调查

摘要

神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti


Sandaros, Sandarų raida, Dorovės tyrimas, Žemėlapynas, Gvildenu, Išgyvenimai

Kaip sandaros išreiškia ką išgyvename?


结构调查


Bandau išsakyti žmogaus išgyvenimo apytaką - pasirinkimų malūną - ir tuo pačiu išvesti ir apibrėžti visas proto sandaras.Sandarų tyrimas - Pasirinkimų malūnas?

Tikslai

Išsiaiškinti, iš ko susideda mūsų gyvenimas, mūsų išgyvenimai, mūsų patirtys? Kaip juos apibūdinti? Ir kokia jų prasmė? Pasirinkimų malūnu? aprėpti:

Bendrai, atsakymus į dvylika klausimų.

Naujai išsakyti išgyvenimų apytaką, išryškinant sąmoningėjimą:

 • Sandaromis, kilusiomis iš Dievo Sūnaus kampo, jo aštuonerybės, tad pirminėmis sandaromis (netroškimais), atitinkančiomis Dievo šokio pradams (amžino gyvenimo 3x2, išminties (4 2), geros valios 4+2, Dievo valios 3+3).
 • Įsisavinimu pasirinkimo tarp Dievo ir savasties.
 • Išvystymu tarpo tarp sąmonės ir pasąmonės.
 • Požiūrių skaičiumi - jokiu, vienu, dviem, trimis.

Išsiaiškinti, kaip sąmoningėjimu įsisavinimas pasirinkimas tarp Dievo ir savasties, tarp sąmoningo gyvenimo už santvarkos ir nesąmoningu gyvenimu santvarkoje. Sąmoningėjimu šis pasirinkimas tampa žmogaus savasties esme. Tas pasirinkimas yra pertvarkymų tarpas, jisai įsisavinimas požiūriais, pirmiausiai, dvejonėmis.

Tyrimai

Visuma

 • Lygiagrečiai puoselėjant sandarų tyrimą ir dorovės tyrimą paaiškėtų, kaip sandarose glūdi dorovės klausimai. Reikėtų išryškinti pasirinkimus ir juos grindžiančias sandaras.

Dievo šokis

 • Susieti Dievo šokį su poreikiais (10 Dievo įsakymų) ir t.t.

Žinojimo rūmai

 • Ištyrus Jėzaus Kristaus išsiaiškinimo būdus išryškėtų jo nuovoka, kaip mums gyventi.

Šešerybė

 • Suvokti šešerybės vaidmenį pasirinkimų malūne.
 • Suvokti kaip šešerybės atvaizdai puoselėja sąmonę ir pasąmonę, jų santykį.

Poreikiai

 • Išnagrinėti Kahneman/Tversky sąmonę ir pasąmonę, jų vaidmenį tvarkose, pertvarkymuose ir nesusivedimuose.

Abejonės

 • Visą pasirinkimų malūną pagrįsti požiūriais, tad dvejonėmis ir padalinimais.

Aštuongubas kelias

 • Aštuongubą kelią suvokti, kaip siejantį homologiją ir kohomologiją.

Poreikiai ir abejonės

 • Įsigilinti, kaip Zermelo Fraenkel aksiomai sieja išorinę sandarą (4 2) ir vidinę sandarą (pertvarkymais) 3x2.
 • Ieškoti ryšio tarp dvejonių ir persitvarkymų, kaip kad žinojimo rūmų 6 sintaksiniuose klausimuose.

pasakojimo kalba tikrove, ivardijimas kuria savokyna kaip kad zinojimo rumai kuria savoka, pagrindimas kuria bendryste bendrais rupesciais

samoningas pasirinkimas yra dvilypis - jais suvokti maluna

Dorovę suvokti malūno pasirinkimais

 • Amžinai bręsti (Dievas nebūtinai geras) ar šiaip gyventi (Viskas yra gerai)?
 • Yra ryšys su Dievu (mylėti Dievą) ar nėra (mylėti artimą)?
 • Sukti trejybės ratu (laukti ko trokšti) ar nesukti (laukti ko netrokšti)?

Keičiasi apibrėžimas, kas Aš esu? Ar tai išsako poreikių tenkinimas - savastis, kurios atsisakome? Ar tai išsako tarpas - tarp pasąmonės ir sąmonės - vis sąmoningiau išpuoselėtas - viengubai protu, dvigubai jausmais ir trigubai valia, vertybėmis?

Asmenys ir sandaros

Reikia palyginti pasirinkimų malūną su Dievo šokiu. Dievo šokis keturiais asmenimis (Dievas, Aš, Tu, Kitas) įvairiai išsako Dievo išėjimą už savęs į save. Keturi asmenys apibrėžia požiūrių lygtį. Asmenys įvairiai išreiškia dvasią, jos santykį su savimi. Tad kiekvienas asmuo iššaukia atitinkamą sandarą.

Sūnaus kampu, keturios sandaros išsako skirtingas pakopas, kaip Dievas išeina už savęs į save. Visos sandaros suprastos, kaip įvairiai siejančios Dievą ir gerumą, jokiu požiūriu ar vienu, dviem bei trimis požiūriais, ir taip pat šešiais tarpiniais požiūriais, dviem trejybėmis, kurios išsako Dievo ir gerumo santykį.

Gyvenimo lygtyje įžvelgti asmenų vaidmenį - požiūrių lygtį - ir sandarų vaidmenį - ketverybę.

Gyvenimo lygtis taip pat parodo, kaip Dievo asmenims priskirti pirmines sandaras:

 • Dievui Tėvui - Dievo valią - 3+3 - vertybes - Dievo trejybę - aštuongubą kelią - požiūrį į požiūrį į požiūrį - tiek Dievas, tiek gerumas
 • Dievui Sūnui - gerą valią - 4+2 - lūkesčius - aštuonerybę - gėrio kryptis - požiūrį į požiūrį - tik gerumas
 • Dievui Dvasiai - išmintį - (4 2) - abejones - 10 Dievo įsakymų - dvejones - požiūrį - tik Dievas
 • amžinajam gyvenimui - 3+3 - poreikius - žmogaus trejybę - jokį požiūrį - nė Dievas, nė gerumas

Aštuongubas kelias įtraukia tiek Dievą, tiek gerumą, tad santvarkoje yra aštuoni požiūriai, 6+3=1. O poreikiai yra atskirti nuo Dievo ir gerumo, 3+3=6. Dievas ir gerumas sugriauna santvarka, taip kad gaunasi -1,0,1, kas svarbu kubui.

Išmąstyti, kaip aštuonerybė derina asmenis ir sandaras.

Sąmoningėjimas

Pasirinkimų malūnas išsako, kaip mes galime gyventi sąmoningai. Sąmoningai gyvendami kartu puoselėjame tiek sąmonę, tiek pasąmonę, kad jos vienas kitą palaikytų. Sąmonė labiau atskleidžia pasąmonę. Tai kiekvienam vyksta savo laiku, tačiau mes galime tam pasirengti. O meilė yra tasai mūsų pasirengimas, sąmoningėjimo palaikymas.

Sąmoningėjimu pasirinkimas tarp savęs ir Dievo tampa ne išoriniu, visuminiu, vienamačiu klausimu, kaip kad su poreikių tenkinimu, bet vidiniu, daliniu, trimačiu klausimu, kaip kad su vertybėmis, aštuongubu keliu ir kalbomis.

Sąmoningėjimas vyksta požiūriais. Labiausiai sąmoningas yra požiūrių įsisavinimas išsakytas šešerybės atvaizdais, lygtimis 6+3=1. Sąmoningėjimą reikėtų išnagrinėti lygtimis 3+3=6, 4+3=–1, 5+3=0, 6+3=1.

3x2 pertvarkymais pasąmonė yra pagrindas, sąmonės pertvarkoma, tad jų vaidmenys aiškiai skiriasi, nors jų tvarkų galimybės tos pačios. O laipsnynais ir bendrai septynerybe išpuoselėjamas pasąmonės ir sąmonės dvilypumas.

Trejybės

Pirminės sandaros išsako skirtumą tarp dviejų trejybių: +0, +1, +2, +3 - jokio požiūrio, požiūrį, požiūrį į požiūrį, požiūrį į požiūrį į požiūrį. Palyginti su dorove. Poreikiai: ryšys su Dievu yra už santvarkos. Vertybės: ryšys su Dievu yra pačioje santvarkoje.

SandarųTyrimas


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 vasario 27 d., 11:28