我的调查

调查

神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti


Sandaros, Sandarų tyrimas, Gyvenimo lygtis, Netroškimai, Atjautos, Padalinimų ratas, Joseph Goguen, Flemming Funch

Kaip apibrėžti, išvesti ir susieti mūsų gyvenimą išsakančias sandaras?


Savybės: Dievo savybės, visko savybės, gyvybės savybės, ženklų savybės.Svarbiausi klausimai apie sandaras

Išsakyti sąvokomis:

 • Padalinimų ratą požiūrių santykiais
 • Padalinimus 4, 5, 6, 7, požiūrių lygtimi, antisandara, tarpu
 • Kubą dviprasmybe
 • Požiūrių algebrą

Aprašyti ir išvesti:

 • Dievo nebūtinumą - kaip visos sandaros išsivysto iš Dievo požiūrio

Kildinti:

 • Dievo įsakymus: Neigiamus iš teigiamų porų.
 • Dievo šokio pagrindu: Pasirinkimų malūną - ir visaregį.
 • Aštuonerybę ir pirmines sandaras, jų šerdis: pertvarkymus 3x2, pokalbius (4 2), pasirinkimus 4+2, vienumo rūšis 3+3 (
 • Antrines sandaras: Padalinimus, atvaizdus bei aplinkybes, tris kalbas - pagrindimo, įvardijimo, pasakojimo
 • Kalbų pagrindu: Geros valios pratimus, širdies ir pasaulio tiesas, vertybes, klausimus, išsiaiškinimus, žinojimo rūmus, maldų suveikimą
 • Dievo būtinumą

Sustatyti

 • Neišaiškintas sandaras: Gyvybės, proto, išsijudinimo.

Susieti...

Skirti...

Tirti...

Meniškai pavaizduoti...

Pagrindiniai galvosūkiai

 • Susieti
  • šešerybės atvaizdų požiūrius su šešerybės požiūriais.
  • šešis pertvarkymus ir šešis pokalbius.
  • pirmines sandaras.
  • Dešimt Dievo įsakymų ir keturias geometrijas bei šešias permainas.
  • keturių lygmenų šešias poras ir šešis pertvarkymus - išsiaiškinti, kaip matematikos aksiomai išreiškiami ir vienaip ir kitaip
  • padalinimų ratą ir apytakas.
  • vertybes ir klausimus.
 • Kildinti
  • antrines sandaras.
 • Išsakyti
  • Sūnaus aštuonerybę.
  • pagrindimo kalbą.
  • įvardijimo kalbą.
 • Apžvelgti
  • Vertybes
  • Klausimus

Susieti:

 • Kito požiūrį, pertvarkymus, meilės mokslą

Žemėlapynas: Sandaros

Kaip atsiranda sąlygos, kuriose Dievas nebūtinas?

 • Kaip aplamai visos sandaros išsivysto iš Dievo požiūrio

Bendri klausimai

 • Kaip Dievas ir žmogus bendrauja pirminėse sandarose, užtat ir antrinėse?
 • Kaip bendra sandara apskritai grindžia bet kokį požiūrį?
 • Apžvelgti visas sąvokas, pagrįsti požiūrių algebrą
 • Kaip sąmoningumo veiksmas +3 sieja didėjantį laisvumą ir mažėjantį laisvumą?
 • Kokios sandaros atvaizdai yra pertvarkymai?
 • Kaip išgyvenimai susiję su gyvenimu? Su pasirinkimais? Su gera valia?
 • Įvairias sandaras, ypač neišaiškintas sandaras, apmąstyti širdies ir pasaulio tiesų atžvilgiu.
 • Išmąstyti, kaip gyvybės raidoje iškyla visos sandaros, sąmoningumas, išteklių skyrimas nežinojimui.
 • Išmąstyti skirtingų asmenų Dievus: Dievo Dievą, mano Dievą, tavo Dievą ir kito Dievą.

Susieti:

 • troškimą ir amžiną gyvenimą
 • kančia, neatitikimas (Dukkha) ir netroškimas

Tirti

 • jaudulius ir juoką, juokingumą
 • Jėzaus lūkesčius ir tai, kaip vykdytina Dievo valia
 • Budos aštuongubą kelią ir šv.Petro raktus į dangų ar kitą aštuongubo kelio atmainą
 • 6 (vidinio) vienumo rūšis (pavadinimus) ir 4 (išorinius) atvaizdus

Kaip skirti? Ir kas patvirtina skirtumus?

 • visko atvaizdus ir vienybės atvaizdus?
 • viską ir vienybę?
 • Dievą ir viską
 • nulybę ir vienybę
 • sutikimą ir troškimą
 • laisvumą, laisvą valią, laisvę

Kaip pavaizduoti:

 • visaregį
 • norėjimą, sutikimą, troškimą
 • vieningai: keturis troškimus
 • priešingų sienų sąsajas, kaip vienas kitą papildo: Tavo siena (blogo vaiko troškimai - Dievas nebūtinas užtat būtinas - Dievo troškimai išauga iš nieko (savarankiškas) į viską (mylintis)) ir Mano siena (gero vaiko visaregis - Dievas būtinas užtat nebūtinas)
 • nulybės ir vienybės atvaizdus, jų paneigimą ir paneigimų suvedimą aštuongubiu keliu
 • tarp sienų: pirmines sandaras ir 6 antrines sandaras.
 • maldos rūšis
 • dėsnius, kaip bendrauti su priešu
 • antrines sandaras amžino gyvenimo pusėje?
 • nesusivedimus

Išvesti Dievo nebūtinumą

Kaip aplamai visos sandaros išsivysto iš Dievo požiūrio

 • Kaip sandaros įvairiai išreiškia Dievą?
 • Kaip sandaros išsako asmenis?
 • Iš kur kyla asmenys?
 • Ką mūsų asmens sąlygos mums pasako apie Dievą, jų kūrėją, ir mūsų santykį su juo?
 • Kaip suprasti svarbiausias sandaras: trejybę, viską, laisvumą, betką?
 • How do the structures arise as the system unfolds?
 • How do everything, divisions, primary structures, secondary structures arise?
 • Are everything, divisions, primary structures, secondary structures the basic structures?
 • Kaip susiję sandarų (aplinkybių, atvaizdų, padalinimų) ir sandarų šeimų (visaregio, pirminių, antrinių sandarų) iššaukimas?
 • How does God's vantage point shift inwards?
 • How does God grow more distant and explicit in the progression God, I, You, Other?
 • How can we understand I, You, Other in terms of the structures by which they unfold?
 • Koks Kito vaidmuo?
 • How can we add a NullStructure to Understanding and then remove a NullActivity?
 • Kaip Dievo nebūtinumas išplaukia iš veiksmo +2?
 • Kaip iš požiūrių iškyla sandaros ir jų kalba?
 • Sandarų rūšis susieti su klausimais.
 • Kaip išsakyti sandaras, santvarkos apibrėžtas, ir pirm jos reiškiančias?

Padalinimų ratą išsakyti požiūrių santykiais

 • What is the principle for assigning the perspectives of the foursome (how, what, whether)? Why (and why not) is there permutation?
 • How should we understand the divisions of everything from Gods perspective (God does not identify himself with his "self", his structure) and from humans perspective (human identifies himself with his "self", his structure). For example, God experiences the threesome as I understand myself, I am understanding myself, I am understood by myself. Human experiences the threesome as I take a stand, I follow through, I reflect.
 • Ar trejybė slenka iš atskleidžiamojo į atskleistąjį? ar atvirkščiai? ar abejaip?
 • Ar Dievui yra nulybė ar tik vienybė?
 • How do the operations act on the original wholeness within a division?
 • How does human go beyond himself from sixsome to sevensome?
 • Think about what Christ said: The truth will set you free. How does that work, how does that relate to the represenation of the nullsome? 6+1=7 Tiesa yra septynerybėje, santvarkoje, kada nebandome viską patys aprėpti, savo jėgom, o laikomės santvarkos visumos, užtat esame laisvi.
 • Kaip parenkamas požiūris padalinime? Ką tai reiškia?
 • Kaip visko padalinimas suderina požiūrius?

Susieti padalinimus 4, 5, 6, 7 ir požiūrių lygtį, antisandarą

 • Kaip didesnius padalinimus (ketverybę, penkerybę, šešerybę, septynerybę) suvokti kaip minusinius? kaip antistruktūras? -4, –3, –2, –1

Šešerybė

 • Kuria prasme šešerybė yra visko padalinimas? Kaip ji grindžia dorybę?
 • Žavesys yra išminties jausmas. Ar meilė yra geros valios jausmas? Ar artimumas yra Dievo valios jausmas? Koks būtų amžino gyvenimo jausmas? O gal amžinas gyvenimas yra betarpiškas.
 • Kaip išsakyti šešerybę? Ar jinai susijusi su laipsnynu? Su poreikių tenkinimais? Su ketverybės lygmenų poromis, kaip kad žinojimo rūmuose?
 • Trys pasiryžimai įtraukti į vieną šešerybės atvaizdą ir trys į kitą. Kaip tai suprasti?
 • Kaip šešerybė siejasi su savo poslinkiais? Ar laipsnynas išsako padalinimų poslinkius? Juk būtent šeši padalinimai turi poslinkių santvarkas.
 • Meilės jausmas įamžinamas vilties dorybe - o viltis, tai teigiamas jausmas. Ar kitos dorybės susijusios su ramybe (drąsa) ir su jautrumu (nuoširdumu)?

Septynerybė

 • Suvokti "gerumą" ketveriopai pagal apimtis, pavyzdžiui, "teisingas" tai atitinka "teisybę", mažėjantį laisvumą, o apimtis, tai niekas - tai yra ribinis gerumas, dingus laisvumui.

Aštuonerybė

 • Suvokti pirmines sandaras - netroškimus/troškimus - kaip aštuonerybės keturis atvaizdus ir palyginti su nulybės atvaizdais.

Aprašyti visaregį, jo prasmę ir jo kilmę

 • Kaip veikia visaregis?
 • What is the FourfoldDivergence of Love?
 • Kaip bandyti kampus išvesti iš Dievo savybių neigimo: nesavarankiškas - poreikiai; neužtikrintas - abejonės; neramus - lūkesčiai; nemylintis - susivaržymai? O jei ne, tai kodėl ne ir kaip kitaip išvedami kampai?
 • Dar bandyti suvokti iš visko pusės. Kaip su Dievu bandom jį aprėpti? Kaip jis perduoda viską į mano rankas? Kaip nepasimetame visakame?
 • Kaip visaregis atveria ir išsako klausimus?
 • Kaip visaregis išreiškia vienumą? ir išsako rūpesčius? ir vieningai aprėpia bendrystę?
 • Koks vaidmuo lygčių -1 + 3 = 2, 0 + 3 = 3, 1 + 3 = 4, 2 + 3 = 5 ?
 • Galimais klausimais ir rūpesčiais suvokti visaregio sandarą.

Susieti visaregį, žinojimo rūmus ir Dievo raiškas

 • Kaip visaregis, Dievo suvokimo rūmai išsivysto Jėzaus, netobulo žmogaus, įvairiausių sričių, jų galimybių (matematikos) suvokimo rūmais? Kaip susidaro saviraidos sąlygos?
 • Kaip klausimai (ir visaregis, pakildamas virš manęs ir Dievo) atskiria (Dievą ir mane) o atsakymai (Dievas išeidamas už savęs) jungia?
 • Gyvename savo prote - išeiname už savęs į pasaulį, į jo duomenis - kaip tai suprasti?

Suvokti kubą 2x3x4 ir dviprasmybę

 • In what sense does ambiguity (3-fold for divisions, 4-fold for representations, 2-fold for topologies) define these structures?
 • In what sense does ambiguity indicate activity or recurring activity?
 • How should we understand the ambiguity inherent in the three languages?
 • Is there a shift in ambiguity?
 • Kaip dviprasmiškumas grindžia muziką?
 • Kuria kalba vyksta muzika?
 • Kaip išžvelgti daugiaprasmybę?
 • Kokios dviprasmybės rūšys?
 • Kaip dviprasmybė ar daugiaprasmybė susiję su laisve?

Vieningai aprašyti pirmines sandaras, jų kilmę, įskaitant visas atliepiamasias sandaras

 • Kaip septintu požiūriu reiškiamas asmuo ir aštuongubu keliu, pakankamas Dievas?
 • Kaip visko atvaizdai yra (būtent Dievo) troškimai ir tuo pačiu vienybės atvaizdai?
 • Kaip nulybės atvaizdai yra Dievo atvaizdai?
 • understand the role of the RepresentationsOfTheNullsome and the PropertiesOfGod
 • Kas yra Dievo esmė ir kaip jinai išreiškiama viskuo ir atvaizduojama atvaizdais?
 • Kaip suvokti Dievo troškimus kaip apimčių papildinius?
 • Ką šešerybės ryšys su poreikių pirmine sandara pasako kitų pirminių sandarų atžvilgiu?
 • What are the mechanics of the Primary Structures? as groundwork for understanding the Secondary Structures, in particular, the languages.
 • How can we think of the PrimaryStructures as coinciding as through a lens?
 • describe the PrimaryStructures as arising from general structure, consider especially the expectations and how the topologies and the criteria derive from the pretexts for outreach
 • How is human reinterpreted so that his six responses to not-wishes become eight responses? How can this be observed in all four primary structures? How can that be understood in wishing for nothing?
 • Kokie pirminių sandarų tikslai, bendras ir paskiri? Kaip sulyginti pirmines sandaras?
 • Kaip suvokti keturias išskyrimų rūšis? Kaip jie susiję su skirtingomis pirminėmis sandaromis?
 • Kaip pirminėse sandarose dalyvauja laipsnynas?
 • Bendrumas Ar bendrumas išsiverčia, pereina iš už santvarkos (metalygiu) į santvarką (žyme, ženklu)?
 • Prasmė Ar prasmė santvarkoje iššaukia prasmę už santvarkos?
 • Šešis neigiamus Dievo įsakymus suvokiu ryšium su poreikiais, o kaip suvokti ryšium su abejonėmis, jauduliais? ir kaip siejasi su vertybėmis (pasirinkimais)?
 • I want to understand how the six perspectives express the human outlook (as not-wishes, as choices, etc.)
 • How do the primary structures (expressing human outlook) intertwine with the divisions of everything (expressing Gods outlook)?
 • I want to understand how the primary structures relate God's and human's outlooks: wishes, not-wishes, knowings, not-knowings (note: knowing is foursome! which is the halfway division). (wishing is nullsome: how is wishing related to rapport?)(how is knowing related to understanding?) Are they directional inverses?
 • Būtent ką Dievas prisiima iš pirminių sandarų? Pavyzdžiui, ne abejones o dvejones. Tai būdas išsiaiškinti pirminių sandarų sustatymą.
 • Šalia laipsnyno, kaip kiti netroškimai skiria Dievą už mūsų ir Dievą mumyse?
 • Gal Dievu savarankiškumas susijęs su nariais, o užtikrintumas su poslinkiais?
 • What is the distinction between before and after system and inside and outside system?
  • Does it involve systemic and nonsystemic points of view on this?
  • And how does it relate to the various structures such as the primary structures?
 • Ar ženklų savybės išreiškia ką nors bendro tarp visų pirminių sandarų?
 • Atliepimus Dėsniai, dvejonės, veiklos, ... Netroškimai išplėčiami. Išeinama už santvarkos.
 • Persitelkimus Aš esu..., Širdies tiesos, Gėrio kryptys...?, ...?

Poreikiai

 • In the wider context of the PrimaryStructures, what is the role of the interpolation: glory, intention, example, love, work, command? How does it relate to Maslows hierarchyOfNeeds? Kaip susiję su tiesos raiška, su turinio ir raiškos sutapimu?
 • Ar aukštesnius poreikius reikėtų tenkinti ko mažiau? Kad būtų ko mažiau vertės, laisvės, pilnavertiškumo? Apsieiti su ko mažiau?
 • Kodėl poreikiai iškyla pirmine sandara (Dievas trokšta nieko), o tuo pačiu iškyla pasakojime per aštuongubį kelią?
 • Ar poreikiai išsako bendrą sandarą, o kitos pirminės sandaros tai išplečia?

Abejonės

 • Ar reikėtų klausti, Ar tai iš tikrųjų neprotinga? taip kad paskutinės trys abejonės būtų neigiamos?
 • Kokiais jauduliais išgyvename abejones?
 • Koks pagrindas skirtumui tarp širdies ir pasaulio tiesų atsakant dvejones?

Lūkesčiai

 • Meilės jausmas susijęs su neapykantos jausmu (juos dargi sieja šešerybės narys), o pastarąjį iššaukia neigiami lūkesčiai, tad kaip suprasti meilę? Ir kaip susieti su buvimu viena su viskuo, betkuo, kažkuo, niekuo?
 • Kaip įvairiai reiškiasi Jėzaus lūkestis, jog esame viena?
 • Investigate regarding the directions of the good: Compare with ryšiai su Dievu. Compare with topologies as extensions. Relate to break down in the three dimensions. Relate representations to emotional responses. Relate topologies to ways of getting things done. Consider: God in the expectation, God prior to the expectation. Consider emotion and cognition as the two sides of internalization. Assimilating (cognition) and purifying (emotion). Consider mapping "free will" and "fate" onto "why" and "how".
 • Gėrio kryptys? ką atveria? sąvokų atžvilgiu

Vertybės

 • understand the CounterChoices for the EightfoldWay
 • Kaip aštuongubas kelias suveda nulybės ir vienybės atvaizdus?
 • Kaip suvokti vertybes, išbandymus, kuria prasme tai nemylėti?
 • How do the gradations and not-wishings together express the choices between the heart and the world? Why is there not a fourth gradation? Why is there no counterpart to trials?
 • Ar visi aštuongubo kelio atvejai atitinka "Tėve Mūsų"? Kaip jie sieja Dievą ir žmogų? Kaip jie susiję su kalbomis?
 • What is the role of the eightfold way as a superstructure for the relationship between God within and God beyond?
 • Are the onefold, twofold, threefold possibilities that the eightfold way allows like a reforming of the onesome, twosome, threesome?

Laipsnynas

 • Kaip šie laipsnynai susiję? Kaip jie susiję su pirminėmis sandaromis? Kaip jie dalyvauja aštuongubio keliui įrėminant kalbas kaip antrines sandaras?
 • Kaip apimtys sieja šešis būdus, kuriais laipsnyno laipsniai atskiria Dievą už mūsų ir Dievą mumyse?
 • Kuriais vieningumais esame labiau prisirišę prie tikrovės? Ar Dievu (-1) ar požiūriu (-6)?
 • Kaip pavadinimų laipsnynas išreiškia veiksmą -1? Kaip tai sulygina nulybę ir vienybę? Ar tai siejasi su veiksmu +1 ?
 • Panagrinėti, kaip skirtingi linksniai skirtingai grindžia palyginimus, santykius su proto lauku.

Sidharta Gautama

 • Ar Budos aštuongubo kelio žingsniai teisingai sudėlioti? Ar reikėtų kitaip?

Aprašyti atvaizdus ir aplinkybes, jų kilmę

 • Ar aplinkybių trejybė mumyse būtinai ratas? Norėdamas nuodugniai patvirtinti ar atmesti pirminių sandarų bendrą sandarą, turėčiau tirti, kaip atvaizdai ir aplinkybės išplaukia iš lūkesčių.
 • Ar atvaizdus, sąlygas, apribojimus išsako lūkesčiai ir jausminiai atsiliepimai?
 • Aplinkybės kyla iš sąsajos tarp asmens ir jį papildančios aplinkybės taikymą užtikrintam Dievui. Ar tai gėrio kryptys ir būdai daryti gerą?
 • Kaip aplinkybės susijusios su trejybės poslinkiais? Ar tai yra ketveriopai suprastos trejybės poslinkiai? Jei taip, kaip tai susiję su nulybės atvaizdais ir ketverybės laipsnių neigimu? Kaip aplinkybė įvairiai sieja trejybės poslinkis su greta esančiais nariais?
 • Išvedžiojus lūkesčius, gėrio kryptis, I will be able to understand the role of the secondary structures, especially in terms of increasing scope, by which humans (and God through them) go beyond themselves (and God grows).
 • Kaip suprasti jog klausimai, atsakymai (didėjantis, mažėjantis laisvumas) ir jų sąsajos (apimtys - viskas, betkas, kažkas, niekas) yra atvaizdai.
 • Kaip suprasti jog klausimai, atsakymai yra dvejybės požiūriai, apimtys yra ketverybės požiūriai, o tuo pačiu tai atvaizdai?
 • Kaip klausimai, atsakymai ir jų apimtys (2x4) susiję su trejybe ir aplinkybėmis?

Aprašyti tris kalbas, jų kilmę

 • Kaip reiškiasi trys kalbos?
 • Kaip trys kalbos išsivysto iš Dievo požiūrio?
 • Ką kalba leidžia mums išsakyti?
 • Įvardijimo kalbai: What is the relationship between the "reference point" and "not within oneself"?
 • Kaip kalbos išsako vertybes (dorybes)?
 • Pasakojimo kalba bene sieja rūpestį (VI-klausti), tikėjimą (V-aiškinti), paklusimą (IV-liepti), tiesioginį vykdymą (III-versti). Kaip pagrindimas ir įvardijimas juos sieja?
 • Is the equation of the two definitions the problem that language solves, in its infinite variety of possibility?

Aklavietės

 • Ar antrinės sandaros išsako aklavietes? Kaip aklavietės įveikiamos: padalinimais požiūriai derinami; atvaizdais požiūrių atsisakoma; aplinkybėmis požiūriai priimami; kalbomis požiūriai išgyvenami, atjaučiami, apibendrinami.
 • Kaip suvokimas (jog Dievas nebūtinai geras) mums suteikia laisvės, išsprendžia aklavietes, kaip tampame viena? Kaip vienas kitą palaikome ar smukdome?
 • Kaip aklavietės įveikiamos? išsiaiškinimais? - Aklavietės susijusios su pilka riba, su upe, su primetimu, kad Dievas būtinai geras. Aklavietę įvaldome įtvirtindami ribą, ją priimdami kaip aplinką, kurioje įmanoma veikla, gyvybingumas
 • Kaip požiūrio lygtis išreiškia Toulmino pagrindimą? ir tvėrimą?
 • Kaip ginčijamės ar išvengiame ginčų?

Kalbomis išsakyti geros valios pratimus, širdies ir pasaulio tiesas, vertybes, klausimus, išsiaiškinimus, maldų suveikimą

Apžvelgti antrinių sandarų kilmę

 • How can we think of the SecondaryStructures as coinciding of two single perspectives?
 • Kaip vieno lygmens Dievo priėmimas kito lygmens yra atskyrimas Dievo ir manęs?
 • How does the general shift arise in the two different contexts for the secondary structures?
 • Dievas kuria padalinimais veiksniu +1. Kaip Dievas veikia kitomis antrinėmis sandaromis?

Apžvelgti visas sąvokas, pagrįsti požiūrių algebrą

Susieti pertvarkymus, pokalbius ir vienumo rūšis

6+4

 • How does the use of two levels lets us have signs be the same on one level and different on another level?
 • Susieti: Neigiamus įsakymus Žlugdymai, ženklų savybės? pertvarkymai?, pasirinkimų tvirkinimai? ...
 • Kaip suvokti asmenų poras?

Pertvarkymai

 • Kodėl yra trys tvarkų rūšys?
 • Kodėl ta pati tvarka negali modeliuoti save?
 • Kaip paiškinti pertvarkymų eilės tvarką?
 • Kodėl, aštuongubį kelią lyginant su pertvarkymais yra priešinga tvarka: trys santykiai su Dievu ir trejybė santykių kai nėra ryšio su Dievu.
 • Ar pertvarkymai papildo aštuongubį kelią, kaip Dievą papildo jo esmė, meilė?
 • Ar pertvarkymai susiję su Jėzaus pasisakymais? Ar jisai kalba apie seką (laukimą), medį (valdymą, priklausymą), tinklą (sekimą)?
 • Kaip suprasti tarpą, augimą pertvarkyme ar nesusivedime? Kaip tasai tarpas mažėja, taip kad mes atsiduriame jo viduryje, jisai vidurį tvarkos?
 • Ar tvarkų saitai žymi tarpus?
 • Kaip pertvarkymus išreikšti muzika (pavyzdžiui, raida - kylantys ar krentantys garsai ir t.t.)
 • Ar pertvarkymai išreiškia šuolio tarpą?

Pokalbių turiniai

 • Kaip suvokti turinius?

Kaip turiniai susiję su:

 • tiesa?
 • tiesos šaltiniais?
 • tiesos raiška?

Tarpas

 • Kaip tarpas kyla iš tarpo?

Nesusivedimų pavyzdžiai

 • Kaip padalinimai išsprendžia "kirpėjo" paradoksą?
  • Taip kad kirpėjas privalo priklausyti vienam ar kitam požiūriui?
 • kokia įtampa tarp "nebijoti" ir "bijoti Dievo"?

Nesusivedimai ir kalbos

 • Kaip nesusivedimai sutelkia dėmesį?
 • Kaip nesusivedimai, sutelkdami dėmesį į vienetus, grindžia kalbas?
 • Ar dėstant guviai reikalingi įvairūs klausytojai, kad neįsikinkytumėme į vieną nesusivedimą, bet suvoktumėme, kad yra jų visa eilė?

Nesusivedimai ir lygmenų poros

 • Kaip suvokti nesusivedimus kaip lygmenų poras ? "kažkas iš nieko" ir t.t.?
 • Kaip nesusivedimais suprasti ribas tarp skirtingų apimčių, lygmenų?
 • Kaip keturi lygmenys yra reikalingi sulyginti ar atskirti nesusivedimą grindžiančias apimtis?

Nesusivedimai ir sandaros

 • Ar aplinkybės, atvaizdai, kalbos taipogi išsprendžia įvairius paradoksus?
 • Ar antrinės sandaros nesusivedimų susieti su ženklų savybėmis?
 • Kaip nesusivedimai susiję su
  • klausimais?
  • prasmės siekimo beprasmybe?
  • Kanto antonimais?

Išvesti 6 neigiamus įsakymus iš 4 teigiamų įsakymų porų

 • Ką reiškia nemeluoti?
 • Kaip melavimas susijęs su negeidimu?
 • Kaip Dievas laikosi savo įsakymų?
 • Kaip Dievo ir žmogaus požiūriai sutampa įstatymu?
 • Kaip Dievo ir žmogaus požiūrių sutapimą įstatymu suvokti paklydusio vaiko įvaizdžiu?
 • Kaip Dievas dalyvauja nesusivedimais, išgyvenimais, įsakymais, pertvarkymais?
 • Kaip 6 neigiami įsakymai palaiko 6 betko atvaizdus?

Sustatyti neišaiškintas sandaras

Proto sandaros

 • Protinių santvarkų reikalavimai
 • Protinių sistemų savybės
 • Ways of rethinking
 • Gyvų santvarkų reikalavimai
 • Mental movements
 • Brėžinių rūšys

Gyvybės sandaros

Išsijudinimo sandaros

Kiti klausimai

 • Kas yra "neįveikiami klausimai"?


Svarbiausios sandaros

 • Trejybė yra save apibrėžianti sandara. Užtat tai pirma ir paskutinė sandara, iškylanti aštuongubiu keliu siejant Dievo ir žmogaus požiūrius.
 • Išėjimas už savęs.
 • Visaregis.
 • Pirminės sandaros.
 • Antrinės sandaros išsako, kaip įvairiai galima apibrėžti Kitam.

Sandarų pavyzdžiai

 • dvejonių: kaip keičiam požiūrį, mąstymo skrybėlės, bendravimas su smurtaujančiais, maldų rūšys
 • aplinkybių: psalmės, palyginimuose, ryšiai su Dievu, gyvumo savybės
 • įstatymo: verslo lygtis, autorinių teisių algebra, rūpėjimas ir tikėjimas
 • padalinimai: trejybė - AfterActionReview,
 • atvaizdai: modeliavimo būdai, valios raiškos
 • kiti: AndriusDailyRoutine, AutomataHierarchy (deterministinis, žynys), RequirementsOfLivingSystems, MotivationalDrives, LifeChoices, LogicalLevelsOfChange, LogicOfJesus, OrganizingObjects, Diagrams, Dialogue, gyvenimo dėsniai

Pirminės sandaros

Pirminės sandaros išreiškia žemėlapyno dalis:

 • Poreikiai - 8 padalinimus.
 • Dvejonės - 4 lygmenis (pirmines sandaras) - palyginti su Dievu, bendruoju žmogumi, paskiruoju žmogumi, pasauliu
 • Lūkesčiai - 6 lygmenų poras (antrines sandaras)
 • Aštuongubas kelias - Trejybę.

Žemėlapyno dalys taip pat išreiškia žinojimo rūmus. Juose yra dar 3 papildomi išsiaiškinimo būdai. Kaip jie čia susiję? Tai santykiai su Dievu, kaip jo valią vykdome: rūpėjimu, tikėjimu ar paklusimu. Pirminės sandaros tad gali būti išvestinės, viena iš kitos išvestos, o išvedimai gali būti Dievo valios vykdymai, tarsi pirmo, antro, trečio laipsnio išvestinės, derivatyvai. Ir atitinkamai išsireiškia 0, 1, 2 ir 3 antrinėmis sandaromis.

Septintasis požiūris

 • The seventh perspective is what is new in the recurring shift - and that is the general shift - and that is common to all prior and subsequent shifts.

The general shift is a general version of shift. Where God and human are different, it is the shift between Gods wishing and not-wishing.

Keturios savybės eilės tvarka grindžia įvairias sandaras

 • neapibrėžta - apibrėžta -> 4 asmenys
 • nulinis veiksmas -> 3 vaidmenys
 • būtis -> 2


Sandarų išsakymas klausimais: Kaip susieti Dievo ir Žmogaus požiūrius?

Tikėjimas - Taikymas

Su Dievu: Ryšys su Dievu

Aštuongubas kelias Ką byloja dieviška išmintis? Užmegzti ryšį su Dievu.

Vaikystė? Ko man siekti? Akistata su Dievu.

Bendravimas su Dievu? Kaip išgirsti Dievą? Ryšys su Dievu už šio pasaulio.

Pasiklydęs vaikas Kaip atrasti Dievo požiūrį? Kaip sutapti su jo požiūriu? Vienumas su Dievu.

Su Rūpėjimu: Išgyvenimas

Vertybės ir gvildenimai? Kaip kitus suprasti? Kiekvieno išeities taškas. Kaip kiekvienas bręsta.

Pasakojimas Kaip įvyksta? Įtampos balsai, pasakų-išgyvenimų rūšys, pasakos išgyvenimas, įtampos vienetas.

Įvardijimas Kaip reiškia? Klausimai, atsakymai. Širdies tiesos, pasaulio tiesos.

Pagrindimas Kaip ima rūpėti? Vertybės.

Su Tikėjimu: Bendrystė

Amžinas gyvenimas Ar Dievas geras? Šviesuolių bendrystė.

Kristaus mąstymas? Ką Kristus mąstė? Žmogaus galimybių pavyzdys bendrystei, atsivertimui.

Su Amžinu Gyvenimu: Branda

Geros valios pratimai Kaip gyventi iš širdies? Širdies tiesa. Susigaudymo būdai.

Dvylika klausimų Kur Dievas reikalingas? Vidinė branda. Kito atjauta.

Žinojimo rūmai Kaip išsiaiškiname? Išsiaiškinimo būdai, eiga. Mokslai.

Rūpėjimas - Žinojimas

Su Dievu: Bendrumas

Asmenys Kaip esame viena? Įvairūs asmenys, įvairios mūsų aplinkybės.

Viskas Ar ką nors galime tikrai žinoti? Išeities taškas.

Visaregis Kaip viskas susiveda? Proto ribų suvedimas.

Laipsnynas Kaip Dievas geras? Žmogaus buitis.

Valios išraiškos Kaip išgyvename Kitą? Išgyvenimai.

Su Tikėjimu: Nesutarimas

Padalinimai Kas yra tikra? Proto ribos. Nesutarimas.

Atvaizdai Kaip protas mums pristato sąvokas? Nesusikalbėjimas.

Aplinkybės Ką galim įsivaizduoti? Vaizduotės kalba. Trūkumas bendro išgyvenimo.

Vaizdavimai? Kaip tvarkome? Tvarkymas, pertvarkymas, susikalbėjimas.

Su Rūpėjimu: Teigiamas ar Neigiamas

Poreikiai Ko mums rūpintis? Nepaisyti poreikių, priimti Kito arba jų visai neturėti. Arba atsiliepti į poreikius.

Dvejonės? Kaip nepamesti protą? Kaip susitvarkyti su dvejonėmis. Arba nekreipti dėmesio. Širdies tiesa ir pasaulio tiesa.

Jausminiai atsiliepimai? Ką išgyventi? Siekti ramybės vietoj laimės. Atisilepti. Kalbėti į gerą kitame. Gėrio kryptys. Būdai kažką nuveikti.

Su Amžinu Gyvenimu: Įsakymai

Ženklų rūšys? 4 Teigiami įsakymai gyventi amžinai.

Ženklų savybės Kaip mąstom dvejopai? 6 Neigiami įsakymai nesipriešinti amžinam gyvenimui.

 • Kalbos, sandaros leidžia taikliai išreikšti

Pavyzdžių rinkimas

Indijos filosofija

 • Naujųjų laikų. Ramena Maharshi. Kas aš?
 • Absoliutai yra trys, nevieningi: Tiesa (žinojimo-sulaukimo), laisvė (norėjimo-troškimo-laukimo), vertybė (jausmų-nusikreipimo). Jausmai susiveda į viską, į vertybę. Tad šie paaiškina, kaip mes bandom eiti nežinojimo keliu.
 • pančiai:
  • anavamala - smulkmeniškumas, niekalai apriboja visažinystę ir visagalystę
  • karmamala - skausmai ir malonumai
  • mayamala - įsitraukimas į kūną
 • Abhinavagupta apie ašybę - aš, tu, kitas
 • Šiva - sąmoningumas šakti - moteriška, pulsavimas, proto mantra - toliau pradai reiškia ribą savasties
 • Tadas Snuviškis: Kaip patikėti kariaujančiais dievais, ką jie kalba? jei gyvena žmonių ydomis? Galima patikėti žmogumi gyvenančiu kitaip.
 • Negyvybė: medžiagos ir erdvės atskirtumas. Anot jainų (džainų), penkerybėje yra: erdvė be medžiagos, medžiaga be erdvės, erdvė iš medžiagos požiūrio (stovėjimas), medžiaga iš erdvės požiūrio (judėjimas). Ir taip pat laikas - tai akimirkos - tačiau tai "dabarties" akimirkos, kurių ribą, kaip sąvokų, nustato žmogus, tai sąlygiškas besąlygiškumas.
 • Jainai: trejybė: teisingas nusistatymas, teisingas vykdymas, teisingas permąstymas
 • Jainai: septynerybė/aštuonerybė: (Syadvada) nariai: "lyg yra", "lyg nėra", "lyg neapsakoma" - septynios įmanomos aibės (kombinacijos) ir aštunta tuščia aibė.
 • Gyvybė-siela (jiva), negyvybė, sravenimas-tekėjimas (karma): ryšys, sustabdymas, pašalinimas, išsilaisvinimas

4 daigai - Mencius. Ryšys su bendra veikla?


Sandaros ir sąvokos

 • Esmė
 • Vienų vienumas
 • Dešimt Dievo įsakymų
 • Mylėk Dievą
 • Mylėk artimą, kaip save patį
 • Gerasis samarietis
 • Mylėk priešą
 • Pakartotas įstatymas
 • Būti viena
 • Dešimt sandarų šeimų
 • 24
 • Kubas
 • Proto ribos
 • Sandarų išdėstymas aštuongubu keliu
 • Dievo dvejonės
 • Pirminės ir antrinės sandaros
 • Įsakymai sąvokų kalba
 • Neigiamų įsakymų ryšiai su kitomis sandaromis
 • Minčių sodo darbo grupės
 • Autorinių teisių algebra
 • John Caswell verslo lygtis
 • Strategija viską suvesti
 • Dievo požiūris
 • Bendra santvarka
 • Visaregis
 • Asmenys
 • Išsiskyrimai ir atskyrimai
 • Padalinimai aštuongubiame kelyje
 • Asmens lygtis
 • Suvedimas
 • Žvilgsniai pirmyn ir atgal
 • Ne-Dievas
 • Gairių kalba
 • Niekinė veikla
 • Sandarų išgavimas veiksmu +2
 • Trys veiksmai +1, +2, +3

Sąvokų apžvalga keturių asmenų terpių pagrindu


Apmąstau svarbių sąvokų ir sandarų ištakas. Jas rūšiuoju pagal keturias asmenų pakopas kuriomis neapibrėžtumas išeina už savęs į apibrėžtumą. Išsakau susijusias pastabas ir klausimus. Kartu nurodau atitinkamus puslapius.

Gvildenu

Žemėlapynas


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2022 gegužės 03 d., 12:37