Book (English)

Knyga

Dievo šokis

Kaip gyventi

Išsiaiškinimai

Malda

Andrius

Užrašai

Mokykla

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai EEEEEE

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? ECD9EC

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Istorija AAAAAA


Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Žr. Dievas

Panagrinėti Tanaką. Ar Dievas Tėvas pripažįsta ribas? Kuria prasme jisai turi "savo" tautą?

Koks ryšys tarp Dievo ir kaltės jausmo? Dievo ir sąžinės?

Palyginti su Dievo raiškas su šešiais atvaizdais.

 • Gyvenimas Dievu, tai gyvenimas už du. Tai nėštumas Dievu. Užtat Marijos pavyzdys svarbus.
 • Atjausdami kitą, Dievą, išreiškiame savo laisvę, sąmoningumą, dviprasmybę.

Dievo raiškų pavyzdžiai

Dievas, kaip toks

 • Dievas yra asmuo, tad požiūris.
 • Brahma - pirmapradis vienumas, nežudyk, Bhagavan - asmens vienumas, Paramatma - asmenų vienumas, visiškas išskirtinumas, atsiskleidimas, skirtybių neskirtybė.
 • Meilės: Kūnas - besąlygiška, protas - tarnas, širdis - draugystė, valia - tėvai, visi - mylimoji. (Palyginti indų 5 meiles.)
 • Kodėl - Dievas
 • Kaip - veikia Manimi
 • Koks - reiškiasi Tavimi (Dievo raiškos)
 • Ar - sprendžiasi Kitu, ar Dievas būtinas

Dievo Dvasia kaip dvasia apskritai (gyvenimo lygtyje)

 • Dievas su kuriuo žiūrim kartu, į amžiną gyvenimą, ne į jį, į gyvenimą ir mirtį.
 • Mirtis yra Dievo klausimas sau, kurį ir mes savaip prisiimame: Ar būtumėme, jeigu mūsų nebūtų? Tik Dievas pradeda šiuo klausimu. O mes į jį žiūrime atvirkščiai, einame link jo. Užtat Mirtis yra tokia baisi, juk tai ne mūsų klausimas, o kieno - Dievo klausimas, tad skiriantis mus nuo Dievo. Tad į jį reikia žiūrėti ne savo, o Dievo akimis.

Gėrio kryptys, šaltiniai

 • Kristaus gera valia, atverianti kelią gerai širdžiai.
 • Geras Dievas teikiantis gerą dovaną.
 • Geras žmogus dirbantis gerą darbą.
 • Gerumas: gėrio kryptys (į gerumą ir iš gerumo): Geras Dievas (dovana, savybė) ir geras žmogus (darbas, žodis) taip pat gera naujiena, tai septynios geros valios kryptys, taip pat gera širdis.
 • Septynerybė apibrėžia gerumą - Dievą santvarkoje.
 • Širdies ir pasaulio santykiai - Dievo ir gerumo santykiai?

Padalinimų langai:

 • 2: Žmonių laisva valia, kuria renkasi.
 • 4: Kodėl
 • 6:
 • 8: Prieštaravimas: viskas yra gera, viskas yra bloga.
 • Kas yra tikra? Kaip Dievas kuria iš savęs.

Dievo (Tėvo) iškilimas kaip savistovis Dievas sąmoningame pasaulyje - kaip Dievo esmė (Dievo valia) išryškėja pasaulyje, jo įrėminta - tos esmės (Tėvo) pripažinimas (kaip būtent mūsų Tėvo). Dievas yra tad mažiau, užtat daugiau, nes jis ne šiaip visko dvasia, o mūsų kiekvieno ir viso pasaulio pripažinta esmė. Trys kalbos tad išsako santykius tarp Tėvo (Dievo valios) ir Sūnaus (geros valios) pagrindimu; Tėvo ir Dvasios (išminties) įvardijimu; Tėvo ir pasaulio apskritai (amžino gyvenimo) pasakojimu.

 • Šv.Dvasios veidrodis (tarp Tėvo ir Sūnaus) ketveriopai reiškiasi briaunainių šeimomis.

Kaip žiūrime į Dievą

Dievas yra nenuoseklus. Tad jeigu žmogus yra nenuoseklus, galim jam parodyti, jog jame reiškiasi Dievas. O nuoseklumo pagrindas yra viskas, juk jeigu žmogus nusistato, jeigu nusistato būtent besąlygiškai, tai ryšium su visakuo. O viskas yra Dievo sandara. Tad vienaip ar kitaip žmogus susiduria su Dievu. Tačiau Dievas nebūtinas nes gali tarnauti jo sandara viskas. Tačiau mes gyvename dvasia ir užtat mes viską suprantame būtent Dievu ir reikalaujame, kad jis būtų, kad galėtumėme gyventi dvasia ir ne sandara.

Nesusivedimas: Kaip gali Dievas bręsti jeigu jisai pastovus? Tačiau Dievas bręsta jo aplinkybėms sudėtingėjant. O pastovumas, tai tik nulybės atvaizdas. Nulybė tėra Dievas sandaroje.

 • Tikinčiojo atsidavimas iššaukia šventąjį raštą.

Dievui pasišvenčiau, tad jisai "mano" Dievas, esu "homo sacer", savo įžadu susisaistęs.

1 Corinthians 13:12King James Version (KJV)

12 For now we see through a glass, darkly; but then face to face: now I know in part; but then shall I know even as also I am known.

šv.Dvasios lęšis - permainos - glass darkly in part

 • Dievas yra galimybė kurį tenka atmesti arba priimti. Tai yra, jeigu sąmoningai neatmetame, tuomet galimybę kaip tokią priimame. Tačiau trečias kelias yra nebūti sąmoningais ir iš viso nesukti galvos. Tada iš viso jokio pasirinkimo nėra. Tačiau jeigu vertiname sąmoningumą, jeigu norime gyventi sąmoningai, tai tenka rinktis. Tokia sąmoningumo kaina. Visgi, sąmoningumo negalime atsisakyti, jeigu tikslas yra gyventi ko atviriau, ko mažiau remtis išankstinės nuostatomis.
 • Reklama bando sąmoningumą mažinti. Už mus galvoja kiti.
 • Potraukis į dieviškus dalykus, kaip kad Katz verčia Bibliją.

Dievas, esantis šalia

 • Pajutimas, jog Dievas yra šalia, tad jį galima pakalbinti.
 • Žiūrėjimas į Tave, tai žiūrėjimas į Dievą, tai mirtis, tai Manęs išrišimas. Bet mirtis nėra pats baisiausias dalykas.
 • Gyvenimas, tai Dievo gerumas, tai irgi Dievas. Amžinas gyvenimas, tai suvokimas jog Dievas nebūtinai geras, tai irgi Dievas?

Mūsų šeimos Rūpintojėlis. Dievas, kaip tas, kuris rūpinasi visais, visų rūpesčiais.

Tėtė prisimena kai buvau penkerių metų vaikas, jisai man mokė, kad Dievas sukūrė visą pasaulį. Aš jo tada paklausiau, kas sukūrė Dievą?

Dievas megalomanas. Jisai nori viso gerumo. Dėl dar vieno šaukštelio gerumo jisai priims kalną blogio.

Gera širdis yra mumyse, tačiau į ją kreipiamės "Tėve mūsų" tarsi ji būtų už mūsų. Viskas išversta.

Mano jausmai Dievui, kaip kad savo tėvams, šiluma, paguoda ir t.t., kyla iš pažinimo. Taip pat mano suvokimas jo jausmų man kyla iš mano suvokimo, jog jis pažįsta mane, jog jam esu nuogas, nenuslepiamas, atviras, toks koks esu. Jam esu koks esu.

Mūsų esmė nėra Tu kurį matome, bet Kitas, kurio nematome, ryšiai su juo, vienų vienumas ir t.t. Vaikystėje man rūpėjo ne tik artimieji bet ir afrikiečiai.

Kreipdamasis į Dievą, save sustyguoju, randau savo šerdį, savo ašį.

Kai buvau paauglys pagalvodavau, gal aš esu Dievas.

Žiūrėjimas į Mandelbrot erdvę tai panašu į "visko žinojimą". Sėdi Dievui ant kelių, trumparegis. Šoki parašiutu ten kur reikia pasižiūrėti iš arčiau. Ir paskui grįžti jam ant kelių. Tuo tarpu jisai viską mato išsyk. O iš tikrųjų viskas plėtojasi amžinu gyvenimu.

Taken from: http://groups.yahoo.com/group/livingbytruth/message/549 "I want to know. Jeff wants to know. You want to know. That suggests that we are foolish and weak. For otherwise we would already know. I venture to say that God himself (or herself) is foolish and weak, in that God wants to know, even as he or she may already know. For this is a drive that can unfold all things. And I imagine that God knows things as he unfolds them. He does not need to "measure nine times and cut once". He measures as he cuts, as far as I can imagine. For otherwise, his knowledge would lack power. Yet I think, perhaps wrongly, that his knowledge does have power, which is why I seek that power, to share in it and participate in applying it. I imagine that his knowledge has power, and so I imagine that he thinks by doing, and that this universe we share is a one-time experiment, as are the lives that we live."

Kaip Dievas žiūri į mus

 • Dievas meldžia mus: Antrojo/Trečiojo Izaijo knyga. Ieško, laukia, kas iš mūsų susigaudys ir paskelbs, koks Dievas maloningas.
 • Dievas, kuris ramina, tikina, kaip kad su Ieva.
 • Dievas klausė, ar noriu garbės, dėmesio? Sakiau, geriau ne, man nereikalinga ir netgi apsunkintų.

Man pasireiškė sapne:

 • Those things are which show themselves to be.
 • This is the fundamental unit of information.

Mūsų ir Dievo santykis

 • Šiluma, tai nulybė.
 • Yra blogai jeigu Dievas turi būti geras.
 • Malda, pavyzdžiui, Tėve mūsų, yra ženklas, kurį susikuriame, įsibrėžiame, kuriame įkrauname teigiamas reikšmes, tad kuris mus gali iškart sieti su Dievu, pašalinti velnią. Ir su Dievo sąvoka panašiai, ir su kiekvienu žmogumi, kiekvienu žodžiu, kiekvienu ūpu, kiekvienu vaizduotės reiškiniu. Žodžiai, žmonės, ūpai (sakydavau - savybės) - tai trys kalbų vienetai: pagrindimas (malda) grindžia nuotaiką; įvardijimas grindžia žodį; pasakojimas grindžia žmogų.

Kaip Dievą įsivaizduojame psalmėse

Dievas, kurį įvairiausiai įsivaizduoju aplinkybėmis, gyvenimo sąlygose, kaip antai psalmėse. Taip kad jo ir mano skirtingi požiūriai, mat, aš dažnai pasiduodu pasauliui, jo mąstysenai ir elgsenai.

Dievas, kurį įsivaizduojame, būtent aplinkybėmis, kaip kad psalmėmis.

 • Aplinkybės turi būti pakankamai lanksčios, kad galėtumėme įsivaizduoti Dievą. Jos yra bene įmanomi sandarumai, savarankiškumai.
 • Išvardinau visus būdus, kaip bendrauju su Dievu. Juos surūšiavau ir sulyginau su aplinkybėmis, išvedžiau jų lentelę. Reikėtų naujai permąstyti, sieti su aplinkybėmis. Pridėjau, kaip parodoje jas išreiškiau, paminėjau.
 • Galvoju, kaip Dievas įvairiai reiškiasi mūsų gyvenimuose, ir kaip tą išsakyti? Pavyzdžiui, kaip tai išsakyti 12 aplinkybių, kaip tas aplinkybes vaisingai suvokti iš psalmių, Lakoff ir Johnson palyginimų mokslo, ir kitų duomenų. Kaip meniškai išsakyti, kad visi pajustų ar suprastų, pavyzdžiui, scenografija vaidybai, ugdymosi žaidimams.
 • Aplinkybės išreiškia kur tikslas meno kūriniuose, kur Dievas maldų suveikime.
 • Dievas atsiskleidžia aplinkybėse, jos apibrėžia raišką.
Exist = Supports: My enemies surround me, but I am on the Rock. I fight from an advantageous position. I may fight for a long time, but I do not lose for God is my support. In the end my enemies conclude that they cannot win and they withdraw in panic.Act = Holds: I run to the Lord and he holds me: he provides refuge from the godless. They are cut off from his refuge and the eternal blessings of the Lord. While there is a threat to me, can I glorify the Lord and not risk bringing shame to myself and to my Lord ? But my joy is secure! I glorify the Lord!Think = Removes: I am in great trouble. The Lord removes me: he pulls me out of trouble and places me on secure ground.
One = Chooses: The Lord may compel his subjects, but then they would not have free will. Instead the Lord chooses me to rule. Man is chosen to rule creation and the Messiah is chosen to rule the peoples. To rule is not to compel but to direct those with free will. I warn you not to seek freedom from the Lord but to submit of free will. The Lord and I fight on the same side. If you do not submit of free will, then the Lord will force you to submit.All = Tests: The justice of the Lord demands that all succumb to their own devices. I am good and have nothing to fear from his test.Many = Completes: The Lord who compels the world is the Lord who saves the weak from the strong. The Lord who creates the world does not abandon interest in his creation. The Lord completes what he has started. I rely on his commitment. My gratefulness is also complete: I publicly proclaim that the Lord is true to his word. And so the glory of God spreads from one heart to another. It compels all before it. The Lord is eternal through this everlasting glory.
Object = Points: I turn to the point of light: the light points that I may follow. It is the essence, the life, the law: "the good" from which all emmanates. I turn away from the godless and towards the law. The godless go to each other for advice, but I look to the law. I write it in my heart and the Lord fulfills my requests. What I want is what he wants for me.Process = Drives: The Lord shows sinners the way: they trust in him and he prods them along. He drives to the good those who trust in him.Subject = Restrains: When I transgress against the Lord I may expect him to destroy me. For my transgression shows that I am opposed to the Lord. Yet I acknowledge my sins to the Lord and beg him not to destroy me. Will the Lord destroy his own servant? The Lord restrains his wrath: he teaches me rather than destroy me. He thereby shows me his kindness.
Necessary = Reveals: The violent only attack the weak. The spirit of violence is ambush. The violent always attack by surprise - they lurk behind lies. One is shamed when one's plans come to light and are thereby foiled. If the wicked are successful, then the weak are shamed for having placed their faith in God, and God is shamed, for he is the champion of the weak. But the voice of the Lord reveals the plans of the wicked. He foils the wicked and puts them to shame.Actual = Returns: The Lord always checks up on the godfearing man, but he ignores the godless forever. The godfearing man may have troubles, but the Lord forever remembers him. He returns to him regularly. The godless may seem to be well off, but he is left to rely on himself and ultimately perishes.Possible = Leaves: I am proud of my strength. The Lord leaves and I learn that my strength comes from him. I turn to him and ask him to come back, but he takes his time in accordance with my pride.

Kiti pavyzdžiai, užrašai

Iš kitų žmonių

 • Vienumas su Dievu ir visais.
 • Pasinėrimas Dieve.

DievoRaiškos


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2017 balandžio 13 d., 12:15
Tweet