Gvildenu

Bendrystė

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Istorija AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Lietuvių litvakų šimtametis vaidas, Chaimas Bargmanas, Tiesos iškraipymai, Slucko žudynės

Ieškoti

LYA - Genocido centras

Latvijos valstybinis istorijos archyvas

 • SD bylų
 • Ieškoti Jurgio Gerulio bylos.

Vokietija - Freiburgo archyvas

 • https://www.bundesarchiv.de Freiburge, Military Archives, paieškoti žinių apie vokiečių karo komendantus Plungėje, Telšiuose, Šiauliuose, Alytuje, taip pat von Pohl archyvo.

Vokietija - prokurorai

 • Vokiečių prokurorų tyrimai apie kaltininkus Plungėje ir Telšiuose.

Kretingos muziejus

 • Juozo Straupio dukros Birutės Jereminienės prisiminimai „Ketveri baimės ir pasiaukojimo metai“, kuriuos neseniai perdavė Kretingos muziejui. Šventojiškės tėvas išgelbėjo 26 žydus. parašė Irena ŠEŠKEVIČIENĖ

Pigi nakvynė Telšiuose, Ollex autobusas

Telšių archyvas

Telšių vyskupijos archyvas

Telšių vyskupija - kanonizacijos tribunolas

Mažvydo bibliotekoje

 • Tėviškėje paieškoti straipsnio apie SS ir germanizaciją.
 • Treinys, Valiukėnas - Alfonsas Nykštaitis 221
 • Amžiaus liudininko užrašai: atsiminimai. Rapolas Mackonis
 • Pakeliui į mirtį. Balys Gaidžiūnas
 • Bendinskas "Gimtajame krašte" - "Kokie žmonės buvo užmušti Lietūkio garaže?" 1989 arba 1990 (Zilberis cituoja)
 • Lietuvos istorijos studijos. T.30 Apie rezistenciją ir šešias Birželio savaites. Stanislovas Stasiulis
 • Karys, 1977, sausio mėn. ir toliau, Osvaldas Žadvydas, „Mirtininkų gretose".
 • Rytų savanoris : L. S. D. 12-to Bn. Karių neperiodinis žurnalas Nr. 1. / Ltn. J. Juodis
 • Į Laisvę, 1941 pasitikrinti, kada minimas Gewecke

Vilniaus universiteto rankraščių skyrius

 • Stanislovas Stasiulis. Disertacija. "Holokausto Lietuvoje istoriografija: tradicijos ir problemos."

LCVA

 • LCVA, f. R-614, ap. 1, b. 733, p. 25. Vokiečių ataskaita apie "Naująją Lietuvą".
 • f.R-1436, a.1, b.29 - Alytus, Krasnickas
 • f.1398, a.1, b.1, l.102 birželio 22 d., su žydais atsiskaitymo diena
 • f. MK-9, ap. 1, b. 6, l. 321 Škirpos atsišaukimas

LYA VRM skyriuje Milašiaus g. 23. Dėl bylų užsakymo galite kreiptis elektroniniu paštu: vrm.skaitykla.lya@archyvai.lt

 • f. L-43, ap. 6, b. 555, l. 4, 4 ap.
 • f. L-43, ap. 6, b. 560, l. 4, 4 ap.

LYA

 • LYA Vytautas Stonis, gim.1913 Dainių kaime, tarp Raseinių ir Dubysos. - parodymai apie sukilėlius provincijoje
 • Pravieniškių fotografas - Mikas Pranckūnas
 • Pranas Krivickas, Juozo, gimęs 1904.10.29, Biržų apskr ir valsč, Kaunių

kaime

Epaveldas

 • Tėvų žemė Anglijoje, Lietuvių atgimimo sąjūdis. 1955-1959. Ar yra apie Germanto-Meškausko pasiūlymą Heydrichui?

Išversti iš jidis

Yad Vashem

 • Rudolf Batz, Einsatzkommando 2. Yad Vashem: In August 1941, he and his deputy complained to the head of Einsatzgruppe A, Brigadeführer Walter Stahlecker, that they and their men had done all the “dirty work”, while other units were not participating enough. (Ar jie galėtų mums parūpinti?)

LKP

 • F. 3377, ap. 55, b. 250.
 • ADSR r.54, l.226 - kovo 10 d. (LAF programoje?) išdavikams bus dovanota jei įrodys, jog likvidavo nors po vieną žydą
 • ADSR r.98, l.349-350 Lietūkio žudynės

Ieškoti

 • Sekmadienis 1936 kovo 29

Pasikalbėti su:

 • Aleksandru Vitkumi
 • Stanislovas Stasiulis, tel. (8 5) 273 5744

Nuotrupos

Alsėdžių žydų gelbėtojas Juozas Straupis

 • Jo sūnaus Juozo Straupio pasakojimai
 • Juozo Straupio nuotrauka
 • Yad Vashem nuotraukos - išgelbėti žydai
 • Izidorius Valančauskis (Valančius) 1895 03 07- 1974 07 23. Vokiečių okupacijos metu jis dirbo pieninės buhalteriu, sąžiningai vesdamas jos apyskaitas. Jis nuo jaunystės darbavosi su katalikų organizacijomis: pavasarininkais, vyrų apaštalavimo ir kt. Jo namai buvo susirinkimų, užeigų ir pasitarimų namai.Kai vokiečių naciai persekiojo žydus, jis kartu su tuometiniu klebonu kun. Vladu Palonskiu [Vladislovas Polonskis] suorganizavo jų gelbėjimą, slėpimą, maitinimą ir saugojimą. Ne kartą jis ir jo sesuo rizikavo savo gyvybėmis. Yra daug užrašęs ir palikęs neužbaigtų raštų apie Žemaičių Kalvariją, papročius ir atskirus įdomesnius asmenis. Ypač daug medžiagos buvo surinkęs apie jo pamiltą prelatą P.Pukį. “Draugas“, 1974 10 12

Ateities tyrimams

LLKS

Apdovanoti asmenys

Apdovanotų asmenų duomenų bazė

 • Vyčio kryžiaus ordinas (769). Abejotini: Adolfas Damušis, Jonas Dženkaitis, Mečislovas Mackevičius, Pilypas Narutis, Mykolas Naujokaitis, Jonas Noreika, Leonas Prapuolenis, Izidorius Pucevičius, Antanas Slučka, Jurgis Valiulis (Karolis Drunga), Vincentas Vėlavičius, Leonas Vilutis, Algirdas Vokietaitis. Abejotinas: Jonas Vytautas Česnakavičius-Valas.

Lietuvos laikinoji vyriausybė - nusikaltėliai prieš žmoniją - ir pasisakę prieš žydus

 • Damušis
 • Raštikis
 • Pajaujis - dalyvavo "Žygyje" - gelbėjo žydus
 • Matulionis - už getą
 • Vitkus - "Ūkininko patarėjas"
 • Landsbergis-Žemkalnis - koncentracijos stovykla
 • Prapuolenis - jo kalba
 • Izidorius Kurklietis
 • Klemensas Brunius
 • Šlepetys?
 • Mackevičius?

Krašto gynimo taryba

 • Bobelis
 • Pundzevičius, Vėbra - pasirašė Prapuolenio kalbą -
 • Palčiauskas - pasirašė getą

Baltūsis-Žvejys

Šaltiniai

Draugas. Paskutinės valandos Kauno kalėjime.

http://suduvis.lt/2013/06/14/laisves-kaina-zino-tik-jos-netek-zmones/ Šveiceris, kuris areštavo Prapuolenį, irgi gyveno Kybartuose. Taip pat Reivytis (jo žmona) ir Kazys Šimkus (bei Valerijonas Šimkus) - Voldemaro giminės

Atrinkau

 • Vlikas - 26-28 Straupis; 152 Kviecinskas; II.4 Šeduva, 23 sukilimo metu slėpė žydus, 152 teisingumo ministras, 99 Žagarė, 101, 117 Alsėdžiai, 128 Telšiai Alsėdžiai, 157 Žemaičių Kalvarija, 135 Žymanto mama, 74, 157 Žemaičių Kalvarija - Kviklys.
 • Vlikas - 1971.III.19 Aš norėčiau ne tik apgailestauti. taip pat: Jasaičio žentas Vliko pirmininkas Valiūnas
 • Valiukėnas savo parodymuose apie Taunį. LKP f.377 a.55 b.18 l.15-16 Apie Matą Valeiką l.24 Apie Joną Jurkūną ir Vylių l.28. Čia tas pats Jonas Jurkūnas, 1915-2007, kuris priklausė LNP ir LLKS. žr. Į tėvynę iš dangaus. O Barzda-Klevas dalyvavo LLA.

Ieškoti

 • "Vytauto Kavolio 1941 metų sukilimo dalyvių apklausa." Nebuvo Vytauto Kavolio fonde, LII F.49.
 • Čekutis: Iš Kauno miesto komendantūros karininko Mato Valeiko birželio 28 d. raporto matyti, kad iš viso čia išžudyta 230 kalinių ir 21 lagerio tarnautojas lietuvis.

Klausimai

 • Tėvų žemė, 1941-1944 Vilniuje, redaktorius Karutis, voldemarininkų laikraštis. Ar tikrai?
 • Kada suvienyti Kauno ir Vilniaus batalionai? LSD (Lietuvių savisaugos daliniai) štabas perkeltas iš Vilniaus į Kauną. 1941 m. rugsėjo 15 d. Engelio įsakymu A.Špokevičius tapo vyriausiu.
 • Blynas kaltina Dainauską - kaip suprasti?
 • Kurie žmonės buvo didžiausi antisemitai, norintys išžudyti žydus? Rosenbergas, Streicher?

Galimybės

 • Aprašyti atsiliepimus spaudoje apie Granto užklausą ir Silvijos straipsnį.
 • Patvarkyti Vikipedijos puslapius apie Joną Noreiką ir kitus nusikaltėlius, susieti su Silvijos puslapiais.
 • Įkelti Granto medžiagą ir parodyti.
 • Surengti su Užsienio reikalų ministerija ir su Vilniaus žydų bendruomene ir t.t. parodą dokumentų
 • Kreiptis į Mokslų akademijos biblioteką, Žydų muziejų.
 • Parašyti: http://www.manoteises.lt
 • Stipendijos https://www.yivo.org/list-of-fellowships

Pastabos

 • LAF Stonys (žr. LKP f.3377, a.55, b.41, l.105) birželio mėn. 25 d. (pogromo dieną) lydėjo plk.Saladžiaus pristatytą vokiečių puskarininkį per Vilijampolę ir jų dalinėlį kokius 5-10 km už Karmėlavos link Jonavos.
 • Impulevičius spalio 6 kalba apie Hitlerio įsaką - tai vadinas, jų pramanytas - o Himleris taip kalbėjo, kad sunku, bet reikalinga, tiktai 1943 metais - o Kube sakė, kad tai negarbinga - tai tokio įsako negalėjo būti, jeigu Kube nežinojo
 • Jėgerio ir Kramerio ginčas įrodo, kad nebuvo Hitlerio įsakymo naikinti žydus. Panašiai, kariuomenės iškvietimas Štalekerio į Kauną įrodo tą patį.
 • 1946 m. vasario 29 d. VLIK’ą sudarančių grupių susitarimu buvo atimtas mandatas iš Nacionalistų partijos, nes iš Niurnbergo archyvų, sudarytų teisti karo nusikaltėlius, buvo gauti kai kurie slapti dokumentai, susiję su prieškarinės Vokietijos politika Lietuvos atžvilgiu ir kompromitavę kai kuriuos voldemarininkų (nacionalistų) veikėjus. Mockūnas L., Pavargęs herojus. Jonas Deksnys trijų žvalgybų tarnyboje, Vilnius: Baltos lankos, 1997, p. 109.
 • Stankeras ps. 474: po voldemarininkų perversmo bataliono kariai turėjo nešioti (ne baltą) o geltoną raištį su užrašu L.N.P. Pagalbinė policijos tarnyba (Polizeihilfsdienst). (Ar T.D.A. pakeista atsiribojant nuo LAF?)
 • Stankeras ps. 480-482 2-asis batalionas lapkričio 4 d. garbingai išlydėtas iš Vilniaus į Liubliną saugoti Maidenako koncentracijos stovyklą.
 • Palyginti Wilhelm Kube ir Rentelną ir kitus. Aprašyti lietuvių vaidmenį Slucko žudynėse: The town was a picture of horror during the action. With indescribable brutality on the part of both the German police officers and particularly the Lithuanian partisans, the Jewish people, but also among them Belarusians, were taken out of their dwellings and herded together. Everywhere in the town shots were to be heard and in different streets the corpses of shot Jews accumulated. The Belarusians were in greatest distress to free themselves from the encirclement. ... I am submitting this report in duplicate so that one copy may be forwarded to the Reich Minister. Peace and order cannot be maintained in Belarus with methods of that sort. To bury seriously wounded people alive who worked their way out of their graves again is such a base and filthy act that the incidents as such should be reported to the Fuehrer and Reichsmarshal.
 • Franz Lechthaler ir vokiečių 11 policijos batalioną
 • A.Engelis
 • TDA 3-čios kuopos vadas Juozas Barzda, vėliau paskirtas Kauno 2-ojo PPT bataliono vado pavaduotoju, kuris dalyvavo Minske - Lucko išžudyme. Vadovavo Impulevičius. Juozo Barzdos gyvenimas ir mirtis, žiūrėti dar knygoje "Lietuvos kariuomenės karininkai".
 • Vilniuje: 1-ajam (VAT) (apsaugos - sargybos, kovai su sovietiniais partizanais ir geležinkelio apsaugai) batalionui vadovavo kapitonas Schroederis, 2-ajam (tarnybos - pagalbinės policijos funkcijos) - kapitonas Ortas, 3-čiajam (darbo -pionieriai - viešiesiems darbams) - kapitonas Holzknechtas.

Nuo liepos 14-os Vilniuje lietuviai pavaldūs vokiečių karo komendatūrai. Pasižadėjimai nekenkti Vokietijai, nesipriešinti jos įsakymams.

 • 1941 m. rugpjūčio 6 d. vokiečių 11-ojo rezervinės policijos bataliono (RPB) vadas mjr. Franzas Lechthaleris raštu informavo lietuvių Kauno karo komendantą, kad Rytų krašto (Ostlando) karo vado įsakymu nuo liepos 30 d. jis perėmė vadovavimą Lietuvos darbo tarnybai ir visiems partizanų junginiams. F. Lechthaleris pareikalavo pasirūpinti, kad jo nurodymai ir įsakymai būtų besąlygiškai vykdomi. Šis jo nurodymas buvo paskelbtas įsakyme Nr. 18 Kauno miesto ir apskrities komendantūrai. Nuo to laiko vokiečių 11-ojo rezervinės policijos bataliono vadas tapo tiesioginiu lietuvių savisaugos dalinių viršininku. Iš minėto rašto matyti, kad būtinumo perorganizuoti ir perginkluoti lietuviškus dalinius klausimą jis su Kauno karo komendantu kpt. S. Kviecinsku jau buvo svarstęs.

Mintys

Įvykiai galėjo pasisukti kitaip jeigu:

 • Hitleris nebūtų nuteikęs vokiečius prieš žydus
 • sovietai nebūtų palaikę Lietuvos komunistų partijos
 • 1926 m. sukilimas nebūtų įvykęs
 • Britanija būtų palaikiusi Neumann'o bylą
 • Lietuva nebūtų priėmusi Lenkijos ultimatumą
 • Lietuva būtų kovojusi dėl Klaipėdos krašto
 • sovietai nebūtų aneksavę Lietuvos
 • Smetona nebūtų pabėgęs
 • lietuviai būtų pasipriešinę sovietams
 • Voldemaras nebūtų grįžęs į Lietuvą ir jo nebūtų areštavę sovietai
 • sovietai nebūtų ištrėmę šviesuomenę
 • sukilėliai būtų laikęsis neutraliteto
 • voldemarininkai nebūtų surengę pučo

Išvada: yra kaltininkų - bet dar svarbiau yra aplinkybių kūrėjai

 • Reivytis būtų perspėjęs policininkus
 • žydai?

Pastangos bendrauti tiesos pagrindu

Ieškau, kur būtų galima skelbti straipsnius ar pristatyti išvadas.

Susisiekiau

 • Žilvinas Beniušis
 • Asta Dykovienė
 • Arvydas Vinokuras

Pranešiau

Neužsims

Holokaustas


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 lapkričio 16 d., 17:09