Iš Gvildenu svetainės

Mintys: MeilėsMokslas


Dievo tyrimai, Meilė, Apytakos, Mokslas, Amžinas gyvenimas, Dvylika klausimų, Šviesuolių bendrystė, Susikalbėjimas, Tapatumai

Kaip viskas susiveda į amžiną gyvenimą?

Suprasti meilės mokslą, kaip jisai išverčia požiūrį ir žvilgsnį nugręžia link Dievo.


爱学
Meilės mokslas yra ketvirta apytaka. Jos įvairius bruožus aprašau šiuose puslapiuose:


Darbai

Meilės mokslas - sutvarkyti šį puslapį

Bendras vaizdas

Apytakos

Išvertimas

Meilės mokslo apytaka

Kaip mylėti?

Meilės aplinkybės

Kaip mylėti?

Kaip pokalbiai suveda valias?

Pasąmonės ir sąmonės pokalbis

Kaip pakalbinti?

Valių suvedimas

Taikdarystė

Sąvokų kalba

Asmeninė patirtis

Saviugda

Domėtis kitų patirtimi

Menas


Kas yra meilės mokslas?

Meilės mokslas yra apytaka

Meilės mokslo pagrindaiMeilės mokslo tikslas

Ką išsako meilės mokslas?

Neapibrėžtumo priėmimą

Dievo Dvasios darną

Darnos esmę: Tyrimų suderinimą

Darnos pagrindą: Valių sutapimą

Darnos pagrindo pasirinkimą: Išskyrimą žinojimo (pasąmonės) ir nežinojimo (sąmonės)

Darnos pagrindo pasirinkimą: Išskyrimą (sąlygiškos) gyvybės ir (amžino) gyvenimo

Darnos palaikymą: Sąmoningumo palaikymą

Atjautos pagrindas

Darnos išdavą

Meilės mokslo sudėtis: Vienumo raiškos

Meilės mokslas turėtų susidėti iš 24 vienumo raiškų. Kartu tai turėtų būti vienumą palaikančios meilės raiškos.

Vienumo raiškos:

Meilės mokslo eiga

Gamta

Gamtos plėtojimas

Savasties riba

Įsakymas mylėti plačiau

Teisingumo ir malonės santykis

Vidinis susirikiavimas

Susirikiavimų santykiai

Žmogus ir Dievas

Amžina branda

Pasirinkimas

Išėjimas už savęs pas kitus

Kito pasaulio palaikymas

Sąmoningumo palaikymas

Draugai ir priešai

VieningumasUžsisklendimas trejybės ratu

Esant asmeniui, ketverybė (troškimai) užsiskleidžia (meilės - visko troškimo) trejybės ratu, tad Dievo sąmoningumu.

Dvasia sutapatina tai kas yra. Meilės mokslu sutapatina skirtingas valias: Dievo valią, meilės valią ir valią mylėti Dievą. Šių valių skirtingumas iškyla tiktai sandaros dėka, Kito požiūrio dėka. O šiaip dvasia yra savaime vieninga.

Trejybės ratą sudaro trys asmenys: Nusistatome Manimi, vykdome Tavimi, permąstome Kitu. O jų trejybė yra Dievo sąmoningumas.

Dievo branda reiškiasi asmenimis

Asmenys apibrėžia Dievą

Asmenys yra

Asmenys bręsta tirdami

Asmenys išsijudina

Dievo branda reiškiasi asmenimis tarpe tarp Dievo už mūsų ir Dievo mumyse

Kodėl yra Dievo laisvė ir Dievo valia

Iš Dvasios išplaukia Brėžinys

Dievo branda išsipildo Kitu

Reikšmės pilnai išsiskiria Kitu

Kito klode Dievas branginamas

Kito klode iškyla įsakymas mylėti

Trejybės ratas išsako kaip Kitas ketvirtoje pakopoje išgyvena raišką, visa tai kas Neįsivaizduojama, tad kas tuomi atitinka Neapibrėžtumą. Kitas trejybe išgyvena tris pakopas, o neišgyventas lieka Neapibrėžtumas, kurį asmeniškai supranta kaip Neįsivaizduojamąjį. Nulybės atvaizdai išsako šią pirmąją Neapibrėžtumo pakopą, visa tai kas už raiškos, tad prasminga, pastovu, betarpiška, tiesu.

Meilė palaiko Dievo brandą

Meilė

Vaizduotės pranokimas

Vaizduotės pranokimas.

Vaizduotės pranokimas apytakomis

Kaip apytakomis pranokstame vaizduotę

Dievo ir žmogaus santykis

Dievas ir žmogus

Mes išsipildome bendra svajone

Tikslas - bendra svajonė Neįsivaizduojamojo pagrindu

Neapibrėžtumo galimybė santvarkoje

Įsisavinimas

Mes

Asmenys bręsta įsitraukdami į Mus

Aš ir Tu

Asmenys susirikiuoja viduj

Asmenys susirikiuoja tarpusavyje

Mus grindžia dėsningumas

Neįsivaizduojamumas - Asmenys

Užrašai

Meilės mokslas (vienumas) (išverčia žinojimo rūmus)

Įgimta meilė ir dėsninga meilė

Kas yra brandos palaikymas

Kaip palaikyti kitų brandą?

Kodėl palaikome kitų brandą?

Ryžtamės mylėti kitus kaip ir mylime save.

Suprantame tikslą gražiai suderinti visas laisvai atsiskleidžiančias asmenybes, tad branginame kiekvieną asmenybę ir jos laisvą atsiskleidimą, kiekvieno žmogaus laisvę, galią ir atsakomybę save tikslinti. Padedame visiems suprasti vienas kitą, tai kas reikalinga siekiant tos darnos.Susikalbėjimas netroškimais ir troškimais.Susikalbėjimas


Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Meil%c4%97sMokslas
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2022 balandžio 29 d., 12:48