Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Žemėlapynas

Žr. Gyvenimo lygtis, Netroškimai, Atjautos, Padalinimų ratas

Svarbiausi klausimai apie sandaras

Svarbiausi klausimai

Naujai apžvelgti, sudėlioti, atrinkti klausimus apie sandaras.

Aprašyti Dievo raiškas ir jas apžvelgti. Įtikinančiai pagrįsti:

Susieti:

Žemėlapynas: Sandaros

Kaip atsiranda sąlygos, kuriose Dievas nebūtinas?

Aprašyti, apibrėžti:

Susieti:

Kaip iškyla:

Kaip skirti? Ir kas patvirtina skirtumus?

Kaip pavaizduoti:


Išvesti Dievo nebūtinumą

Kaip aplamai visos sandaros išsivysto iš Dievo požiūrio

Padalinimų ratą išsakyti požiūrių santykiais

Susieti padalinimus 4, 5, 6, 7 ir požiūrių lygtį, antisandarą

Šešerybė

Septynerybė

Aštuonerybė

Aprašyti visaregį, jo prasmę ir jo kilmę

Susieti visaregį, žinojimo rūmus ir Dievo raiškas

Suvokti kubą 2x3x4 ir dviprasmybę

Vieningai aprašyti pirmines sandaras, jų kilmę, įskaitant visas atliepiamasias sandaras

Poreikiai

Abejonės

Lūkesčiai

Vertybės

Laipsnynas

Sidharta Gautama

Aprašyti atvaizdus ir aplinkybes, jų kilmę

Aprašyti tris kalbas, jų kilmę

Aklavietės

Kalbomis išsakyti geros valios pratimus, širdies ir pasaulio tiesas, vertybes, klausimus, išsiaiškinimus, maldų suveikimą

Apžvelgti antrinių sandarų kilmę

Apžvelgti visas sąvokas, pagrįsti požiūrių algebrą

Susieti pertvarkymus, pokalbius ir vienumo rūšis

6+4

Ženklų savybės

Kintamieji

Pertvarkymai

Pokalbių turiniai

Susieti šešis turinius su:

Kaip turiniai susiję su:

Tarpas

Nesusivedimai

Nesusivedimų pavyzdžiai

Nesusivedimai ir kalbos

Nesusivedimai ir lygmenų poros

Nesusivedimai ir sandaros

Išvesti 6 neigiamus įsakymus iš 4 teigiamų įsakymų porų

Apibrėžti gyvybę

Išryškinti ir pagrįsti neišaiškintas sandaras

Akstinai pakalbinti. Pretexts for Outreach

Susieti 3+3 laipsnyną (išgyvenant) ir 4+2 atvaizdus (atitokėjant)

Kiti klausimai

4+2 atvaizdai iškyla iš 3+3 laipsnyno kada Dievas įsijaučia į lūkesčius, tada atsiranda išorinis požiūris, vienos trejybės narys tampa kitos nuliniu žinojimo laipsniu.

Kada atsiranda Kitas, tada Dievas ir Aš nesusiję, tad Man Dievas yra nebūtinas. Dievas tampa būtinas kada nebėra Kito, yra tiktai Tu.

Dievas atsiskleidžia nesąmoningai, tačiau gali atsiskleisti sąmoningai, būtent požiūrių lygtimi. Jos pagrindu, Dievas nebūtinas. Tačiau sąmoningėjant atsiremiama į Dievą, tad jisai tampa būtinas.

Dievo sąlygos yra Dievas; mano sąlygos yra viskas; tavo sąlygos yra troškimai; kito sąlygos yra meilė. Tad Dievas yra asmens sąlygos. Tos sąlygos yra nebūtinos, užtat ir būtinos. Ar gali visi būti Kiti? Ar turi išsivystyti iš jų Tu, paskui Aš, galiausiai Dievas?

Antrinės sandaros išsako, kaip įvairiai galima apibrėžti Kitam.

Proto ribos, jas išsakančios sandaros.


Žemėlapynas Sandaros Daviniai

Savybės: Dievo savybės, visko savybės, gyvybės savybės, ženklų savybės.

Nesurūšiuotos sandaros

Pirminės sandaros

Pirminės sandaros išreiškia žemėlapyno dalis:

Žemėlapyno dalys taip pat išreiškia žinojimo rūmus. Juose yra dar 3 papildomi išsiaiškinimo būdai. Kaip jie čia susiję? Tai santykiai su Dievu, kaip jo valią vykdome: rūpėjimu, tikėjimu ar paklusimu. Pirminės sandaros tad gali būti išvestinės, viena iš kitos išvestos, o išvedimai gali būti Dievo valios vykdymai, tarsi pirmo, antro, trečio laipsnio išvestinės, derivatyvai. Ir atitinkamai išsireiškia 0, 1, 2 ir 3 antrinėmis sandaromis.

The seventh perspective is what is new in the recurring shift - and that is the general shift - and that is common to all prior and subsequent shifts.

The general shift is a general version of shift. Where God and human are different, it is the shift between Gods wishing and not-wishing.

Pirminės ir antrinės sandaros

Pirminės sandaros derina Dievą (jo troškimus) ir gerumą (mūsų netroškimus, mūsų išmąstymus). Antrinės sandaros skiria Dievą (jo troškimus) ir gerumą (mūsų netroškimus, mūsų išmąstymus). Antrinės sandaros sudaro galimybes savarankiškai trejybei, riktams, aklavietėms.

Antrinės sandaros

Aplinkybės, tai veiksnys +3 nes prideda tris požiūrius; atvaizdai +2 nes sieja du požiūrius; o padalinimai +1.

Antrinės sandaros

Antrinės sandaros remiasi dviprasmybėmis, pavyzdžiui, pagrindimas remiasi: kodėl (kūrybos tikslai) ir kaip (gyvybės dėsniai - meno taisyklės). O "kaip" gali būti nereikalinga, užtat gaunasi ramybė. Panašiai:

Kai svarstome:

Antrines sandaras išdėsčius aštuongubu keliu:

Tai homologijos ir kohomologijos ryšys. O papildymas (ir laipsnyno pora) skiriasi vienu lygmenu.

Pavyzdžių rinkimas

Indijos filosofija

Kaip esame viena Asmenimi

Jėzus Kristus sieja Dievą ir kitus.

Už mūsų, kas nauja, o mumyse, kas lieka. Dievas juos sieja, o mes "savimi" esame ryšys tarp jų, esame sandara, save vis naujai apibrėžianti. Tad išgyvename įtampą, klausimas iššaukia atsakymą. Randant tiesą, Dievas sutampa su savimi.

Save apibrėžianti sandara yra trejybė, tai pirma ir paskutinė sandara, iškylanti aštuongubiu keliu siejant Dievo ir žmogaus požiūrius.

The Facts of life are a variety of structures that one can observe as given by the limits of our imagination and experience:

And a Theory can make sense of these Facts. The facts are Knowledge, they are what we can understand and thereby distinguish between BeingOneWith and NotBeingOneWith.

Nepriklausomi

Independents are SecondaryStructures which are static.

They may be thought of as negating the properties of everything, which is to say, the RepresentationsOfTheOnesome.

These may be applied to everything, but also to other concepts, hence they are independents. Perhaps {{Concepts}} are that which independents may be applied to.

The independents are perhaps related by the equation X is the unity of representations of structure of X. This equation is true if we consider the {{Beginning}} X and the {{End}} X to be the same (as in the human outlook) but not true if we consider them different (as in God's outlook). Here we may understand structure to mean division and unity to mean topology, in the general sense.

Neprasmingi

Insignificants are SecondaryStructures which are dynamic. They may be thought of as {{Languages}}. They are not significant, which is to say, they may be encompassed, and in that sense, they express what may be compressed and ignored. They may be thought of as {{Activity}} which complements the {{Structure}} provided by the {{Independents}}.

They may be thought of as negating the RepresentationsOfTheNullsome: true, direct, constant, significant.


[http://groups.yahoo.com/group/livingbytruth/message/364 October 13, 2003]

Hi Joseph and all!

I've made a lot of progress in unifying what I know about various structures. I'll be sharing my notes here so that I write them out and don't forget. I invite and encourage us all to work here.

I note Flemming's investigation into different kinds of patterns at http://ming.tv and http://ming.tv/flemming2.php/_d10/_v10/__show_day/_w2003-09-28#000010-000896 and he also notes the Uplift Pattern Languages.

As Flemming writes: "But patterns are essentially a way of successfully navigating an otherwise confusing world. A pattern is the way things are arranged. Without worrying too much about the exact things that are arranged, one concerns oneself with the arrangement they're in. Structure as opposed to content."

I think of this as being aware of the limits of our mind, and how they affect us. There aren't that many structures out there, at least not "genuine" structures that actually constrain our intuition. I will write separately about my thoughts.

Andrius


JosephGoguen [http://groups.yahoo.com/group/livingbytruth/message/365 October 13, 2003]

Andrius, Id like to disagree radically with your claim that there are very few cognitively genuine structures. Just now Im working with a student on structures for computer generated multimedia events, and also on a course on how music works in anime (Japanese animation) and other multimedia works, and have been strongly struck by the enormous variety of possible structures. This is not just some vague intuition, followed by making a list of what intuition came up with, but an empirical investigation of actual works, using formal notation, and asking the hard question of what it would take to in fact generate that work. The problem is that there are many different threads that hold these works together, including narrative, metaphor, image, color, texture, pace, and more, all interleaved in a most complex way; even the structure of narrative is much more complex than you might at first imagine.

See http://www.cs.ucsd.edu/users/goguen/papers/story.html

Kas yra sandara?

Sandara

Gyvenimo lygtis sieja dvasią ir sandarą.

===Structure and Activity===

Structure is that which arises discontinuously, and thus is digital, whereas Activity is that which arises continuously, and thus is analogue. The two are related by the operation [AddTwo +2].

NullStructure is added, whereas NullActivity is removed.

===Structural Ideas about Structure===

Perhaps all structure may be thought of as an {{Interpolation}} between everything and slack, hence related to {{Divisions}}. See the EightfoldWay.

Structure is a level in the equations for the Unity of the Representations of the Structure of Spirit.

===Tasks===

Tasks

Neapmąstytos sandaros


Sandarų išsakymas klausimais: Kaip susieti Dievo ir Žmogaus požiūrius?

Tikėjimas - Taikymas

Su Dievu: Ryšys su Dievu

Aštuongubas kelias Ką byloja dieviška išmintis? Užmegzti ryšį su Dievu.

Vaikystė? Ko man siekti? Akistata su Dievu.

Bendravimas su Dievu? Kaip išgirsti Dievą? Ryšys su Dievu už šio pasaulio.

Pasiklydęs vaikas Kaip atrasti Dievo požiūrį? Kaip sutapti su jo požiūriu? Vienumas su Dievu.

Su Rūpėjimu: Išgyvenimas

Vertybės ir gvildenimai? Kaip kitus suprasti? Kiekvieno išeities taškas. Kaip kiekvienas bręsta.

Pasakojimas Kaip įvyksta? Įtampos balsai, pasakų-išgyvenimų rūšys, pasakos išgyvenimas, įtampos vienetas.

Įvardijimas Kaip reiškia? Klausimai, atsakymai. Širdies tiesos, pasaulio tiesos.

Pagrindimas Kaip ima rūpėti? Vertybės.

Su Tikėjimu: Bendrystė

Amžinas gyvenimas Ar Dievas geras? Šviesuolių bendrystė.

Kristaus mąstymas? Ką Kristus mąstė? Žmogaus galimybių pavyzdys bendrystei, atsivertimui.

Su Amžinu Gyvenimu: Branda

Geros valios pratimai Kaip gyventi iš širdies? Širdies tiesa. Susigaudymo būdai.

Dvylika klausimų Kur Dievas reikalingas? Vidinė branda. Kito atjauta.

Žinojimo rūmai Kaip išsiaiškiname? Išsiaiškinimo būdai, eiga. Mokslai.

Rūpėjimas - Žinojimas

Su Dievu: Bendrumas

Asmenys Kaip esame viena? Įvairūs asmenys, įvairios mūsų aplinkybės.

Viskas Ar ką nors galime tikrai žinoti? Išeities taškas.

Visaregis Kaip viskas susiveda? Proto ribų suvedimas.

Laipsnynas Kaip Dievas geras? Žmogaus buitis.

Valios išraiškos Kaip išgyvename Kitą? Išgyvenimai.

Su Tikėjimu: Nesutarimas

Padalinimai Kas yra tikra? Proto ribos. Nesutarimas.

Atvaizdai Kaip protas mums pristato sąvokas? Nesusikalbėjimas.

Aplinkybės Ką galim įsivaizduoti? Vaizduotės kalba. Trūkumas bendro išgyvenimo.

Vaizdavimai? Kaip tvarkome? Tvarkymas, pertvarkymas, susikalbėjimas.

Su Rūpėjimu: Teigiamas ar Neigiamas

Poreikiai Ko mums rūpintis? Nepaisyti poreikių, priimti Kito arba jų visai neturėti. Arba atsiliepti į poreikius.

Dvejonės? Kaip nepamesti protą? Kaip susitvarkyti su dvejonėmis. Arba nekreipti dėmesio. Širdies tiesa ir pasaulio tiesa.

Jausminiai atsiliepimai? Ką išgyventi? Siekti ramybės vietoj laimės. Atisilepti. Kalbėti į gerą kitame. Gėrio kryptys. Būdai kažką nuveikti.

Su Amžinu Gyvenimu: Įsakymai

Ženklų rūšys? 4 Teigiami įsakymai gyventi amžinai.

Ženklų savybės Kaip mąstom dvejopai? 6 Neigiami įsakymai nesipriešinti amžinam gyvenimui.

4 daigai - Mencius. Ryšys su bendra veikla?

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/%c5%bdem%c4%97lapynas
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 kovo 11 d., 10:14