调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Raida Kitas - Brandos bendrystė

Kaip suvokti šviesuolio brandos raidą?

Branda

 • Kaip bręstama toliau, vis kitais žmonėmis?
 • Kaip raida susijusi su amžinu gyvenimu?
 • Kaip raida susijusi su Dievu?

Bendrystė

 • Kokių yra bendrysčių?
 • Kurias verta tirti?
  • Tirti: skautus, anoniminius alkoholikus, vienuolius, sardovaya.
  • Tirti: Jėzaus skelbiamą dangaus karalystę.
 • Ko moko kultūrų ir subkultūrų mokslai?
 • Kaip palaikyti šviesuolių bendrystę?
 • Kaip palaikau bendrystę?

Dvylika klausimų

 • Kas tai per deriniai?
 • Kaip dvylika klausimų išreiškia įvairiausius šuolius?
 • Ar jų iš viso dvylika? Ir kodėl būtent tiek?
 • Ar dvylika klausimų išreiškia savasties rūšis, aplinkybes?
 • Kaip 12 klausimų prilygsta klausimams Ar? Koks? Kaip? Kodėl
 • Kuria prasme rinktiniai klausimai susiję su tobula santvarka? Ar jie susiję su šviesuolių bendrystės 12 klausimų?

Atsakomybė, Vertybės

 • Kaip atsakomybė išplaukia iš kertinės vertybės?
 • Ko reikia įrodyti ar nors tvirtinti, prileisti atsakomybę?
 • Kas yra sąžinė? tautos sąžinė? dorovė?

Gvildenimai

 • Iš kur kyla klausimai?
 • Ko reikia klausti klausimą?

Klausimai ir vienumas

 • Kaip klausimuose iškyla vienumas, jo rūšys?

Dievo klausimai

 • Ką Dievas klausia?
 • Ką reiškia Dievui klausti?
 • Ar visi klausimai tėra tas pats Dievo klausimas, tik perkeistas?
 • Koks Jėzaus gvildenamas klausimas?
 • Kaip Dievu suprasti žmonių klausimus?
 • Kaip žmogaus klausimas jį sieja su Dievu?
 • Kaip Dievo klausimai susiję su mano klausimais?
 • Kaip atsakymai susiję su Dievo išėjimu už savęs?

Klausimai ir branda

 • Kaip žmogus atsiskleidžia savo klausimu?
 • Kaip klausimais sąmoningėjame?
 • Kaip klausimai mus perkuria?
 • Kaip klausimas susijęs su branda, su amžinu gyvenimu?
 • Kurlink mus veda klausimai?
 • Kaip gvildenimai susiję su savęs supratimu?
 • Kuo skiriasi savęs žinojimas (kertinė vertybė) ir savęs supratimas (gvildenimas)?

Klausimai ir sandaros

 • Kokia prasmė visų klausimų už santvarkos? Ar jos veda į santvarką?

Klausimai ir išsiaiškinimai

 • Kaip klausimą ir atsakymą sieja išsiaiškinimai ir apimtys, kaip pastarieji susiję?
 • Kaip klausimai (visaregis, Dievas) susiję su išsiaiškinimais (žinojimo rūmais, asmeniu)?

Kaip klausimai susiję su:

 • abejonėmis ir dvejonėmis?
 • klausimais Ar? Koks? Kaip? Kodėl?
 • atvaizdu - klausimai - didėjantis laisvumas?

Gvildenimų žemėlapis

 • Rinkti iš žmonių klausimus, atsakymus, išsiaiškinimus.
 • Kur klausimų žemėlapyje yra Dievo ir mano klausimai?
 • Ar visus aptiktus gvildenimus galima rūšiuoti, kaip kad juos rūšiavau žemėlapiu?
 • Kaip gvildenimų žemėlapis susijęs su vertybių žemėlapiu, su prielaidomis?

Klausimų vaizdavimas

 • Kaip vaizduoti žmonių klausimus, atsakymus, išsiaiškinimus?

Savišvieta

 • Ko verta mokytis?
 • Ko žmonės nori mokytis?
 • Kaip įvairius žmones mokyti vienu metu?
 • Kaip švietimas gali mus sieti?
 • Kaip žaidimais paskatinti mokymą?
 • Kas yra linksma ir juokinga?
 • Kaip matematiką ir literatūrą išreikšti sąlygų ir besąlygiškumo santykiais?
 • Matematiką pristatyti savišvietos drobėmis

Klausimai, kuriais pažįstame save, bręstame.

Tuo pačiu pristatyti pavyzdžius žmonių, kurie mane įtakojo: mano draugai, įžymūs mąstytojai, ir šviesuoliai iš Minčių sodo ir kitur.

Vertybės, Gvildenimai, Klausimai, Užmojai, Savišvieta, Šviesuoliai DvylikaKlausimų Sąsajos VertybiųŽemėlapis

Minčių sodas

12 klausimų išreiškia šviesuolio brandos raidą, mūsų vienumo lygmenį, Dievo būtinumo laipsnį

Klausimai ir atsakymai yra du iš atvaizdų. O asmeniški klausimai ir atsakymai juos išreiškia asmeniškai, papuolamai, sąlygiškai. Bet klausimo ir atsakymo ryšys nėra atsitiktinis. Jisai bęsąlygiškas.

Klausimais asmuo pasitraukia, išverčiamas į bendruomenę.

Evoliucija yra skeptikams, skurdžiadvasiams - viskas vyksta mažais pakeitimais

Šviesuolių bendrystė palaikoma meile. Ji mūsų ugdymosi sąlyga. Mes vienybe gyvename, bręstame, mokomės. Meile tampama viena. Buvimas viena yra mūsų meilės išdava ir išraiška.

Kaip būti viena Kitu

Kaip viską išvesti iš paskiro žmogaus? Atjaučiant jį, kaip jis bręsta.

Su nebendraujančiais galim būti viena:

 • Gera širdimi
 • Malda
 • Mylėti priešą

Bendradarbiauti dalinai:

 • Asmeniškai, širdingai pripažinti betką vienumo pagrindu
 • Geros valios patikrinimas, laidoti tiesą.

Raida


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2015 kovo 24 d., 21:11