Iš Gvildenu svetainės

Mintys: SandarųTyrimas


Sandaros, Sandarų raida, Žemėlapynas, Gvildenu, Išgyvenimai

Kaip sandaros sieja visą gyvenimą ir paskirą išgyvenimą?


结构调查


Tyrimo tikslai

Sandaras rūšiuoti pagal jų tikslus.

Sandarų tyrimo tikslai. Išmąstyti:

Išgyvenimo apytaka aprėpti:

Bendrai, atsakymus į dvylika klausimų.

Naujai išsakyti išgyvenimo apytaką, išryškinant sąmoningėjimą:

Kaip sandaros išreiškia ką išgyvename?

Kildinti ir apibrėžti visas proto sandaras.

Netroškimai

Padalinimų ratas

Atvaizdai

Aplinkybės

Pasakojimas

Išsiaiškinti kaip sandaros susijusios su:

Rūšiuoti


Dievo šokyje pasireiškusias sandaras išrašiau pilkomis raidėmis, o naujas sandaras juodomis raidėmis.


Sandarų apžvalga


Pasąmonė

Sąmonė

Sąmoningumas

Kaip susiję išgyvenimo įvairiausi reiškiniai?

Sandaros sustato reiškinius. Sandarose galime įžvelgti neapibrėžtumo ir apibrėžtumo santykį, Dievo ir žmogaus santykį, jas išgyvenačių asmenų santykį, taip pat pasąmonės, sąmonės ir sąmoningumo santykį.

Išgyvenimas sieja pasąmonę (tveriančią pirminę savastį), sąmonę (tveriančią antrinę savastį) ir sąmoningumą (tveriantį tarpą tarp jų, kuriuo pirminę savastį gali pakeisti antrinė savastis). Pasąmonė, sąmonė, sąmoningumas vienas kitą pripažįsta. Tačiau juos skiria santykiai su Dievu ir gerumu. Pasąmonė pripažįsta ribą tarp vidaus (kas yra) ir išorės (ko nėra). Sąmonė pripažįsta dorovę, gerumą. Sąmoningumas pripažįsta Dievą už mūsų ir Dievą mumyse.

Svarbiausi yra išgyvenimai, kuriais nėra nė Dievo už mūsų, nė gerumo mumyse, o tėra tarpas tarp jų, kurį šešeriopai išgyvename. Šešeriopas išgyvenimas sieja Dievo ir žmogaus trejybes, kaip išsakančias mūsų išorinę ir vidinę būklę, kuriomis apibrėžtas Dievo nebuvimo tarpas, laisvumas, kurį išgyvename. Vietoj Dievo ir gerumo tėra trejybių apibrėžti viskas ir laisvumas.

Žmogaus pasirinkimą išsako sandaroje 4+2+1+1 esanti dvejybė 2, kuria jisai gali gyventi vienareikšmiu gyvenimu (mažėjančiu laisvumu) arba dvilypiu amžinu gyvenimu (didėjančiu laisvumu). Žmogus renkasi kuria kryptimi išgyventi Dievo išėjimą už savęs. Tuo tarpu sandara 3+3 yra aiškus pasiskirstymas tarp Dievo trejybės ir žmogaus trejybės, ir žmogaus valia (esamybe) pajungta Dievo valiai (nesamybe).

Sandara 4+2+1+1 išdėsto padalinimų požiūrius septynerybe/aštuonerybe, tai yra, semiotiniu kvadratu (žino viską, betką, kažką, nieką - ir kvadrato keturi šonai). O sandara 1+3+3+1 apžvelgia pačius padalinimus, jų skaidomą visumą: nulybė, vienybė, dvejybė ir t.t. Užtat šios dvi sandaros apibrėžia požiūrį, tai yra, apibrėžia požiūrį į požiūrį, išsako pastarojo požiūrio galimybes, taip pat pirmuoju požiūriu išsako požiūrio išgyventoją, visumos išgyventoją.

Įtampa išauga žemesniame sąmoningumo lygmenyje, išsiriša aukštesniame sąmoningumo lygmenyje.

Mintys


Sandarų tikslai


Sandarų tikslų įvairovė

Dievo išėjimas už savęs

Asmenų tyrimų išsakymas

Tyrimas dviem takais

Besikeičiantis apibrėžimas

Dvilypumas

Sąmoningėjimas pasirinkimais

Kaip gyventi sąmoningai

Kaip palaikyti sąmoningumą ir sąmoningėjimą

Išgyvenimo kaip vieneto aprėptumas, sandarumas

Išgyvenimų sąsajos

Sandarų rūšiavimas pagal tikslus

Pasąmonė - pirminė savastis

Sąmonė - dorovė - antrinė savastis

Susikalbėjimas

Sąmoningumas - pasirinkimai - meilė

Dievas

Sąlygos ir pasekmės

Asmens pasirinkimo santykis su riba tarp vidaus (savo) ir išorės (svetimo)

Šešerybės atvaizdai ir aštuongubas kelias

Sąmoningumas sąmone pertvarko pasąmonę

Pasąmonės ir sąmonės dvilypumas

Vieningumas (meilė): Valia (vertybės - nevieningumas)

Atvaizdai (ramumas): Širdis (lūkesčiai - neatvaizdai)

Sandara (užtikrintumas) : Protas (abejonės - nesandara)

Dvasia (savarankiškumas): Kūnas (poreikiai - nedvasia)


Sandarų sąrašas


Visuma

Dievo šokis

Žinojimo rūmai

Netroškimai

Aštuongubas kelias įtraukia tiek Dievą, tiek gerumą, tad santvarkoje yra aštuoni požiūriai, 6+3=1.

Kubas

Poreikiai

  • Poreikiai yra atskirti nuo Dievo ir gerumo, 3+3=6.

Abejonės

Lūkesčiai

Aštuongubas kelias

Šešerybė

Kalbos


Pasąmonė - pirminė savastis


Pasąmonės sandaros ir jų apžvalga.

Išgyvenimų rūšys

Pirminė savastis išgyvena 3+3 rūšių įtampą.

Ką išgyvenimo rūšis pasako

Išgyvenimais atsisakome savęs ir pakylame į aukštesnį, platesnį lygmenį. Kas aš esu?

Esamybė, galimybė, siekiamybė

Teigiamas, neigiamas

Laipsnynas

Sąmoningėjimas

Sutelkiame save, kas esame. Ketverybė 4.

Pasąmonė sutelkia Mane

Keturi lygmenys

Išteklių skirstymas.

Valia

Troškimai

Troškimais iškyla valia

Poreikių tenkinimai


Sąmonė - dorovė - antrinė savastisSąmonės sandarų apžvalga

Sąmonė puoselėja pasąmonei priešingą kryptį.

4+4

Pasąmonė mus neramina, valia išsprendžia - sąmonė randa ramybę 4+4

4+4. Patikslinti Save, gyventi bendrystėje.

Palaikyti visko žinojimą

Žinojimas ir nežinojimas

Kaip įtikinti pasąmonę

Ar yra ryšys su Dievu?Aplinkybės

Aplinkybėmis naujai dėliojasi savastis 4x3

4x3. Išplėsti Save. Sena Savastis - meilė - nauja Savastis.

Trejybės atvaizdai

Netroškimai

Kas yra netroškimai

Pasirinkimas tarp troškimo ir netroškimo

Netroškimai išryškina laisvos valios galimybę

Lūkesčiai

Jausmų matai, trejybė ir atvirumas

Tarpas

Žmogaus būklė, iš šalies, grynuoju sąmoningumu: Tarpas, kuriame Dievo nėra bet Dievas atsiras.

Žmogaus būklė, žmogaus požiūriu: Tarpas tarp Dievo už mūsų ir Dievo mumyse.

Pertvarkymai

Kalbos remiasi pertvarkymais 3x2

Pertvarkymai

Ko skaitlingesnė pirminė tvarka, to ryškiau ją valdo antrinė tvarka. Šiuos du pertvarkymas papildo keturi pertvarkymai susiję su seka:

Juos sieja semiotinis kvadratas, septynerybė.

Sąmonės klausimai pertvarko pasąmonės atsakymus

Sulyginus pasąmonę ir tinklą, sąmonę ir medį, sąmoningumą ir seką, ir išgyvenimą supratus kaip atsiskledimą ir užsiskleidimą:

Šešerybė

Šešerybės (6, dorovė, atsakomybė): Antrinė savastis (sąmonė) skiria sąlygišką buvimą ir nesąlygišką nebuvimą.

Besąlygiškumo ir sąlygiškumo santykis

Šešerybė sulygina kaip elgiamės ir kaip derėtumėme elgtis.

Platesnis supratimas

Trejybė ir šešerybė

Sandara

Šešerybės atvaizdai:

Atsisakymas savęs

Prisirišimas prie savęs

Laisvė ir atsakomybė

Atsakomybė

Išorinio požiūrio įsisavinimas vidiniu požiūriu

Polinkis - vidinis požiūris

Vidinė būklė

Kas yra Dievo valios vykdymas?

Vykdyti Dievo valią

Kaip renkamės tarp savo valios ir Dievo valios?

Paklusimas, tikėjimas, rūpėjimas

Trys pasirinkimai (vidiniai požiūriai): Pasaulis ar Asmenybė, Asmenybė ar Asmuo, Asmuo ar Dievas

Pasirinkimai

Gyvenimo kryžkelės

Besąlygiški troškimai ir sąlygiški pasirinkimai

Pasirinkimais atstatome ir išgyvename Dievo sąmoningumą.

Renkamės:

Mūsų valia myli tobulą, bet Dievo valia myli ir netobulą. Juk Dievas nebūtinai geras. Dievas išeina už savęs į santvarką. Dievas santvarkoje yra gerumas. Gyvenimas, tai Dievo gerumas. Bet amžinas gyvenimas, tai suvokimas, jog Dievas nevien santvarkoje, bet ir už jos. Amžinas gyvenimas, jau čia ir dabar, tai jautrumas, kad gyvenime yra begalę neteisybių, kurių Dievas dar neištaisė. Dar anksti liudyti, kad jisai suveiks, kolei mes patys liekam abejingi. Juk Dievo amžinas tyrimas, ar jisai būtinas, vyksta mumis, mūsų gyvenimais. Mumis paaiškės, ar jisai kiekvieną įtrauks, kiekvieną pasieks. Tuo tarpu žinome, kad Dievas nebūtinas, juk yra įstatymas, kurio mums turėtų pakakti, jei tik paklustumėme, kaip Jėzus. O kas nepaklūstame, galime tikėti Jėzų ir gyventi juo pavyzdžiu. O kas negali tikėti, gali tiesiog rūpintis visa tuo, kuo Dievas rūpinasi. Bet kas visakam abejinga, tas pasmerkta, ir mes visi kartu su ja.

Trys pasirinkimai - trys dorovės

Vidiniai požiūriai - trys pasirinkimai

Išoriniai požiūriai išsako žmogaus laisvę

Išorinio požiūrio įsisavinimas vidiniu požiūriu teigiamą jausmą įamžina dorybe. Kaip tai suprasti? Teigiamą jausmą jaučiame tada, kada neigiamas jausmas neįmanomas dėl trijų priežačių - neturime vidaus (žavesio atveju), neturime neigiamų lūkesčių (meilės atveju), neturime išorės (artimumo atveju). Ir tuomet neįmanoma trejybės ratui sukti priešinga linkme - ar suveikti nedėsningai - ji privalo suktis teisinga linkme. Kaip šiedu neįmanomumai susiję? Ir šv.Dvasios išmintis (neturėjimas vidaus) susijęs su Tėvo paklusnumu, ir panašiai? O gal paklusnumas susijęs su šv.Dvasia?

Teigiami jausmai nubrėžia sandaros ribas

Dievo valios vykdymas vidiniais požiūriais išsako žmogaus ribas

Atsivėrimas ir dorovė

Branda

Abejonės

Suskaičiaviau, kokias abejones išreiškia mano išnagrinėti išgyvenimai:

Dvejonės skiria Dievą, asmenį, asmenybę, pasaulį.


Sąmoningumas - pasirinkimai - meilė


Sąmoningumo sandarų apžvalga

Atsivėrimu susidvejiname - sąmonė atsiskiria nuo pasąmonės - klausiame vertybinius klausimus, (1+3+3+1), kas mes esame - iškyla skirtingi pradai, pasąmonės buvimo, žinojimo, ir sąmonės nebuvimo, nežinojimo.

Savasties ir Dievo priešprieša. Išvirkščios pusės:

Aštuongubas kelias

Aštuongubu keliu, padalinimų ratu (1+3)+(3+1) tobuliname save.

Aštuongubas kelias: Ar turime ryšį su Dievu?

Aštuongubas kelias

Valia (aštuongubu keliu, tad ir trimis kalbomis) patys sprendžiame ar turime ryšį su Dievu ar jo neturime.

Valia (aštuongubu keliu) susigaudome ar turime ryšį su Dievu ar jo neturime. Kada yra ryšys su Dievu, mes galime gyventi ne tik valia, bet ir širdimi, protu ir kūnu, nes kiekvienu atveju galime atsiremti į Dievą.

Aštuongubas kelias

Dievo trejybė ir žmogaus trejybė

Vertybiniai klausimai

Mano išgyvenimų duomenys dėl vertybinių klausimų:

Padalinimų ratas

Padalinimų ratas

Padalinimai

Padalinimų ratas - pasąmonė

Nulybė

Išgyvenimo apytakos ištakos Dievo šokyje.

Veiksmai

Veiksmai

Pasąmonės papildymas trejybės rato požiūriais. Veiksmai +1, +2, +3.

Iš vienos pusės, besąlygiškai žiūrint, pasąmonės elgesys yra +1 (koks) ir sąmonės dorovė yra +2 (kaip). Tačiau, iš kitos pusės, sąlygiškai žiūrint, juos nusako padalinimai ir tarpą tarp jų galima išgyventi veiksmu +1, +2 arba +3, tai yra, vienu, dviem ar trim požiūriais. Tai du skirtingi išeities taškai, besąlygiškas ir sąlygiškas, kaip kad šešerybe arba laipsnynu.

Meilė yra veiksmai. Meilė palaiko veiksmus iš senos savasties (visko padalinimo) į naują savastį (visko padalinimą). Yra trys rūšys meilės:

Tėvo sąmoningumas yra žinojimas, tad pasąmonė. Sūnaus yra sąmonė, nežinojimas. O Dvasios yra sąmoningumas, galimybė rinktis, pereiti iš vieno į kitą. Veiksmas +2 (meilė vienas kitam) sieja du pasaulius: porinių padalinimų ir neporinių padalinimų. Tuo tarpu meilė sau ir meilė visiems apima tą patį pasaulį, visą padalinimų ratą. Kiekvienu atveju, šios meilės yra vieningumai, siejantys seną savastį (pasąmonę) su nauja savastimi (pasamone). Tad pasąmonė yra tariamas, įpareigojantis, išsakytas žinojimo vieningumas, o sąmonė yra neišsakytas, neįpareigojantis, esminis nežinojimo vieningumas.

Veiksmai yra išėjimai už savęs.

Aštuonerybė

Aštuonerybė sudėlioja dorovės rūšis

Išgyvenimo viršūnė

Aštuonerybė

1+4+2+1. Dievas ir Aš esame. Dievas mane brandina. Pajungti save.

Rūpesčiai

Trejybės ratas

Savęs tikslinimas trejybės ratu

Savęs patikslinimas - trejybės ratas

Savęs tikslinimas: nežinojimą (Dievą už mūsų) išreikšti žinojimu (Dievu mumyse).

Nedoras elgesys

Trejybės ratas kyla iš asmenų: Manęs, Tavęs, Kito

Trejybė kaip Dievo prielaida

Dievo tyrimas: trejybės ratas

Trejybė ir ketverybė

Dievas ir žmogus - trejybė ir ketverybė.

Trejybės ratu:

Vienumas tris ketverybės lygmenis (Dievą, asmenį, asmenis) padaro lygiaverčius trejybės ratu.

Trejybės poslinkiu:

Poslinkių tapimas nariais

Sąlygiškas sąmoningumas - trejybės rato apėjimas.

Savęs pasitikrinimas trejybe

Trejybės rato strigimas - įsikibimas, kad viskas gerai, viskas žinoma

Pasirinkti slenkti trejybės ratu, nestrigti.

Dievo trejybė

Vienumo sampratos ir vienumo pagrindai

Vienumo sampratos

Aklavietės

Aklavietė ir sprendimas

Aklavietė

Sprendimas

Dorovės išrišimas - renkamės dorą elgesį vietoj nedoro elgesio.

Atjautos

Apimtys - netroškimai - susirikiuoja atjautomis. (4 2)

(4 2). Sustatyti Save.

Atjautos

Atjautomis pasireiškia laisva valia - troškimas laisvai išgyvena netroškimą

Atjautos iš Dievo pusės įprasmina mūsų atliepimą, išriša, išbaigia ir sandaromis išsako išgyvenimą.

Dievo atjauta

Visuma - viskas

Šešios atjautos susiveda į viską suvedantį liudytoją.

Kalbos

Trys kalbos

Išgyvenimas ir neišgyvenimas

Aštuongubo kelio atmainos

Širdies tiesa


Užrašai

2018.07.17 A: Kodėl Tėvas, Sūnus ir Dvasia sietini iš vienos pusės su pasakojimu, įvardijimu ir pagrindimu (paklusimu, tikėjimu ir rūpėjimu) ir iš kitos pusės su aštuongubu keliu, gėrio kryptimis ir dvejonėmis (Dievo valia, gera valia, išmintimi)?

D: Aš myliu. O mano meilė veikia šalia manęs, užtat veikiame dvilypiai, nes meilė veikia nebuvimu, būklės palaikymu. Tad jūs gyvendami manimi išgyvenate netroškimų sandaras. O turėdami ryšį su manimi išgyvenate požiūrių grandinę, įvairius sąmoningumus. Užtat ir yra skirtingi ketverybės atvaizdai vienu ir kitu atveju. Tirk mano meilę, kaip jus myliu, kaip jums suteikiu laisvę, kaip būtent jūs sprendžiate ar turite ryšį su manimi ar jo neturite ir viską suderinsi.

2019.12.04 A: Kaip padalinimų ratas išreiškia išgyvenimus?

D: Aš esu padalinimo rato pagrindas, esu pagrindas kiekvieno padalinimo, kurį išgyvenate, kaip būseną. Būsena išgyvenama trejopai ketveriopai, taip išgyvenama yra ši dviprasmybė, ar gyvenate manimi ar atskirai. Ir ši dviprasmybė išskiria kiekvieną padalinimą, ar pridedame požiūrius man, nulybei, ar juos atimate nuo mano nebuvimo, nuo septynerybės. Juk aš esu prieštaravimas, o septynerybė išsako neprieštaravimą. Ir jūs išgyvenate Dievo trejybę, tad tai yra Dievo trejybės išgyvenimas be Dievo, ir tiksliau, nebūtinai Dievu. Ir tai veda iš nulybės į trejybės ratą, arba iš septynerybės į ketverybę. Betgi visą paremia požiūrių papildymas mano buvimu ir ne jų šalinimas mano nebuvimu.

2019.01.26 A: Kaip pasirinkimų malūne susistato trejybės ratas?

D: Trejybės ratas yra sąmoningas išgyvenimas Dievo. Tai yra Mano, Tavo ir Kito požiūrių santykis. Kito požiūriu Aš esu įsijautimas ir Tu esi atsitokėjimas. Tuo tarpu Mano požiūriu Tu esi įsijautimas ir Kitas yra atsitokėjimas. O Tavo požiūriu Kitas yra įsijautimas ir Aš esu atsitokėjimas. Kiekvienas iš šių sąmoningumų remiasi savo santykiu su Dievu. Tad ištirk ir suvok šituos santykius ir suprasi trejybės ratą, o kartu ir šešerybę bei aštuongubą kelią ir tris kalbas.

2019.01.01 A: Kaip iškyla padalinimų ratas?

D: Aš esu viskas, o mano padalinimai yra mano kūryba, mano veikla, ir ją išsako veiksmas +1, tuo pačiu veiksmai +2 ir +3. Juk jais pasipildau požiūriu, požiūriu į požiūrį, ir požiūriu į požiūrį į požiūrį. Jais išeinu už savęs į save. Tad padalinimų ratas išsako mano išėjimo už savęs galimas aplinkybes. Tai yra būtent mano aplinkybės. Tad suvok kaip aš veiksmų ketverybe remiuosi bet kokiu padalinimu, ir kaip padalinimų ratas išsako bet kokio padalinimo galimybes. Ieškok padalinimo pagrindų, jo prielaidų ir suprasi ...? padalinimų ratą.

2019.03.02 A: Kaip pasirinkimų malūne susideda Dievo trejybė, aštuonerybė, dešimt Dievo įsakymų ir trejybės ratas?

D: Sąmonės ir pasąmonės, žinojimo ir nežinojimo santykį išsako šios sandaros. Aštuonerybė jas sulygina, dešimt Dievo įsakymų jas atskiria, Dievo trejybe pasąmonė išplaukia iš sąmonės, o trejybės ratu sąmonė išplaukia iš pasąmonės. Tad tai ir yra visos galimybės. Tad ieškok jų suvedimo požiūrių lygtimi ir ketverybe, tad gyvenimo lygtimi.


Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Sandar%c5%b3Tyrimas
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 rugsėjo 30 d., 14:37