调查

摘要

神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti


Viena, Viskas, Priėjimai prie visumos, Suvestinė, Atvaizdai, Santvarka

Kaip vaizduotė reiškiasi atvaizdais?


想像力


 • Kaip vaizduotė aprėpia visus šešis atvaizdus?
 • Kaip vaizduotė remiasi šešerybe?
 • Kaip ir kodėl iškyla būtent vaizduotė, šeši atvaizdai?
 • Kaip valia skiriasi nuo vaizduotės?

Kas yra vaizduotė?

 • Vaizduotė yra vieningai išgyventa santvarka.
 • Vaizduotė apima šešis būdus vieningai išgyventi santvarką.
 • Vaizduotė neišeina už santvarkos, tuo tarpu valia gali atsiremti į tai kas už santvarkos, už vaizduotės, neįsivaizduojama.

Vaizduotė aprėpia šešis atvaizdus

 • Dievo laisvę, dvasią, sandarą, atvaizdus, vieningumą, Dievo valią
 • persimesdama tarp keturių atvaizdų (tarpo skerspjūvių) ir dviejų atvaizdų (tarpo tarp galūnių)
 • apžvelgdama visus šešerybe, dvejomis trejybėmis

Žmogaus vaizduotė vaizduoja atvaizdais.

Visko santykiai su viskuo

Norint žinoti viską ir taikyti viską tenka suprasti kaip įvairiai įmanoma aprėpti viską. Tad tenka išmąstyti visko santykius su viskuo.

Vadovaujuosi vaizduotės tyrimu. Vaizduotė reiškiasi šešiais atvaizdais, pasirinkimais, kuriais galima įsivaizduoti betką.

Tačiau galime ne tiktai gyventi vaizduotėje bet ją pranokti. Gera valia galima įžvelgti ir išskirti visko atvaizdus - troškimus - ir juos atskirti nuo laisvumo atvaizdų - tapatumų - ir taip atskyrus gyventi aštuoniomis gėrio kryptimis iš geros širdies ir į gerą širdį. Ogi Dievas yra gera širdis, nulinė gėrio kryptis. Tad galima atverti galimybes pripažinti Dievą už mūsų ir taip pat gyventi Dievu mumyse.

Tam turi liudyti kiekvienas žmogus, kiekvienas iš mūsų. Apytakos išsako asmenų santykius su savo apimtimis, savo būklėmis, ir apskritai, su vaizduote.

Šiuos santykius galima išsakyti sąvokomis ir įsivaizduoti atvaizdais tačiau juos tenka išgyventi savo išgyventais požiūriais ir dargi priskirti Dievo dvasiai. O tie santykiai įsivaizduojami šešeriopai atvaizdais. Jie įsivaizduojami dinamiškai laisvumo atvaizdais, išsiskleidimu iš nežinojimo į žinojimą ir susitelkimu iš žinojimo į nežinojimą taikymo riboje. Jie įsivaizduojami statiškai ketverybės lygmenimis: kodėl yra viskas - dvasia, kaip yra viskas - sandaromis, koks yra viskas - atvaizdais, ar yra viskas - sąvokomis. Jie vyksta per dvasią ir toliau reiškiasi per (išgyvenamų požiūrių) sandarą, (vaizduotės pasirenkamus) atvaizdus ir (sąvokų) vieningumą. Visi santykiai vyksta per dvasią, dargi tie santykiai gali reikštis šiais tolimesniais pavidalais, kuriuos atitinkamai išgyvena Dievas, Aš, Tu, Kitas. Dievo dvasia yra pirm visko ir už visko, tad jos santykiu iškyla viskas. O kiti asmenys ir jų dvasių pavidalai yra viskame. Kiekvieno asmens santykį su viskuo išsako atitinkama apytaka. Asmenys ir jų apytakos nusako viską. Iš Dievo išplaukia asmenys ir jų apytakos, kartu ir viskas. Tad viską žinoti yra suprasti Dievą kaip visko šaltinį. O viską gražiai taikyti yra viskame gyventi Dievo dvasia, tad puoselėti šviesuolių bendrystę ir amžinai bręsti kartu su visais.

Sąvokoms reikalingi trys kampai, kaip kad meilės moksle, kad galėtumėme jomis suvokti. Vaizduotei reikalingi du kampai, kaip kad žinojimo rūmuose. Išgyvenimui ir požiūriui reikalingas vienas kampas, atsakingasis asmuo gyvenantis savo pasirinkimais išgyvenimo apytaka. O dvasiai reikalingas joks kampas, tad Dievo šokio apibrėžtas trejybės ratas.

Požiūriai ir sandaros, vaizduotės žvilgsniai ir atvaizdai, sąvokos ir jų vieningumas iškyla tiktai apytakomis. Žvilgsniai kuriais įsivaizduojame iškyla tiktai kuomet galime požiūriu į požiūriu stebėti kaip įsijaučime.

Apytakos išsiplėtoja viena kryptimi, o susitelkia į Dievo asmenį kita kryptimi.

Išeities taško tyrimas yra mano žmogiškasis tyrimas kuriuo aš kaip žmogus bandau suvokti ir priimti Dievo požiūrį. O suvesties taško tyrimas yra Dievo dieviškasis tyrimas kuriuo jisai būdamas Dievas bando suvokti ir priimti mūsų požiūrius. Mūsų tyrimai vienas kitą išverčia tačiau mano tyrimas yra gyvenimas, o Dievo tyrimas yra amžinas gyvenimas. Meilės mokslu išverčiame savo tyrimą. O klausimas kaip Dievui tyrėjui geriau?

Dvasia

Mūsų visatoje Dvasia yra pirmapradė nes jai nereikia jokių kitų kampų bet jinai visakame savo plazdenimu puoselėja ribą tarp Tėvo kampo už santvarkos ir Sūnaus kampo gelmėse, taip kad jie sutampa. Tuomet Tėvas yra pirmapradis išeities taškas, o Sūnus savo amžina branda yra suvesties taškas, aprėpiantis amžinybę. Dvasia yra pagrindas suvokimo lygmenims kuriais vis siauresnėmis apimtimis išryškėja šie kampai ir jų santykis, viską išsakant gyvenimo lygtimi, kurią žmogus išgyvena ir savo išgyventais pasirinkimais patvirtina.

Užrašai

 • Kaip visko santykis su viskuo susijęs su Dievo santykiu su Dievu?
 • Kodėl siekiu santykio su viskuo vietoj kad santykio su Dievu?
 • Kokia erdvė asmeniui atsiveria visko santykyje su viskuo?
 • Kaip vystosi ir dalinasi (dvejybe, trejybe, ketverybe...) visko santykis su savimi?
 • Kaip visko santykis su savimi matematikoje išreiškiamas tiksliomis sekomis arba prijungtinių funktorių sekomis?
 • Visko santykis su viskuo per viską taipogi betką, kažką, nieką.
 • Vaizduotė išsakoma šešiais atvaizdais, o juos papildo tai kas pranoksta vaizduotę, Dievas už santvarkos ir Dievas santvarkoje - gerumas.
 • Kai pažįsti savo vaizduotę, gali ją pranokti, teisingai rinktis ir nesuklyst, nenuklyst.
 • Alfa ir Omega - pirmasis ir paskutinysis - Dievas pirm visko ir Dievas po visko
 • Koks santykis tarp vaizduotės 6 atvaizdų ir tikrovės 6 atvaizdų?
 • viską surašyti pagal vaizduotę
 • kaip suprasti 4 lygmenų (apytakų) vaidmenį vaizduotėje?
 • Tėvo, Sūnaus, Dvasios vaidmenis galime įsivaizduoti, nors Dievo ir gerumo negalime įsivaizduoti.
 • Vaizduotė susidaro iš būdų kaip viską aprėpti vienu požiūriu. Jų yra 3+3. Ir jais išsakomi betko atvaizdai 4+2, nes betkas savyje suvienija visus tokius aprėpimus. O 3+3 yra laipsnynas, ir jisai reiškiasi netroškimais. Kiekviena atjautos rūšis sieja netroškimą (ir laipsnyną) su troškimu. Užtat yra trys aštuongubi keliai trim kalbom, yra gėrio kryptys pirmyn ir atgal atvaizdam ir aplinkybėm, yra trys pažinovai ir trys būklės dvejonėms. Tačiau kaip suprasti poreikių laipsnyną?
 • Viskas susijęs su visuma, tad su vaizduote.
 • Vaizduotė mato save, tai visi požiūriai į požiūrius, tad visi atvaizdai. Kartu tai vienumas, jo sąlygos.

2019.03.27 A: Kaip gyvenimo lygtis sieja tavo prielaidų lygmenis ir išdavų pavidalus?

D: Aš jus myliu. Jūs esate mano išdavos, ir meilė yra mano prielaidos. O būtent aš pasireiškiu įvairiai savo šokiu siedamas savo prielaidas ir išdavas.


Vaizduotė


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 kovo 05 d., 15:56