Gvildenu

Bendrystė

Andrius

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai EEEEEE

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? ECD9EC

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Istorija AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Žr. Gyvenimo lygtis, Netroškimai, Atjautos, Padalinimų ratas

Svarbiausi klausimai apie sandaras

Svarbiausi klausimai

 • Susieti
  • šešerybės atvaizdų požiūrius su šešerybės požiūriais.
  • šešis pertvarkymus ir šešis pokalbius.
  • pirmines sandaras.
  • Dešimt Dievo įsakymų ir keturias geometrijas bei šešias permainas.
  • padalinimų ratą ir apytakas.
 • Kildinti
  • antrines sandaras.
 • Išsakyti
  • Sūnaus aštuonerybę.
  • pagrindimo kalbą.
  • įvardijimo kalbą.

Naujai apžvelgti, sudėlioti, atrinkti klausimus apie sandaras.

 • Susieti sandaras ir klausimus apie juos su Dievo šokiu, pasirinkimų malūnu, žinojimo rūmais, maldos mokslu.

Aprašyti Dievo raiškas ir jas apžvelgti. Įtikinančiai pagrįsti:

 • Šešerybę ir šešerybės atvaizdus. Nubrėžti brėžinį.
 • Dešimt Dievo įsakymų.
 • Aštuongubą kelią.
 • Dievo trejybę.
 • Tarpą tarp Tėvo ir Sūnaus.

Susieti:

 • Dievo šokį
 • šešerybę
 • pasirinkimų malūną
 • išsiaiškinimo būdus
 • Kito požiūrį, pertvarkymus, maldos mokslą
 • visaregį
 • vaizduotės ribas
 • veiksmų ir padalinimų lygtis

Žemėlapynas: Sandaros

Kaip atsiranda sąlygos, kuriose Dievas nebūtinas?

 • Kaip aplamai visos sandaros išsivysto iš Dievo požiūrio
 • Padalinimų ratą išsakyti požiūrių santykiais
 • Susieti padalinimus 4, 5, 6, 7 ir požiūrių lygtį, antisandarą
 • Aprašyti visaregį, jo prasmę ir kilmę
 • Susieti visaregį, žinojimo rūmus ir Dievo raiškas
 • Suvokti kubą 2x3x4 ir dviprasmybę
 • Vieningai aprašyti pirmines sandaras, jų kilmę, įskaitant visas atliepiamasias sandaras
 • Aprašyti atvaizdus ir aplinkybes, jų kilmę
 • Aprašyti tris kalbas, jų kilmę
 • Kalbomis išsakyti geros valios pratimus, širdies ir pasaulio tiesas, vertybes, klausimus, išsiaiškinimus, maldų suveikimą
 • Susieti pertvarkymus, pokalbius ir vienumo rūšis
 • Išvesti 6 neigiamus įsakymus iš 4 teigiamų įsakymų porų
 • Apžvelgti visas sąvokas, pagrįsti požiūrių algebrą
 • Apibrėžti gyvybę
 • Išryškinti ir pagrįsti neišaiškintas sandaras
 • Susieti 3+3 laipsnyną (išgyvenant) ir 4+2 atvaizdus (atitokėjant)

Aprašyti, apibrėžti:

 • trokšti, netrokšti
 • pirmines sandaras
 • aštuongubą kelią
 • vidų ir išorę
 • bendrą sandarą ir žvilgsnį (požiūrio priėmimą)
 • Jėzaus pasisakymus, "Aš esu..."
 • 6 lūkesčius
 • 6 išbandymus-vertybes
 • Jėzaus lūkesčius
 • kryptis į gėrį ir iš gėrio
 • padalinimus
 • septynerybės atvaizdus - malonę ir teisybę
 • laisvumą
 • tris kalbas

Susieti:

 • Klausimus ir troškimą viską žinoti.
 • visaregį, žinojimo rūmus ir Dievo raiškas
 • visaregį ir laipsnyną
 • Dvejones, klausimus apskritai ir visaregį.
 • 2 x 3 x 4 = 24 ir sąmoningumą -1 x 0 x 1
 • 2 x 3 x 4 = 24 ir dviprasmybė
 • Dievą, viską ir nulybės atvaizdus
 • troškimą ir amžiną gyvenimą
 • troškimus ir visko atvaizdus
 • troškimus, apimtis, nulybės atvaizdus ir vienybės atvaizdus
 • troškimus ir asmenų Dievus
 • tarpines lygtis, pirmines sandaras ir asmenis
 • nulybės atvaizdus ir trejybės atvaizdus
 • 3+3 ir 4+2 jaudulių santvarkoje ir aplamai
 • pirmi trys ir antri trys laipsnyno nariai
 • tris laipsnynus
 • laipsnyną ir padalinimus
 • laipsnyną ir ženklų savybes
 • laipsnyną ir pertvarkymus (sekas, medžius, tinklus)
 • laipsnyną ir tarpinių lygčių sandarą
 • laipsnyną ir šešis atvaizdus
 • laipsnyną ir aplinkybes
 • laipsnynus (poreikius, linksnius, matematinius įrodymo būdus) ir netroškimus (poreikius, abejones, lūkesčius)
 • matematinius įrodymų būdus, lygčių rūšis, kintamųjų rūšis
 • matematinius įrodymų būdus, išsiaiškinimo būdus, keturis dviprasmybės lygmenis ir šešis kintamųjų suvokimus
 • klausimus ir abejones, poreikius, lūkesčius, vertybes
 • nulgubą, viengubą, dvigubą, trigubą lygtis ir pirmines sandaras
 • netroškimus ir nulybės bei vienybės atvaizdų paneigimus, antrines sandaras, ketverybės lygmenis
 • tarpines lygtis ir Dievo akių skaičių 0, 1, 2, 3
 • poreikius (...laisvę, prasmę) ir ženklų savybes
 • abejones ir linksnius
 • abejones ir ženklų savybes
 • lūkesčius, gėrio kryptis ir matematinius įrodymo būdus
 • jaudulius (įtampą, ramybę), matematinius įrodymų būdus (funkcijas), Tėve mūsų, gėrio kryptis
 • jaudulius ir juoką, juokingumą
 • vienumo rūšis ir nulybę bei vienybę
 • vienumo rūšis ir širdį
 • (vidinio) vienumo rūšis (pavadinimus) ir (išorinius) atvaizdus
 • įsisavinimą, šešerybę, aštuongubą kelią
 • veiksmus ir lygmenis (dvasią, sandarą, atvaizdus, vieningumą)
 • išvedžiotas aplinkybes ir Aleksandro gyvybės dėsnius
 • Jėzaus lūkesčius ir tai, kaip vykdytina Dievo valia
 • kalbas ir pirmines sandaras, o ypač, atliepiamasias sandaras
 • Budos aštuongubą kelią ir šv.Petro raktus į dangų ar kitą aštuongubo kelio atmainą
 • kančia, neatitikimas (Dukkha) ir netroškimas
 • ženklų savybių, padalinimų ir aštuongubio kelio eilės tvarkos
 • antisandarą, pirmines sandaras ir ryšį tarp ašių ketverybėje, penkerybėje ir šešerybėje
 • sandarų lygmenis (viskas, visaregis, pirminės, antrinės) ir gyvenimo lygties lygmenys (dvasios, sandaros, atvaizdai, vieningumai)
 • kalbas ir nesusivedimus, ženklų savybes, Dievo įsakymus, pertvarkymus (sekas, medžius, tinklus), neigiamybes, teigiamybes (neigiamybių neigiamybes)

Kaip iškyla:

 • Visaregis
 • 2 x 3 x 4 = 24
 • Žinojimo rūmai
 • pirminės sandaros
 • trejybė pirminėse sandarose
 • septintasis požiūris
 • antrinės sandaros iš įsijautimų, išgyvenimų (injections) - kaip mus atveria?
 • atvaizdai
 • aplinkybės
 • trys kalbos
 • aklavietės
 • neįveikiami klausimai

Kaip skirti? Ir kas patvirtina skirtumus?

 • Dievą ir viską
 • nulybę ir vienybę
 • sutikimą ir troškimą
 • laisvumą, laisvą valią, laisvę

Kaip pavaizduoti:

 • visaregį
 • norėjimą, sutikimą, troškimą
 • vieningai: keturis troškimus
 • priešingų sienų sąsajas, kaip vienas kitą papildo: Tavo siena (blogo vaiko troškimai - Dievas nebūtinas užtat būtinas - Dievo troškimai išauga iš nieko (savarankiškas) į viską (mylintis)) ir Mano siena (gero vaiko visaregis - Dievas būtinas užtat nebūtinas)
 • nulybės ir vienybės atvaizdus, jų paneigimą ir paneigimų suvedimą aštuongubiu keliu
 • tarp sienų: pirmines sandaras ir 6 antrines sandaras.
 • maldos rūšis
 • dėsnius, kaip bendrauti su priešu
 • antrines sandaras amžino gyvenimo pusėje?

Išvesti Dievo nebūtinumą

Kaip aplamai visos sandaros išsivysto iš Dievo požiūrio

 • Kaip sandaros įvairiai išreiškia Dievą?
 • Kaip sandaros išsako asmenis?
 • Iš kur kyla asmenys?
 • Ką mūsų asmens sąlygos mums pasako apie Dievą, jų kūrėją, ir mūsų santykį su juo?
 • Kaip suprasti svarbiausias sandaras: trejybę, viską, laisvumą, betką?
 • How do the structures arise as the system unfolds?
 • How do everything, divisions, primary structures, secondary structures arise?
 • Are everything, divisions, primary structures, secondary structures the basic structures?
 • Kaip susiję sandarų (aplinkybių, atvaizdų, padalinimų) ir sandarų šeimų (visaregio, pirminių, antrinių sandarų) iššaukimas?
 • How does God's vantage point shift inwards?
 • How does God grow more distant and explicit in the progression God, I, You, Other?
 • How can we understand I, You, Other in terms of the structures by which they unfold?
 • Koks Kito vaidmuo?
 • How can we add a NullStructure to Understanding and then remove a NullActivity?
 • Kaip Dievo nebūtinumas išplaukia iš veiksmo +2?
 • Kaip iš požiūrių iškyla sandaros ir jų kalba?
 • Sandarų rūšis susieti su klausimais.
 • Kaip išsakyti sandaras, santvarkos apibrėžtas, ir pirm jos reiškiančias?

Padalinimų ratą išsakyti požiūrių santykiais

 • What is the principle for assigning the perspectives of the foursome (how, what, whether)? Why (and why not) is there permutation?
 • How should we understand the divisions of everything from Gods perspective (God does not identify himself with his "self", his structure) and from humans perspective (human identifies himself with his "self", his structure). For example, God experiences the threesome as I understand myself, I am understanding myself, I am understood by myself. Human experiences the threesome as I take a stand, I follow through, I reflect.
 • Ar trejybė slenka iš atskleidžiamojo į atskleistąjį? ar atvirkščiai? ar abejaip?
 • Ar Dievui yra nulybė ar tik vienybė?
 • How do the operations act on the original wholeness within a division?
 • How does human go beyond himself from sixsome to sevensome?
 • Think about what Christ said: The truth will set you free. How does that work, how does that relate to the represenation of the nullsome? 6+1=7 Tiesa yra septynerybėje, santvarkoje, kada nebandome viską patys aprėpti, savo jėgom, o laikomės santvarkos visumos, užtat esame laisvi.
 • Kaip parenkamas požiūris padalinime? Ką tai reiškia?
 • Kaip visko padalinimas suderina požiūrius?

Susieti padalinimus 4, 5, 6, 7 ir požiūrių lygtį, antisandarą

 • Kaip didesnius padalinimus (ketverybę, penkerybę, šešerybę, septynerybę) suvokti kaip minusinius? kaip antistruktūras? -4, –3, –2, –1

Šešerybė

 • Kuria prasme šešerybė yra visko padalinimas? Kaip ji grindžia dorybę?
 • Žavesys yra išminties jausmas. Ar meilė yra geros valios jausmas? Ar artimumas yra Dievo valios jausmas? Koks būtų amžino gyvenimo jausmas? O gal amžinas gyvenimas yra betarpiškas.
 • Kaip išsakyti šešerybę? Ar jinai susijusi su laipsnynu? Su poreikių tenkinimais? Su ketverybės lygmenų poromis, kaip kad žinojimo rūmuose?
 • Trys pasiryžimai įtraukti į vieną šešerybės atvaizdą ir trys į kitą. Kaip tai suprasti?
 • Kaip šešerybė siejasi su savo poslinkiais? Ar laipsnynas išsako padalinimų poslinkius? Juk būtent šeši padalinimai turi poslinkių santvarkas.
 • Meilės jausmas įamžinamas vilties dorybe - o viltis, tai teigiamas jausmas. Ar kitos dorybės susijusios su ramybe (drąsa) ir su jautrumu (nuoširdumu)?

Septynerybė

 • Suvokti "gerumą" ketveriopai pagal apimtis, pavyzdžiui, "teisingas" tai atitinka "teisybę", mažėjantį laisvumą, o apimtis, tai niekas - tai yra ribinis gerumas, dingus laisvumui.

Aštuonerybė

 • Suvokti pirmines sandaras - netroškimus/troškimus - kaip aštuonerybės keturis atvaizdus ir palyginti su nulybės atvaizdais.

Aprašyti visaregį, jo prasmę ir jo kilmę

 • Kaip veikia visaregis?
 • What is the FourfoldDivergence of Love?
 • Kaip bandyti kampus išvesti iš Dievo savybių neigimo: nesavarankiškas - poreikiai; neužtikrintas - abejonės; neramus - lūkesčiai; nemylintis - susivaržymai? O jei ne, tai kodėl ne ir kaip kitaip išvedami kampai?
 • Dar bandyti suvokti iš visko pusės. Kaip su Dievu bandom jį aprėpti? Kaip jis perduoda viską į mano rankas? Kaip nepasimetame visakame?
 • Kaip visaregis atveria ir išsako klausimus?
 • Kaip visaregis išreiškia vienumą? ir išsako rūpesčius? ir vieningai aprėpia bendrystę?
 • Išvesti visaregį iš padalinimo ratų x 3 veiksmų
 • Koks vaidmuo lygčių -1 + 3 = 2, 0 + 3 = 3, 1 + 3 = 4, 2 + 3 = 5 ?
 • Galimais klausimais ir rūpesčiais suvokti visaregio sandarą.

Susieti visaregį, žinojimo rūmus ir Dievo raiškas

 • Kaip visaregis, Dievo suvokimo rūmai išsivysto Jėzaus, netobulo žmogaus, įvairiausių sričių, jų galimybių (matematikos) suvokimo rūmais? Kaip susidaro saviraidos sąlygos?
 • Kaip klausimai (ir visaregis, pakildamas virš manęs ir Dievo) atskiria (Dievą ir mane) o atsakymai (Dievas išeidamas už savęs) jungia?
 • Gyvename savo prote - išeiname už savęs į pasaulį, į jo duomenis - kaip tai suprasti?

Suvokti kubą 2x3x4 ir dviprasmybę

 • In what sense does ambiguity (3-fold for divisions, 4-fold for representations, 2-fold for topologies) define these structures?
 • In what sense does ambiguity indicate activity or recurring activity?
 • How should we understand the ambiguity inherent in the three languages?
 • Is there a shift in ambiguity?
 • Kaip dviprasmiškumas grindžia muziką?
 • Kuria kalba vyksta muzika?
 • Kaip išžvelgti daugiaprasmybę?
 • Kokios dviprasmybės rūšys?
 • Kaip dviprasmybė ar daugiaprasmybė susiję su laisve?

Vieningai aprašyti pirmines sandaras, jų kilmę, įskaitant visas atliepiamasias sandaras

 • Kaip septintu požiūriu reiškiamas asmuo ir aštuongubu keliu, pakankamas Dievas?
 • Kaip visko atvaizdai yra (būtent Dievo) troškimai ir tuo pačiu vienybės atvaizdai?
 • Kaip nulybės atvaizdai yra Dievo atvaizdai?
 • understand the role of the RepresentationsOfTheNullsome and the PropertiesOfGod
 • Kas yra Dievo esmė ir kaip jinai išreiškiama viskuo ir atvaizduojama atvaizdais?
 • Kaip suvokti Dievo troškimus kaip apimčių papildinius?
 • Ką šešerybės ryšys su poreikių pirmine sandara pasako kitų pirminių sandarų atžvilgiu?
 • What are the mechanics of the Primary Structures? as groundwork for understanding the Secondary Structures, in particular, the languages.
 • How can we think of the PrimaryStructures as coinciding as through a lens?
 • describe the PrimaryStructures as arising from general structure, consider especially the expectations and how the topologies and the criteria derive from the pretexts for outreach
 • How is human reinterpreted so that his six responses to not-wishes become eight responses? How can this be observed in all four primary structures? How can that be understood in wishing for nothing?
 • Kokie pirminių sandarų tikslai, bendras ir paskiri? Kaip sulyginti pirmines sandaras?
 • Kaip suvokti keturias išskyrimų rūšis? Kaip jie susiję su skirtingomis pirminėmis sandaromis?
 • Kaip pirminėse sandarose dalyvauja laipsnynas?
 • Bendrumas Ar bendrumas išsiverčia, pereina iš už santvarkos (metalygiu) į santvarką (žyme, ženklu)?
 • Prasmė Ar prasmė santvarkoje iššaukia prasmę už santvarkos?
 • Šešis neigiamus Dievo įsakymus suvokiu ryšium su poreikiais, o kaip suvokti ryšium su abejonėmis, jauduliais? ir kaip siejasi su vertybėmis (pasirinkimais)?
 • I want to understand how the six perspectives express the human outlook (as not-wishes, as choices, etc.)
 • How do the primary structures (expressing human outlook) intertwine with the divisions of everything (expressing Gods outlook)?
 • I want to understand how the primary structures relate God's and human's outlooks: wishes, not-wishes, knowings, not-knowings (note: knowing is foursome! which is the halfway division). (wishing is nullsome: how is wishing related to rapport?)(how is knowing related to understanding?) Are they directional inverses?
 • Būtent ką Dievas prisiima iš pirminių sandarų? Pavyzdžiui, ne abejones o dvejones. Tai būdas išsiaiškinti pirminių sandarų sustatymą.
 • Šalia laipsnyno, kaip kiti netroškimai skiria Dievą už mūsų ir Dievą mumyse?
 • Gal Dievu savarankiškumas susijęs su nariais, o užtikrintumas su poslinkiais?
 • What is the distinction between before and after system and inside and outside system?
  • Does it involve systemic and nonsystemic points of view on this?
  • And how does it relate to the various structures such as the primary structures?
 • Ar ženklų savybės išreiškia ką nors bendro tarp visų pirminių sandarų?
 • Atliepimus Dėsniai, dvejonės, veiklos, ... Netroškimai išplėčiami. Išeinama už santvarkos.
 • Persitelkimus Aš esu..., Širdies tiesos, Gėrio kryptys...?, ...?

Poreikiai

 • In the wider context of the PrimaryStructures, what is the role of the interpolation: glory, intention, example, love, work, command? How does it relate to Maslows hierarchyOfNeeds? Kaip susiję su tiesos raiška, su turinio ir raiškos sutapimu?
 • Ar aukštesnius poreikius reikėtų tenkinti ko mažiau? Kad būtų ko mažiau vertės, laisvės, pilnavertiškumo? Apsieiti su ko mažiau?
 • Kodėl poreikiai iškyla pirmine sandara (Dievas trokšta nieko), o tuo pačiu iškyla pasakojime per aštuongubį kelią?
 • Ar poreikiai išsako bendrą sandarą, o kitos pirminės sandaros tai išplečia?

Abejonės

 • Ar reikėtų klausti, Ar tai iš tikrųjų neprotinga? taip kad paskutinės trys abejonės būtų neigiamos?
 • Kokiais jauduliais išgyvename abejones?
 • Koks pagrindas skirtumui tarp širdies ir pasaulio tiesų atsakant dvejones?

Lūkesčiai

 • Meilės jausmas susijęs su neapykantos jausmu (juos dargi sieja šešerybės narys), o pastarąjį iššaukia neigiami lūkesčiai, tad kaip suprasti meilę? Ir kaip susieti su buvimu viena su viskuo, betkuo, kažkuo, niekuo?
 • Kaip įvairiai reiškiasi Jėzaus lūkestis, jog esame viena?
 • Investigate regarding the directions of the good: Compare with ryšiai su Dievu. Compare with topologies as extensions. Relate to break down in the three dimensions. Relate representations to emotional responses. Relate topologies to ways of getting things done. Consider: God in the expectation, God prior to the expectation. Consider emotion and cognition as the two sides of internalization. Assimilating (cognition) and purifying (emotion). Consider mapping "free will" and "fate" onto "why" and "how".
 • Gėrio kryptys? ką atveria? sąvokų atžvilgiu

Vertybės

 • understand the CounterChoices for the EightfoldWay
 • Kaip aštuongubas kelias suveda nulybės ir vienybės atvaizdus?
 • Kaip suvokti vertybes, išbandymus, kuria prasme tai nemylėti?
 • How do the gradations and not-wishings together express the choices between the heart and the world? Why is there not a fourth gradation? Why is there no counterpart to trials?
 • Ar visi aštuongubo kelio atvejai atitinka "Tėve Mūsų"? Kaip jie sieja Dievą ir žmogų? Kaip jie susiję su kalbomis?
 • What is the role of the eightfold way as a superstructure for the relationship between God within and God beyond?
 • Are the onefold, twofold, threefold possibilities that the eightfold way allows like a reforming of the onesome, twosome, threesome?

Laipsnynas

 • Kaip šie laipsnynai susiję? Kaip jie susiję su pirminėmis sandaromis? Kaip jie dalyvauja aštuongubio keliui įrėminant kalbas kaip antrines sandaras?
 • Kaip apimtys sieja šešis būdus, kuriais laipsnyno laipsniai atskiria Dievą už mūsų ir Dievą mumyse?
 • Kuriais vieningumais esame labiau prisirišę prie tikrovės? Ar Dievu (-1) ar požiūriu (-6)?
 • Kaip pavadinimų laipsnynas išreiškia veiksmą -1? Kaip tai sulygina nulybę ir vienybę? Ar tai siejasi su veiksmu +1 ?
 • Panagrinėti, kaip skirtingi linksniai skirtingai grindžia palyginimus, santykius su proto lauku.

Sidharta Gautama

 • Ar Budos aštuongubo kelio žingsniai teisingai sudėlioti? Ar reikėtų kitaip?

Aprašyti atvaizdus ir aplinkybes, jų kilmę

 • Ar aplinkybių trejybė mumyse būtinai ratas? Norėdamas nuodugniai patvirtinti ar atmesti pirminių sandarų bendrą sandarą, turėčiau tirti, kaip atvaizdai ir aplinkybės išplaukia iš lūkesčių.
 • Ar atvaizdus, sąlygas, apribojimus išsako lūkesčiai ir jausminiai atsiliepimai?
 • Aplinkybės kyla iš sąsajos tarp asmens ir jį papildančios aplinkybės taikymą užtikrintam Dievui. Ar tai gėrio kryptys ir būdai daryti gerą?
 • Kaip aplinkybės susijusios su trejybės poslinkiais? Ar tai yra ketveriopai suprastos trejybės poslinkiai? Jei taip, kaip tai susiję su nulybės atvaizdais ir ketverybės laipsnių neigimu? Kaip aplinkybė įvairiai sieja trejybės poslinkis su greta esančiais nariais?
 • Išvedžiojus lūkesčius, gėrio kryptis, I will be able to understand the role of the secondary structures, especially in terms of increasing scope, by which humans (and God through them) go beyond themselves (and God grows).
 • Kaip suprasti jog klausimai, atsakymai (didėjantis, mažėjantis laisvumas) ir jų sąsajos (apimtys - viskas, betkas, kažkas, niekas) yra atvaizdai.
 • Kaip suprasti jog klausimai, atsakymai yra dvejybės požiūriai, apimtys yra ketverybės požiūriai, o tuo pačiu tai atvaizdai?
 • Kaip klausimai, atsakymai ir jų apimtys (2x4) susiję su trejybe ir aplinkybėmis?

Aprašyti tris kalbas, jų kilmę

 • Kaip reiškiasi trys kalbos?
 • Kaip trys kalbos išsivysto iš Dievo požiūrio?
 • Ką kalba leidžia mums išsakyti?
 • Įvardijimo kalbai: What is the relationship between the "reference point" and "not within oneself"?
 • Kaip kalbos išsako vertybes (dorybes)?
 • Pasakojimo kalba bene sieja rūpestį (VI-klausti), tikėjimą (V-aiškinti), paklusimą (IV-liepti), tiesioginį vykdymą (III-versti). Kaip pagrindimas ir įvardijimas juos sieja?
 • Is the equation of the two definitions the problem that language solves, in its infinite variety of possibility?

Aklavietės

 • Ar antrinės sandaros išsako aklavietes? Kaip aklavietės įveikiamos: padalinimais požiūriai derinami; atvaizdais požiūrių atsisakoma; aplinkybėmis požiūriai priimami; kalbomis požiūriai išgyvenami, atjaučiami, apibendrinami.
 • Kaip suvokimas (jog Dievas nebūtinai geras) mums suteikia laisvės, išsprendžia aklavietes, kaip tampame viena? Kaip vienas kitą palaikome ar smukdome?
 • Kaip aklavietės įveikiamos? išsiaiškinimais? - Aklavietės susijusios su pilka riba, su upe, su primetimu, kad Dievas būtinai geras. Aklavietę įvaldome įtvirtindami ribą, ją priimdami kaip aplinką, kurioje įmanoma veikla, gyvybingumas
 • Kaip požiūrio lygtis išreiškia Toulmino pagrindimą? ir tvėrimą?
 • Kaip ginčijamės ar išvengiame ginčų?

Kalbomis išsakyti geros valios pratimus, širdies ir pasaulio tiesas, vertybes, klausimus, išsiaiškinimus, maldų suveikimą

Apžvelgti antrinių sandarų kilmę

 • How can we think of the SecondaryStructures as coinciding of two single perspectives?
 • Kaip vieno lygmens Dievo priėmimas kito lygmens yra atskyrimas Dievo ir manęs?
 • How does the general shift arise in the two different contexts for the secondary structures?
 • Dievas veikia padalinimais veiksniu +1. Kaip Dievas veikia kitomis antrinėmis sandaromis?

Apžvelgti visas sąvokas, pagrįsti požiūrių algebrą

Susieti pertvarkymus, pokalbius ir vienumo rūšis

6+4

 • Apibrėžti sandarą 4+6 nesusivedimais, kintamaisiais, pertvarkymais, įstatymais.
 • How do the QualitiesOfSigns match RepresentationsOfTheNullsome with RepresentationsOfTheOnesome?
 • Kaip nulybė ir vienybė šešeriopai siejamos?
 • How does the use of two levels lets us have signs be the same on one level and different on another level?
 • Susieti: Neigiamus įsakymus Žlugdymai, ženklų savybės? pertvarkymai?, pasirinkimų tvirkinimai? ...
 • Kaip suvokti sandarą 6+4 įsakymu, nesusivedimais, kintamaisiais, pertvarkymais?
 • Kaip suvokti asmenų poras?

Ženklų savybės

 • Kaip suvokti ženklų savybes?
 • Kaip tirti ženklų savybes?
 • Kaip šešias poras, ženklų savybes, susieti su laipsnynu?
 • Kaip ženklų savybės susijusios su vienybe?

Kintamieji

 • Kokios yra kintamųjų rūšys?
 • Susieti kintamųjų rūšis su nesusivedimais.

Pertvarkymai

 • Kodėl yra trys tvarkų rūšys?
 • Kodėl ta pati tvarka negali modeliuoti save?
 • Kaip paiškinti pertvarkymų eilės tvarką?
 • Kodėl, aštuongubį kelią lyginant su pertvarkymais yra priešinga tvarka: trys santykiai su Dievu ir trejybė santykių kai nėra ryšio su Dievu.
 • Ar pertvarkymai papildo aštuongubį kelią, kaip Dievą papildo jo esmė, meilė?
 • Ar pertvarkymai susiję su Jėzaus pasisakymais? Ar jisai kalba apie seką (laukimą), medį (valdymą, priklausymą), tinklą (sekimą)?
 • Kaip suprasti tarpą, augimą pertvarkyme ar nesusivedime? Kaip tasai tarpas mažėja, taip kad mes atsiduriame jo viduryje, jisai vidurį tvarkos?
 • Ar tvarkų saitai žymi tarpus?
 • Kaip pertvarkymus išreikšti muzika (pavyzdžiui, raida - kylantys ar krentantys garsai ir t.t.)
 • Ar pertvarkymai išreiškia šuolio tarpą?
 • Ar sieja sąmonę ir pasąmonę?

Pokalbių turiniai

 • Kaip suvokti turinius?

Susieti šešis turinius su:

 • šešiais vienumais
 • keturių suvokimų (understanding, self-understanding, shared understanding, good understanding) poromis
 • šešiais pertvarkymais

Kaip turiniai susiję su:

 • tiesa?
 • tiesos šaltiniais?
 • tiesos raiška?
 • asmenimis?
 • asmenų santykiais?
 • su nesusivedimais?

Tarpas

 • Kaip tarpas kyla iš tarpo?

Nesusivedimai

Nesusivedimų pavyzdžiai

 • Kaip padalinimai išsprendžia "kirpėjo" paradoksą?
  • Taip kad kirpėjas privalo priklausyti vienam ar kitam požiūriui?
 • kokia įtampa tarp "nebijoti" ir "bijoti Dievo"?

Nesusivedimai ir kalbos

 • Kaip nesusivedimai sutelkia dėmesį?
 • Kaip nesusivedimai, sutelkdami dėmesį į vienetus, grindžia kalbas?
 • Ar dėstant guviai reikalingi įvairūs klausytojai, kad neįsikinkytumėme į vieną nesusivedimą, bet suvoktumėme, kad yra jų visa eilė?

Nesusivedimai ir lygmenų poros

 • Kaip suvokti nesusivedimus kaip lygmenų poras ? "kažkas iš nieko" ir t.t.?
 • Kaip nesusivedimais suprasti ribas tarp skirtingų apimčių, lygmenų?
 • Kaip nesusivedimais išvardinti, apibrėžti lygmenis?
 • Kaip keturi lygmenys yra reikalingi sulyginti ar atskirti nesusivedimą grindžiančias apimtis?

Nesusivedimai ir sandaros

 • Ar aplinkybės, atvaizdai, kalbos taipogi išsprendžia įvairius paradoksus?
 • Ar antrinės sandaros nesusivedimų susieti su ženklų savybėmis?
 • Kaip nesusivedimai susiję su
  • lygmenimis ir jų poromis?
  • klausimais?
  • pirminėm sandarom?
  • prasmės siekimo beprasmybe?
  • pirminių sandarų šešiais laipsniais?
  • Kanto antonimais?
 • Kaip nesusivedimus pristatyti paroda?

Išvesti 6 neigiamus įsakymus iš 4 teigiamų įsakymų porų

 • Kaip suvokti dešimt Dievo įsakymų?
 • Ką reiškia nemeluoti?
 • Kaip melavimas susijęs su negeidimu?
 • Kaip Dievas laikosi savo įsakymų?
 • Kaip Dievo ir žmogaus požiūriai sutampa įstatymu?
 • Kaip Dievo ir žmogaus požiūrių sutapimą įstatymu suvokti paklydusio vaiko įvaizdžiu?
 • Kaip Dievas dalyvauja nesusivedimais, išgyvenimais, įsakymais, pertvarkymais?
 • Kaip 6 neigiami įsakymai palaiko 6 betko atvaizdus?
 • Kaip įsakymai susiję su:
  • nesusivedimais?
  • lygmenų poromis?
  • antrinių sandarų išvedimu iš pirminių sandarų?
  • dvejonėmis?
  • dorove?

Apibrėžti gyvybę

Išryškinti ir pagrįsti neišaiškintas sandaras

 • consider other structures: the WaysOfRethinking, the LogicOfHeartAndWorld, the PropertiesOfLivingSystems and the PropertiesOfMentalSystems

Akstinai pakalbinti. Pretexts for Outreach

 • How are the pretexts for outreach structured with regard to each other?
 • Make sense of the pretexts for outreach as being one with in terms of unity of pairs of levels, broader and narrower.
 • Consider what they say with regard to the heart and the world.

Susieti 3+3 laipsnyną (išgyvenant) ir 4+2 atvaizdus (atitokėjant)

Kiti klausimai

 • Kaip sąmoningumo veiksmas +3 sieja didėjantį laisvumą ir mažėjantį laisvumą?
 • Kokios sandaros atvaizdai yra pertvarkymai?
 • Kaip išgyvenimai susiję su gyvenimu? Su pasirinkimais? Su gera valia?

4+2 atvaizdai iškyla iš 3+3 laipsnyno kada Dievas įsijaučia į lūkesčius, tada atsiranda išorinis požiūris, vienos trejybės narys tampa kitos nuliniu žinojimo laipsniu.

Kada atsiranda Kitas, tada Dievas ir Aš nesusiję, tad Man Dievas yra nebūtinas. Dievas tampa būtinas kada nebėra Kito, yra tiktai Tu.

Dievas atsiskleidžia nesąmoningai, tačiau gali atsiskleisti sąmoningai, būtent požiūrių lygtimi. Jos pagrindu, Dievas nebūtinas. Tačiau sąmoningėjant atsiremiama į Dievą, tad jisai tampa būtinas.

Dievo sąlygos yra Dievas; mano sąlygos yra viskas; tavo sąlygos yra troškimai; kito sąlygos yra meilė. Tad Dievas yra asmens sąlygos. Tos sąlygos yra nebūtinos, užtat ir būtinos. Ar gali visi būti Kiti? Ar turi išsivystyti iš jų Tu, paskui Aš, galiausiai Dievas?

Antrinės sandaros išsako, kaip įvairiai galima apibrėžti Kitam.

Proto ribos, jas išsakančios sandaros.


Žemėlapynas Sandaros Daviniai

Savybės: Dievo savybės, visko savybės, gyvybės savybės, ženklų savybės.

Nesurūšiuotos sandaros

Pirminės sandaros

Pirminės sandaros išreiškia žemėlapyno dalis:

 • Poreikiai - 8 padalinimus.
 • Dvejonės - 4 lygmenis (pirmines sandaras) - palyginti su Dievu, bendruoju žmogumi, paskiruoju žmogumi, pasauliu
 • Lūkesčiai - 6 lygmenų poras (antrines sandaras)
 • Aštuongubas kelias - Trejybę.

Žemėlapyno dalys taip pat išreiškia žinojimo rūmus. Juose yra dar 3 papildomi išsiaiškinimo būdai. Kaip jie čia susiję? Tai santykiai su Dievu, kaip jo valią vykdome: rūpėjimu, tikėjimu ar paklusimu. Pirminės sandaros tad gali būti išvestinės, viena iš kitos išvestos, o išvedimai gali būti Dievo valios vykdymai, tarsi pirmo, antro, trečio laipsnio išvestinės, derivatyvai. Ir atitinkamai išsireiškia 0, 1, 2 ir 3 antrinėmis sandaromis.

The seventh perspective is what is new in the recurring shift - and that is the general shift - and that is common to all prior and subsequent shifts.

The general shift is a general version of shift. Where God and human are different, it is the shift between Gods wishing and not-wishing.

Pirminės ir antrinės sandaros

Pirminės sandaros derina Dievą (jo troškimus) ir gerumą (mūsų netroškimus, mūsų išmąstymus). Antrinės sandaros skiria Dievą (jo troškimus) ir gerumą (mūsų netroškimus, mūsų išmąstymus). Antrinės sandaros sudaro galimybes savarankiškai trejybei, riktams, aklavietėms.

Antrinės sandaros

Aplinkybės, tai veiksnys +3 nes prideda tris požiūrius; atvaizdai +2 nes sieja du požiūrius; o padalinimai +1.

 • Vienybė: sprendžia "suvokimo" klausimą. Tai atskyrimas Dievo (už požiūrio) ir gerumo (požiūryje), tad požiūris. Suvokimas atitinka Dievo sukurtą šviesą.
 • Dvejybė: padalinimų pagrindas. Dievas skiria vandenis.
 • Trejybė: brandos pagrindas. Dievas sukuria augmeniją.

Antrinės sandaros

 • Kalbos veda iš vienos sandaros į kitą, tai jos kuria sandaras. Tai reikėtų nagrinėti kaip aštuongubas kelias permąstomas kuriant antrines sandaras, pavyzdžiui, kaip atvaizdai kuriami lūkesčiais ir savarankiškumu. Taip pat kaip aštuongubas kelias išgyvenamas savarankiško ir užtikrinto ir ramaus Dievo.
 • Požiūris yra svarbus antrinėse sandarose nes išsako ryšį tarp esmės ir pilnatvės, kuris Dievui svarbus jam išeinant už savęs - o požiūriais būtent mes išeiname už savęs, tai mūsų atitikmuo.

Antrinės sandaros remiasi dviprasmybėmis, pavyzdžiui, pagrindimas remiasi: kodėl (kūrybos tikslai) ir kaip (gyvybės dėsniai - meno taisyklės). O "kaip" gali būti nereikalinga, užtat gaunasi ramybė. Panašiai:

 • padalinimai: koks ir ar - dingsta "ar", lieka savarankiškumas
 • atvaizdai: kaip ir ar - dingsta "ar", lieka savarankiškumas
 • aplinkybės: kaip ir koks - dingsta "koks", lieka užtikrintumas
 • pagrindimas: kodėl ir kaip - dingsta "kaip", lieka ramybė
 • įvardijimas: kodėl ir koks - dingsta "koks", lieka užtikrintumas
 • pasakojimas: kodėl ir ar - dingsta "ar", lieka savarankiškumas

Kai svarstome:

 • Kaip ir kodėl, tai pagrindimas
 • Koks ir kodėl, tai įvardijimas
 • Ar ir kodėl, tai pasakojimas
 • Koks ir kaip, tai aplinkybės
 • Ar ir kaip, tai atvaizdai
 • Ar ir koks, tai padalinimai

Antrines sandaras išdėsčius aštuongubu keliu:

 • pagrindimas 12->6 yra 8 padalinimų papildymas;
 • įvardijimas 8->12 yra 6 atvaizdų papildymas;
 • pasakojimas 6->8 yra 12 aplinkybių papildymas.

Tai homologijos ir kohomologijos ryšys. O papildymas (ir laipsnyno pora) skiriasi vienu lygmenu.

Pavyzdžių rinkimas

Indijos filosofija

 • Naujųjų laikų. Ramena Maharshi. Kas aš?
 • Absoliutai yra trys, nevieningi: Tiesa (žinojimo-sulaukimo), laisvė (norėjimo-troškimo-laukimo), vertybė (jausmų-nusikreipimo). Jausmai susiveda į viską, į vertybę. Tad šie paaiškina, kaip mes bandom eiti nežinojimo keliu.
 • pančiai:
  • anavamala - smulkmeniškumas, niekalai apriboja visažinystę ir visagalystę
  • karmamala - skausmai ir malonumai
  • mayamala - įsitraukimas į kūną
 • Abhinavagupta apie ašybę - aš, tu, kitas
 • Šiva - sąmoningumas šakti - moteriška, pulsavimas, proto mantra - toliau pradai reiškia ribą savasties
 • Tadas Snuviškis: Kaip patikėti kariaujančiais dievais, ką jie kalba? jei gyvena žmonių ydomis? Galima patikėti žmogumi gyvenančiu kitaip.
 • Negyvybė: medžiagos ir erdvės atskirtumas. Anot jainų (džainų), penkerybėje yra: erdvė be medžiagos, medžiaga be erdvės, erdvė iš medžiagos požiūrio (stovėjimas), medžiaga iš erdvės požiūrio (judėjimas). Ir taip pat laikas - tai akimirkos - tačiau tai "dabarties" akimirkos, kurių ribą, kaip sąvokų, nustato žmogus, tai sąlygiškas besąlygiškumas.
 • Jainai: trejybė: teisingas nusistatymas, teisingas vykdymas, teisingas permąstymas
 • Jainai: septynerybė/aštuonerybė: (Syadvada) nariai: "lyg yra", "lyg nėra", "lyg neapsakoma" - septynios įmanomos aibės (kombinacijos) ir aštunta tuščia aibė.
 • Gyvybė-siela (jiva), negyvybė, sravenimas-tekėjimas (karma): ryšys, sustabdymas, pašalinimas, išsilaisvinimas

Kaip esame viena Asmenimi

Jėzus Kristus sieja Dievą ir kitus.

Už mūsų, kas nauja, o mumyse, kas lieka. Dievas juos sieja, o mes "savimi" esame ryšys tarp jų, esame sandara, save vis naujai apibrėžianti. Tad išgyvename įtampą, klausimas iššaukia atsakymą. Randant tiesą, Dievas sutampa su savimi.

Save apibrėžianti sandara yra trejybė, tai pirma ir paskutinė sandara, iškylanti aštuongubiu keliu siejant Dievo ir žmogaus požiūrius.

The Facts of life are a variety of structures that one can observe as given by the limits of our imagination and experience:

 • SecondaryStructures
 • PrimaryStructures
 • Omniscope
 • GoingBeyondOneself

And a Theory can make sense of these Facts. The facts are Knowledge, they are what we can understand and thereby distinguish between BeingOneWith and NotBeingOneWith.

Nepriklausomi

Independents are SecondaryStructures which are static.

They may be thought of as negating the properties of everything, which is to say, the RepresentationsOfTheOnesome.

 • Independents themselves negate the property that everything is a required concept
 • {{Divisions}} negate the property that everything has no internal structure
 • {{Representations}} negate the property that everything is the simplest algorithm
 • {{Topologies}} negate the property that everything has no external context

These may be applied to everything, but also to other concepts, hence they are independents. Perhaps {{Concepts}} are that which independents may be applied to.

The independents are perhaps related by the equation X is the unity of representations of structure of X. This equation is true if we consider the {{Beginning}} X and the {{End}} X to be the same (as in the human outlook) but not true if we consider them different (as in God's outlook). Here we may understand structure to mean division and unity to mean topology, in the general sense.

Neprasmingi

Insignificants are SecondaryStructures which are dynamic. They may be thought of as {{Languages}}. They are not significant, which is to say, they may be encompassed, and in that sense, they express what may be compressed and ignored. They may be thought of as {{Activity}} which complements the {{Structure}} provided by the {{Independents}}.

They may be thought of as negating the RepresentationsOfTheNullsome: true, direct, constant, significant.

 • {{Argumentation}} allows for what is not true.
 • {{Verbalization}} allows for what is not direct.
 • {{Narration}} allows for what is not constant.
 • {{Insignificants}} allow for what is not significant.

[http://groups.yahoo.com/group/livingbytruth/message/364 October 13, 2003]

Hi Joseph and all!

I've made a lot of progress in unifying what I know about various structures. I'll be sharing my notes here so that I write them out and don't forget. I invite and encourage us all to work here.

I note Flemming's investigation into different kinds of patterns at http://ming.tv and http://ming.tv/flemming2.php/_d10/_v10/__show_day/_w2003-09-28#000010-000896 and he also notes the Uplift Pattern Languages.

As Flemming writes: "But patterns are essentially a way of successfully navigating an otherwise confusing world. A pattern is the way things are arranged. Without worrying too much about the exact things that are arranged, one concerns oneself with the arrangement they're in. Structure as opposed to content."

I think of this as being aware of the limits of our mind, and how they affect us. There aren't that many structures out there, at least not "genuine" structures that actually constrain our intuition. I will write separately about my thoughts.

Andrius


JosephGoguen [http://groups.yahoo.com/group/livingbytruth/message/365 October 13, 2003]

Andrius, Id like to disagree radically with your claim that there are very few cognitively genuine structures. Just now Im working with a student on structures for computer generated multimedia events, and also on a course on how music works in anime (Japanese animation) and other multimedia works, and have been strongly struck by the enormous variety of possible structures. This is not just some vague intuition, followed by making a list of what intuition came up with, but an empirical investigation of actual works, using formal notation, and asking the hard question of what it would take to in fact generate that work. The problem is that there are many different threads that hold these works together, including narrative, metaphor, image, color, texture, pace, and more, all interleaved in a most complex way; even the structure of narrative is much more complex than you might at first imagine.

See http://www.cs.ucsd.edu/users/goguen/papers/story.html

Kas yra sandara?

 • is Superfluous
 • is that which is common to Persons
 • the limitations on a DefaultPerspective that it might coincide with an IndependentPerspective
 • relates the DefaultPerspective and the IndependentPerspective as the unconditional (being one with) and the conditional (not being one with) until the independent perspective becomes consciously one with the default perspective.
 • relates a DefaultPerspective and an IndependentPerspective.
 • gives the conditions for BeingOneWith an independent perspective:
  • Good based on Definition, GoingBeyondOneself
  • Slack based on Divergence
  • Coinciding based on Distinctions
  • Perfection based on Divisions
  • Experiencing based on Separation
 • is given by NotExperiencing and defines Experiencing. Understanding applies NotExperiencing as a prescription (a rule) rather than as a definition.
 • is self-limitation.
 • is characterized by NotExperiencing for it provides the conditions for being one with in the context of not being one with.
 • is {{Self}}.

Sandara

 • defines God as Truth for a Person
 • is that by which Person sees Everything (NotGod) from their Scope (NotPerson), indeed, the relevant PropertyOfEverything
 • is a context for existence (in Scope) and nonexistence (beyond Scope)
 • expresses being alone or not, for example, Counterquestions express coinciding, Doubts express not coinciding
 • is not-aloneness. It distinguishes one from one's activity, one's self by expressing what one knows, thus giving one's framework by which we are not alone. It fixes Person and derives Scope. Structure is what Person knows about Scope, his being separate in System, thus his Existence in System, his being within system. Structure is the identification of one with one's activity, thus God with his question, so that the Activity is not alone, thus is Structure.

Gyvenimo lygtis sieja dvasią ir sandarą.

===Structure and Activity===

Structure is that which arises discontinuously, and thus is digital, whereas Activity is that which arises continuously, and thus is analogue. The two are related by the operation [AddTwo +2].

NullStructure is added, whereas NullActivity is removed.

===Structural Ideas about Structure===

Perhaps all structure may be thought of as an {{Interpolation}} between everything and slack, hence related to {{Divisions}}. See the EightfoldWay.

Structure is a level in the equations for the Unity of the Representations of the Structure of Spirit.

===Tasks===

Tasks

 • describe general structure: what does it mean to take up a perspective?
 • describe the primary structures as arising from general structure, consider especially the expectations and how the topologies and the criteria derive from the pretexts for outreach
 • describe the secondary structures, especially the three languages, as arising from primary structures

Neapmąstytos sandaros

 • WaysOfRethinking
 • LogicOfHeartAndWorld
 • RequirementsOfLivingSystems
 • RequirementsOfMentalSystems
 • MentalMovements
 • AndriusDailyRoutine
 • MotivationalDrives

Sandarų išsakymas klausimais: Kaip susieti Dievo ir Žmogaus požiūrius?

Tikėjimas - Taikymas

Su Dievu: Ryšys su Dievu

Aštuongubas kelias Ką byloja dieviška išmintis? Užmegzti ryšį su Dievu.

Vaikystė? Ko man siekti? Akistata su Dievu.

Bendravimas su Dievu? Kaip išgirsti Dievą? Ryšys su Dievu už šio pasaulio.

Pasiklydęs vaikas Kaip atrasti Dievo požiūrį? Kaip sutapti su jo požiūriu? Vienumas su Dievu.

Su Rūpėjimu: Išgyvenimas

Vertybės ir gvildenimai? Kaip kitus suprasti? Kiekvieno išeities taškas. Kaip kiekvienas bręsta.

Pasakojimas Kaip įvyksta? Įtampos balsai, pasakų-išgyvenimų rūšys, pasakos išgyvenimas, įtampos vienetas.

Įvardijimas Kaip reiškia? Klausimai, atsakymai. Širdies tiesos, pasaulio tiesos.

Pagrindimas Kaip ima rūpėti? Vertybės.

Su Tikėjimu: Bendrystė

Amžinas gyvenimas Ar Dievas geras? Šviesuolių bendrystė.

Kristaus mąstymas? Ką Kristus mąstė? Žmogaus galimybių pavyzdys bendrystei, atsivertimui.

Su Amžinu Gyvenimu: Branda

Geros valios pratimai Kaip gyventi iš širdies? Širdies tiesa. Susigaudymo būdai.

Dvylika klausimų Kur Dievas reikalingas? Vidinė branda. Kito atjauta.

Žinojimo rūmai Kaip išsiaiškiname? Išsiaiškinimo būdai, eiga. Mokslai.

Rūpėjimas - Žinojimas

Su Dievu: Bendrumas

Asmenys Kaip esame viena? Įvairūs asmenys, įvairios mūsų aplinkybės.

Viskas Ar ką nors galime tikrai žinoti? Išeities taškas.

Visaregis Kaip viskas susiveda? Proto ribų suvedimas.

Laipsnynas Kaip Dievas geras? Žmogaus buitis.

Valios išraiškos Kaip išgyvename Kitą? Išgyvenimai.

Su Tikėjimu: Nesutarimas

Padalinimai Kas yra tikra? Proto ribos. Nesutarimas.

Atvaizdai Kaip protas mums pristato sąvokas? Nesusikalbėjimas.

Aplinkybės Ką galim įsivaizduoti? Vaizduotės kalba. Trūkumas bendro išgyvenimo.

Vaizdavimai? Kaip tvarkome? Tvarkymas, pertvarkymas, susikalbėjimas.

Su Rūpėjimu: Teigiamas ar Neigiamas

Poreikiai Ko mums rūpintis? Nepaisyti poreikių, priimti Kito arba jų visai neturėti. Arba atsiliepti į poreikius.

Dvejonės? Kaip nepamesti protą? Kaip susitvarkyti su dvejonėmis. Arba nekreipti dėmesio. Širdies tiesa ir pasaulio tiesa.

Jausminiai atsiliepimai? Ką išgyventi? Siekti ramybės vietoj laimės. Atisilepti. Kalbėti į gerą kitame. Gėrio kryptys. Būdai kažką nuveikti.

Su Amžinu Gyvenimu: Įsakymai

Ženklų rūšys? 4 Teigiami įsakymai gyventi amžinai.

Ženklų savybės Kaip mąstom dvejopai? 6 Neigiami įsakymai nesipriešinti amžinam gyvenimui.

4 daigai - Mencius. Ryšys su bendra veikla?

Žemėlapynas


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 kovo 11 d., 10:14