''Consider the role of required concept''
* '''[[add two |Operation +2]]''' {{Everything}} and {{Something}}, {{Anything}} and {{Something}}. God allows for an outlook different than his own. ''Understand, coming to understand, understood'' is extended and reinterpreted as ''Understanding, coming to understand, not understanding, not coming to understand''. The operation +2 says that structure channels activity, and activity evokes structure. This means that we have structure arise from nonstructure (digital), and activity arise from nonactivity (analogue). Now we have two outlooks, we can step in and step out. We have {{Representations}} (relating something and everything - a view on the whole) and {{Topologies}} (relating something and anything - a view to the part). Compare with Christopher Alexander's PrinciplesOfLife, try to consider them as relating anything and something. Think about: EverythingWishesForAnything and [[self-understanding]]. ''Consider the role of same and different''
* '''[[add three |Operation +3]]''' {{Something}} and {{Nothing}}, {{Anything}} and {{Nothing}}, {{Everything}} and {{Nothing}}. Now we have the three-cycle and so can consider slack. The three {{Languages}} ({{Argumentation}}, {{Verbalization}}, {{Narration}}) arise as relationships with nothing (by something, anything and everything). How does factoring come into play? We then reintepret this all in terms of PrimaryStructures and injections. Identify evertyhing with nothing yields the InversionEffect. Think about: EverythingWishesForEverything and SharedUnderstanding and GoodUnderstanding. ''Consider the role of necessary, actual and possible''

'''An Idea to Rethink'''

''The following idea that understanding is a base level does not make sense because it is the operation +1 that generates the divisions that participate in understanding, +2 for self-understanding and +3 for shared understanding. Perhaps the base level is good understanding. This would then also organize the levels more sensibly, so that the base level would have operation +0 and the nullsome.''

I think that they describe the level of awareness in understanding. They relate different LevelsOfUnderstanding with regard to the base level of Understanding.

* +0 from Understanding}} to Understanding
* +1 from Understanding}} to Self-understanding
* +2 from Understanding}} to SharedUnderstanding
* +3 from Understanding}} to GoodUnderstanding

In this sense, understanding is the experience of a division of everything, and this experience may be at any of four levels of awareness, from fully unconscious to fully conscious. In this sense, each of the Factors is a map from Understanding as a whole, a base level, to Understanding as any perspective within a new whole, within a higher level of understanding.

[+Sąmoningumas+]

Sąmoningumas labai akivaizdus kai atitokiame nuo įsijautimo. Jisai yra atitokimo ir įsijautimo derinys. Tuo tarpu sąmoningumo nesijaučiame įsijungdami. Sąmoningumą jaučiame atsiplėšdami.

[+Lygtys+]
Pakeistos 197-268 eilutės iš
-----------
'''Veiksmai'''

The operations are what move us from one {{Division}} of everything to another. They are defined in terms of their impact on the {{Nullsome}}. They subsequently work cyclically, adding 1, 2, 3 or 0 perspectives:

* ''[AddOne
+1]'' adds {{Perspective}} - one perspective - GodsView - yielding {{Structure}} and {{Understanding}}
* ''[AddTwo +2]'' adds ShiftInPerspective - two perspectives - first humansView, then GodsView of that - yielding {{Activity}} and {{Self-understanding}}
* ''[AddThree +3]'' adds {{Slack}} - three perspectives - first GodView, then humansView of that, then GodsView of that - yielding {{Interplay}}, RecurringActivity and SharedUnderstanding
* ''[AddNone +0]'' adds no perspectives - (adding four perspectives is perhaps equivalent to adding no perspectives) - yielding RecurringStructure and GoodUnderstanding

http://www.ms.lt/en/andrius/diagrams/operations.jpg

The operations acts on divisions, yielding {{Equations}}. The operation acts on the {{Beginning}}, the original wholeness of the division. It places this wholeness within the structure of a mapping X-&gt;Y where the wholeness is identified with one of the three parts of the mapping: X, Y or -&gt;. It helps to think of the wholeness as the {{Nullsome}}, but generally, it might be a perspective in the {{Onesome}} or any {{Division}}.
* For +1, the wholeness is the perspective in the {{Division}} that is the unity of all the others. It is the X. It is the original unity X that is interpreted as a perspective equal to the others and, through such interpretation -&gt;, opens up a new unity Y of that equality.
* For +2, this same wholeness is understood as -&gt;, a shift in activity. It is the structure evoked by the arisal of activity, that activity - equal interpretation - which gave rise to that structure, that new unity. This is a move from X = equal interpretation of the same (whence there is no activity, nothing to interpret!) to Y = equal interpretation of the different (whence there is activity).
* For +3, this same wholeness is understood as Y. What does that mean? It should be what is understood, what is common to understands and understanding.

Older idea: For +2, the wholeness is associated with the final shift in perspective (that leads to the comprehensive perspective). This final shift is reinterpreted as a perspective (the {{End}}) that is defined with regard to an external ground (the {{Beginning}}). For +3, the wholeness should be given by what these two share.

An operation (and its {{Activity}}) is characterized by the number of tracks along which it goes around the {{Threesome}}. For example, ''going beyond oneself'' goes around once. ''Engaging'' goes around twice - the quality goes around - and so does that which has the quality.

Each operation is EternalLife - return to the {{Beginning}} - but through a given number of steps:
* ''[AddOne +1]'' goes ever to the {{Beginning}}
* ''[AddTwo +2]'' goes to the {{End}} and then to the {{Beginning}}
* ''[AddThree +3]'' goes to the {{End}}, the {{Middle}} and the {{Beginning}}
* ''[AddNull +0]'' makes for the {{Beginning}}

I that the operations express {{God}}'s relationships:
* the operation +1 expresses his relationship with himself
* the operation +2 expresses his relationship with the {{heart}}
* the operation +3 expresses his relationship within the HolyTrinity
and in each case this is based on GoingBeyondOneself

'''Apžvalga veiksmais'''

===Operational summary - Conceiving God - {{Wishes}}===

We can derive all the structures by considering how we conceive God. We conceive God as a structure: {{Everything}}, {{Anything}}, {{Something}} or {{Nothing}}. Yet again, the structure of God is everything, and so we relate two structures. In doing so, we consider what everything wishes for:

* God as {{Everything}} = EverythingWishesForNothing = self-sufficient
* God as {{Anything}} = EverythingWishesForSomething = certain
* God as {{Something}} = EverythingWishesForAnything = calm
* God as {{Nothing}} = EverythingWishesForEverything = loving

We circumscribe God, and express our circumscription as an imbalance that everything wishes to address. This opens up frameworks that express our situation, in that it allows for us as those who '''do not wish for'''.

In this way, we may also consider God, through everything, as reaching out ever further. We may think of this outreach as operations which take us from everything back to everything. Wishing allows us to consider God both as wisher and what he wishes for, so that we can be both together with God and separate from him, and thus can relate with him. We identify {{God}} as the one who wishes, and thus progressively with {{Everything}}, {{Anything}}, {{Something}} and {{Nothing}}. Respectively, we have him wish for nothing, something, anything and everything. This reflects the growth in our conception of God. We relate:

'''[[add zero |Operation +0]]''' {{Everything}} Everything is the anchor concept by which we can work with absolutes. Think about: EverythingWishesForNothing. ''Consider the role of truth''

'''[[add one |Operation +1]]''' {{Everything}} and {{Anything}} God ever goes beyond himself, yielding the {{Divisions}} of everything. The first three make for completeness, yet the operation continues. The division of everything is the relationship between everything and anything, the whole perspective and the partial perspective. Think about: EverythingWishesForSomething and {{Understanding}}. ''Consider the role of required concept''

'''[[add two |Operation +2]]''' {{Everything}} and {{Something}}, {{Anything}} and {{Something}}. God allows for an outlook different than his own. ''Understand, coming to understand, understood'' is extended and reinterpreted as ''Understanding, coming to understand, not understanding, not coming to understand''. The operation +2 says that structure channels activity, and activity evokes structure. This means that we have structure arise from nonstructure (digital), and activity arise from nonactivity (analogue). Now we have two outlooks, we can step in and step out. We have {{Representations}} (relating something and everything - a view on the whole) and {{Topologies}} (relating something and anything - a view to the part). Compare with Christopher Alexander's PrinciplesOfLife, try to consider them as relating anything and something. Think about: EverythingWishesForAnything and [[self-understanding]]. ''Consider the role of same and different''

'''[[add three |Operation +3]]''' {{Something}} and {{Nothing}}, {{Anything}} and {{Nothing}}, {{Everything}} and {{Nothing}}. Now we have the three-cycle and so can consider slack. The three {{Languages}} ({{Argumentation}}, {{Verbalization}}, {{Narration}}) arise as relationships with nothing (by something, anything and everything). How does factoring come into play? We then reintepret this all in terms of PrimaryStructures and injections. Identify evertyhing with nothing yields the InversionEffect. Think about: EverythingWishesForEverything and SharedUnderstanding and GoodUnderstanding. ''Consider the role of necessary, actual and possible''

'''An Idea to Rethink'''

''The following idea that understanding is a base level does not make sense because it is the operation +1 that generates the divisions that participate in understanding, +2 for self-understanding and +3 for shared understanding. Perhaps the base level is good understanding. This would then also organize the levels more sensibly, so that the base level would have operation +0 and the nullsome.''

I think that they describe the level of awareness in understanding. They relate different LevelsOfUnderstanding with regard to the base level of Understanding.

* +0 from Understanding}} to Understanding
* +1 from Understanding}} to Self-understanding
* +2 from Understanding}} to SharedUnderstanding
* +3 from Understanding}} to GoodUnderstanding

In this sense, understanding is the experience of a division of everything, and this experience may be at any of four levels of awareness, from fully unconscious to fully conscious. In this sense, each of the Factors is a map from Understanding as a whole, a base level, to Understanding as any perspective within a new whole, within a higher level of understanding.

--------------

'''Laiškas Christopher Langan'''
į:

[+Laiškas Christopher Langan
+]
2015 gegužės 29 d., 10:11 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 1-2 eilutės iš
Žr. [[Ir Vienas]], [[Ir Du]], [[Ir Trys]], [[Meilė]]. Taip pat: SharedUnderstanding, Heart, ConstructiveHypotheses.
į:
Žr. [[Ir Vienas]], [[Ir Du]], [[Ir Trys]], [[Meilė]]. Taip pat: SharedUnderstanding, Heart, ConstructiveHypotheses, Activity, Factors, Beginning, EternalLife, LevelsOfUnderstanding.
Pridėtos 31-62 eilutės:

--------------
'''Lygtys'''

'''0+1=1'''

God goes beyond himself, out of the unbounded and into the bounded, thus generating {{Everything}}.

Everything has no bounds, and yet serves as its own bounds, whereas God is unbounded, and ever goes beyond his own bounds.

'''1+1=2'''

{{God}} is of himself. What is there for God do?

God may be, or not be, that is all the same to him, and presents no challenge. I imagine for God only one challenge. Yes, God may be, but is he necessarily? In other words, if God were not, would he still be?

The answer is presumably that God would still be. God is absolutely necessary. But the challenge is quite huge. It involves God creating a world that is least favorable to him. And then demonstrating what happens. There is a lot to do!

This is just as in a mathematical proof by contradiction. We suppose that X does not exist, and then show, as a consequence, that X does exist. On the other hand, if X exists, then we also have that X exists. So, in any case, X exists.

In this way, there arise two tracks, working in parallel. There is one track where it is assumed that God exists. We may think of this as defining the spiritual world. There is another track where it is supposed that God does not exist, but then God may appear even so. We may think of this as describing our physical world. Our physical world is designed, if at all, as a place where the Creator is not at the forefront, but rather has made room for everything else. Just like a master artist, his own presence in his work is not given, not obvious. Yet, more and more, he will be seen in his work, and engaged through it, until he is manifest and tangible in his existence.

So, first he goes beyond himself - opposites coexist. Then it becomes clear that he was always - all is the same.

God goes beyond himself. He ventures from his existence into his nonexistence. He is unbounded, and so he ventures into the bounded. This is to say, he enters structure. God is spirit, and good is spirit in structure. But, more generally, beyond God, and within structure, is the other. The other may or may not be good. The other may or may not be spirit.

Many people ponder, how can there be God, if there is so much bad? But God wants all the good. He therefore wants the good that is of itself, but also he wants all the good that comes with the bad. He wants all of it. This is to say, with anything bad that ever happens, there is always at least the slightest bit of good that it comes with, which is why I imagine God allows for it.

Will God arise in the physical world, in the world of structure? This is only if the other realizes that there is more than just structure, there is more than just good, there is more than just everything. The other must return the world to God by recognizing that God is from beyond the world, beyond good, beyond everything.

Activity is one's relationship with oneself. One's self is one's empathy for others. God goes beyond himself to others, and has empathy for them.
Pakeistos 65-66 eilutės iš
===From a letter that I wrote to ChristopherLangan===
į:
God is alone.
So God takes up the question, "Am I necessary?"
There is the question and the answer, and there are four considerations:
God necessarily IS.
God necessarily IS NOT.
It is NOT the case that God necessarily is.
It is NOT the case that God necessarily is not.
They occur in parallel. Together with the question and the answer, they
are the six representations of life. So that Life is the matter of Is
God necessary?
Consider the coherence of this question. This depends on the Unity of
the six representations. Do they have a unity?

The human is the bystander who is given this to live, experience and
ponder. We likewise take up the question, "Am I necessary?", alongside
God, by sharing the perspective of everything.


----

RaimundasVaitkevicius: Is God mortal?

If God is almighty than He could create such a world that could exist without Him. Then He could destroy Himself (because He is almighty). If yes, how can we be sure that He hadn't done this?

What's wrong in this reasoning?

{{Andrius}}: I think there is nothing wrong with this reasoning. I think it is in fact the truth.

This is the natural challenge for an almighty God. Not merely to be,
but to be necessarily. This means that God would exist even if he
were not to exist.

I think the physical world is like this. It appears like an arena
that was created without a God. But I imagine that ultimately God
emerges from this. It is like a chess game where the total victory
becomes more and more certain as the many variations report their
outcomes.

God is prior to logic. He can pursue multiple lines simultaneously.
So we also imagine there is a spiritual world where God always is.
But the interesting developments I think are in the physical world.

God is closely related to everything. I think all things are true of
everything. It is alive. It is dead. It is mortal. It is immortal.
There is no internal structure to constrain it. I think that with
God there are things that we can say are true and not, for God is not
exactly everything, but the unity of the representations of
everything, which can be taken as the coherence of everything. In
this sense, I think the ultimate truth of this coherence is that God
is alive.

----

See also the story ''Puss in Boots'' where the cat tricks the dragon to turn into a mouse because it can.

'''1+3
=4'''

recurring is the activity of something. It is defined by the equation '''1+3
=4'''. Here the whole is identified with a level that gives its separation from (and relationship with) a groundless perspective (and thereby gives a scope, a projection). That groundless perspective may be thought of as a godlet, a human that has found itself within the structure, but without any grounds. For this groundless perspective, the whole may be located at various levels (projections). The whole is originally the grounded situation (why) which is separated from a groundless perspective by everything. Another is the grounded perspective (how) (that looks onto the grounded situation) and is separated from a groundless perspective by anything. Another (what) is given by a groundless situation (which recurs!) which the grounded perspective may look upon (in coincidence with the grounded situation), and that situation is separated from a groundless perspective by something, that is, by what that perspective sees in that situation. A final perspective (whether) is given by the groundless perspective itself (the recurrence) which is separated from itself by nothing. This is the basis for redundancy and slack.

'''1+2
=3'''

engaging is the activity of anything. It is defined by the equation 1+2=3?. Here, one perspective is given by understanding the original wholeness (thus taking a stand). Then another perspective comes from considering the whole as the ability to take up a new perspective, immerse oneself in it, identify with it (a specific perspective)(thus engaging!)(and following through). And a third perspective comes from accepting completely that new perspective (as a scope), but now disengaging from it, reflecting on it (as a general situation which others might take up), and again extending the meaning of that whole. In general, this adds two perspectives (upon the wholeness) alongside the existing ones in a division of everything. In this way, the original wholeness is engaged. This is the basis for activity, identification with situations for perspectives.

-----------
'''Veiksmai'''

The operations are what move us from one {{Division}} of everything to another. They are defined in terms of their impact on the {{Nullsome}}. They subsequently work cyclically, adding 1, 2, 3 or 0 perspectives:

* ''[AddOne +1]'' adds {{Perspective}} - one perspective - GodsView - yielding {{Structure}} and {{Understanding}}
* ''[AddTwo +2]'' adds ShiftInPerspective - two perspectives - first humansView, then GodsView of that - yielding {{Activity}} and {{Self-understanding}}
* ''[AddThree +3]'' adds {{Slack}} - three perspectives - first GodView, then humansView of that, then GodsView of that - yielding {{Interplay}}, RecurringActivity and SharedUnderstanding
* ''[AddNone +0]'' adds no perspectives - (adding four perspectives is perhaps equivalent to adding no perspectives) - yielding RecurringStructure and GoodUnderstanding

http://www.ms.lt/en/andrius/diagrams/operations.jpg

The operations acts on divisions, yielding {{Equations}}. The operation acts on the {{Beginning}}, the original wholeness of the division. It places this wholeness within the structure of a mapping X-&gt;Y where the wholeness is identified with one of the three parts of the mapping: X, Y or -&gt;. It helps to think of the wholeness as the {{Nullsome}}, but generally, it might be a perspective in the {{Onesome}} or any {{Division}}.
* For +1, the wholeness is the perspective in the {{Division}} that is the unity of all the others. It is the X. It is the original unity X that is interpreted as a perspective equal to the others and, through such interpretation -&gt;, opens up a new unity Y of that equality.
* For +2, this same wholeness is understood as -&gt;, a shift in activity. It is the structure evoked by the arisal of activity, that activity - equal interpretation - which gave rise to that structure, that new unity. This is a move from X = equal interpretation of the same (whence there is no activity, nothing to interpret!) to Y = equal interpretation of the different (whence there is activity).
* For +3, this same wholeness is understood as Y. What does that mean? It should be what is understood, what is common to understands and understanding.

Older idea: For +2, the wholeness is associated with the final shift in perspective (that leads to the comprehensive perspective). This final shift is reinterpreted as a perspective (the {{End}}) that is defined with regard to an external ground (the {{Beginning}}). For +3, the wholeness should be given by what these two share.

An operation (and its {{Activity}}) is characterized by the number of tracks along which it goes around the {{Threesome}}. For example, ''going beyond oneself'' goes around once. ''Engaging'' goes around twice - the quality goes around - and so does that which has the quality.

Each operation is EternalLife - return to the {{Beginning}} - but through a given number of steps:
* ''[AddOne +1]'' goes ever to the {{Beginning}}
* ''[AddTwo +2]'' goes to the {{End}} and then to the {{Beginning}}
* ''[AddThree +3]'' goes to the {{End}}, the {{Middle}} and the {{Beginning}}
* ''[AddNull +0]'' makes for the {{Beginning}}

I that the operations express {{God}}'s relationships:
* the operation +1 expresses his relationship with himself
* the operation +2 expresses his relationship with the {{heart}}
* the operation +3 expresses his relationship within the HolyTrinity
and in each case this is based on GoingBeyondOneself

'''Apžvalga veiksmais'''

===Operational summary - Conceiving God - {{Wishes}}===

We can derive all the structures by considering how we conceive God. We conceive God as a structure: {{Everything}}, {{Anything}}, {{Something}} or {{Nothing}}. Yet again, the structure of God is everything, and so we relate two structures. In doing so, we consider what everything wishes for:

* God as {{Everything}} = EverythingWishesForNothing = self-sufficient
* God as {{Anything}} = EverythingWishesForSomething = certain
* God as {{Something}} = EverythingWishesForAnything = calm
* God as {{Nothing}} = EverythingWishesForEverything = loving

We circumscribe God, and express our circumscription as an imbalance that everything wishes to address. This opens up frameworks that express our situation, in that it allows for us as those who '''do not wish for'''.

In this way, we may also consider God, through everything, as reaching out ever further. We may think of this outreach as operations which take us from everything back to everything. Wishing allows us to consider God both as wisher and what he wishes for, so that we can be both together with God and separate from him, and thus can relate with him. We identify {{God}} as the one who wishes, and thus progressively with {{Everything}}, {{Anything}}, {{Something}} and {{Nothing}}. Respectively, we have him wish for nothing, something, anything and everything. This reflects the growth in our conception of God. We relate:

'''[[add zero |Operation +0]]''' {{Everything}} Everything is the anchor concept by which we can work with absolutes. Think about: EverythingWishesForNothing. ''Consider the role of truth''

'''[[add one |Operation +1]]''' {{Everything}} and {{Anything}} God ever goes beyond himself, yielding the {{Divisions}} of everything. The first three make for completeness, yet the operation continues. The division of everything is the relationship between everything and anything, the whole perspective and the partial perspective. Think about: EverythingWishesForSomething and {{Understanding}}. ''Consider the role of required concept''

'''[[add two |Operation +2]]''' {{Everything}} and {{Something}}, {{Anything}} and {{Something}}. God allows for an outlook different than his own. ''Understand, coming to understand, understood'' is extended and reinterpreted as ''Understanding, coming to understand, not understanding, not coming to understand''. The operation +2 says that structure channels activity, and activity evokes structure. This means that we have structure arise from nonstructure (digital), and activity arise from nonactivity (analogue). Now we have two outlooks, we can step in and step out. We have {{Representations}} (relating something and everything - a view on the whole) and {{Topologies}} (relating something and anything - a view to the part). Compare with Christopher Alexander's PrinciplesOfLife, try to consider them as relating anything and something. Think about: EverythingWishesForAnything and [[self-understanding]]. ''Consider the role of same and different''

'''[[add three |Operation +3]]''' {{Something}} and {{Nothing}}, {{Anything}} and {{Nothing}}, {{Everything}} and {{Nothing}}. Now we have the three-cycle and so can consider slack. The three {{Languages}} ({{Argumentation}}, {{Verbalization}}, {{Narration}}) arise as relationships with nothing (by something, anything and everything). How does factoring come into play? We then reintepret this all in terms of PrimaryStructures and injections. Identify evertyhing with nothing yields the InversionEffect. Think about: EverythingWishesForEverything and SharedUnderstanding and GoodUnderstanding. ''Consider the role of necessary, actual and possible''

'''An Idea to Rethink'''

''The following idea that understanding is a base level does not make sense because it is the operation +1 that generates the divisions that participate in understanding, +2 for self-understanding and +3 for shared understanding. Perhaps the base level is good understanding. This would then also organize the levels more sensibly, so that the base level would have operation +0 and the nullsome.''

I think that they describe the level of awareness in understanding. They relate different LevelsOfUnderstanding with regard to the base level of Understanding.

* +0 from Understanding}} to Understanding
* +1 from Understanding}} to Self-understanding
* +2 from Understanding}} to SharedUnderstanding
* +3 from Understanding}} to GoodUnderstanding

In this sense, understanding is the experience of a division of everything, and this experience may be at any of four levels of awareness, from fully unconscious to fully conscious. In this sense, each of the Factors is a map from Understanding as a whole, a base level, to Understanding as any perspective within a new whole, within a higher level of understanding.

--------------

'''Laiškas Christopher Langan'''
Pakeistos 204-207 eilutės iš
started going through your introduction
http://www.megafoundation.org/CTMU/Articles/IntroCTMU.htm
which I'm finding to be a good place to start.
į:
started going through [[http://www.megafoundation.org/CTMU/Articles/IntroCTMU.htm | your introduction]] which I'm finding to be a good place to start.
Pakeistos 217-218 eilutės iš
"all things are the same" (as with fate).
http://www.openleader.com/index.php/GlossaryOfStructure/Twosome
į:
"all things are the same" (as with fate).
Pakeistos 219-220 eilutės iš
through, and reflect":
http://www
.openleader.com/index.php/GlossaryOfStructure/Threesome
į:
through, and reflect".
Pakeistos 221-222 eilutės iš
http://www.openleader.com/index.php/GlossaryOfStructure/Foursome
į:
Ištrintos 366-532 eilutės:
'''0+1=1'''

God goes beyond himself, out of the unbounded and into the bounded, thus generating {{Everything}}.

Everything has no bounds, and yet serves as its own bounds, whereas God is unbounded, and ever goes beyond his own bounds.

'''1+1=2'''

----

{{God}} is of himself. What is there for God do?

God may be, or not be, that is all the same to him, and presents no challenge. I imagine for God only one challenge. Yes, God may be, but is he necessarily? In other words, if God were not, would he still be?

The answer is presumably that God would still be. God is absolutely necessary. But the challenge is quite huge. It involves God creating a world that is least favorable to him. And then demonstrating what happens. There is a lot to do!

This is just as in a mathematical proof by contradiction. We suppose that X does not exist, and then show, as a consequence, that X does exist. On the other hand, if X exists, then we also have that X exists. So, in any case, X exists.

In this way, there arise two tracks, working in parallel. There is one track where it is assumed that God exists. We may think of this as defining the spiritual world. There is another track where it is supposed that God does not exist, but then God may appear even so. We may think of this as describing our physical world. Our physical world is designed, if at all, as a place where the Creator is not at the forefront, but rather has made room for everything else. Just like a master artist, his own presence in his work is not given, not obvious. Yet, more and more, he will be seen in his work, and engaged through it, until he is manifest and tangible in his existence.

So, first he goes beyond himself - opposites coexist. Then it becomes clear that he was always - all is the same.

God goes beyond himself. He ventures from his existence into his nonexistence. He is unbounded, and so he ventures into the bounded. This is to say, he enters structure. God is spirit, and good is spirit in structure. But, more generally, beyond God, and within structure, is the other. The other may or may not be good. The other may or may not be spirit.

Many people ponder, how can there be God, if there is so much bad? But God wants all the good. He therefore wants the good that is of itself, but also he wants all the good that comes with the bad. He wants all of it. This is to say, with anything bad that ever happens, there is always at least the slightest bit of good that it comes with, which is why I imagine God allows for it.

Will God arise in the physical world, in the world of structure? This is only if the other realizes that there is more than just structure, there is more than just good, there is more than just everything. The other must return the world to God by recognizing that God is from beyond the world, beyond good, beyond everything.

Activity is one's relationship with oneself. One's self is one's empathy for others. God goes beyond himself to others, and has empathy for them.

----

God is alone.
So God takes up the question, "Am I necessary?"
There is the question and the answer, and there are four considerations:
God necessarily IS.
God necessarily IS NOT.
It is NOT the case that God necessarily is.
It is NOT the case that God necessarily is not.
They occur in parallel. Together with the question and the answer, they
are the six representations of life. So that Life is the matter of Is
God necessary?
Consider the coherence of this question. This depends on the Unity of
the six representations. Do they have a unity?

The human is the bystander who is given this to live, experience and
ponder. We likewise take up the question, "Am I necessary?", alongside
God, by sharing the perspective of everything.


----

RaimundasVaitkevicius: Is God mortal?

If God is almighty than He could create such a world that could exist without Him. Then He could destroy Himself (because He is almighty). If yes, how can we be sure that He hadn't done this?

What's wrong in this reasoning?

{{Andrius}}: I think there is nothing wrong with this reasoning. I think it is in fact the truth.

This is the natural challenge for an almighty God. Not merely to be,
but to be necessarily. This means that God would exist even if he
were not to exist.

I think the physical world is like this. It appears like an arena
that was created without a God. But I imagine that ultimately God
emerges from this. It is like a chess game where the total victory
becomes more and more certain as the many variations report their
outcomes.

God is prior to logic. He can pursue multiple lines simultaneously.
So we also imagine there is a spiritual world where God always is.
But the interesting developments I think are in the physical world.

God is closely related to everything. I think all things are true of
everything. It is alive. It is dead. It is mortal. It is immortal.
There is no internal structure to constrain it. I think that with
God there are things that we can say are true and not, for God is not
exactly everything, but the unity of the representations of
everything, which can be taken as the coherence of everything. In
this sense, I think the ultimate truth of this coherence is that God
is alive.

----

See also the story ''Puss in Boots'' where the cat tricks the dragon to turn into a mouse because it can.

'''1+3=4'''

recurring is the activity of something. It is defined by the equation '''1+3=4'''. Here the whole is identified with a level that gives its separation from (and relationship with) a groundless perspective (and thereby gives a scope, a projection). That groundless perspective may be thought of as a godlet, a human that has found itself within the structure, but without any grounds. For this groundless perspective, the whole may be located at various levels (projections). The whole is originally the grounded situation (why) which is separated from a groundless perspective by everything. Another is the grounded perspective (how) (that looks onto the grounded situation) and is separated from a groundless perspective by anything. Another (what) is given by a groundless situation (which recurs!) which the grounded perspective may look upon (in coincidence with the grounded situation), and that situation is separated from a groundless perspective by something, that is, by what that perspective sees in that situation. A final perspective (whether) is given by the groundless perspective itself (the recurrence) which is separated from itself by nothing. This is the basis for redundancy and slack.

'''1+2=3'''

engaging is the activity of anything. It is defined by the equation 1+2=3?. Here, one perspective is given by understanding the original wholeness (thus taking a stand). Then another perspective comes from considering the whole as the ability to take up a new perspective, immerse oneself in it, identify with it (a specific perspective)(thus engaging!)(and following through). And a third perspective comes from accepting completely that new perspective (as a scope), but now disengaging from it, reflecting on it (as a general situation which others might take up), and again extending the meaning of that whole. In general, this adds two perspectives (upon the wholeness) alongside the existing ones in a division of everything. In this way, the original wholeness is engaged. This is the basis for activity, identification with situations for perspectives.

'''Veiksmai'''

See also: {{Activity}}, {{Equations}}, {{Factors}}, {{Beginning}}, EternalLife, LevelsOfUnderstanding
----

The operations are what move us from one {{Division}} of everything to another. They are defined in terms of their impact on the {{Nullsome}}. They subsequently work cyclically, adding 1, 2, 3 or 0 perspectives:

* ''[AddOne +1]'' adds {{Perspective}} - one perspective - GodsView - yielding {{Structure}} and {{Understanding}}
* ''[AddTwo +2]'' adds ShiftInPerspective - two perspectives - first humansView, then GodsView of that - yielding {{Activity}} and {{Self-understanding}}
* ''[AddThree +3]'' adds {{Slack}} - three perspectives - first GodView, then humansView of that, then GodsView of that - yielding {{Interplay}}, RecurringActivity and SharedUnderstanding
* ''[AddNone +0]'' adds no perspectives - (adding four perspectives is perhaps equivalent to adding no perspectives) - yielding RecurringStructure and GoodUnderstanding

http://www.ms.lt/en/andrius/diagrams/operations.jpg

The operations acts on divisions, yielding {{Equations}}. The operation acts on the {{Beginning}}, the original wholeness of the division. It places this wholeness within the structure of a mapping X-&gt;Y where the wholeness is identified with one of the three parts of the mapping: X, Y or -&gt;. It helps to think of the wholeness as the {{Nullsome}}, but generally, it might be a perspective in the {{Onesome}} or any {{Division}}.
* For +1, the wholeness is the perspective in the {{Division}} that is the unity of all the others. It is the X. It is the original unity X that is interpreted as a perspective equal to the others and, through such interpretation -&gt;, opens up a new unity Y of that equality.
* For +2, this same wholeness is understood as -&gt;, a shift in activity. It is the structure evoked by the arisal of activity, that activity - equal interpretation - which gave rise to that structure, that new unity. This is a move from X = equal interpretation of the same (whence there is no activity, nothing to interpret!) to Y = equal interpretation of the different (whence there is activity).
* For +3, this same wholeness is understood as Y. What does that mean? It should be what is understood, what is common to understands and understanding.

Older idea: For +2, the wholeness is associated with the final shift in perspective (that leads to the comprehensive perspective). This final shift is reinterpreted as a perspective (the {{End}}) that is defined with regard to an external ground (the {{Beginning}}). For +3, the wholeness should be given by what these two share.

An operation (and its {{Activity}}) is characterized by the number of tracks along which it goes around the {{Threesome}}. For example, ''going beyond oneself'' goes around once. ''Engaging'' goes around twice - the quality goes around - and so does that which has the quality.

Each operation is EternalLife - return to the {{Beginning}} - but through a given number of steps:
* ''[AddOne +1]'' goes ever to the {{Beginning}}
* ''[AddTwo +2]'' goes to the {{End}} and then to the {{Beginning}}
* ''[AddThree +3]'' goes to the {{End}}, the {{Middle}} and the {{Beginning}}
* ''[AddNull +0]'' makes for the {{Beginning}}

I that the operations express {{God}}'s relationships:
* the operation +1 expresses his relationship with himself
* the operation +2 expresses his relationship with the {{heart}}
* the operation +3 expresses his relationship within the HolyTrinity
and in each case this is based on GoingBeyondOneself

'''Apžvalga veiksmais'''

See also: Overview, Operations
===Operational summary - Conceiving God - {{Wishes}}===

We can derive all the structures by considering how we conceive God. We conceive God as a structure: {{Everything}}, {{Anything}}, {{Something}} or {{Nothing}}. Yet again, the structure of God is everything, and so we relate two structures. In doing so, we consider what everything wishes for:

* God as {{Everything}} = EverythingWishesForNothing = self-sufficient
* God as {{Anything}} = EverythingWishesForSomething = certain
* God as {{Something}} = EverythingWishesForAnything = calm
* God as {{Nothing}} = EverythingWishesForEverything = loving

We circumscribe God, and express our circumscription as an imbalance that everything wishes to address. This opens up frameworks that express our situation, in that it allows for us as those who '''do not wish for'''.

In this way, we may also consider God, through everything, as reaching out ever further. We may think of this outreach as operations which take us from everything back to everything. Wishing allows us to consider God both as wisher and what he wishes for, so that we can be both together with God and separate from him, and thus can relate with him. We identify {{God}} as the one who wishes, and thus progressively with {{Everything}}, {{Anything}}, {{Something}} and {{Nothing}}. Respectively, we have him wish for nothing, something, anything and everything. This reflects the growth in our conception of God. We relate:

'''[[add zero |Operation +0]]''' {{Everything}} Everything is the anchor concept by which we can work with absolutes. Think about: EverythingWishesForNothing. ''Consider the role of truth''

'''[[add one |Operation +1]]''' {{Everything}} and {{Anything}} God ever goes beyond himself, yielding the {{Divisions}} of everything. The first three make for completeness, yet the operation continues. The division of everything is the relationship between everything and anything, the whole perspective and the partial perspective. Think about: EverythingWishesForSomething and {{Understanding}}. ''Consider the role of required concept''

'''[[add two |Operation +2]]''' {{Everything}} and {{Something}}, {{Anything}} and {{Something}}. God allows for an outlook different than his own. ''Understand, coming to understand, understood'' is extended and reinterpreted as ''Understanding, coming to understand, not understanding, not coming to understand''. The operation +2 says that structure channels activity, and activity evokes structure. This means that we have structure arise from nonstructure (digital), and activity arise from nonactivity (analogue). Now we have two outlooks, we can step in and step out. We have {{Representations}} (relating something and everything - a view on the whole) and {{Topologies}} (relating something and anything - a view to the part). Compare with Christopher Alexander's PrinciplesOfLife, try to consider them as relating anything and something. Think about: EverythingWishesForAnything and [[self-understanding]]. ''Consider the role of same and different''

'''[[add three |Operation +3]]''' {{Something}} and {{Nothing}}, {{Anything}} and {{Nothing}}, {{Everything}} and {{Nothing}}. Now we have the three-cycle and so can consider slack. The three {{Languages}} ({{Argumentation}}, {{Verbalization}}, {{Narration}}) arise as relationships with nothing (by something, anything and everything). How does factoring come into play? We then reintepret this all in terms of PrimaryStructures and injections. Identify evertyhing with nothing yields the InversionEffect. Think about: EverythingWishesForEverything and SharedUnderstanding and GoodUnderstanding. ''Consider the role of necessary, actual and possible''


===An Idea to Rethink===

''The following idea that understanding is a base level does not make sense because it is the operation +1 that generates the divisions that participate in understanding, +2 for self-understanding and +3 for shared understanding. Perhaps the base level is good understanding. This would then also organize the levels more sensibly, so that the base level would have operation +0 and the nullsome.''

I think that they describe the level of awareness in understanding. They relate different LevelsOfUnderstanding with regard to the base level of {{Understanding}}.

* [PlusNull +0] from {{Understanding}} to {{Understanding}}
* [PlusOne +1] from {{Understanding}} to {{Self-understanding}}
* [PlusTwo +2] from {{Understanding}} to SharedUnderstanding
* [PlusThree +3] from {{Understanding}} to GoodUnderstanding

In this sense, understanding is the experience of a division of everything, and this experience may be at any of four levels of awareness, from fully unconscious to fully conscious. In this sense, each of the {{Factors}} is a map from {{Understanding}} as a whole, a base level, to {{Understanding}} as any perspective within a new whole, within a higher level of understanding.
2015 gegužės 29 d., 10:05 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 1-2 eilutės iš
Žr. [[Ir Vienas]], [[Ir Du]], [[Ir Trys]], [[Meilė]]. Taip pat: {{Operations}}, {{Equations}}, SharedUnderstanding, {{heart}}, ConstructiveHypotheses
į:
Žr. [[Ir Vienas]], [[Ir Du]], [[Ir Trys]], [[Meilė]]. Taip pat: SharedUnderstanding, Heart, ConstructiveHypotheses.
Pridėtos 13-14 eilutės:
'''Žiūrėjimas atgal (į Dievą) ir pirmyn (su Dievu)'''
Ištrintos 29-31 eilutės:

--------
Ištrintos 32-57 eilutės:
Perhaps related...

[http://www.ebible.org/bible/web/Rev.htm Revelations 4, 5]

''After these things I looked and saw a door opened in heaven, and the first voice that I heard, like a trumpet speaking with me, was one saying,'' Come up here, and I will show you the things which must happen after this.

''Immediately I was in the Spirit. Behold, there was a throne set in heaven, and one sitting on the throne that looked like a jasper stone and a sardius. There was a rainbow around the throne, like an emerald to look at. Around the throne were twenty-four thrones. On the thrones were twenty-four elders sitting, dressed in white garments, with crowns of gold on their heads. Out of the throne proceed lightnings, sounds, and thunders. There were seven lamps of fire burning before his throne, which are the seven Spirits of God. Before the throne was something like a sea of glass, similar to crystal. In the midst of the throne, and around the throne were four living creatures full of eyes before and behind. The first creature was like a lion, and the second creature like a calf, and the third creature had a face like a man, and the fourth was like a flying eagle. The four living creatures, each one of them having six wings, are full of eyes around and within. They have no rest day and night, saying,'' Holy, holy, holy is the Lord God, the Almighty, who was and who is and who is to come!

''When the living creatures give glory, honor, and thanks to him who sits on the throne, to him who lives forever and ever, the twenty-four elders fall down before him who sits on the throne, and worship him who lives forever and ever, and throw their crowns before the throne, saying,'' Worthy are you, our Lord and God, the Holy One, to receive the glory, the honor, and the power, for you created all things, and because of your desire they existed, and were created!

''I saw, in the right hand of him who sat on the throne, a book written inside and outside, sealed shut with seven seals. I saw a mighty angel proclaiming with a loud voice,'' Who is worthy to open the book, and to break its seals? ''No one in heaven above, or on the earth, or under the earth, was able to open the book, or to look in it. And I wept much, because no one was found worthy to open the book, or to look in it. One of the elders said to me,'' Don’t weep. Behold, the Lion who is of the tribe of Judah, the Root of David, has overcome; he who opens the book and its seven seals. ''I saw in the midst of the throne and of the four living creatures, and in the midst of the elders, a Lamb standing, as though it had been slain, having seven horns, and seven eyes, which are the seven Spirits of God, sent out into all the earth. Then he came, and he took it out of the right hand of him who sat on the throne. Now when he had taken the book, the four living creatures and the twenty-four elders fell down before the Lamb, each one having a harp, and golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints. They sang a new song, saying,''

You are worthy to take the book,
and to open its seals:
for you were killed,
and bought us for God with your blood,
out of every tribe, language, people, and nation,
and made us kings and priests to our God,
and we will reign on earth.

''I saw, and I heard something like a voice of many angels around the throne, the living creatures, and the elders; and the number of them was ten thousands of ten thousands, and thousands of thousands; saying with a loud voice,'' Worthy is the Lamb who has been killed to receive the power, wealth, wisdom, strength, honor, glory, and blessing!

''I heard every created thing which is in heaven, on the earth, under the earth, on the sea, and everything in them, saying,'' To him who sits on the throne, and to the Lamb be the blessing, the honor, the glory, and the dominion, forever and ever! Amen!

''The four living creatures said,'' Amen! ''The elders fell down and worshiped.''
Pridėtos 373-398 eilutės:

>>bgcolor=#ECD9EC<<

[http://www.ebible.org/bible/web/Rev.htm Revelations 4, 5]

''After these things I looked and saw a door opened in heaven, and the first voice that I heard, like a trumpet speaking with me, was one saying,'' Come up here, and I will show you the things which must happen after this.

''Immediately I was in the Spirit. Behold, there was a throne set in heaven, and one sitting on the throne that looked like a jasper stone and a sardius. There was a rainbow around the throne, like an emerald to look at. Around the throne were twenty-four thrones. On the thrones were twenty-four elders sitting, dressed in white garments, with crowns of gold on their heads. Out of the throne proceed lightnings, sounds, and thunders. There were seven lamps of fire burning before his throne, which are the seven Spirits of God. Before the throne was something like a sea of glass, similar to crystal. In the midst of the throne, and around the throne were four living creatures full of eyes before and behind. The first creature was like a lion, and the second creature like a calf, and the third creature had a face like a man, and the fourth was like a flying eagle. The four living creatures, each one of them having six wings, are full of eyes around and within. They have no rest day and night, saying,'' Holy, holy, holy is the Lord God, the Almighty, who was and who is and who is to come!

''When the living creatures give glory, honor, and thanks to him who sits on the throne, to him who lives forever and ever, the twenty-four elders fall down before him who sits on the throne, and worship him who lives forever and ever, and throw their crowns before the throne, saying,'' Worthy are you, our Lord and God, the Holy One, to receive the glory, the honor, and the power, for you created all things, and because of your desire they existed, and were created!

''I saw, in the right hand of him who sat on the throne, a book written inside and outside, sealed shut with seven seals. I saw a mighty angel proclaiming with a loud voice,'' Who is worthy to open the book, and to break its seals? ''No one in heaven above, or on the earth, or under the earth, was able to open the book, or to look in it. And I wept much, because no one was found worthy to open the book, or to look in it. One of the elders said to me,'' Don’t weep. Behold, the Lion who is of the tribe of Judah, the Root of David, has overcome; he who opens the book and its seven seals. ''I saw in the midst of the throne and of the four living creatures, and in the midst of the elders, a Lamb standing, as though it had been slain, having seven horns, and seven eyes, which are the seven Spirits of God, sent out into all the earth. Then he came, and he took it out of the right hand of him who sat on the throne. Now when he had taken the book, the four living creatures and the twenty-four elders fell down before the Lamb, each one having a harp, and golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints. They sang a new song, saying,''

You are worthy to take the book,
and to open its seals:
for you were killed,
and bought us for God with your blood,
out of every tribe, language, people, and nation,
and made us kings and priests to our God,
and we will reign on earth.

''I saw, and I heard something like a voice of many angels around the throne, the living creatures, and the elders; and the number of them was ten thousands of ten thousands, and thousands of thousands; saying with a loud voice,'' Worthy is the Lamb who has been killed to receive the power, wealth, wisdom, strength, honor, glory, and blessing!

''I heard every created thing which is in heaven, on the earth, under the earth, on the sea, and everything in them, saying,'' To him who sits on the throne, and to the Lamb be the blessing, the honor, the glory, and the dominion, forever and ever! Amen!

''The four living creatures said,'' Amen! ''The elders fell down and worshiped.''
2015 gegužės 29 d., 10:03 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 5-25 eilutės iš

Dievui yra tik vienybė vietoj nulybės
, tad jis neapeina ratu. Dievui vienybė yra klausimas, ar Dievas yra būtinas? Dievas septynerybe nebūtinas, jisai ilsisi.

There are 24 equations that result from the 3 {{Operations}} ([AddOne +1
], [AddTwo +2], [AddThree +3]) acting on the eight {{Divisions}} of {{Everything}}.

[AddOne +1] adds a new end [NullAddOne 0+1=1], [OneAddOne 1+1=2], [TwoAddOne 2+1=3], [ThreeAddOne 3+1=4], [FourAddOne 4+1=5], [FiveAddOne 5+1=6], [SixAddOne 6+1=7], [SevenAddOne 7+1=0].

[AddTwo +2] looks back at oneself (by way of the end) [NullAddTwo 0+2=2], [OneAddTwo 1+2=3], [TwoAddTwo 2+2=4], [ThreeAddTwo 3+2=5], [FourAddTwo 4+2=6], [FiveAddTwo 5+2=7], [SixAddTwo 6+2=0], [SevenAddTwo 7+2=1].

[AddThree +3] introduces the 8 cycle of divisions, it is a cyclic operation [NullAddThree 0+3=3], [OneAddThree 1+3=4], [TwoAddThree 2+3=5], [ThreeAddThree 3+3=6], [FourAddThree 4+3=7], [FiveAddThree 5+3=0], [SixAddThree 6+3=1], [SevenAddThree 7+3=2].

--------

'''Veiksmai'''

===What is an operation?===

'''Note: I have made progress relating the operation to the SecondaryStructures'''

There seem to be four operations: [AddZero +0], [AddOne +1], [AddTwo +2], [AddThree +3] that map DivisionsOfEverything onto divisions
.
į:
Trys veiksmai [[Ir Vienas|+1]], [[Ir Du|+2]], [[Ir Trys|+3]] mūsų protus veda iš vieno padalinimo į kitą. Yra aštuoni padalinimai, tad iš viso 24 lygtys. Šios lygtys išsako [[visaregis | visaregį]].
Pakeistos 9-22 eilutės iš
In particular, I think that consciousness is expressed by the operation [PlusThree +3].

I'm currently interested in relating these to TheBeginning and TheEnd.

+1 adds a new end [NullAddOne
0+1=1], [OneAddOne 1+1=2], [TwoAddOne 2+1=3], [ThreeAddOne 3+1=4], [FourAddOne 4+1=5], [FiveAddOne 5+1=6], [SixAddOne 6+1=7], [SevenAddOne 7+1=0].

+2 looks back at oneself (by way of the end) [NullAddTwo 0+2=2], [OneAddTwo 1+2=3], [TwoAddTwo 2+2=4], [ThreeAddTwo 3+2=5], [FourAddTwo 4+2=6], [FiveAddTwo 5+2=7], [SixAddTwo 6+2=0], [SevenAddTwo 7+2=1].

+3 introduces the 8 cycle of divisions, it is a cyclic operation [NullAddThree 0+3=3], [OneAddThree 1+3=4], [TwoAddThree 2+3=5], [ThreeAddThree 3+3=6], [FourAddThree 4+3=7], [FiveAddThree 5+3=0], [SixAddThree 6+3=1], [SevenAddThree 7+3=2].

Tai 24 = 3 x 8 lygtys.

------------
į:
Sąmoningumą išreiškia veiksmas +3.

Įsivaizduoju, blogą vaiką ir gerą vaiką perpina veiksmas
+2.

I was interested in relating these to TheBeginning and TheEnd, looking forwards and backwards.
* +1 adds a new end
0+1=1, 1+1=2, 2+1=3, 3+1=4, 4+1=5, 5+1=6, 6+1=7, 7+1=0.
* +2 looks back at oneself (by way of the end) 0+2=2, 1+2=3, 2+2=4, 3+2=5, 4+2=6, 5+2=7, 6+2=0, 7+2=1.
* +3 introduces the 8 cycle of divisions, it is a cyclic operation 0+3=3, 1+3=4, 2+3=5, 3+3=6, 4+3=7, 5+3=0, 6+3=1, 7+3=2.
Pridėtos 28-31 eilutės:

--------

Dievui yra tik vienybė vietoj nulybės, tad jis neapeina ratu. Dievui vienybė yra klausimas, ar Dievas yra būtinas? Dievas septynerybe nebūtinas, jisai ilsisi.
2015 gegužės 29 d., 09:54 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 1-2 eilutės iš
Žr. [[Ir Vienas]], [[Ir Du]], [[Ir Trys]]. Taip pat: {{Operations}}, {{Equations}}, SharedUnderstanding, {{heart}}, ConstructiveHypotheses
į:
Žr. [[Ir Vienas]], [[Ir Du]], [[Ir Trys]], [[Meilė]]. Taip pat: {{Operations}}, {{Equations}}, SharedUnderstanding, {{heart}}, ConstructiveHypotheses
Pridėtos 16-41 eilutės:
--------

'''Veiksmai'''

===What is an operation?===

'''Note: I have made progress relating the operation to the SecondaryStructures'''

There seem to be four operations: [AddZero +0], [AddOne +1], [AddTwo +2], [AddThree +3] that map DivisionsOfEverything onto divisions.

They take us from one state of mind (given by one division) to another state of mind (given by another division). And they express the second state of mind in terms of an increased awareness over the first state of mind.

In particular, I think that consciousness is expressed by the operation [PlusThree +3].

I'm currently interested in relating these to TheBeginning and TheEnd.

+1 adds a new end [NullAddOne 0+1=1], [OneAddOne 1+1=2], [TwoAddOne 2+1=3], [ThreeAddOne 3+1=4], [FourAddOne 4+1=5], [FiveAddOne 5+1=6], [SixAddOne 6+1=7], [SevenAddOne 7+1=0].

+2 looks back at oneself (by way of the end) [NullAddTwo 0+2=2], [OneAddTwo 1+2=3], [TwoAddTwo 2+2=4], [ThreeAddTwo 3+2=5], [FourAddTwo 4+2=6], [FiveAddTwo 5+2=7], [SixAddTwo 6+2=0], [SevenAddTwo 7+2=1].

+3 introduces the 8 cycle of divisions, it is a cyclic operation [NullAddThree 0+3=3], [OneAddThree 1+3=4], [TwoAddThree 2+3=5], [ThreeAddThree 3+3=6], [FourAddThree 4+3=7], [FiveAddThree 5+3=0], [SixAddThree 6+3=1], [SevenAddThree 7+3=2].

Tai 24 = 3 x 8 lygtys.

------------
Ištrintos 53-56 eilutės:
2005.02.23 ''{{A}}: Kaip lygt&amp;#303; (padalinim&amp;#371;) suprasti kaip sandaug&amp;#261; dvejyb&amp;#279;s, trejyb&amp;#279;s ir ketveryb&amp;#279;s? {{D}}: Tu suprask širdies vaidmen&amp;#303;, kaip ji bando surasti mane, ir kaip jai tai dalinai pavyksta. {{A}}: Tai susij&amp;#281; su vaisingom prielaidom. {{D}}: Taip, pamatysi.''

----
Pakeistos 407-430 eilutės iš
'''Veiksmai'''

See also: SecondaryStructures, OperationalSummary

===What is an operation?===

'''Note: I have made progress relating the operation to the SecondaryStructures'''

There seem to be four operations: [AddZero +0], [AddOne +1], [AddTwo +2], [AddThree +3] that map DivisionsOfEverything onto divisions.

They take us from one state of mind (given by one division) to another state of mind (given by another division). And they express the second state of mind in terms of an increased awareness over the first state of mind.

In particular, I think that consciousness is expressed by the operation [PlusThree +3].

I'm currently interested in relating these to TheBeginning and TheEnd.

+1 adds a new end [NullAddOne 0+1=1], [OneAddOne 1+1=2], [TwoAddOne 2+1=3], [ThreeAddOne 3+1=4], [FourAddOne 4+1=5], [FiveAddOne 5+1=6], [SixAddOne 6+1=7], [SevenAddOne 7+1=0].

+2 looks back at oneself (by way of the end) [NullAddTwo 0+2=2], [OneAddTwo 1+2=3], [TwoAddTwo 2+2=4], [ThreeAddTwo 3+2=5], [FourAddTwo 4+2=6], [FiveAddTwo 5+2=7], [SixAddTwo 6+2=0], [SevenAddTwo 7+2=1].

+3 introduces the 8 cycle of divisions, it is a cyclic operation [NullAddThree 0+3=3], [OneAddThree 1+3=4], [TwoAddThree 2+3=5], [ThreeAddThree 3+3=6], [FourAddThree 4+3=7], [FiveAddThree 5+3=0], [SixAddThree 6+3=1], [SevenAddThree 7+3=2].

These may be thought of as 24 {{Equations}}.
į:
Pakeistos 421-423 eilutės iš
===Discussion===

{{Andrius}}: Benoit, see: {{Love}}
į:
>>bgcolor=#FFECC0<<

2005.02.23 ''A: Kaip lygtį (padalinimų) suprasti kaip sandaugą dvejybės, trejybės ir ketverybės? D: Tu suprask širdies vaidmenį, kaip ji bando surasti mane, ir kaip jai tai dalinai pavyksta. A: Tai susiję; su vaisingom prielaidom. D: Taip, pamatysi.''

>><<
2015 vasario 04 d., 12:55 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 1-2 eilutės:
Žr. [[Ir Vienas]], [[Ir Du]], [[Ir Trys]]. Taip pat: {{Operations}}, {{Equations}}, SharedUnderstanding, {{heart}}, ConstructiveHypotheses
Ištrintos 4-5 eilutės:
See also: {{Operations}}, {{Equations}}, SharedUnderstanding, {{heart}}, ConstructiveHypotheses
----
2014 lapkričio 24 d., 21:44 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 6 eilutė iš:
Dievui yra tik vienybė vietoj nulybės, tad jis neapeina ratu. Dievui vienybė yra klausimas, ar Dievas yra būtinas?
į:
Dievui yra tik vienybė vietoj nulybės, tad jis neapeina ratu. Dievui vienybė yra klausimas, ar Dievas yra būtinas? Dievas septynerybe nebūtinas, jisai ilsisi.
2014 lapkričio 24 d., 21:44 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 5-6 eilutės:

Dievui yra tik vienybė vietoj nulybės, tad jis neapeina ratu. Dievui vienybė yra klausimas, ar Dievas yra būtinas?
2014 lapkričio 10 d., 20:35 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrintos 418-421 eilutės:

===Questions and Challenges===

Relate operations to {{Spirit}}, {{Structure}}, {{Representations}}, {{Unity}} and think of them as ever
2014 birželio 06 d., 12:12 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 381-426 eilutės iš
'''[[add three |Operation +3]]''' {{Something}} and {{Nothing}}, {{Anything}} and {{Nothing}}, {{Everything}} and {{Nothing}}. Now we have the three-cycle and so can consider slack. The three {{Languages}} ({{Argumentation}}, {{Verbalization}}, {{Narration}}) arise as relationships with nothing (by something, anything and everything). How does factoring come into play? We then reintepret this all in terms of PrimaryStructures and injections. Identify evertyhing with nothing yields the InversionEffect. Think about: EverythingWishesForEverything and SharedUnderstanding and GoodUnderstanding. ''Consider the role of necessary, actual and possible''
į:
'''[[add three |Operation +3]]''' {{Something}} and {{Nothing}}, {{Anything}} and {{Nothing}}, {{Everything}} and {{Nothing}}. Now we have the three-cycle and so can consider slack. The three {{Languages}} ({{Argumentation}}, {{Verbalization}}, {{Narration}}) arise as relationships with nothing (by something, anything and everything). How does factoring come into play? We then reintepret this all in terms of PrimaryStructures and injections. Identify evertyhing with nothing yields the InversionEffect. Think about: EverythingWishesForEverything and SharedUnderstanding and GoodUnderstanding. ''Consider the role of necessary, actual and possible''

'''Veiksmai'''

See also: SecondaryStructures, OperationalSummary

===What is an operation?===

'''Note: I have made progress relating the operation to the SecondaryStructures'''

There seem to be four operations: [AddZero +0], [AddOne +1], [AddTwo +2], [AddThree +3] that map DivisionsOfEverything onto divisions.

They take us from one state of mind (given by one division) to another state of mind (given by another division). And they express the second state of mind in terms of an increased awareness over the first state of mind.

In particular, I think that consciousness is expressed by the operation [PlusThree +3].

I'm currently interested in relating these to TheBeginning and TheEnd.

+1 adds a new end [NullAddOne 0+1=1], [OneAddOne 1+1=2], [TwoAddOne 2+1=3], [ThreeAddOne 3+1=4], [FourAddOne 4+1=5], [FiveAddOne 5+1=6], [SixAddOne 6+1=7], [SevenAddOne 7+1=0].

+2 looks back at oneself (by way of the end) [NullAddTwo 0+2=2], [OneAddTwo 1+2=3], [TwoAddTwo 2+2=4], [ThreeAddTwo 3+2=5], [FourAddTwo 4+2=6], [FiveAddTwo 5+2=7], [SixAddTwo 6+2=0], [SevenAddTwo 7+2=1].

+3 introduces the 8 cycle of divisions, it is a cyclic operation [NullAddThree 0+3=3], [OneAddThree 1+3=4], [TwoAddThree 2+3=5], [ThreeAddThree 3+3=6], [FourAddThree 4+3=7], [FiveAddThree 5+3=0], [SixAddThree 6+3=1], [SevenAddThree 7+3=2].

These may be thought of as 24 {{Equations}}.

===An Idea to Rethink===

''The following idea that understanding is a base level does not make sense because it is the operation +1 that generates the divisions that participate in understanding, +2 for self-understanding and +3 for shared understanding. Perhaps the base level is good understanding. This would then also organize the levels more sensibly, so that the base level would have operation +0 and the nullsome.''

I think that they describe the level of awareness in understanding. They relate different LevelsOfUnderstanding with regard to the base level of {{Understanding}}.

* [PlusNull +0] from {{Understanding}} to {{Understanding}}
* [PlusOne +1] from {{Understanding}} to {{Self-understanding}}
* [PlusTwo +2] from {{Understanding}} to SharedUnderstanding
* [PlusThree +3] from {{Understanding}} to GoodUnderstanding

In this sense, understanding is the experience of a division of everything, and this experience may be at any of four levels of awareness, from fully unconscious to fully conscious. In this sense, each of the {{Factors}} is a map from {{Understanding}} as a whole, a base level, to {{Understanding}} as any perspective within a new whole, within a higher level of understanding.

===Questions and Challenges===

Relate operations to {{Spirit}}, {{Structure}}, {{Representations}}, {{Unity}} and think of them as ever

===Discussion===

{{Andrius}}: Benoit, see: {{Love}}
2014 birželio 06 d., 12:11 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 357-381 eilutės iš
and in each case this is based on GoingBeyondOneself
į:
and in each case this is based on GoingBeyondOneself

'''Apžvalga veiksmais'''

See also: Overview, Operations
===Operational summary - Conceiving God - {{Wishes}}===

We can derive all the structures by considering how we conceive God. We conceive God as a structure: {{Everything}}, {{Anything}}, {{Something}} or {{Nothing}}. Yet again, the structure of God is everything, and so we relate two structures. In doing so, we consider what everything wishes for:

* God as {{Everything}} = EverythingWishesForNothing = self-sufficient
* God as {{Anything}} = EverythingWishesForSomething = certain
* God as {{Something}} = EverythingWishesForAnything = calm
* God as {{Nothing}} = EverythingWishesForEverything = loving

We circumscribe God, and express our circumscription as an imbalance that everything wishes to address. This opens up frameworks that express our situation, in that it allows for us as those who '''do not wish for'''.

In this way, we may also consider God, through everything, as reaching out ever further. We may think of this outreach as operations which take us from everything back to everything. Wishing allows us to consider God both as wisher and what he wishes for, so that we can be both together with God and separate from him, and thus can relate with him. We identify {{God}} as the one who wishes, and thus progressively with {{Everything}}, {{Anything}}, {{Something}} and {{Nothing}}. Respectively, we have him wish for nothing, something, anything and everything. This reflects the growth in our conception of God. We relate:

'''[[add zero |Operation +0]]''' {{Everything}} Everything is the anchor concept by which we can work with absolutes. Think about: EverythingWishesForNothing. ''Consider the role of truth''

'''[[add one |Operation +1]]''' {{Everything}} and {{Anything}} God ever goes beyond himself, yielding the {{Divisions}} of everything. The first three make for completeness, yet the operation continues. The division of everything is the relationship between everything and anything, the whole perspective and the partial perspective. Think about: EverythingWishesForSomething and {{Understanding}}. ''Consider the role of required concept''

'''[[add two |Operation +2]]''' {{Everything}} and {{Something}}, {{Anything}} and {{Something}}. God allows for an outlook different than his own. ''Understand, coming to understand, understood'' is extended and reinterpreted as ''Understanding, coming to understand, not understanding, not coming to understand''. The operation +2 says that structure channels activity, and activity evokes structure. This means that we have structure arise from nonstructure (digital), and activity arise from nonactivity (analogue). Now we have two outlooks, we can step in and step out. We have {{Representations}} (relating something and everything - a view on the whole) and {{Topologies}} (relating something and anything - a view to the part). Compare with Christopher Alexander's PrinciplesOfLife, try to consider them as relating anything and something. Think about: EverythingWishesForAnything and [[self-understanding]]. ''Consider the role of same and different''

'''[[add three |Operation +3]]''' {{Something}} and {{Nothing}}, {{Anything}} and {{Nothing}}, {{Everything}} and {{Nothing}}. Now we have the three-cycle and so can consider slack. The three {{Languages}} ({{Argumentation}}, {{Verbalization}}, {{Narration}}) arise as relationships with nothing (by something, anything and everything). How does factoring come into play? We then reintepret this all in terms of PrimaryStructures and injections. Identify evertyhing with nothing yields the InversionEffect. Think about: EverythingWishesForEverything and SharedUnderstanding and GoodUnderstanding. ''Consider the role of necessary, actual and possible''
2014 birželio 06 d., 12:11 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 324-357 eilutės:
'''Veiksmai'''

See also: {{Activity}}, {{Equations}}, {{Factors}}, {{Beginning}}, EternalLife, LevelsOfUnderstanding
----

The operations are what move us from one {{Division}} of everything to another. They are defined in terms of their impact on the {{Nullsome}}. They subsequently work cyclically, adding 1, 2, 3 or 0 perspectives:

* ''[AddOne +1]'' adds {{Perspective}} - one perspective - GodsView - yielding {{Structure}} and {{Understanding}}
* ''[AddTwo +2]'' adds ShiftInPerspective - two perspectives - first humansView, then GodsView of that - yielding {{Activity}} and {{Self-understanding}}
* ''[AddThree +3]'' adds {{Slack}} - three perspectives - first GodView, then humansView of that, then GodsView of that - yielding {{Interplay}}, RecurringActivity and SharedUnderstanding
* ''[AddNone +0]'' adds no perspectives - (adding four perspectives is perhaps equivalent to adding no perspectives) - yielding RecurringStructure and GoodUnderstanding

http://www.ms.lt/en/andrius/diagrams/operations.jpg

The operations acts on divisions, yielding {{Equations}}. The operation acts on the {{Beginning}}, the original wholeness of the division. It places this wholeness within the structure of a mapping X-&gt;Y where the wholeness is identified with one of the three parts of the mapping: X, Y or -&gt;. It helps to think of the wholeness as the {{Nullsome}}, but generally, it might be a perspective in the {{Onesome}} or any {{Division}}.
* For +1, the wholeness is the perspective in the {{Division}} that is the unity of all the others. It is the X. It is the original unity X that is interpreted as a perspective equal to the others and, through such interpretation -&gt;, opens up a new unity Y of that equality.
* For +2, this same wholeness is understood as -&gt;, a shift in activity. It is the structure evoked by the arisal of activity, that activity - equal interpretation - which gave rise to that structure, that new unity. This is a move from X = equal interpretation of the same (whence there is no activity, nothing to interpret!) to Y = equal interpretation of the different (whence there is activity).
* For +3, this same wholeness is understood as Y. What does that mean? It should be what is understood, what is common to understands and understanding.

Older idea: For +2, the wholeness is associated with the final shift in perspective (that leads to the comprehensive perspective). This final shift is reinterpreted as a perspective (the {{End}}) that is defined with regard to an external ground (the {{Beginning}}). For +3, the wholeness should be given by what these two share.

An operation (and its {{Activity}}) is characterized by the number of tracks along which it goes around the {{Threesome}}. For example, ''going beyond oneself'' goes around once. ''Engaging'' goes around twice - the quality goes around - and so does that which has the quality.

Each operation is EternalLife - return to the {{Beginning}} - but through a given number of steps:
* ''[AddOne +1]'' goes ever to the {{Beginning}}
* ''[AddTwo +2]'' goes to the {{End}} and then to the {{Beginning}}
* ''[AddThree +3]'' goes to the {{End}}, the {{Middle}} and the {{Beginning}}
* ''[AddNull +0]'' makes for the {{Beginning}}

I that the operations express {{God}}'s relationships:
* the operation +1 expresses his relationship with himself
* the operation +2 expresses his relationship with the {{heart}}
* the operation +3 expresses his relationship within the HolyTrinity
and in each case this is based on GoingBeyondOneself
2014 birželio 06 d., 11:59 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 227-323 eilutės iš
Sarunas Raudys http://www.science.mii.lt/mii/raudys/
į:
Sarunas Raudys http://www.science.mii.lt/mii/raudys/

'''0+1=1'''

God goes beyond himself, out of the unbounded and into the bounded, thus generating {{Everything}}.

Everything has no bounds, and yet serves as its own bounds, whereas God is unbounded, and ever goes beyond his own bounds.

'''1+1=2'''

----

{{God}} is of himself. What is there for God do?

God may be, or not be, that is all the same to him, and presents no challenge. I imagine for God only one challenge. Yes, God may be, but is he necessarily? In other words, if God were not, would he still be?

The answer is presumably that God would still be. God is absolutely necessary. But the challenge is quite huge. It involves God creating a world that is least favorable to him. And then demonstrating what happens. There is a lot to do!

This is just as in a mathematical proof by contradiction. We suppose that X does not exist, and then show, as a consequence, that X does exist. On the other hand, if X exists, then we also have that X exists. So, in any case, X exists.

In this way, there arise two tracks, working in parallel. There is one track where it is assumed that God exists. We may think of this as defining the spiritual world. There is another track where it is supposed that God does not exist, but then God may appear even so. We may think of this as describing our physical world. Our physical world is designed, if at all, as a place where the Creator is not at the forefront, but rather has made room for everything else. Just like a master artist, his own presence in his work is not given, not obvious. Yet, more and more, he will be seen in his work, and engaged through it, until he is manifest and tangible in his existence.

So, first he goes beyond himself - opposites coexist. Then it becomes clear that he was always - all is the same.

God goes beyond himself. He ventures from his existence into his nonexistence. He is unbounded, and so he ventures into the bounded. This is to say, he enters structure. God is spirit, and good is spirit in structure. But, more generally, beyond God, and within structure, is the other. The other may or may not be good. The other may or may not be spirit.

Many people ponder, how can there be God, if there is so much bad? But God wants all the good. He therefore wants the good that is of itself, but also he wants all the good that comes with the bad. He wants all of it. This is to say, with anything bad that ever happens, there is always at least the slightest bit of good that it comes with, which is why I imagine God allows for it.

Will God arise in the physical world, in the world of structure? This is only if the other realizes that there is more than just structure, there is more than just good, there is more than just everything. The other must return the world to God by recognizing that God is from beyond the world, beyond good, beyond everything.

Activity is one's relationship with oneself. One's self is one's empathy for others. God goes beyond himself to others, and has empathy for them.

----

God is alone.
So God takes up the question, "Am I necessary?"
There is the question and the answer, and there are four considerations:
God necessarily IS.
God necessarily IS NOT.
It is NOT the case that God necessarily is.
It is NOT the case that God necessarily is not.
They occur in parallel. Together with the question and the answer, they
are the six representations of life. So that Life is the matter of Is
God necessary?
Consider the coherence of this question. This depends on the Unity of
the six representations. Do they have a unity?

The human is the bystander who is given this to live, experience and
ponder. We likewise take up the question, "Am I necessary?", alongside
God, by sharing the perspective of everything.


----

RaimundasVaitkevicius: Is God mortal?

If God is almighty than He could create such a world that could exist without Him. Then He could destroy Himself (because He is almighty). If yes, how can we be sure that He hadn't done this?

What's wrong in this reasoning?

{{Andrius}}: I think there is nothing wrong with this reasoning. I think it is in fact the truth.

This is the natural challenge for an almighty God. Not merely to be,
but to be necessarily. This means that God would exist even if he
were not to exist.

I think the physical world is like this. It appears like an arena
that was created without a God. But I imagine that ultimately God
emerges from this. It is like a chess game where the total victory
becomes more and more certain as the many variations report their
outcomes.

God is prior to logic. He can pursue multiple lines simultaneously.
So we also imagine there is a spiritual world where God always is.
But the interesting developments I think are in the physical world.

God is closely related to everything. I think all things are true of
everything. It is alive. It is dead. It is mortal. It is immortal.
There is no internal structure to constrain it. I think that with
God there are things that we can say are true and not, for God is not
exactly everything, but the unity of the representations of
everything, which can be taken as the coherence of everything. In
this sense, I think the ultimate truth of this coherence is that God
is alive.

----

See also the story ''Puss in Boots'' where the cat tricks the dragon to turn into a mouse because it can.

'''1+3=4'''

recurring is the activity of something. It is defined by the equation '''1+3=4'''. Here the whole is identified with a level that gives its separation from (and relationship with) a groundless perspective (and thereby gives a scope, a projection). That groundless perspective may be thought of as a godlet, a human that has found itself within the structure, but without any grounds. For this groundless perspective, the whole may be located at various levels (projections). The whole is originally the grounded situation (why) which is separated from a groundless perspective by everything. Another is the grounded perspective (how) (that looks onto the grounded situation) and is separated from a groundless perspective by anything. Another (what) is given by a groundless situation (which recurs!) which the grounded perspective may look upon (in coincidence with the grounded situation), and that situation is separated from a groundless perspective by something, that is, by what that perspective sees in that situation. A final perspective (whether) is given by the groundless perspective itself (the recurrence) which is separated from itself by nothing. This is the basis for redundancy and slack.

'''1+2=3'''

engaging is the activity of anything. It is defined by the equation 1+2=3?. Here, one perspective is given by understanding the original wholeness (thus taking a stand). Then another perspective comes from considering the whole as the ability to take up a new perspective, immerse oneself in it, identify with it (a specific perspective)(thus engaging!)(and following through). And a third perspective comes from accepting completely that new perspective (as a scope), but now disengaging from it, reflecting on it (as a general situation which others might take up), and again extending the meaning of that whole. In general, this adds two perspectives (upon the wholeness) alongside the existing ones in a division of everything. In this way, the original wholeness is engaged. This is the basis for activity, identification with situations for perspectives.
2014 birželio 06 d., 11:10 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 54-227 eilutės iš
''The four living creatures said,'' Amen! ''The elders fell down and worshiped.''
į:
''The four living creatures said,'' Amen! ''The elders fell down and worshiped.''

===From a letter that I wrote to ChristopherLangan===

Dear Chris,

I'm finding your thinking very relevant to my own life work. I've
started going through your introduction
http://www.megafoundation.org/CTMU/Articles/IntroCTMU.htm
which I'm finding to be a good place to start.

When I was a child, I set out on a quest to "know everything and apply
that usefully". As I entered college, I realized that what little I
knew about quantum physics was that "reality fades away". So I looked
instead in the places where the knowledge might be most easily placed
within my reach, and also that people most avoid looking, which is
wisdom of human life.

I looked for absolutes and came across "divisions of everything". These
can be observed as perspectives that a conversation might break down
into. I observed that if we divide everything into two perspectives,
then one will be "opposites coexist" (as in free will) and the other
"all things are the same" (as with fate).
http://www.openleader.com/index.php/GlossaryOfStructure/Twosome
We may divide everything into three perspectives: "take a stand, follow
through, and reflect":
http://www.openleader.com/index.php/GlossaryOfStructure/Threesome
Or into four perspectives: "why, how, what, whether".
http://www.openleader.com/index.php/GlossaryOfStructure/Foursome

I noticed that "everything" served as an absolute anchor, and that it had four properties:
* no external context (if you put it in a box, it includes the box)
* no internal structure (hence nothing for meaning to cling to, so that all statements are trivially true, as in "everything is hot, cold, etc.")
* the simplest algorithm (accepts all things)
* a required concept (we all have it, and there is no analogue in the physical world, so we could not have learned it).So this is very much like your SetOfAllSets. One difference is that I also identify this with the state of contradiction in which all things are true.

I tried to imagine what it's like for a God who is all alone,
self-contained. The only thing that I can imagine for such a God to do
is to divide himself into perspectives. For example, he can create one
perspective ("everything") by going beyond himself, out of the unbounded
and into the (self-)bounded. For such a God, "exist" and "not exist"
mean the same thing at this point. What's interesting for such a God is
whether he necessarily exists? which is to say, exists even when he
doesn't exist? So this makes for two perspectives (as in a proof by
contradiction): one where God exists, hence he exists (as assumed in the
spiritual world), and another where God does not exist, yet ultimately
does exist (which describes the situation of the physical world). Yet
are these two Gods the same? Well, there is one God who "understands"
(the Father), and another "who figures it out" (the Son), so what makes
them the same is the God who is "understood" (the Spirit) which they
both share. So this yields the threesome, as God thinks it. It is a
self-standing structure (God's "self"); but what if something found
itself in that structure; what would that mean? This gives rise to a
"godlet" (like us) which is separated from that self by nothing, whereas
the others were separated from that self by everything, anything, or
something. This yields the foursome, and this operation +1 (adding one
perspective) gives rise to more divisions of everything:
http://www.openleader.com/index.php/GlossaryOfStructure/AddOne
(Note: this is quite the story of Genesis if we think of divisions as
events or "days"). Finally, we come to the eightsome, which is the
sevensome (the logical square: all are good, all are bad, not all are
bad, not all are good, all are good and not all are bad, all are bad and
not all are good, not all are bad and not all are good):
http://www.openleader.com/index.php/GlossaryOfStructure/Sevensome
but adding an eighth perspective "all are good and all are bad" which
means that the system is empty, and so it all collapses into the
nullsome. I think this operation +1 is for the "self-defining" that you
write about.

We don't actually conceive these divisions directly, but instead, we
approach them by means of representations (for example, the twosome has
four:)
* free will and fate
* outside and inside
* theory and practice
* same and different
The fivesome has two representations: time and space. There are six
representations in all by which we look on the whole: observer,
observed, and access (through an observational plane) to nothing,
something, anything, everything. There are also twelve topologies,
which are the backdrops for the imagination, what Kant would call
categories. They allow us to isolate a part of a division. They are
generated by mind games, such as: "search for constancy; either you find
*one* example of it, or it is *all* constantly unconstant, and in order
to search, you needed to assume that what you choose to inspect and what
you have inspected are one and the same, so it is *multiply* constant".

I'm currently working on deriving the representations and the
topologies in terms of an operation +2:
http://www.openleader.com/index.php/GlossaryOfStructure/AddTwo
and I've benefited a lot from Christopher Alexander's observations that
"(recurring) activity evokes structure, and structure channels
activity". I think the operation +2 is for what you call
"self-inclusion" and I will benefit from understanding your ideas.

Finally, I think there is an operation +3 which is the shift in mental
state that we call "consciousness". For example, the twosome is what is
needed for the issue of "existence" (we need to be able to ask the
question, Does the chair exist? (opposites coexist), but also be able to
settle it with an answer (if it does, it does; if it doesn't, it
doesn't; but it's settled). When we are "conscious" of this issue, the
our state of mind is given by three additional perspectives, which is to
say, the fivesome (for decisionmaking - space or time). I think this
particular equation 2 +3 = 5 is what Kant intended by his Transcendental
Deduction. And it's cyclic, so that 7 +3 = 2. I will be working on the
details of this operation. I think that it should relate to your
state-transition syntax, and presumably, the three elements for
resolving the set-of-all-sets paradox. I expect that this operation +3
will generated three dynamic "languages" (argumentation - how do things
come to matter? verbalization - how do things come to mean? narration -
how do things happen?) and I have good empirical bases to work with.
Underlying the languages is an "inversion effect" (like 1/1-x) whereby,
in order to imagine "a God who loves us more than we love ourselves", we
need to turn everything around, so that God is the smallest thing
(deeper than our hearts can reach) and the unknown is the largest thing
which engulfs us. (Your ideas make me consider that such a God may then
find himself needing to identify with us so as to undo the inversion and
not get stuck; all this to affirm that indeed the knowledge of
everything may be dispersed everywhere as you say).

That's an introduction of why I'm very happy to learn of your thinking
and your results. I certainly know that they are useful to me. I also
know they are for real, not invented, have a warmth towards God and
humans and a care for truth.

I will be sorting through your introduction, working on it at my
workspace, see Christopher Langan on:
http://www.openleader.com/index.php/GlossaryOfStructure/MeaningfulConcepts
and I will try to decode and interpret the various terms in your
introduction. I will also be working at my lab's working group
http://groups.yahoo.com/group/livingbytruth/
where I will share my letter.

I have found myself alone as I think you have in pursuing such thoughts. Yet many along the way have helped by allowing me to think out loud.
In 1997, I moved to Lithuania and then founded Minciu Sodas,
http://www.ms.lt, an open laboratory serving and organizing independent
thinkers around the world, primarily through the Internet. I have found
that as independent thinkers we have a shared value of "caring about
thinking". We find ourselves everywhere on the periphery because the
people who are quick to agree end up in the center. So we each develop
our own private languages. And yet we are able to agree with each other
because our existential situation is the same. We are able to be
absolutely inclusive by filtering in all those interested who are able
to demonstrate that they can openly "work for free" on their own
projects so that all might share their work-in-progress. We currently
have 100 active and 1,000 supportive participants. We're working
especially on global villages, tools for thinking, open economy,
leadership development, loving God, social networking, global inclusion
and more.

All of my work is in the Public Domain and my philosophical work is
completely free-of-charge for people to use according to their best
judgement. I do alert you, though, to our lab's services:
http://www.openleader.com/index.php/MinciuSodas/Services
http://www.openleader.com/index.php/MinciuSodas/Clients
which might be helpful for you or the Mega Foundation. For example, I
and my lab could help popularize your work, provide support services to
the severely gifted, or explore business opportunities for your think-tank.

More about how my thinking unfolded:
http://www.openleader.com/index.php/GlossaryOfStructure/Andrius
my current research interests (pulling together all the structures that
I'm aware of):
http://www.openleader.com/index.php/GlossaryOfStructure/Overview
http://www.openleader.com/index.php/GlossaryOfStructure/Omniscope
and me:
http://www.openleader.com/index.php/Profiles/AndriusKulikauskas
The latest news from our lab is at: http://www.ms.lt and more about our
lab: http://www.openleader.com/index.php/MinciuSodas/MinciuSodas

A few participants I think you'd want to know about:
Anthony Judge http://www.laetusinpraesens.org http://www.uia.org
Joseph Goguen http://www.cs.ucsd.edu/goguen/
Sarunas Raudys http://www.science.mii.lt/mii/raudys/
2014 gegužės 19 d., 15:44 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 1-54 eilutės iš
Attach:operations.jpg
į:
Attach:operations.jpg

See also: {{Operations}}, {{Equations}}, SharedUnderstanding, {{heart}}, ConstructiveHypotheses
----

There are 24 equations that result from the 3 {{Operations}} ([AddOne +1], [AddTwo +2], [AddThree +3]) acting on the eight {{Divisions}} of {{Everything}}.

[AddOne +1] adds a new end [NullAddOne 0+1=1], [OneAddOne 1+1=2], [TwoAddOne 2+1=3], [ThreeAddOne 3+1=4], [FourAddOne 4+1=5], [FiveAddOne 5+1=6], [SixAddOne 6+1=7], [SevenAddOne 7+1=0].

[AddTwo +2] looks back at oneself (by way of the end) [NullAddTwo 0+2=2], [OneAddTwo 1+2=3], [TwoAddTwo 2+2=4], [ThreeAddTwo 3+2=5], [FourAddTwo 4+2=6], [FiveAddTwo 5+2=7], [SixAddTwo 6+2=0], [SevenAddTwo 7+2=1].

[AddThree +3] introduces the 8 cycle of divisions, it is a cyclic operation [NullAddThree 0+3=3], [OneAddThree 1+3=4], [TwoAddThree 2+3=5], [ThreeAddThree 3+3=6], [FourAddThree 4+3=7], [FiveAddThree 5+3=0], [SixAddThree 6+3=1], [SevenAddThree 7+3=2].

These are perhaps fundamental to SharedUnderstanding. They may be the entities that are factored 2 x 3 x 4. The factoring may have us think of them in pieces. Each piece is a mapping from the onesome (as a whole) to the onesome (as a perspective). Perhaps the ambiguities are as follows:

* We have a twofold ambiguity (and {{Topologies}}) if we presume there is a direction, but we don't know which it is, either {{Forwards}} or {{Backwards}}, from which we are interpreting the operation (either from the initial division ({{Beginning}}) reaching out, or from the final division ({{End}}) going back to the roots). This ambiguity is given by the equation [OneAddOne 1+1=2]. This is the outlook of the end, looking backwards in terms of two representations of the division to which it is returning, namely, beginning and end. This is the ambiguity between God and human when it is not clear who is the originator for a shift in perspective - God or human?
* We have a threefold ambiguity (and {{Divisions}}) if we presume there is an operation, a relationship between {{Beginning}} and {{End}}, but we don't know what it is, either [AddOne +1], [AddTwo +2] or [AddThree +3]. This ambiguity is given by the equation [OneAddTwo 1+2=3]. This is the outlook of the relationship between beginning and end.
* We have a fourfold ambiguity (and {{Representations}}) if we presume that each division has its own state, but we don't know what it is, yielding: (beginning or end) to (beginning or end). These are four LevelsOfUnderstanding. This ambiguity is given by the equation [OneAddThree 1+3=4]. This is the outlook of the beginning, looking forwards in terms of four representations of the division which it is reaching out from, constructively presuming that relationship.

I think that these presumptions are the ConstructiveHypotheses. The {{Factoring}} then makes sense as a split of determiniteness and ambiguity as part of such a presumption and the engagement of an other. I should also think of them in terms of the {{heart}} and the inversion effect.

Apparently, we should attribute the forwards direction when operations act on divisions with four representations: {{Nullsome}}, {{Onesome}}, {{Twosome}}, {{Threesome}}. And we should attribute the backwards direction when operations act on divisions with two representations: {{Foursome}}, {{Fivesome}}, {{Sixsome}}, {{Sevensome}}. And these presumably also list out the levels of understanding. But I should look into this when I know more.

----

2005.02.23 ''{{A}}: Kaip lygt&amp;#303; (padalinim&amp;#371;) suprasti kaip sandaug&amp;#261; dvejyb&amp;#279;s, trejyb&amp;#279;s ir ketveryb&amp;#279;s? {{D}}: Tu suprask širdies vaidmen&amp;#303;, kaip ji bando surasti mane, ir kaip jai tai dalinai pavyksta. {{A}}: Tai susij&amp;#281; su vaisingom prielaidom. {{D}}: Taip, pamatysi.''

----

Perhaps related...

[http://www.ebible.org/bible/web/Rev.htm Revelations 4, 5]

''After these things I looked and saw a door opened in heaven, and the first voice that I heard, like a trumpet speaking with me, was one saying,'' Come up here, and I will show you the things which must happen after this.

''Immediately I was in the Spirit. Behold, there was a throne set in heaven, and one sitting on the throne that looked like a jasper stone and a sardius. There was a rainbow around the throne, like an emerald to look at. Around the throne were twenty-four thrones. On the thrones were twenty-four elders sitting, dressed in white garments, with crowns of gold on their heads. Out of the throne proceed lightnings, sounds, and thunders. There were seven lamps of fire burning before his throne, which are the seven Spirits of God. Before the throne was something like a sea of glass, similar to crystal. In the midst of the throne, and around the throne were four living creatures full of eyes before and behind. The first creature was like a lion, and the second creature like a calf, and the third creature had a face like a man, and the fourth was like a flying eagle. The four living creatures, each one of them having six wings, are full of eyes around and within. They have no rest day and night, saying,'' Holy, holy, holy is the Lord God, the Almighty, who was and who is and who is to come!

''When the living creatures give glory, honor, and thanks to him who sits on the throne, to him who lives forever and ever, the twenty-four elders fall down before him who sits on the throne, and worship him who lives forever and ever, and throw their crowns before the throne, saying,'' Worthy are you, our Lord and God, the Holy One, to receive the glory, the honor, and the power, for you created all things, and because of your desire they existed, and were created!

''I saw, in the right hand of him who sat on the throne, a book written inside and outside, sealed shut with seven seals. I saw a mighty angel proclaiming with a loud voice,'' Who is worthy to open the book, and to break its seals? ''No one in heaven above, or on the earth, or under the earth, was able to open the book, or to look in it. And I wept much, because no one was found worthy to open the book, or to look in it. One of the elders said to me,'' Don’t weep. Behold, the Lion who is of the tribe of Judah, the Root of David, has overcome; he who opens the book and its seven seals. ''I saw in the midst of the throne and of the four living creatures, and in the midst of the elders, a Lamb standing, as though it had been slain, having seven horns, and seven eyes, which are the seven Spirits of God, sent out into all the earth. Then he came, and he took it out of the right hand of him who sat on the throne. Now when he had taken the book, the four living creatures and the twenty-four elders fell down before the Lamb, each one having a harp, and golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints. They sang a new song, saying,''

You are worthy to take the book,
and to open its seals:
for you were killed,
and bought us for God with your blood,
out of every tribe, language, people, and nation,
and made us kings and priests to our God,
and we will reign on earth.

''I saw, and I heard something like a voice of many angels around the throne, the living creatures, and the elders; and the number of them was ten thousands of ten thousands, and thousands of thousands; saying with a loud voice,'' Worthy is the Lamb who has been killed to receive the power, wealth, wisdom, strength, honor, glory, and blessing!

''I heard every created thing which is in heaven, on the earth, under the earth, on the sea, and everything in them, saying,'' To him who sits on the throne, and to the Lamb be the blessing, the honor, the glory, and the dominion, forever and ever! Amen!

''The four living creatures said,'' Amen! ''The elders fell down and worshiped.''
2013 gruodžio 28 d., 21:36 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 1-131 eilutės iš
Žr. [[Aprašas]], [[Užduotys]], [[Sumanymai]], [[DievoProtas20120401]], [[Lietuvių spauda]], [[Švietimas Čikagoje]]

* http://www.selflearners.net/Business/NextSteps

----------

[+++Sumanymai Ateičiai+++]

* Noriu kurti savišvietos drobes, sulaukti rėmėjų
* Noriu bendrauti su žmonėmis lauke, paišyti jų išgyvenimus

[+Kalendorius+]

* [[http://chicago.metromix.com/events | Chicago Metromix renginiai]]
* [[http://chicago.metromix.com/stories/106-chicago-festival-guide | Čikagos festivalių sąrašas]]
* [[http://unscene.com/navigator/events/2/all/all/1/10 | Unscene renginiai]]

* Gegužės 9 d.: International Arts Group, Mariana, 4161 N Damen ?
* Gegužės 12 d., šeštadienį, 10-4, Collect-o-Rama, nemokoma, Pulaski Park Fieldhouse, 1419 West Blackhawk Street, tarp Division ir North, 1400 N
* '''Gegužės 16 d., trečiadienį, 9:30, prisistatymas maisto šalpai''' ... prieš tai išsiaiškinti, kas atsitiko, kodėl kviečia į Cottage Grove
* '''Gegužės 17 d., ketvirtadienį, 1:00-3:00 mano paraiškos aptarimas'''
* Gegužės 18-20 d., Comics
* Gegužės mėnuo: Awesome Foundation
* Collect-o-rama

[+Pažintys+]
* Dara Epison, U of C, program coordinator for university and community arts collaborations, Artistic interventions at Prairie and 55th.
* Gray Center for Art and Inquiry, David Levin, Director; dlevin AT uchicago.edu, Leslie Buxban Danzing, program curator; - rašyti paraišką
* Faheem Majeed, former director, SSCAC
* Scott Alexander, CTU, Associate Professor of Islam, Director, Catholic-Muslim Studies Program scalexan AT ctu .edu
* Intuit - submissions AT art.org siusti 2-3 paveikslus ir menininko biografija
* Dan Bassill, mentoring-tutoring
* Taylor Castle, Studio 101 vadovas, fotografas taylor AT http://www.taylorcastle.com
* Cultural Center - Cynthia Quick cynthia.quick ir Fabiola Ramirez fabi.ramirez AT explorechicago.org
* CTU: Eileen Crowley, Liturgy, Communications
* CTU: Antonio Sison asison AT ctu.edu, Theology, Film, World Cinema
* Chicago Theological Seminary, Bo-Myung Seo, Associate Professor of Theology and Cultural Criticism, bseo AT ctschicago.org
* U of C meno centras - Jessica Stockhodder, chair, skulptore; Geof Oppenheimer, civic values
* Experimental Station (773) 241-6044
* Hyde Park Art Center, Allison Quinn, Director of Exhibitions, aquinn AT hydeparkart.org
* Muzikantai: Ben Lamar (AACM), Douglas R Ewart (AACM), bambooewart AT aol

Mąstau kur rengti kitas parodas. Ieškoti ryšio su kitais tikėjimais:
* [[http://www.firstuchicago.org | Unitarian Universalist church]]
* [[http://www.hpkifc.org/ | The Hyde Park and Kenwood Interfaith Council]]
* [[http://www.theinterfaithunion.org | The Interfaith Union]]
* [[http://www.ifyc.org | Interfaith Youth Core]]
* Elaine Moragne, jos atrium


* Jaunimo centre, kuruoja Laima Apanavičienė
* Užupio Galeroje, kuruoja Dina Čiuladė
* [[http://www.yollocalli.org | Yollocalli]], kuruoja Whitney Ross
* [[http://africanfestivalchicago.com/pavillions/fine-arts-pavilion/ | African Festival of the Arts]]
* Intuit
* Pilsen galerijoje, kuri man patinka
* bažnyčiose
* festivaliuose
* seminarijose
* galerijose
* Pispala
* [[http://www.firsttrinitychicago.org | First Trinity Lutheran Church]], pastor Tom Gaulke

-------------------

[+Vaidyba+]

[[http://possibilityplayhouse.com/Home_Page.html | The Possibility Playhouse]]

[++Išreklamuoti++]

[+Čikagoje+]
* [[http://www.chicagotribune.com/about/chi-newspaperemail,0,3525235.htmlstory | Chicago Tribune]], Sun-Times - Darryl Halliday
* [[http://www.meetup.com/IFRAA-Chicago/members/21445041/ | Doug Lasch]], Chicago Interfaith Forum on Religion, Art and Architecture
* Bronzeville:
* Čikagos meno kritikai:
* Čikagos menininkai:
* http://chicagoartmagazine.com/2010/07/visual-art-links-2010/
* Intuit, Luma - Heaven and Hell
Parasiau
* [[http://classifieds.chicagoreader.com/chicago/southside-art-show-gods-mind-and-the-republic-of-uzhupis/ViewAd?oid=3776994 | Chicago Reader]]
* [[http://www.chicagoartistsresource.org/dance/node/40161 | Chicago Artists Resource]]
* @kellymreaves, kr AT http://www.gapersblock.com
* [[http://www.chicagodefender.com/articles.sec-34-1-our-culture.html | Defender]], I wrote to Earl Calloway
* http://www.thisiscolossal.com/contact/ nusiųsti darbų submissions@
* [[http://chicagoartmagazine.com/about/ | Chicago Art Map]]
* [[http://alphaomegaarts.blogspot.com/p/about-us.html | Alpha Omega Arts]], Luther Goins in Chicago
* Imagine Englewood
* Windy Citizen
* http://timeoutchicago.com/arts-culture

* [[http://www.explorechicago.org/city/en/supporting_narrative/events___special_events/special_events/mose/chicago_neighborhood.html | Festivaliai]]

[+Paramos šaltiniai+]

* [[http://www.miraslist.com | Mira's List]]
* [[http://www.cityofchicago.org/city/en/depts/dca/provdrs/grants/svcs/svc1.html | Neighborhood Arts Program]], balandžio mėn. 18d. įteikti
* [[http://awesomechicago.org | Chicago Awesome Foundation]], kiekvieno mėnesio gale
* [[http://www.chicagoartistsresource.org/music/node/176/weblinks/chicago | Parama menams Čikagoje]]
* [[http://www.chicagoartistsresource.org/music/node/38060 | Community Arts Assistance Program]], iki sausio 30d.
* [[http://www.arts.illinois.gov/grants-programs/funding-programs/quickstart | QuickStart $1,000 mokyklose]]
* [[http://www.chicagoartistsresource.org/music/node/37592 | Seabury Foundation - Social and Cultural Opportunity]], birželio 15d., Imagine Englewood if...
* [[http://sites.target.com/site/en/company/page.jsp?contentId=WCMP04-031819 | Target - Art and Culture in School]], balandžio 30d., mokyklose
* [[http://www.chicagoartistsresource.org/music/node/5784 | Sara Lee Foundation - Diversity through highly visible Cultural Programs]]
* [[http://blackrockarts.blogspot.com/2011/11/apply-for-grant-from-black-rock-arts.html | Black Rock Art]], interaktyvus visuomeninis menas, gruodžio mėn. 1 d.

[+Englewood+]

* Englewood Portal
* [[http://timeoutchicago.com/arts-culture/14742201/can-englewood-be-saved | Asiaha Butler]], Media-N-Motion
* Mark Harris, Englewood Film Festival
* http://mrsenglewood.blogspot.com
* West Englewood library, Englewood library
* Derrick Rose
* Englewood Jazz Festival
* [[http://www.cpag.net/home/artistbios/barnes.html | Rahmann Barnes]]
* RAGE
* SafeStart
* Center for Nonviolence Prevention
* google "Englewood Nonprofits"


[+Plačiau+]

* Twitter

[+Menininkai, su kuriais reikėtų susipažinti+]

* Caravaggio, Kandinsky, Monet, Frank Stella [[http://www.columbia.edu/itc/architecture/ockman/pdfs/week2/stella.pdf | Working Space]], Alice Neel, Robert Rauschenberg, Hairy Who
* parašyti [[http://www.ski.org/CWTyler_lab/CWTyler/Art%20Investigations/C20th_Space/C20thSpace.html | The Concept of Space in Twentieth Century Art, Christopher W. Tyler and Amy Ione]]
* [[http://www.industryoftheordinary.com | Industry of the Ordinary]]
į:
Attach:operations.jpg
2012 gegužės 06 d., 08:07 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 15 eilutė:
* [[http://chicago.metromix.com/stories/106-chicago-festival-guide | Čikagos festivalių sąrašas]]
2012 gegužės 06 d., 08:05 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 14 eilutė:
* [[http://chicago.metromix.com/events | Chicago Metromix renginiai]]
2012 gegužės 06 d., 07:02 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 8-10 eilutės:

* Noriu kurti savišvietos drobes, sulaukti rėmėjų
* Noriu bendrauti su žmonėmis lauke, paišyti jų išgyvenimus
2012 gegužės 06 d., 05:47 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Žr. [[Aprašas]], [[Užduotys]], [[Sumanymai]], [[DievoProtas20120401]], [[Lietuvių spauda]]
į:
Žr. [[Aprašas]], [[Užduotys]], [[Sumanymai]], [[DievoProtas20120401]], [[Lietuvių spauda]], [[Švietimas Čikagoje]]
2012 gegužės 06 d., 05:17 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 2-3 eilutės:

* http://www.selflearners.net/Business/NextSteps
2012 gegužės 06 d., 05:13 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 1-7 eilutės iš
Žr. [[Aprašas]], [[Užduotys]], [[Sumanymai]], [[DievoProtas20120401]]į:
Žr. [[Aprašas]], [[Užduotys]], [[Sumanymai]], [[DievoProtas20120401]], [[Lietuvių spauda]]
Ištrintos 114-125 eilutės:

[+Tarp lietuvių+]

Pranešti:
* Bridges
* [[http://www.aidas.us/login.html?next_template=submit/event | Aidas]]?
* Tomas Venclova
Pranešiau:
* Draugas, Kultūrinį priedą redaguoja Reneta Šerelytė, rainbow.vilnius@gmail.com,
* Amerikos Lietuvis
* Algimantas Kezys, Jonas Mekas
* Bernardinai, Delfi
2012 gegužės 06 d., 05:09 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 3-5 eilutės iš
Mano paroda vyko [[http://www.southsidecommunityartcenter.com | South Side Community Art Center]]. Executive Director Heather Robinson, hrobinson AT

http://www.delfi.lt/news/daily/emigrants/cikagoje-bus-minima-uzupio-nepriklausomybes-diena.d?id=57366471
į:
2012 gegužės 06 d., 05:08 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 1-143 eilutės:
Žr. [[Aprašas]], [[Užduotys]], [[Sumanymai]], [[DievoProtas20120401]]

Mano paroda vyko [[http://www.southsidecommunityartcenter.com | South Side Community Art Center]]. Executive Director Heather Robinson, hrobinson AT

http://www.delfi.lt/news/daily/emigrants/cikagoje-bus-minima-uzupio-nepriklausomybes-diena.d?id=57366471
----------

[+++Sumanymai Ateičiai+++]

[+Kalendorius+]

* [[http://unscene.com/navigator/events/2/all/all/1/10 | Unscene renginiai]]

* Gegužės 9 d.: International Arts Group, Mariana, 4161 N Damen ?
* Gegužės 12 d., šeštadienį, 10-4, Collect-o-Rama, nemokoma, Pulaski Park Fieldhouse, 1419 West Blackhawk Street, tarp Division ir North, 1400 N
* '''Gegužės 16 d., trečiadienį, 9:30, prisistatymas maisto šalpai''' ... prieš tai išsiaiškinti, kas atsitiko, kodėl kviečia į Cottage Grove
* '''Gegužės 17 d., ketvirtadienį, 1:00-3:00 mano paraiškos aptarimas'''
* Gegužės 18-20 d., Comics
* Gegužės mėnuo: Awesome Foundation
* Collect-o-rama

[+Pažintys+]
* Dara Epison, U of C, program coordinator for university and community arts collaborations, Artistic interventions at Prairie and 55th.
* Gray Center for Art and Inquiry, David Levin, Director; dlevin AT uchicago.edu, Leslie Buxban Danzing, program curator; - rašyti paraišką
* Faheem Majeed, former director, SSCAC
* Scott Alexander, CTU, Associate Professor of Islam, Director, Catholic-Muslim Studies Program scalexan AT ctu .edu
* Intuit - submissions AT art.org siusti 2-3 paveikslus ir menininko biografija
* Dan Bassill, mentoring-tutoring
* Taylor Castle, Studio 101 vadovas, fotografas taylor AT http://www.taylorcastle.com
* Cultural Center - Cynthia Quick cynthia.quick ir Fabiola Ramirez fabi.ramirez AT explorechicago.org
* CTU: Eileen Crowley, Liturgy, Communications
* CTU: Antonio Sison asison AT ctu.edu, Theology, Film, World Cinema
* Chicago Theological Seminary, Bo-Myung Seo, Associate Professor of Theology and Cultural Criticism, bseo AT ctschicago.org
* U of C meno centras - Jessica Stockhodder, chair, skulptore; Geof Oppenheimer, civic values
* Experimental Station (773) 241-6044
* Hyde Park Art Center, Allison Quinn, Director of Exhibitions, aquinn AT hydeparkart.org
* Muzikantai: Ben Lamar (AACM), Douglas R Ewart (AACM), bambooewart AT aol

Mąstau kur rengti kitas parodas. Ieškoti ryšio su kitais tikėjimais:
* [[http://www.firstuchicago.org | Unitarian Universalist church]]
* [[http://www.hpkifc.org/ | The Hyde Park and Kenwood Interfaith Council]]
* [[http://www.theinterfaithunion.org | The Interfaith Union]]
* [[http://www.ifyc.org | Interfaith Youth Core]]
* Elaine Moragne, jos atrium


* Jaunimo centre, kuruoja Laima Apanavičienė
* Užupio Galeroje, kuruoja Dina Čiuladė
* [[http://www.yollocalli.org | Yollocalli]], kuruoja Whitney Ross
* [[http://africanfestivalchicago.com/pavillions/fine-arts-pavilion/ | African Festival of the Arts]]
* Intuit
* Pilsen galerijoje, kuri man patinka
* bažnyčiose
* festivaliuose
* seminarijose
* galerijose
* Pispala
* [[http://www.firsttrinitychicago.org | First Trinity Lutheran Church]], pastor Tom Gaulke

-------------------

[+Vaidyba+]

[[http://possibilityplayhouse.com/Home_Page.html | The Possibility Playhouse]]

[++Išreklamuoti++]

[+Čikagoje+]
* [[http://www.chicagotribune.com/about/chi-newspaperemail,0,3525235.htmlstory | Chicago Tribune]], Sun-Times - Darryl Halliday
* [[http://www.meetup.com/IFRAA-Chicago/members/21445041/ | Doug Lasch]], Chicago Interfaith Forum on Religion, Art and Architecture
* Bronzeville:
* Čikagos meno kritikai:
* Čikagos menininkai:
* http://chicagoartmagazine.com/2010/07/visual-art-links-2010/
* Intuit, Luma - Heaven and Hell
Parasiau
* [[http://classifieds.chicagoreader.com/chicago/southside-art-show-gods-mind-and-the-republic-of-uzhupis/ViewAd?oid=3776994 | Chicago Reader]]
* [[http://www.chicagoartistsresource.org/dance/node/40161 | Chicago Artists Resource]]
* @kellymreaves, kr AT http://www.gapersblock.com
* [[http://www.chicagodefender.com/articles.sec-34-1-our-culture.html | Defender]], I wrote to Earl Calloway
* http://www.thisiscolossal.com/contact/ nusiųsti darbų submissions@
* [[http://chicagoartmagazine.com/about/ | Chicago Art Map]]
* [[http://alphaomegaarts.blogspot.com/p/about-us.html | Alpha Omega Arts]], Luther Goins in Chicago
* Imagine Englewood
* Windy Citizen
* http://timeoutchicago.com/arts-culture

* [[http://www.explorechicago.org/city/en/supporting_narrative/events___special_events/special_events/mose/chicago_neighborhood.html | Festivaliai]]

[+Paramos šaltiniai+]

* [[http://www.miraslist.com | Mira's List]]
* [[http://www.cityofchicago.org/city/en/depts/dca/provdrs/grants/svcs/svc1.html | Neighborhood Arts Program]], balandžio mėn. 18d. įteikti
* [[http://awesomechicago.org | Chicago Awesome Foundation]], kiekvieno mėnesio gale
* [[http://www.chicagoartistsresource.org/music/node/176/weblinks/chicago | Parama menams Čikagoje]]
* [[http://www.chicagoartistsresource.org/music/node/38060 | Community Arts Assistance Program]], iki sausio 30d.
* [[http://www.arts.illinois.gov/grants-programs/funding-programs/quickstart | QuickStart $1,000 mokyklose]]
* [[http://www.chicagoartistsresource.org/music/node/37592 | Seabury Foundation - Social and Cultural Opportunity]], birželio 15d., Imagine Englewood if...
* [[http://sites.target.com/site/en/company/page.jsp?contentId=WCMP04-031819 | Target - Art and Culture in School]], balandžio 30d., mokyklose
* [[http://www.chicagoartistsresource.org/music/node/5784 | Sara Lee Foundation - Diversity through highly visible Cultural Programs]]
* [[http://blackrockarts.blogspot.com/2011/11/apply-for-grant-from-black-rock-arts.html | Black Rock Art]], interaktyvus visuomeninis menas, gruodžio mėn. 1 d.

[+Englewood+]

* Englewood Portal
* [[http://timeoutchicago.com/arts-culture/14742201/can-englewood-be-saved | Asiaha Butler]], Media-N-Motion
* Mark Harris, Englewood Film Festival
* http://mrsenglewood.blogspot.com
* West Englewood library, Englewood library
* Derrick Rose
* Englewood Jazz Festival
* [[http://www.cpag.net/home/artistbios/barnes.html | Rahmann Barnes]]
* RAGE
* SafeStart
* Center for Nonviolence Prevention
* google "Englewood Nonprofits"


[+Tarp lietuvių+]

Pranešti:
* Bridges
* [[http://www.aidas.us/login.html?next_template=submit/event | Aidas]]?
* Tomas Venclova
Pranešiau:
* Draugas, Kultūrinį priedą redaguoja Reneta Šerelytė, rainbow.vilnius@gmail.com,
* Amerikos Lietuvis
* Algimantas Kezys, Jonas Mekas
* Bernardinai, Delfi

[+Plačiau+]

* Twitter

[+Menininkai, su kuriais reikėtų susipažinti+]

* Caravaggio, Kandinsky, Monet, Frank Stella [[http://www.columbia.edu/itc/architecture/ockman/pdfs/week2/stella.pdf | Working Space]], Alice Neel, Robert Rauschenberg, Hairy Who
* parašyti [[http://www.ski.org/CWTyler_lab/CWTyler/Art%20Investigations/C20th_Space/C20thSpace.html | The Concept of Space in Twentieth Century Art, Christopher W. Tyler and Amy Ione]]
* [[http://www.industryoftheordinary.com | Industry of the Ordinary]]

Veiksmai


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2022 sausio 19 d., 20:28