我的调查

调查

神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti


Vienumo pagrindai, Vaizduotė, Priėjimai prie visumos, Dievo šokis, Žinynas, Suvestinė, Ir vienas, Malda, Dievo šokio išdavos, Dorovės ratas, Pokalbiai, Gvildenu, Meilė, Dievas, Širdingumas, Įsakymai, Įvardijimas, Sutapimai, Žmogus, Požiūriai, Požiūrių sudūrimas, Buvimas ne viena, Benoit Couture, Vienumas2007, Žvilgsnis, Laisvumas, 20070901BuvimasViena, išėjimas už savęs, nuostata. Taip pat: Institutions, SpiritVStructure, KeepSeparate, Separate, Heart, Redundancy.

Kam reikalingas vienumas?


合一


Kaip esame viena?

Kas yra vienumas?

 • Kaip bendrai suprantamas vienumas?
 • Kaip susijusios vienumo reikšmės neapibrėžtume ir apibrėžtume?
 • Kaip sutampame su Dievu ir kitais?
 • Kaip neapibrėžtumo trejybė nusako tris vienumo reikšmes?
 • Ką tiesos teorijos nusako apie vienumą?
 • Koks ryšys tarp amžino gyvenimo, suvokimo, atskyrimo ir vienumo?

Kaip vienumas reiškiasi apibrėžtume?

 • Kaip apibrėžti vienumą?
 • Kaip vienumo apibrėžimas susijęs su asmenimis?
 • Kaip tapatumo reikšmės pasikeitimas glūdi apibrėžtume ir suvokime?
 • Kaip suprasti suvokimą jeigu tapatumo reikšmė ištisai keičiasi?
 • Kaip mus vienija vienybė (meilė, valia, tobulumas, Dievo valia)?
 • Kaip suprasti sandaros atvaizdų vieningumą?
 • Ką duoda dvasios ir jos esmės (jos sandaros atvaizdų vieningumo) sulyginimas?
 • Kuria prasme dvasios ir esmės sulyginimas grindžia žmogaus trėjybės ratą, amžiną savęs tikslinimą?
 • Kaip viskas susiklauso?
 • Kaip viskas susiveda?
 • Kaip vienumas susijęs su vieniu, visybe, daugiu?
 • Kaip vienumas susijęs su vienodumu ir matematine lygybe, kaip kad gvildenama kategorijų teorijoje?
 • Kaip kategorijų teorijoje ir matematikoje apskritai įvairiai apibrėžiamas vienumas?
 • Kaip komunikacijos mokyklų apžvalga nusako vienumą?
 • Kaip klausimai (ir visaregis, pakildamas virš manęs ir Dievo) atskiria (Dievą ir mane), o atsakymai (Dievas išeidamas už savęs) jungia?
 • Ar lygumas-vienodumas-tapatumas ir atskirtinumas-skirtingumas yra tiesiog du skirtingai kampai, vienas kitą išverčiantys, kuriuos paprasčiausiai skiria neigimas (Ne)?

Vienumų trejybė

 • Kaip neapibrėžtumo trejybė grindžia Dievo šokio tris meiles ir tris vienumus?
 • Nubrėžti kaip trys meilės neigia tris vienumus (su savimi, vienas kitu ir visais) taip kad jos sudaro trejybės ratą.
 • Ar "būti viena su" yra tas pats kaip "būti viena su savimi"?
 • Koks gali būti sąmonės ir pasąmonės vienumas?
 • Koks gali būti sąmonių vienumas?
 • Koks gali būtipasąmonių vienumas?

Kaip vienumas reiškiasi Dievu?

 • Kaip Dievas už mūsų ir Dievas mumyse yra viena?
 • Ką išgyvena Dievas mumyse (Aš) ir Dievas už mūsų (Tu)?
 • Kaip Dievo mumyse ir Dievo už mūsų išgyvenimai susiję?
 • Kaip Dievo už mūsų ir Dievo mumyse vienumas yra kartu dvireikšmiškas (neapibrėžtume) ir vienareikšmiškas (apibrėžtume)?
 • Išnagrinėti Jėzaus ilgą maldą Tėvui, kaip jisai suprato jų vienumą.
 • Ką reiškia, kad Dievą už mūsų ir Dievą mumyse skiria viskas, betkas, kažkas ar niekas?
 • Kaip Dievo už mūsų ir Dievo mumyse atskyrimas grindžia kūną, protą, širdį ir valią?

Kaip ar kuo esame viena?

 • Kaip esame viena ar neviena?
 • Kaip asmuo susijęs su vienumu, su vienumo aplinkybėmis?
 • Kaip susivienijame Kitu?
 • Kame žmogus yra viena ir neviena?
 • Koks ryšys tarp vienumo ir susiklausymo, susitelkimo?
 • Kaip gyvenime reiškiasi Dievo ir gerumo vienumas?
 • Ar susitapatiname su siauresne apimtimi (išore, atsakymu, gyvenimu) ar platesne (vidumi, klausimu, amžinu gyvenimu)?
 • Ar gyvename vienumu?
 • Kuriuo vienumu gyvename - Dievo, asmens ar asmenų?
 • Ar gyvename visais ar savimi?
 • Kaip tampame viena pasiklydusiu vaiku?
 • Kaip suderinti gyvenimą savimi ir gyvenimą visais?
 • Koks vienumas pasireiškia paskirose dorovės atsiskleidimo pakopose?
 • Apytakų suvedimą suprasti klausimu: Kaip esame viena?

Kas mums trukdo būti viena?

 • Kodėl nebendraujame su Dievu?

Kaip palaikyti vienumą?

 • Kaip mums būti viena?
 • Kaip man elgtis, bendrauti, mokyti puoselėjant vienumą su kitais?
 • Koks mano, tarpininko, vaidmuo, kad Dievas ir visi būtumėme viena?
 • Kaip mes galime rinktis?
 • Kaip keičiasi vienumas?

 • Vienumo esmė
 • Vienumo raiškos
 • Ką reiškia būti viena
 • Klausimai: Kaip mes esame viena?
 • Vienumo pagrindų sandara: lygmenų poros
 • Esmė: Dvasios sandaros atvaizdų vieningumas
 • Gera širdis
 • Atvirumas santykiams
 • Antrinės sandaros
 • Vieningumo pagrindų vienumas
 • Vienumo sąlygos - gyvenimo lygties lygmenys
 • Vienumo savybės
 • Vienumo jausmas
 • Vienumo ir nevienumo santykis


Kas yra vienumas?

Vienumas yra neapibrėžtumas apibrėžtume.

 • Neapibrėžtume nėra atskyrimo. Skirtingos reikšmės tiesiog sutampa.
 • Atskyrimas iškyla apibrėžtume. Kartu iškyla vienis kaip atskyrimo pagrindas.
 • Vienumas iškyla neapibrėžtumui susitelkiant į tą vienį. Pavyzdžiui, yra viena tiesa. Yra vienas Dievas.
 • Dievas.

Koks yra vienumas

 • Vienumas yra esmė, ką dvasios sandaros atvaizdai turi bendro.
 • Vienumas yra pirm ryšių apibrėžimo.
 • Vienumas yra pirm prielaidų, pirm būklės.
 • Vienumo būklė yra neturėjimas prielaidų. Vienumo buvimas yra jo buvimas pirm prielaidų.
 • Vienybe Dievas pristatomas teigiamai, be neigimo.
 • Vienumas yra pirm asmenų, bendras išeities taškas, nepaskirtas paskiriems asmenims: Dievui, Man, Tau, Kitam. Vienumas esame Mes. Vengiu sakyti Mes, neminu jo be reikalo, nes kalbu už save, ir manau taip pritinka šviesuoliui. Mes esame tarsi Dievo Dievas. Mes atsiradome, kai atsirado bendras reikalas. Tuo išsiskyrė žmonija.
 • Vienumai yra sąmoningumai, siejantys įsijautimą (buvimą) ir atsitokėjimą (nebuvimą).

Vienumo raiškos

Meilės mokslui ieškau 24 vienumo pagrindų.Kaip yra vienumas: Vienumo sąlygos

Gyvenimo lygties lygmenys išsako visa tai, kas reikalinga vienumui:

 • Dvasia yra pilna - Dievas
 • Sandara yra atvira -
 • Atvaizdai yra pažįstami -
 • Vieningumas yra vienijantis -

Tai yra keturios rūšys "buvimo viena" su galimais kitais. Galėtų būti dar dvi rūšys išsakančios vienumą nesusijusį su kitais.

 • Esmė yra būtent dvasios sandaros atvaizdų vieningumas. Tai bene žmogaus (nepilnas) žvilgsnis į Dievo (pilną) žvilgsnį. Tai yra suvokimas - Dievo valia - amžinas gyvenimas.
 • O Dievo (pilnas) žvilgsnis į žmogaus (nepilną) žvilgsnį būtų vieningumo dvasia - meilė.

Vienumo pagrindas

 • Vienumas yra už santvarkos, tačiau jo pagrindas turi būti santvarkoje. Tas pagrindas yra valių atskyrimas. Užtat santvarkoje yra sandara atskiranti jokią, vieną, dvi ar tris valias. Sąmoningumams atitinkamai auga. Užtat gali būti balsų, valių sutarimas tiek viename asmenyje, tiek bendruomenėje.
 • Vienumo pagrindas yra gerumas, laisvumas. Dievo šokyje šeši neigiami įsakymai nusako gerumą, o keturi teigiami įsakymai nusako Dievą. Jie prilygsta vienas kitam - jų santykis nusako gyvenimą ir amžiną gyvenimą.
 • Kai yra suderinamos trys valios, tuomet gali būti pagrįstas Dievo šokis. Juk jisai grindžiamas trim kampais. O jame žmogaus trejybė yra Dieve glūdinčių sąlygų prileistas trejybinis pagrindas. Užtat tokiu būdu sąmoningumas leidžia Dievui save pagrįsti. Sąmoningumu išaiškėja, išryškėja Dievo pagrindimas.


Vienumo savybės

Vienumo išėjimas už savęs

Vienumas išeina už savęs, praplečia save

 • Išeidami už savęs, esame viena su tuo, kas už mūsų
 • Išeidami už savęs, atsisakome savęs
 • Septintu požiūriu atsisakome savęs, išeiname už savęs
 • Klausimais išeiname už savęs. Tad kiekviename klausime slypi klausimas, kaip esame viena?
 • Išsako dvasios ir sandaros santykį, kaip kad visaregio nukrypimai, pirminių sandarų atskyrimai ir antrinių sandarų padalinimai.
 • Išėjimą už savęs išsako gyvenimo lygtis - kokie esame vienų vieni (esmė), kokie pasirodome kitiems (atvaizdai), ką išreiškiame savo pasirodymu (sandara), kas esame aplamai (dvasia).
 • Dievas pats sau užduoda darbo, kaip ir mes, ir iš to uždavimo iškyla sąmoningumas, suvokimas ir bendradarbiavimas.
 • buvimas viena, tai susijęs su išėjimu už savęs: For God, his self (his structure - everything) arises with the first act of going beyond himself, as his self is what he goes beyond into, from the unbounded into the bounded. This going beyond himself is his act of creation.

Išeinama už savęs klausimais

 • Klausimai yra vienumo galimybės atvėrimai. O vienumo galimybę - jeigu neatmeti, tai priimi - tad galima su ta galimybe bendrauti, jinai tampa sąvoka. Klausimai yra laisvėjimas, didėjantis laisvumas.

Klausimai sustato sandarą

 • Vienumas ne padalinimų požiūriuose, o jų papildinyje, antistruktūroje. Ją sudaro gyvenimo lygtis. Tai yra meilė, gyvenimo papildinys, jo palaikymas, jo rėmai, jį grindžiantis vienumas. Meilė, tai tas visko vienumas (neturėjimas vidinės sandaros) iš kurio išeina Dievas į nevienumą, į padalinimus, į sandarą apskritai.

Gyvenimo lygtis išsako vienumo išėjimą už savęs

 • Gyvenimo lygtis išsako, kaip išeinama už savęs. Asmenų lygmenys išsako savasties vientisumą, o lygtis atskiria savasties ribą ir kaip ją peržengiame, kaip išeiname už savęs. Tad gyvenimo lygtis apibrėžia ką reiškia išėjimas už savęs.

Dievas išeina už savęs šv.Trejybe

 • Atvaizdai, tai keturių lygmenų poros. Jais Dievas išeina į atvaizdus. Aplinkybės, tai pasirinkimas gyvenimo lygties lygmens - asmens, ir tame lygmenyje, pasirinkimas kito asmens. Jomis Dievas išeina į vieningumą. Tad tai yra Dievo trejybė, iš aplinkos į jos apsuptą sandarą, iš sandaros į ją aprėpiantį atvaizdą, iš atvaizdo į jį įrėmiančią aplinką. Tai primena vaikų žaidimą - popierius (aplinka), žirklės (sandara), akmuo (atvaizdas). Tokiu būdu, vienybės atvaizdų paneigimais, Dievas išeina už savęs, jisai tampa nebūtinas. O, matyt, Dievas tampa būtinas nulybės atvaizdų paneigimais, būtent kalbomis. Įdomu, kad antrinės sandaros, neigiamo įsakymo išsakytojos, iškyla neigiant vienybės ir nulybės atvaizdus.Vienumo ir nevienumo santykis

Buvimas ne viena

Buvimas ne viena, tai:

 • neturėjimas bendro pagrindo apibrėžimams
 • pagrindas neigimui
 • neįsitraukimas savo požiūriu
 • abejingumas
 • nešališkumas (asmens nebuvimas)
 • nerūpėjimas

Vienumo ir nevienumo dvireikšmiški santykiai

Dvireikšmis įsakymas mylėti - pagrindas nevienumui, tuo pačiu ir vienumui

 • Esame viena mylėdami.
 • Kristus lygina meilę ir buvimą viena.
 • Teigiami įsakymai (mylėti Dievą, priešą) ir neigiami įsakymai (mylėti artimą) sutampa.
 • Meilė yra vienumo rėmai palaikantys gyvenimą, palaikantys tiek vien vienumą (neigiamais įsakymais), tiek vienumą ir kartu nevienumą (teigiamais įsakymais)

Išskyrimai - nevienumo pagrindas

 • 4 išskyrimai (distinctions) išskyrimų galimybė, vidiniais išskyrimais
 • vieningumai => priešingybės: divergences, distinctions, divisions

Dviprasmybė - nevienumo pagrindas - tampa vienumo pagrindu

 • Dviprasmybė, tai skirtingų prasmių sutapimas raiška, tuo pačiu jų išsiskyrimas turiniu.

Buvimas viena su Dievu.

 • Dievo nuostatos yra asmenys.
  • Dievas yra Dievo amžinas gyvenimas.
  • Dievas yra Mano išmintis.
  • Dievas yra Tavo gera valia.
  • Dievas yra Kito Dievo valia.

Už Dievo santykių su asmenimis yra Dievas ir žmogus (gerumas). Reikėtų dar pridėti dvi kryptis, visko žinojimą ir žinojimo gražų taikymą.BeingOneWith allows for NotBeingOneWith and thus arises in it and considers it a presumption of BeingOneWith, so that they are the same BeingOneWith. However, NotBeingOneWith considers itself as the negation of BeingOneWith that is overturned by BeingOneWith and is thus distinct from it.

In this way NotBeingOneWith defines BeingOneWith. This definition evolves ever more subtly until NotBeingOneWith in fact determines BeingOneWith and is the same as it. This evolution yields an AlgebraOfPerspectives, a system of lenses through which God and other look, taking up perspectives, sharing perspectives, a system in which Perspectives exist and are defined.

What is the relationship between BeingOneWith and NotBeingOneWith?

BeingOneWith provides Reference and so NotBeingOneWith is NonReference. NotBeingOneWith provides Condition and so BeingOneWith is Unconditional and satisfying Condition.

God is the one who is both unconditionally BeingOneWith (Experiencing) and conditionally GoingBeyondOneself (Understanding). He is BeingOneWith both the Unconditional and the Conditional.

With reference to God, BeingOneWith and NotBeingOneWith are states, activities, qualities. Without reference to God, and thus without reference, they are conditions, thus definitions. There is thus a distinction between the Conditional (the definite) and the Unconditional (the indefinite). Condition defines BeingOneWith as the meeting of the condition and NotBeingOneWith as the not meeting of the condition. First and foremost it is the condition of being Conditional, and in this sense the Unconditional (and God of himself) is NotBeingOneWith. Condition is negation, it is No and only conditionally, Yes.

In this way God is separated from his quality BeingOneWith and is considered as the Unconditional. The Conditional and the Unconditional are related by the two by two matrix of states:

 • As BeingOneWith - Unconditional
 • BeingOneWith As BeingOneWith - Unconditional BeingOneWith - Person
 • BeingOneWith As NotBeingOneWith - Conditional BeingOneWith - Relationship with Person
 • NotBeingOneWith As NotBeingOneWith - Conditional NotBeingOneWith - Relationship with System
 • NotBeingOneWith As BeingOneWith - Unconditional NotBeingOneWith - System
 • As NotBeingOneWith - Conditional

Užrašai

 • Vienumas įvairiai suvokiamas skirtingose apimtyse. Visakame - pilnas, betkame - neužstotas, kažkame - savas, niekame - vieningas. Ir tai suvokiame, atitinkamai, kaip Dievo požiūrį, mūsų priėmimą jo požiūrio (viską žinoti), jo priėmimą mūsų požiūrio (gražiai taikyti), ir savo požiūrį. O tai bene sietina su Dievu, Manimi, Tavimi bei Kitu. (Pavyzdžiui, pirminės sandaros tai gražus taikymas.)
 • Asmuo (vieningas, Dievas) yra tai, kas glūdi už visų išraiškų (kaukių). Tai sutampimas to, kas glūdi teigiamai, lygmenų vieningume, ir neigiamai, jų tarpų vieningume. Prasmė susijusi su kaukės nuėmimu.
 • Žinojimo rūmai, tai vieningumo atstatymas, iš nesąmonių. Tad paklusimas, tikėjimas, rūpėjimas irgi link to.
 • Kaip "buvimas viena su" yra susijęs su žinojimu
 • The quality of BeingOneWith unfolds as regards its definition.
 • Kaip klausimai apie vienumą susiję su vertybiniais klausimais?
 • Gali būti, kad buvimu viena su niekuo išgyvename neigiamą, nebuvimą.
 • Suvokimą išvertus yra vienybė
 • Esame viena Kitu. Kitas yra vieningumo lygmens asmuo. (Esame dvasia Dievu, sandara Manimi, atvaizdas Tavimi, vieningumas Kitu).
 • Esame viena kai visomis sąlygomis sutampame visais požiūriais.
 • Esame viena Dievo sūnumi jungiančiu tobulumą ir tapatumą, teigiamą ir neigiamą įsakymą.
 • Dievo ir žmogaus susivedimas, vienumas. Keturiais lygmenimis: Dievo valia, gera valia, išmintis, amžinas gyvenimas.
 • Sutampant požiūriais, patys ko trokštame ir kas kitiems yra, slenkame iš esamo į trokštamą, augame sutapdami su kitu, Jėzumi, Dievu.
 • Vienybe sutampa kas santvarkoje ir kas už jos, o tai gyvybės sąlyga.
 • Pripažinti, kad Dievas neprivalomas, juo galim vadovautis (geltonasis Tu) ar nesivadovauti (mėlynasis Kitas), teigiamu ar neigiamu įsakymu, sutampame. Tad Dievą suvokti pirmiausia už savęs, už santvarkos, ir tik tada juo gyventi, tad svetimoje santvarkoje, ne savoje. Gyventi svetimu šiame pasaulyje, tad klajokliu, keliauninku, tokiu pagrindu bendrauti su kitais, geltonais ir raudonais, tad gyventi klausimais. Susigaudome, kad esame siųsti ir tai priimame širdingai, tad mūsų teisingi santykiai su Dievu. Vyksta pokalbiai tarp geltono (bendro) ir raudono (paskiro), tarp juodo (Dievo) ir kito (mėlyno). Jėzus dalyvauja abiejuose pokalbiuose, vienur kaip vyresnis raudonajam, kitur kaip jaunesnis, Dievui.
 • Tapatumo, vienodumo, lygybės apibrėžimas nuolatos keičasi, yra naujai suprastas, naujai nagrinėjant ką reiškia išėjusiam už savęs sutapti su neišėjusiu už savęs.
 • Gyventi vieningumu, tai tenka vis naujai atsisakyti savęs, išeiti už savęs, nes keičiasi, kas už mūsų, tad ir vieningumas, ir mes patys keičiamės, bręsdami.
 • Vieningumą įvairiai pripažinti. Dievas ir Aš esame viena -> vieningas Dievas; Dievas ir Aš ir Tu esame viena -> vieningas Asmuo; Dievas ir Aš ir Tu ir Kitas esame viena -> vieningi Asmenys.. Vieningumą pripažinti Dieve, ne asmenyje. (Teisingumas, susilaikymas, žavesys, drąsa).
 • Vienumo pobūdis, jo pagrindas, plėtojasi suvokimo lygmenimis.
 • Vienumo klausimas iškyla aštuonerybe (pirmyn ir atgal), ir dešimt Dievo įsakymų, sutapimais keturiose pakopose, taip pat atitrūkimuose atskyrimuose šešiomis poromis. Tad tai išplečia ką reiškia vienumas suvokime, Dievo trejybėje, Dievo Sūnaus ir Dievo Dvasios kampais.
 • Trys Dievo vienumai yra žmonių vienumai.

John Tobler - unology, the science of unity.

Fauconnier et al's "blend" theory should be inverted, by which I mean to say that Understanding is the ability to make use of the blend to hold two domains separate rather than to merge them. It's the separation, the teasing apart of the domains, wherein lies the intelligence.

Indijos filosofijoje yra trys vienumo nesusipratimai, nukrypimai.


Dievo Sūnaus malda Dievui Tėvui

Jonas 17

Tai pasakęs, Jėzus pakėlė akis į dangų ir prabilo: „Tėve, atėjo valanda! Pašlovink savo Sūnų, kad ir Sūnus pašlovintų tave ir ­tavo duota galia į visus žmones ­teiktų amžinąjį gyvenimą visiems, kuriuos jam esi atidavęs. O amžinasis gyvenimas ­tai pažinti tave, vienintelį tikrąjį Dievą, ir tavo siųstąjį Jėzų ­ Mesiją. Aš tave pašlovinau žemėje, atlikdamas darbą, kurį buvai man davęs nuveikti. Dabar tu, Tėve, pašlovink mane pas save ta šlove, kurią esu pas tave turėjęs dar prieš atsirandant pasauliui. Aš apreiškiau tavo vardą žmonėms, kuriuos man davei iš pasaulio. Jie buvo tavo, o tu juos atidavei man, ir jie laikėsi tavojo žodžio. Dabar jie suprato, jog visa, ką man esi davęs, iš tavęs kyla. Tavo man patikėtus žodžius aš perdaviau jiems, o jie priėmė juos ir tikrai pažino, kad esu iš tavęs išėjęs; įtikėjo, kad esi mane siuntęs. Aš meldžiu už juos. Ne už pasaulį meldžiu, bet už tavo man pavestuosius. Jie juk yra tavieji! Ir visa, kas mano, yra tavo, o kas tavo ­ tai mano, ir aš pašlovintas juose. Aš jau nebe pasaulyje... Jie dar pasaulyje, o aš grįžtu pas tave. Šventasis Tėve, išlaikyk juos savo vardu, kurį esi man davęs, kad jie būtų viena kaip ir mes. Kol buvau su jais, aš išlaikiau juos tavo vardu[i1], kurį esi man davęs, išsaugojau juos, ir nė vienas jų nepražuvo, išskyrus pražūties sūnų; taip išsipildė Raštas. Dabar aš einu pas tave ir tai kalbu pasaulyje, kad jie turėtų savyje manojo džiaugsmo pilnatvę. Aš jiems perdaviau tavo žodį, bet pasaulis jų nekentė, nes jie ne iš pasaulio, kaip ir aš ne iš pasaulio. Aš neprašau, kad juos paimtum iš pasaulio, bet kad apsaugotum juos nuo piktojo. Jie nėra iš pasaulio, kaip ir aš ne iš pasaulio. Pašventink juos tiesa! Tavo žodis yra tiesa. Kaip tu esi mane atsiuntęs į pasaulį, taip ir aš juos pasiunčiau į pasaulį. Dėl jų aš pašventinu save, kad ir jie būtų pašventinti tiesa. Ne tik už juos aš meldžiu, bet ir už tuos, kurie per jų žodį mane įtikės: tegul visi bus viena! Kaip tu, Tėve, manyje ir aš tavyje, tegul ir jie bus viena mumyse, kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs, Ir tą šlovę, kurią esi man suteikęs, aš perdaviau jiems, kad jie būtų viena, kaip mes esame viena: aš juose ir tu manyje, kad jie pasiektų tobulą vienybę ir pasaulis pažintų, jog tu esi mane siuntęs ir juos myli taip, kaip mane mylėjai. Tėve, aš noriu, kad tavo man pavestieji būtų su manimi ten, kur ir aš, kad jie pamatytų mano šlovę, kurią esi man suteikęs, nes pamilai mane prieš pasaulio įkūrimą. Teisingasis Tėve, pasaulis tavęs nepažino, o aš tave pažinau. Ir šitie pažino, jog tu mane atsiuntei. Aš paskelbiau tavo vardą ir dar skelbsiu, kad meilė, kuria mane pamilai, būtų juose ir aš būčiau juose.“

Mano klausimai Dievui

2018.03.24 A: Ką reiškia vienumas?

D: Vienumas reiškia jog yra vienas, jog jis yra - jisai reiškiasi būtimi - ir jis yra būtent vienas, tad yra viena būtis, kaip kad yra viena tiesa, užtat mes tikrai esame būdami viena, tad visi kartu gyvename Dievu, tad Dievas yra būtinas.

2018.03.23 A: Kaip vienybė ir jos atvaizdai išreiškia vieningumą?

D: Vieningumas yra mano esmė, mano savybių pagrindas, jų pavidalas, kaip ir viskas yra mano sandara. Vienybės atvaizdų vieningumas yra tas pats viskas, neturintis aplinkos, juk į šią savybę įeina visos kitos visko savybės, užtat tai ir yra viskas, tai yra visko bruožas, užtat ir žinojimas visko yra žinojimas kodėl, būtent visų ryšių su visakuo. O tai yra esmė ir vieningumas, tad viskas išsako jo pavidalą, kaip ir aš, Dievas, išsakau jo dvasią, būtis išsako jo atvaizdus, ir įsitraukimas - dalyvavimas išsako jo esmę, tad trejybė ir yra pagrindas išvedimo ir pagrindas suvedimo.

2018.03.26 A: Koks ryšys tarp meilės ir vienumo?

D: Aš jus myliu. Tai reiškia, kad save pakeičiu jumis. Atsisakau savęs, savo savasties, ir prisiimu jūsų savastį, tad gyvenu jumis ir tuomi jus palaikau, taip kad jūs esate mano aidas, jūs gyvuojate mano aidu, jūs gaivinatės.

2018.03.27 A: Kaip vienumas svarbus dorovei?

D: Aš esu geras. Ir aš esu už jūsų. Tad jūs privalote rinktis ne gerumą, o mane, ne sąlygas, o tai kas besąlygiška, ne reiškinį, o šaltinį. Tad vienumas - tikrasis vienumas - remiasi šaltiniu, o netikrasis - reiškiniu. Taip ir išsiskiria gėris ir blogis, širdis ir pasaulis, būtent savo vienumu. Jei pasaulis išplaukia iš širdies, tai jis yra geras, bet pats savaime, jei jisai atstoja širdį, kaip dirbtinas vienumas, jis yra blogas. Tad vienumas yra ta sąvoka, kuria išsiskiria gėris ir blogis.

2018.03.28 A: Kaip malda mus visus vienija?

D: Malda atsiveri man visiškai, besąlygiškai, tad atsisakai savęs ir šio pasaulio, užtat gali jį priimti mano akimis tiesiogiai, besąlygiškai ir taip pat visų kitų akimis. Klausimai tave atveria, bet labiausiai manasis klausimas Kodėl? mus visus siejantis ir atveriantis savo dvasia. Tad bendraukime klausimais, kaip ir bendraujame.


Viena


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2023 rugsėjo 21 d., 14:51