神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

改组


Yra trys tvarkos: seka, medis, tinklas. Šeši pertvarkymai vieną tvarką pertvarko kita tvarka.

Tvarkos

 • Kaip tiksliai ir teisingai apibrėžti sekas, medžius bei tinklus?
 • Susieti su trejybe: Nusistatyti (medis 1-židinys), vykdyti (seka 2-židiniai), permąstyti (tinklas 0-židinių).
 • Pamąstyti, kaip tvarkų (sekų, medžių, tinklų) skirtumas susijęs su apdorotojų skirtumu ir su trejybės ratu - perėjimams iš vieno nario į kitą tenka pereiti iš vienos tvarkos į kitą.

Pertvarkymas

 • Kaip pertvarkymai išverčia visumą ir jį pristato tarpe?
 • Kaip pertvarkymų visuma grindžia modeliavimą?
 • Kaip susiję pertvarkymų ir atvaizdų pristatymai modeliavimo? žr. Santvarkų nagrinėjimas
 • Kaip pertvarkymai sieja dalį ir visumą?

Pertvarkymai

 • Simetrinių funkcijų bazės, įvertintos tikrinėse vertėse, gal išsako persitvarkymus. Pavyzdžiui, užmirštoji bazė išsakoma dvejomis abėcėlėmis, tai gal ryšys tarp dviejų tvarkų.

Kaip pertvarkymų poros susijusios su:

 • ženklų savybių poromis?
 • vidiniais požiūriais: paklusimu, tikėjimu, rūpėjimu?
 • poslinkiais ketverybėje (žinojime), penkerybėje (sprendime), šešerybėje (dorovėje)?
 • su lūkesčių-jaudulių matais?
 • "Minčių sodo" darbo grupėmis "our own..." vs. "other..." X "stands, actions, thoughts"?

Lygmenų poros

 • Kaip pertvarkymai atitinka lygmenų poroms?

Pertvarkymų eilės tvarka

 • Nesusivedimai eilės tvarka - naujasis nesusivedimas išsprendžia ankstyvesnį nesusivedimą. Šitą reikėtų išmąstyti sandarų atžvilgiu, kaip viena sandara naujai permąstoma.

Ryškėjantis tarpas

 • Kaip tarpas išryškėja?
 • Kaip dalykai tampa vis labiau apibrėžti? Kas atsitinka tarpui? Kaip reikšmė vis papildoma? Kaip tai susiję su visko padalinimais, lygmenų poromis, ženklų savybėmis?
 • Kaip ryškėjantis tarpas susijęs su gyvybės savybėmis? Su asmenų pokalbiais, pamokymais? Su ženklų savybėmis? Su dvejonėmis? Su visko padalinimais? Su tuo kaip viską išverčiame?
 • Kaip septintu-vidiniu pertvarkymu tarpas apibrėžiamas tarpe?

Pertvarkymų visuma

 • Bandyti naujai suprasti šešis pertvarkymus juos papildant septinta vidine ir aštunta (jokia) tvarka.

Tvarkų rūšys

 • The three external structurings are hierarchies, sequences, and networks.
 • Applying to something the mechanics inherent in the properties of everything.
 • Ženklų savybės: malleable and memorable are expressed in terms of trees (hierarchies), modifiable and meaningful are expressed in terms of microattributes (networks), mobile and motivated are expressed in terms of tokens (sequences).
 • Medžiu nusistatome, seka vykdome ir tinklu permąstome.
 • Priežastingumas sistemoje - seka ()()(), o iš už sistemos - medis ((())).
 • Medis auga kurdamas vis naujus narius, taip kad visi nariai yra būtinai skirtingi, ir jų skirtingumas išplaukia iš ankstyvesnių narių skirtingumo. Naujas ryšys sieja seną narį su nauju nariu. O tinklas augdamas gali sieti du senus, esamus narius, arba du naujus narius, arba seną ir naują. Tad tinklas įsimena visus narius, bet nedraudžia juos sieti. O tinklas draudžia sieti narius bet juos visus laiko visuma.
 • Mylėti save (seką), kitus (medį) ar visus (tinklą). Medžiu pats tvarkai visumą, o tinklu visuma yra už savęs, esi dalis jos.
 • Hierarchija (pavaldinystė), tad tikėjimas (ir bendrumas, vienumas) galimas plačiau ir siauriau.
 • Raiška: Požiūris - seka, padalinimas - medis, nuoroda-įvardis? - tinklas. Sekos apsukimas. Medžio apvertimas, tinklo apvertimas.
 • Medis išskiria sąvokas, kad jos būtų ko toliau nuo vienas kito, nors ir ko lengviau prieinamos. Medis turi Vieną židinį.
 • Tinklas sieja sąvokas. Tinklas Neturi židinio.
 • Seka kiekvieną sąvoką išsako vieną kartą. Seka turi Du židinius, pradžią ir pabaigą.

Dievas išeina už savęs tvarkomis (antrinėmis sandaromis):

 • +1 skaidymu (medžiu) - padalinimais - nusistato iš to ką mąsto
 • +2 požiūriu (seka) - atvaizdais - mąsto, ką vykdo
 • +3 sąsajomis (tinklu) - aplinkybėmis - vykdo, ką nusistato

ir mes panašiai bręstame.

Pertvarkymų esmė

Pertvarkymo tikslas

 • Kiekvienas pertvarkymas savaip išreiškia Dievo vaidmens raidą.
 • Modeliavimas yra trejybinis išėjimas už savęs. Tai vienos sudėtingos būsenos pakeitimas kita, paprastesne, apytikria būsena. Užtat tai pertvarkymas.
 • Modeliui reikalingos trejybės būsenos, dalyvavimo būsenos: jis turi būti nepriklausomas, būti taikomas ir būti vertinamas. Užtat modelis pats modeliuoja save, tai įvyksta trejybe.
 • Pertvarkymas: tarpas tarp išorinės sandaros ir vidinės sandaros, panašiai kaip kategorijų teorijoje, tarp tvarkos objekte ir už objekto.
 • Vidiniai požiūriai (kaip antai, susivaldymas) valdo išorinį požiūrį (kaip antai, teisingumą) pertvarkymu.
 • The structures may agree in spirit, but not match up item by item.
 • The restructurings have us change our organizing principle (where S is sequence, H is hierarchy, N is network). This change occurs because the first organizing principle is too robust, and breaks down, because our mind can't encompass it. So our mind patches it up with a second organizing principle. This allows for visualization because our mind can stay fixed on the first organization, and our mind's eye can move about the second organization.
 • Visualizations are restructurings that allow us to consider prospective choices as both thoughts and actions on thoughts. The primary structure gives the thoughts that are acted upon, and the secondary structure gives the thoughts that act. These structures are: sequences, hierarchies or networks. The secondary structure must differ from the primary structure.

Pirminė tvarka ir antrinė tvarka

 • Sintaksė - sąmonė - maža sandara pertvarko semantiką - pasąmonę - didelę sandarą.
 • Ištirta, jog kairinis pusrutulis mąsto kaip ir dalis, o dešininis pusrutulis mąsto koks ir visumą. Pertvarkymas sieja visumą ir dalis.
 • Mažoji tvarka yra mūsų dėmesio tvarka. Jinai turi skirtis nuo didesnės tvarkos, kad galėtumėme atskirti savo dėmesį. Tai galimas dėmesys, galimi taškai dėmesiui, kuris nukreipiamas į vieną kurį tašką.
 • "Pasaulis" ar "aplinka" yra vaizduojama skaitlinga (pirmine) tvarka, irgi pagal trejybę: medis (buvimui), seka (taikymui), tinklas (vertinimui).

Sąmoningumas pasąmonę pertvarko sąmone

 • Sąmoningumas sieja dėmesį (susitelkimą) ir modelius. Pertvarkymai, tai modelių (ir valdymo) rūšys. Tai modeliavimo (didelės tvarkos pertvarkymas maža tvarka) modeliai.
 • Sąmoningumas yra: dėmesio telkimas (veikimas), to dėmesingumo numanymas (buvimas), taip pat jų atitikimo įsidėmėjimas (mąstymas). Pastarasis leidžia keisti veiklą (dėmesį) arba raišką (žinojimą).
 • Dėmesingumas yra įvairių reiškinių dėmesio apibendrinimas esamam reiškiniui. Sąmoningumas yra įvairių asmenų dėmesingumo apibendrinimas ir pritaikymas sau.

Tarpas tarp dvieju tvarkų

 • Prieštaravimas išeina už savęs į neprieštaravimą per pertvarkyme siaurėjantį tarpą tarp dviejų tvarkų.
 • Pertvarkymai du skirtingus žinojimus (tvarkas - vieną didelę žinojimo tvarką ir kitą mažesnę nežinojimo tvarką) sieja nežinojimu (tarpu).
 • Smegenų moksle: du pusrutuliai - žinojimo ir nežinojimo - nežinojimo tvarka pertvarko žinojimo tvarką - ir tai pasireiškia keturių klaidų šešiuose ištaisymuose.
 • Pertvarkymas išplaukia iš išvirkštinio santykio tarp vienos tvarkos (pasąmonės) ir kitos tvarkos (sąmonės). Ir tai vyksta trijuose matuose.


Pertvarkymų poros

Each pair may be thought of as describing learning and growth, thus eternal life.

 • Malleable - growing tree/sequence, memorable - pruning; (grows (walks) away from root, prunes towards root)
 • Modifiable - growing network/tree, meaningful - pruning; (grows nodes, sprouts branches, prunes - breaks into pieces)
 • Mobile - growing sequence/network, motivated - pruning; (grows end, extends it, prunes middle)

Pruning grows the gap! Meaningful experience of absence.

Tvarkų eiga apsiverčia, kaip kad žinojimu klausimas išverčiamas atsakymu:

 • 1) raida: medis auga vis naujais laipais, link įvairovės 4) metraščiu: einama link medžio kamieno, link aprėpimo;
 • 2) žemėlapynas: abipusiai nariai sieja tinklo narius esančius netinklo naryje, 5) žinynas: vienpusiai ryšiai sieja netinklo narius;
 • 3) vadovėlis: nurodymų seka teka pirmyn, 6) klajonė: priežasčių seka nagrinėjama atgal.
 • Mes valdome savo veiksmus. Seka yra suvaldoma, tiek baigtinė, tiek begalinė. Tad atbulai veikiame, suvaldome tvarkas, kolei suvaldome seką (gero vaiko kryptis - išskiriame esmę). Tada apsiverčia ir atsiremdami į Dievą galim amžinai plėtoti (blogo vaiko kryptis - esame atviri).

Pertvarkymų eilės tvarka

Pertvarkymų seka:

 • M => S
 • T => M
 • S => T
 • S => M
 • M => T
 • T => S

Pertvarkymai išsako ryškėjančią prieštaravimo galimybę.

 • Raida išsako brandą, būsenos pasikeitimą.
 • Žemėlapynas išsako požiūrių įvairumą.
 • Vadovėlis išsako galimybių įvairumą.
 • Metraštis išsako prieštaravimo vietinį pobūdį.
 • Žinynas išsako neįmanomumą išsakyti visas sąlygas.
 • Kelionė išsako galimybė skirtingai rinktis tose pačiose sąlygose.

Eilės tvarkos pagrindimas

 • Plačiausias požiūris - raida - o siauriausias - klajonė.
 • Pertvarkymai tampa vidiniai, užtat iškyla vidinis prieštaravimas. Pradedant metraščiu: prieštaravimas gali būti dalinis.
 • Iš sekos (vykdymo, 0-židinių) eina atgal, iš antros į pirmą tvarką, kolei apeina trejybės ratą. Paskui eina atgal - pirmyn, iš pirmos į antrą tvarką.
 • The gap grows more defined, until there is a gap within the gap.
 • Židinių skaičius ir atitikimas trejybei leidžia suprasti pertvarkymų eigą. Iš pradžių tvarkomės su pirmine, begaline tvarka, ją apgename, vis paverčiame baigtine. Taip, pradedant baigtine seka prieiname prie begalinės sekos. Taip prieiname prie besąlygiškumo, prie Dievo požiūrio. Tada viskas apsiverčia ir iš begalinės tvarkos einame į baigtinę tvarką, auginame, plėtojame naują, antrinę, papildomą tvarką. Vadinas, pirma atsigręžiama į tvarką grindžiančią tvarką, o paskui susitelkiama į tarp tarp tvarkų. Taip ieškomas kiekvienos tvarkos tikslas. Priedo, taip supaprastinama tvarka - raidos begalinis galimybių medis tampa metraščio laikotarpių medžiu; žemėlapyno begalinė ryšių raizgalynė tampa esminių apylankų tinklu; vadovėlio begalinė nurodymų seka tampa esminių žingsnių vėrinys. Taip išgaunama esmė, išverčiant tvarkų tarpą.
 • Pertvarkymais žengiame trejybei priešinga kryptimi: iš vykdymo seka į nusistatymą medžiu; iš nusistatymo medžiu į permąstymą tinklu; iš permąstymo tinklu į vykdymą seka. Iš pradžių tai vyksta iš baigtinės tvarkos į nesuskaičiuojamą tvarką, bet apėjus ratu vieną kartą persivirsta ir vyksta iš nesuskaičiuojamos tvarkos į baigtinę tvarką. Tokiu būdu iš pradžių ieškoma baigtinės tvarkos pagrindo, o paskui išreiškiamas tvarkų vidinis tarpas ir ieškoma jo tikslo.
 • Ways of learning, growing more defined.
 • Love's support of ambiguity, increasing variety. Between undefinition, generality (God) and definition, specificity (They).
 • A unity of knowledge involves different points of view.
 • Note how the gap grows better defined, from thing to flow.

Pertvarkymai ir permainos

 • raida = atspidimas, atspindys
 • žemėlapynas = ištiesinimas, pakreipimas
 • vadovėlis = pasukimas
 • metraštis = dydžio nustatymas, praplėtimas
 • žinynas = palyginimas, priplojimas
 • klajonė = perkėlimas

Pertvarkymai ir lygmenų poros

 • Evolution: a perspective on all circumstances
 • Atlas: any perspective on all circumstances
 • Handbook: any perspective on any circumstance
 • Chronicle: all perspectives on a circumstance
 • Catalog: all perspectives on any circumstance
 • Odyssey: all perspectives on all circumstances
 • God - no circumstances, I - a circumstance, You - any circumstance, They - all circumstances
 • God (spirit) - no perspective, I (structure) - perspective, You (representation) - perspective on perspective, They (unity - gap) - perspective on perspective on perspective
 • A perspective on all circumstances. Building blocks (strings of letters) - Malleable - Evolution - Matters of Order - One perspective - discuss preferences: Do I truly like this? How does it seem to me? (extending a sequence)
 • Any perspective on all circumstances. Diversity of niches - Modifiable - Atlas - Matters of Existence - Two perspectives - truly need this? What else should I be doing? (creating branches of the tree)
 • Any perspective on any circumstances. Nonlinearity - Mobile - Handbook - Matters of Participation - Three perspectives - Is this truly real? Would it make any difference? (creating detours)
 • All perspectives on a circumstance. Internal models (operators as factors) - Memorable - Matters of Knowledge - Four perspectives - Chronicle - Is this truly problematic? What do I have control over? (noting limits of an interval)
 • All perspectives on any circumstance. Tags (equivalences) - Meaningful - Catalog - Matters of Decisionmaking - Five perspectives - Is this truly reasonable? Am I able to consider the question? (distinguishing between inside and outside of branch)
 • All perspectives on all circumstances. Flows - Motivated - Odyssey - Matters of Morality - Six perspectives - Is this truly wrong? Is this the way things should be? (characterizing the nature of feedback loops, whether they lead forwards)

They - no perspective, You - a perspective, I - any perspective, God - all perspectives

Šeši laipsniai nuo asmeninės tiesos iki besąlygiškos tiesos sieja lygmenų poras:

 • Raida: Kitas (malda) ir Tu (išsiaiškinimai)
 • Žemėlapynas: Kitas (malda) ir Aš (elgesys)
 • Vadovėlis: Tu (išsiaiškinimai) ir Aš (elgesys)
 • Metraštis: Aš (elgesys) ir Dievas (šokis)
 • Žinynas: Tu (elgesys) ir Dievas (šokis)
 • Kelionė: Kitas (malda) ir Dievas (šokis)

Pamąstyti kaip tokie dvigubiniai pertvarkymai išreiškia ženklų savybes, tuo pačiu medžius, mikrosavybes (tinklus) ir sagas (sekas):

 • begalinis medis permąstomas seka, o ta seka paskui medžiu; taip kad pirmą medį naujai mąstome išvestiniu medžiu
 • ir atvirkščiai, begalinė seka permąstoma medžiu, o tas medis raida; taip kad sekoje įžvelgiame rinktinių intervalų junginį, panašiai, kaip Kantoro aibėse
 • begalinis tinklas permąstomas medžiu, o tas medis patikslinamas tinklus; taip kad antras tinklas yra pirmojo tinklo suvokimo patikslinimas, jo išvestinė
 • ir atvirkščiai, begalinis medis patikslinamas tinklu, o tas tinklas aprėpiamas žemėlapynu
 • begalinė seka pertvarkoma tinklu, o tas tinklas išvaikščiojamas seka; taip kad begalinėje sekoje atrenkame ir susiejame esminius taškus
 • begalinis tinklas išvaikščiojamas seka, o ta seka pertvarkoma tinklu.

Tai gali padėti ženklų savybėmis susieti su asmenų poromis. Viena lygmenų ar tvarkų pora yra papildinys kitai lygmenų ar tvarkų porai, ją papildo ar "myli".

Ženklų savybių poros (medžiai, tinklai, sekos) išgauna tvarkų tarpus.

 • M S 1<-2
 • T M 0<-1
 • S T 2<-0
 • S M 2->1
 • M T 1->0
 • T S 0->2

Pertvarkymai, dvejonės, mokymosi būdai

Žinojimo rūmai sieja pertvarkymus, dvejones, išsiaiškinimo būdus santvarkoje

 • evolution: judge the tree by the fruit
 • atlas: judge the big by the little
 • handbook: judge yourself as you judge others
 • chronicle: wait for the master, share in the treasure
 • catalog: belong to the lord, share in the favor
 • odyssey: follow the teacher, share in the virtue ???

Dvejone mąstome platesniu požiūriu. Dvejonės suduria, tad pertvarko. Pertvarkymu tiksliname apibrėžimą.

Ways of learning (breaking up with the secondary, finite structure) are related to how things become defined (the primary structure's substrate becomes apparent).

 • Do I truly like this? How does it seem to me? (moving along the sequence) - Evolution - clarifying one's deepest value - define the mental circumstances by empathizing with them, their wholeness, their center, so that they grow ever sharper (like lamb, like nearsighted child, seated in God's lap - identify with what I see (what seems) as it grows more clear - center myself in the seeming) One way to figure things out is to empathize with what we take to be the center of such a system and imagine what we see as it unfolds: How does it seem to me?
 • Do I truly need this? What else should I be doing? (creating branches of the tree) - Atlas - establishing the available perspectives, thus, the limits of the mind - defining a structure by the variety of perspectives that it allows for
 • Is this truly real? Would it make any difference? (creating detours) Handbook - ranking judgements, thus, figuring things out - compare and contrast, define essential features of a structure
 • Is this truly problematic? What do I have control over? (noting limits of an interval) Chronicle - placing interactions with God in context (within our limited interval) - define my purpose - my role - with regard to my limited circumstances
 • Is this truly reasonable? Am I able to consider the question? (distinguishing between inside and outside of branch) Catalog - sort out the contributions of God (outside branch) and good (within our limited branch) - Note existing categories, their sufficiency, define accordingly, distinguish answers, distinguish well defined or not.
 • Is this truly wrong? Is this the way things should be? (characterizing the nature of feedback loops, whether they lead forwards) Odyssey - nurturing a culture of feedback loops (within our limited network) between God and love - Live out tensions, note completeness, including contradictions - define contradictions.
 • Am I doing anything about this?
 • The first structure is taken as fixed and the second structure as a changing perspective. (Relate this to the qualities of signs and their two levels). There is thus coordinated movement between the structures. They are coupled. Also, the first structure can be thought of as a situation and the second as a perspective, so that together they define a counterquestion.
 • The second three reorderings have to do with a circumscribed primary structure, which may be endless but yet has certain limits, thus an inside and an outside, which can be distinguished. These primary structures may be associated with growth as defined by the previous reorderings, where the secondary structure defines the growth of the primary structure.

Paskiri pertvarkymai

 • Raida: auga į begalybę - tai išorinė tvarka, plintanti.
 • Žinynas: Sąsaja -> seka (atsiranda metrika (metric))
 • Metraštis: intervalas, tai vidinė tvarka.

Pertvarkymų visuma

 • Pertvarkymus papildome Dievu ir gerumu (vidine tvarka - lentelėmis) kurių nereik išsakyti. Visa tai susideda į aštuongubį kelią.

Užrašai

 • Pertvarkymai - tvarkų poros - nusako tarpą. Kaip jis susijęs su vaizduotės tarpo tarp požiūrio į požiūrį? Kaip tvarka išreiškia kalbą, o tvarkų pora kalbų porą? Kaip sąmoningumas tvarkų poromis kalbai nusako tarpą?
 • Jeff Hawkins - Yra 150,000 smegenų žievės stulpelių. Kiekvienas stulpelis kuria modelį - judėjimo pagrindu tveria žemėlapį - atskaitos rėmą (reference frame) - kažkurio lauko, pasaulio, jo pagrindu. Tai siejasi su mano mintimi, kad šeši lygmenys išsako pertvarkymus.
 • Jeff Hawkins - Nėra hierarchija sąvybių, o hierarchija daiktų.
 • Jeff Hawkins - Stulpeliai balsuoja atskirais klausimais kaip yra. Mes stebime įvairiais klausimais vykstančius balsavimus. Tad iškyla skirtingi klausimai ir atsakymai.
 • Jeff Hawkins - Kaip permainos sieja skirtingus atskaitos rėmus? Jisai galvoja, kad tai vyksta thalamus. O man tai parodo sąsaja tarp permainų ir pertvarkymų - permainos sieja pertvarkymų sistemas. O pertvarkymų sistemos - santvarkos - yra bene koordinačių sistemos.
 • Jeff Hawkins - Jeigu kiekviena stulpelis sugeba modeliuoti atskirą pasaulį, ką jie perduoda vieni kitiems ir kodėl?
 • Jeff Hawkins - Yra "grid cells" ir turėtų taip pat būti "displacement cells". Jie turėtų būti žievės mini-stulepliuose (turinčiuose po 120 ląstelių).
Pertvarkymai


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 rugsėjo 01 d., 18:55