我的调查

调查

神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Surašyti ir tirti savo asmeninę patirtį.

Kaip išsiaiškinimais bendraujame su Dievu?

Kaip žinojimo rūmai suveda Dievo šokį ir pasirinkimų malūną?

Noriu suprasti kiekvieną išsiaiškinimą:

 • Kaip jisai susijęs su tikėjimu? su pašnekovu? su Dievu? su meile? ir toliau:
 • Kas jame įdomu?
 • Kaip klausimas kelia įtampą?
 • Kaip atsakymas įtampą nuslopina?
 • Kurią sandarą prileidžiame?
 • Kaip sandarą suvokiame bendriau, savimi ir kitu?
 • Kaip sandarą savimi papildome?
 • Kaip nauja sandara išreiškia Dievą jo požiūriu?
 • Kaip naujai iškyla įtampa?

Bendrai suprasti apie išsiaiškinimus:

 • Kaip vyksta išsiaiškinimas?
 • Susieti su nuotaikomis.

Suvokti žinojimo rūmų sandarą

Kaip išsivysto paskiras mokslas, pasaulis, išmonė, asmenybė?

 • Iš kur kyla įvairiausi mokslai?
 • Kaip susiję įvairių mokslų žinojimo rūmai?
 • Ar kurie nors mokslai yra pirminiai?
 • Ar kurie nors mokslai Dievui būdingesni?
 • Kaip išsivysto matematika, logika, muzika, išsiaiškinimai?

Rinkti išsiaiškinimo būdus. Ištirti paskirų žinojimo rūmų pavyzdžius.

 • Ištirti matematikos?, žaidimų, fizikos?, šachmatų, muzikos, Dievo Tėvo, Dievo Sūnaus, Christopher Alexander išsiaiškinimo būdus.
 • Fresh Air, tuo pačiu muzika, poezija ir įvairias kultūros šakas.
 • Madų pasaulis - Šūhongui?

Vadovėlis Išsiaiškinimai

Koks gali būti bendras mokslas, kuriuo tiesa tampa apčiuopiama?

Kaip Dievo raiškos ir asmens raiškos susijusios su žinojimo rūmais?

Kaip kas ką esame išsiaiškinę?

 • Rinkti pavyzdžius iš knygų.
 • Rinkti pavyzdžius iš įvairiausių mokslo šakų.
 • Rinkti pavyzdžius iš Fresh Air laidų.
 • Rinkti pavyzdžius iš kitų žmonių.
 • Rinkti pavyzdžius iš Šventojo Rašto, kaip Dievas išsiaiškino.
 • Rinkti pavyzdžius iš Evangelijos, kaip Jėzus Kristus išsiaiškino.
 • Kaip rinkti iš žmonių pavyzdžius, kaip ką yra išsiaiškinę?
 • Kaip rinkti vidumiestyje ir išreikšti menais?
 • Ką išsiaiškinome "Minčių sodu"?

Kokia žinojimo rūmų sandara?

 • Kaip mokslinis metodas sieja rūpestį ir tikėjimą?
 • Kaip išsiskiria keturi lygmenys?
 • Kaip suvokti 6+4?
 • Kaip 6 ir 4 siejasi su šešiais persitvarkymais?
 • Kaip persitvarkymai išskaido visumą ir jos suvedimą, kad ją galėtumėme nagrinėti?
 • Kaip išsiaiškinimo rūmus susieti su visaregiu?
 • Kaip visaregį siejant su "betkuo" išgauti žinojimo rūmus?

Išnagrinėti išsiaiškinimo pavyzdžius:

 • Kuriuos klausimus aiškina?
 • Kas jam įdomu?
 • Kaip klausimas kelia įtampą?
 • Kaip atsakymas įtampą nuslopina?
 • Kurią sandarą prileidžiame?
 • Kaip sandarą suvokiame bendriau, savimi ir kitu?
 • Kaip sandarą savimi papildome?
 • Kaip nauja sandara išreiškia Dievą jo požiūriu?
 • Kaip naujai iškyla įtampa?

Kokia išsiaiškinimo vidinė sandara?

 • Kokia yra išsiaiškinimo eiga?
 • Kaip išsiaiškinimo vidinė sandara susijusi su geros valios pratimais?
 • Kaip suvokti išsiaiškinimą, kaip kalbos vienetą?
 • Kaip kalbos vienetą apibrėžia įdomumas?
 • Kas įdomu?
 • Kaip kas tampa įdomu?
 • Ar įdomu tada, kada pasikeičia įdomumo vienetas?
 • Kaip klausimas žadina įtampą?
 • Kaip atsakymas slopina įtampą?
 • Kaip bendravimo prielaidomis sutampa atsakymai ir klausimai?
 • Kokia išsiaiškinimų vidinė sandara?
 • išsiaiškinimų vidinė sandara susijusi su:
  • vieningumais, prielaidų lygmenimis, laipsnynu?
  • geros valios pratimų sustatymu?
 • Kaip išauga sandara ir kaip ji save apibrėžia?
 • Kaip išsiaiškinimas savo vidine sandara prilygsta geros valios pratimui?
 • Ar paskiro išsiaiškinimo vidinė sandara prilygsta žinojimo rūmams ir visaregiui?
 • Kaip paskiras išsiaiškinimas atspindi visus žinojimo rūmus, pavyzdžiui, smalsumą (rūpėjimą) ir susitelkimą (tikėjimą) ir sandarumą?

Išsiaiškinimų kalba

 • Kaip išsiaiškinimai išreiškia valios kalbą, maldas?
 • Kaip išsiaiškinimai ir žinojimo rūmai susiję su kalbomis: pagrindimu, įvardijimu, pasakojimu?
 • Ką bendro turi klausimai: kaip kas ima rūpėti? reikšti? įvykti?
 • Kaip trys gyvenimo kalbos ir apskritai švietimas išplaukia iš to, kaip mums kas tampa įdomu?
 • Kaip smalsumu išeiname už savęs, už baigtinių sandarų, jas sudrumsčiame, atveriame nebaigtinės kalbos galimybę?
 • Kaip išsiaiškinimai yra susiję vienas su kitu?
 • Kaip išsiaiškinimai vienas kitą palaiko?
 • Kaip klausimas veda į atsakymą, o atsakymas į naujus klausimus?
 • Kaip mūsų mintys seka viena po kitos? Kaip jos išauga?
 • Kaip iš išsiaiškinimų kyla dėmesio vienetai kalboms?
 • Kaip toliau tie vienetai tampa sudėtingesni, brandesni?
 • Ar tie vienetai žymi visumą, užtat yra įdomūs?
 • Ar pirminiai vienetai yra atvaizdai, aplinkos, padalinimai?
 • Kokie įtampos balsai?
 • Koks laipsnyno vaidmuo?

Kokia pašnekovo raida?

 • Kaip suvokti išsiaiškinimų raidą, pašnekovo raidą?
 • Kaip išsiaiškinimai leidžia mąstyti pašnekovą, sistemą ir paskui tarpą?
 • Kokie pašnekovai atitinka išsiaiškinimų rūšis?
 • Kaip santvarka atstoja pašnekovą?
 • Ką reiškia visumoje ir kiekviename išsiaiškinimui atskirai:
  • sandarų išryškėjimas
  • Dievo įsijungimas
  • savęs atsiskleidimas
  • klausimų ir atsakymų ryšys
 • Kokie pašnekovo apibrėžtumo laipsniai?
 • Kokie pašnekovo vienumo laipsniai?

Kiekvienai iš 48 pomenių atrinkti pavyzdinį išsiaiškinimą. Jų pagrindu:

 • Suvokti Dievo vaidmens raidą.
 • Kaip Dievas įvairiai reiškiasi Jėzaus gyvenime?
 • Kaip Dievas įvairiai reiškiasi mano gyvenime?
 • Kaip Dievas įvairiai reiškiasi matematikoje?
 • Kaip Dievas įvairiai reiškiasi bet kurioje srityje?
 • Suvokti sandarų raidą.
 • Kaip išsiaiškinimai sieja dvasią ir sandarą?

Dievas

 • Kaip žinojimo rūmais iškyla Dievas?
 • Kurie išsiaiškinimai būdingi Dievui?
 • Dievas strimagalvis, tad koks suvokimo vaidmuo jo išsiaiškinimuose?
 • Kaip Dievui rūpi, reiškia, įvyksta?
 • Kaip Dievui rūpi mūsų branda?
 • Kaip Dievas dalyvavo, kuomet išsiaiškinau įvairius klausimus?
 • Kaip Dievas įvairiai dalyvauja mano žinojimo rūmuose?
 • Kaip bendravau su Dievu?
 • Kaip suvokiu Dievą?
 • Kaip Dievas suveikia?
 • Kaip bręsta mūsų suvokimas Dievo?
 • Kaip Kristaus išsiaiškinimai sutampa ar ne su mano?
 • Kaip palyginimus dvejopai suprasti ar nesuprasti?
 • Kaip suprasti nuodėmę prieš šventąją Dvasią, gerų vaisių priskyrimą blogiui?
 • Kaip Jėzaus pasisakymai sutampa su išsiaiškinimais?
 • Kaip šv.Trejybė įvairiai reiškiasi mūsų žinojimo rūmuose ir sieja Dievo bei žmogaus požiūrius? Ar trejybe
 • Kaip įžvelgti Dievą visaregyje?
 • Kaip įžvelgti Dievą žinojimo rūmuose?
 • Kaip sietini Visko žinojimas ir Išsiaiškinimo rūmai?
 • Kaip sutampa Dievas visaregyje ir žinojimo rūmuose?
 • Kaip Išsiaiškinimo rūmais (išmanančiais betką, kaip Jėzus ar "Aš") susieti Dievą (išmanantį viską), Tave (išmanantį kažką - išsiaiškinimą) ir Kitą (išmanantį nieką)?
 • Kaip Dievas iškyla mano išsiaiškinimuose?
 • Kaip poveikiai man, surūšiuoti asmenimis Dievas, Aš, Tu, Kitas, susiję su išsiaiškinimo rūmais?

Tikėjimas

 • Kokio pobūdžio tikėjimas glūdi kiekviename išsiaiškinime?
 • Kaip su tikėjimu susieti visas su išsiaiškinimais susijusias sąvokas bei matmenis?
 • Kaip su tikėjimu siejasi išsiaškinimo veikla - klausti, atsakyti, bendrauti, sudurti - nusistatyti, vykdyti, permąstyti - ir t.t. ?
 • Kaip su tikėjimu siejasi išsiaiškinimo daugialypis požiūris?
 • Ko reikėtų atsisakyti išsiaiškinimo išvadų, jas paneigti?
 • Ar tikėjimo apimtis atitinka išsiaiškinimo galiojimą?
 • Koks yra kiekvieno išsiaiškinimo tikslas, ir atitinkamai, tikėjimo apimtis?
 • Kaip išsiaiškinimų tikslai susiję?
 • Kaip siejasi tikėjimo apimtys?
 • Kaip išsiaškinimų seka, laisva ar numatyta, siejasi su tikėjimu?
 • Kaip tikėjimas vystosi?

Klausimų išsiaiškinimas

 • Kaip klausimui parinkti išsiaiškinimo būdą?
 • Žinojimo rūmais apžvelgti ir išdėstyti klausimus, kuriuos esu atsakęs.
 • Žinojimo rūmais išdėstyti klausimus, kuriems ieškau atsakymų.
 • Kaip išaiškinami skirtingų prielaidų klausimai?
 • Kaip perėjau iš vieno klausimo į kitą?
 • Kurie išsiaiškinimai susiaurina sprendžiamo klausimo (ir tikėjimo) apimtį?
 • Ką sužinome ne iš klausimų? o priešingai, kitaip? Pavyzdžiui, Dievo klausausi, gyvenimas pamoko.

Išsiaiškinimų išsiaiškinimas

 • Kaip kiekvieną išsiaiškinimą išsiaiškinau, tai yra, kokiais išsiaiškinimo būdais?
 • Nubraižyti išsiaiškinimų kilmės medį.
 • Kokie tokiu būdu išsiveda išsiaiškinimo lygmenys?
 • Ar išsiaiškinimų kilmės raida išverčia sandarų atsiskleidimo raidą, tad grindžia Dievo būtinumą?

Apžvelgti išsiaiškinimais

 • Kaip išsiaiškinimai ir žinojimo rūmai įeina į visko žinojimą?
 • Kaip žinojimo rūmai įvairiausiai išreiškia Kitą?
 • Kaip trys kalbos išreiškia žinojimo rūmus?
 • Kaip visos sandaros išplaukia iš žinojimo rūmų?
 • Kaip su žinojimo rūmais susijusios visos sandaras?
  • širdies tiesos?
  • trejybe, išsiaiškinimų trejybe, aštuongubu keliu ir kitų išsiaiškinimų raida?
  • visaregis (suvokimo rūmai)?
 • Kaip žinojimas ir suvokimas yra susiję?
 • Kurie išsiaiškinimai vyksta tvarkingai, brėžinio numatyta tvarka, ir kurie laisvai įsiterpia ir kaip?
 • Kaip išsiaiškinimo rūšis siejasi su atminties rūšimi?
 • Kaip esame viena Šventąja Dvasia, bendrai suvokta išmintimi?

Apmąstyti savo išsiaiškinimo būdus:

 • Kurie klausimai man svarbiausi?
 • Kuriais išsiaiškinimais atsakiau man svarbiausius klausimus?
 • Kurie išsiaiškinimai buvo man svarbiausi?
 • Aprašyti man svarbiausius išsiaiškinimus:
  • Ką jais išsiaiškinau?
  • Kokios sandaros jais iškyla?
  • Kaip Dievas sudalyvavo?
 • Suvokti savo žinojimo rūmų menes ir pomenes.
 • Kaip atrodytų mano žinojimas jeigu viską išdėstyčiau žinojimo rūmais?
 • Kodėl meilė neiškyla mano išsiaiškinimų svarboje?
 • Kodėl man nerūpi mylėti?

Išsiaiškinimus taikyti

 • Kaip žinojimo rūmais suvokti betką?
 • Kaip žinojimo rūmais suvokti bet kurią sritį?
 • Kaip žinojimo rūmais suvokti bet kurį žmogų?
 • Kaip žinojimo rūmus suvokti, kaip išsiaiškinimo sistemą?
 • Kaip pristatyti žinojimo rūmus, kad žmogus galėtų juos taikyti bet kuriam klausimui?
 • Kaip žinojimo rūmais išlukštenti bet kurį uždavinį ar klausimą?
 • Kaip išvystyti paskiro žmogaus išsiaiškinimo būdų rinkinį?
 • Kaip žinojimo rūmus išvesti iš žmogaus kertinės vertybės?
 • Kaip įvairiausiai sustatomi žinojimo rūmai?
 • Kaip bet kokia sritis, bet koks mokslas išsireiškia žinojimo rūmais?
 • Koks ryšys tarp Dievo žinojimo rūmų (ir visaregio bei laipsnyno) ir mano ar kito žmogaus žinojimo rūmų (ir trijų kalbų ir ženklų savybių, požiūrių)?
 • Kaip žinojimo rūmais išspręsti Collatz uždavinį?

Išsiaiškinimais puoselėti bendrystę

 • Kaip bendradarbiauti su Dievu pristatant išsiaiškinimus meniškai, kūrybinga veikla ir jais skatinti savišvietą?
 • Kaip su Dievu išsiaiškinimais skatinti amžiną gyvenimą, brandą čia ir dabar?
 • Kaip malda skatina bendrystę?
 • Kaip malda skatina savišvietą?
 • Kaip savišvieta susijusi su išsiaiškinimais?
 • Kaip matematikos ar rašymo pratimai sudomina žmogų, kuria ir atleidžia įtampą, veda iš vieno klausimo į kitą?

Kaip išsiaiškinimus pavaizduoti menais?

 • Kuriuos išsiaiškinimus pavaizduoti menais?
  • Rinkti iš žmonių pavyzdžius, kaip ką yra išsiaiškinę.
 • Ką dar pavaizduoti menais ir susieti su išsiaiškinimais?
  • Žmonių kertines vertybes.
  • Įvairias širdies tiesas ir pasaulio tiesas.
  • Matematikos dėsnius.
 • Kaip pavaizduoti žaidimais?
 • Koks žaidimo vaidmuo?
 • Kaip pavaizduoti mokymosi priemonėmis?
 • Kaip maldos susiję su žaidimais?
 • Ką mano Dievas ir Ieva?
 • Kaip bendrai kurti su Dievu ir Ieva?
 • Kaip menais pavaizduoti Kristaus pasisakymus?
 • Koks meno, kūrybos, grožio vaidmuo?
 • Parodos kambario išdėstymu sugretinti, sulyginti įvairius visko pristatymo būdus: visko žinojimą ir žinojimo taikymą; žinojimo rūmus; klausimų brėžinį; Dievo vaidmenį.
 • Sieti kiekvieną savo aprašų temą su susijusiomis menėmis, pomenėmis.
  • Kurios menės lieka nepanaudotos?

Išsiaiškinimo būdai

Išsiaiškinimai

 • Jais išgyvename, išsakome šviesuolių bendrystę.
 • Jų visumą išgyvename pašnekovų raida.
 • Jais Dievas myli, yra vienas su mumis, užtat mes galim mylėti ar nemylėti, būti viena ar neviena su juo, kaip ir viskas.
 • Jais mes vykdom Dievo valią, pasirenkame jį vietoj visko, užtat paklūstame, tikime ar nors rūpinamės - savo požiūriais sutampame su juo, kaip pasiklydę vaikai.
 • Jais sutelkiame savo dėmesį į tai kas mums asmeniškai svarbu, įdomu. Mums įdomu tai, kas žymi Dievą, užtat kame sutampa kas sandaroje ir kas už jos.
 • Jais Dievas išeina už savęs mumis, kartu su mumis. Jam įdomus mūsų požiūris, mūsų dėmesys, vadinas, jis sutampa su mumis.
 • Jais pasirenkame apimtį savo tikėjimui, išsirenkame savo pašnekovą, pripažįstame bendrumą?.
 • Jais įtikime pereidami iš klausimo į atsakymą. Jų vidinė eiga panaši į geros valios pratimų.
 • Jais tikėjimas atveria galimybes tikėjimui. Jų sąsajas ir jų visumą išsakau brėžiniu.
 • Jais sutampame bendra kalba. Jie yra kalbų vienetai. Jais atsakome klausimus. Klausimas kelia įtampą, o atsakymu ji atslūgsta.
 • Sandara sutelkia mūsų dėmesį į bendrą kalbą. Sandara sutampa klausimai už sandaros ir atsakymai joje.
 • Jais lavinamės, kad mums viskas būtų įdomu, taip mums viskas tampa bendra?. Jie mus moko besąlygiškumo sąlygose.
 • Jų yra bent pora šimtų pavyzdžių.
 • Kiekvienas išsiaiškinimo būdas yra tuo pačiu ir sandara, ir įrodymas, ir vykdinys (programa). Trejybės ratas yra atitinkamos lygtys tarp platesnės ir siauresnės apimties.

Sąvokos

 • Natural ambiguity of a rule: testing the rule or applying the rule.
 • Humoras - tiesa aplinkybėse (išsiaiškinimo būdas - paklusimas)
 • Mokau - išsiaiškinimų, kaip ką išsiaiškiname, kaip iš klausimų kyla atsakymai. Klausimai yra kas lieka viską pašalinus, atsakymas yra kas nauja, o juos jungia sandara, ja sutampa.
 • O radimas yra išsiaiškinimas. Tad meilė yra tai, ką išsiaiškiname iš išsiaiškinimo. Užtat išsiaiškinimas yra prasmingas nes meilė išplaukia iš jo. O tikėjimas yra ne-išsiaiškinimas. Tikslas yra mažinti ne-išsiaiškinimą. Tikėk Kristų nes jisai yra mažiausias Dievo indas.
 • Vaizduotės ribos išsako išsiaiškinimo būdus nes tai yra būdai sieti klausimą (dvasios pasitraukimą - didėjantį laisvumą) su atsakymu (dvasios įsijautimu - mažėjantį laisvumą). Tai žinojimo pagrindas. Tad klausimų sklaida išsako atsakymų susivedimą, visko žinojimą. O pagrindinis klausimas yra kaip mes esame viena? Kaip Dievui kiekvieną pasiekti?

Užrašai

 • Kiekviena bendrystė išsiskiria savo žinojimu, savo žinojimo rūmais. Kiekviena šeima taipogi išsiskiria. Joje žmogus myli visu kūnu, visu protu, visa širdimi, visa valia. O žmogus be šeimos, su Dievu, gyvendamas nežinojimo žinojimu, atskiria kūną, protą, širdį, valią. Tai Dievo žinojimas, jisai irgi dalyvauja bendrystėse, jų žinojimo rūmuose, kaip antai matematikoje, fizikoje.
 • Jėzus atsakė: Moterie, tikėk manimi, jog ateis valanda, kada garbinsite Tėvą ne ant šio kalno ir ne Jeruzalėje. Jūs garbinate, ko nepažįstate, o mes garbiname ką pažįstame, nes išganymas ateina iš žydų. Bet ateis valanda - jau dabar ji yra, - kai tikrieji garbintojai šlovins Tėvą dvasia ir tiesa. Ir pats Tėvas tokių garbintojų ieško. Dievas yra dvasia, ir jo garbintojai turi šlovinti jį dvasia ir tiesa. Jn 4, 21-24 Tai dvi išsiaiškinimų ištakos, Dievas kurį pažįstame ir Dievas, kurio nepažįstame, ir jos sueina Šventąja Dvasia ir tiesa.
 • Ryšys tarp aštuongubo kelio ir trejybės rato gali grįsti visaregį ir padalinimų ratą 1x8x3=24. Nesisteminiai išsiaiškinimo būdai 12=1+3+8 gali išsakyti Mano visaregį, iš kurio ištraukiamas aštuongubas kelias, kaip santvarkos pagrindas, Tavo ketveriopai suprantamas, taip kad yra Kito šešios lygmenų poros. Žinojimo rūmai tad išdėsti Dievo, Mano, Tavo, Kito sandaras. Yra aiški pradžia ir aiški pabaiga.
 • Iš ištakų atmesti kas nereikalinga (kaip tiki, taip yra) išplaukia trys pasisakymai žiūrėti siauriau, ir iš ištakų praleisti visas mintis (ką randi, tą myli) išplaukia trys pasisakymai žiūrėti plačiau. Bene iš trijų ir trijų susidaro šešios ženklų savybės, tad ir pagrindas ženklų kalbai, sandarų kalbai, o tada prileidus kalba pereiname iš šešių antrinių sandarų į keturias pirmines sandaras, tad keturi požiūriai, širdies ir pasaulio tiesų patikrinimai, iš kurių galima išvesti anuos šešis, ir taip toliau gryninant prieiname prie vienybės, taip kad tėvas ir sūnus yra viena, sutampa šventąja Dvasia.
 • Kaip rimtai priimti pasaulį? Dvi išsiaiškinimo šakos (žiūrint atgal) - rimtai, Tėvas, Heidegeris - arba nevisiškai rimtai, abejoti, Sūnus, Dekartas.

Dievo trejybės išsiaiškinimo būdai

 • Tėvas trejybe: suriša gerojo ir blogo vaiko lygmenis
 • Sūnus aštuongubu keliu: tiesioginis atsirėmimas į pasaulį
 • Dvasia dešimt Dievo įsakymais: mąstymas modelių, tvarkų, uždaros sistemos, įsakymo

Dievo Tėvo viengubas požiūris (aš) išsakomas visaregiu, kuris apima visus išsiaiškinimus iš bet kurio. Dievo Sūnaus dvigubas požiūris (tu) išsakomas pirminėmis sandaromis ir kyla iš jo santykio su Tėvu. Šventosios Dvasios trigubas požiūris (kitas) išsakomas antrinimės sandaromis ir reiškiasi kalba kylančia iš ketverybės, iš žinojimo.

Dievas Tėvas mokosi praleisdamas visas mintis, ką randi, tą myli, o Sūnus mokosi atmesdamas, kas nereikalinga, kaip tiki, taip yra, o Dvasia mokosi savęs, apsibrėždama sandara. Apsibrėžimai.

Jėzaus pasisakymai, jo palyginimų turiniai yra išsiaiškinimai. Šie trys veda žiūrėti siauriau, aiškina didelį iš mažo, save iš kito, darbininką iš darbo, tad atemst, kas nereikalinga:

 • Kaip vertini mažą, taip ir didelį.
 • Kaip vertini kitą, taip ir save.
 • Kaip vertini darbą, taip ir darbinininką.

O kiti trys veda žiūrėti plačiau už savęs, ieškoti Dievo, mat aiškina viešpatį iš malonės, šeimininką iš turto, mokytoją iš dorybės, manau, kaip šaltinius kažko dar daugiau, tad viską priimti.

 • Priklausyk viešpačiui, dalinkis jo malone.
 • Lauk šeimininko, dalinkis jo turtu.
 • Sek mokytoją, dalinkis jo dorybe.

Užtat ir buvimą iš tikėjimo, meilę iš radimo.

 • Kaip tiki, taip ir bus. (Trys išsiaiškinimai žiūrėti siauriau iš jo išsiveda.)
 • Ką randi, tą myli. (Trys išsiaiškinimai žiūrėti plačiau iš jo išsiveda.)

Išsiaiškinimo būdų pavyzdžiai

 • Aš dažnai kūrybingai mąstau kasdieniniame gyvenime palengva atpalaiduojant įprastas prielaidas. Pavyzdžiui, nešu į virtuvę dantims siūlelį vienoj rankoj ir arbatos puodelį kitoj rankoj, neturiu kaip išlaisvinti ranką įsidėti arbatos ir įsipilti vandens, tai pamąstau kaip papildyti savo rankas, tada suprantu jog galiu burna laikyti dantims siūlelį, juk vis tiek ji pateks į burną.
 • Mama mus mažus vaikus pamokė, kas yra Dievas, kas yra Jėzus. Supratau, kad tai rimta.
 • Dievą kalbinau suteikti man laisvę mąstyti.
 • Lacie Diaz mane pamokė, kad man netinka keiktis.
 • Atmetimas to, kas nereikalinga: tikime - ką tikime; svarbu - tai kas svarbu (sutampa: kaip tikime ir kaip yra)
 • Minčių praleidimas: tikime - kas svarbu; svarbu - tai ką tikime (tikime tai, kas yra; ir yra taip, taip tikime)
 • Su draugais kalbėdavau apie tai, ką kiekvienas išmanydavo, jų išmonę, ką jie žinojo.
 • Nedaryti bereikalingų tyrimų. Nesimokyti blogų dalykų, neįklimpti iš smalsumo, pavyzdžiui, į narkotikus. Širdingai pasimokyti iš trejybės rato.

Paskiri žinojimo rūmai

Matematika

 • Matematikos žinojimo rūmuose trejybės ratas sukuria autoasociatyvas sekas - jos iš begalinių "tikslių sekų" padaro baigtines tikslias sekas, tad padalinimus.

Literatūra

Bernard Lonergan. Susieti su pagrindimu arba įvardijimu, su žinojimo rūmais. "The key to Lonergan's project is "self-appropriation", that is, the personal discovery and personal embrace of the dynamic structure of inquiry, insight, judgment, and decision. By self-appropriation, one finds in one's own intelligence, reasonableness, and responsibility the foundation of every kind of inquiry and the basic pattern of operations undergirding methodical investigation in every field." Method in Theology divides theology into eight "functional specialties."

 • experience
 • understanding
 • judgment
 • decision

 • Experimental playspace (trejybė) gets crystallized through four strata of knowledge (distinguishing semantics and syntax) to create žinojimo rūmai. So all discipline arise from playspaces. The unit of culture is the playspace as the unit of experimentation and culture is glued together accordingly.
 • Playspace gets supported by fourfoldness (semantic thing, icon - out of world into game, index - out of game into world, syntactic symbol.) This happens through the artifact.
 • Playspace - trejybė - evoliucijos pagrindas.
 • Dievas (jo šokis) yra žaidimo laukas žaidimo lauke, bendrystė bendrystėje
 • žaidimo trejybė yra tranzistorius iš kurio susilipdo sistemos
 • Bendram tikslui (joint intentionality) reikalingi trys požiūriai, trys apdorotojai (parsers).
 • Evolution originally is driven by activity cycles in the organic soup stage and then it gravitates towards replicating structures.
 • Intentional (nonaccidental) copying (+3 parsers in algebra of copyright) is the basis for (joint) intentionality.
 • Model of transmission that is similar to sex - recessive and dominant - and there are two dimensions: favorable or not favorable, expressed or not expressed. And what is expressed (thus dominant) in one environment, and hopefully favorable, in another environment, the recessive becomes expressed (and hopefully favorable). So it's about coding choices made rather than information.
 • Išnagrinėti įvairių šachmatų kompiuterių ir žmonių žaidimo braižą, stilių.
 • Worldmaking -> makes unambiguous the inside and outside.
 • Vaisingos prielaidos

Žinojimo rūmai

Grazione: sąmoningas: dėmesys dėmesiui. (Žr. aplinkybės: daiktas - eiga). Sąmoningumo pagrindas - žinojimo rūmai. (Lygmenys) Neigiamas: dėmesys sau "blogas vaikas". Teigiamas: dėmesys kitam "geras vaikas".

...suvok tiesos šaltinį, tai laisvumas kiekviename išsiaiškinime, skirtumas tarp klausimo ir atsakymo.

Pasakojime, viršūnė būna kokios tiesos sužinojimas, pradžia gyvenimas be jos, pabaiga, tai gyvenimas su ja, kas pasikeitė.

Išsiaiškinimo būdai...

Renku pavyzdžius, kaip Dievas išsiaiškino:

 • Mozė
 • Abraomas dėrėjosi su Dievu dėl prakeikto miesto
 • Nojus
 • Dievas tiria širdis, mus gundo
 • Jobą tyrė

Renku pavyzdžius, kaip Jėzus išsiaiškino:

 • Taigi jūs mokate aiškinti dangaus veidą, o laiko ženklų – ne. Pikta ir neištikima giminė reikalauja ženklo, tačiau jai nebus duota kitokio ženklo, kaip tik Jonos ženklas.

Lyginu, kaip Dievas, Jėzus, aš ir kiti aiškinamės, kaip įvairiai išgyvename "žinojimo rūmus" ir jų 24 menes. Jau surinkau virš 1,500 išsiaiškinimo būdų. Esu glaustai aprašęs beveik 300 išsiaiškinimo būdų, kuriais esu puoselėjęs savo mintis apie gyvenimą. Visus būdus surūšiavau į 24 "menes", tai įvairūs "mąstymo rėmai". Ketinu kiekvienai menei atrinkti pavyzdinius būdus Dievo, Jėzaus bei mano mąstyme, taip pat matematikoje.

Kiekvienas ugdosi savo kertinės vertybės pagrindu, užtat savo stiliumi, savo asmeniškais būdais, ir gvildendami ieško atsakymų, kurie juos asmeniškai tenktintų. Tad galim savo ugdymosi būdu perprasti, susipažinti su kitų ugdymosi būdais, juos atjausti, užtat amžinai mokytis. Kiekvieno kertinė vertybė yra jo siela, o dvasia yra tai kas leidžia mums atsiplėšti nuo savo kertinės vertybės, nuo savo priėjimo, savo ugdymosi būdo, ir vertinti kitų. O atsiplėšdami vėl savo prisiimame, įsijungdami. Vienas iš mano trūkumų bene, kad tikiuos, jog kiti gali naudotis būtent mano išsiaiškinimo būdais.

Trys kalbos išreiškia žinojimo rūmus:

 • įvardijimas išsiaiškinimo vidinę sandarą ir eigą;
 • pagrindimas žinojimo rūmus;
 • pasakojimas derina visas tris kalbas.
 • Žinojimo rūmai suderina asmenų poras (aštuongubį kelią) ir pertvarkymus (lygmenų poras). Tai dvi skirtingos, išverstos pusės po dvylika gvildenimų. Trejybė ir aštuongubas kelias dalyvauja santvarkos tvėrime, kurioje įmanoma tiesa. Tiek vienoje, tiek kitoje pusėje yra padalinimų seka. Santvarkoje pavidalą išreiškia asmenų poros, o turinį išsako pertvarkymai. Prieš santvarką, atvirkščiai, pavidalą išreiškia pertvarkymai, o turinį išsako asmenų poros.
 • Pertvarkymai iškyla santvarkos tvėrime, tai būdai modeliu valdyti. Jie sieja trejybę (atmetus Dievo požiūrį) ir ketverybę (įskaitantį Dievo požiūrį, žinojimą).
 • Žinojimo rūmuose aštuongubis kelias prasideda blogojo vaiko gvildenimais viską priimti (nulybė), susitelkimu (vienybė), ribų atpažinimą (dvejybė) ir jų peržengimą (trejybė), toliau gerojo vaiko gvildenimais nereikalingą atmesti (ketverybė), pripažinti kitus, ribotus židinius (penkerybė), juos derinti (šešerybė), sukurti jiems gerą terpę (septynerybė).

Roda "Trokštu išmanyti" suvokiau viską. O išsiaiškinimo rūmais betką.

Vadovėlis smulkiai išdėsto kaip Dievas išeina už savęs iš dvasios į santvarką.

Koks mano metodo pagrindas? (Palyginti su fenomenologija - susilaikymo nuo tvirtinimo.) Mąstymo galimybių išaiškinimas, jų logika. Požiūriai: mąstymo sulaikymas, sulėtinimas, suvaldymas. Laikysenos (ne patirtis). Proto ribos, kas negalima. Klausti, gvildenti, atsakyti - galimybių išgyvenimas. Kas verta dėmesio? Dorovė, Dievas. Suskliausti (susilaikyti) ko plačiau... viską. Kas lieka? Kertinė vertybė. Fenomenologija - pasyvus stebėjimas, ne aktyvus. Andrius - aktyvus ribų ieškojimas. Mąstymas - už patirties. Klausimas gali nukreipti į patį mąstymą. Valios raiška - judėjimas ir sąmoningumas - išryškint, supaprastint.

Vaisinga prielaida

IšsiaiškinimųBrėžinys IšsiaiškinimųPoros IšsiaiškinimųSvarba IšsiaiškinimųSąrašas IšsiaiškinimųTrejybė DievoIšsiaiškinimai PašnekovųRaida Gijos Įdomumas Atmetimas VaisingaPrielaida Svarba SvarbosRūšys

 • Ingarden. The Literary Work of Art. Apie pasaulių kūrimą.
 • Homo ludens.
 • Jerome Lewis. Straipsniai. Žaidimai ir žmonijos prigimtis, pirmykščiai medžiotojai.

Mylėk mane ir mano sūnų Jėzų, juk ir mes aiškinamės, kaip kas yra ir mums reikia palaikymo, kad teisingai suvoktumėme. Suvokimas tad ir reiškia, kad gali būti ryšys ar gali jo nebūti, užtat ir kyla aštuongubis kelias, ryšys tarp Dievo ir žmogaus, tarp tėvo ir sūnaus. Tad mokykis, kaip aš ir Jėzus mokomės, o Dvasia yra tai ko mokomės, ir ji pati savęs mokosi. Tad mokykis kartu.

Išsiaiškinimai


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 sausio 16 d., 20:20