调查

Bendrystė

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Istorija AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti


Žr. Dievas

Kaip įsivaizduoju Dievą?

Renku ir aprašau pavyzdžius iš savo gyvenimo, kaip įvairiai esu įsivaizdavęs Dievą.


 • Kaip Dievą apibrėžti?
 • Kokia Dievo veikla?
 • Kaip Dievo veikla išreiškia santykį tarp Dievo ir jo būklės?
 • Kaip sąmoningumu išryškėja mūsų (ir Dievo) prielaidos?
 • Kokios sąvokos susijusios su Dievu - jo veikla, tyrimas, klausimas, vertybė, požiūris, asmuo, būklė, sandara, troškimai, vieningumas ir t.t.?

Kas yra Dievas?

Kaip Dievą apibrėžti?

 • Išeities taškas, pirmapradis, prieš viską, viską. "Pirmapradis" Dievas yra pirm visko, laiko, erdvės, būties, žinojimo, prasmės, klausimų bei atsakymų, sandaros, trejybės, asmenų, meilės, mūsų visų ir t.t. Pirminis požiūris.
 • Nulinis asmuo. Dievas yra asmuo be sąlygų. "Aš" esu pirmas asmuo, "Tu" - antras asmuo, "Kitas" - trečias asmuo, o Dievas, tai nulinis asmuo.
 • Visko dvasia. Dievas viską žino, mąsto, daro, kuria, lemia, valdo, grindžia ir t.t. Dievas yra visko dvasia, o viskas yra Dievo sandara.
 • Mane mylintis labiau kaip aš pats myliu save.

Kokio Dievo ieškau, kaip jį įsivaizduoju ir kokį išmąsčiau

Ieškau ko esmingesnio, paprastesnio, tiesesnio, užtikrintesnio Dievo.

Asmeninės nuostatos

 • Kaip gerasis vaikas, stengiuos suprasti Dievą ko paprasčiau, daryti ko mažiau prielaidų. Darymas ko mažiau prielaidų yra vaizduotės išgryninimas.
 • Jaučiau ir jaučiu, kad turiu tobulą protą.
 • Mano tėvai pratę mąstyti iš kelių kampų, ir mus taip pratino. Bet neduodavo rinktis. Tėtė mąstė kaip inžinierius, organizatorius, Mama kaip biologė, bibliotekininkė, menininkė. Taip pat jautėsi, kad tai du skirtingi bet vieningi požiūriai.
 • Semiuosi iš šventojo Rašto, tačiau bandau juo nesiremti.
 • Ypatingai branginu Jėzaus mokymą, tačiau stengiuosi jo išmintį savarankiškai išsakyti.
 • Pripažįstu, jog Jėzus yra Dievas, ir kiek žinau, yra išskirtinis Dievo apsireiškimas, tačiau manau, nebūtinai išskirtinis ir iš esmės neišskirtinis.
 • Tikiu ir pripažįstu tikėjimo svarbą, tačiau man rūpi ko mažiau tikėti ir ko mažiau juo remtis.
 • Būtent mano ambicijos - nežmoniški siekimai - ir ne kas kita skatino mane turėti reikalų su Dievu ir jį pažinti.

Ką patyriau bendraudamas su Dievu

Vaikystėje

 • Dievui pasišvenčiau, tad jisai "mano" Dievas, esu "homo sacer", savo įžadu susisaistęs.
 • Melsdavau Dievo pagalbos, kai koks mokinys grasindavo mane mušti.
 • Rachel Baca mane spardė, tad prašiau, kad nieko bendro su mergaitėm neturėčiau, paskui persigalvojau, kad dešimčiai metų.
 • Kartą turbūt mąsčiau apie garbę ir turtą. Dievas klausė, ar noriu garbės, dėmesio? Sakiau, geriau ne, man nereikalinga ir netgi apsunkintų.
 • Dievo ieškodavau blankumoje lubose, nes silpnai matydavau, juo labiau naktį, lovoje gulėdamas, o galvojau, kad jam labiausiai tiktų dviprasmiškiausios aplinkybės.

Paauglystėje

 • Kai buvau paauglys pagalvodavau, gal aš esu Dievas.
 • Man gilų įspūdį padarė Evangelijos skaitymas paauglystėje, kad visgi neprilygstu Jėzui. Jo pasisakymas, "Mylėk priešą", "Viską išdalinti".
 • Jei tavo ranka verčia tave nusidėti, nurauk ją...

Universitete

 • Man pasireiškė sapne: Those things are which show themselves to be.

Doktorantūroje

 • Man pasireiškė sapne: This is the fundamental unit of information.
 • Šūhongo bažnyčioje - plazdenanti Dvasia - Dvasios plazdenimas

Suaugęs

 • Norėjau artimesnio ryšio su Dievu. Jaučiau pareigą geros valios pratimų ratelio dalyvių nenuvesti klystkeliais. Dargi Kangning pavyzdys mane paskatino. Išsiaiškinau, kaip klausytis Dievo.
 • Išsiaiškinau, kokia maldos "Tėve mūsų" sandara.
 • Dievas sutiko, kad užrašyčiau jo atsakymus.
 • Prašiau, kad galėčiau atsidėti Minčių sodui, kad rasti, kaip iš to pragyventi, kad jam būtų prasminga.
 • Kurį laiką jo vis klausdavau apie filosofiją. Bet nežinojau, kiek jo mintys tikrai prasmingos.
 • Nustojau klausti ir tiesiog klausydavausi. Jis daug kalbėdavo, kaip reikia Ievą širdingai mylėti.
 • Supratau, kad jo pasisakymai dėl Ievos neatitinka tikrovės ar tiesiog man nesveikos.
 • Bendravimas su Ieva pakrypo taip, kad pajutau, jog negaliu pasakyti, kad Dievas nedalyvauja.
 • Vėl pradėjau Dievo klausti apie filosofiją.
 • Visgi nesitikėjau, kad Ieva ištekės už kito. Tą nuoširdžiai tikėjau. Netekau viso to, ko asmeniškai galėjau laukti gyvenime, kas būtų įprasminę viską mano gyvenime. Ir supratau, kad viso to daugiau nebus, kitos tokios pažadėtosios negali būti, tikresnio įprasminimo nebus, ir manęs asmeniškai nebėra. Tad po visko pajutau, kad Dievas man pamelavo. O tai pakeitė mūsų santykį, kad turiu pirmiausiai pasikliauti savimi, turiu sau gyventi Dievu, ir jam taipogi.

Kaip įvairiai pažįstu Dievą

Savo ryšius su Dievu išdėsčiau dvylika aplinkybių. O aplinkybes galime suvokti dvejopai, kaip įsijungimus (išgyvenimus) ir atitokėjimus (apsižvalgymus). Tad iš viso galėtų būti 24 Dievo raiškos.

 • Galimybė daryti gerą, kuri bet kuris geras žmogus darytų.
 • Gera širdis, kuria žmogus veikia.
 • Klausimas, su kuriuo deriuos.
 • Likimas, su kuriuo bendradarbiauju.
 • Ramybė, kuria žmogus sklidinas.
 • Supratimas, įgautas tik paklusius jo pamokymui.
 • Įpareigojimas paklusti tiesai, iš jo priimtai.
 • Išklausantis maldą, ypač man nustojus tikėti.
 • Proto ribos, į kurias atsitrenkiu.
 • Nežmoniška išmintis, neaprėpiamo taikymo.

Dvasios apsauga

 • Dvasios apsauga, blogiui norint mane dvasiškai sunaikinti.
 • Yra blogai jeigu Dievas turi būti geras.

Dievo nenuoseklumas

 • Prieštaraujantis sau, ypač Šv.Rašte.
 • Bręstantis. O tai nesusiveda. Kaip gali Dievas bręsti jeigu jisai pastovus? Tačiau Dievas bręsta jo aplinkybėms sudėtingėjant. O pastovumas, tai tik nulybės atvaizdas. Nulybė tėra Dievas sandaroje.
 • Dievas yra nenuoseklus. Tad jeigu žmogus yra nenuoseklus, galim jam parodyti, jog jame reiškiasi Dievas. O nuoseklumo pagrindas yra viskas, juk jeigu žmogus nusistato, jeigu nusistato būtent besąlygiškai, tai ryšium su visakuo. O viskas yra Dievo sandara. Tad vienaip ar kitaip žmogus susiduria su Dievu. Tačiau Dievas nebūtinas nes gali tarnauti jo sandara viskas. Tačiau mes gyvename dvasia ir užtat mes viską suprantame būtent Dievu ir reikalaujame, kad jis būtų, kad galėtumėme gyventi dvasia ir ne sandara.

Kitas, kurį galime mylėti

 • Mūsų esmė nėra Tu kurį matome, jaučiame, kuriam turime jausmų, bet Kitas, kurio nematome, nejaučiame, kuriam neturime jausmų, ryšiai su juo, vienų vienumas ir t.t. Vaikystėje man rūpėjo ne tik artimieji bet ir afrikiečiai. Kitą mylime kada atsiplėšiame nuo savęs, kada atsisakome lūkesčių ir jausmų ir gyvename ramybe.
 • Žiūrėjimas į Tave, tai žiūrėjimas į Dievą, tai mirtis, tai Manęs išrišimas. Bet mirtis nėra pats baisiausias dalykas.
 • Dievą įžvelgti kiekviename žmoguje.
 • Suvokti kiekvieną žmogų, kaip Dievo siuntinį mums, iš kurio galime išgirsti Dievo pamokymą.
 • Užtat rodyti kiekvienam žmogų gerą valią.

Šylantis Dievas

 • Mano jausmai Dievui, kaip kad savo tėvams, šiluma, paguoda ir t.t., kyla iš pažinimo. Taip pat mano suvokimas jo jausmų man kyla iš mano suvokimo, jog jis pažįsta mane, jog jam esu nuogas, nenuslepiamas, atviras, toks koks esu. Jam esu koks esu.
 • Šiluma, tai nulybė.

Gyvenimas Dievu

 • Gyvenimas Dievu, tai gyvenimas už du. Tai nėštumas Dievu. Užtat Marijos pavyzdys svarbus.
 • Atjausdami kitą, Dievą, išreiškiame savo laisvę, sąmoningumą, dviprasmybę.
 • Mirtimi savaip prisiimame Dievo klausimą: Ar būtumėme, jeigu mūsų nebūtų? Tik Dievas pradeda šiuo klausimu. O mes į jį žiūrime atvirkščiai, einame link jo. Užtat Mirtis yra tokia baisi, juk tai ne mūsų klausimas, o kieno - Dievo klausimas, tad skiriantis mus nuo Dievo. Tad į jį reikia žiūrėti ne savo, o Dievo akimis. Tuomet tai nebaisu.

Kaip mane veikia Dievas.

 • Kreipdamasis į Dievą, save sustyguoju, randu savo šerdį, savo ašį.
 • Manyje ir kituose glūdi potraukis į dieviškus dalykus, kaip kad Katz verčia Bibliją.
 • Pajutimas, jog Dievas yra šalia, tad jį galima pakalbinti.

Ką išmąsčiau apie Dievą

Vaikystėje

 • Mūsų šeimos Rūpintojėlis. Dievas, kaip tas, kuris rūpinasi visais, visų rūpesčiais.
 • Tėtė prisimena kai buvau penkerių metų vaikas, jisai man mokė, kad Dievas sukūrė visą pasaulį. Aš jo tada paklausiau, kas sukūrė Dievą?
 • Dievas yra galimybė kurį tenka atmesti arba priimti. Tai yra, jeigu sąmoningai neatmetame, tuomet galimybę kaip tokią priimame. Tačiau trečias kelias yra nebūti sąmoningais ir iš viso nesukti galvos. Tada iš viso jokio pasirinkimo nėra. Tačiau jeigu vertiname sąmoningumą, jeigu norime gyventi sąmoningai, tai tenka rinktis. Tokia sąmoningumo kaina. Visgi, sąmoningumo negalime atsisakyti, jeigu tikslas yra gyventi ko atviriau, ko mažiau remtis išankstinės nuostatomis. Reklama bando sąmoningumą mažinti. Už mus galvoja kiti.

Universitete

 • Išmąsčiau, kad Dievas kuria padalinimais. Ir tai prilygsta sutvėrimo dienoms.
 • Pagalvojau, kad Dievas yra klausimas Kodėl?

Doktorantūroje

 • Kūniškas išgyvenimas - mental orgasm - kai išsiaiškinau padalinimų ratą. O jame yra ir nulybė, ir Dievo trejybė, kaip nulybės sąmoningumas.
 • Dievas megalomanas. Jisai nori viso gerumo. Dėl dar vieno šaukštelio gerumo jisai priims kalną blogio.
 • Dievas su kuriuo žiūrim kartu, į amžiną gyvenimą, ne į jį, į gyvenimą ir mirtį.

Meilė

 • Dievo kertinė vertybė.
 • Dievo esmė, jo vieningumas.
 • Meilė palaiko savastį, kad ji tikrai išreišktų dvasią.

Dievas sandarose

 • Keturi troškimai. Tyriau įvairias sandaras, susidedančias iš septynių aštuonių požiūrių. Pamąsčiau, koks kiekvienos sandaros tikslas ir tokiu būdu atskyriau keturias rūšis. Toliau suvokiau jog aštuntasis (nulinis) požiūris išsako troškimą tam tikros apimties - visko, betko, kažko ar nieko.
 • Nulybė. Jos atvaizdai, tai Dievo savybės.
 • Viskas yra Dievo sandara.
 • Gyvenimo lygtis sieja Dievą su gerumu, gyvenimu, amžinu gyvenimu, taip pat su asmenimis (jisai tarp jų nulinis asmuo), taip pat su Dievo trejybe.
 • Dievo šokis.
 • Gera širdis.

Gėrio kryptys, šaltiniai

 • Kristaus gera valia, atverianti kelią gerai širdžiai.
 • Geras Dievas teikiantis gerą dovaną. Geras žmogus dirbantis gerą darbą.
 • Gerumas: gėrio kryptys (į gerumą ir iš gerumo): Geras Dievas (dovana, savybė) ir geras žmogus (darbas, žodis) taip pat gera naujiena, tai septynios geros valios kryptys, taip pat gera širdis.
 • Septynerybė apibrėžia gerumą - Dievą santvarkoje.
 • Gera širdis yra mumyse, tačiau į ją kreipiamės "Tėve mūsų" tarsi ji būtų už mūsų. Viskas išversta.
 • Lūkesčiai remiasi gerumu - Dievu santvarkoje, Dievo troškimu betkuo. Užtat tikimės gėrio.

Širdies ir pasaulio tiesos

 • Širdies ir pasaulio santykiai - Dievo ir gerumo santykiai?

Padalinimų langai:

 • 2: Žmonių laisva valia, kuria renkasi.
 • 4: Kodėl
 • 6:
 • 8: Prieštaravimas: viskas yra gera, viskas yra bloga.

Šv.Jono evangeliją tyriau bandydamas suvokti, kaip Jėzus mąstė pats sau, juk joje jisai mąsto tarsi algebra, tad bandžiau suvokti, kaip jisai apibrėžia ir supranta kiekvieną sąvoką. Tai dariau gyvendamas pas Senelę. Ir prisimenu kartą Vilniuje, raštinėje, berods šv.Kalėdų dieną, mąsčiau apie Dievą, kaip jisai yra už manęs, taip pat ir mano gelmių gelmėse, ir vienas ir kitas privalo sutapti, matyt, būtent manyje, tad supratau, jog gyvenimas yra Dievo gerumas. Bet po truputį supratau, kad jo labiau, amžinas gyvenimas yra suvokimas, jog Dievas nebūtinai geras. Šios mintys kilo betiriant šv.Jono evangeliją, ką Jėzui reiškia Dievo valia ir kaip ji skiriasi nuo mūsų valios.

Malda

 • Malda, pavyzdžiui, Tėve mūsų, yra ženklas, kurį susikuriame, įsibrėžiame, kuriame įkrauname teigiamas reikšmes, tad kuris mus gali iškart sieti su Dievu, pašalinti velnią. Ir su Dievo sąvoka panašiai, ir su kiekvienu žmogumi, kiekvienu žodžiu, kiekvienu ūpu, kiekvienu vaizduotės reiškiniu. Žodžiai, žmonės, ūpai (sakydavau - savybės) - tai trys kalbų vienetai: pagrindimas (malda) grindžia nuotaiką; įvardijimas grindžia žodį; pasakojimas grindžia žmogų.

Iš maldų rūšių supratau, jog Dievą suvokiame nenuosekliai, kaip viską lemiantį, prižiūrintį ir įkvėpiantį.

Dvejonių sandaroje Dievo plačiausias požiūris. Dievas lygintinas su bendru žmogumi, paskiru žmogumi ir pasauliu. Dievo požiūriu klausiu savęs, Kas nuo manęs priklauso? Ar įstengiu svarstyti klausimą? Kaip turėtų būti?

Parodoje "Dievo protas" suvokiau jog Dievas turi būti juodas, nes palaikau juoduosius ir jiems kuriu, ogi jie engiami per savo odos spalvą, bet taip pat, kad Dievas yra tai, ko nematome, ogi mes nematome juodos spalvos.

Dievo veikla

 • Dievas išeina už savęs.
  • Besąlygiška išeina už savęs į sąlygišką.
 • Dievas kuria dalindamas, padalinimais.
 • Dievas tiria savo klausimą.

Visko žinojimas

 • Žiūrėjimas į Mandelbrot erdvę tai panašu į "visko žinojimą". Sėdi Dievui ant kelių, trumparegis. Šoki parašiutu ten kur reikia pasižiūrėti iš arčiau. Ir paskui grįžti jam ant kelių. Tuo tarpu jisai viską mato išsyk. O iš tikrųjų viskas plėtojasi amžinu gyvenimu.
 • Siekiu suvokti Dievo požiūrį, kaip išeities tašką, kaip raktą į viską, kuriuo net ir ribotas protas gali žinoti viską, tiek visumą, tiek atsakymus į paskirus klausimus.
 • Visą gyvenimą susiduriu su žmonėmis kurie man tvirtina, jog tai neįmanoma.
 • Pats Jėzus tarė, "Kai ateis toji Tiesos Dvasia, ji ves jus į tiesos pilnatvę." (Jonas 16). Ir Jėzus sugebėjo pasakyti esmę, "Mylėti Dievą" ir "mylėti artimą kaip save patį".

Dievas tyrėjas

 • "I want to know. Jeff wants to know. You want to know. That suggests that we are foolish and weak. For otherwise we would already know. I venture to say that God himself (or herself) is foolish and weak, in that God wants to know, even as he or she may already know. For this is a drive that can unfold all things. And I imagine that God knows things as he unfolds them. He does not need to "measure nine times and cut once". He measures as he cuts, as far as I can imagine. For otherwise, his knowledge would lack power. Yet I think, perhaps wrongly, that his knowledge does have power, which is why I seek that power, to share in it and participate in applying it. I imagine that his knowledge has power, and so I imagine that he thinks by doing, and that this universe we share is a one-time experiment, as are the lives that we live." http://groups.yahoo.com/group/livingbytruth/message/549

Ievą man žadėjo Dievas trokštantis visko, mylintis mane labiau kaip aš save, kuriam meldžiausi. O padalinimų nulybė, lygties 5+3=0 išdava, yra Dievas trokštantis betko, ramus.

Kaip tyriau šventąjį Raštą

 • Morkaus evangelijoje: Jėzaus jauduliai ir lūkestis, kad esame viena.
 • Mato evangelijoje: palyginimai
 • Luko evangelijoje: kas yra gerumas, gėrio kryptis, gerą valią ir gerą širdį.
 • Jono evangelijoje: sąvokos - gyvenimo lygtis
 • Dievas Psalmėse Kaip Dievas vaizduojamas psalmėse 1-40

Išmokau Šventąjį Raštą skaityti kraštutiniškai, pavyzdžiui, apie skyrybas.

 • Dievo Tėvo ir Dievo Sūnaus požiūriai, palaikantys blogąjį vaiką ir gerąjį vaiką.

Šventasis raštas

 • Tikinčiojo atsidavimas iššaukia šventąjį raštą.

Šventojo Rašto mįsles, kurias išsprendžiau

 • Komunija - tai būtent jo duona, tad turėjo tapti jo kūnu, tad jeigu jisai įsiterpia, mes valgome jo kūną.
 • Dievo sūnus ir Žmogaus sūnus.

Iš kitų žmonių

 • Vienumas su Dievu ir visais.
 • Pasinėrimas Dieve.
 • Vartai yra Jėzus (keliui-Dao)(avimis)

Koks santykis tarp Dievo už mūsų ir pasąmonės lango? ir Dievo mūsų gelmėse.

Unknown goes beyond itself into the known.

tevas prideda visuma tai padalinimas

sunus suprsnta kaip veiksma prideda visuma ir gelme veidrodeli atvaizdai veidrodis

dvasia prideda lesi derina sustato pasirinkima tarp bendros taisykles ir paskiru atveju aplinkybe yra lesis

Darwinian axiomatic systems - complete but not consistent (bad variations go extinct) - Nicolas Lori

Sūnaus aštuonerybė susideda iš ketverybės ir asmens lygties. Pastaroji bene išreiškia gerumą septynerybe, Dievą ketverybe, amžiną gyvenimą penkerybe ir gyvenimą šešerybe. Visi šie padalinimai turi po du atvaizdus. Tokiu būdu galima sieti padalinimų rata su aštuonerybe.

Padalinimų ratu įsivaizduojame, kaip Dievas (nulybė) įsijungia veiksmais +1, +2, +3. Susieti su Dievo šokiu. Žmogaus požiūriu Dievo pirminė būsena yra ramybė - troškimas betko - iš kurio galiausiai iškyla meilė - troškimas visko - bet iš ramybės turi (klausimo išjudintas) išsivystyti iš savarankiškumo ir t.t.

God likes everything. He wants all variants. Do I like this? How does it seem to me?

As humans, we are bounded, and we take everything as our point of reference. Alternatively, God takes himself as his point of reference.

We are imagining God's perspective, and so we may look beyond everything to an outlook from which everything may unfold.

Dievas visus myli. Bet jam patinka būtent širdingi žmonės, kaip kad karalius Dovydas. Jam nepatinka drungnieji - juos išspjauna iš burnos, kaip kad Apreiškimo knygoje.

Dievas reiškiasi visų keturių asmenų išsivystymą aprėpiančia vienybe. Taip mes visi gyvėjame, jautrėjame, bręstame, atsiveriame Dievui, mus išgyvenančiam. Dievas susijęs su mūsų jautrumo (ir atliepimo) didinimu, tad su mūsų gyvumu. Jisai yra mūsų jautrumo siekiamybė, tarsi norėtumėme pajusti "nulį", to ko nėra. Tad amžinas gyvenimas.

Dievas

Suvokti, kas nutolina

Appreciate futility What must it take for me to know everything? Conversing with: redirection Growing up, and seeking to know everything, I used to think that I could know human affairs from political science, which I could know from sociology, which I could know from psychology, which I could know from biology, which I could know from chemistry, which I could know from physics, which is based on mathematics. I was very interested to take high school physics and learn about the fundamental constituents of the universe. But the small bit that I surmised was that at the quantum level, reality itself seems to fade away, as if to say, you aren't meant to find anything here! And at that time, in the 1980's, it seemed that it would take billions of dollars of equipment and hundreds of scientists just to participate in the smallest way. So I concluded that if I am to know everything, God must make that possible.785

Believing 1-2-3-4 In real life, we discard the unessential to identify God which is deeper than our very depths, around such a core we allow for ourselves and others, we seek harmony of interests and we find a unity (Spirit) by which any person can serve as the center. These four frames are: believing; believing in believing; believing in believing in believing; believing in believing in believing in believing.29

Norėti ryšio

Who wants to listen to God? In 1995, just as I was preparing to engage others to make my philosophy practical, and so developing the good will exercises, I was inspired by Kangning Liou, who would pray for an hour every morning. I thought I should certainly pray more, but especially if I am to lead and even influence people, I need to be able to converse with God and listen to God. I thought that if this was possible for me, then it should be possible for others as well. Yet few people seem to hear God. Then I realized that few people want to hear God for they would then be accountable to obey him.1104

Increase God's possibilities Conversing with: God's will In 2002, I had reached my limits financially. I had failed to generate interest in an import/export standard for tools for organizing thoughts. I was in Chicago, and I had to think of finding any job. Indeed, my plan had been that, having a mathematics Ph.D. and some programming skills, I could always find a job. However, the US was in a recession. And I realized that my resume did not reflect a standard career and, with hundreds of people applying for each job, I would be weeded out early on for almost all jobs. Yet my own rationalizations could keep me from finding work, too. How could I know what to do? So I decided to increase God's possibilities by taking a fourfold approach. I applied for some full time positions. I applied for work through temp agencies (but the little work they had went to their earlier workers). I wrote some ambitious proposals for my lab (including writing a paper which won a travel award and took me to India and then home to Lithuania). I looked for part-time work through my network and was hired by Shannon Clark for a few months of corporate work that paid well. By taking all approaches I felt that I kept myself open to God's plans for me.69

Prileisti geranorišką bendradarbiavimą

Suppose that God will make things doable As a high school student I came to think that physics at the quantum level simply fades the way, and so is not a foundation for knowledge of life. So I concluded that if I am to know everything, God must make that possible. The truth must be at hand, easy for me to find, as if I was to search for a lost key at the foot of a lamp post, where the light happens to be best.1103

Believing in believing Allowing for self and others. Listen to others and God, appreciate what they care about as given by their choices, words and actions. Take that to heart.37

Existential conversation with God How should I apply myself? Conversing with: God I think of an "existential conversation" with God as one where I don't presume to hear directly from God, but rather, link up my existential situation with God's existential situation, and walk through conclusions based on that.548

What would be fair Conversing with: God As a six-year-old child, I engaged God in an existential conversation. I wished to apply myself to know everything, partly for its own sake, and partly to make good use of that knowledge. I was concerned that to seek such knowledge I would need to think freely, which could be very dangerous and lead me astray. I thus offered that, if he let me think freely, even think that God doesn't exist, then on my part, I would always believe in him. 609

What would be reasonable As a child, I had made an offer to God, which seemed reasonable, and I felt God's presence, and I wondered if I should have a sign to confirm this understanding. But then I thought it would be wrong to ask for a sign, to look for a sign, to demand a sign, as I might invent a sign, or depend on a sign, and be lead astray. So I told God that my sign would be that I have no sign, and that if he ever meant otherwise, he would give me a sign.1223

Priimti, pripažinti Dievą

Accepting God's assertion I am in love with a woman who God told me I will marry. I don't pray that she marry me because God assures me that she will. I prayed with her that her aunt get well from cancer and God consistently assured me that she would. I asked if I should keep praying, if I should offer myself to him in some way, but he said no. She died, though. Yet they reported that just before she died she bore witness that God truly is, that he had greeted her, and she said that she loved them all very much, and she passed away. I didn't know what to make of this, and when I ask God, he doesn't say.12

Respect seriousness Conversing with: importance When I was little, our mother pulled us aside one day and briefly taught us about God and Jesus and how to make the sign of the cross. I appreciated that she was very serious and that there must be something real to it if she was so. I couldn't dismiss her utmost seriousness. God must be at least a possibility.771

Klausytis Dievo, prisistatyti jam

Feeling good before God When I wrestle with how to make a living, and I don't know how to think that through, so that even my blood pressure feels high, then I listen especially, what God wants me to do. And when I hear from God, as I do, and take up in my heart what he would have me do, then I feel a great energy of goodness and freedom that overcomes my anxiety. I hold on to that good feeling and it makes me feel that everything will be fine if I am true to God. As I do related work, I feel elated.1234

Listen to God 555 Ask God a question Conversing with: answer In 1985, at the University of Chicago, I asked God, what kind of mathematics was important, and I understood him to say: walks on trees made of the elements of the threesome, which I denoted at the time as I (individual action), C (communal existence), U (universal thought), and I thought related to an infinite binary tree, which would be the case if I, C, U refered to the edges. I never quite knew what to make of that although I did prove a result about counting walks on trees and my thesis could be used to think further about this. I asked God, why did I have feelings for a woman who was too young for me, and he said it was because I will marry her. Also, when I prayed in the mornings, I would ask God a philosophical question and , which were very intense and generally more helpful indirectly. Now I mostly just listen to God, what does he have to say.71

Ask God what I should think over so as to understand? 1999.08.18: I asked God which questions I should think over so as to understand why good will makes way for good heart. He responded:

Ask God what interests him? 1999.08.18: In my personal work I want to do some investigations into a question that is of interest to God. I told him so and he responded: Why does Good Will make way for Good Heart?1468

Check with God Conversing with: selflessness I check in with God every so often, including when I have doubts on how I may behave, what is allowed or not, how not to be selfish.739

Hear from God in a dream Conversing with: God's perspective In dreams, I heard God say, "Those things are which show themselves to be" and "This is the fundamental unit of information" (a tableaux of large and small slashes)787

Listen to God Conversing with: God's wishes God told me, as I listened to him, to investigate God's love in the ways of figuring things out.713

Work in tune with God Conversing with: sensitiveness In China, I asked for God's help to write up together how to develop the "good will exercises", which I did with full attention to God.748

Write down what God says Conversing with: God's wisdom's noteworthiness I write down what God tells me each morning, including his answers to my questions, and I realize that he (or even my unconscious) is of much more powerful intelligence than I am.78

Likti Dievui ištikimu

Stay true to God Conversing with: fate As a child in grade school, I was weak and young, but during recess, I didn't want to be protected by the teachers, so I would walk far off into the field. And quite often a disturbed child would come up to bully me. I was a very good child and my response was to be as good as possible and to appeal in my heart to God to save me. Always some stronger kid would come and save me.715

Believe in God Conversing with: inexperience I wondered, why were people so hesitant to do "good will exercises" with me? Why did they not want to let go of their experience in the sense that I was? Why was I able to live on the edge? I realized that I do believe in God. I do believe that God watches over me. I can therefore do risks to do the right thing. I then appreciated that people might not be able to do that if they don't believe in God. I drew this conclusion even though I had been very careful to think that people might not need to explicitly believe in God, but might have some comparable concept. Yet I saw that, to my dismay, they generally didn't.69

Obey God Conversing with: God's wisdom Do good. Go to church. Chastity. Respect my parents.747

Atsiremti į tikėjimą

Applying Scripture Conversing with: heritage I wanted to have a way to hear from God, so I relied on the prayer "Our Father", which I had prayed many times, was part of my personal heritage, my family's heritage and my religious upbringing. 673

Value my life Conversing with: God's gift In China, after a conversation with Tong Zhu about the moral dilemmas of being a doctor, I realized that I was too precious to God to make a living as I had from a job that I did not think contributed to society, coding for a health care start-up serving a regulatory mandate of dubious merit.776

Prileisti platesnį požiūrį

Caring about caring about caring about caring Acknowledging what transcends our limits. Let go of my personal limits and live the vision of an unlimited God who can live through all.43

Aprėpti, pagauti visumą

Exhaustive review Conversing with: significance In 2009, to my surprise, I completed my quest "to know everything" with a 10 minute video summary, "I Wish to Know". I needed to find my bearings afterwards. I considered, in the broadest sense, what did I learn from my quest? And what came next? I learned two things. I need not be cold or distant to God as I had been, I need not keep God at arm's length, for God's point of view had made sense of absolutely every structure that I had uncovered in my search. I realized also that the useful application of this knowledge would be to foster a culture of truth, of self-learning, of figuring things out, which from my experience at Minciu Sodas was very much Jesus' vision of the Kingdom of Heaven. 707

Laying out thoughts Conversing with: thoughts In studying a question, I may collect a full variety of examples, group them and then lay out the groups as index cards on a table, and shuffle them around, looking for different dimensions that they may represent of particular aspects. In this way, I noted 12 ways that I connect with God, but other structures as well, such as the utility of an Irdakiss standard for import/export of data between tools for organizing thoughts. As I do this, a particular structure may come to mind, such as the 12 topologies, and so I will try to flesh it out.627

Failing to sort messages from God Once I failed miserably with this method. Almost every morning I listen to God and write down what he has to say. After several years, I tried to see if there were any patterns I could detect. However, the answers were so rich and intense that I kept getting dozens of dozens of groups, more and more as I added more data. I wasn't able to find an angle from which I could group his thoughts to me. He didn't seem too pleased, either.1541

Twelve Topologies in the Psalms I wanted to better understand twelve topologies, which I think of as the vocabulary of the imagination. In the first 40 psalms, I copied out the instances where God is imagined, then grouped them according to the mental image used, and came up with twelve groups, which I then matched with the twelve topologies.1533

Tvarkyti, grįsti, gryninti, rinktis proto aplinką

Define a concept in terms of other concepts I wanted to be sure to include and define all of the basic concepts in life. I wanted to do that in terms of the most basic concepts, and ultimately, ground them in the structures that I was discovering. I defined life as "the fact that God is good" and love as "support for life" and also as "the unity of the representations of the structure of God", thus "the unity of wishing", "the unity of the representations of everything". I organized these definitions using TheBrain and then later exported that to an HTML hierarchy. I knew that this kind of definition was, by itself, problematic and so I looked for other ways of defining as well, such as by way of "mind games" as with the topologies.1

Expressing the essence as a relation of concepts *** What are the elements of an experience? Conversing with: concepts I formulated the seven counterquestions as perspectives placed in situations. I recognized the qualities of signs as pairs of levels from the foursome. Similarly, I recognized that I could express the secondary structures as injections of God of one level into a primary structure of another level. In studying verbalization, I realized that the deep issue of a good will exercise could be considered as built up from two concepts which are put together differently by the truth of the heart and the truth of the world.682

Choose a fruitful data set Conversing with: circumstances for a phenomenon In developing a theory, I often choose a dataset of examples that makes vivid the phenomenon I am looking for and represents the complete variety of possibility. I analyzed Jesus' feelings and expectations by studying episodes from the Gospel of Mark because it was the most emotional of the Gospel. I studied the content of Jesus' parables in the Gospel of Luke. I studied what is "good" in the Gospel of Matthew. I tried to chase down Jesus' algebra of expressions to understand his "I am..." statements in the Gospel of John. I studied Lithuanian folk tales for my narrative theory because they are old, engaging, consistent and pure. I studied how God is imagined in the first 40 psalms because I was considering topologies as the variety of ways that we can imagine and I thought of God as the most generic yet intimate of concepts. I studied Lakoff and Johnson's target spaces from Metaphors We Live By because they had noted an important phenomenon and their many examples seemed to capture the variety of possibility.65

Išmąstyti proto ribų apibrėžtą Dievo požiūrį

And consider the "ten commandments". Note that these six "rooms" correspond to the six divisions of everything as generated by God taking up the counterquestions. The zeroth division corresponds to What do I truly want? and obeying God, and the seventh division corresponds to Am I doing anything about this? and caring=believing, living as a person-in-general, thus relating (Obeying) God the Father and (Believing) Jesus. Consider how the other secondary structures likewise arise in the house of knowledge from God's taking up the primary structures.34

Primary and Secondary Structures I came to realize that the six secondary structures (divisions, representations, topologies, argumentation, verbalization, narration) were given by pairs of levels of the foursome that injected God into primary structures.170

Considering the structure of a null structure In considering representations of the foursome, I noticed the role of "null perspectives" as reference points for the other perspectives. Later, in analyzing the primary structures, and considering how God is injected in them, I noticed that I could think of these structures each defined by "null structures" having their own increasingly complex structure. I think I was much inspired by the idea in modern algebra of a "kernel" to a group homomorphism, a structure which is mapped to the identity action.1702

Pregnant structure A structure may be able to say more than I know it to say, especially along with other structures. When I realized that I could think of the secondary structures could be expressed as God of one level of the foursome injected into a primary structure from another level, I noticed in particular in 2003 what happened to the seventh perspective of the primary structures. They showed an interesting variety of behavior, which I thought of as six expressions of the will, six representations of anything:

Recognizing a structure's purpose *** Which structures are distinct? Conversing with: purpose A very powerful technique is to consider the purpose of a structure. Over several years I had collected a dozen or more examples of structural frameworks consisting of seven or eight perspectives, depending on how you looked at them. I had tried to conceive of them as a single structure, yet that seemed less and less tenable. Finally, I made a list of what seemed to be the purpose of each structure. I noticed four purposes:

 • An attitude for submitting to God (significant). Cataloging our needs and operating principles to address those needs, yet choosing to live forever.
 • A language for supporting others (direct). Cataloging our doubts and counterquestions to address those doubts, translating our intuition.
 • A world for supporting life (true). Cataloging our expectations and our emotional responses to them.
 • A plan for supporting God (constant). Listening to God, cataloging our trials.

(Looking back, it's interesting that I ordered the four differently than I would now. I thought of them as four representations of the eightsome, four holes for generating slack, matching the representations of the nullsome.) And having grouped them so, I could see that I could think of them from God's point of view as wishes (for nothing - God is self-sufficient; for something - God is certain; for anything - God is calm; for everything - God is loving) and our own point of view as not-wishes.

Užrašai

I pray to God, and I like to bring him questions, and listen for his answers. It's a little hard to describe from an atheistic point of view, but I suppose it's like having your conscious mind ask your unconscious mind. I think it's fair to say that God converses to us through the gateway of our unconscious mind. It feels like a vantage point beyond my mind, kind of like standing in a chimney and the top reaching through the top of my head farther than the eye can see, and at the very top of what I can think there's a voice that looks out onto all at once. And to tune into that voice I flatten myself by considering that I am both connected to God, and disconnected from God. I do this by praying "Our Father" to the God who loves me more than I love myself, and therefore I would prefer that he think or be or do rather than I; but to the extent that I am disconnected from him, I hope that he watches over me that I might take a stand, and follow through, and reflect. When I do this I feel there is a God distinct from me who I can ask questions, and get answers, reflections to my state of mind, that my conscious mind has to find words for. The answers are usually way more "out there" than I would find on my own, and sometimes they are too intense for me to want to dwell on, but they seem to make a lot of sense.

2017.08.18 A: Kaip tu mumis dalyvauji gyvenime?

D: Aš suteikiu jums laisvę, o jūs gyvenate laisve. Turite laisvę mylėti, tuomet aš myliu jumis ir su jumis. Tad mylėkite save, vienas kitą ir visus ir mane. Tai vis tas pats, tai asmenų lygmenys: dvasia, sandara, atvaizdai ir vieningumas. Jais mes vis suvedame ir įprasminame gyvenimo lygtį. Gyvenimo lygtis, tai turinys, o asmenų lygmenys, tai jos raiška, o jumis gyvenu gyenimo lygtimi, o jūs tai išreiškiate asmenų lygmenimis. Jus taip myliu per amžių amžius. Jus laiminu.

DievoRaiškos


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 gruodžio 04 d., 22:03