调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Surašyti ir tirti savo asmeninę patirtį.

Kaip išsiaiškinimais bendraujame su Dievu?

Kaip žinojimo rūmai suveda Dievo šokį ir pasirinkimų malūną?

Noriu suprasti kiekvieną išsiaiškinimą:

 • Kaip jisai susijęs su tikėjimu? su pašnekovu? su Dievu? su meile? ir toliau:
 • Kas jame įdomu?
 • Kaip klausimas kelia įtampą?
 • Kaip atsakymas įtampą nuslopina?
 • Kurią sandarą prileidžiame?
 • Kaip sandarą suvokiame bendriau, savimi ir kitu?
 • Kaip sandarą savimi papildome?
 • Kaip nauja sandara išreiškia Dievą jo požiūriu?
 • Kaip naujai iškyla įtampa?

Bendrai suprasti apie išsiaiškinimus:

 • Kaip vyksta išsiaiškinimas?
 • Susieti su nuotaikomis.

Suvokti žinojimo rūmų sandarą

Kaip išsivysto paskiras mokslas, pasaulis, išmonė, asmenybė?

 • Iš kur kyla įvairiausi mokslai?
 • Kaip susiję įvairių mokslų žinojimo rūmai?
 • Ar kurie nors mokslai yra pirminiai?
 • Ar kurie nors mokslai Dievui būdingesni?
 • Kaip išsivysto matematika, logika, muzika, išsiaiškinimai?

Rinkti išsiaiškinimo būdus. Ištirti paskirų žinojimo rūmų pavyzdžius.

 • Ištirti matematikos, žaidimų, fizikos, šachmatų, muzikos, Dievo Tėvo, Dievo Sūnaus, Christopher Alexander išsiaiškinimo būdus.
 • Fresh Air, tuo pačiu muzika, poezija ir įvairias kultūros šakas.
 • Madų pasaulis - Šūhongui?

Išsiaiškinimai

 • Jais išgyvename, išsakome šviesuolių bendrystę.
 • Jų visumą išgyvename pašnekovų raida.
 • Jais Dievas myli, yra vienas su mumis, užtat mes galim mylėti ar nemylėti, būti viena ar neviena su juo, kaip ir viskas.
 • Jais mes vykdom Dievo valią, pasirenkame jį vietoj visko, užtat paklūstame, tikime ar nors rūpinamės - savo požiūriais sutampame su juo, kaip pasiklydę vaikai.
 • Jais sutelkiame savo dėmesį į tai kas mums asmeniškai svarbu, įdomu. Mums įdomu tai, kas žymi Dievą, užtat kame sutampa kas sandaroje ir kas už jos.
 • Jais Dievas išeina už savęs mumis, kartu su mumis. Jam įdomus mūsų požiūris, mūsų dėmesys, vadinas, jis sutampa su mumis.
 • Jais pasirenkame apimtį savo tikėjimui, išsirenkame savo pašnekovą, pripažįstame bendrumą?.
 • Jais įtikime pereidami iš klausimo į atsakymą. Jų vidinė eiga panaši į geros valios pratimų.
 • Jais tikėjimas atveria galimybes tikėjimui. Jų sąsajas ir jų visumą išsakau brėžiniu.
 • Jais sutampame bendra kalba. Jie yra kalbų vienetai. Jais atsakome klausimus. Klausimas kelia įtampą, o atsakymu ji atslūgsta.
 • Sandara sutelkia mūsų dėmesį į bendrą kalbą. Sandara sutampa klausimai už sandaros ir atsakymai joje.
 • Jais lavinamės, kad mums viskas būtų įdomu, taip mums viskas tampa bendra?. Jie mus moko besąlygiškumo sąlygose.
 • Jų yra bent pora šimtų pavyzdžių.

Sąvokos

 • Natural ambiguity of a rule: testing the rule or applying the rule.
 • Humoras - tiesa aplinkybėse (išsiaiškinimo būdas - paklusimas)
 • Mokau - išsiaiškinimų, kaip ką išsiaiškiname, kaip iš klausimų kyla atsakymai. Klausimai yra kas lieka viską pašalinus, atsakymas yra kas nauja, o juos jungia sandara, ja sutampa.
 • O radimas yra išsiaiškinimas. Tad meilė yra tai, ką išsiaiškiname iš išsiaiškinimo. Užtat išsiaiškinimas yra prasmingas nes meilė išplaukia iš jo. O tikėjimas yra ne-išsiaiškinimas. Tikslas yra mažinti ne-išsiaiškinimą. Tikėk Kristų nes jisai yra mažiausias Dievo indas.
 • Vaizduotės ribos išsako išsiaiškinimo būdus nes tai yra būdai sieti klausimą (dvasios pasitraukimą - didėjantį laisvumą) su atsakymu (dvasios įsijautimu - mažėjantį laisvumą). Tai žinojimo pagrindas. Tad klausimų sklaida išsako atsakymų susivedimą, visko žinojimą. O pagrindinis klausimas yra kaip mes esame viena? Kaip Dievui kiekvieną pasiekti?

Žinojimo rūmai

Žinojimo rūmais vadinu išsiaiškinimo būdų visumą.

Užrašai

 • Kiekviena bendrystė išsiskiria savo žinojimu, savo žinojimo rūmais. Kiekviena šeima taipogi išsiskiria. Joje žmogus myli visu kūnu, visu protu, visa širdimi, visa valia. O žmogus be šeimos, su Dievu, gyvendamas nežinojimo žinojimu, atskiria kūną, protą, širdį, valią. Tai Dievo žinojimas, jisai irgi dalyvauja bendrystėse, jų žinojimo rūmuose, kaip antai matematikoje, fizikoje.
 • Jėzus atsakė: Moterie, tikėk manimi, jog ateis valanda, kada garbinsite Tėvą ne ant šio kalno ir ne Jeruzalėje. Jūs garbinate, ko nepažįstate, o mes garbiname ką pažįstame, nes išganymas ateina iš žydų. Bet ateis valanda - jau dabar ji yra, - kai tikrieji garbintojai šlovins Tėvą dvasia ir tiesa. Ir pats Tėvas tokių garbintojų ieško. Dievas yra dvasia, ir jo garbintojai turi šlovinti jį dvasia ir tiesa. Jn 4, 21-24 Tai dvi išsiaiškinimų ištakos, Dievas kurį pažįstame ir Dievas, kurio nepažįstame, ir jos sueina Šventąja Dvasia ir tiesa.
 • Ryšys tarp aštuongubo kelio ir trejybės rato gali grįsti visaregį ir padalinimų ratą 1x8x3=24. Nesisteminiai išsiaiškinimo būdai 12=1+3+8 gali išsakyti Mano visaregį, iš kurio ištraukiamas aštuongubas kelias, kaip santvarkos pagrindas, Tavo ketveriopai suprantamas, taip kad yra Kito šešios lygmenų poros. Žinojimo rūmai tad išdėsti Dievo, Mano, Tavo, Kito sandaras. Yra aiški pradžia ir aiški pabaiga.
 • Iš ištakų atmesti kas nereikalinga (kaip tiki, taip yra) išplaukia trys pasisakymai žiūrėti siauriau, ir iš ištakų praleisti visas mintis (ką randi, tą myli) išplaukia trys pasisakymai žiūrėti plačiau. Bene iš trijų ir trijų susidaro šešios ženklų savybės, tad ir pagrindas ženklų kalbai, sandarų kalbai, o tada prileidus kalba pereiname iš šešių antrinių sandarų į keturias pirmines sandaras, tad keturi požiūriai, širdies ir pasaulio tiesų patikrinimai, iš kurių galima išvesti anuos šešis, ir taip toliau gryninant prieiname prie vienybės, taip kad tėvas ir sūnus yra viena, sutampa šventąja Dvasia.
 • Kaip rimtai priimti pasaulį? Dvi išsiaiškinimo šakos (žiūrint atgal) - rimtai, Tėvas, Heidegeris - arba nevisiškai rimtai, abejoti, Sūnus, Dekartas.
 • Žinojimo rūmai gal išplaukia iš pasirinkimų malūno dėl to, kad kiekviename moksle ir kiekviename gyvenime tenka savaip atskirti širdies ir pasaulio tiesas. Juk turi pasąmone išgyventi ramybę ir neramybę.

Dievo trejybės išsiaiškinimo būdai

 • Tėvas trejybe: suriša gerojo ir blogo vaiko lygmenis
 • Sūnus aštuongubu keliu: tiesioginis atsirėmimas į pasaulį
 • Dvasia dešimt Dievo įsakymais: mąstymas modelių, tvarkų, uždaros sistemos, įsakymo

Dievo Tėvo viengubas požiūris (aš) išsakomas visaregiu, kuris apima visus išsiaiškinimus iš bet kurio. Dievo Sūnaus dvigubas požiūris (tu) išsakomas pirminėmis sandaromis ir kyla iš jo santykio su Tėvu. Šventosios Dvasios trigubas požiūris (kitas) išsakomas antrinimės sandaromis ir reiškiasi kalba kylančia iš ketverybės, iš žinojimo.

Dievas Tėvas mokosi praleisdamas visas mintis, ką randi, tą myli, o Sūnus mokosi atmesdamas, kas nereikalinga, kaip tiki, taip yra, o Dvasia mokosi savęs, apsibrėždama sandara. Apsibrėžimai.

Jėzaus pasisakymai, jo palyginimų turiniai yra išsiaiškinimai. Šie trys veda žiūrėti siauriau, aiškina didelį iš mažo, save iš kito, darbininką iš darbo, tad atemst, kas nereikalinga:

 • Kaip vertini mažą, taip ir didelį.
 • Kaip vertini kitą, taip ir save.
 • Kaip vertini darbą, taip ir darbinininką.

O kiti trys veda žiūrėti plačiau už savęs, ieškoti Dievo, mat aiškina viešpatį iš malonės, šeimininką iš turto, mokytoją iš dorybės, manau, kaip šaltinius kažko dar daugiau, tad viską priimti.

 • Priklausyk viešpačiui, dalinkis jo malone.
 • Lauk šeimininko, dalinkis jo turtu.
 • Sek mokytoją, dalinkis jo dorybe.

Užtat ir buvimą iš tikėjimo, meilę iš radimo.

 • Kaip tiki, taip ir bus. (Trys išsiaiškinimai žiūrėti siauriau iš jo išsiveda.)
 • Ką randi, tą myli. (Trys išsiaiškinimai žiūrėti plačiau iš jo išsiveda.)

Išsiaiškinimo būdų pavyzdžiai

 • Aš dažnai kūrybingai mąstau kasdieniniame gyvenime palengva atpalaiduojant įprastas prielaidas. Pavyzdžiui, nešu į virtuvę dantims siūlelį vienoj rankoj ir arbatos puodelį kitoj rankoj, neturiu kaip išlaisvinti ranką įsidėti arbatos ir įsipilti vandens, tai pamąstau kaip papildyti savo rankas, tada suprantu jog galiu burna laikyti dantims siūlelį, juk vis tiek ji pateks į burną.
 • Mama mus mažus vaikus pamokė, kas yra Dievas, kas yra Jėzus. Supratau, kad tai rimta.
 • Dievą kalbinau suteikti man laisvę mąstyti.
 • Lacie Diaz mane pamokė, kad man netinka keiktis.
 • Atmetimas to, kas nereikalinga: tikime - ką tikime; svarbu - tai kas svarbu (sutampa: kaip tikime ir kaip yra)
 • Minčių praleidimas: tikime - kas svarbu; svarbu - tai ką tikime (tikime tai, kas yra; ir yra taip, taip tikime)
 • Su draugais kalbėdavau apie tai, ką kiekvienas išmanydavo, jų išmonę, ką jie žinojo.
 • Nedaryti bereikalingų tyrimų. Nesimokyti blogų dalykų, neįklimpti iš smalsumo, pavyzdžiui, į narkotikus. Širdingai pasimokyti iš trejybės rato.

Paskiri žinojimo rūmai

Matematika

 • Matematikos žinojimo rūmuose trejybės ratas sukuria autoasociatyvas sekas - jos iš begalinių "tikslių sekų" padaro baigtines tikslias sekas, tad padalinimus.

Literatūra

Bernard Lonergan. Susieti su pagrindimu arba įvardijimu, su žinojimo rūmais. "The key to Lonergan's project is "self-appropriation", that is, the personal discovery and personal embrace of the dynamic structure of inquiry, insight, judgment, and decision. By self-appropriation, one finds in one's own intelligence, reasonableness, and responsibility the foundation of every kind of inquiry and the basic pattern of operations undergirding methodical investigation in every field." Method in Theology divides theology into eight "functional specialties."

 • experience
 • understanding
 • judgment
 • decision

 • Experimental playspace (trejybė) gets crystallized through four strata of knowledge (distinguishing semantics and syntax) to create žinojimo rūmai. So all discipline arise from playspaces. The unit of culture is the playspace as the unit of experimentation and culture is glued together accordingly.
 • Playspace gets supported by fourfoldness (semantic thing, icon - out of world into game, index - out of game into world, syntactic symbol.) This happens through the artifact.
 • Playspace - trejybė - evoliucijos pagrindas.
 • Dievas (jo šokis) yra žaidimo laukas žaidimo lauke, bendrystė bendrystėje
 • žaidimo trejybė yra tranzistorius iš kurio susilipdo sistemos
 • Bendram tikslui (joint intentionality) reikalingi trys požiūriai, trys apdorotojai (parsers).
 • Evolution originally is driven by activity cycles in the organic soup stage and then it gravitates towards replicating structures.
 • Intentional (nonaccidental) copying (+3 parsers in algebra of copyright) is the basis for (joint) intentionality.
 • Model of transmission that is similar to sex - recessive and dominant - and there are two dimensions: favorable or not favorable, expressed or not expressed. And what is expressed (thus dominant) in one environment, and hopefully favorable, in another environment, the recessive becomes expressed (and hopefully favorable). So it's about coding choices made rather than information.
 • Išnagrinėti įvairių šachmatų kompiuterių ir žmonių žaidimo braižą, stilių.
 • Worldmaking -> makes unambiguous the inside and outside.
 • Vaisingos prielaidos
 • Ingarden. The Literary Work of Art. Apie pasaulių kūrimą.
 • Homo ludens.
 • Jerome Lewis. Straipsniai. Žaidimai ir žmonijos prigimtis, pirmykščiai medžiotojai.

Mylėk mane ir mano sūnų Jėzų, juk ir mes aiškinamės, kaip kas yra ir mums reikia palaikymo, kad teisingai suvoktumėme. Suvokimas tad ir reiškia, kad gali būti ryšys ar gali jo nebūti, užtat ir kyla aštuongubis kelias, ryšys tarp Dievo ir žmogaus, tarp tėvo ir sūnaus. Tad mokykis, kaip aš ir Jėzus mokomės, o Dvasia yra tai ko mokomės, ir ji pati savęs mokosi. Tad mokykis kartu.

Išsiaiškinimai


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 sausio 19 d., 22:34